REFERAT - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

REFERAT - Professionshøjskolen UCC

REFERAT

Møde i uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen

Tirsdag d. 17. februar kl. 9.00 – 11.30 i Titangade 11, Aud. 10

Dagsorden Referat

Professionshøjskolen UCC

Dato 10/03/2009

Til stede: Eilif Tommy Johansen (ETJ), Pernille Riis (PR), Marianne Giannini (MG), Søren

Fersløv Andersen (SFA), Ebbe Søgard (ES), Christian Aabro, (CA), Lars Petersen

(LP), Bjarne Siemons (BS), Uffe Dan Lund, (UDL), Bianca Fomsgaard (BF), Ole

Ishøy (OI), Niels Erik Harboe (NEH), Peter Flügge (PF)

Afbud: Stig Broström (SB), Lena Basse (LB)

Mødeleder: Simon Christian Simonsen (SCS)

Referent: Katinka Hoydal

1. Godkendelse af

Dagsordenen blev godkendt – dog blev rækkefølgen på dagsordenen byttet

dagsorden

om, så Henrik Petersen kom på før Kommunikationsafdelingen

2. Godkendelse af referat Fremover vil referatet bliver udsendt til godkendelse hos samtlige udannelsesudvalgsmedlemmer.

Medlemmerne kan de 7 efterfølgende dage sende

kommentarer/rettelser til referatet, hvorefter referatet vil blive lagt på Internettet.

3. Orienteringer/meddelelser

Direktionen har i forbindelse med overtallighedsproblematikken modtaget en

henvendelse fra lærere på Frøbel understøttet af lærere på Hovedstaden. I

henvendelsen er udtrykt en kritik af processen samt utilfredshed med informationsniveauet

ifm. varslingerne. Der har endvidere været en kritisk artikel

om processen i Magisterbladet. Direktion og ledelse er pt. i gang med at svare

på henvendelsen fra Frøbel og Hovedstaden. Generelt er svaret et oplæg til

dialog og samarbejde, og direktion og ledelse påtænker at mødes med tillidsrepræsentanterne

på hhv. Hovedstaden og Frøbel.

Som følge af forringet søgning står UCC i en situation, hvor der er for få undervisningsopgaver

til for mange undervisere. I hele UCC har den identificerede

overtallighed været på 18 personer – den proces der er kørt har betydet,

at tallet er blevet reduceret til 6-7 personer - dels via frivillige aftrædelsesordninger

og dels – grundet det at UCC nu er én organisation dvs. én juridisk

enhed – ved at tilbyde enkelte medarbejdere beskæftigelse halv tid ved

en enhed og halv tid ved en anden. Processen er sket i overensstemmelse

med b-sidens ønsker. Det er første gang varslinger foretages, og der skal nu

evalueres, så der ikke fremover kommer til at optræde unødig uro blandt

medarbejderne.

Der var blandt udvalgets medlemmer enighed om, at den ovenfor beskrevne

problemstilling er medarbejderrelateret og om at kritikken har været rettet

imod måden hvorpå processen har været håndteret snarere end det at folk

Side 1 af 1


Dagsorden Referat

4. Oplæg vedr. grunduddannelsesområdet,

ved Henrik

Pedersen (herunder

orientering om varslinger

samt kobling mellem udvalg,

bestyrelse og UCC's

ledelse)

har skullet varsles. Det, der for udvalget bør være i fokus er, hvad de personalemæssige

tilpasninger har af betydning for uddannelsen og hvilke konsekvenser

dette kan få. Betyder det f.eks., at der er undervisere, der skal sprede

sig over et større fagfelt? Hvad med de signaler, der sendes til omverdenen

kan de have en negativ effekt på søgningen? Der kan opstå et billede af, at

der kommer til at opstå en større grad af selvstudie, etc.

HP svarede, at undervisere ikke fremover vil komme til at skulle dække et

større fagfelt, men at det er en stor udfordring at identificere nogle faste fagområder

i pædagoguddannelsen. Mht. selvstudiet, så er det noget man i videst

muligt omfang vil undgå. Det forventes, at de sammenlægninger der er

foretaget vil være medvirkende til, at man vil kunne tilbyde et bedre undervisningstilbud

i f.eks. liniefag.

UDL kommenterede, at der indenfor pædagoguddannelsen er mange lærere,

der har kvalifikationer, som dækker flere områder – dette kan også betragtes

som en fordel og en personalemæssig fleksibilitet.

Det blev besluttet at invitere Økonomichef Bo Andersen til næste møde, for

at få en kort gennemgang af budgettet.

HP fremførte, at UCC har brug for udvalgets rådgivning om uddannelsens

indhold, profil og relevans samt om den kommunale udbudsdækning og indstilling

omkring studieordninger. Det er suverænt udvalgets ret at bestemme

hvilke temaer det ønsker at beskæftige sig med. Ledelsen vil på bedst mulig

vis understøtte udvalgets arbejde med relevant information.

UCC har været en realitet et års tid og der arbejdes stadig på at få organisationen

til at fungere. Der arbejdes pt. på fælles arbejdstidsaftale, ledelsesorganisation,

samarbejdsfora, it-systemer, etc., men det er vigtigt ikke at glemme,

at det det egentlig drejer sig om er uddannelserne og uddannelsernes kvalitet.

Det der fylder meget ifm. pædagoguddannelsen er, at man sammen med

strategien i april besluttede at lave nogle sammenlægninger og at man er gået

i gang med at gå fra 11 til 5 afdelinger med pædagoguddannelser på 6

adresser. Det er en stor proces, og et omfattende arbejde der pågår. Strategien

har som mål, at uddannelserne bliver samlet i flerfaglige miljøer, og at

man på et tidspunkt kommer til at opererer med 3 campusser (indtil videre er

der lagt op til Campus City, Campus Storkøbenhavn og Campus Nordsjælland).

Det midlertidige Campus Nordsjælland blev indviet d. 4/2 hvor Hillerød,

Skovtofte, Danner og afspændingspædagoguddannelsen flytter sammen. I

anden ombæring vil også fysioterapiuddannelsen samt sygeplejerskeuddannelsen

blive placeret ved Campus Nordsjælland. Diskussionen om de fremtidige

campusser skal ud i hele organisationen og ledelsen har stor interesse i

at hører uddannelsesudvalget ideer i den forbindelse. Sammenlægningerne

skal ikke ses som et stort ensretningsprojekt. Det er ønsket at skabe en fælles

ramme, så studerende kan gå på kryds og tværs, og der kan tilbydes bedre

vilkår for de studerende. Der har været markant svigtende søgning og det er

derfor vigtigt, at UCC bestræber sig på at blive tydelig og synlig som organisation

og tydeliggøre profilen for pædagoguddannelsen. UCC skal kunne appellere

bredt til de personer der søger pædagoguddannelsen og bl.a. have bedre

Side 2 af 2


Dagsorden Referat

5. Oplæg vedr. branding og

rekruttering, ved kommunikationsafdelingen

tilbud til voksne studerende (gennemsnitsalderen for pædagogstuderende

ligger i dag mellem 26 og 28 år) f.eks. via merit og fleksibel uddannelse.

UCC er meget optaget af partnerskaber - UCC er til for professionen – skal

udvikle professionen og være aktiv part ude i professionen.

Der skal indgås partnerskaber med samtlige 28 kommuner i hovedstadsområdet,

hvor man inden for partnerskabskonceptet vil lave uddannelser til fælles

gavn for alle. Hvordan dette præcist skal organiseres er endnu ikke på

plads.

SCS rundede af med at sige, at udefra set, ser det ud som om det der sker

ifm. ændringen af de fysiske rammer, er en nødvendighed. Hvis ikke man

havde foretaget sammenlægninger, ville flere afdelinger lukke af sig selv. Bekymringen

er, at det skaber meget uro, på et tidspunkt hvor man oplever vigende

søgning. Så spørgsmålet er hvordan man får landet det på en god måde

så pædagoguddannelsen går styrket ud.

Katja Bender Sebbelov holdt kort oplæg om kommunikationsenhedens arbejde

ift. rekruttering af studerende.

I kommunikationsenheden er der arbejdet siden sidste sommer med rekruttering

af studerende. Der er arbejdet meget indadtil i organisationen – hvad

er f.eks. ansvaret centralt og hvad er ansvaret lokalt? I efteråret deltog UCC i

Uddannelseskaravanen - et arrangement hvor uddannelsesinstitutioner tager

rundt til alle gymnasier i hele landet. UCC havde valgt, at få studerende fra

lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen med rundt på de forskellige

gymnasier, så de kunne fortælle gymnasieeleverne om de forskellige uddannelser.

UCC deltog også på uddannelsesmessen i Forum – der var etableret en

fælles stand med forskellige fagområder. Herudover har der været åbent hus

arrangementer, og der er igangsat en større kampagne der hedder ”Afliv myten”.

I forbindelse med kampagnen er der rundsendt spørgeskemaer til samtlige

studerende i UCC (se bilag). Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde

med de studerende.

Der kommer en ny hjemmeside, som vil inkludere alle uddannelsessteder,

hvor den enkelte enhed får sin egen side i det fælles design.

D. 25. februar bliver det nye logo og den ny designlinie lanceret og skabeloner

vil blive sendt til de enkelte enheder. Der vil endvidere blive opbygget en

stor fotodatabase, som vil kunne bruges af alle ifm. Udarbejdelse af foldere

og andre tryksager.

Der var en kort diskussion om anerkendelsen af fagene, og at det er vigtigt for

UCC at være mere proaktiv – ligeledes er det vigtigt at få de studerende til at

blive ambassadører for uddannelserne. Det er vigtigt at få profilleret hvad det

er man uddanner sig ind i mere end hvad man uddanner indenfor.

Der var i udvalget enighed om, at profilering af uddannelserne bliver et langt

sejt træk, og der var forslag til, at man også kunne tænke lidt mere i ambassadørtanken.

F.eks. kunne der skabes et netværk indenfor praktikvejledere og

man kunne evt. opbygge andre netværk med f.eks. gymnasier og tekniske

skoler – dvs. gå ind i grupper, hvor man ikke traditionelt har kigget efter studerende

tidligere. Der var endvidere forslag til, at man kunne udarbejde foldere,

hvor pædagoger fortæller deres egne historier om hvad de laver.

Side 3 af 3


Dagsorden Referat

Udvalget ønsker fremover at kigge på hvad der ligger til grund for de studerendes

uddannelsesvalg, årsagssammenhænge, nogle vinklinger og at udbygge

en rekrutteringsstrategi. CA fremlægger ved næstkommende møde hovedtræk

af de faktuelle undersøgelser der foreligger.

Der var en kort snak om hvad det er udvalget skal producere. Man talte sig

frem til, at det må være udvalgets opgave at komme med en række indstillinger

indenfor bestemte fokusområder.

Det blev foreslået, at man fremover forsøger at placere nogle af møderne om

eftermiddagen. SCS og KH udarbejder forslag til mødeplan, som vil blive sendt

ud sammen med dagsordenen for næste møde.

De første to møder har været brugt til at tegne landskabet op.

De emner, der ud fra dagens diskussion blev identificeret til videre drøftelse i

udvalget var:

Det flerprofessionelle set i forhold til campustanken

Akkreditering

Det individuelle og det fælles ift. hvordan uddannelsen udbydes (her

nævnte NEH, at der i øjeblikket er 5 uddannelsessteder, der er i gang med

et tværprofessionelt modul for pædagog- og lærerstuderende. Opgaveløsningen

foregår på tværs af professionerne, og der er en høj grad af integration.

NEH foreslog, at man på et fremtidigt møde kunne få nogle af

de involverede studerende til at fortælle nærmere om projektet)

Rekruttering - fokus på de voksne.

Studieordningen

Profil

6. Eventuelt Der blev gjort opmærksom på, at udvalget skal huske også at behandle områder

inden for efter- og videreuddannelsen.

Der var enighed om, at det var en god idé fremover at invitere HP med til udvalgets

møder.

Fremtidige møder:

Mandag den 25. maj 2009 kl. 9:00-11:30

Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines