Agora nr1 2003

ucc.dk

Agora nr1 2003

AGORA - tidsskrift for forskning,

udvikling og idéudveksling i professioner

Præsentation af temaet: Viden, kundskab og praktisk sans

Nelli Øvre Sørensen, er Videncenterkonsulent i Videncenter for inklusion og eksklusion ved CVU Stork.

I dette første nummer af tidsskriftet AGORA tages fat på en diskussion om viden og

vidensudvikling gennem udviklings- og forskningsprojekter i CVU-regi. Det er en væsentlig

diskussion at åbne for, fordi CVUerne endnu er en ny institutionel konstruktion i Danmark. Med

de mellemlange videregående uddannelser som professions bachelor uddannelser, er der indføjet

et krav om, at undervisning skal bygge på dokumenteret viden i form af udviklingsarbejde og

forskning. Viden er mere end videnskab, og videnskab er mere end at producere viden.

Praktisk sans er en kropslig viden, der er dannet over tid gennem dispositioner indlejret i

kroppen og særlig faglig viden, der over tid er blevet inkorporeret og blevet en del af den faglige

habitus den professionelle gør brug af i konkrete situationer. Kundskab i handling er et refleksivt

handleberedskab med faglige, etiske og moralske vurderinger, som en del af det kropslige og

situerede vidensfelt, en handlingsklogskab den professionelles handling tager afsæt i.

Viden er mere end noget, der foregår i hjernen på mennesket, viden er en del af et magtfelt, en

del af en positioneringskamp, en del af kundskab udvundet over tid gennem erfaring og

kropsliggjort professionsforståelse. En del af denne diskussion vises gennem i artiklerne. Det

overordnede tema behandles ud fra forskellige vinkler.

Bent Madsen rejser i sin artikel en diskussion om udvikling og forskning, vi som CVU skal satse

på for at indfri krav om videns -produktion, -deling og -formidling til såvel uddannelse som

praksis. Han viser, at der er en hierarkisk magtkamp/ fordeling mellem Modus 1 forskning - som

traditionelt finder sted på universiteter - og modus 2 forskning - som retter sig efter relevans og

samfundsmæssig bæredygtighed, og som ofte er eksternt rekvireret og finansieret. Bent Madsen

drøfter både viden ud fra de to typer forskning og kundskab i handling.

Jens Christian Jacobsen drøfter den professionelles praktiske sans, der som en kropslig

disposition er en dybt inkorporeret kundskab, hvor udfra vi ved, hvordan vi skal handle i en

given situation.

Finn Daniel Raaen tager hul på en faglig diskussion ved at kommentere direkte på Madsens og

Jacobsens artikler. Hans diskussioner bidrager med nye vinkler på begge positioner, og bringer

diskussionen mangfoldige steder hen.

Bodil Rasmussen og Ane Moltke fortæller om og argumenterer for, at kroppen tager plads i

undervisningsrummet, at undervisningen medtænker og inddrager kroppen og sanseligheden som

en del de potentialer, der er i undervisningen. Med andre ord at krop og sansning har en plads,

ikke alene i praksis, men i lige så høj grad må medtænkes og have rum til at være tilstede i

klasserummet.

Jørgen Thorslund argumenterer for at CVUerne producerer samfundsmæssig robust

vidensproduktion. Thorslund argumenterer for at professionsuddannelserne skal funderes på en

dobbelt forankring. På den ene side forskningsforankring i klassisk forskningsmæssig forstand,

Ejbyvej 35

2740 Skovlunde

Tlf. 7020 2840

Fax.: 4451 6199

www.cvustork.dk/agora/

Side 1 af 1

More magazines by this user
Similar magazines