Agora nr1 2003

ucc.dk

Agora nr1 2003

AGORA - tidsskrift for forskning,

udvikling og idéudveksling i professioner

Jeg kunne ønsket Jacobsen hadde problematisert disse forhold mer i sin artikkel om den

praktiske sans betydning.

Jacobsen mener forholdet mellom teori og praksis i profesjonsutdannelsene bedre lar seg forstå

som et forhold mellom intensjon og vilkår. Har praktikeren først inkorporert sin praktiske sans,

hevder Jacobsen det ikke lenger er en motsetning mellom teori og praksis, men mellom intensjon

og vilkår. Jacobsen knytter dette blant annet til at mangt skjer for en lærer i skolehverdagen som

ikke er til å forutse og som må løses der og da. Om en følger Jacobsen, er imidlertid

skolekonteksten samtidig gjenkjennelig både i sin generelle og lokale egenart, noe som gjør at

læreren med tiden vil utvikle en fortrolighetskunnskap; Det vil si en type kunnskap som i vid

utstrekning er kontekstbundet, hvilket innebærer at det som fungerer i en sammenheng ikke

nødvendigvis vil fungere i en annen. Ut fra slike forutsetninger er det Jacobsen kommer frem til

at : "Det som i de pædagogiske teorier beskrives som en konflikt mellem teori og praksis, kan i

stedet være en uformåen hos teoretikerne til rigtigt at (ville) se vilkårene for det praktiskpædagogiske

arbejde. Det er måske ikke så meget en modsætning mellem teori og praksis som

mellem intention og vilkår". Fordi læreren vil noe med sitt arbeid, har ambisjoner på elevenes

vegne og har forestillinger om hvordan det sosiale klimaet bør være i klassen. På den måte mener

Jacobsen at lærerens arbeid er intentionelt. Distinksjonen mellom teori og praksis handler i stedet

om forskjellen mellom det som tenkes og begrunnes og den praktiske handling, eller som

Jacobsen sier: "Den praktiske teori er ikke en teori om handlinger og praksis, men for handlingen

og praksis".

Jeg forstår Jacobsen her slik at han mener at det profesjonell praksis krever, er teori for

handlinger og praksis og ikke om handlinger og praksis. Jeg mener dette i så fall er feil og at det

innebærer en uheldig teknifisering av hva profesjonsutøvelse innebærer. Ikke slik å forstå at

praktisk teori ikke skal være for handlinger og praksis. Dette betrakter jeg som selvsagt.

Jacobsens resonnement tilslører imidlertid at denne teori for samtidig er en teori om handlinger

og praksis. I kraft av å være dette bør teorien gjøres til gjenstand for kritiske spørsmål som: Hva

slags teori om handlinger og praksis er denne teori for handlinger og praksis fundert på? Hvem

tjener på en slik forståelse av hva handlinger og praksis er, hvem undertrykkes ved en slik

forståelse? Slike spørsmål undrar seg lett debatt ved Jacobsens skille.

Ut fra samme innfallsvinkel nærmer jeg meg også det Jacobsen beskriver som forholdet mellom

intensjon og vilkår versus forholdet mellom teori og praksis.

Jeg synes det skillet Jacobsen her opererer med er nyttig, sett ikke minst ut fra den profesjonelles

eget ståsted og i forhold til hva han eller hun kanskje som oftest vil erkjenne som praktiske

utfordringer. I et forskningsarbeid vil det også kunne være naturlig i en analyse å fokusere på

forholdet mellom intensjon og vilkår. Men igjen blir likevel spørsmålet: Hviler ikke en

beskrivelse av et forhold mellom intensjon og vilkår også en teori eller hypotese om hva

intensjon "egentlig" er og består i, hva vilkår "egentlig" er sammensatt av, og hva et forhold

mellom intensjon og vilkår "egentlig" skal forstås som? Og hvem taper eller vinner i få fall på

ulike forståelser og tolkninger?

Ejbyvej 35

2740 Skovlunde

Tlf. 7020 2840

Fax.: 4451 6199

www.cvustork.dk/agora/

Side 2 af 2

More magazines by this user
Similar magazines