Agora nr1 2003

ucc.dk

Agora nr1 2003

AGORA - tidsskrift for forskning,

udvikling og idéudveksling i professioner

I Jacobsens drøftinger faller denne type refleksjoner ut når forholdet mellom teori og praksis

utdefineres slik det gjøres.

Således mener jeg vel Jacobsen også litt rammer seg selv når han hevder at man kan kritisere

lærerprofessionsfeltet for en altfor ivrig markedsføring av at lærerens praktiske

hverdagskunnskaper, noe som kan lede lærerens arbeid vekk fra et bredere, etisk og sosialt

engasjement og til en avpolitisering av lærergjerningen.

Jacobsen har videre som premiss at "… oprindelsen til den kyndige kunnen ikke er en

forsøg/fejle proces, hvor den enkelte langsomt skaber sin egen tilgang til verden omkring sig.

Kyndighed er tværtimod omgivelsernes udnyttelse af praktikerens evner. Hans kunnen består da

i at være i situationen, at være den rette person på rette sted, men kyndigheden er ikke hans egen.

Den ’tilhører spillet’, den er en generaliseret deltagelse i de topologiske nestings, som hans

kunnen fører med sig. Han er situeret i nogle omgivelser på en sådan måde, at han i teoretisk

forstand opfatter og handler ’rigtigt’ i større eller mindre grad indenfor netop disse omgivelser

og ikke indenfor andre".

Jeg er langt på vei enig med Jacobsen når han sier at praktikerens kyndighet ikke er hans egen,

men "tilhører spillet". På denne måte får Jacobsen frem kyndighetens relasjonelle betydning og

dens avhengighet av relasjonell legitimering. Men det er vel ikke spillet som spiller, men

mennesker som handler og driver et spill frem på mer eller mindre kyndig måter innenfor

bestemte anordninger og vilkår? Den praktiske sans hviler vel nettopp på denne forutsetning.

Dette faller etter mitt syn ut i Jacobsens drøftinger av dette.

Med disse få kommentarer yter jeg ikke Jacobsens tankevekkende notat tilstrekkelig

rettferdighet, men håper de kan medvirke til å skape debatt om den saken som sikkert flere lesere

er opptatt av, nemlig hva som skal være den profesjonelle yrkesutøvelsens fundament.

Litteratur

Broudy, H.S. (1977): Types of Knowledge and Purpose of Education", i: Anderson, R, Shapiro, C.

og Montagne, W.E. (red.): Schooling and the Aquisitions of Knowledge, New York, John

Wiley

Rolf, B. (1989): "Tyst kunskap. Wittgensteins osägbarhet och Polanyis personliga kunskap" i:

Johannesen, K.S. og B. Rolf (1989): Om tyst kunskap. Två artiklar, Uppsala Universitet,

Rapportserie från Centrum för didaktik, nr. 7

Ryle, G. (1949): The Concept of Mind, London, Hutchinson

Ejbyvej 35

2740 Skovlunde

Tlf. 7020 2840

Fax.: 4451 6199

www.cvustork.dk/agora/

Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines