Ppt. med kompetencer

ucc.dk

Ppt. med kompetencer

Prøvespørgsmål til afgangsprøven


Velkommen

Program:

Hvad finder jeg på skolekom?

‘Den gode opskrift’ – findes den?

Struktur i oplægget

Sparring i forhold til jeres oplæg

1. maj 2013 Emnenavn


Oversigt over kompetencer

Problembehandlingskompetence:

erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske

problemer og vurdere løsningerne

(problembehandlingskompetence).


Denne kompetence består dels i at kunne opstille,

dvs. detektere, formulere, afgrænse og præcisere

forskellige slags matematiske problemer, “rene” såvel

som “anvendte”, “åbne” såvel som “lukkede”, dels i at

kunne løse sådanne matematiske problemer i

færdigformuleret form, egnes såvel som andres, og,

om fornødent eller ønskeligt, på forskellige måder.

1. maj 2013 Emnenavn


Modellering

udføre matematisk modellering og afkode, tolke,

analysere og vurdere matematiske modeller

(modelleringskompetence).

Denne kompetence består på den ene side i at kunne

analysere grundlaget for og egenskaberne ved

foreliggende modeller og at kunne bedømme deres

rækkevidde og holdbarhed. Hertil hører at kunne “afmatematisere”

(træk ved) foreliggende matematiske

modeller, dvs. at kunne afkode og fortolke

modelelementer og -resultater i forhold til det felt eller

den situation som er modelleret.

På den anden side består kompetencen i at kunne udføre

aktiv modelbygning i en given sammenhæng, dvs.at

bringe matematik i spil og anvendelse til behandling af

anliggender uden for matematikken selv.

1. maj 2013 Emnenavn


Ræsonnement

udtænke og gennemføre egne ræsonnementer til begrundelse

af matematiske påstande og følge og vurdere andres

matematiske ræsonnementer.


Denne kompetence består på den ene side i at kunne følge og

bedømme et matematisk ræsonnement, dvs. en kæde af

argumenter fremsat af andre på skrift eller i tale til støtte for en

påstand, specielt at vide og forstå hvad et matematisk beviser,

og hvordan det adskiller sig fra andre former for matematiske

ræsonnementer, fx heuristiske ræsonnementer hvilende på

intuition eller på betragtning af specialtilfælde, og at kunne

afgøre hvornår et matematisk ræsonnement faktisk udgør et

bevis, og hvornår ikke. Heri indgår at forstå den logiske

betydning af et modeksempel. Det indgår tillige i kompetencen

at kunne afdække de bærende idéer i et matematisk bevis,

herunder skelne mellem hovedpunkter og detaljer, mellem

idéer

og teknikaliteter.

1. maj 2013 Emnenavn


Sådan kan det se ud…

Problembehandling

Modellering

Ræsonnement

1. maj 2013 Emnenavn

Definere og afgrænse problemet på baggrund af

elevernes udsagn

Formulere og præcisere matematiske overvejelser om

tiden til Høng Skole

Opstille matematiske regneudtryk til løsningsforslag

Angive forskellige måder at løse problematikken på

Opstille matematiske modeller til behandling af rejsetid

til skole

Sammenligne forskellige modeller afhængig af

transportform

Vurdere og begrunde fordele og ulemper ved forskellige

modeller

Anvende modellerne i andre sammenhænge

Arbejde med og oversætte mellem forskellige enheder

Udtænke mulige løsninger til Marias bopæl


Vigtige huskeregler

Eleverne skal løse alt, hvad der står på arket

Ingen du kan evt….. og derefter ‘frit valg’

Problemstillinger er ikke spørgsmål som i den

skriftlige prøve

Der skal formuleres tydelige problemstillinger

Hjælpemidler skal være tilgængelige i lokalet

1. maj 2013 Emnenavn


God fornøjelse!

1. maj 2013 Emnenavn

More magazines by this user
Similar magazines