Del 1 UCN 11. april 2011

ucn.dk

Del 1 UCN 11. april 2011

Del 1

UCN 11. april 2011


Matematikvanskeligheder

-Definitioner

-Årsagsforklaringer

At teste for matematikvanskeligheder…

Advarsel


Talblind, dyskalkuli, akalkuli, regnehuller, udviklingsdyskalkuli, specifikke matematikvanskeligheder,

visuel dyskalkuli, semantisk dyskalkuli, numerisk dyskalkuli, procedural dyskalkuli, visio-spatial

dyskalkuli, regnesvag, dysmatematik, generelle matematikvanskeligheder.......

DSM-IV: Den matematiske evne – målt med standardiserede tests –skal være tydeligt

lavere end man kunne forvente ud fra begavelse og uddannelse. Desuden skal

vanskelighederne være så store, at de begrænser individet if. uddannelse og arbejde.

IDC-10: The deficit concerns mastery of basic skills of addition, subtraction, multiplication,

and division rather than of the more abstract mathematical skills

UK: A condition that affects the ability to acquire arithmetical skills.Dyscalculic learners

may have difficulty understanding simple number concepts, lack an intuitive grasp of

numbers, and have problems learning number facts and procedures. Even if they produce

a correct answer or use a correct method, they may do so mechanically and without

confidence.


elever med særlige behov …..bør have særlig opmærksomhed af

matematikuddannede lærere, og evt. efterfølgende

specialundervisning bør ligeledes varetages af matematiklærere med

specialuddannelse


Forveksler tal – eksempelvis 6 og 9 eller 3 og 8

9 17 læses som nihundredeogsytten

Vanskeligheder med at huske symboler ( + - x : % < > ∑ )

Manglende forståelse for betydning af symboler

Vanskeligheder med at afkode flercifrede tal:

Ex 1009 = ”hundredeogni”. 1007 skrives som 107

Vanskeligheder med kopiering af geometriske figurer

Vanskeligheder med kopiering af cifre

Vanskeligheder med at forstå måleenheder

Fingertælling: Langsomt/uhensigtmæssigt strategivalg

Vanskeligheder med at huske tabeller, formler, algoritmer

8+17 = 115 635 + 33 = 965 12 – 4 = 12

Opmærksomhedssvigt og ujævne præstationer

Konkret tankegang 8 og 5. 3 og 2 is = 5 is 3+2=?????

Ufleksibel tankegang – lette – tunge forestillinger

Retningsopfattelse, relationer


1. Prosedurale – tælle - ”umodne” strategier - hyppige ”regnefejl”,

Vanskeligheder med at opfatte og bruge sekvenser

Optræder ofte sammen med læse-/skrivevanskeligheder

2. Semantiske – henter ikke ”tal-fakta” fra hukommelsen,

Forståelsesvanskeligheder –svært ved at overføre det lærte – Sproglige og

begrebsmæssige vanskeligheder.

Optræder ofte sammen med læse-/skrivevanskeligheder

3. Visio-spatiale – vanskeligheder med former, mønstre og relationer

Vanskeligheder mht talforståelse (relationer og positionssystemet)

Obs: Visuelle illustrationer kan være vanskelige at opfatte…


FUNKTIONELT niveau

Numeralitet ”kompetencer”

Læring

FUNKTIONELLE MATEMATIKVANSKELIGHEDER 20 - 25 %

FÆRDIGHEDS- niveau

”færdigheder”

Læring-undervisning

MATEMATIKVANSKELIGHEDER 10 – 15 %

FORUDSÆTNINGS-niveau

”kognitive funktioner”

udvikling-læring

DYSKALKULI 1 – 5 %


Brug af tal og matematiske udtryk i

forskellige sammenhænge SAMT

evne til at anvende matematisk viden og

færdigheder i praktiske sammenhænge….

UVM: Nøglekompetencer – forskerbidrag til det Nationale

Kompetenceregnskab.

(http://pub.uvm.dk.2002)


Arbejdet med brøkbegrebet i 4.-6. klasse omfatter bl.a.

at beskrive en del af en helhed med brøk

at undersøge, hvordan forskellige brøker kan udtrykke

samme størrelse

at undersøge, hvordan den størrelse, brøken beskriver,

afhænger af helheden

at beskrive, hvordan helheden kan se ud, når kun en

brøkdel er kendt

at undersøge sammenhængen mellem brøk og division

at omskrive brøker til decimaltal og senere til procent.

Fra Fælles Mål i matematik, UVM


Grundlæggende færdigheder - Number sense

Tælle – Talforståelse - Antalsforståelse – Sammenligne – Pladsværdi – Simpel aritmetik -Estimere - Mønstre

Kognitive processer

Perception - Opmærksomhed – Arbejdshukommelse – Spatial/sekventiel organisering - Planlægning

Sprog/begreber

Læsefærdigheder


I eller MED vanskeligheder…..

UDVIKLING

SKOLEGANG

SPROG/BEGREBER

2-sprogede

VANSKELIGHEDER

ADHD

MATEMATIKANGST

DYSLEKSI

DYSKALKULI

INTELLIGENS


Kognitive

funktioner

Social baggrund

Undervisning

Emotioner

Motivation


TALMODUL – ”The number sense”

KOGNITIVE FUNKTIONER

Perception

Opmærksomhed

Hukommelse - arbejdshukommelse

Planlægning

Visio-spatiale færdigheder

Sekvens

Sprog – begreber - læsning


Pannelapp ”eksekutive

funksjoner”

”Hjernens

kommandosystem”

Tale

Parietale

områder

(Isselappen)

”Prosedurale

funksjoner”

Langtidshukommelse (Tinninglappen) temporale

Lillehjernen

Visuospatialt

Visuospatiale

funksjoner (høyre)

Sensoriska talcentrum väljer de ord som på

bästa sätt kan klä en tanke i rätt språkdräkt

(tal och skrift). Sensoriska talcentrum ordnar

dessa ord till ''mönstret'' för en begriplig och

välstrukturerad mening.

Gyrus Angularis (Butterworth)

- ”Subitizing”…

Evne til at bruge tal hurtigt og fleksibelt

Forståelse for tallenes betydning

Simpel mental matematik

(hovedregning)

Forholdet mellem kvantitet og

tal/symboler

Hovedområder

tælle

diskriminere

ændre

estimere

sekvenser

egenskaber : kardinale og ordinale

symbolbrug


O

O

O

O

O

O O

O

O

O

O

O

O O O

O

O O

O O

O

O O O

OO

O

O

O

O

O O O

O


3 O O

O

O

OO

OO O

O

OO

O

7 4

O O OO

OO

O O

O

OO O

O

OO

O OO

O

OO

OO

3 8


www.nytimes.com/interactive/2008/09/15/science/200809

15_NUMBER_SENSE_GRAPHIC.html


Att utföra räkneoperationer är en extremt komplicerad kognitiv process som

kräver ett stort antal utvecklade färdigheter. Därför blir också inlärningsproblem i

matematik ett komplext och mångfasetterat problemområde där det sällan går

att visa på en specifik orsak till uppkomsten av svårigheterna.

Gunner Sjöberg: Om det inte er dyskalkyli, vad är det då?

Manglende undervisning

12 – 24 % af undervisningstiden går til andre formål

Mangler i undervisningen

Fejlindlæring

Manglende (fag)uddannelse

Manglende hensyntagen

Klassestørrelse/klassesammensætning


O

M

G

I

V

E

L

S

E

R

INDIVIDET

MATEMATIKKEN


Observationer….

GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER

KOGNITIVE FUNKTIONER

SPECIFIKKE FAGLIGE KRAV

LÆSEFÆRDIGHEDER

SPROG – BEGREBER


Tælle

Talforståelse

Antalsforståelse

Sammenligninger

Pladsværdi

Simpel aritmetik

Estimering

Mønstre og sekvenser


- Opfatte

- Bearbejde

- Forstå

E.F.

Hukommelse

Sprog

Tempo

Opmærksomhed

Koncentration

Sansning - Perception

Energi - Vågenhed


© Matematikscreening II, B Adler

Elevmateriale: Kopiering af geometrisk figur A Materiale til kopiering

Blad 3


Cifferspændvidde

• Forfra

• Bagfra

• Genfortælle/tegne historie eller regneopgave.


ALP

Afkodning

Begreber – simple regneoperationer

Flerleddede regneoperationer – Problemløsning

NB!

Iøfgle en uerndsøeglse på Cmabrigde Uinvertisy bteyedr

det ikke noegt i hivklen rkækefløge bgotsavrene såtr i et

ord, det esente vgitgie er at det frøtse og sdiste bgosatv i

odret er på de rtete padlser. Rseten kan lgnie vloaypk men

du vil satdig vræe i snatd til at lsæe det. Det er frodi den

mnenesekilge hejrne ikke lesær hevrt bgotsav, men odret som en hleehd


Malmer, Gudrun: ALP-prøver.

Ex.

Oles farfar er født i 1935. Hans farmor er 5 år

yngre. Ole blev født, da hans farmor fyldte 50 år

A: Hvilket år er Oles farfar født?

B: Hvilket år er Oles farmor født?

C: hvilket år er Ole født?

60 personer deltog i en udflugt. 50 % var børn. Af resten var 2/3 kvinder og

1/3 mænd

A: Hvor mange personer deltog i udflugten?

B: Hvor mange af dem var børn?

C: Hvor mange af dem var mænd?


Det matematiske sprog.

Uklart subjekt

Brug af passiv

Logik

Betydningsforskelle mellem hverdagssprog – ”matematiksprog”

Følgende begreber er alle taget fra Gyldendals Minilex Matematik.

Absolut, afbildning, afhængig, afstand, afvikler, analytisk, atlas,

Basisår, begrænset, betingelse, billede, brudt, brændpunkt, bue, centrum, cykel,

defekt, diskret, drejning, dynamisk, dæmpet, eksistens, elementær, endelig,

enhed, faktor, falsk, fart, fejl, finhed, fletning, forhold, frembringer, fælles, glat,

grad, gruppe, gå op i, hastighed, hypotese, hyppighed, hændelse, højde, ideal,

identitet, indre, integration, isolere, kant, karakteristik, kasse, kegle, kerne,

konklusion, kontinuitet, kritisk, kurve, led, lige, længde, mandelbrød, medfører,

mængde, negativ, net, neutral, normal, omvendt, orden, overtal, perfekt,

perspektiv, plan, positiv, potens, rand, regulær, relation, rest, ring, rod, rum,

sammensat, sand, simpel, sløjfe, spids, stabil, stykkevis, tilbagelægning,

ubekendt, udfald, udtryk, uendelig, ulige, umulig, voksende, ydelse, ægte, øvre,

åben….


Forsøg evt. med udgangspunkt i Lundes kortlægning at lave et

undersøgelsesmateriale rettet mod beskrivelse af forudsætninger …..


LÆSEFÆRDIGHED

GRUNDLÆGGENDE

FÆRDIGHEDER

WISC/WAIS

KOGNITIVE FUNKTIONER

ANAMNESE


Vajre elev har rätt att få den pedagogiske hjälp han behöver alldeles

oberorende av formell diagnos. Men en god pedagogisk insats kräver att

man har kartlagt elevens svårigheter så att hjälpen verkligen kan avpassas

till elevens behov.

Lundberg & Sterner (2009): Dyskalkuli – finns det?

Samtale omkring vanskeligheder

På hvilket niveau manifesterer

vanskelighederne sig?


Send gerne spørgsmål og kommentarer til

Henrik Skovhus

Taleinstituttet Region Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2

9000 Aalborg

98 78 30 61

hensko@rn.dk

More magazines by this user
Similar magazines