Referat af mødet den 23. august - Energistyrelsen

ens.dk

Referat af mødet den 23. august - Energistyrelsen

R E FER AT 24. august 2012

J.nr.

Ref. mpe/bha

Biogas Taskforce: 1. aktørmøde, 23. august 2012 kl. 14:00 i Energistyrelsen

Deltagere:

Bruno Sander Nielsen, Brancheorganisationen for biogas, Foreningen af danske biogasanlæg

Søren Korsholm, Landbrug & Fødevarer

Berit Mathiesen, Kommunernes Landsforening

John Tang, Dansk Fjernvarme

Knud Boesgaard Sørensen, Energinet.dk

Peter Vadstrup Jensen, HMN Naturgas

Gert Nielsen, Naturgas Fyn

Asger Myken, Dong Energy

Erik Nørregaard Hansen, Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Sine Beuse Fauerby, Danmarks Naturfredningsforening

Christian Ege, Det Økologiske Råd

Kåre Albrechtsen, Naturstyrelsen

Tanja Elisabeth Erbs, NaturErhvervStyrelsen

Marianne Nielsen, NaturErhvervStyrelsen

Karen-Marie Mortensen, NaturErhvervStyrelsen

Bjarne Thomsen, NaturErhvervStyrelsen

Susanne K. Sonne, NaturErhvervStyrelsen

Helga Grønnegaard, Naturstyrelsen

Jesper Lorentzen, Klima, Energi og Bygningsministeriet

Bodil Harder, Energistyrelsen

Michelle Peled, Energistyrelsen

Søren Tafdrup, Energistyrelsen

Henrik Lawaetz, Energistyrelsen

Flemming G. Nielsen, Energistyrelsen

Baggrund

Energistyrelsen har inviteret ovenstående aktører til møde i forbindelse med opstarten af arbejdet

af den såkaldte Biogas Taskforce, besluttet nedsat i Energiaftalen af 22. marts 2012.

Taskforcen skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på at sikre

den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020.

Side 1


Indhold

Flemming G. Nielsen byd de deltagne velkommen og gennemgik kort de nye rammebetingelser

for biogas i Danmark.

Bodil Harder præsenterede Taskforcens arbejde, herunder den overordnede tidsplan. Bodil

Harder indledte en bordrunde, hvor primært de ikke statslige aktører blev bedt om at identificere

de barrierer for en effektiv indfasning af biogas i det danske energisystem, som de anså

for væsentlige. De deltagne blev herudover bedt om at fortælle, hvad de synes Taskforcen bør

prioritere at arbejde med.

De udtrykte barrierer blev skrevet ned, hvorefter de deltagne fik et papir med de samlede

punkter, som de blev bedt om at –prioritere. Der er blevet indsamlet prioriteringer fra Brancheorganisationen

for biogas, Landbrug & Fødevarer, Kommunernes Landsforening, Dong

Energy, Energinet.dk, HMN Naturgas, Naturgas Fyn, Danmarks Naturfredningsforening, Det

Økologiske Råd samt en unavngivet. Af de statslige aktører blev der modtaget prioriteringer

fra NaturErhvervStyrelsen og Naturstyrelsen. En samlet liste over de udtrykte barrierer samt

pointtildelingen kan ses i vedlagte regneark.

Der var diskussion i plenum, hvor følgende hovedsynspunkter blev tilkendegivet. Dele af

synspunkterne er reflekteret i vedlagte liste over barrierer for en effektiv indfasning af biogas.

Bruno Sander Nielsen remsede en række barrierer op, som kan medvirke til at at et planlagt

biogasprojekt får i stå, heriblandt: usikkerhed om ressourcegrundlaget, problemer med placering,

og finansiering, uklart markedsgrundlag, vanskeligheder med at skaffe kvalificeret personale

til drift. Hvis et biogas projekt skal lykkes, skal en lang række betingelser være opfyldt,

og såfremt kun én ikke er opfyldt, falder projektet til jorden. Bruno var bekymret for om

der var midler nok i anlægstilskudsordningen, nu hvor Folketinget har forhøjet tilskuddet fra

20 til 30 pct. med energiforliget. Bruno eftersender et papir med en præcisering af emner, han

mener Taskforcen bør arbejde med.

Søren Korsholm udtrykte, at Taskforcen bør bidrage til en samtænkning og koordinering på

tværs af de myndigheder, som inden for hver sit område regulerer forhold, der har betydning

for biogas.

Peter Vadstrup mente, at Taskforcen bør bidrage til en formidling af finansieringsmuligheder.

Området er underlagt markedsvilkår, og der bør ikke laves regler om hvem der skal afsætte til

hvem fra centralt hold.

Asger Myken mente, at det var et stort problem, at tidspunktet for hvornår man fik den nye

støtte ikke var lagt fast – bl.a. som følge af en nødvendig EU-proces. Gert Nielsen kommenterede,

at det også er problematisk, at der ikke var afklaring omkring størrelsen af støtten efter

2020. Til begge disse pointer svarede Flemming G. Nielsen, at det var man klar over i Energistyrelsen,

og man arbejdede på at afklare det så hurtigt som muligt, men dette arbejde ligger

udenfor Taskforcens.

Flere nævnte, at Taskforcen burde forholde sig til, hvordan man skaffer de nødvendige biomasseressourcer

til at putte i anlæggene – f.eks. gennem forskning og formidling.

Side 2


Christian Ege kommenterede, at målet om at bruge 50 pct. af gyllen betyder, at der kommer til

at mangle biomasse-tørstof til at tilsætte gyllen. Christian Ege mente derfor, at Taskforcen

skal kigge på hvor den skal komme fra, og hvad skal det være for ressourcer, der skal bruges.

Miljøstyrelsen, der regulerer affaldssektoren, bør være med i arbejdet. Affaldsselskaberne skal

ikke have eneret på at anvende affaldet til forbrænding, og kommunerne bør opdage, at her er

et marked. Høslet fra naturarealer bør også bruges. Christian Ege kommenterede herudover, at

der er problemer med afgifter på biogas til transport, idet andre former for VE til transport får

større afgiftslettelser.

Sine Beuse Fauerby bemærkede, at der er behov for koordineret planlægning ude i landet, så

der ikke opstår situationer, hvor flere anlæg hver for sig planlægger at trække på den samme

ressource. Herudover kommenterede Sine Beuse Fauerby, at indholdet i restfraktioner skal

undersøges, og hvor skal de afsættes. Hertil kommenterede Berit Mathiesen, at det er vigtigt

at koordinere med Miljøstyrelsens ressourcestrategi.

Knud Boesgaard Sørensen mente, at anlægsplaceringer og ressourcegrundlag udgør væsentlige

barrierer og tilføjede, at Energinet.dk har fokus på gassens rolle i energisystemet i fremtiden.

Erik Nørregaard Hansen bemærkede, at der bør være afgiftsfrihed til anvendelse af biogas til

industrielle processer, idet biogas egner sig godt hertil. Erik Nørregaard Hansen udtrykte desuden,

at restfraktioner fra affald bør kunne brændes sammen med halm efter slambekendtgørelsen

i stedet for - som nu – efter affaldsbekendtgørelsen, for så vil man kunne genanvende

fosfor fra restfraktionerne.

John Tang fremførte, at man fra Dansk Fjernvarmes side ikke går ind for aftagepligt. I stedet

bør det være Energinet.dk eller gasselskaberne, der var forpligtet til at aftage gassen og indbyrdes

finde ud af hvor gassen kunne afsættes, eller om en opgradering er nødvendig. John

Tank kommenterede herudover, at den ene VE form ikke bør fortrænge en anden, ligesom situationen

er i dag i forhold til solvarme vs. biogas, for der er brug for alle former for VE. Hvile-i-sig-selv

princippet i Varmeforsyningsloven udgør et problem.

Kåre Albrechtsen bemærkede, at Task forcen skal arbejde på at danne et overblik over de

konsekvenser af, at udnyttelse af biomasse til biogas, og over proportionerne af de forskellige

konsekvenser, f.eks. mht. CO2-balance.

Karen-Marie Mortensen satte fokus på at det var vigtigt at huske hvilke regler der regulerer

området (særligt restprodukter) og at en Taskforce også skal inddrage Miljøstyrelsen, som har

harmonireglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. NaturErhvervstyrelsen, som kontrollerer

harmonireglerne i forbindelse med kontrol af gødningsregnskaber, kan ikke selv kan lave reglerne

fleksible i forhold til biogasudviklingen, da det ikke er NaturErhvervsstyrelsens bekendtgørelse.

Mht. finansiering kommenterede Bruno Sander Nielsen, at investorerne vil være meget mere

investeringsvillige, hvis man fjerner de forskellige usikkerheder. Samtidig mente Bruno Sander

Nielsen, at der også skal gøres en indsats for at finde nye investorer, eksempelvis gasselskaberne,

institutionelle investorer, virksomheder, fjernvarmeselskaber, pensionsselskaber. I

mange tilfælde skal projekterne dog være store, før de kan tiltrække investorerne.

Side 3


Sine Beuse Fauerby kom ind på, at der er behov for at skabe overblik over, hvornår man kan

sprede restfraktionerne ud. Der findes svenske erfaringer med at sprede restfraktionen fra gylle

og affaldsanlæg ud på marken, men det skal være miljømæssigt forsvarligt at gøre det.

John Tang kommenterede, at den ekstra beskatning i forbindelse med kommunegarantien skal

fjernes.

Erik Nørregaard vil eftersende liste over deltagere i investormøder, som har været holdt med.

Bruno Sander Nielsen tilføjede til sidst, at der er risiko for, at de projekter, der ikke får anlægstilskud

går i dvale, hvorfor Taskforcen bør følge op på kortlægningen over aktuelle projekter.

Mødet blev afsluttet, og der blev aftalt nyt møde d. 25. september kl. 14.00 i Energistyrelsen.

Side 4

More magazines by this user
Similar magazines