1 Referat af møde i Ps-forum den 13. april 2011 Medlemmer af Ps ...

rn.dk

1 Referat af møde i Ps-forum den 13. april 2011 Medlemmer af Ps ...

Planlægning, Kvalitet og

Analyse

Kvalitetskontoret

J.nr.: 1-30-72-0121-07

Ref.: Tilde Jensen

Dato: 5. maj 2011

Referat af møde i Ps-forum den 13. april 2011

Medlemmer af Ps-forum

Repræsentanter fra sygehusene:

Tilstede Afbud

Anne-Grethe Rasmussen, Kvalitetskoordinator, Psykiatrien X

Vivi Pedersen, Risk Manager, Sygehus Vendsyssel X

Iben Lundager, Kvalitetskoordinator, Sygehus Himmerland X

Mette Purup, Udviklingskonsulent, Aalborg Sygehus X

Lone Buck, Kvalitetschef, Sygehus Thy-Mors X

Kristina Kjelgaard, Farmakonom, Sygehusapoteket X

Henriette Steffen Thorup, Farmakonom, Sygehusapoteket

Repræsentanter fra Kvalitetskontoret:

X

Anne Munk Kristiansen, Regional risikomanager X

Tilde Jensen, Regional risikomanager

Ad hoc deltagere:

X

Bente Koch Pedersen, Idéspejder, Idéklinikken X

Roy Verdiani, Souschef Sundheds IT, Sundhedsstyrelsen X

Randi Breinbjerg, Fuldmægtig, Psykiatrien X

Hanne Søndergaard Pedersen, Registreringskonsulent, Sygehus Vendsys- X

sel

Louise Fruergaard Andersen, Fuldmægtig, Sygehus Himmerland X

Tanja Larsen, Assistent, Kvalitetskontoret X

Annemarie Gammelgaard Frandsen, IT-konsulent, Koncern IT X

Lisbet Nordlander, Fuldmægtig, Koncern Økonomi X

Orientering fra Kvalitetskontoret

Kristina går på barsel den 20. april. Henvendelser til Sygehusapoteket omkring uth skal herefter ske

til Henriette, som er barselsvikar. Det aftales, at Sygehusapoteket får lavet en mailpostkasse som

uth fremover skal sendes cc til.

Kvalitetskontoret har udarbejdet en manual til oprettelse i DPSD2, som snarrest vil blive sendt ud.

Der ligger for nuværende flere uth’ere til sygehusene i DPSD2, som de lokale risikomanagere kan

få adgang til, når de bliver oprettet.

Patientombuddet (POB) har lavet en mini brugerguide til DPSD2 som vil blive lagt på dpsdhjemmesiden,

når den er blevet tilrettet. Når denne brugerguide er færdig tages der stilling til, om

der er behov for yderligere regionale manualer til sagsbehandling i DPSD2. Punktet tages op på et

kommende møde i ps-forum.

Kvalitetskontoret vil efter påske skrive et nyhedsbrev, hvor bl.a. nogle af de nye ting omkring

DPSD2 vil blive beskrevet.

1


mødet i ps-forum den 8. februar blev det besluttet at lave en opgørelse over antallet af alvorlige

uth’ere, der henholdsvis er eller ikke er udført en dyberegående analyse på, samt hvilke årsager der

ligger til grund for de tilfælde, hvor der ikke er lavet en dyberegående analyse. Det aftales, at Kvalitetskontoret

udarbejder et skema til opgørelsen som sendes ud til ps-forum. Resultatet af opgørelsen

fremlægges på næstkommende møde den 29. april.

Der er booket en DPSD2-udtræks dag (den 27. maj), hvor formålet er i fællesskab at få sat rapportudtræk

op i DPSD2, som alle derefter kan benytte. Som forberedelse til dagen, drøftes på mødet

den 29. april, hvilke udtræk der er behov for.

Der har været afholdt første møde i UTH-klinikken, som er det projekt, der kører i Frederikshavn

Kommune, hvor der hver 4. mandag er afsat to timer til analyse af tværgående uth’ere mellem de

parter, det er relevant for i den geografiske afgrænsning ’Frederikshavn Kommune’. Anne-Grethe,

Vivi og Tilde deltog i et meget spændende møde, hvor der også kunne uddrages læring for parter,

der ikke var direkte involveret i hændelsen.

Idéklinikken

Bente Koch Pedersen fortalte om Idéklinikkens organisering og arbejde. Alle er velkomne til at

henvende sig med konkrete forslag til opfindelser eller idéer, men også med problemstillinger, som

man ikke umiddelbart selv har en løsning på. Der er potentielt mange samarbejdsflader mellem patientsikkerhedsarbejdet

og Idéklinikken, og det er derfor vigtigt, at begge parter er opmærksomme

på hinanden.

SOR-mapping

Roy gennemgik brugen af SOR i DPSD2 og hvilke muligheder der er for mapping. Forskellige problemstillinger

blev drøftet, og der blev lavet mapping for de enkelte sygehuse. Hvis der ønskes ændringer

i de mappinger, der er lavet, skal Tilde kontaktes.

2

More magazines by this user
Similar magazines