6 - Region Nordjylland

rn.dk

6 - Region Nordjylland

Referat

Hovedudvalg

6. februar 2013, Kl. 13.00

Mødelokale A


INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Indledning

2 Personalepolitikker i Region Nordjylland

3 Hovedudvalgets fremadrettede opfølgning på Tilfredshed

4 Status - omplaceringer i 2012

5 Status - klinisk ledelsesmæssig organisering

6 Orientering fra Forhandlingsorganet

7 Status på akutjob

8 Orientering om samhandel med Region Midtjylland

9 Status på projektet "Relationel koordinering - fra begreb til bundlinje"

10 Eventuelt


1

Indledning

Referat

Hovedudvalget Møde 060213

deltog afbud Gik efter pkt

Regionsdirektør Per Christiansen x

Direktør Dorte Stigaard x

Direktør Jens Winther Jensen x

Chef for Regional Udvikling Henning Steffen Christensen x

HR-Chef Jacob Jacobsen x

Sygehusdirektør Jens Ole Skov x

Per Lund Sørensen x

Arbejdsmiljøchef Laila Baadsgaard Jørgensen x

FTF Sygeplejerske Bente Pedersen x

Supl Ida Pedersen, DSR

FTF Bioanalytiker Merete Kjeldgaard x

Supl Peter Bak Dansk lærerforening (udtrådt)

LO Birgitte Ussing Christensen (udtrådt)

Supl Dorte Thorsøe Hansen HK x

AC Thea Heide Faaborg x

Supl Andersen Jørgensen DJØF x

FTF fysioterapeut Gitte Nørgaard Nielsen x

Supl Mette Brogaard Lohse Kost og Ernæringsforbundet

LO socialpædagog Peter Gadegaard x

supl Ann Pia Madsen 3F

LO Hans Einsbohr Poulsen (udtrådt)

supl Anna-Marie Thørgersen FOA x

Arbejdsmiljørepræsentant Personalekonsulent Helle Willemoes

Knøsgaard

Arbejdsmiljørepræsentant sygeplejerske Mona Finnerup AAS x

Arbejdsmiljørepræsentant lægesekretær Bodil Lise Larsen x

1. supl Kjeld Pedersen

2. supl Bjarne Pedersen

Udviklingskonsulent Signe Elisabeth Rønne, Koncern HR Ledelse og Kompetenceudvikling

deltog under behandling af punkt 3, og specialkonsulent Katharina Galland deltog under

behandlingen af punkt 2, 4 og 5. Af hensyn til mødeafviklingen blev punkt 3 behandlet før

punkt 2.

Det er en tradition, at Hovedudvalget slutter det sidste møde af med en middag. Derfor

afvikles mødet d. 13. marts 2013 kl. 15-17 med efterfølgende middag.

x

Side 1


2

Personalepolitikker i Region Nordjylland

J.nr. 2012-000698

Resumé

På Hovedudvalgets møder hhv. 30. oktober og 10. december 2012, blev Region

Nordjyllands nye personalepolitikker godkendt.

Arbejdet med revisionen af personalepolitikkerne er derfor i en fase, hvor fokus er på

udrulningen af de reviderede 8 personalepolitikker, samt de personalepolitiske I TOPværdier.

Administrationens forslag til elementer i kommunikationen, forelægges

Hovedudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Med godkendelsen af de 8 nye personalepolitikker, aktualiseres formidlings- og

kommunikationsopgaven, der skal sikre et godt og bredt kendskab til såvel

politikkerne, som de personalepolitiske værdier.

Implementeringsopgaven har været fremhævet som særdeles vigtig i drøftelserne i

den personalepolitiske arbejdsgruppe, og emnet var genstand for cafédrøftelser på

temamødet den 26. september 2012.

Det foreslås, at konklusionerne fra cafédrøftelserne vil være et omdrejningspunkt for

udarbejdelsen af en kommunikationsplan.

Som centrale elementer i kommunikationsplanen foreslås:

- Udarbejdelse af en kommunikationspakke til brug hos MED-udvalg.

- Etablering af et ’ambassadør-korps’, der kan præsentere

personalepolitikkerne og værdierne, understøtte rolleforståelsen samt

levendegøre historien bag.

De personalepolitiske ambassadører kan evt. være udvalgte medlemmer af

det Hovedudvalg, som fratræder i 2013, samt nye medlemmer af

Hovedudvalget og administrative medarbejdere.

En mulighed er at ambassadørerne besøger Sektor MED-udvalg som

makkerpar.

- Udarbejdelse af video

- Udarbejdelse af andet informationsmateriale, der sikrer udnyttelse af

regionens eksisterende kommunikationskanaler

Administrationen foreslår at kommunikationsplanen forelægges Hovedudvalget til

orientering og drøftelse på mødet den 13. marts 2013, samt til endelig godkendelse af

det nytiltrådte Hovedudvalg den 2. maj 2013.

Politikkerne er gældende fra den 1. juni 2013, og forud herfor skal regionens Sektor

MED-udvalg modtage informationspakken om politikkerne med henblik på at sikre

gode muligheder for udvalgenes arbejde med videre implementering og udbredelse.

Indstilling

Det indstilles at Hovedudvalget

1. Drøfter det videre implementeringsarbejde for Region Nordjyllands

personalepolitikker.

Side 2


Referat

Specialkonsulent Katharina Galland deltog under punktet.

Hovedudvalget drøftede oplægget til processen. Specialkonsulent Katharina Galland fortalte,

at der arbejdes med to hovedspor: Almindelig udbredelse og en mere aktiv markedsføring.

Inden politikkerne træder i kraft d. 1. juni 2013, skal der sendes ”en pakke med

informationsmaterialer” ud til SektorMED-udvalgene. Ligeledes skal oplysningerne på

Personalenet og RN.dk tilrettes. Desuden skal der sendes nyheder ud via de eksisterende

kanaler, dvs. Ledernyt, Indsigt og Udsyn mv.

Andet hovedspor er en mere aktiv markedsføring, der udspringer af Hovedudvalgets

cafedrøftelser i september 2013. Ind til videre arbejdes der på henholdsvis en video og et

ambassadørkorps, der skal præsentere de nye personalepolitikker for SektorMED- udvalgene.

Mona Finnerup pointerede, at videoen med fordel kan sætte ITOP værdierne på

dagsordenen.

Per Christiansen foreslog, at Direktionen indleder med en runde i de nye SektorMED-udvalg

sammen med næstformanden for det nye Hovedudvalg. Han understregede også, at det er

vigtigt at skabe ejerskab til personalepolitikkerne og udbredelsen af dem i det nye

Hovedudvalg. Derfor bør det nye Hovedudvalg godkende kommunikationsplanen på deres

første møde d. 8. maj 2013.

Katharina Galland efterspurgte, om Hovedudvalget eventuelt kunne pege på en

sparringspartner vedr. udarbejdelsen af det konkrete informationsmateriale.

Per Christiansen orienterede om, at Regionsrådet har godkendt, at Regionshuset bliver røgfrit

pr. 1. juni 2013.

Bilag

1. Cafedrøftelser

Side 3


J.nr. 2012-134981

3

Hovedudvalgets fremadrettede opfølgning på Tilfredshed

Resumé

Regionens fælles medarbejdertilfredshedsundesøgelse, Tilfredshed, gennemføres ca.

hvert andet år. Senest med målingen af social kapital i efteråret 2012. Næste måling

gennemføres i efteråret 2013. I forbindelse med opfølgningen på undersøgelsens

resultater skal Hovedudvalget drøfte og beslutte udvalgets muligheder for involvering i

opfølgningsarbejdet.

Sagsfremstilling

I og med at Tilfredshed dækker Region Nordjyllands psykiske arbejdspladsvurdering,

skal der udarbejdes handleplaner på de fremkomne resultater fra undersøgelsen. De

enkelte sektorer har ansvaret for at drive processen med at udarbejde handleplaner i

forlængelse af resultaterne fra Tilfredshed. SektorMED har ansvar for at samle op på

og følge op på handleplanerne, særligt de tiltag, der ikke kan løses lokalt.

Tilsvarende har Hovedudvalget en opgave med at følge op på handleplaner med

særligt fokus på de tiltag, der ikke kan løses i de enkelte sektorer - eller tiltag, der

med fordel kan igangsættes på tværs af sektorer i regionen.

Hovedudvalget har ikke tidligere lagt sig fast på en bestemt form for opfølgning, men i

og med at Tilfredshed nu ligger fast i en 2-årig kadence, vil det give mening

fremadrettet at drøfte Hovedudvalgets muligheder for opfølgning. Dermed undgås

tvivlsspørgsmål såsom, hvornår Hovedudvalget skal behandle hovedrapporten, skal

Hovedudvalget igangsættes tværregionale handlinger mv.

Hovedudvalget bedes drøfte sin rolle i opfølgningen med afsæt i følgende tre forslag:

Skal Hovedudvalget komme med handlinger/tiltag på baggrund af Tilfredshed

uafhængigt af de forskellige SektorMED?

Skal Hovedudvalget sende signaler - hvad er det vigtigt at organisationen har fokus

på (ex mobning eller inddragelse af medarbejdere i forbindelse med forandringer)?

Skal Hovedudvalget modtage de enkelte SektorMED's handleplaner og derfra drøfte

og iværksætte tværregionale indsatser?

Indstilling

Det indstilles, at Hovedudvalget

1. drøfter sin rolle i opfølgningen med afsæt i de tre forslag

2. beslutter en fremadrettet procedure for Hovedudvalgets opfølgning på Tilfredshed

Referat

Udviklingskonsulent Signe Elisabeth Rønne deltog under punktet. Hun indledte med at

fortælle, at baggrunden for forslaget er en usikkerhed i sektorerne omkring, hvordan

Hovedudvalgets behandling af hovedresultaterne af tilfredshedsmålingerne har betydning for

sektorernes arbejde med deres resultater.

Hovedudvalget drøftede udvalgets fremadrettede rolle ved kommende tilfredshedsmålinger.

Medarbejdersiden syntes, det er en god ide, at Hovedudvalget fremadrettet modtager

Side 4


sektorernes samlede handleplaner for derefter at afklare, om nogle fælles elementer går igen

med henblik på et fælles indsatsområde.

Henning Christensen påpegede, at Sektor MED-udvalget for Regionshuset ikke har taget

stilling til, om der skal laves handleplaner på sektorniveau. Per Christiansen understregede, at

forslaget vi være gældende fremadrettet og ikke i forhold til den nylige tilfredshedsmåling.

Hovedudvalget vedtog på den baggrund det tredje forslag til proces. Ved kommende

tilfredshedsmålinger skal Sektor MED-udvalgene indmelde deres handleplaner til

Hovedudvalget. Samtidig samles regionens sikkerhedsledere og drøfter fælles

problemstillinger, der ligeledes meddeles Hovedudvalget. Det betyder, at Hovedudvalget vil

få hovedrapporten til orientering, når den foreligger. Som afslutning på sektorernes

behandling af resultaterne fra Tilfredshed skal Hovedudvalget drøfte de indmeldte

handleplaner.

Side 5


4

Status - omplaceringer i 2012

J.nr. 2011-142709

Sagsfremstilling

Med baggrund i politik for omstillingssituationer, har Region Nordjylland siden primo

2011 arbejdet med en tilgang til omplaceringer, der bygger på afsøgning af

matchmuligheder mellem omplaceringsudpegede medarbejdere og vakante stillinger i

regionen.

Hovedudvalget har i perioden fulgt indsatsen og de processer, der ligger til grund for

omplaceringsarbejdet.

I dagsordenspunktets bilag, beskrives status for omplaceringsindsatsen i 2012.

Indstilling

Det indstilles at Hovedudvalget

1. drøfter omplaceringsindsatsen i Region Nordjylland.

Referat

Specialkonsulent Katharina Galland deltog under punktet.

Per Christiansen indledte med at fastslå, at der p.t. er en kombinationsstilling mellem Region

Nordjylland og Aalborg Kommune i opslag. Denne stilling har ikke været omkring regionens

omplaceringsværktøj, da arbejdsgiveren er begge organisationer. Derfor kan regionen ikke

give sine medarbejdere fortrinsret.

Katharina Galland fastslog, at opgørelsen viser de situationer, hvor en omplacering er blevet

rigtig svær. Det vil sige i de tilfælde, hvor man ikke har kunnet finde en løsning internt i

sektoren. Det er bl.a. begrundelsen for, at så mange omplaceringer er endt med uansøgt

afsked.

Begrundelserne for omplacering er mange, f.eks. rullende besparelser og kommunal

hjemtagning af specialtilbud. Der bliver løbende og til stadighed indmeldt personer til

omplacering. Social- og sundhedsassistenter er stadig hårdt ramt.

Bente Pedersen spurgte til, om Koncern HR har et overblik over alderssammensætningen af

de omplaceringsberørte? Katharina Galland svarede, at der ikke findes en sådan statistik.

Hun understregede, at de faglige organisationer nok skal problematisere, hvis der er

mistanke om aldersdiskrimination.

Peter Gadegaard understregede, at en omplacering faktisk også kan være led i at skabe bedre

arbejdsvilkår, f.eks. for ældre medarbejdere.

Henning Christensen spurgte til, om de resterende stillinger er fordelt jævnt mellem

faggrupper?

Omplaceringerne for 2012 er fordelt jævnt mellem fag. Der synes kun at være et større

omfang for social- og sundhedsassistenter.

Oversigt – faggrupper indmeldt til omplacering 2012:

Side 6


- Socialpædagog/pædagog 7

- Omsorgsmedhjælper 3

- Lærer 1

- Akademiker 4

- Social- og sundhedsassistent 30

- Social- og sundhedshjælper 2

- Rengøringsassistent 2

- Socialrådgiver 1

- Kontorpersonale 2

- Sygehjælper 10

- Sygeplejerske 7

- Portør 4

- Produktionsmedarbejder 2

- Håndværker 2

- Husassistent 5

- Ledere (alle) 3

- Lægesekretær 4

I alt 89

Hovedudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

1. Status for omplaceringsindsatsen i Region Nordjylland 2012

Side 7


J.nr. 2012-134401

5

Status - klinisk ledelsesmæssig organisering

Sagsfremstilling

Med afslutningen af lederrokaden - og dermed ansættelsen af klinikchefer,

viceklinikchefer, speciale- og afsnitsledere - er en væsentlig forudsætning for

klinikstrukturen nu på plads. Dette arbejde fortsættes nu på de enkelte sygehuse,

hvor arbejdet med den detaljerede organisering af hver enkelt klinik pågår.

Fremadrettet eksisterer der fortsat en lang række indsatser, der skal understøtte det

øgede fokus på patientforløb og en vellykket opstart af klinikkerne i det nordjyske

sygehusvæsen. Særligt rettes blikket nu på de mere kulturelle

implementeringsaspekter.

Arbejdet med ny MED-organisation pågår i regi af det Forhandlingsorgan, som er

nedsat af Forhandlingsudvalget.

På områderne kompetenceudvikling og uddannelse, er iværksat flere tiltag. Tiltagene

målrettes dels ledere i deres nye roller, og dels de sundhedsfaglige medarbejdere. I

samarbejde med University College Nordjylland arbejdes på et undervisningsforløb

omkring fokusområdet 'patientens team', ligesom administrationen og sygehusene

arbejder videre med uddannelsesopgaven i relation til denne medarbejdergruppe.

Endelig fortsættes arbejdet med lønforhandlinger for de nye kliniske ledere, samt et

moderniseringsarbejde i relation til forhåndsaftaler på basisområdet, således at

aftalerne fremadrettet er i tråd med den kliniske struktur og den heraf afledte

organisering af arbejdet i klinikkerne på de nordjyske sygehuse/hospital.

På mødet gives en aktuel status med henblik på drøftelse i Hovedudvalget.

Indstilling

Det indstilles at Hovedudvalget

1. drøfter status for den kliniske organisering

Referat

Specialkonsulent Katharina Galland deltog under punktet.

Der er p.t. mange forskellige implementeringsspor i gang. bl.a. i forhold til

kompetenceudvikling og forhandling af nye forhåndsaftaler. De sidste ledelseslag er ved at

komme på plads, bl.a. souschef, aften- og natansvarlige.

Visse aspekter i den nye MED-aftale hænger sammen med definition af den udvidede

klinikledelse, teamdannelse og økonomi.

Tirsdag d. 5. februar 2013 var klinikledelserne samlet til et fælles arrangement for første

gang: Fælles entré.

Hovedudvalget tog orienteringen til efterretning.

Side 8


6

Orientering fra Forhandlingsorganet

J.nr. 2013-000234

Sagsfremstilling

Siden Hovedudvalget sidst fik en orientering om arbejdet i Forhandlingsorganet, har

der været holdt tre møder: d.14. december 2012, 10. januar 2013 og 28. januar 2013.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering fra møderne.

Indstilling

Det indstilles, at Hovedudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.

Referat

Laila Baadsgaard orienterede om, at der arbejdes intenst i skrivegruppen nedsat af

forhandlingsorganet. Fokus er på at få beskrevet de strukturelle niveauer og forskellige MED

konstruktioner inden for klinikkerne; en detaljeret beskrivelse af den dynamiske trio og

personalemøde med MED-status. Næste møde i forhandlingsorganet er d. 1. marts 2013.

Per Christiansen indikerede, at der kan forventes en midlertidig aftale. Strukturen om Hoved-

, Sektor og Klinik- MEDudvalg ligger fast. Derunder vil der være plads til variation og mere

vide grænser. Der arbejdes med nogle forskellige modeller: LokalMED, MiniMED ,

trioer/kvarteter med MED status, samt kombinationer af personalemøder med MED status

og trioer. Ideen er, at klinikkerne får lov til at eksperimentere med forskellige konstellationer

det første år, hvorefter der skal vælges en blivende struktur.

Man vil undersøge muligheden for, at Professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet

kan foretage en evaluering af de forskellige modeller i forhold til, hvad der giver mest og

bedst MED indflydelse. Evalueringen vil efterfølgende kunne danne baggrund for

fastlæggelsen af den endelige struktur i de enkelte klinikker.

Det er en væsentlig diskussion i forhandlingsorganet og et skillepunkt mellem A og B-siden,

hvor mange lokale MED-udvalg, der skal være.

Per Christiansen orienterede desuden om, at der sideløbende forhandles om

tillidsmandsstrukturer, vilkår og beskyttelse i regi af OK13.

Dorthe Thorsø spurgte til, om man har drøftet, hvordan man klarer for eksempel en

sparerunde, hvis man har valgt personalemøder med MED-status som samarbejdsorgan? Per

Christiansen understregede, at det økonomiske ansvar formelt ligger på klinikniveau, hvorfor

KlinikMED- udvalget vil blive det relevante samarbejdsudvalg. Samtidig vil man ofte drøfte

situationen med tillidsrepræsentanterne. Brugen af personalemøder med MED-status skal

formaliseres med dagsorden og referater, for at de får den gennemslagskraft, der er

nødvendig.

Laila Baadsgaard understregede, at løsningen ikke alene er struktur. Oplæring af den nye

MED organisation er en væsentlig indsats i Arbejdsmiljøplanen for 2013 både for

medarbejderrepræsentanter og ledelse. I den henseende burde det være et krav, at ledere

og medarbejderrepræsentanter kommer af sted på uddannelse sammen.

Side 9


Samtidig pågår der en forhandling af den nye TR struktur på de enkelte sygehuse. Der er

planlagt et fællesmøde blandt sygehusdirektørerne for at drøfte overordnede principper for

repræsentation.

En benchmark mellem regionerne viser stor forskel på antallet af tillidsrepræsentanter. Der

er flere TR’ere på Aalborg Universitetshospital forholdsmæssigt, end på de øvrige sygehuse,

hvilket bl.a. skyldes forskellige aftaler omkring bl.a. suppleanter.

Laila Baadsgaard fortalte, at personalekonsulent Misse Thomsen indgår som en væsentlig

kapacitet i dette arbejde.

Hovedudvalget tog orienteringen til efterretning.

Side 10


7

Status på akutjob

J.nr. 2012-157531

Sagsfremstilling

Den seneste opgørelse pr. 28. Januar 2013 viser, at Regionen har opslået 143 stillinger som

akutjob og besat 3 stillinger med ansøgere omfattet af akutjobordningen.

Faggruppe

Akutjob i Region Nordjylland pr. 10.januar 2013

Opslag Ansøgere Samtaler Antal ansatte

Læger 0 0 0 0

Øvrige AC 9 0 0 0

Sygeplejersker 58 0 0 0

Bioanalytikere 4 0 0 0

Fysio- og ergoterapeuter 8 1 1 0

Øvrig sundhedsfaglig MVU 8 0 0 0

Social- og sundhedsassistenter 5 0 0 0

Øvrig plejepersonale, KU og

KVU 0 0 0 0

Pædagoger 0 0 0 0

Pædagogmedhjælpere 0 0 0 0

Lægesekretærer 26 1 0 0

Øvrige HK 7 54 11 2

Portører 0 0 0 0

Køkkenpersonale 1 1 1 0

Rengøringspersonale 5 2 2 1

Servicepersonale 0 0 0 0

Teknisk personale 0 0 0 0

Øvrige 12 0 0 0

I alt 143 59 15 3

En væsentlig faktor i det beskedne antal ansættelser er de ganske få ledige i målgruppen

inden for mange af de faggrupper, regionen beskæftiger. I de tilfælde, hvor der er

kvalificerede ansøgere i målgruppen, viser opgørelsen, at der faktisk sker ansættelser.

Administrationsgrundlaget præciserer, at såfremt der er to lige kvalificerede ansøgere til

jobbet, og den ene er omfattet af akutjobordningen, skal denne ansøger tilbydes jobbet.

Driftforum har ansvaret for, at aftalen imødekommes ude lokalt, og

administrationsgrundlaget efterleves. Koncern HR har iværksat en indsats for at understrege

regionens forpligtelse. Det er vigtigt at alle ledige stillinger slås op, sådan som vores

personalepolitik foreskriver det. Akutjobordningen forstærker nødvendigheden af, at dette

efterleves inden for alle faggrupper. Driftforum drøfter sagen på deres møde d. 8. februar

2013.

Koncern HR har en registreringsforpligtelse over for Danske Regioner. Denne forpligtelse

betyder, at der skal udfyldes en blanket, som skal indsendes til lønkonsulenten sammen med

beskeden om ansættelse - hver gang der ansættes en medarbejder i en stilling, der har været

Side 11


opslået som akutjob. Det er en udfordring at få disse skemaer i hus; registreringen skal ske,

også selvom der ansættes en ansøger, der ikke er omfattet af akutjobordningen. Gennem

ledelsessystemet vil vi sikre, at disse procedurer overholdes.

Indstilling

Det indstilles, at Hovedudvalget

1. tager orienteringen til efterretning.

Referat

D. 5. februar 2013 modtog Hovedudvalget en opdateret oversigt over antallet af opslag,

ansøgere, samtaler og ansættelser i akutjobordningen. Materialet fremgår af den dagsorden,

der ligger på RN.dk.

Region Nordjylland har pr. 28. januar 2013 opslået 253 stillinger som akutjob og besat 4

stillinger med ansøgere omfattet af akutjobordningen. Opgørelsen viser, at regionen allerede

har opslået langt flere end de 88 stillinger, der er vores andel af regionernes samlede kvote.

Imidlertid har opslagene ført til meget få ansættelser. Intensionen bag aftalen er ansættelse

af de udfaldstruede dagpengemodtagere – ikke blot opslag af stillinger. Sammenlignet med

de øvrige regioner ligger Region Nordjylland lavt i forhold til antal ansættelser. Derfor vil

Koncern HR igangsætte en opfølgning i forhold til

- At administrationsgrundlaget overholdes

o Slås alle vakante stillinger inden for alle faggrupper op?

o Kaldes alle akutjobansøgere, der opfylder de formelle og specielle krav til

jobbet, ind til samtale?

o Hvad er begrundelserne for, at der ansættes en forholdsmæssig lav andel

af de akutjobansøgere, der har været til samtale?

Driftforum har det formelle ansvar for, at sektorerne lever op til administrationsgrundlaget.

Per Christiansen fortalte, at man derudover arbejder på, hvordan regionen kan skabe flere

jobs inden for de faggrupper, hvor der er forholdsmæssigt mange udfaldstruede.

I forbindelse med hjemtagning af centrifugeringsordningen skal der ansættes et større antal

chauffører.

Der er indledt en dialog med Rebild Kommune omkring nedrivning af Terndrup Sygehus. Man

overvejer, om der er mulighed for selv at stå for entreprisen og ansætte ufaglærte til

opgaven.

Dorte Thorsø påpegede, at det har været en udfordring at få lederne til at udfylde

registreringsskemaet og indsende det til Løn og Personale. Der er foretaget forskellige tiltag

for at få denne procedure til at fungere. Det vil endvidere blive vendt i Driftforum.

Hovedudvalget spurgte ind til, hvordan der kan figurere ansættelser, uden der fremgår

jobopslag i opgørelsen. Som led i opfølgningen på efterlevelse af administrationsgrundlaget

vi Koncern HR følge op på dette.

Anders Jørgensen understregede, at det er vigtigt ikke at skabe et A og B hold rent

lønmæssigt. Akutjobansøgere skal ansættes på ordinære vilkår og have løn på baggrund af

deres kvalifikationer som alle andre.

Hovedudvalget tog orienteringen til efterretning med de anførte bemærkninger.

Bilag

1. Opgørelse af akutjob i RN til HU 6. februar 2013

Side 12


J.nr. 2011-108088

8

Orientering om samhandel med Region Midtjylland

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har samhandel med de fire andre regioner og udlandet.

Den største samhandelspartner er vores nabo mod syd Region Midtjylland.

I nedenstående tabel 1 er en opgørelse af Region Nordjyllands og Region

Midtjyllands samhandel indenfor somatik. På grund af den store samhandel er

det også naturligt, at begge regioner har og har haft fokus på hjemtrækninger.

Med den rabataftale, som blev indgået i 2011, er det økonomiske incitament

for hjemtrækninger dog blevet væsentligt reduceret.

Når rabatten er endelig indfaset, så ydes der 10 procents rabat på den

højtspecialiserede behandling og 30 procents på hoved- og

regionsfunktionsbehandling.

Aalborg Universitetshospital og forvaltningen er i samarbejde ved at beskrive

udviklingen i samhandlen og identificere områder, hvor hjemtrækninger kan

være en mulighed.

Af tabellen fremgår det, at differencen mellem indtægter og udgifter har været

stigende gennem en længere periode.

Tabel 1 Opgørelse over samhandel mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland 2009-2012

(2012 p/l)*

2009 2010 2011 2012F**

Århus Højtspecialiseret 240,6 279,4 284,8 331,5

Nord i Midt DRG-afregnet 191,5 169,8 144,6 128,6

Nordjyllands køb i Midt på opgjorte enheder 432,0 449,1 429,4 460,1

Midt Højtspecialiseret 101,8 85,7 56,3 39,3

Midt i Nord DRG-afregnet 74,9 72,1 65,7 53,9

Midtjyllands køb i nord på opgjorte enheder 176,7 157,8 122,0 93,2

Difference mellem køb og salg 255,3 291,3 307,4 366,9

* Tallet for højtspecialiseret er eksklusiv Hammel Neurocenter og Regionshospitalet i Viborg

**Forventet regnskab på baggrund af DRG registreringer og faktiske afregninger

En væsentlig del af udviklingen fra 2011 til 2012 (30,6 mio.) kan tilskrives en

stigning i Region Nordjyllands køb af ydelser hos Region Midtjylland, hvor den

anden del skyldes, at Region Midtjylland køber færre ydelser (28,8 mio.) i

Region Nordjylland.

Indstilling

Det indstilles, at Hovedudvalget

1. tager orienteringen til efterretning.

Side 13


Referat

Per Christiansen indledte med at understrege, at sagsfremstillingen skitserer de helt

overordnede linjer. Opgørelsen over samhandlen mellem Region Nordjylland og Region

Midtjylland viser en stigende difference. Region Nordjylland køber således flere ydelser i

Region Midtjylland, end den midtjyske region får leveret fra Region Nordjylland. Potentialet

for at hjemtage ydelser fra det midtjyske er størst på de DRG-afregnede ydelser, men

rabataftalen gør, at det er et spørgsmål i hvor høj grad en hjemtagning er økonomisk

rentabel.

Et vigtigt aspekt i samhandlen er også specialeplanlægningen. Regionen skal fortsat kæmpe

for at bevare så meget af den højt specialiserede behandling som muligt.

Hovedudvalget spurgte ind til udgifterne til privathospitaler, f.eks. ortopædkirurgiske

patienter, som ikke fremgår af sagsfremstillingen. Per Christiansen fortalte, at

privathospitalerne i dag primært er med til at afhjælpe flaskehalse i forhold til diagnostik og

forundersøgelser. Desuden har vi som region en interesse i at holde privathospitalerne i live

af hensyn til at kunne rekruttere læger.

Derudover blev det problematiseret, at der står operationsstuer ledige, f.eks. på Sygehus

Thy-Mors. Per Christiansen understregede, det er et anliggende for Aalborg

Universitetshospital at vurdere, om de vil byde ind på at den ledige kapacitet.

Hovedudvalget tog orienteringen til efterretning.

Side 14


J.nr. 2011-155528

9

Status på projektet "Relationel koordinering - fra begreb til

bundlinje"

Sagsfremstilling

Regionsdirektør Per Christiansen vil som styregruppeformand for projektet "Relationel

koordinering - Fra begreb til bundlinje" give en status på projektet.

Indstilling

Det indstilles, at Hovedudvalget

1. tager orienteringen til efterretning.

Referat

Per Christiansen orienterede som styregruppeformand om det i gangværende projekt

”Relationel koordinering – fra begreb til bundlinje” under Videnscenter for Velfærdsledelse.

Slides er udsendt med referatet.

Resultaterne af projekterne i første bølge foreligger nu. De er evalueret af seniorforsker

Kasper Edwards, DTU.

Et projekt har handlet om koordinering af samarbejdet omkring medicinske problemstillinger

hos ortopædkirurgiske patienter. I praksis har en almen medicinsk speciallæge konsulteret

patienter i Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Målingerne viser et bedre

patientforløb og en bedre forståelse for hinanden blandt personalet. Det er intensionen, at

erfaringerne fra projektet nu skal udbredes i andre sammenhænge.

Et andet projekt har drejet sig om bedre forberedelse af udskrivelsesforløb i

Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Sygehus. Projektet har involveret både læger,

sygeplejersker og hjemmesygeplejersker. Denne nye tilgang har betydet færre liggedage, og

at afdelingen har kunnet behandle flere patienter med færre senge til rådighed. I

projektperioden har der ydermere heller ikke været genindlæggelser.

Et tredje projekt har været at give et ensartet tilbud til patienter med KOL på Medicinsk

Afdeling, Dronninglund og Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Sygehus. Projektet har haft

fokus på at etablere et pakkeforløb, hvor den specialiserede afdeling kan udlægge behandling

til den almene afdeling. Projektet har i høj grad handlet om dilemmaerne omkring at lægge

ansvaret andetsteds og turde give bolden videre.

Når resultaterne af de næste projekter foreligger, vil Hovedudvalget få endnu en orientering.

Der afholdes en konference af Region Nordjylland og Glostrup Hospital i København i

september 2013 vedrørende alle projekterne, der også omhandler andre velfærdsområder.

Desuden planlægges der en nordjysk konference på UCN i efteråret om de lokale projekter.

Bilag

1. Relationel koordinering

Side 15


10

Eventuelt

Referat

Medarbejdersiden refererede til formødet, hvor overbelægning på de medicinske afsnit blev

drøftet. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor emnet ikke fremgår af dagsordenen?

Per Christiansen fortalte, at udfordringen behandles i Udvidet direktion d. 7. februar 2013.

Opgørelsen af belægningen svinger fra dag til dag. Men belægningsprocenten har ikke været

højere i denne vinter, end den plejer at være. Per Christiansen vurderede, at det er op til

sygehusledelserne at sætte speciallæger i front, både ved indlæggelser og udskrivelser, sådan

at patienterne ikke opholder sig på sygehuset længere end højst nødvendigt.

Det er bemærkelsesværdigt, at mange patientklager, der foreligger omkring overbelægning,

synes at være foranlediget af, at personalet opfordrer patienterne til at klage.

Bente Pedersen kommenterede, at personalet kan have opfordret patienterne til at

henvende sig opad i systemet, fordi det står uden for deres handlerum at ændre på

forholdene.

Bente Pedersen pointerede, at der ligger 3 eller 4 patienter på 2-sengsstuer. I og med at

patienterne er meget dårlige, har de behov for mange hjælpemidler, der fylder på stuerne.

Det giver dårlige arbejdsforhold for de ansatte.

Per Christiansen anerkendte problemet. Han tydeliggjorde, at man måske skal blive bedre til

at ”forudse” denne overbelægning og tænke det mere dynamisk, være bedre forberedt. I

Klinik Medicin på Aalborg Universitetshospital er der udarbejdet en instruks, der tillader

indkaldelse af ekstra personale ved overbelægning.

Mona Finnerup foreslog, at man kan opfordre til, at der laves en APV ved overbelægning.

Desuden skal problemstillingen drøftes med kommunerne og de praktiserende læger, der

skal være med til at understøtte, at der ikke sker unødige indlæggelser.

Medarbejdersiden rejste til dagsordensmødet spørgsmålet, om sundhedspersonalet kan sige

fra, når patienter beder om at få lov til at optage f.eks. udskrivningssamtaler. Der er endnu

ikke kommet en tilbagemelding fra Jura og Forsikring. Per Christiansen mente, at det må

være okay at sige fra. Ved optagelser til tv-udsendelser skal alle parter give deres samtykke.

Sagen tages op ved et af de kommende møder.

Mona Finnerup havde 25 års jubilæum d. 21. januar 2013. Mona sagde tak for gaven fra

Hovedudvalget.

Laila Baadsgaard fortalte, at tidligere sekretær for Hovedudvalget Misse Thomsen har

meddelt, at hun stopper med at arbejde d. 1. maj 2013. Hun har sidste arbejdsdagsdag d. 27.

marts 2013.

Side 16

More magazines by this user
Similar magazines