Brande Historie

brandehistorie.dk

Brande Historie

Gyngestol Ira kr. 78,00

BOLE PE Gram tlEpper

Skal mebieme skijtes ud til jul da se

400x 300 ...... . ! r. 766,00

350 x 250 .... .. . kr. 556,00

lIort store udvalg

300 x 200 ....... kr. 383,00

Vi har:

IIllIIIIllIlRlllllllllllllnnlllnHlIIRlllllllllllllllllllltlHllIlIlIlIIlIIlIlI1I

Dagligstuer ..... . . .. .. . . . , . fra kr. 1335,00 Uldne vendetlEpper

Spisestuer . . .... ... . . . . .. . .

L::enestole, polstrede ........ . . . ..... .

Solaborde, teak eller n0d ... .. . , . , ..

Ottoman, med ryg .............. .. , .

fra kr. 960,00

fra kr. 115,00

fra kr. 68,00

f ra kr. 245,00

400 x 300 ....... kr. 395,00

350 x 250 ....... kr. 235,00

300x 200 ...... kr.166,00

Sovesolaer . . . . .. . ... fra kr. 395,00 1II'IIIIIIIIIIIIIIInnlllllllIRlllllnRIIIIIIRllllllIfII1IIII1IIIInnllllllllil

SengetlEpper , DivantlEpper , VlEgtlEpper , Forliggere , Marokkopuder m, m.

De bedste

ju Ie-gave ideer

far man altid hos

Ingen jul ud n el par ny sko 10 ler

54,85

59.85

69,85

71,85

78.50

BRANDE

TE LF. 62

53,50 . 59,85 J DE . TELF. 111

Forsidetegning af Jorn Schobel, sbdahl desig n, Bra nde.


2

AKTIESELSKABET

MIDTBANK

BRA N DE

TELEFON 90 OG 180

Kontortid : Mandag til fredag kl .1 0-16

Fredag t illige k l. 18.30-20

L0rdag lu kket

Kontorer:

Blihl2Jj, Fasterholt og Thyregod

Bankens aktiekapital kr. 16.000.000 - reserver kr. 20.000.000


RANDE - verdens navle

Barndoms, og

ungdom.rminder vedforfatteren) liEge

Erling Fischer

Tegninger: Kai Husum

Det er med glcede, jeg imodekommer BRANDE JUL's anmodning

om at fortcelle mindel' fra min barndoms- og ungdomstid

i Askrel' skole, i Brande og lidt videre ud. Lad mig

sa begynde helt ved min egen tilvcerelses begyndelse.

En Aben bil, model 1921, holdt en mork, kold aften foran

kebmanden pa Torvet i Brande. Den hjrelpsomme kobmand

ville kore en lille lcererfamilie ud til deres nye hjem i Askcer

- langt ude pa Ian deL Fir e kIlometer val' lrengere dengang

end nu - og Vejlevej val' ikke asfaltereL

To mennesker, del' kom fra det frodige 0stjylland, slog

sig ned pa en plet sandjord ved en granplantage. Min far,

Verner Fischer, val' fra det skonne Bjerre herred ved Horsens

fjord. Han ville have vceret hestehandler - eller I hvert

fald noget med heste - men Jean Arnold, den strenge, hojtbegavede

fader til elleve sonner, h ar nok afgjort den sag.

Verner kom pa seminariet i Odense, Iwor han traf Sigrid

Iversen, et livstykke af en humorraket fra Kirkebakken i

Odder - opvokset i en frimenighed, gaet i friskole og pa

hOjskole - alt hvad del' val' frit og dejligt.

Sa kom jeg til verden som et produkt af tung alvor og

Iyrisk letsind.

Disse unge mennesker, del' f0rst havde vreret et par ar p


12

Brande

Brugsforening

a. m. b. a.

DETAILHAN DEL . TELEFON 10 - 611

Andel s- Kart offelmelsfabri kken

"Midtjylland"

B RA NDE . TELEFON 126

Kartoffel mel

Kartoffelpulver til foderbrug

Kartoffelkogning

Aen glider under bro,

blomster spejles i dens gliden.

De er minder, del' vil gro

vandet - det er tiden.

Tiden glider bort fra os,

mindel' dog vi hal' tilbage

Vi vil byde tiden trods,

som i gamle dage.

Medita tion ved Brande A_: j

Jeg kommer til at trenke pa noget festligt - den sprudlende

forfatterinde, Karla Frederiksen, del' engang val'

sagfererfrue i Brande. Hun val' en af min mol'S bedste

veninder, lige omfangsrig af korpus som af sind. BAde ,,"un

og mol' gik og dremte om at skrive noget godt, og for

Karla Frederiksen blev det til et stort, livsbekrreftende

forfatterskab - ikke udedelige ting, men skenne bobIer,

del' bristede i nu et. For mol', Sigrid Fischer, blev det kun

til en hftndfuld digte og et amaterskuespil, del' dog mlede

at blive trykt som bogen »LindegArden«. Men hun havde

den samme trang til festlig glrede, som Karla Frederiksen,

hvilket disse linjer viger:

J a, rev vi ej en flrenge

i tidens trist tAgesler en enkelt gang

og frit lod solen trrenge

i hjertet ind,

og gjorde ej dens vej for trang,

men lod den lyse op vort sind,

da blev hver hejtidsdag kun grA

og jorden, som vi lever pa

sa underfuld, som den er skabt,

for os gar tabt.

Venskabet med K arla Frederiksen blev livslangt - i gl;;ede

og sorgo Begge m atte se deres regteskab gfl i stykk

er. Men fra de glade dage husker jeg bedst de store fed-

GOLBtEKDAL

MASKINFABRIK

I N DHE N T TILBUD T E LE FON BR A NDE 123

Smede- og maskinarbejde, blikkenslagerarbejdecentralvarme in stal leres

OLlEFYR

BPs Bentonette

DAN-REGN

vandi ngsan Ia:g

monteres


Silkeborg slot og aIle de store garde i omegnen. Na, hvad

gjorde det, at det var gaet tilbage for famillen. Jeg kunne

i fantasien sidde pfi aIle slotte i hele verden.

I de ferste r kerte jeg Odder-turen sammen med far, der

sa fortalte mig om egnen. Klovborg var det nreste navn efter

Nr. Snede, og nar vi sfi passerede Gudenfien, fortalte far om

Vestbirk - lidt lrengere nede ad aen, der dengang drev

hans bedstefars store klredefabrik. Og om den beremte unge

maler, fabrikantens bror, Hans Fischer, del' malede sine

skenneste billeder ved Gudenaens Vestbirk-Ieb.

Lrenge fer Horsens begyndte jeg med hemmelig gru at

glrede mig til synet af tugthuset. Bortset fra et eneste hefte

af Nat Pinkertonserien (som jeg stadig gemmer), ejede jeg

ikke en »gyser«, og Brandes omegn, bed ikke pa sterre

uhyggegys, undtagen nar en m and hrengte sig, eHer en pige

kvalte sit barn. Men synet af Horsens tugthus var et virkelig

godt »gys« pa en passende afstand. Jeg kunne rigtig forestille

mig, hvor grusomt fangerne havde det - og alt det

forfrerdelige, de havde gjort.

Men et andet minde fra Horsens far dog alt andet til at

blegne, mindet om den dag, da jeg kerte turen alene, og jeg

i Horsens sa en reklame for »De tre fra Benzintanken«. Jeg

havde aldrig set en tone- og talefilm, sa jeg gjorde det helt

ubegribeligt uherte: at overnatte hos fars moster i Horsens

uden forst at kunne sporge far og mor. Da jeg for nogle ar

siden gensa "De tre«, begreb jeg ikke helt den eksalterede

begejstring fra dengang. Men det viser blot igen, hvor lidt

der er ved den slags tekniske fremskridt. Man vrenner sig

hurtigt til dem, og sa er man ikke spor mere lykkelig

end fer.

Men del' er jo eHers sket meget siden dengang i tyverne,

da jeg var ovre pfi en nabogard og h0re radio for f0rste

gang - med eretelefoner, skiftespoler og hellig andagt. Men

--

det val' en endnu sterre revolution, da det elektriske lys

afleste petroleumslamperne, og man, blot ved at trykke pfi

en knap - ud af merket - kunne skabe en verden. Nu

kan man ved at trykke pa en knap udslette en verden!

Mine legekammerater var bi. a. Mogens og Knud, den senere

kendte toldinspekter Damsgard Hansen. Der var beremmelse

om dem allerede dengang, for deres far, leerer

Johannes Hansen i Brande, blev kirkeminister. Det val' noget

helt uforstaeligt for os, der betragtede politibetjent Stephansen

som verdens overhoved. D. v. s. der var endnu et

overhoved, et overhoved, der stod midt imellem de himmelske

og jordiske magter, nemlig overlrege Himmelstrup.

Lrerer Hansens kone, Johanne, var ikke sa landskendt som

sin mand, men desmere val' hun kendt af aIle i Brande, der

led nod. Ingen tog sig, som hun, af de fattiges sag i byen,

mens min mol' efter evne gjorde det pa landet.

Da jeg blev 12-13 a r, val' del' nu ikke sa megen tid tilovers

til legekammeratel'. Mest sad jeg pa mit liHe kammer

oppe under skifertaget. Nar jeg kravlede op pa mit bord,

kunne jeg derfra se solnedgangen over Storebank eHer Langkjeel',

alt eiter arstiden. Del' oppe skrev jeg pa en 12-binds

roman, del' hed »Historiens Timeslag«. Jeg provede pa at

anbringe den samme person i 12 forskellige tidsepoker. Veerket

sa naturligvis aldrig dagens lys, men det gjorde derimod

nogle noveller, som jeg sendte ind til Brande Avis, del' meerkeligt

nok optog dem uden at vide, hvem forfatteren val'.

Dengang val' jeg forelsket i Ebba Koefoed, datter af direktel'en

for kartoffelmelsfabrikken. Jeg havde store vanskeligheder

med at dupere hende med sportslige fortrin, men jeg

scorede et par points, da jeg indviede hende i min hemmelighed

med novellerne.

Den ny Opel Rekord star og venter pa Deres

vurdering hos os.

Kom ind og sammenlign Opel Rekord med den D e t ror er bedre ! Den

ny Opel Rekord er bedste k0b i sin klasse. Den star for en sammenligning

bade pa komfort, k0reegenskaber og t0rre tal.- Pr0V selv hos:

Autoriseret 8M Forhandler Brande Motor Compagni A/ S Telefon 811 - 540

15


0verstpa

0nskesedlen

En lrekker Angli skjorte

BRI-NYLON

En enestaende nylonskjarte."

behagelig - ventiiatiansv:Evet.

Kr:Ever kun skyllevask ,er hurtigtorren

de ag selvstrygende.

Fas i IlVid, i pastelfarver 09

maderne monstre. Jakken af

for Angli. Pris fra kr. 49,50.

HERRE-MAGASINET

TI P-TO P • B RAN DE vi Svend Nielsen. Telf.159

16

Et par ar senere blev jeg medarbejder ved Vejle Amts

Folkeblad, idet jeg af lokalredaktaren fik 2 are pro linje,

for at referere ungdomsforeningens mader.

Foredragene slog mange dare op for mig til ny verdener,

og i den samme sal pa hajskolehjemmet fik jeg en aften

mit farste made med det rigtige teater. Jeg kom til at tcenke

pa det i fjor, da jeg sa fru Lawerts afskedsforestilling »Soldat

Svejk i 2. verdenskrig«. Her travede Svejk afsted over

de russiske stepper - og det var vceldig godt, men dengang

i Brande var det tusindfold mere vidunderligt. Det var Carl

Alstrup, der gik og gik pa stedet, mens horisonten blev rullet

pa tvcers af scenen i modsat retning. Nceh, hvor magelast.

Her kom da den store, store kunst til Brande, men ingen

tcenkte pa, at vi sad i en krog af en afkrog - dette kunne

vcere verdens bedste teateI'. Oplevelsen kunne ikke blive

st6rre.

En anden slags oplevelse var at hente i kirken, hvor provst

A. C. Andersen eller pastor Boesen prcedikede. Her hang det

gamle krucifiks og talte sit sprog om menneskers grusomhed,

og her stod gips-apostlene pa rcekke med brildne nceser

og afstadte fingre - Herrens stridsmcend. Nu er de aIle

tJ'etten borte. Nu er der pcent og dannet i Brande kirke. -

Jeg val' stolt nar far, der var kirkesanger, stod frem og

holdt indgangsbannen;

Herre,

jeg er kommet ind

i dette dit hus

for at h6re . ..

og under salmesangen lad fars smukke stemme - kraftig,

men ikke for kraftigt, som fra en, der farer i ydmyghed

uden at dominere. Undertiden matte far a£lase ved orglet,

og jeg tradte blcesebcelgen, del' gik sa tungt, at jeg matte

stemme fra med hcenderne pa tvcerstangen, men sa var det

ogsa mine krcefter, der blev til en lovsang for Herren. -

Jeg tcenkte dog mere pa tajrullen derhjemme pi'l det marke

skoleloft, den med de tunge kampesten. Den krcevede najagtigt

samme anstrengelse, men den skabte ikke noget sA

stort som en lovsang. Den udglattede kun nogle slidte lagner.

Fra rullen pa det m"rke loft gik mine tanker; Jo ,'den

rundt - helt om til kineserne, som man nemmest kunne besage

ved at grave et dybt hul ude pa legepladsen. Senere

hal' jeg besagt kineserne, i Hong Kong i hvert fald, men jeg

tog den besvcerlige vej uden om Jorden.

Og da jeg stod deromme pa den anden side af Jorden,

tcenkte jeg, at hvis jeg nu gravede et dybt hul i Jorden her

ved £lygtningebarakkerne, sa ville jeg komme op i ncerheden

af Brande. Maske ville jeg ikke ramme helt prcecist,

men det ville nok blive et sted i Vejle amt.

Det var en r evolution for en 16 ars dreng, anno 1933, at

gare springet fra realskolen i Brande til gymnasiet i Herning.

Ikke pa grund af gymnasiebygningen, for den var allerede

mange ar tidligere blevet erklreret for sundhedsfarlig

af myndighederne, hvorimod Brande Realskole, del' nu rummer

kommunekontoret, havde en statelig hovedbygning, selvom

den drekkede over en reldgammel £laj. Uden for den

hang skoleklokken, som jeg har srerlige forudscetninger for

at huske, da jeg var ringer. Jeg havde nemlig arvet morfars

ur.

Det var dengang, da Birkedal var skoleleder. (Han dede

lige efter, at han havde vceret med os en herlig tur til

Norge. Udenlandsrejser med skoler var noget uscedvanligt

dengang). Fru Birkedal underviste i tysk, fru Nicolajsen bl.

a. i naturfag, og sa var der Svenningsen, som hjalp mig

med de ferste svrere fors0g pl! at skrive noget, der var lidt


tur uden for byen, og jeg fik loy til at sove pa divanen hos

en kammerat. Og sa la jeg maske del' og skrev noget, del'

lignede et digt:

Ved midsommer kremper to dage hver nat

en kamp om, hvem del' er hvem,

mens manen bli'r vrek bag et udvisket krat

og Iyser lidt flovt fra sit gem.

Gih solen mon op eller ned?

Ingen det ved.

Jasminer og nelliker lyser om kap

og morgenfruer ta'r bad,

bjllrneklo breder sin mregtige lab

med dug pa hvert storfliget blad.

I hyldens tallerknede flor

vellugt del' bor.

Derude pa vejen er stilhed og fred,

men hvad er nu det for en stllj?

Kun en flok unge, del' trasker afsted

og synger og laver hallllj.

De trailer blot endnu engang

sommerens sang.

For nogle ar siden val' jeg inviteret til afslutningsfest pa

min gamle skole i Herning - nu i store lyse bygninger. Jeg

havde faet loy til at skrive en kantate til skolen, og det er

i al beskedenhed en stolt fornemmelse for en gammel elev.

Endnu holder klassen sammen.

80m tiden dog gar. Erling Fischer

Deres

direkte

OLIELEDNING

Vi leverer fyringsolier lige til d(1)ren i

egen modeme tankbil. Gennem vor

Grad-dage service fylder vi automatisk

Deres olietank op i takt med forbruget

- en ekstra BP fordel, som

er ganske gratis. Med en BP Varmekonto

kan betalingen fordeles over

10 mdr. uden tilloog. Vi tilbyder BP

oliefyr pa fordelagtige vilkar. Levering

ogsa gennem Deres soodvanlige

forhandler. Ring allerede idag til:

18

BRANDE DEPOT

Steen Rossel

Thyregodvej 2 . Telefon 635

ET PORTRIET

Ira Poul Lund

- den bedste Julegave - Tlf. 51 . Brande

Kom i julestemning beseg vore

JULESTUER

Specialitet: Juleplatter

For de unge pa 40

arrangerer vi

JULEBAL

2.juledag,

Svejstrups orkester

o g nytarsaften

DET STORE NYTARSKNALD

I. C. Mellers orkester

!Il1l 111l1II1I!!11llllllllilllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllll:IlIlIlIlI1I11I11 I1 I1I1I1I1iIilIl:Ullllllliillllllllll1lIIilll1ll11l 1l1l1llll li llHlllllilllllllUIII

HOTEL

DALGAS

BRANDE. TELEFON 30


En mandag

pa

o

stue 7

Det er tidJigt mandag morgen pa stue 7. Hvad er vel sa

frygtelig rergerJigt, som at blive vrekket kI. 5,30, nar man

f0rst er faldet i S0vn kI. 2. Man h0rer en venJig stemme:

»Godmorgen, her er termometeret - hal' De sovet godt?«

Jeg rrekker armen ud og far taget puIs. Rask om pa den

anden side og sove videre. - Ak, sa kommer del' igen en

sygeplejerske: »Sa reder vi senge!« Nu rna vi have 0jnene

op; sa lover jeg mig selv en god morgens0vn, sa snart man

er vasket.

Ved

Signe Hedegaard /IJrgensen

En sygdom kan have sine fordele, jeg er allergisk over

for fjer, sa jeg Jigger pa enestue - uden fjer. Sa kan man,

uden at genere nogen, lebe lidt rundt om natten, hvis man

h al' ondt, kan lrese og tude lidt - som det raider bedst for .

Na, sa blev det morgenens clou - the, kaffe med friske

rundstykker; mon del' sa ikke blir tid til den lille morgenlur,

som jeg lovede mig selv kl. 5? Men det er pilletid og journaItid.

Sa blev del' lige tid til et lille kapitel af W. Sommerset

Maugham »To ansigter« - fik den forleden af en

dame. Det er vel nok sprendende at f01ge Julia, og man

sperger sig selv: »Er vi virkelig sadan - gar vi rundt

med to ansigter?« Det kim vi vist ikke selv se - eller frimodigt

indl'0mme det.

Vi, del' er oppegaende om eftermiddagen, rna selv »ga

pa - «, og m0der ude pa gangen den morgenfriske fru N., og

hun sp0rger som sredvanlig - »Har de' preller virket i daY«.

Jo, jo, vi felger hinandens skrebne i »stort og smat«. Del' er

visse ting, del' er meget vigtige pa et hospital.

Sa blev kI. 9, nu kom del' en sygemedhjrelper ind, sa del'

bli'r ingen luI'. Hun vii gerne snakke: »Det er strengt sadan

mandag efter en stor k onfirmation, sikke mad! Og sa havde

jeg k0bt et korset - 3 numre for lille. Al den gode mad

kunne jeg slet ikke ta'. Jeg pr0vede at knappe de tre IiJverste

hregter op, men det kunne ses uden pa den prene blfl!«

Stakkels fru P . Jeg matte tr0ste og sige, at 3 numre for lille

val' vist lovlig meget at byde sig selv til en stor festmiddag.

Sa kommer del' en port0r, del' k0rer os ned i behandlingsafdeJingen.

Ak, del' ser man meget, del' maner til eftel'tanke,

men det er en historie for sig. Hvor sk0nner man lidt pa i

det daglige, at man hal' to f0dder, del' hjrelper hinanden

med at ga, to hrender, del' i et og alt h0rer sammen.

Endelig kI. 12,30 bliver del' trukket for og sa bliver del' tid

til den »morgenlur«, jeg lovede mig selv kI. 5 i morges, men

f0rst lige et kapitel af »To ansigter«. Damen, del' gay mig

den, sa': »Du vil nok kede dig frygteligt her pa enestue 7,

sa vi rna komme med lidt b0ger til dlg!« Nej, aldrig er tiden

gaet sa hurtigt.

Jeg nar op pa stue 7 igen. Sa er del' stuegang. Overlregen

med sin stab af rene, smilende sygeplejersker, - og sa blev

det frokosttid.

KI. er 13,30, og vi far aile varm cacao; og sa er del' post.

Breve, del' skal lreses - en del heist besvares.

Na, sa er avismanden her, ja, jeg vil gerne ha' »Femina«;

men det er ferst i morgen, tirsdag, den kan k0bes. Del' er

for tiden en sprendende artikel af Tove Ditlevsen, del' fortreller

sa abent og rerligt om sit liv. Det val' en dame pa

78 ar, del' fortalte mig om det; hun val' lidt fOl·arget. Jeg

spurgte, om jeg matte lane bladene. Nej, det val' hun ked af,

for hun ville egentlig gerne selv lrese dem engang mere!

F in reklame, - sa matte jeg selv k0be Femina. Men i dag

rna vi n0jes med at k0be en avis.

Del" kommer igen en sygeplejerske og tilbyder et varmt

bad. Det val' dejligt!

Nu er del' bes0gstid. Det er altid sprendende at se, om del'

er grester til stue 7, om del' er en lille buket blomster; ja,

det er rigtigt, en blomst g0r undervrerker pa et hospital.

Middagsmad kl. 17,30 er som pa de fineste hotelIer. Sa er

del' journal - piller - vasketid igen, og man rna vrere frerdig

til bes0gstid kI. 18,30. - KI. 20 samles aile oppegaende patienter

i dagligstuen til fjernsyn, del' far vi kaffe, the, kagel',

som vi patienter skiftes til at give. En sygeplejerske laver

det og servereI' ved det rullende bordo Vi hal' en dagligstueformand,

fru A., som s0rger for, at de far kaffe i anden

omgang, og er del' kager t ilovers, kan hun godt selv ta' et

par stykker mere. Hun er af den gamle solide type, at

intet rna ga til spilde, sa hellere spise det selv.

Ja, endelig er det sengetid, og vi er aile godt trrette. Jeg

finder ind pa stue 7 og tcenker, nu skal jeg rigtigt leese, men

faider snart i sevn med »To ansigter«, del' falder ned pa

brystet.

Det blev mandag aften pi stue 7.

Signe Hedegaard Jorgensen

Kernehuset

Fr ugt - gnlmt - blomster

Brande AAGE JENSEN Telefon 440

Brande Bio

TELEFON 280

Bi lIetsalget abnes 1 t ime f0" f0rste foresti lIings begyn delse,

ogs:l for t elefonbestilling pa nr. 280

Nehrkorns blomster

TORVET . TELEFON 575

ANTI KVITETE R

19


22

Brande

Materialhandel

'1/ G. F I S C H ER . TE L E F 0 N 5 5

Koloni al Material

Kemikalier og sygepl ejeart iklel­

Alt i 1. k la sses

og salater

TULIPs

Slagteri-udsalg

T0jboden

'1/ E. JUNGE

TORVET . TELEFON 465

Georg Jacobsens

Danseinstitut

exam. danseliI!rer

Brande. Telefon 380

Storegade 35 . Telefon 9 Medlem af Dans k Dansela'!rerforening

Lige meget Iwor De ellers handler - KAFFE

bor De kobe hos os, den er udsogt, frisk­

bra'!ndt og malet i luftt2et mas kine, og den

er drojere.

Juul Mathiassen

TORVET . TE LE FON 61 . BRI\NDE

Husk 'lore liI!kl'e

KRA NSEK AG E R

til julen

Lauge J0rgensen

Torvets Conditori . Telefon 38

Brande Savvrerk og

Emballagefabrik

'1/ H. M. Bertelsen. Telefon 120

Det Danske

Hedeselskab

Il1IlInllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllllllllll!1II111I1I1I1I11I1I 1I1I1I1I:lUIliIllIllIlIll!IIIIIHIIIIIIIIIIII

Ve jlevej

Brande

Telefon 147-547


NORDISKE DAGE PA

BRANDE EGNEN

SMUKKE BOGGAVER TIL EGNENS BIBLIOTEKER

Foreningen »NORDEN. for Brande og omegn havde ma"l ge

grester ved venskabsbystrevnet i slutningen af juni m A.nE'd.

Mange af gresterne havde rejser pa flere tusinde kilometer

bag sig, inden de naede frem til strevnebyen. Strevnet fik en

fornejelig optakt ved et samvrer pa Hotel Dalgas, hvor sogneradsformand,

Julius Kristensen, gay udtryk for ensket om, at

gresterne matte befinde sig vel i de for dem lidt ejendommelige,

men for Midtjylland karakteristiske omgivelser.

AI Th. Jessen

Mange i selskabet kendte hinanden fra tidligere strevner

og fra studieophold i de respektive lande. Festens hojdepunkt

val' overrrekkeise af boggaver fra de nordiske vC'nskabsbyer

til egnens biblioteker, smukke billedvrerker fra

Norge, Sverige, Finland og Sydslesvig og en prdgtfuld billedbibel

fra Island, et gentryk af den ferste islands -e bitel

fra 1584 med mange fine kobberstik. Denne gave - ndbun


Nu lyser hedens blomster och snart still'

ljung i blom

och nara vi fornimmer naturens rikedom,

som mi'mga slaktens moda till nya tider bragt

alit Jyllands folk till valstlmd, till gladje

och till prakt,

det gamle och det nya, en andlos racka ar

det er den stora gavan i detta nu vi far.

BRANDE Den gives oss med vanskap och

hjartats varme helt

JERSEY och intet blir till tomhet och styckevis och delt,

ty vannerna i Brande ej spitr av angslan vet,

1I1' llllllI lIIllII lIlIillI lIllIlII!I!lII!1I

att oppna aile dorrar till festlig gastfrihet,

och darfor dessa dagar i deres land och hus

till nasta gfmg vi motas skall sta

i minnets Ijus.

OlafPovlsen

1II1II 1I1II11I!1I1i11II,lIlIlill ;:1II1I

TRI K OTAGEFABRIK

. Telefon 555 BRANDE Telefon 555

24

stol pa

»Rallarrosen« er dueurten, del' netop i de dage stod i al

sin pragt langs vejene, og i det hele taget tolkede Axel Andersson

den stemning, del' radede under det meget vellykkede

venskabsstcevne. Th. J.

R. Andersen

K0bmand

VIADU KTEN, BRANDE TELEFON 287

Peder Chr. Pedersen

Vognmand

VIADUKTEN 1S, BRANDE TELEFON 207

Fyringsolie. petroleum VEEDOL statsanstalten for

Den bedste kvalitet til den

livsforsikring

billigste pris.

St0rste og eneste statsgaranterede

Iivsforsikringsvirksomhed

EGON T. RIX • TELEFON BRANDE 550

Fine julekort i stort udvalg

I Brande B P auto-service

Trrelasthandel

A K TIE S E L S K A B . TEL E F 0 N 4 3 0 (3 LI N.)

julehefter - billigb0ger - malebi1lge r

Torvekiosken

Birthe Petersen . Telefon 71

HERNINGVEJ 31 BRANDE TELEFON 73

Vask - Smi1lring - Autoreparationer


himmerig. P l\ VOl' faorden rundt i Europa hal' vi . Idrig set

sa gUtrende kla rt flodvand, som pa turen gennem dette ,·ilde

landskab - milevidt mellem beboelse. Kun en gang m0dte vi

et modgiiende k0ret0j, h vis f0rer forskraokket satte bhen

helt op mod klippevaoggen - for at lade os passere pa den

side af vejen, del' vendte ud mod den gabende afgrund!

Og sa til Klageniurt. Storbyen ved Worthersee, ikke Ic.r,gt

fra den jugoslaviske graonse. Mens det under dagene i Wien

val' sa varmt, at man ikke orkede at spadsere ret langt, bif'v

det endnu varmere i Klagenrurt. Vi orkede kun at slaobe os

over i skyggen i S0parken for med mellemrum at pjaske ud

i det k0lige vand. Men darligt vejr val' pa vej vestfra. Smeltevand

og regnvand begyndte at fylde i floderne. Syne t af

Drawa, del' svulmede fra dag til dag og der efter fra minut

til minut, Val" en storslaet oplevelse, del' senere gik over i

uhyggefornemmelse, som vi fra det midtjyske fastland ikke

rigtig kan fatte.

Sammen med de helt us:.mdsynlige tor denbyger kom den

Ia'!nge ventede aflwling. Men regnen blev ved, floderne steg,

og snari val' hele amI' det omspaondt af vand. Vcje og tE oer

blev skyllet bort. Huse blev revet ned af de fradende v r.dmasser,

og en mren gde dyr omkom. Ogsa menneskeliv gik

tabt. Alt og aile val' ! alarmberedskab. Si1'ene1'ne tu dede ira

landsby til landsby for at advare befolkningen, og mar!ge

naede at bringe sig i sikkerhed, men matte lade hjem 0g

bohave fare. Tragisk val' det at se enligt boende b,mder

stin e pa resterne af deres hjem. Gammelfar havde taget

sig af de to k0er. Han vendte ryggen til vandfloden og slog

graos sa det stod efter til de to dyr - del' vadede i gr aos til

langt op p a bugen!

Tragisk val' det ogsa at se lillepigen "«Ire et modigt fors0g

pa a t bjerge sine sma aollinger op at de stride b0lger. lEIlingerne

havde det dejligt - men pigen var lige ved at sif'lte

livet til for deres skyld.

Rejseplanen gik ud pa, at vi skulle k0l'e gennem Dolomitterne

og sydfra over bjergkaoderne for at na f1'em iii

Solbad Hal ved Innsbruck. Ai en ganske bestemt grund. I

Solbad Hal ville vi bes0ge de hvide nonner i klostret. Vi

hal' vaoret del' tidligere, og m0det er hver gang lige betagende.

Den store klosterki1'ke e1' maol'keligt delt i en Iys og en

merk halvdel, adskilt ved et h0jt jernraokvaor k. Vi almindelige

d0delige far kun adgang til den knapt sa oplyste ciel

af kirken, men des mere kan man beLmdre den anden og

pragtfuldt udstyrede halvdel af det vaoldige kirkerum, hvor

Iyset falder ind gennem mosaikrude1'nes drempende glar.

De hvide nonner s kirke er en sevrerdighed, men l-tele

stemningen i klrken virker staorkt pa den, del' ydmygt finder

en plads. P A en lille bedeskammel midt pa kirkegulvet !Ulaoler

en hvidklaodt nonne, fordybet i ban. F0rste gang, vI ,ar

del', gik del' lang tid, inden det gik op for os, at det var en

levende skikkeIse, del' val' dybt hensunket i meditation. Ikk e

en flig af hendes folderige nonnedragt bevaogede sig. Efter

en stunds forlab kom afl0sningen. En anden hvidldredt nonne

kom stilfaordigt ind gennem sided0ren - med ryggen til den

m0rke del ai kirken. Hun tra.dte hen til bedeskamlen, 11'/or

den bedende non ne rykkede n resten umaorkeligt, men sa

rejste hun sig for at give pIads for den nyankomne.

Nonnen, del' havde kn.:elet hensunket 1 b0n, gik stilfrerdigt

hen mod sided0ren, men vI fangede et glimt af hences

ansigt, del' stralede af en indre g10d e11er ekstase. Hendes

milde blik gjaldt naoppe os. I de hvide nonners kirke bH'ler

del' d0gnet rundt i en ubrudt kaode bedt for menneskeheden.

Vi naede ikke Solbad Hal denne gang. Uvejret og va:ldmasserne

lukkede os inde og tvang os til at finde en kortere,

men ingenlunde lettere vej nordpA. Fra Klagenfurt over

Tauern til Liezen, et hundrede kilometer pa mere end ti

timer. En eneste lang k0k0rsel op over bjergpassene og ned

gennem de stejle slugter, hVOl" vandet rev bade jord og

traoer med sig. Ogsa i lavningerne ved Liezen stod alt uncler

vand, kun hovedlandevejen og jernbanelinjen val' nogle fA

centimeter over vandspejlet, sa man kunne komme frem

med forsigtighed.

Drawa i fa'rd m cd at skylle den nye hovedvej bort

Byerne langs Wolfgangsee og Mondsee val' hyllet i taotte

l'egnbyger. Men del' val' da ogsa timer med solskin og dejligt

spadserevejr. Salzburg, den gamle faostningsby, modtog 0;; i

en blanding af dis og sol. Selve faostningen pa klippen midt

i byen, Val' en oplevelse. En af kustoderne slog sin kaorlighed

pa os, sa vi fik alt at vide om begivenheder gennem

Arhundreder, om slaogters gang. Han slog beredvilligt vindue1'ne

op og pegede ud over byen, hvor man glimtvis kan

se konturerne af de gamle faostningsmure. Og inde i saltSne

viste han os museets saorlige klenodier. Han glemte helt, at

del' val' andre, som maske ogsa ville have lidt vejledning.

Til hans undskyldning kan maske tjene, at han i:tavde v


30

Julekort . Juleboger - Lommeboger - Kalendere for 1967

Legetoj til jul - stort udvalg

Anna Hansen

Galanteri og pap irhandel , Telefon 327

Deres handarbejde finder De i

BRODERICENTRALEN

v / R. Brandt Andersen

Alt i stel og stof til lampeska!rme

STOREGADE 38 . TELEFON 384

HER R E- 0 G D R E NG E E K V I PER I N G

BOSTON

Herremagasin

TORVET TELEFON 303

Julegaver i aile prislag, Briller, ure, guld s0lv, plet.

S. Nls-Hanssen

Urmager - Guldsmed . Brande . Telefon 175

05T . KAFFE . FRUGT

Kaffebersen

v/lvar Nielsen. Storegade . Brande. Telefon 645

Husk konditoriet

»Den IIlIe Cafe«

Ove Nielsen

Storegade . Brande . Telefon 102

Aile Yore kunder i by og pa land onskes

en glcedelig jul og et godt nytar

Chr. Rahbek & Sen

Smedemestre . Brande. Telefon 95 - 335

Fisk - Vildt - Konserves

Erling Overgaard

TORVETS FISKEHANDEL

Telefon 216

Laurlds Rahn & Sen

Kolonial - Delikatesse

Storegade 6 . Brande. Telefon 128

J U LEN 5 G LIE D E R er smukke

blomster og fikse juledekorationer

fra

M. Balle

TELEFON 1

Laurits Madsen

T0mrermester

f-:" ningvej 6 . Telefon 221

Brande

Beholder- og Masklnfabrlk

v / Thf'rman Pedersen

Markedspladsen . Telefon 516

Dansk Andels JEgeksport

TELEFON 101 - BRANDE

GARDE OG HUSE K0BE5 OG ANVISES

Ejendomshandler

Helge Andreasen

Herningvej 25 . Brande. Telefon 267

SHELL DEPOT

Brande

Johs. Hansensvej 7 . Telefon 766

Flere og flere k0ber kaffe pa Brandlundvej hos

Erna Knudsen

TELEFON 257


BRANDE H0]SKOLE INDVIET

Brande Jul 1965 kunne ikke fortrelle noget om aIt det,

del' skulle ske i det ar, del' nu gar pa hreld. Mange

overvejelser var i gang for at skabe et undervisningscenter

i Brande, men det hele var kun i sin vorden. Pa et m0de

i december maned 1965 skitseredes rammerne for dette undervisningscenter,

og sa tog man en rrekke udvalg fat pa

etableringen af planerne.

Brande Handelsstandsforenings bestyrelse med formanden,

fabrikant Olaf Povlsen i spidsen, lagde sig i selen for

at skabe den 0konomiske baggrund for en koordineret efteruddannelse

med h0jskole for ungdommen fra handel, handvrerk

og industri, og med udvidet kursusvirksomhed.

Tv. forstander Keld Veirup, Irs. I. Midtgaard og

undervisningschef Bj0rn West

Th. forst. Keld Veirup pit talerstolen ved hojskolens abning

Del' val' ikke langt fra tanke til virkeligg0relse af planerne.

I foraret 1966 kom der for alvor fart i tingene. De

forn0dne tllladeiser blev sikret, og kapital blev skaffet

frem til etableringen af et kollegium med plads til et halvt

hundrede h0jskoleelever og kursusdeItagere.

Den 3. november blev Brande H0jskole for erhvervslivets

unge indviet i lokaler i den tidligere byskole, som kommunen

stillede til radighed, og med forstander Keld Veirup

som leder.

I sin abningstale fremhrevede forstander Veirup, at den

ungdom( der nu s0ger til h0jskolerne, skal suge til sig af

viden om aIt det, der h0rer atomtiden til. Brande H0jskole

opererer med to vresentlige sider af uddannelsen. Den ene

er den almene, hvor man vii engagere, provokere og interessere,

det vii sige: vrekke de unges sans for k ulturelle forhold,

humanistiske ideer og resultater, s{t den enkelte lkke

begraver sig i teknikkens trredemolle. Vi vil g0re de unge

til aktive mennesker i et aktivt samfund. Det er sa meget

mere n0dvendigt, eftersom vi i dag star med velfrerdens

ofte knugende kappe om os.

Midt i en verden af specialister glemmer vi mennesket

og sammenhrengen, dette med at finde frem til en mening

med det heIe i en verden, hvor aIt kan se nok sa broget ud,

Det varmed god samvittighed, h0jskoleudvalgets formand,

Irs. 1. Midtgaard kunne aflevere Brande H0jskole, hvis

egentlige ophavsmand er forstander T. E. Poulsen ved Brande

Handelsskole. Uden hans utrrettelige indsats og kendskab

til de veje, man b0r ga for at na et mal, val' h0jskolen

nreppe blevet til virkelighed. Dette blev ogsa med stor vregt

understreget af undervisningschef Bj0rn West, der havde et

meget solidt kendskab til forstander T. E. Poulsen og forstander

Keld Veirup. Undervisningschefen 0nskede Brande

til lykke med h0jskolen og habede, at erhvervslivets ungdom

matte befinde sig vel her.

H0jskolen begyndte derefter sit arbejde med 30 elever

og med HD-uddannet lrerer Otto Dyrholm og frue som

medarbejdere.

Det videre led i uddannelsescentret er efteruddannelsen

af erhvervslivets folk med en kursusplan, der i f0rste omgang

omfatter 17 uge-kurser i databehandling, dekoration,

salgsteknik, skatteteknik og predagogik. Brande-kurserne

gennemf0rer ogsa en rrekke week-end-kurser - og et srerligt

udvalg inden for uddannelsesradet arbejder med mulighederne

for virkeligg0relsen af gymnasieplanerne.

Ceres .1

og mineralvande

Ewald Ibsen

Tel efon 261 Brande

avigs glarmesterforretning

Alt i glasarbejde . Indramning af billeder

Altid til tjeneste med tilbud af enhver art

Store gage 4 Telefon 136

BRANDE

BANK

AKTIESELSKAB

Egnens ban k

Telefon 556

KONTORTID:

Mandag-fredag kl. 10-16

Fredag t illige 18.30·20

L0rdag lukket.

A F D E L N G E R:

Filskov Bank Thyregod Bank Fasterholt Bank

Mandag.onsdag Mandag. onsdag Tirsdag

kl. 13.30-15.30 og torsdag og torsdag

fredag kl. 14-16 kl.14-16

kI.18-19.30 Fredag 18.30-20.

Telefon 88 Telefon 133 Telefon 88

31


32

Helms & Oehlenschlager

SHELL- service

Vejlevej - Brande - Telefon 256

Auto- og t raktor-salg og reparation

A. C Poulsens

Vulkaniseringsanstalt

Vejlevej . Tel efon 375 - 733 . Brande

Brande Melle

Ivan Nygaard . Teleion 15

M011eri . Sas


Mod ern e skolebyggerl •

Brande

»Dalgasskolen« den hidtil st0rste typeskole

Dalgasskolen i Brande blev taget i brug ved det nye skole­

Ars begyndelse den 12. august 1966. Da kommunen i sin tid

indgik aftale med ingenier og entreprenerfirmaet Berg Bach

og Kield Egmose A /S i Aalborg, var forudsretningen den, at

klassefl0jene skulle stA fa!rdig til den 12. august, og der.'l

frist blev over holdt, sA skolen, der 1 en Arra!kke har haft

pladsproblemer i Hemingvejskolen, kunne rykke lnd i en

stor og moderne skole.

AI Th. Jessen

Den 24. november val" byggeriet ved skolen sA vidt, at net

store kompleks kunne afleveres til skoleudvalget og til kom ­

munens skolevresen. og dermed markerede man igen et betydningsfuldt

afsnit i skolevresenets historie t Brande kommune.

F irmaet Berg Bach og Kjeld Egmose har lest deres del af

opgaven pa en smuk( made, bAde hvad bygningernes pla(;('ring,

inddeling og de\ enkelte va!relsers udstyr an gAr.

Dalgasskolen er bygget i tre fleje, forskudt i terra!n t m ed

parallelt liggende og for bundet med glasgange, og place et

sAledes, at en fjerde flej uden videre kan bygges til, om det

bliver nedvendigt. - I flejen lrengst mod vest, ind mod

Elmealle, er indrettet specialklasser med elementrere ting I

skolekekken, slejd- og h


MON­

TER

HOV­

DING

AD­

SPRE­

DELSE

36

Navn og adresse

Skriv tydeligt. (Husk at scette julemcerker pa konvolutten)

MORAL

l"'-RE

ME

EKSI -

STERE

TONE

K

R

Y

D

5

o

q

T

V

fE

R

5

I ndsend opgaven senest o l1 sdag den 21. december 1966

til Brande Jul, Storegade 7, Brande.

1. pra:mie 100,00 kr.

2. pra:mie 50,00 kr.

3. pra:mie 25,00 kr.


VI VASKER All

FORAtlE!

Udlejning af:

DUGE

S E RVI ETTE R

DABSKJ OL ER

Brande og Omenns Andelsvaskeri

Am.b.a.. Brande . Tel efon373

MID

ru

Flere

og flere kunstnere

end nogensil1de

, takket lItere

ajtenskoleme

Amat0r-kunstneren vii

gliEde sig over en gave

fra »Cent l'um«

Stafelier

Malelcerred

IMalekasser

Paletter­

Oliefarver

I Stoftrykfarver

Porcelcensfarve r

I

IMaleb0ger og farvekridt

Kort sagt:

Gaven ti I barnet

mellem 3 og 90 ar.

RUM

LANGB AL LE & HJ ER SING

Te lefon 400

Telefon: Brande 300 . 01god 193 . Yarde 2 13 67

E S

b be er

S I L KEBO RG - BRA NDE - 0LGOD - VAR D E

Benyt Brande-turistbile r til udflugts- og selskabstu re. Moderne turistbusser udlejes

r 9

BRANDE

More magazines by this user
Similar magazines