Bioenergi – husk lige landmanden - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Bioenergi – husk lige landmanden - LandbrugsInfo

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

finansieringen af projektet

Bioenergi

husk lige landmanden

DLBR inviterer til samarbejde


Grøn energi også en forretning

Alle taler klimavenlig bioenergi ikke mindst politikerne. Ifølge Grøn

Vækst-aftalen skal således 50 % af husdyrgødningen i 2020 udnyttes

til produktion af grøn energi. Og der er en pose penge til både biogassen

og til dyrkning af energiafgrøder.

Skal de ambitiøse mål nås, stiller det store krav til stabil produktion af

den nødvendige biomasse og de energianlæg, som skal håndtere

den.

Det er her, landbruget kommer ind i billedet. For det er landmændenes

biprodukter i form af gylle, halm, roetoppe, kyllingemøg, dybstrøelse

m.m., der skal omsættes til energi. Det er på deres marker, energiafgrøder

som pil og elefantgræs skal dyrkes. Og det er med landmændene

som primære investorer, at de mange nye energiproducerende

anlæg skal skyde op.

Som al anden produktion etableres produktionen af biomasse bedst

med udsigt til at blive en lønsom forretning. Derfor arbejder landbruget

benhårdt på at skabe udsigt til afkast for enden af investeringerne.

Så bioenergi kan blive en helt ny driftsgren for erhvervet. Og landmændene

de stabile leverandører af biomasse, som Grøn Vækst-

aftalens succes står eller falder med.


Landbruget vil være en aktiv medspiller for Grøn Vækst-aftalens

succes. Derfor har DLBR tolv eksperter klar til samarbejde om

alle aspekter af bioenergi. De dækker bredt, men deres udgangspunkt

er fælles:

Primærproducentens landmandens synsvinkel og interesser.

Ved at samarbejde med en eller flere fra teamet sikrer du dig,

at det projekt du har på tegnebrættet, får den nødvendige

jordforbindelse.


DLBR kan blandt andet bidrage med viden og knowhow om:

• Forskellige typer biomasse og optimering af deres energiindhold

• Udvikling og test af anlæg/teknologi

• Afbrænding af gyllefibre, kyllingemøg og lignende

• Viden om energiafgrøder: potentialer for udbytte, dyrkningsteknik,

eventuelle ulemper

• Forbrænding/forgasning af energiafgrøder

• Beregning af miljøeffekter

• Kalkulering af rentabilitet i primærproduktionen

• Vurdering af ejer- og samarbejdsformer

• Placering af produktionsanlæg i landskabet

• Love og regler på området

Med denne vifte af ekspertviden kan du gøre dit energiprojekt

terrængående derude hvor det skal hente sit råstof.

Mød vores eksperter på de følgende sider.

Se mere på www.dlbr.dk/biogas


Værdien af bioenergi fra start

til slut ”Forskellige bioteknologier

giver forskellige muligheder og

begrænsninger. Jeg kombinerer

generalistviden om emnet med

specialviden om biogas, høj- og

lavteknologisk separering af gylle

plus afgasset biomasse.”

Søren Lehn Petersen, projektleder og

koordinator for bioenergi, Dansk Landbrugsrådgivning,

Landscentret, Plan og Miljø.

Har mangeårig erfaring med biogas, især

Brug gyllen optimalt på marken

”Alle næringsstoffer i husdyrgødningen

skal udnyttes maksimalt i marken. Afgasses

eller separeres gyllen, ændres

udnyttelsen, og det skal indregnes i gødningsplanen.”

Torkild Birkmose, specialkonsulent i Dansk Landbrugsrådgivning,

Landscentret, Planteproduktion. Har

15 års erfaring med projekter, opgaver og markforsøg

med gødsknings- og miljøaspekter ved håndtering af

husdyrgødning. Med i den landsdækkende specialrådgivning

DLBR Biogas og gylleseparering.

optimering af processer og udnyttelse af processtrømme

og biprodukter. Hertil viden om separering

fra såvel simuleringer/beregninger

som forsøg.

Arbejder primært med:

• Koordinering og opdatering af nye muligheder

for bioenergi

• Udvikling af bioenergi som forretningsområde

specielt biogas.

• Fastlæggelse af tekniske og procesmæssige

forudsætninger for lønsom biogasproduktion.

Kontakt

8740 5409 / 2374 4781

slp@landscentret.dk

Arbejder primært med:

• Forsøg med og demonstration af

udnyttelse af husdyrgødning

• Tolkning og formidling af regler for

anvendelse af husdyrgødning

Kontakt

8740 5432

tsb@landscentret.dk


Biomasse og økologi

to sider af samme sag

”Grøn vækst kræver både mere

bioenergi og flere økologisk drevne

arealer. Jeg kan hjælpe med at gøre

kombinationen økologisk jordbrug og

produktion af bioenergi lønsom.”

Erik Fog, landskonsulent i Dansk Landbrugsrådgivning,

Landscentret, Økologi.

Har arbejdet med økologisk jordbrug siden 1982,

de seneste år med fokus på, hvordan økologisk

Viden om projekter på vej

”Det er vigtigt med kendskab til de innovative

projekter, som kunderne har i

tankerne. Denne viden bruger jeg, når der

kommer nye muligheder for tilskud som

ofte kræver hurtig handling.”

Torben Ravn Pedersen, miljøkonsulent, Landbo Limfjord.

Har siden 2000 arbejdet med biogas og gylleseparering,

miljøgodkendelser og miljøstrategi på husdyrbrug.

Med i den landsdækkende specialrådgivning DLBR

Biogas og gylleseparering.

produktion kan bidrage til at nedbringe

landbrugets klimabelastning.

Aktuelt projektleder for:

• Økologisk jordbrug som klimaindsats

(2009-2010)

• Energiproduktion som løftestang for

mere økologisk jordbrug (2010)

Kontakt

8740 5490

erf@landscentret.dk

Arbejder primært med:

• FarmTest af separationsanlæg

• Biogas og gylleseparation i samspil

med husdyrproduktion

Kontakt

9615 3005

trp@landbo-limfjord.dk


Biogas også en forretning

”Det skal kunne betale sig at

producere biogas. Det kan jeg

hjælpe med at beregne. Samtidig

kan jeg rådgive om den rigtige

ejer- eller samarbejdsform og

en tilfredsstillende kontrakt.”

Kun lønsomme løsninger, tak

ӯkonomien skal i fokus fra starten,

så vi kun arbejder videre med

lønsomme løsninger. Og så har jeg

god erfaring med også at tænke

i harmoniregler og delvis brug af

husdyrgødningen til planteavl.”

Helge Lorenzen, chefkonsulent for planteavl,

LandboSyd. Sekretær for BioenergiSyd, hvis

mål er at etablere biogasanlæg på basis af

gylle. Med i den landsdækkende specialrådgivning

DLBR Biogas og gylleseparering.

Lene Korsager Bruun, konsulent, Landscentret,

Økonomi. Har erfaring med rentabilitetsberegninger

og -modeller.

Arbejder primært med:

• Kalkuler og prognoser i fjerkræproduktion

• Økonomistyring

Kontakt

8740 5139

lkb@landscentret.dk

Arbejder primært med:

• Etablering og drift af anlæg til gyl-

leseparering og biogas

• Rådgivning om den samlede

økonomi i sådanne anlæg:

budget, finansiering, afregning m.m.

Kontakt

7436 5069

hel@landbosyd.dk


Samarbejde og afsætning

betingelser for produktion

”Samarbejde med kommunen og

stabil afsætning af biogas til kraftvarmeværker

er nogle af nøglerne til

at udvikle produktionen af biogas. Det

arbejder jeg sammen med KL og seks

pionérkommuner om.”

Olav Rasmussen, direktør, Blue Planet Innovation,

ejet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Har mangeårig erfaring med forretningsudvikling,

Masser af energi i landbruget

”Landbruget kan levere masser af energi,

men det skal organiseres og finansieres,

så det betaler sig. Jeg kan hjælpe med

lønsomme løsninger fra de første streger

på papiret, til projekterne er i drift.”

Steen Luk, specialkonsulent, Landscentret, Økonomi.

Har mangeårig erfaring i vindmøllebranchen, de seneste

fire år i DLBR EnergiInvest med fokus på energiprojekter

i landbruget, herunder også investeringer i udlandet.

netværk og finansiering af udviklingsprojekter.

Direktør for Blue Planet Innovation der

arbejder for at gøre bioenergi til en forretning

for landmanden.

Arbejder primært med:

• Forretningsudvikling i krydsfeltet mel-

lem landbrug, virksomheder og kom-

muner.

• Finansiering af pilotprojekter m.v.

Kontakt

8740 5045 / 2014 9401

olr@landscentret.dk

Arbejder primært med:

• Projektassistance igennem alle faser,

også for investeringsprojekter i ind- og

udland

• Gennemførelse af projekter i Danmark,

assistance til projekter i udlandet

• Rådgivning om vindtekniske,

økonomiske, juridiske og skattemæssige

problemstillinger

Kontakt

8740 5517

stl@landscentret.dk


Hiv mere af gassen ud af massen

”Forbehandling af husdyrgødning og anden

biomasse er en af nøglerne til lønsom

produktion af biogas. Jeg kan hjælpe med

at udvikle og sammensætte de rigtige løsninger.”

Energiafgrøder og plantebiomasse med gevinst for økonomi og miljø

”Biomasse har afgørende betydning for produktion af vedvarende energi. Jeg

bidrager med viden om plantebiomasse som biprodukter eller som energiafgrøder,

inklusive beregninger af udbytte, økonomi og miljøeffekt.”

Søren Ugilt Larsen, udviklingskonsulent,

AgroTech, Center for Bioressourcer.

Thorkild Qvist Frandsen, udviklingskonsulent,

AgroTech, Center for Bioressourcer.

Har mangeårig erfaring med gylleseparering og

biogas, blandt andet som koordinator i den landsdækkende

specialrådgivning DLBR Biogas og Gylleseparering.

Arbejder primært med:

• Udvikling og test af anlæg til gylleseparering

sammen med teknologivirksomheder

• Optimering af energiindholdet i forskellige

typer biomasse (afgrøder, gylle, fiberfraktion)

Kontakt

8743 8468

tqf@agrotech.dk

Arbejder primært med:

• Forsøgs- og udviklingsarbejde med

energiafgrøder og plantebiomasse

• Dyrkning af og dyrkningssystemer til

energiafgrøder som græs og pil

Kontakt

8743 8428

sol@agrotech.dk


Vi samarbejder med:


• Biomasse

• Biogas

• Energiafgrøder

• Gylleseparering

Vælg vores kompetencer til dit projekt.

More magazines by this user
Similar magazines