Tilbud til socialt udsatte unge (18-30 år) 2013 - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Tilbud til socialt udsatte unge (18-30 år) 2013 - Aalborg Kommune

Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Tilbud

til socialt udsatte unge

(18-30 år)

2. udgave – 2013

Center for Voksne

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

I dette hæfte kan du få overblik over nogle af de private og offentlige

tilbud, der henvender sig til socialt udsatte, unge borgere mellem 18 og

30 år, som opholder sig i Aalborg Kommune.

Flere af tilbuddene deltager i det såkaldte Ungenetværk, der er etableret

for at styrke og koordinere den samlede indsats overfor

borgergruppen.

På side 4 finder du en guide over de instanser, som du kan henvende dig

til, hvis der er behov for akut hjælp til socialt udsatte unge under 18 år

med ophold i kommunen.

Center for Voksne

Sekretariatet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Badehusvej 1 • 9000 Aalborg • Tlf. 99 82 76 09

lise-fb@aalborg.dk

2


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Indholdsfortegnelse

Guide

Guide – Hjælp til unge under 18 år i AAK ...................................................................................................... 5

Politi

Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Aalborg .................................................................................................... 6

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Bo- og Gadeteamet (herunder Gadesygeplejersken) .................................................................................... 7

Café VæXt .................................................................................................................................................... 10

Det Sociale Jægerkorps................................................................................................................................ 12

FITNESS – krop og sundhed ......................................................................................................................... 14

Forberedende Voksenundervisning – FVU/OBU ......................................................................................... 16

Forsorgshjemmet Svenstrupgård ................................................................................................................ 18

Idræt i Café VæXt ........................................................................................................................................ 19

Kaffé Fair ...................................................................................................................................................... 21

Kreativitet og Vækst ................................................................................................................................... 23

Midtbysjakket .............................................................................................................................................. 26

Skovpark Kollegiet ....................................................................................................................................... 27

Stedet .......................................................................................................................................................... 29

Træningshøjskolen ...................................................................................................................................... 31

TVÆRS .......................................................................................................................................................... 33

VæXt Bofællesskab – et tilbud i Café VæXt ................................................................................................. 35

Åben Rådgivning v. Ungerådgivningen ........................................................................................................ 36

Ældre- og Handicapforvaltningen

Bageriet Vestergården ................................................................................................................................. 38

Etnisk Team ................................................................................................................................................. 39

Idræts- og Kulturtilbuddet til Voksne Sindslidende..................................................................................... 41

Skp-Teamet (Støttekontaktpersonsordning for voksne med sindslidelse) ................................................. 43

Specialteamet – Midlertidig og/eller afklarende socialpædagogisk støtte i eget hjem .............................. 45

Ungeklubben On-Side .................................................................................................................................. 47

3


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

13’eren – Opsøgende Team til Sindslidende med Misbrug ........................................................................ 49

Selvejende institutioner

Baglandet ..................................................................................................................................................... 50

Café Parasollen ............................................................................................................................................ 51

Den Sociale Skadestue – Akut Krisehjælp & Rådgivning ............................................................................. 52

Friluftscenter Nørholm – Frivillig Social Aktivering, Frelsens Hær .............................................................. 53

Kirkens Korshærs Herberg ........................................................................................................................... 55

Kofoeds Skole – Aalborg, Neriusaaq ............................................................................................................ 56

4


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Guide

Guide – Hjælp til unge under 18 år i AAK

Indenfor normal åbningstid kontaktes en af de fire familiegrupper i Aalborg Kommune. Du skal

kontakte den gruppe, hvor personen med forældremyndigheden over den unge er bosiddende (se

nedenfor).

Ved hjælp af den digitale vejviser kan du finde ud af, hvilken familiegruppe du skal kontakte (se:

www.aalborgkommune.dk/Global-services/Sider/kdlo.aspx).

Udenfor familiegruppernes åbningstider kan kommunale tilbud kontakte Den Sociale Døgnvagt.

Alle kan desuden henvende sig til Den Sociale Skadestue (kl. 20.00 – 9.00) personligt eller telefonisk

(98 12 32 92) eller til politiet (96 30 14 48), som vil kontakte eller videreformidle kontakten til

Den Sociale Døgnvagt.

Familiegruppen Øst

Vejgaard Bymidte 12

9000 Aalborg

Tlf. 99 31 35 81

Åbningstider

mandag - onsdag kl. 10.00 – 13.00

torsdag kl. 10.00 – 13.00 og kl. 15.00 – 17.00

fredag kl. 10.00 – 13.00

Familiegruppen Nord

Nygade 3

9400 Nørresundby

Tlf. 99 31 30 51

Åbningstider

mandag - onsdag kl. 10.00 – 13.00

torsdag kl. 10.00 – 13.00 og kl. 15.00 -17.00

fredag kl. 10.00 – 13.00

5

Familiegruppen Centrum

Badehusvej 11

9000 Aalborg

Tlf. 99 31 33 33

Åbningstider

mandag - onsdag kl. 9.00 – 13.00

torsdag kl. 9.00 – 13.00 og kl. 15.00 – 17.00

fredag kl. 9.00 – 13.00

Familiegruppen Sydvest

Tingstedet 10

9230 Svenstrup

Tlf. 99 31 39 61

Åbningstider

mandag - onsdag kl. 9.00 – 13.00

torsdag kl. 9.00 – 13.00 og kl. 15.00 – 17.00

fredag kl. 9.00 – 13.00


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Politi

Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Aalborg

Målgruppe: Alle

Åbningstider: Døgnbetjent

Kontakt: Tlf. 114 eller personlig henvendelse

Adresse: Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg

6


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Bo- og Gadeteamet (herunder Gadesygeplejersken)

Paragraf: Frivilligt tilbud til socialt udsatte borgere over 18 år.

Målgruppe: Målgruppen er socialt udsatte borgere, som kræver en høj grad af omsorg,

støtte og opmærksomhed. Kendetegnende for disse borgere er:

Massivt og langvarigt misbrug

Spinkelt netværk

Økonomisk kaos

Kortvarig eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet

Massive sociale og psykiske problemer

Ingen bolig eller problemer med at opholde sig i nuværende bolig

Formål (Gadeteamet): Gadeteamet er en afdeling under Center for Voksne, der udfører forebyggende

og opsøgende socialt arbejde blandt socialt udsatte borgere

over 18 år. Gadeteamet er et tværfagligt, opsøgende team, der består

af fire socialarbejdere (to pædagoger, en socialrådgiver og en sygeplejerske),

som har stor erfaring med, viden om og kendskab til målgruppen.

Gadeteamet kommer de steder i byen, hvor de mest socialt udsatte

borgere færdes – f.eks. på gaden, på bænken, på byens åbne pladser,

på varmestuerne og cafeterierne og hjemme hos borgeren selv.

Gadeteamet arbejder med skadereduktion. Målet er at mindske de

skader, som misbrugerne og de hjemløse påfører sig selv og det omkringliggende

samfund samt at højne livskvaliteten blandt de udsatte

7

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

borgere. Et mål er også at vise en vej ud af misbruget for de borgere,

der er motiverede for det.

Gadeteamet er opsøgende på gadeplan, men kommer også i borgerens

eget hjem – f.eks. ved en bekymret henvendelse fra naboer, familie eller

offentlige myndigheder. Gadeteamet har en stor grad af tilgængelighed

for både de socialt udsatte borgere og de offentlige myndigheder

samt andre samarbejdspartnere som f.eks. byens varmestuer. Gadeteamets

kerneydelser er:

At være bindeled mellem borgeren og offentlige myndigheder

At lave opsøgende arbejde på gadeplan og at være til stede i

miljøet som personer, der har tid, mod og rummelighed til at

opnå kontakt og tillid

At yde praktisk hjælp, støtte og omsorg til fremme af livsmod og

livskvalitet

Hurtigt og fleksibelt at opsøge og skabe kontakt til borgeren,

f.eks. ved udeblivelse fra aftale med rådgiver eller som forebyggende

ift. at miste kontanthjælp

At være lydhør og respektfuld overfor de forskellige involverede

parters synspunkter, ønsker og eventuelle klager samt medvirke

til problemløsning

Gadesygeplejersken har derudover som formål:

At integrere målgruppen i det ordinære sundhedssystem og forbedre

målgruppens generelle sundhedstilstand

At tilbyde sygeplejefaglig bistand til de socialt udsatte borgere og

reducere følgeskaderne af misbrug

At yde en forebyggende indsats via udlevering af sprøjter/kanyler

8

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Åbningstider: Mandag – fredag i dagtimerne. Der kan lægges besked på mobiltelefonerne

døgnet rundt.

Visitation: Ingen.

Registrering: Man kan henvende sig anonymt til Gadeteamet.

Kontakt: Al henvendelse sker direkte til medarbejderne.

Adresse: Badehusvej 1, 1. sal, 9000 Aalborg

Leder: Margit Madsen

Tlf. 99 82 76 07

Mobil 31 99 76 07

Medarbejdere: Gadeteamet

John Ørtoft Christensen

Mobil 25 20 00 88

Johan Lorasch Seimann

Mobil 25 20 00 05

Sara Korsgaard

Mobil 25 20 00 06

Gadesygeplejerske Mette Christensen

Mobil 25 20 00 04

9


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Café VæXt

Paragraf: Frivilligt tilbud.

Målgruppe: Café VæXt er for alle, der har haft et misbrug, pårørende og de, der

ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit miljø. Man må ikke være under

indflydelse af nogen former for rusmidler og stemningsændrende midler,

mens man er på Café VæXt. Lægeordineret medicin er tilladt.

Aktivitetsdelen er for afholdende misbrugere, deres pårørende, mennesker,

der har haft misbrugsrelaterede problemer, og andre, som positivt

kan/vil inspirere den primære målgruppe.

Formål: Hovedformålet er at drive et alkohol- og stoffrit kulturtilbud/værested

til mennesker, der har haft et misbrug eller et misbrugsrelateret problem.

I caféen kan de socialisere sig og opbygge netværk med hinanden og

andre, der ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit miljø. I denne dynamiske

kultur vil den del af den primære målgruppe, som har udvidede

sociale problemer, kunne trives og udvikle sig.

Særlige aktiviteter

Musik og foredrag i caféen, net café, selvhjælpsgrupper, kurser, billard

og arrangør af koncert- og teaterture. Forskellige kunstudstillinger.

Endvidere har målgruppen selv mulighed for at arrangere fisketure og

lignende.

Andet

Der gives anonym vejledning ved såvel telefonisk som personlig henvendelse.

Til aktive misbrugere er det telefonisk. Til tidligere misbrugere,

deres pårørende og mennesker med misbrugsrelaterede problemer

er det såvel telefonisk som personligt.

Derudover udlånes vores lokaler til Anonyme Alkoholikere, Anonyme

10

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Narkomaner samt andre, relaterede selvhjælpsgrupper.

Åbningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.30 – 19.30

Visitation: Ingen.

Registrering: Ingen.

Kontakt: Tlf. 98 10 26 18

Mandag og fredag kl. 10.30 – 15.30

Lørdag, søn- og helligdage: Se opslag i caféen eller på hjemmesiden.

Åbent ved ekstraordinære arrangementer. Huset benyttes lørdage og

søndage af selvhjælpsgrupper.

Fax 98 13 16 07

Mail cafevaext@cafevaext.dk

Hjemmeside

ww.aalborgkommune.dk/Borger/Voksne/Misbrug/cafevaext/sider/vaex

t.aspx

Adresse: Poul Paghs Gade 6A, 1. sal

9000 Aalborg

Leder: Helle Møller Jakobsen

Medarbejdere: Pædagogisk assistent Pia Nordby Karlsen, omsorgs- og pædagogmedhjælper

Gitte Bendsen, køkkenassistent Dorthe Ærendahl Mikkelsen,

kontorassistent Bettina Kellberg-Nielsen og teknisk servicemedarbejder

Jens Mariegaard. Derudover er der frivillige, studerende, virksomhedspraktikanter

og personer i løntilskud, aktivering og samfundstjeneste.

11


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Det Sociale Jægerkorps

Målgruppe: Målgruppen er unge mennesker mellem 12 og 25 år, der har svært ved

at finde sig til rette i samfundet, i sin familie eller i det hele taget. Vi er

et tilbud til unge, som:

Færdes på gaden og er en del af de ungdomsmiljøer, der opstår

her

Færdes på gaden, i fritidscentre eller ungdomsklubber og har

svært ved at finde sig til rette

Har brug for én at tale med om sin situation

Har brug for kontakt til en voksen, der kan hjælpe i situationen

Formål: Det Sociale Jægerkorps er Aalborg Kommunes Ungdomscenters opsøgende

afdeling. Det betyder, at vi arbejder på gadeplan med unge. Nøgleordene

for os er parathed, fleksibilitet og troværdighed.

Åbningstider: Du vil altid kunne få fat på én af os over mobilen. Vi har ingen kontortid

og er et gratis tilbud.

Visitation: Ingen visitation.

Registrering: Ingen registrering.

Kontakt: Rådgiver i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan henvise til netværksfunktionen.

Den unge kan også kontakte os direkte på vores telefonnumre

(se næste side).

12

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Adresse: Kayerødsgade 46, 9000 Aalborg

Tlf. 99 31 77 66 (sekretær)

Leder: Erik Hammar

Tlf. 99 31 77 70

13


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

FITNESS – krop og sundhed (undervisning, aktivitet og opfølgning 25 timer ugentligt)

Målgruppe: Målgruppen er mennesker med en opfattelse af, at deres egen krop er

forkert, og at kroppen spænder ben for et ’almindeligt’ liv. I alle tilfælde

er der tale om en krop, der er ude af balance. I nogle tilfælde er det ikke

den fysiske tilstand, der er problemet, men snarere selvoplevelsen af

kroppen som spænder ben for mulighederne for et ’normalt’ liv. Fælles

for målgruppen er, at de har brug for et sundhedstilbud, der styrker

selvværdet og medvirker til, at man får en god sundhedstilstand.

Formål: At hver deltager opnår livsstilsændring i retning af bedre kost- og motionsvaner

med henblik på at forbedre mulighederne på det ordinære

arbejdsmarked og i uddannelsessystemet. At deltageren udvikler en afklaret

holdning til egen krop og derigennem et højere selvværd.

Delmålene er, at den enkelte deltager opnår:

En væsentlig forbedret sundhedstilstand gennem passende fysisk

aktivitet

Tænkemåder, der fastholder en sund livsstil på lang sigt

Indsigt i kroppens vitale funktioner og konsekvensen af påførte

ubalancer

Positive oplevelser med at frembringe og spise sund mad

En afklaret (og realistisk) selvopfattelse (identitet)

Indhold: I forbindelse med opstart udarbejdes et individuelt træningsprogram

sammen med projektets fysioterapeut. Der laves program for brug af

motionsrummet og program for deltagelse i holdtræning.

Undervisning og aktiviteter omfatter:

Motionstræning

14

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Holdtræning (planlægges individuelt, hvor der vælges mellem 15

ugentlige træningstimer)

Kostlære og madlavning (kostplaner)

Selvstændigt motionsprojekt

Åbningstider: Mødetiden er dagligt kl. 9.00 – 14.00.

Visitation: Gennem rådgiver.

Registrering: Ja.

Adresse: FOKUS Fitness, Thistedvej 58, 9400 Nørresundby

Der er gode busforbindelser og nærbanestation på den anden side af

vejen (Lindholm Station).

15


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Forberedende Voksenundervisning – FVU/OBU

Målgruppe og formål: FVU/OBU er et gratis tilbud til alle, der har basale problemer i dansk:

Visitation: Ingen.

Registrering: Ja.

FVU/OBU er for dig, der er gået ud af folkeskolen, men som nu har

brug for at blive bedre til enten at læse, stave eller skrive

Men FVU/OBU er også for dig med længere skolegang og uddannelse,

der har brug for at lære for eksempel om reglerne for ordenes

endelser

Tosprogede kursister, der taler dansk på et niveau, som svarer til

sprogskolens almenprøve 1, kan også gå på FVU/OBU

FVU-dansk har fire forskellige trin

Du kan afslutte hvert trin med en prøve

Læreren giver en undervisning, der passer til de enkelte kursisters

behov. Det betyder, at du og din sidemand på kurset kan arbejde

med forskellige ting

På et FVU-hold er der mellem 8 og 12 kursister

For at gå på FVU skal du være fyldt 18 år

Screening: Screening sker torsdage i lige uger kl. 13.00 i Dannebrogsgade.

16

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Kontakt: Fokus Folkeoplysning

Tlf. 98 12 88 44 (for tilmelding)

Adresse: Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg

Undervisning: Hver fredag kl. 9.00-13.00

Flere oplysninger herom v. Rikke

Mobil 24 44 50 77

17


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Forsorgshjemmet Svenstrupgård

Paragraf: Servicelovens § 110

Målgruppe: Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer.

Formål: Svenstrupgård skal gennem forebyggelse, pleje, social støtte, aktivering

og omsorgsforanstaltninger arbejde for, at brugerne psykisk, fysisk og

socialt får styrket deres ressourcer og forbedret deres livssituation således,

at de bliver i stand til at klare tilværelsen selv.

18 – 25årige: Indskrives der unge i alderen 18 – 25 år, vil der være mulighed for individuelle

løsninger.

Åbningstider: Døgnet rundt – året rundt.

Visitation: Selvmøderprincip.

Registrering: Administrationen 96 37 35 22/28

Kontakt: Modtagelsen 96 37 35 20

Afrusningsklinikken 96 37 35 65 /56

Adresse: Lejrevej 10, 9230 Svenstrup

Leder: Kaj Erik B. Jensen

Medarbejdere: 70 ansatte. Hovednummer 98 38 25 55

18


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Idræt i Café VæXt

Paragraf: Frivilligt tilbud.

Målgruppe: Café VæXt har tidligere været vært for et idrætsprojekt og ønsker at

fortsætte med at kunne tilbyde gæster og andre brugere af Aalborg

Kommunes væresteder for mennesker med et tidligere eller aktivt misbrug

at deltage i idræt på mange niveauer.

Formål: Café VæXt ønsker at være med til at fremme idræts-/friluftsliv og motionsfremmende

aktiviteter for at medvirke til at sikre caféens gæster

samt brugerne af værestederne en indholdsrig hverdag. Være en indgang

til at ændre gamle mønstre og få nye, positive perspektiver/oplevelser.

Hensigten er at medvirke til, at brugerne får et fysisk og

mentalt overskud til at håndtere hverdagen, og at der på sigt kan skabes

en idræts-, motions- og aktivitetskultur på værestederne, som er

selvbærende.

Café VæXt vil med hjælp fra frivillige og ansatte gøre det muligt at låne/leje

de fleste nødvendige faciliteter, udstyr og andet, som er nødvendigt

for aktiviteten.

Café VæXt har kunnet dække de fleste udgifter i forbindelse med aktiviteterne,

men en mindre egenbetaling kan forekomme.

Der er således mulighed for at låne eller leje udstyr til forskellige former

for idræt i Café VæXt, som f.eks. fodbold, badminton, golf, svømning, fiskeri,

dart, skak, billard, boldspil, friluftsliv o. lign.

Åbningstider: Man kan ved henvendelse i Café VæXt få besked om faste haltider, hvor

der er forskellige aktiviteter (badminton, bowling, volleyball, basketball,

hockey m.m.).

19

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Visitation: Ingen.

Registrering: Ingen.

Kontakt: Udstyr:

Se muligheder og åbningstider på Opslagstavlen i Café VæXt, Poul

Paghs Gade 6A, 1. sal, 9000 Aalborg.

Der annonceres desuden løbende på caféens hjemmeside:

www.aalborgkommune.dk/Borger/Voksne/Misbrug/cafevaext

Hvis gæster eller samarbejdspartnere har ideer og lyst til at være med til at arrangere,

kan der løbende være arrangementer af større eller mindre karakter,

f.eks. fisketure, turneringer m.m.

Medarbejder Jens Mariegaard

Tlf. 98 10 26 18

Mail Jenm-fb@aalborg.dk

Adresse: Poul Paghsgade 6A, 1. sal, 9000 Aalborg

20


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kaffé Fair

Målgruppe: Unge i alderen 18-30 år.

Formål: Aktiveringstilbud 25 timer ugentligt. Formålet er at give unge i alderen

18-30 år en chance for at finde ud af, hvad de vil med deres liv. Kaffé

Fair er et erhvervsrettet projekt, men vi regner med, at vejen mod arbejde

og uddannelse også går gennem personlig udvikling. Kaffé Fair

åbnede den 23. juni 2006, men der er stadig mulighed for at deltage i

projektet. Start med det samme!

Målet er, at du:

Finder frem til dine stærke sider

Får lagt en plan for fremtiden

Får erfaring, som du kan bruge til at komme videre

Kommer i gang med en uddannelse eller et job

Får et netværk blandt andre unge

Gennem forløbet bliver coachet, så du får sat mål for fremtiden og

får øjnene op for nødvendige forandringer i dit liv.

Det særlige ved Kaffé Fair er, at du lærer i praksis. Kort sagt får du en

virkelighedsnær arbejdserfaring koblet med undervisning, afklaring og

vejledning. Vi stiller krav til dig, men de opgaver, du tildeles, tager udgangspunkt

i det, du kan og har lyst til at arbejde med.

Der er masser af spændende opgaver indenfor:

Køkkendrift

Servering

Ekspedition

21

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Reklame

Administration

Vi giver dig undervisning i:

Køkkendrift (bl.a. hygiejnecertifikat)

Service

Markedsfæring

Turisme

Engelsk, dansk og matematik

Kaffé Fair bygger på princippet med Fair Trade. Fair Trade arbejder for

en bedre verden, hvor bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste

lande får en retfærdig betaling for deres varer. Fair Trade er ikke

ulandsbistand, men bæredygtig handel med ulandene.

Visitation: Visitation kræves fra Jobcenter.

Registrering: Ja.

Kontakt: Charlotte Kragh

Tlf. 98 77 40 50

Se i øvrigt caféens hjemmeside www.kaffefair.dk

Adresse: Kaffé Fair v. Hovedbiblioteket i Nørregade, 9000 Aalborg

22


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kreativitet og Vækst (kursus m. 25. lektioner ugentligt)

Målgruppe: Mennesker, der har et ønske om gennem forskellige kreative og kunstneriske

udfoldelser at komme i kontakt med sig selv og sit eget formål i

tilværelsen. Der kræves vilje til at se på egne barrierer og komme i kontakt

med sine skjulte potentialer. Kursisterne er ofte mennesker med

psykiske problemer og en vis sårbarhed parret med en stor trang til

personlig selvstændighed.

Kurset er ikke velegnet for mennesker, der har brug for stram struktur

og styring.

Kurset er ikke for misbrugere.

Der kræves ingen særlige forudsætninger eller kunstneriske evner, men

du skal have et ønske om at arbejde kreativt/kunstnerisk ud fra dig selv

og med dig selv.

Formål: Kreativitet og Vækst er et kursus, hvor der lægges vægt på personlig

udvikling gennem kreativitet. Det er vores erfaring, at den personlige

udvikling styrkes, når man arbejder kreativt. Den kreative/kunstneriske

proces træner evnen og modet til at være åben overfor nye ideer. Man

får ro, kommer i kontakt med sig selv, og det øger selvtillid og selvværd.

Dermed er det lettere at vide, hvad man vil og at sætte realistiske mål.

Kurset kan bruges til at få:

Afdækket styrker og barrierer

Afklaring og overblik over muligheder

Personligt overskud og selvtillid

Mod til at være dig selv

Kreative og personlige udfordringer

23

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Lært at sætte mål og nå dem

Afprøvet forskellige ’snusepraktikker’

Afklaring af realkompetencer

Kurset sigter på at give dig styrke til at komme på arbejdsmarkedet eller

i gang med en uddannelse.

Det er dine behov og forudsætninger, der er udgangspunktet.

Indhold: De faste fag er tegning som redskab til personlig udvikling + maleri og

keramik. Derudover er det muligt at arbejde i mange andre kreative

materialer, som er til disposition i vores meget store og lyse undervisningslokaler.

Tegning som redskab til personlig udvikling

En dag om ugen arbejdes der med at lære at udtrykke sig selv – sorger,

glæder, følelser, tanker, barrierer, drømme, mål etc. I perioder arbejdes

der ud fra temaer som f.eks. realkompetencer eller forvandlingsprocesser.

Det foregår som klasseundervisning, og alle tegner ud fra det samme,

men selvstændige tegneøvelser kan forekomme.

Der arbejdes med oliekridt, oliepastel, tørpastel, farveblyanter, blyanter,

grafit, kul m.m. på forskellige slags papir. Der klippes, rives, klistres

og krølles.

Maleri

Der arbejdes med akryl-, plakat- og silkemaling på lærred, pap og papir.

Der er desuden mulighed for æggetempera – f.eks. ikoner.

Keramik

En dag ugentligt arbejdes der med ler under kyndig vejledning af Lena

Brammer Nielsen, der er uddannet keramiker på Seminariet for håndværk

og design.

24

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Åbningstider: Der undervises 25 lektioner ugentligt.

Tilmelding: Kursusleder Lene Winther Johannsen

Mobil 30 26 74 34

Mail lenewj@fokus-folkeoplysning.dk

Adresse: FOKUS Folkeoplysning, Dannebrogsgade 43, 9000 Aalborg

Tlf. 98 12 88 44

Mail info@fokus-folkeoplysning.dk

25


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Midtbysjakket

Paragraf: § 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge)

Målgruppe: Målgruppen er unge mellem 12-18 år, der opholder sig i Aalborg midtby

i uhensigtsmæssige miljøer.

Formål: At få skabt kontakt (relation) til de udsatte unge med henblik på at finde

frem til den støtte/hjælp, der måtte være aktuel.

At vi ved, hvad tendensen er blandt de unge i Aalborg midtby.

Hvad der rører sig blandt de unge, både på individplan såvel som grupperinger

Åbningstider: Mandag, onsdag og torsdag kl. 12.00 – 22.00

Fredag og lørdag kl. 12.00 – 01.00

Tirsdag og søndag lukket

Visitation: Ingen visitation.

Registrering: Ingen registrering.

Adresse: Vesterbro 81b, 2.sal, 9000 Aalborg

Leder: Dorthe Gade Hvirvelkær

Medarbejdere: Søren Birk, Anders Christensen, Anders Lang, Birgitte Møller, Lisa Bøgild

Nielsen og Peter Sant (fritidsjobformidler).

26


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Skovpark Kollegiet

Målgruppe: Unge, enlige mødre/gravide under 20 år, som er i uddannelse eller i

uddannelsesforberedende forløb.

Unge, enlige og sårbare/gravide kvinder 20-25 år, som er i uddannelse

eller i uddannelsesforberedende forløb.

Formål: Bolig og studiefællesskab for unge, enlige mødre med mulighed for

støtte i hverdagen til at gennemføre uddannelse og opnå en fast tilknytning

til arbejdsmarkedet.

At støtte op om identitetsdannelsen som ung mor, støtte op om

forældreevne og netværksdannelse.

Åbningstider: Fællesareal er altid tilgængeligt for kollegiets beboere. Projektmedarbejderne

tilrettelægger deres arbejdstid fleksibelt.

Visitation: Alle inden for målgruppen kan henvende sig på kollegiet og ansøge om

bolig.

Alle interessenter og samarbejdspartnere (eksempelvis jobcenterrådgivere,

familiegrupperådgivere, jordmødre, sundhedssygeplejersker, studievejledere,

psykologer og læger) kan henvise til kollegiet.

De unge kvinder kan komme på uforpligtende besøg efter telefonisk

henvendelse. Hvis den unge kvinde er interesseret, vil der efterfølgende

være afklarende samtale/visitation.

Registrering: Ønsker man at bo på kollegiet, skrives der kontrakt med Boligselskabet

Himmerland.

Kontakt: Projektleder Ole Agger

Tlf. 99 31 51 00

27

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Projektkoordinator Mette Malmberg

Tlf. 50 90 14 02

Projektmedarbejder Ingelis Nielsen

Tlf. 50 73 67 83

Adresse: Hadsundvej 182d, 9000 Aalborg

Leder: Ole Agger

Tlf. 99 31 51 00

Mail oa-fb@aalborg.dk

Medarbejdere: Projektkoordinator Mette Malmberg

Tlf. 50 90 14 02

Mail ammh-fb@aalborg.dk

Projektmedarbejder Ingelis Nielsen

Tlf. 50 73 67 83

Mail ilis-fb@aalborg.dk

28


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Stedet

Paragraf: § 65 (Loven om dagtilbud til børn og unge)

Målgruppe: Målgruppen er udsatte unge i alderen 12 – 25 år, som ikke benytter

eksisterende tilbud.

Mission: Stedets mission er at danne rammen for et attraktivt, anerkendende og

omsorgsfuldt miljø og i samarbejde med de unge at skabe et miljø, der

fremmer dannelse, trivsel, læring og udvikling.

Formål: Et meningsfyldt og målrettet tilbud til udsatte og marginaliserede unge.

At skabe en helhedsorienteret indsats, hvor udgangspunktet er den enkelte

unge og dennes særlige forudsætninger og personlighed.

At skabe et sted og et forum, hvor den unges eget ansvar og personlige

indsats har en afgørende og bærende betydning.

Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning samt støtte til job

og uddannelses søgning.

På Stedet foregår der ingen registrering af de unge, og det er gratis at

benytte tilbuddet.

Åbningstider: Mandag til fredag kl. 11.30 – 23.00

Lørdag og søndag kl. 14.00 – 22.00

Visitation: Ingen visitation.

Registrering: Ingen registrering.

Kontakt: Tlf. 9810 1726

Mail stedet-fb@aalborg.dk

Http www.Stedet.eu

Facebook Stedetvejgaard

29

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Adresse: Filstedvej 10 D, 9000 Aalborg

Leder: Henrik Rudy Dahl

Medarbejdere: Michael Bager, Peter Buus, Piet v.d. Vliet, Gitte Poulsen, Anette S. Pedersen

og Sasa Gurdon.

30


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Træningshøjskolen

Projekt Hverdagsliv (24 pladser) – Opsøgende aktivering 10 timer om ugen

Uddannelsesforberedende Kursus (36 pladser) – Kursusforløb med fokus på personlig, social og faglig

udvikling 25 timer om ugen

Støttebolig (4 pladser) – Støtte i lejet bolig på træningshøjskolen med henblik på at opøve evnen til

at bo i egen bolig

Kollegium for enlige mødre under 25 år (10 pladser) – Bolig- og netværkstilbud til enlige og sårbare

mødre under uddannelse eller under forberedelse til uddannelse

Paragraf: LAB § 32, LAB § 78, SEL § 85

Målgruppe: Unge mellem 18 og 25 år med et bredt spekter af problemstillinger,

som aktuelt hindrer dem i at følge et uddannelsesforløb eller i at begå

sig på arbejdsmarkedet. Der er tale om unge med angst- og nedtryghedsproblemer

(som reaktion på forskellige former for svigt og mistrivsel)

eller med kontakt- og adfærdsproblemer (som følge af personligheds-

eller udviklingsforstyrrelser som f.eks. ADHD, Asberger syndrom

eller andet). Der er tale om unge med vidt forskellige forudsætninger

for at indgå i en uddannelses- eller arbejdsmarkedsforberedende indsats,

hvorfor denne må tilrettelægges på særlige betingelser ud fra den

enkeltes niveau og behov for individuelle hensyn.

Formål: Indsatserne sigter mod at gøre de unge parate til at søge uddannelse

eller arbejde. Målet er, at:

De unge gennem kursusforløbet bliver i stand til at møde stabilt

op til de daglige aktiviteter

De unge lærer at håndtere deres problemstillinger således, at de

kan deltage aktivt i aktiviteterne på trods af deres sårbarheder

31

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

De unge ved udgangen af forløbet har fået mod på at etablere

kontakt med uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet eller en

anden forberedende indsats.

Er dette uden for rækkevidde, kan målet være at medvirke til at udrede

behovet for andre indsatser (herunder mere specialiseret behandling i

f.eks. psykiatrien eller en misbrugsinstitution).

Åbningstider: Alle hverdage kl. 8.00 – 15.00

Visitation: Visitation til Træningshøjskolens kursus sker ved henvendelse til visitationsansvarlig

på skolen.

Registrering: Ja.

Kontakt: Ole Agger

Tlf. 99 31 51 01

Adresse: Nørholmsvej 13, 9000 Aalborg

Leder: Ole Agger

Medarbejdere: 13 ansatte

32


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

TVÆRS

Et fireårigt projekt støttet af puljemidler fra Social- og Indenrigsministeriet. Der er fire indsatsområder,

som gennemgås nedenfor.

Gadeteamet: Gadeteamet opsøger de unge de steder, de færdes for at skabe kontakt

og være brobyggende til de etablerede systemer. Gadeteamet er primært

opsøgende på eftermiddage og aftener.

Mentor: TVÆRS har en mentorordning, hvormed der kan tilknyttes

en mentor til en ung, som har brug for en voksen, der kan være behjælpelig

med eksempelvis morgenvækning, ledsagelse til skole og samtaler

med den unge om det, der er svært. Den unge udpeger som udgangspunkt

selv mentoren i sit netværk. Ellers er vi behjælpelige med at matche

en mentor til den unge.

Fremskudt rådgivning/

Forældrevejledning: I TVÆRS er der to socialrådgivere, som samarbejder med Familiegruppe

Øst. Rådgiverne kan være behjælpelige med opgaver, som aftales med

familiens rådgiver. Der kan ydes råd og vejledning, herunder rådgivende

og vejledende samtaler til den unge og deres forældre. Socialrådgiverne

har desuden en koordinerende funktion i forhold til de forskellige indsatsområder

i TVÆRS.

Dropout-indsatsen: Indsatsen tilbyder undervisning og aktiviteter til de elever, der er i farezonen

for at ryge helt ud af skolesystemet, eller som afventer nyt skoletilbud.

Undervisningen tilrettelægges ud fra de unges individuelle faglige kompetencer

og interesser, i tæt samarbejde med skole, ppr og områdets

UU-vejleder. Målet er at motivere de unge til at gå i skole igen samt

hjælpe dem videre i skolesystemet.

33

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Målgruppe: Unge i alderen 13 - 22 år, primært bosiddende på Kildevejene i Aalborg

Øst.

Formål: Målet er at mindske antallet af unge, der bliver tiltrukket af og fastholdt

i et kriminelt miljø, samt mindske antallet af skoleelever, som dropper

ud af folkeskolen.

Adresse: Fyrkildevej 55 st. tv., 9220 Aalborg Øst

Medarbejdere: Projektleder Jens Bach

Mobil 24 86 60 55

Mail Jba-fb@aalborg.dk

Socialrådgiver Karen Imer

Mobil 31 99 09 15

Mail Kai-fb@aalborg.dk

Socialrådgiver Betina Hapsø Pedersen

Mobil 31 99 04 66

Mail Bhpe-fb@aalborg.dk

Dropout medarbejder Martin Pehrson

Mobil 31 99 09 07

Mail Mart-fb@aalborg.dk

Gadeteam Jane Hansen

Mobil 31 99 09 16

Mail Jhan-fb@aalborg.dk

Gadeteam Brian Hviid

Mobil 31 99 09 54

Mail Bhrv-fb@aalborg.dk

Tværgående gadeteam Peter Buus

Mobil 24 86 60 51

Mail Pbpe-fb@aalborg.dk

34


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

VæXt Bofællesskab – et tilbud i Café VæXt

Målgruppe: VæXt Bofællesskabet er for personer, der har et overstået misbrug, og

som nu ønsker at komme videre med et stoffrit og ædru liv.

Formål: VæXt Bofællesskabet har en lejet 4-værelses lejlighed. Man bor sammen

med to andre og vil kunne få støtte og vejledning fra en projektmedarbejder,

samtidig med at man er i aktivering i Café VæXt eller ’ude

i byen’.

Vi arbejder på, at man efter en periode hos os både får egen lejlighed

og et arbejde, som man kan klare og leve af.

Visitation: Det er muligt at bestille en folder, et visitationsgrundlag og et visitationsskema.

Kontakt: Café VæXts leder eller projektmedarbejderen.

Adresse: Prinsensgade 6, 3. th., 9000 Aalborg

Leder: Helle Møller Jakobsen

Tlf. 98 10 26 18

Medarbejder: Pia Nordby Karlsen

Mobil 22 74 09 20

35


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Åben Rådgivning v. Ungerådgivningen

Målgruppe: Målgruppen er unge mellem 14 og 25 år, der har det svært og har behov

for hjælp eller støtte, eller deres forældre (Forældrerådgivning). Vi

er en mulighed for den unge, hvis han eller hun har:

Problemer i skolen eller med kammerater

Problemer med forældre

Angst

Ensomhedsfølelse

Selvmordstanker

Spiseproblemer

Misbrug, enten dig selv eller dine forældre

Kriminalitet, f.eks. vold

Eller andet, der kan være svært lige nu

Formål: Den Åbne Rådgivning er ’hoveddøren’ i Ungdomscentret. Vi kan tilbyde:

Rådgivning og kort behandling (samtaler)

Rådgivning til forældre

Konsulentbistand til samarbejdsparter

36

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Den unge har måske kun brug for én samtale. Det kan være en stor

hjælp i sig selv at tale med en voksen, man ikke kender i forvejen. Måske

har den unge en følelse af, at livet er uoverskueligt, men han eller

hun vil i løbet af samtalen få hjælp til at danne et overblik.

Måske har den unge brug for flere samtaler. I løbet af samtalerne forsøger

vi at støtte den unge i at tro på sig selv og sine evner til at løse

problemerne. Vi hjælper med at finde redskaber og handlemuligheder,

som kan føre ham eller hende i retning af det, vedkommende gerne vil.

Måske kræver det støtte og behandling i længere tid. Vi kan i den situation

henvise til de andre tilbud i Ungerådgivningen.

Åbningstider: Mandag, tirsdag og fredag kl. 8.00 – 15.00

Onsdag og torsdag kl. 8.00 – 16.00

Visitation: Ingen visitation.

Registrering: Du kan være anonym, hvis du har behov for kort rådgivning, og det er

gratis.

Kontakt: Rådgiver i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, egen læge eller Ungerådgivningen,

som har telefonnummer og mailadresse.

Tlf. 99 31 57 50

Mail ungdomscentret.uc@aalborg.dk

Adresse: Jernbanegade 23, 9000 Aalborg

Leder: Ingeborg Andersen

37


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningen

Bageriet Vestergården

Paragraf: § 103

Målgruppe: Målgruppen omfatter sindslidende med førtidspension i alderen 18–65.

Formål: Formålet er gennem beskyttet beskæftigelse at få en arbejdsidentitet

og blive en del af et arbejdsfællesskab. Bageriet er en produktionsvirksomhed

og et socialt tilbud. Vi har fokus på ligeværd, kvalitet og livsglæde

i vores arbejdsliv.

Åbningstider: Dag- og beskæftigelsestilbuddet Bageriet Vestergården har skiftende

åbningstider. Caféen og kontoret er åbent alle hverdage i tidsrummet

kl. 8.00 – 14.00. Fredage kl. 8.00 – 13.00.

Visitation: Bevillingsenhedens rådgivere bevilliger til beskyttet beskæftigelse:

Pensionist bosiddende i Aalborg Kommune:

Bevillingsenhed Voksen-Handicap tlf. 99 31 31 31

Ofte anbefales det, at man - hvis har interesse for arbejdet i Bageriet -

kommer forbi og får en uforpligtende samtale med stedets personale.

Her vil der være mulighed for at se stedet og tale med andre brugere.

Kontakt: Bageriets personale/Camilla Ottesen

Tlf. 99 31 34 78

Adresse: Annebergvej 73, 9000 Aalborg

Leder: Jette Greve

Tlf. 96 31 06 01

Medarbejdere: Alex Guldhammer Christensen, Matts Evensen, Camilla Ottesen og

Sune Gade-Nielsen.

Alle kan kontaktes på tlf. 99 31 34 78

38


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningen

Etnisk Team

Paragraf: § 85

Målgruppe: Målgruppen omfatter – i lighed med personer med dansk oprindelse –

personer med sindslidelse og/eller svære psykiske problemer. Herudover

tilbydes støtte til personer med problemstillinger, der knytter sig

specielt til oplevelser fra oprindelseslandet (posttraumatisk stress, tortur,

seksuelt misbrug etc.).

Formål: Formålet er at hjælpe og støtte brugeren til at få hverdagen til at fungere

og klare en selvstændig tilværelse i egen bolig. Dette sker enten gennem

udvikling eller gennem vedligeholdelse af færdigheder.

Åbningstider: I hverdagen mellem kl. 8.00 og 15.30 (fredag kl. 8.00 – 15.00). Tilbuddet

er dog fleksibelt i forhold til den enkeltes behov.

Visitation: Rådgiver, hvor der bevilliges ud fra de syv kerneydelser, som er:

Praktisk bistand i hjemmet ud fra hjælp til selvhjælp-princippet

Støttende samtale

Hjælp til planlægning og strukturering af hverdagen

Træning af sociale og praktiske færdigheder

Støtte til deltagelse i aktiviteter uden for hjemmet

Støtte til at opretholde kontakt til familie og andre i det sociale

netværk

Deltagelse i fælles samvær og aktivitetstilbud

39

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Kontakt: Tilbuddets leder

Adresse: Stigsborgvej 36, 1. sal, 9400 Nørresundby

Leder: Lene Kalstrup

Tlf. 99 31 36 94

Mobil 31 99 09 55

Medarbejdere: René Nielsen

Mobil 25 20 06 27

Lise Lotte Lauritsen

Mobil 25 20 06 28

Birgit Mortensen

Mobil 25 20 07 10

Louise Hald

Mobil 25 20 07 05

Randi Thomsen

Mobil 41 28 03 08

Rikke Pedersen

Mobil 40 74 44 80

Gagitha Srisurendren

Mobil 25 20 07 06

40


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningen

Idræts- og Kulturtilbuddet til Voksne Sindslidende

Målgruppe: Voksne sindslidende (18+)

Formål: Tankerne bag Idræt og Kultur er at sikre sindslidende en reel mulighed

for at dyrke idræt og deltage i kulturelle aktiviteter på linje med andre

borgere. Dette opnås ved, at aktiviteterne tilrettelægges således, at de

tilgodeser særlige behov som bl.a. tryghed, stabilitet og overskuelige

rammer.

Målet er at give indhold i dagligdagen, at øge selvtilliden og livskvaliteten.

Deltagelse i aktiviteter som f.eks. sport har en positiv indflydelse på

hele hverdagslivet, og giver ny energi samt lyst til at give sig i kast med

andre ting, som ellers kan være uoverskuelige.

Åbningstider: Kontortid fra 8.30, men det er sjældent, vi er her, da vores aktiviteter er

ude i Aalborg Kommunes faciliteter, fx sportshaller, svømmehaller eller

Haraldslund Styrkecenter. Vi har dog telefonsvarer, som vi aflytter dagligt.

Der kan man lægge en besked til os. Man kan også ringe på vores

arbejdsmobiler (se numre næste side).

Visitation: Ingen visitation.

Registrering: Frit valg, men det er en rigtig god idé, da vi bruger mail og telefon til at

give beskeder.

Kontakt: Kontor tlf. 98 13 71 50

Mail idraet-kultur@aalborg.dk

Adresse: Skydebanevej 1, pavillonen, 9000 Aalborg

Leder: Jette Ottesen

41

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Medarbejdere: Britt Mulvad Jensen

Mobil 25 20 09 33

Casper Nielsen

Mobil 25 20 03 03

42


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningen

Skp-Teamet (Støttekontaktpersonsordning for voksne med sindslidelse)

Paragraf: § 99

Målgruppe: Socialt udsatte voksne med sindslidelse, som lever ensomt og isoleret.

Enkelte har ingen fast adresse. Omgivelserne vil typisk opfatte dem som

anderledes i deres opførsel og livsform. Nogle er meget stille og gemmer

sig bag nedrullede gardiner. Andre kan være meget støjende med

råb og larm om natten til gene for omgivelserne.

Det er typisk borgere, der lever isoleret og ikke magter at etablere og

fastholde kontakt med andre mennesker eller myndighed og ikke ønsker

at være i det etablerede psykiatriske system.

Formål: Det primære formål er at etablere kontakt til og støtte målgruppen, der

har svært ved at klare sig selv, og som umiddelbart ikke ønsker eller er i

stand til at tage imod hjælp.

Det opsøgende arbejde og støtten foregår som udgangspunkt altid i

borgerens eget hjem. Det opsøgende arbejde kan også foregå på eksempelvis

varmestuer, væresteder eller på en bænk i byen.

Åbningstider: Mandag og onsdag kl. 8.00 - 16.00

Tirsdag og torsdag kl. 8.00 - 17.00

Fredag kl. 8.00 - 14.00

Visitation: Ved henvendelse til Skp-teamet.

Registrering: Ingen.

Adresse: Stigsborgvej 36, 1, 9400 Nørresundby

Leder: Lene Kalstrup

Mobil 31 99 09 55

43

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Medarbejdere: Helle Knudsen

Mobil 22 44 17 28

Mail hvk-aeh@aalborg.dk

Jens Ole Flou

Mobil 25 20 54 93

Mail jof-aeh@aalborg.dk

Vibeke Jensen

Mobil 25 20 46 77

Mail vej-aeh@aalborg.dk

44


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningen

Specialteamet – Midlertidig og/eller afklarende socialpædagogisk støtte i eget hjem

Paragraf: § 85

Målgruppe: En bred og forskelligartet gruppe borgere over 18 år, som har sociale,

psykosociale og/eller psykiske problemer.

Formål: Formålet er:

Borgerne skal have vilje og evne til at udvikle sig og ændre på egen livssituation.

Borgeren skal desuden være motiveret for at samarbejde om

konkrete mål for bostøtten. Borgeren skal samtidig enten:

Kunne profitere af en midlertidig bostøtte

Eller være i komplekse og atypiske situationer, hvor f.eks. rådgiver

har behov for en afklaring af borgerens livssituation bredt eller

mere specifikt ift. en konkret problem

Borgere med mange forskelligartede problematikker modtages. Ring for

nærmere information.

At støtte borgeren i en tidsbegrænset periode for derved at

kunne forbedre vedkommendes evne til at klare hverdagen,

træffe valg og mestre en tilværelse på egne præmisser

Sammen med borgeren at klarlægge sociale, psykosociale

og/eller psykiske problematikker og funktionsniveauer med

henblik på eventuel iværksættelse af mere permanente støtteforanstaltninger

Åbningstider: Primært i dagtimerne. Andet kan dog aftales individuelt.

45

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Visitation: Visitationen foretages ved henvendelse til rådgiver:

Pensionist bosiddende i Aalborg Kommune:

Bevillingsenhed Voksen-Handicap tlf. 99 31 31 31

Ikke-pensionist bosiddende i Aalborg Kommune:

Socialcentret i eget område tlf. 99 31 31 31

Registrering: Der afleveres status til rådgiver 1 – 2 gange årligt. Den unge tilbydes at

læse denne og få tilføjet eventuelle kommentarer.

Kontakt: Tilbuddets leder og medarbejdere.

Adresse: Stigsborgvej 36, 1. sal, 9400 Nørresundby

Leder: Lene Kalstrup

Tlf. 99 31 36 94

Mobil 31 99 09 55

Medarbejdere: Kirsten Drachmann

Mobil 25 20 02 90

Pernille Lindquist

Mobil 25 20 05 01

Birgit Eskesen

Mobil 40 52 44 36

Mille Lozina

Mobil 25 20 50 70

46


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ungeklubben On-Side

Paragraf: Servicelovens § 104

Målgruppe: Unge mellem 18 og 30 år, der savner venskab og fællesskab med andre

unge. Den unge kan have en erkendt sindslidelse eller psykiske problemer,

som måske kan udvikle sig til en sindslidelse.

Formål: Et klubtilbud for unge mellem 18 og 30 år. Klubben er et mødested,

hvor den unge kan:

Mødes med andre unge og få en snak om det, der optager vedkommende

– som alternativ til at sidde alene hjemme

Være helt anonym og komme så ofte, vedkommende ønsker og

engagere sig alt efter tid, lyst og energi

Bruge klubben som et pusterum, hvor der slappes af sammen

med andre unge

Deltage i forskellige aktiviteter – fælles madlavning, spisning,

spil, computer eller …

Deltage i arrangementer ude i byen sammen med andre fra

klubben – en tur i biffen, bowling, café-besøg, sportsaktiviteter

eller…

I klubben kan der ydes en fortrolig snak i forhold til f.eks. familie- eller venskabsproblemer,

kærestesorg, manglende livsglæde, arbejde/uddannelse eller praktiske forhold.

Der tilbydes individuel støtte og vejledning i forhold til at få hverdagen

til at fungere. Dette kan enten foregå i klubben eller i et begrænset omfang

i en aftalt periode hjemme hos den unge.

47

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 15.30 – 22.00

Torsdagens åbningstid flyttes til fredag ved planlagte klubfester.

Visitation: Der er ingen formel visitation, og medarbejderne vil guide den unge

videre til et mere specialiseret tilbud, såfremt det ønskes eller skønnes.

Registrering: Ingen registrering af personlige data.

Kontakt: Tlf. 25 20 05 46

Mobil 20 67 78 40

Mail lbro-aeh@aalborg.dk / ngf–aeh@aalborg.dk

Hjemmeside www.aalborg.dk

Adresse: Louise Plads 2B, 1. sal, 9000 Aalborg

Leder: Anne Grethe Nørgaard

Medarbejdere: To ansatte på deltid (Nami Ghandforoush og Lasse Brønnum) og otte

frivillige medarbejdere.

48


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningen

13’eren – Opsøgende Team til Sindslidende med Misbrug

Paragraf: § 99

Målgruppe: Sindslidende med et aktivt stof- og/eller alkoholmisbrug, som ikke kan

benytte andre eksisterende tilbud.

Formål: Formålet er at skabe en bæredygtig kontakt og opnå en relation, som

danner grundlag for videre udvikling hen mod at kunne benytte andre

tilbud og en øget livskvalitet for den enkelte.

Åbningstider: Primært i dagtimerne. Andet kan dog aftales individuelt.

Visitation: Visitationen foretages af tilbuddets leder, som afgør, om borgeren er

inden for målgruppen.

Registrering: Målgruppen er fritaget for udarbejdelse af delplaner og handleplaner.

Der foretages dog registrering til statistisk brug og notatark til dokumentation

af forandringer.

Kontakt: Tilbuddets leder og medarbejdere.

Adresse: Helgolandsgade 23, 9000 Aalborg

Leder: Steen Balle

Medarbejdere: Marianne Hegna

Mobil 40 30 52 90

Michael Hansen

Mobil 40 30 52 89

Per Andersen

Mobil 24 37 19 85

49


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Selvejende institutioner

Baglandet

Målgruppe: Nuværende eller tidligere anbragte borgere over 18 år, der er anbragt

af sociale årsager.

Formål: Baglandet, som finansieres af driftsmidler fra Socialministeriet, har til

formål at:

Være bagland og mødested for tidligere anbragte

Støtte baglænderne i at danne netværk med hinanden

Hjælpe baglænderne med at komme videre med deres liv

Åbningstider: Pt. tirsdag og torsdag kl. 16.00 – 20.00

Sidste lørdag i måneden

Derudover individuelle møder inde og ude af huset

Visitation: Samtale i huset.

Registrering: Kun med fornavn i forhold til at godtgøre over for Socialministeriet

Adresse: Kong Hans Gade 1, 9000 Aalborg

Leder: Dorthe Lund

Mobil 22 76 02 32

Medarbejder: Pernille Skak Lindegren

Mobil 30 22 60 84

50


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Selvejende institutioner

Café Parasollen

Paragraf: § 104

Målgruppe: Café Parasollen er et stof- og alkoholfrit værested, der giver tilbud om

omsorg og samvær samt støtter og hjælper enhver med problemer ud

fra princippet om hjælp til selvhjælp.

Formål: Se ovenfor.

Åbningstider: Mandag – onsdag kl. 10.00 – 19.00

Torsdag kl. 10.00 – 16.00

Fredag kl. 10.00 – 14.00

Søndage i ulige uger kl. 10.00 – 14.00

Helligdage kl. 10.00 – 14.00

Visitation: Ingen visitation.

Registrering: Ingen registrering.

Kontakt: Søren Jensen

Mail soje@kfumsoc.dk

Adresse: Boulevarden 19, 9000 Aalborg

Leder: Søren Jensen

Medarbejdere: Birgitte, Hanne, Merete, Paw, Peter og Randi

Tlf. 98 10 92 66

51


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Selvejende institutioner

Den Sociale Skadestue – Akut Krisehjælp & Rådgivning

Paragraf: Servicelovens § 104

Målgruppe: Alle borgere uanset alder, køn og problematik, der har behov for:

En telefonisk eller personlig samtale om sine akutte problemer

(f.eks. ensomhed, samlivs- og familieproblemer, angst, selvmordstanker,

misbrug, problemer på arbejdspladsen).

Akut krisehjælp i forbindelse med kriminalitet, vold, ulykker m.m.

(som vidne, offer eller pårørende).

Formål: Tilbud om rådgivning og akut hjælp i aften- og nattetimerne. Stedet

fungerer desuden som offerrådgivning for Nordjyllands Politi i Aalborg.

Åbningstider: Alle dage kl. 20.00 - 9.00 (inkl. søn- og helligdage).

Visitation: Ingen.

Registrering: Ingen. Alle kan henvende sig anonymt.

Kontakt: Tlf. 98 12 32 92

Mail kag-fb@aalborg.dk

Hjemmeside www.densocialeskadestue.dk

Adresse: Vor Frue Stræde 6, 9000 Aalborg

Leder: Knut Arild Gulbrandsen

Medarbejdere: Fire ansatte og ca. 60 frivillige medarbejdere.

52


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Selvejende institutioner

Friluftscenter Nørholm – Frivillig Social Aktivering, Frelsens Hær

Paragraf: Servicelovens § 104

Målgruppe: Friluftscenter Nørholm er frivillig, social aktivering for mennesker (over

18 år), der er på vej videre i livet, og som har brug for en meningsfuld

hverdag.

Det er mennesker, som er kendetegnet ved misbrug, psykiske lidelser,

ensomhed, hjemløshed og personlige problemer.

Både kontakthjælpsmodtagere og førtidspensionister kan deltage. Unge

er meget velkomne!

Formål: Målet med projektet er at standse udstødningsprocessen, blandt andet

ved at give deltagerne øget selvværd og styrke de sociale kompetencer.

Det skal afprøves, om beskæftigelsesmæssige og sociale aktiviteter væk

fra dagligdagen kan give et bedre og mere stabilt hverdagsliv for den

enkelte.

Aktiviteter: På det store naturområde opbygges der et rekreativt og udfordrende

aktivitetscenter, som vil danne rammen om en lang række forskellige

friluftsaktiviteter. Her skal bygges et overdækket udekøkken med bl.a.

rygeovn og bålsteder, hvor råvarer fra lokalområdet tilberedes. Der vil

blive mulighed for at forarbejde naturmaterialer til kreativt brugskunst.

Der vil løbende blive udviklet forskellige former for adventure sport.

Fjorden, naturstier, terapihave, lejrliv og mange andre faciliteter vil

danne rammen om fokus på det hele menneske.

Der vil også være mulighed for at opholde sig inden døre. Her er der

værksteder til træ, metal/auto og kreative aktiviteter. Der er fri internetadgang,

diverse spil og megen hygge. Brugerne er aktive i tilberedning

af dagens varme hovedmåltid. Derudover tilrettelægges ture og

53

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

aktiviteter ud af huset, ligesom der ofte er gæster på besøg. Fællesskab

omkring arbejdet, vejledning og positive relationer vægtes højt.

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.00 og 14.30.

Visitation: Ingen.

Registrering: Udelukkende på fornavn.

Der er mulighed for at komme med på Friluftscenter Nørholm fem dagen

om ugen. Der er mødested i Frelsens Hærs Møllepladscenter, hvor

der kan spises morgenmad fra kl. 7.30 (Skipper Clements Gade 11, 9000

Aalborg). Kl. 9.00 er der afgang med egen bus til Projekt Nørholm.

Hjemkomst cirka kl. 14.30.

Kontakt: Tlf. 98 34 17 43

Mobil 30 17 94 38

Mail ka@fhmail.dk

Adresse: Oldenborrevej 2, 9000 Aalborg

Leder: Klaus Abildgaard

Mobil 30 17 94 38

Medarbejdere: Jonna Luther, Karl Rafaelsen og frivillige.

54


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Selvejende institutioner

Kirkens Korshærs Herberg

Paragraf: Servicelovens § 110. Driftsoverenskomst med Aalborg Kommune.

Målgruppe: Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer.

Formål: Herberget tilbyder hjemløse personer over 18 år ophold i akutte situationer.

Formålet er at bringe beboerne i en tilstand, hvor de kan klare

sig selv eller få anden hjælp udenfor herberget. Herberget har 18 pladser.

Åbningstider: Døgnåbent.

Visitation: Selvmøder-princip.

Kontakt: Tlf. 98 13 18 54

I bofællesskabet er der 5 pladser. Her tilbydes borgerne et midlertidigt

ophold. Der er tilknyttet en fuldtidsstilling til bofællesskabet.

Adresse: Forchhammersvej 13 - 15, 9000 Aalborg

Leder: Forstander Poul Jensen

Medarbejdere: 15 fuldtidsansatte.

55


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Selvejende institutioner

Kofoeds Skole – Aalborg, Neriusaaq

Paragraf: § 88

Målgruppe: Kofoeds Skole tilbyder et aktivt, udviklende og socialt netværk for grønlændere

og andre nationaliteter, som vil være med i et fællesskab, hvor

der er plads til alle. Rummelighed er nøgleordet. I huset kommer der

elever, frivillige, praktikanter og medarbejdere, som er sammen om at

skabe et fællesskab gennem værkstedsarbejde, undervisning, fællesspisning

og rådgivning. Vores pædagogiske metode kalder vi hjælp-tilselvhjælp.

Det er vores overbevisning, at ethvert menneske glædes og

vokser, når det får mulighed for at skabe og tage ansvar for sit eget liv.

Derudover samarbejder vi med et stort professionelt netværk i Aalborg,

blandt andet Aalborg Kommune og erhvervs- og foreningslivet omkring

os.

Formål: At yde en helhedsorienteret social støtte i overgangsfasen til en forbedret

livssituation. Den sociale støtte vil være aktivitets- og udviklingsorienteret.

At få iværksat en ekstra integrerende indsats for grønlændere

med sociale problemer.

Åbningstider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.00 – 14.00

Onsdag og fredag kl. 8.00 – 13.00

Visitation: Selvhenvendelse eller efter henvisning fra offentlig myndighed.

Registrering: Navn og cpr-nummer. Fremmøde time for time.

Kontakt: Tlf. 98 12 36 31

Mail hellec@kofoedsskole.dk

Hjemmeside www.kofoedsskole.dk

Adresse: Aagade 23, baghuset, 9000 Aalborg

56

(fortsætter næste side…)


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Leder: Helle Rønn Christensen

Medarbejdere: Ása Martinsdottir (aktivitetsmedarbejder)

Michael Winther (aktivitetsmedarbejder)

Ella Jørgensen (socialrådgiver), tlf. 41 73 30 69

57


Tilbud til socialt udsatte unge 2013 Aalborg Kommune

Aalborg Kommune

Center for Voksne

Sekretariatet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Badehusvej 1 • 9000 Aalborg • Tlf. 99 82 76 09

lise-fb@aalborg.dk

58

More magazines by this user
Similar magazines