40.37 Folkebibliotekerne - Ballerup Kommune

ballerup.dk

40.37 Folkebibliotekerne - Ballerup Kommune

MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE

Bevillingsområde

40.37 Folkebibliotekerne

Afgrænsning af bevillingsområdet

BEVILLINGSOMRÅDE 40.37

Udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som bevilges til

konto 03.32.50, Folkebiblioteker. Biblioteksbetjeningen i kommunen foregår via

hovedbiblioteket i Ballerup og i Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv.

Mål for bevillingsområdet

Ballerup Bibliotek og kulturhuse skal stille bøger og andet materiale til rådighed for

børn og voksne for at give den enkelte borger mulighed for selvstændig meningsdannelse,

almen og faglig orientering og kundskabstilegnelse, personlig udvikling

og kunstnerisk og menneskelig oplevelse. Ballerup Bibliotekerne skal virke som

lærings- og videncenter og skal støtte og supplere det folkeoplysende arbejde samt

alle skole- og uddannelsesformer med den naturlige afgrænsning mod forskningsbibliotekernes

område.

Biblioteket og kulturhusene skal gennem en udadrettet, initiativtagende virksomhed

stadig søge berøringsfladen udvidet med befolkningen i almindelighed og med institutioner

og aktiviteter af folkeoplysende eller anden kulturel karakter.

Der gøres en særlig indsats over for kommunens børn for allerede fra en tidlig alder

at gøre børnene til biblioteksbenyttere. Dette skal ske bl.a. ved en udstrakt betjening

af børneinstitutionerne og ved hyppige børnekulturelle arrangementer i bibliotekerne.

Bibliotekernes indsats på børneområdet skal udgøre et alternativ til kommercialiseringen

af børnekulturen.

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

er gratis.

Biblioteksområdet er hovedsagligt lovreguleret via Biblioteksloven.

Delmål

• Biblioteket og kulturhusene skal tilsammen fortsat være den vigtigste kulturinstitution

i kommunen.

• Alle tre huse skal have en klar kulturel profil, der dannes i et samspil mellem Lov

om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven), kvalitetskrav samt borgernes behov

og ønsker.

Borgernes ønsker og behov skal – inden for de økonomiske rammer – kunne afspejles

i bibliotekets og kulturhusenes virksomhed.

• Alle tre huse skal være med til at skabe grundlaget for borgernes muligheder for

at orientere sig til deltagelse i samfundsdebatten og dermed styrke demokratiet,

og som følge af dette bør borgerne løbende inddrages i bibliotekernes udvikling.

• Åbningstider søges indrettet efter brugernes behov.

• Der skal gøres en ekstra og opsøgende indsats over for svage brugergrupper.


BEVILLINGSOMRÅDE 40.37

• Alle tre huse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer,

lydbøger, dvd’er, audio’er, cd-rom’er, spil til playstationer/wii og musikcd’er.

Både biblioteket og kulturhusene skal deltage aktivt i udbredelsen af den kommunale

selvbetjeningsløsning. Dette ses bl.a. ved deltagelse i den årlige kampagne

omkring borger.dk og e-dag, ligesom der deltages aktivt omkring projekt ”Lær mere

om IT” i samarbejde med IT- og Telestyrelsen.

Rammer for bevillingsområdet

Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den samlede driftsbevilling (netto). I 2012

udgør nettobevillingen 31.514.000 kr.

Finansieringen af nettorammen sker ved kommunale bevillinger suppleret med indtægtsdækket

virksomhed. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Kultur- og

Fritidsudvalget.

Ballerup Bibliotekerne er lønsumsstyret. Heri indgår biblioteksbetjening af Borupgaard

Gymnasium, som ikke er kommunal institution i Ballerup Kommune, hvorfor

der modtages fuld refusion.

Driftsbudget for 2012 kan specificeres således:

Tekst (1.000 kr.)

Regnskab

2010

(1.000 kr.)

Ajourført

budget

2011

(1.000 kr.)

Vedtaget

budget

2012 -2014

(1.000 kr.)

Budget

2012-2014

i pct.

Personaleudgifter 24.881 21.001 21.110 67,0

Materialer til børn og

voksne

Kulturelle arrangementer

for børn og voksne

3.968 3.748 3.813 12,1

235 350 350 1,1

Bygningsvedligeholdelse 486 678 976 3,1

Energiudgifter 1.041 904 904 2,9

Udgifter til rengøring 999 891 931 2,9

IT-udgifter 1.919 3.000 2.600 8,3

Andet: administration,

inventar, tjenestebiler,

servicearbejde, registreret

virksomhed, café

I alt

630

34.159

393

30.965

830

31.514

Ballerup Kommune følger de i biblioteksloven anbefalede fælles retningslinjer for

betaling af ydelser. Takster for afgifter ved for sen aflevering, erstatningspriser

m.m. fastsættes årligt af Kommunalbestyrelsen.

2,6

100,0


Status og udvikling på bevillingsområdet

BEVILLINGSOMRÅDE 40.37

Ud over biblioteksbetjeningen på hovedbibliotek i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde

og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagplejen, børneinstitutionerne,

plejehjem og af individuelle hjemmelånere.

Derudover udarbejdes en ugentlig lydavis og endelig foregår der et samarbejde

med kommunale instanser, foreninger, oplysningsforbund mv.

Udlånstallene for 2010 viser en fremgang, der især skyldes fornyelser. Borgerne i

Ballerup har i høj grad gjort brug af muligheden for at beholde materialerne længere.

En tendens der ses i hele hovedstadsregionen. Modsat det billede der tegner sig

i mange andre kommuner, hvor bogudlånet falder, er det modsatte tilfældet i Ballerup.

Ca. 73 % af det samlede materialeudlån til voksne er bogudlån, mens bogudlån

til børn udgør 75,5 % af det samlede materialeudlån, hvilket er en lille stigning i

forhold til året før.

Bibliotekerne forventer et merforbrug på 278.000 ved udgangen af 2011. Dette

skyldes primært, at biblioteket ønsker at chippe alt sit materiale ved udgangen af

2011, og at dette kræver så stort et likviditetsbehov, at sidste års underskud ikke

kan indhentes i 2011.

Biblioteket har søgt Kommunalbestyrelsen om uforandrede gebyrer i 2012, da der

blev indført forhøjelse primo 2011 på afgiften op til en uge for, for sent afleverede

bøger og materiale for voksne brugere fra 10 kr. til 20 kr. Desuden blev prisen for

kopi/print af 1 sort/hvid A4 side hævet fra 1 til 2 kr. pr. stk.

På bygningsvedligeholdelse er der i 2011 afsat følgende ekstraordinære udgifter:

• Nyindretning af Kulturhus Måløv: 82.000 kr.

• Ombygning af Skovlunde Bibliotek og Skovlunde Medborgerhus til Skovlunde

Kulturhus og Foreningshus: 1.140.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er tillægsbevilling.

IT-udgifterne i 2011 er 1.000.000 kr. større end normalt, hvilket skyldes ekstraordinær

udgift til chipning af materialer. Udgiften til chipning udgør i alt 2.000.000

kr., hvoraf 1.000.000 kr. leases med tilbagebetaling over tre år.

I driftsbudgettet er bevillingen for Skovlunde Medborgerhus ikke medregnet, idet

der først i 2012 sker en økonomisk sammenlægning med Biblioteket. Der henvises

til ramme 40.38.

Handlingsplan for budgetåret

Ballerup Bibliotek og kulturhusene i Skovlunde og Måløv ser det som sine fortsatte

opgave at være et fælles kulturelt lærings- og inspirationssted samt borgernes naturlige

mødested, uanset om det er i det fysiske rum eller virtuelt. Alle tre huse

bestræber sig på at have indbydende lokaler med et bredt udvalg af alle materialer

og oplevelser til alle brugergrupper.

Den nuværende økonomiske, administrative og faglige decentralisering af ansvar

og kompetence til bibliotekerne skal erstattes af en dialogbaseret aftale.

Fremover vil den hastige IT-udvikling præge bibliotekernes virksomhed. Brugen af

de digitale nettjenester fylder mere og mere i biblioteksformidlingen. I 2010 streamede

og downloadede Ballerups borgere i alt 126.177 gange fra biblioteks musik

og lydbogtjenester, tal der stiger løbende. Det er forventningen, at borgernes forventninger

til at kunne bruge deres biblioteker 24/7 via nettet fortsat vil være sti-


BEVILLINGSOMRÅDE 40.37

gende. Hidtil har det især været musik og lydbøger og til dels film borgerne har

gjort brug af, men det må forventes, at e-bogen i løbet af kort tid vil blive et efterspurgt

biblioteksprodukt.

Partnerskaber spiller som tidligere en stor rolle i bibliotekernes samarbejder både

indenfor og udenfor kommunen. Som tidligere har bibliotekerne været aktive i realiseringen

af f.eks. Aktiv-børnedag og medvirket til aktiviteter indenfor Børnepolitikken

samt i arbejdet for de unge med udmøntning af Ungepolitikken. Partnerskaber

og den synergieffekt samarbejder på tværs giver, vil også i 2012 være central i

biblioteks virksomhed.

Ballerup Bibliotekerne har ligeledes deltaget i udviklingen af Borgerservicestrategien

2010-2013 samt implementeringen heraf. En særlig opgave bliver det øgede

fokus på den web-baserede borgerservice, hvor bibliotekerne er tiltænkt en central

rolle i kompetenceudviklingen af kommunens institutioner.

Læsning vil stadig være et fokusområde, og læsekampagner for børn og voksne vil

også præge bibliotekernes virke de kommende år. Bibliotekerne deltager i 2012 i

den nationale læsekampagne ”ordet fanger”. Desuden fortsætter biblioteket samarbejderne

på tværs af kommunen med at give de bedste tilbud til bl.a. læsesvage og

ordblinde. Herudover spiller det internationale en større rolle f.eks. i form af et

større udbud af engelsksproget materiale på børnebiblioteksområdet for at stimulere

yderlige læsning på engelsk. I 2012 vil biblioteket desuden fortsat samarbejde

med skolernes internationale koordinatorer om Ballerup Kommunes Internationale

politik

Ballerup Kommunes række af uddannelsesinstitutioner er et godt udgangspunkt for

at udvikle interessante, tværgående samarbejder. I 2011 deltog biblioteket i Ballerup

Kommunes Youthcamp, og under indgangsvinklen ”viden der vil frem” vil biblioteket

i 2012 have særlig fokus på samarbejde med TEC, Borupgaard gymnasium og

Cbh-vest om, hvordan biblioteket kan være en faktor i at understøtte unge i at

gennemføre en ungdomsuddannelse.

Identitet skabes på baggrund af kultur. At møde kunsten og kulturen gennem både

film, spil og litteratur samt gennem det personlige møde med professionelle kulturformidlere

er afgørende for, at børn udvikler kompetencer til at deltage i samtaler,

samvær og leg med både andre børn og voksne. Ballerup Bibliotekerne har derfor

særligt fokus på, at børn allerede fra en tidlig alder benytter og ser bibliotekerne

som deres kultursted.

Fremtidens biblioteksbetjening

2011 har været præget af realiseringen af besparelsen på 3 mio. kr. fra 2011, hvor

bibliotekerne måtte nedlægge 10 stillinger i alt på de 3 biblioteker.

Brugen af biblioteket og kulturhusene, har trods besparelserne, været forholdsvis

konstant. På nogle områder endda stigende. Især er efterspørgslen efter materialer/

kulturelle oplevelser til børn samt hjælp til/undervisning i brug af online tjenester

som borger.dk, NemID, skat.dk, oprette CV på jobcenteret mm, været stigende.

For at kunne imødekomme denne efterspørgsel indenfor den nuværende økonomiske

ramme vil fokus for 2012 være på et innovationsprojekt, der har til formål

at arbejde med især Ballerup hovedbiblioteks indretning og drift, sådan at såvel IT-

som personaleressourcer matcher borgerbehovet.

Fra biblioteksfilialer til kulturhuse

I 2011 ændrede biblioteksfilialerne i henholdsvis Skovlunde og Måløv sig til kulturhuse.

I Skovlunde blev biblioteket desuden slået sammen med medborgerhuset. I

Skovlunde har sammenlægningen betydet, at udover Skovlunde kulturhus, rummer


BEVILLINGSOMRÅDE 40.37

huset ligeledes en række faste foreningsbrugere. Ændringen af filialer og medborgerhus

til kulturhuse, er sket i samarbejde med brugerrådene, borgere og personalet.

I 2012 vil der fortsat blive arbejdet med kulturhusenes profil.

Forandringer fra biblioteksfilialer til kulturhuse med biblioteksfunktion, har for Ballerup

hovedbiblioteket haft konsekvenser i forhold til, at hovedbiblioteket fremover vil

rumme en samlet set større materialebestand og betjene flere borgere og institutioner.

I 2012 vil arbejdet med at udvikle hovedbiblioteket, sådan at det kan rumme

dette ekstra arbejde, fortsætte.

Derudover vil Ballerup bibliotekerne deltage aktivt i implementeringen af følgende

fire politikker:

• Kulturpolitik

• Børnepolitik

• Ungepolitik

• International politik

More magazines by this user
Similar magazines