Grønt Råds møde juni 2009 - Ballerup Kommune

ballerup.dk

Grønt Råds møde juni 2009 - Ballerup Kommune

Referat af møde i Grønt Råd

17. juni 2009

Deltagende i mødet:

BY- OG ERHVERVSUDVIKLING

Keld Nørgaard, Astrid Henningsen, Dan Kjølsen, Rune Sørensen, Bjarne Frimann

Skov, Mads Bo Andersen, Astrid Busk Sørensen, Ove Munch, Steen Bakhøj, Viggo

Ulderup, Christian Halgaard, Birthe Kramhøft, Helle Tiedemann, Hans Ole Bill Jessen,

Peter Bendix (Fmd. og ordstyrer). Miki Dyring Frederiksen – Miljø & Teknik,

Martin Lose – By- og Erhvervsudvikling, Arne Schøller Larsen – Miljø & Teknik, Peter

Juul – By- og Erhvervsudvikling (referent).

Afbud fra:

Søren Jensen, Jens Ohlsson.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 14.april 2009

a. Referatet blev godkendt

2. Meddelelser

a. Fra formanden

i. Formanden meddelte at der havde været 4 fra Grønt Råd tilstede

til Workshop om Harrestrup Ådal d. 11. juni. Dog var

det kun Astrid Busk Sørensen der udelukkende repræsenterede

Grønt Råd, de øvrige repræsenterede andre foreninger.

ii. Der har været 2 store cykelarrangementer i Ballerup i perioden

siden sidste møde, Vi Cykler til Arbejde, og Store Cykeldag.

I Vi cykler til Arbejde blev Ballerup igen i år den 4 mest

cyklende kommune med flere deltagere end nogensinde, og til

Store Cykeldag blev arrangementet på Ballerup Rådhusplads

det største enkeltarrangement i Danmark på dagen, med 620

deltagere, her blev Kilderuten og Sankt Jakob rutens nye skiltning

langs ruterne indviet.

Dato: 22. juni 2009

Tlf. dir.: 4477 2284

E-mail: ptj@balk.dk

Kontakt: Peter Juul

Sagsnr: 2009-5411

Dok.nr: 2009-71300


iii. Det drøftedes om alle Borde og Bænke er kommet op (efterfølgende

er det oplyst fra Teknik og Miljø, at de sidste netop

er sat op)

iv. Kulturbutikken bliver ikke til noget

v. Til arrangementet om en kombineret cykeltur og bjørnebekæmpelse

dukkede der ikke nogen op på rådhuspladsen. Formanden

udtrykte ærgrelse over dette.

vi. Formanden henstiller alle udvalg til at vælge en talsperson,

som kan berette om udvalgets arbejde på Grønt Råds møder.

b. Fra udvalgene

i. Affald har haft et møde med Arne Schøller Larsen fra Miljø &

Teknik. Her blev de forskellige problematikker gennemgået,

blandt andet udarbejdelsen af spilleregler for boligselskabernes

affaldssortering, og en folder om affald.

ii. Der opstod debat om henkastning af haveaffald på offentlig

grund, og om sortering af haveaffald og storskrald.

iii. Astrid Busk Sørensen indbød Grønt Råd til løbende at komme

med ideer til hvad affaldsarbejdsgruppen skulle tage op

3. Ansøgninger til Grønt Råds pulje

a. Nyttehaveforeningen Stengården, opsætning af redskabsskur

i. Det blev besluttet at tildele Nyttehaveforeningen Stengården

det ansøgte beløb, såfremt der fra kommunen gives tilladelse

til opførelse af et redskabsskur.

b. Gårdudvalg 7- Kirstinelund, plantning af trærække

i. Det blev besluttet med 9 stemmer mod, 3 stemmer for, og 4

der undlod at stemme, ikke at tildele støtte til projektet, idet

det blev anset for at være en opgave for boligforeningen. Der

blev udtrykt bekymring for, om en støtte til projektet ville

medføre en præcedens for andre projekter i store boligselskaber.

4. Orientering om status af Cykelhandlingsplan ved Miki Dyring Frederiksen–

Teknik & Miljø

i. Miki orienterede, efterfølgende er hans præsentation sendt til

medlemmerne af Grønt Råd på mail

b. Grønt Råds videre inddragelse i cykelhandlingsplanens emner drøftes

i. Det blev besluttet at trafikgruppen følger Cykelhandlingsplanen,

og at Miki inviterer Grønt Råd til en følgegruppe

5. Orientering om det vedtagne kommuneplanforslag v. Lone Schock

i. I Lones fravær orienterede Martin Lose om kommuneplanen,

særligt om den miljøvurdering af kommuneplanen der er udarbejdet

af Cogita. Miljøvurderingen uddeltes ved mødet. Efterfølgende

blev de, der ønskede en papirudgave af kommuneplanen

skrevet op på en liste, og vil modtage denne når den

ligger klar fra trykkeriet.

6. Digital Kommuneplan v. Martin Lose, By- og erhvervsudvikling

i. Martin forklarede om den digitale kommuneplan, og om mulighederne

for Grønt Råd til at sende et særskilt høringssvar

via den digitale kommuneplan.

b. Nedsættelse af kommuneplanens følgegruppe

Side 2


i. Der blev nedsat en gruppe bestående af Mads Bo Andersen og

Rune Sørensen til at koordinere Grønt Råds kommentarer til

kommuneplanen, Mads og Rune spørger Søren Jensen om

denne vil være med i gruppen. Alle nedsatte grupper forholder

sig på hver deres felt til kommuneplanen, og sender til følgegruppen,

følgegruppen strikker et fælles høringssvar sammen

på baggrund af dette. Følgegruppen sender et udkast til Grønt

Råds medlemmer i August.

7. Orientering vedrørende processen om planlægningen af fritidslandskabet

ved Harrestrup Ådal v. Martin Lose, By- og erhvervsudvikling

i. Martin forklarede om den fremtidige proces ved planlægningen

af fritidsområdet ved Harrestrup Ådal. I den forbindelse

forklarede han om at man forsøgte at indpasse fritids-, natur-

og golfinteresser i en skitse over arealet. Denne skitse vil blive

præsenteret den 3. september på et borgermøde, for at høre

meningerne om skitsen, før der udsendes et lokalplanforslag.

Grønt Råds medlemmer vil få materiale tilsendt.

8. Punkter til kommende møder (ønsker fra medlemmerne til kommende Grønt

Råds møder)

i. Klimahandleplan

ii. Affaldsplan

iii. Opdatering på kommuneplan og Harrestrup Ådal

iv. Søer, åløb og udvaskning af næringssalte

v. I øvrigt udtryktes ønske om, at næste møde holdes fra kl. 18-

21 med servering af en sandwich.

9. Evt.

i. Der uddeltes en strategi for en sund alkoholkultur i Ballerup til

bred høring blandt råd og nævn i Ballerup, et følgebrev udsendtes

efterfølgende pr. mail.

Side 3

More magazines by this user
Similar magazines