10. marts 2009 - Ballerup Kommune

ballerup.dk

10. marts 2009 - Ballerup Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

tirsdag den 10. marts 2009, kl. 13:00

i Udvalgsværelse 7

Åbent møde

Tilstede

Helle Tiedemann (A) - formand

Birte Kramhøft (F) - næstformand

Inger Christensen (A)

Marianna Hesselholt (V)

Jørn C. Larsen (A)

Jesper Würtzen (A)

Afbud/Fraværende

Dan Kjølsen (O)

Sekretær

Søren Krøigaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

Åbent møde

1.... Meddelelser

2.... Sektionsmålerbrønde på vandledningsnettet, projekt nr. 9179 - anlægsbevilling

3.... Pilegård Vandværk - Renovering af nyt iltnings- og SRO-anlæg, projekt nr. 9192 -

anlægsbevilling

4.... Rugvænget - Omlægning af hovedvandledning, projekt nr. 9193 (ny) - anlægsbevilling

5.... Søndergård - Byggemodningsarbejder på Søndergårds Allé og Damholmen, projekt

nr. 7881 - anlægsbevilling

6.... Fælleshus Østerhøj - Konkurrenceprogram, projekt nr. 7866 - anlægsbevilling

7.... Skiltning til erhvervsvirksomheder i landzone

8.... Udkast til busbestilling 2010

9.... Telegrafvej 2 - Ansøgning om dispensation til overskridelse af beplantningsbæltet

10.. Centrumgaden 16 - Ansøgning om dispensation til skilte større end lokalplanen

foreskriver

11.. Brandmosevej 6 og 28 - Lovliggørelse af bygninger, vejadgange, dyrehold og skilt


12.. Gebyr for byggesagsbehandling - Nye regler fra 1. april 2009

Lukket møde

1. Meddelelser

Sagsnr.: 2008-15745

Dok.nr.: 2009-17817

a) 2009-31 (Miljø & Teknik)

Miljøavis

I uge 12 udsendes Miljøavis nr. 1/2009 til ca. 270 udvalgte

virksomheder og fremlægges på Rådhuset og Bibliotekerne. Næste

nummer udkommer juni 2009.

Avisen omhandler denne gang bl.a. støjhandlingsplan,

klimanetværksmøde, vi cykler 2009, servicebus, ny byggelov mv.

b) 2008-4009 (Miljø & Teknik)

Børn i Ballerup har samlet papir og lært om genbrug i

skolekonkurrence

Skolerne i Ballerup Kommune og 10 andre kommuner under

Vestforbrænding har i 6 uger samlet papir og lært om genbrug.

25 tons papir har de 88 klasser, der deltog, samlet ind, og de 1,4 tons

blev samlet af 4 skoler i Ballerup.

Alle klasser får en pengepræmie fra Vestforbrænding i forhold til deres

resultat. 3.C fra Østerhøjskolen og 2.D fra Rosenlundskolen vandt

Ballerups ekstrapræmie på 2.000 kr., som de får overrakt af

Borgmesteren den 9. marts 2009.

c) 2009-2507 (Miljø & Teknik)

Henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening om fredning

af Værebro Ådal

Ballerup Kommune har den 30. januar 2009 modtaget en

henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening om at være

medrejser af en fredning af Værebro Ådal på ca. 1.000 ha, hvoraf de

27 ligger i Ballerup Kommune.

Formålet med fredningen er at bevare og forbedre områdets natur-,

landskabs- og rekreative værdier. En fredning kan afhjælpe mange af

de problemstillinger, som går på tværs af kommunegrænser omkring

vandløb, særlig vandafledning og Kæmpe Bjørneklo.

Det er dog uafklaret, hvordan en evt. fredning forholder sig til de over-

ordnede arealudlæg til motorvej, transportkorridor og øvrige planer for

området.

Miljø & Teknik og By- & Erhvervsudvikling ønsker at deltage i


forarbejdet til en eventuel fredning af Værebro Ådal. Herefter vurderes

det, om det er hensigtsmæssigt at være medrejser af en fredning.

Dette afhænger af afgrænsning og indhold.

d) 2008-1822 (Miljø & Teknik)

Servicebuslinjen

Servicebuslinje 834, der kører mellem Ballerup og Skovlunde, blev

indviet mandag den 5. januar 2009. Der er blevet taget godt imod

servicebussen, og vi har modtaget mange positive tilkendegivelser og

naturligvis også forslag til forbedringer.

Der er i uge 7 blevet gennemført tællinger på servicebussen, hvor

chaufføren på alle afgange har registeret, hvor mange der er steget af

og på bussen på henholdsvis de faste stoppesteder og

vinkestrækningerne. Tællingerne viser, at der i gennemsnit er 22,5

personer på hver afgang, dvs. brugen er lige over det succeskriterium

på 20 brugere/afgang, som Miljø & Teknik havde defineret. Afgangene

er alle godt benyttet med afgangen kl. 11.13 som en absolut topscorer

med næsten 32 i gennemsnit, og en lidt mindre benyttelse af

afgangene kl. 14.13 og 15.13, som i gennemsnit har henholdsvis 19

og 16 brugere.

Servicebussen bliver brugt flittigt både i Skovlunde og Ballerup -

vinkestrækningerne på Lundebjerg, Lilletoften og Vængerne trækker

mange brugere. Til gengæld er der ganske få, som benytter

servicebussen til og fra Ballerup Idrætsby, ligesom der er en ringe

benyttelse af servicebussen i pigekvarteret og det nordligste

Skovlunde.

Ved den politiske behandling af servicebussen i august 2008 blev det

besluttet, at servicebussen skal evalueres i august 2009. I

evalueringen vil indgå de henvendelser, som vi modtager, tællinger på

servicebussen, dialog med Ældrerådet, Skovlunde Lokalråd, de 3

plejecentre, aktivitetscentrene Parkhuset og ved Bybjergvej. Miljø &

Teknik vil på baggrund af evalueringen udarbejde forslag til eventuelle

ændringer.

Miljø & Teknik vil dog den 9. marts 2009 gennemføre en mindre

omlægning af servicebussen i pigekvarteret, således at der fremover

køres ad Agnetevej – Carolinevej – Annavej – Dagmarvej.

Omlægningen sker dels for at give en bedre betjening af Skovlunde

St. (bagindgang fra Annavej), dels for at sikre at servicebussen kører

på veje, som Kommunen vintervedligeholder. Ændringen vil blive

annonceret i Ballerup Bladet den 10. marts, på www.Ballerup.dk, samt

ved opslag i servicebussen og på de 3 plejecentre.

e) 2008-3464 (Miljø & Teknik)

Trafiksikkerhed på Vestbuen, variable hastighedstavler


Den 31. marts 2008 punkt 21 godkendte Kommunalbestyrelsen en

anlægsbevilling på 700.000 kr. til forbedring af trafiksikkerheden på

Vestbuen.

De beskrevne foranstaltninger, der skulle gennemføres for at opnå en

mere tryg skolevej til Grantofteskolen, var:

Vestbuen: Variable hastighedstavler samt Torontoblink (gule

blinkende lygter ved en fodgængerovergang) og fodgængerfelt ved

midterhelle ud for Roasvej.

Baltorpvej: Ny sidehelle og ændring af midterhelle.

Ågerupvej: Afsætningsplads.

Efterfølgende viste det sig at være nødvendigt at gå på kompromis

med nogle af foranstaltningerne, grundet vejregler og anvisninger på

vejområdet, som skal være overholdt for at opnå godkendelse af

projektet hos hhv. Politi og Vejdirektoratet.

Resultatet blev, at der på Vestbuen i stedet for Torontoblink og

fodgængerfelt er opsat et ekstra sæt variable hastighedstavler.

På Baltorpvej er sidehellen ikke lavet p.g.a. pladsmangel for

svingende store køretøjer.

Afsætningspladsen på Ågerupvej er lavet i asfalt i stedet for

græsarmeringssten. Trafiksikkerhedsprojektet er dermed afsluttet.

Miljø & Teknik vil sende et orienterende brev herom til

Grantofteskolens Forældrebestyrelse.

f) Besigtigelsestur 2009

Besigtigelsesturen er i år fastlagt til tirsdag den 26. maj. Miljø & Teknik

og By & Erhvervsudvikling vil forberede et program, som vil blive

forelagt på udvalgsmødet den 12.maj. Af mulige emner kan nævnes:

Harestrup Ådal - det kommende fritidslandskab

Hedegårdens Bypark

Novo - bebyggelse omkring vandhul

Søndergård - gennemført naturgenopretning af vandløb og sø

Råmosen - gennemført naturgenopretning

Blokhytten ved Jonstrupvang (Kildesvinget) - natur- og

miljøbase

Hedegårdsskolen - etablering af nye træer til erstatning af de

gamle, der blev ramt af pragtbilleangreb

Sømose Å - bjørneklobekæmpelse, bro og ny olieudskiller

Grantofteskolen - gennemført trafiksanering

Skovlunde Naturpark - udstykning ved Tangevej,

stivedligeholdelse mv.

Søndergård - nyetableret institutionslegeplads

Søndergård - affaldsplads under etablering

Søndergård - slentretur langs kajkanten

Søndergård - kommende torv og Måløv Aksen (bl.a.

Krogrunden)

Nye staudebede.


g) 2008-8958 (By- og Erhvervsudvikling)

Miljøpris

I forbindelse med den årlige miljøprisuddeling har der været

annonceret efter kandidater i Ballerup Bladet og på plakater og

brochurer på biblioteker m.m. Der har været 4 kandidater til prisen.

Dommerkomiteen, bestående af repræsentanter fra udvalget,

Borgmesteren og repræsentanter fra Grønt Råd, har valgt at

præmiere Kantineleder på Rådhuset, Michael Freyberg Hansen fra

ISS, idet han med personligt engagement har vist, at det er muligt at

omlægge kantinedrift fra 2 % økologi til 72 % på bare tre måneder.

Som en sidegevinst er der sket en stigning i antallet af daglige

kantinebrugere fra 200 til 280.

Plejehjemmet Toftehaven har modtaget et diplom og hædrende

omtale for entusiasme og engagement blandt brugere og ansatte om

elbesparelser, som et godt eksempel på at gå aktivt ind i et projekt og

at opnå resultater

Overrækkelse af pris og diplom fandt sted onsdag den 4. marts 2009

kl. 14 i Kommunalbestyrelsens mødesal.

h) 2008-9232 (By- og Erhvervsudvikling)

”Sluk Lyset” kampagne

I 2008 blev ”Sluk Lyset” kampagnen afholdt med deltagelse af 18

byer, hvoraf Ballerup var en af disse. I år har mere end 50 kommuner

tilsluttet sig kampagnen og gennemfører lokale kampagner i

forbindelse med dagen. Kampagnen er verdensomspændende og

koordineres af Verdensnaturfonden WWF.

Grønt Råd har på møde den 4. februar 2009 besluttet sig for at uddele

foldere i Måløv, Ballerup og Skovlunde på selve Sluk Lyset dagen,

den 28. marts 2009.

By- og Erhvervsudvikling vil på den baggrund distribuere flyers med

information om dagen til biblioteker, idrætsanlæg, plejehjem,

kulturhuse m.m.

By- og Erhvervsudvikling sender en opfordring til plejehjem og andre

aftenåbne institutioner i Ballerup om at slukke lyset på denne dag

mellem kl. 20.30 og 21.30, samt til at finde på aktiviteter der kan

afholdes uden brug af elektrisk lys. Der opfordres til at berette om

disse aktiviteter på Intranet og i Ballerup Bladet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 1

Til efterretning


2. Sektionsmålerbrønde på vandledningsnettet, projekt nr. 9179 - anlægsbevilling

Sagsnr.: 1151-2004002959

Dok.nr.: 2009-19988

Teknik- og Miljøudvalget den 11. september 2007 Punkt 6

Økonomiudvalget den 18. september 2007 Punkt 19

Kommunalbestyrelsen den 24. september 2007 Punkt 13

Resumé

I bestræbelserne på, at vandledningstabet maksimalt må udgøre 4 pct. af den samlede

udpumpning, har Forsyning Ballerup påbegyndt sektioneringen af vandledningsnettet og

etablering af sektionsmålerbrønde, således at det i mere deltaljeret grad kan registreres og

vurderes, om der eventuelt er opstået et skjult rørbrud.

Redegørelse

Forsyning Ballerup har et erklæret mål om, at ledningstabet i vandledningsnettet

maksimalt må udgøre 4 pct. af den samlede mængde vand, der sendes ud fra vandværker

og pumpestationer.

I seneste afregningsperiode var tabet 4,0 pct., hvilket netop lever op til målet. Til

sammenligning kan det oplyses, at 13 ud af de 39 forsyninger, der deltog i den seneste

benchmarking, foretaget af DANVA, har et tab under 5 pct. Gladsaxe, Glostrup og

Rødovre Kommuner, som er vore nærmeste naboer, der har været med i benchmarking,

har tabsprocenter på hhv. 5,3 og 6,5.

Forsyning Ballerup fik i december 2005 udarbejdet en plan for sektionering af

ledningsnettet. Det er planen, at ledningsnettet med tiden skal opdeles i 5 sektioner, så det

bl.a. i mere detaljeret grad kan registreres, om et unormalt højt forbrug kan være

forårsaget af et usynligt ledningsbrud.

Tilbage i september 2007 blev der søgt en anlægsbevilling til etablering af et yderligere

antal brønde, således at Måløv blev en af de planlagte 5 sektioner.

I henhold til den senest administrativt ajourførte investeringsoversigt pr. december 2008 er

der på projekt nr. 9179 – Sektionsmålerbrønde – afsat:

· Rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.

· Heraf er 700.000 kr. forudsat overført til projekt nr. 9192 – Pilegårdens Vandværk –

nyt iltnings- og SRO-anlæg,

· Rest 800.000 kr. til etablering af sektionsmålerbrønde.

Forsyning Ballerup foreslår, at disse 800.000 kr. bevilges, og at de, sammen med ubrugte

midler fra tidligere års bevilling, bruges til at etablere yderligere sektionsmålerbrønde iht.

planen for sektionering af ledningsnettet.


Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,

at der meddeles Forsyning Ballerup en anlægsbevilling på 800.000 kr. til

projekt 9179 - Sektionsmålerbrønde på vandledningsnettet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 2

Indstilles til godkendelse

3. Pilegård Vandværk - Renovering af nyt iltnings- og SRO-anlæg, projekt nr. 9192

- anlægsbevilling

Sagsnr.: 1151-2006000411

Dok.nr.: 2009-19452

Teknik- og Miljøudvalget den 13. maj 2008 Punkt 4

Økonomiudvalget den 20. maj 2008 Punkt 21

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2008 Punkt 16

Resumé

Forsyning Ballerup anmoder om en yderligere bevilling på 700.000 kr. til projekt 9192 –

Pilegård Vandværk, nyt iltnings- og SRO-anlæg, således at der til projektet i alt bevilges

2,72 mio. kr.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 26. maj 2008 2,02 mio. kr. til et nyt projekt, så

iltningsanlægget på Pilegård Vandværk bliver renoveret, således at det kommer til at leve

op til nutidens standard, herunder krav om hygiejnesikkerhed.

I bevillingen var det endvidere planlagt, at forfiltret skal bygges om, så værket fuldt ud kan

udnytte indvindingsretten på 250.000 m3/år.

Det har vist sig, at installationerne fra 1952 ikke havde den forventede standard, og

specielt skyllevand- og luftinstallationen skal udskiftes, hvilket ikke var planlagt i projektet,

hvorpå bevillingen blev givet.

Når der laves gennemgribende ombygninger og forbedringer, har Forsyning Ballerup

vurderet, at det samtidigt er hensigtsmæssigt, at klinkebelægningen i pumpesalen skiftes

ud, samt at der etableres afskærmning til efterfiltrene, så området med åbne vandflader

lukkes inde.

I henhold til den senest administrativt ajourførte investeringsoversigt pr. december 2008 er

der på projekt nr. 9192 – Pilegård Vandværk, nyt iltnings- og SRO anlæg, afsat 1,0 mio.kr


i 2008 og 1,02 mio.kr. i 2009, i alt 2,02 mio.kr. Forsyning Ballerup ønsker en yderligere

anlægsbevilling på 700.000 kr. for at kunne gennemføre supplerende investeringer. Den

samlede anlægsbevilling på projekt 9192 – Pilegård Vandværk, nyt iltnings- og SROanlæg,

vil derefter være 2,72 mio. kr.

Den ønskede merbevilling kan finansieres ved at reducere projekt nr. 9179 –

Sektionsmålerbrønde med et tilsvarende beløb i 2009. I henhold til den senest

administrativt ajourførte investeringsoversigt pr. december 2008 er der på dette projekt i

2009 afsat 1,5 mio. kr. til den fortsatte udbygning af sektionerne, hvilket herefter vil være

reduceret til 800.000 kr.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,

at der meddeles en anlægsbevilling på 700.000 kr. til projekt nr. 9192 –

Pilegård Vandværk, nyt iltnings- og SRO-anlæg, og

at projektet finansieres ved nedskrivning af det afsatte rådighedsbeløb

på projekt nr. 9179 – Sektionsmålerbrønde – med 700.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 3

Indstilles til godkendelse

4. Rugvænget - Omlægning af hovedvandledning, projekt nr. 9193 (ny) -

anlægsbevilling

Sagsnr.: 2009-4287

Dok.nr.: 2009-19896

Resumé

Forsyning Ballerup ønsker en bevilling på 500.000 kr. til et nyt projekt nr. 9193 (ny) –

Omlægning af hovedvandledning i Rugvænget.

Redegørelse

Hovedvandledningen, som ligger i Nyvej og krydser Rugvænget og Hold-an Vej, er utæt

og pt. taget ud af drift.

Ledningen er af PVC, og når trykket har været taget af en vandledning af dette materiale,

er der meget stor risiko for, at ledningen flækker, når der sættes tryk på igen. Derfor er det

yderst risikabelt at nøjes med at tætne ledningen, og det er mest hensigtsmæssigt at

udskifte ledningstrækningen.


Ledningen er lagt i et trace, hvor der siden har været en række vej- og stiomlægninger, så

derfor er det uhensigtsmæssigt at anlægge en ny ledning samme sted, og en omlægning

er nødvendig.

Selvom ledningen p.t. er ude af drift, er der ingen forbrugere, der mangler vand, men

ledningsstrækningen tjener blandt andet det formål, at Ballerup Centret og Plejecentret

Kirstinehaven har dobbeltsidig vandforsyning til de sprinkleranlæg, der er på disse

ejendomme, hvilket kræves af brandmyndighederne.

For at genetablere den fulde og lovmæssige brandsikkerhed søges derfor en bevilling på

500.000 kr. til projekt nr. 9193 (ny) – Omlægning af hovedvandledning i Rugvænget.

Projektet er nyt og foreslås finansieret ved, at reducere projekt 9184 - Hovedvandledning,

Sørup med tilsvarende 500.000 kr.

I henhold til den senest administrativt ajourførte investeringsoversigt pr. december 2008 er

der på projekt nr. 9184 – Hovedvandledning, Sørup – afsat 750.000 kr. i 2009, som

herefter er reduceret til 250.000 kr.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,

at der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt nr. 9193

(ny) – Omlægning af hovedvandledning i Rugvænget, og

at projektet finansieres ved nedskrivning af det afsatte rådighedsbeløb

på projekt nr. 9184 – Hovedvandledning, Sørup – med 500.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 4

Indstilles til godkendelse

5. Søndergård - Byggemodningsarbejder på Søndergårds Allé og Damholmen,

projekt nr. 7881 - anlægsbevilling

Sagsnr.: 1151-2004001715

Dok.nr.: 2009-17249

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2004 Punkt 5

Økonomiudvalget den 20. april 2004 Punkt 25

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2004 Punkt 20

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2007 Punkt 3

Økonomiudvalget den 20. marts 2007 Punkt 27

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007 Punkt 21


Resumé

Der bliver søgt en bevilling på 2,2 mio. kr. til anlæg af sti langs den syd- og vestlige del af

Søndergårds Allé samt færdiggørelse af den sydøstlige del af Damholmen. Endvidere

bliver der søgt en bevilling på 250.000 kr. til udførelse af affaldsøer på Damholmen.

Redegørelse

Byggemodningsarbejderne omfatter anlæg af sti og belysning langs den syd ogvestlige del

af Søndergårds Allé samt færdiggørelse af sydlig del af Damholmen.

Sti langs Søndergårds Allé

Søndergårds Allé er anlagt som byggepladsvej med en asfalteret sti og belysning i nord og

østsiden af vejen på strækningen mellem Tueholmen og Måløv Station. Der er endvidere

anlagt stier og opsat belysning i begge vejsider mellem Tueholmen og Smørum Parkvej.

Bebyggelserne langs den sydvestlige side af vejen på parcellerne A2-A6 er nu færdige, og

der er sket indflytning i lejlighederne. Der er derfor behov for, at den manglende sti og

belysning i den syd og vestlige side af vejen bliver anlagt nu.

Færdiggørelse af vejen med kantsten, rabatter og træer vil først finde sted i 2010, for så

vidt angår strækningen ud for parcellerne A2 til A6 og i 2011 for den resterende strækning

mellem parcel A1 og Tueholmen. Hermed minimeres risikoen for skader på kantsten m.m.

ved byggepladskørsel i forbindelse med færdiggørelse af Søndergård Torv i 2009 og

Plejecenter og Bofællesskab i 2010. Der er p.t. ikke fastlagt tidspunkt for byggearbejder på

de tomme parceller A8 og A9.

De påtænkte arbejder i 2009 på syd og vestsiden er følgende:

· Der bliver anlagt fortov og cykelsti ud for parcellerne A2-A6 og A7, hvor der er sket

indflytning.

· Ud for parcel A1 og frem til Tueholmen bliver der kun anlagt en cykelsti, idet der vil

være stor risiko for beskadigelser af et fortov i forbindelse med byggeri på A1 og de øvrige

arealer. Fodgængere kan lovligt benytte cykelstien, når der ikke er anlagt et fortov.

· Der bliver opsat belysning på hele strækningen.

Belægninger på fortov (grå betonfliser 60x60, 60x30 samt 30x10 cm taktilfliser til

markering af cykelstikanten for blinde og svagtseende), cykelsti (asfalt) og overkørsler

(sorte betonsten 30x10 cm) bliver udført i overensstemmelse med Vej- og Stikataloget for

Søndergård.

Anlægsudgiften anslås til 1,2 mio. kr.

Færdiggørelse af den sydøstlige del af Damholmen

Damholmen er anlagt med byggepladsveje. Boligvejen har asfalteret kørebane og

jord/grusrabatter. De to boligvænger henligger med grusbærelag. Der er nu opført 6 huse

på de 7 parceller langs det sydøstlige boligvænge, medens der kun er opført 1 hus på de 5

parceller langs det nordvestlige boligvænge.

Miljø & Teknik foreslår derfor,


· at det sydøstlige boligvænge med de 7 parceller bliver færdiggjort nu,

· at den sydøstlige del af boligvejen bliver anlagt med fortov og affaldssystem til gavn

for alle beboere på Damholmen.

· at der bliver opsat belysning på alle veje.

· at færdiggørelse af boligvejen samt boligvænget med de 5 parceller afventer at

hovedparten af parcellerne er bebygget.

Boligvejen og boligvænget bliver anlagt i overensstemmelse med Vej- og Stikataloget for

Søndergård og på samme måde som boligvængerne på Myrholmen, Vaseholmen og

Moseholmen: Der bliver anlagt fortov med grå fliser 45x90 cm, rabatter med græs,

granitkantsten og affaldsøer på Damholmen i lighed med den færdiganlagte Bækholmen.

Boligvænget bliver anlagt med en 4,5 m bred asfalteret kørebane med en oval midterø

med græs og træer for enden af vejen med græs og træer. Kørebanen bliver afgrænset af

en brostenskant. Mellem denne kant og parcellerne bliver anlagt en græsarmeret rabat

med afmærkede P-båse og overkørsler med chaussésten.

Anlægsudgifterne anslås til 1,0 mio. kr. Udførelse af affaldsøerne anslås til 250.000 kr.

Økonomi

De samlede udgifter i 2009 til veje og stier anslås til 2,2 mio. kr. I henhold til den senest

administrativt ajourførte investeringsoversigt pr. december 2008 er der afsat følgende

beløb på projekt nr. 7881 – Søndergård byggemodning etape 3-7:

Projektelementer: Anslået investering,

mio. kr.

Søndergård Torv 12,600

Affaldsplads 3,100

Grønne områder 1,000

Søpromenaden 0,600

I alt 17,300

Afsat på investeringsoversigten 19,488

Restbeløb 2,188

Den anslåede anlægsomkostning på 2,2 mio. kr. kan således stort set indeholdes i

restbeløbet.

De samlede anlægsomkostninger i 2009 til affaldsøer på Damholmen anslås til 0,25 mio.

kr. På projekt nr. 9384, Søndergård etape 3-7 – renovation, er der i 2009

investeringsoversigten afsat 300.000 kr. Anlægsomkostningen på 250.000 kr. kan derfor

afholdes indenfor dette beløb.

Tegningsmateriale

Tværsnit med cykelsti og fortov langs Søndergårds Allé, projektplan for færdiggørelse af

sydøstlig del af Damholmen samt tværsnit af Damholmen ligger i sagen.


Bilag

2009-23469 Kort over Søndergård med projekt for sti langs Søndergårds Allé

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,

at projekterne for sti langs Søndergårds Allé og færdiggørelse af

sydøstlig del af Damholmen med vej, fortov, belysning og affaldsøer

godkendes,

at der meddeles en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr., projekt nr. 7881 til

udførelse af vej og sti-projekterne, og

at der meddeles en anlægsbevilling på 250.000 kr., projekt nr. 9384 til

udførelse af affaldsøerne.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 5

Indstilles til godkendelse

6. Fælleshus Østerhøj - Konkurrenceprogram, projekt nr. 7866 - anlægsbevilling

Sagsnr.: 1151-2002002539

Dok.nr.: 2009-8521

Resumé

I samarbejde med Østerhøj Syds Fælleshusgruppe har By & Erhvervsudvikling samt Miljø

& Teknik udarbejdet et program for en indbudt totalentreprisekonkurrence om fælleshus

for Østerhøj Syd. Programmet forelægges hermed til godkendelse.

Der søges samtidig bevilling til gennemførelse af konkurrencen samt detailprojektering af

fælleshus med tilhørende haveareal og parkering. Midler til etablering af fælleshuset er

afsat i 2010, og Miljø & Teknik vil anmode om anlægsbevilling hertil, når

detailprojekteringen er gennemført.

Redegørelse

Arkitektfirmaet ARKOS vandt i efteråret 2000 den indbudte konkurrence om børnehus og

fælleshus på Østerhøj. Børnehuset (Fregatten) blev realiseret, men konkurrenceforslagets

bud på et fælleshus er ikke blevet opført. Det skyldes i første omgang, at der ikke var

etableret en grundejerforening på Østerhøj, som kunne varetage beboernes interesser

vedr. fælleshuset, men også at erfaringerne fra børnehuset viste, at økonomien for

fælleshuset næppe var realistisk. Efterfølgende er ARKOS ophørt med at eksistere.


Derfor er der nu, i samarbejde med Østerhøj Syds beboere, repræsenteret ved

Fælleshusgruppen, udarbejdet et nyt program for et fælleshus, opført som modulbyggeri,

med henblik på gennemførelse af en indbudt totalentreprisekonkurrence.

Det indstilles, at programmet godkendes med henblik på, at konkurrencen udskrives i april

måned d.å., jf. tidsplan i programmet.

I henhold til den senest administrativt ajourførte investeringsoversigt pr. december 2008 er

der på projekt nr. 7866 – Østerhøj Syd, fælleshus m.m. – afsat 350.000 kr. i 2009.

Der er desuden i 2010 afsat 3,3 mio. kr.

Bilag

2009-13216 Program for fælleshus Østerhøj Syd

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,

at konkurrenceprogram for fælleshus Østerhøj Syd godkendes med

henblik på, at der afholdes indbudt totalentreprise-konkurrence i

april/maj 2009, og

at der meddeles en anlægsbevilling på 350.000 kr., projekt 7866 –

Østerhøj Syd, fælleshus m.m. – til gennemførelse af

totalentreprisekonkurrence og detailprojektering.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 6

Indstilles til godkendelse

med de på mødet faldne bemærkninger. Helle Tiedemann og Birte Kramhøft blev valgt til

dommerkomiteen.

7. Skiltning til erhvervsvirksomheder i landzone

Sagsnr.: 2009-3749

Dok.nr.: 2009-17229

Resumé

Vejloven regulerer, hvordan der må skiltes på vejarealer. Vejloven giver mulighed for, at

der kan opsættes såkaldte serviceskilte, der viser vej til private virksomheder o.

lign. Opsætningen kan ske på ejerens regning. På denne baggrund foreslår Miljø &

Teknik, at der udarbejdes retningslinjer for opsætning af serviceskilte samt takstblad

herfor.

Naturbeskyttelseslovens § 21 regulerer, hvordan der må skiltes i det åbne land.


Hovedreglen er et generelt forbud mod opsætning af skilte og reklamer i det åbne land

med undtagelse af mindre dominerende oplysningsskilte, som ikke er synlige over store

afstande, og som opstilles i umiddelbar nærhed til en virksomhed eller ejendom.

Redegørelse

Vejloven regulerer opsætning af vejvisning på vejarealet. Det er vejmyndigheden, der

opsætter vejvisningen. Vejvisning kan opsættes, hvis vejmyndigheden vurderer, at der på

grund af trafikale og sikkerhedsmæssige forhold er behov for vejvisning. En nærmere

gennemgang af skiltning for virksomheder i landzone er anført i bilag 2009-22983.

Miljø & Teknik ønsker at give virksomheder, beliggende i landzone, mulighed for at

opsætte skilte med information om deres virksomhed. Derfor foreslås det, at der, mod

gebyr, gives mulighed for opsætning af særlig servicevejvisning.

Bilag

2009-12500 Pjece fra Vejdirektoratet ”Tavler og reklameskilte langs offentlige veje”

2009-22983 Notat vedrørende ”Tavler og skilte for virksomheder i landzone”

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,

at særlig servicevejvisning for virksomheder kan etableres mod betaling

af et beløb på 2.500 kr. ekskl. moms. Gebyret omfatter indkøb og

opsætning af skilt samt almindelig vedligeholdelse og opkræves ved

ansøgningen. Beløbet reguleres hvert år, og

at der på Kommunens hjemmeside etableres link til Vejdirektoratets

publikation ”Tavler og reklameskilte langs offentlige veje” og

”Ansøgning om særlig servicevejvisning (virksomhedsskilt)”.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 7

Indstilles til godkendelse

med de på mødet faldne bemærkninger.

8. Udkast til busbestilling 2010

Sagsnr.: 2009-231

Dok.nr.: 2009-17041

Resumé

Ballerup Kommune har, sammen med Movia og Furesø, Gladsaxe og Herlev Kommuner,

udarbejdet et forslag til ændret busbetjening, som skal træde i kraft i foråret 2010,

alternativt december 2009. Linjeforslaget betyder en forbedret betjening af


erhvervsområdet Lautrupparken og boligområdet ved Knastebakken og Klakkebjerg.

Udvalget skal principgodkende forslaget og give Miljø & Teknik mandat til at

færdigforhandle forslaget med de faldne bemærkninger.

Redegørelse

Ballerup Kommune har i samarbejde med Movia og Furesø, Gladsaxe og Herlev

Kommuner udarbejdet et forslag til ændret busbetjening, som skal træde i kraft i foråret

2010, alternativt december 2009. Forslaget er beskrevet i den vedlagte Busplan 2010 og

betyder overordnet følgende ændringer i Ballerup Kommune:

Ny linje 151: Ny kommunal buslinje i Værløse

Forbindelse mellem Herlev st. og Syvendehusvej erstattes af ny linje 165

Ny linje 152: Værløse – Jonstrup – Måløv st. (– Kildedal st.)

Ny linje 153E: Ballerup st. – Malmparken st. - Lautrupbjerg.

Ny linje 154E: Hundige st. – Høje Taastrup st. – Malmparken st. – Gladsaxe Trafikplads

Linje 155E nedlægges

Linjen erstattes delvist af ny linje 153E.

Ny linje 165: Herlev st. – Hareskovby – Bagsværd st. (– Lyngby st.)

Ny linje 167/168: Nye ringlinjer i Herlev

Forbindelsen mellem Herlev st. og Klausdalsbrovej erstattes af ny linje 165.

Jonstrup:

Den nye ruteføring for linje 152, hvor linjen kører ad Måløvgårdsvej – Knastebakken –

Klakkebjerg i stedet for at køre ligeud ad Måløv Parkvej, vil give en forbedret busbetjening

af boligområdet og institutionerne ved Knastebakken og Østerhøjskolen/Østerhøj Hallen.

Omlægningen vil kræve mindre trafiktekniske justeringer på Knastebakken.

Erhvervsområdet Lautrupparken

Med det nye forslag til linjenet vil området få styrket betjeningen af Metalbuen,

Ingeniørhøjskolen, Lautrupparken og virksomhederne langs Lautrupbjerg og Lautruphøj til

gavn for de mange daglige brugere. Stoppestedet ved Tryg forsikring på Klausdalsbrovej

vil dog miste 3 afgange/time i aktuel retning i myldretiden, således at der fremover vil være

6 afgange/time i hver retning med de nye linjer 154E og 165. Disse passagerer vil blive

henvist til enten at benytte linje 165 fra Herlev st. eller at fortsætte med S-toget til

Malmparken st. og skifte til linje 154E, hvilket vurderes at være en tilfredsstillende

betjening af den nordlige del af området.

Forslaget betyder også, at den direkte forbindelse mellem Værløse over Egebjerg til

Lautrupparken forsvinder som følge af Furesø Kommunes ønske om at nedlægge denne

forbindelse. Passagerne vil blive henvist til at tage linje 500S eller 69 til Ballerup Station og

skifte til linje 153E. Det betyder et ekstra skift og en rejsetidsforlængelse på ca. 10

minutter.


Overordnet set vurderer vi, at linjeforslaget er en forbedret betjening af erhvervsområdet,

som ligger indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Syvendehusvej:

Den nye linje 165 vil sikre beboerne busbetjening mod henholdsvis Herlev og Bagsværd

stationer. Der er stillet forslag om, at linje 165 på én ud af de tre afgange i myldretiderne

skal køre til Hareskov st. Det er vores vurdering, at det vil betyde en merkøretid på 5-6

minutter til gavn for et ganske lille antal passagerer. Movia har gennemført tællinger, der

viser, at der i gennemsnit er ca. 1 passager/afgang, der enten stiger af eller på ved

Hareskov st. på de nuværende linjer 151 og 165.

Tids- og procesplan for busbestilling 2010

Der er udarbejdet et forslag til tids- og procesplan, som er vedlagt som bilag, for det videre

arbejde frem mod afgivelse af den endelige busbestilling for 2010 til Movia. Miljø & Teknik

lægger op til, at udvalget principgodkender det udarbejdede forslag til linjeændringer og

giver Miljø & Teknik mandat til at forhandle de sidste detaljer på plads med de øvrige

kommuner og Movia. Der lægges op til en kort informationsperiode på 4 uger efter

udvalgets behandling, hvor der informeres om forslaget i Ballerup Bladet og på

hjemmesiden. Samtidig oprettes en blog på www.Ballerup.dk, hvor borgerne kan

kommentere og stille spørgsmål til forslaget.

Miljø & Teknik afleverer en foreløbig busbestilling til Movia den 30. april 2009 på baggrund

af udvalgets behandling, de videre forhandlinger og kommentarerne fra

informationsperioden. Den endelige busbestilling for 2010, med undtagelse af linje 834,

afleveres til Movia ultimo maj 2009, når både udvalget og Kommunalbestyrelsen har

behandlet og godkendt det endelige forslag på deres møder i maj.

Økonomi:

Det er Movias overordnede vurdering, at de beskrevne omlægninger af busdriften i

Ballerup Kommune kan holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme. Movia vil,

når der er opnået enighed mellem kommunerne om det fremtidige linjenet, udarbejde mere

detaljerede principkøreplaner og foretage en simulering af de økonomiske konsekvenser,

herunder en simulering med aspekterne af finansieringsmodellen. Disse beregninger vil

foreligge ved den endelige behandling af Busbestilling 2010, som vil blive forelagt udvalget

og Kommunalbestyrelsen i maj 2009.

Bilag

2009-17341 Busplan 2010

2009-23789 Trafikkort 2009 – nuværende linjer

2009-23805 Kort med ændrede linjer i 2010

2009-16644 Forslag til tidsplan for busbestilling 2010 i Ballerup Kommune

2009-16996 Procesplan for busbestilling 2010

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,


at udvalget principgodkender det udarbejdede forslag til linjeændringer

og giver Miljø & Teknik mandat til at forhandle de sidste detaljer på

plads med Movia og de øvrige kommuner indenfor den nuværende

økonomiske ramme,

at Miljø & Teknik meddeler Movia, at Ballerup Kommune ikke finder det

hensigtsmæssigt, at den ny linje 165 betjener Hareskov st.,

at udvalget tilslutter sig tids- og procesplanen for busbestilling 2010,

herunder gennemførelse af en 4 ugers informationsperiode med

tilhørende blog på www.Ballerup.dk,

at Miljø & Teknik på baggrund af denne behandling, de videre

forhandlinger med de øvrige kommuner og opsamlingen på

informationsperioden, udarbejder en foreløbig busbestilling 2010, som

afleveres til Movia den 30. april 2009, og

at Miljø & Teknik forelægger et endeligt forslag til busbestilling 2010 med

tilhørende økonomi for udvalget og Kommunalbestyrelsen i maj 2009.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 8

Godkendt

men stillingtagen til omlægningen ved Knastebakken udsættes til næste år, så der er tid til

en grundig borgerinddragelse.

9. Telegrafvej 2 - Ansøgning om dispensation til overskridelse af

beplantningsbæltet

Sagsnr.: 2008-3032

Dok.nr.: 2009-7665

Resumé

DesignGroup Architects har på vegne af ejeren, Aberdeen Property Investors, ansøgt om

dispensation fra Lokalplan nr. 111 til overskridelse af en del af beplantningsbæltet på

Telegrafvej 2 mod Pederstrupstien ved banelegemet og mod Vestbuen med henblik på at

udvide deres interne vejanlæg.

Redegørelse

Rådgivningsfirmaet har på vegne af ejeren, i forbindelse med en ombygning af

ejendommen, ansøgt om en overskridelse af en del af beplantningsbæltet mod

Pederstrupstien og mod Vestbuen. Beplantningsbæltet er på det pågældende sted ca. 10

m bredt.


Overskridelsen mod Pederstrupstien udføres kileformet. Der er ansøgt om en reduktion,

som varierer fra 0 m til 4,5 m. Bredden på beplantningsbæltet bliver 5,5 m, hvor

reduktionen er størst. Det ansøgte fremgår af tegning omhandlende jordvolde.

Overskridelsen mod Vestbuen udføres som det fremgår af tegningen. Her reduceres

beplantningsbæltet fra en bredde på 20 m til minimum 16,5 m.

Begrundelsen for overskridelserne er, at der skal foretages en udvidelse af vejarealet for

manøvrering af lasttrafik. Ved udvidelsen fjernes ingen bevoksning, eksisterende

træbeplantning i skel bevares, og der anlægges kun ny vej på eksisterende græsareal.

Udvidelsen af vejarealet på matriklen er således ikke synlig fra Pederstrupstien, men

nødvendig for tilkørselsforhold til lageret.

Miljø & Teknik har vurderet, at den ansøgte reduktion af beplantningsbæltet ikke vil være

synlig fra vejen og indstiller derfor, at ejerens ansøgning om dispensation imødekommes.

Bilag

2009-7587 Byggeandragende fra DesignGroup Architects

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,

at der meddeles dispensation fra Lokalplan nr. 111, § 9.2 og 9.3 til

overskridelse af beplantningsbæltet mod Pederstrupstien på

maksimalt 4,5 m og mod Vestbuen på maksimalt 3,5 m, således som

vist i byggeandragendet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 9

Godkendt

10. Centrumgaden 16 - Ansøgning om dispensation til skilte større end lokalplanen

foreskriver

Sagsnr.: 2008-8751

Dok.nr.: 2009-17899

Resumé

Lidl har i forbindelse med indretning af et supermarked ansøgt Ballerup Kommune om en

permanent opsætning af et facadeskilt med størrelse 0,7 m x 0,7 m over indgangspartiet

samt en midlertidig opsætning af 3 skilte med størrelsen 1,03 m x 1,03 m.

Redegørelse


Lidl oplyser, at der for at opnå en enkel og overskuelig skiltning samt et indbydende

bymiljø kun ønskes opsat 2 stk. udhængsskilte i størrelsen 0,7 m x 0,7 m (0,49 m2) med

lys i hver ende af butiksfacaden mod Centrumgaden. Lokalplanen giver mulighed for

udhængskilte på op til 0,5 m2. Der er ikke krav til højde eller bredde.

For at bibeholde en sammenhæng mellem ejendommens skiltning samt bevaring af

helhedsindtrykket langs Centrumgaden ønsker Lidl at opsætte et facadeskilt over

indgangspartiet i samme størrelse og udformning som udhængsskiltene.

Lidl ansøger derfor om dispensation til at opsætte facadeskilt på 0,7 m x 0,7 m over

indgangspartiet. Lokalplanen tillader kun skilte op til 0,5 m i højden.

Lidl oplyser, at kædeforretningen ikke i forvejen benytter skilte i størrelsen 0,7 m x 0,7 m,

men naturligvis ønsker at imødekomme lokalplanen samt en optimering af det visuelle

udtryk omkring Centrumgaden.

Da Lidl ønsker at åbne butikken snarest muligt, og idet der er en væsentlig længere

bestillings- og produktionstid på disse specielle skilte, ansøger ejeren endvidere også om

en midlertidig løsning, hvor der benyttes de for forretningen normale skilte i størrelsen 1,03

m x 1,03 m på de 3 skilte, som er beskrevet overfor.

Skiltningen af ejendommen henhører under Lokalplan nr. 071. Det fremgår bl.a. af

retningslinjerne for facadeskilte, at disse kan gives en højde af indtil 50 cm.

Miljø & Teknik og By- og Erhvervsudvikling har afholdt møde med Lidl omkring skiltningen

af ovennævnte ejendom. Her fremlagde Lidl forskellige løsninger til skiltningen.

Der opsættes i alt 5 skilte. Der opsættes 2 udhængsskilte langs Centrumgaden, et

facadeskilt over indgangspartiet ved Centrumgaden, et facadeskilt på gavlen og et

facadeskilt på bagsiden mod parkeringspladsen.

Det anbefales, at der meddeles dispensation fra Lokalplan nr. 071, § 3 til to udhængsskilte

i størrelsen 0,7 m x 0,7 m og tre midlertidige skilte i størrelsen 1,03 m x 1,03 m.

Det anbefales, at der meddeles dispensation til udhængsskiltene, fordi disse vurderes at

udgøre en sammenhæng i skiltningen og være i harmoni med den øvrige skiltning. Det

anbefales, at der meddeles dispensation til de tre midlertidige skilte, fordi skiltene med

størrelsen 0,7 m x 0,7 m ikke indgår i Lidl’s standardskilte, og derfor skal laves specielt, og

fordi Lidl ønsker at åbne butikken snarest muligt.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,

at der meddeles dispensation til et facadeskilt med størrelsen 0,7 m x

0,7 m over indgangsdøren ved Centrumgaden, og

at der meddeles dispensation til midlertidig anvendelse af 3 skilte ved


Centrumgaden med størrelsen 1,03 m x 1,03 m indtil 1. august

2009. Det ene skilt placeres over indgangspartiet, og de 2 andre er

udhængsskilte.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 10

Godkendt

11. Brandmosevej 6 og 28 - Lovliggørelse af bygninger, vejadgange, dyrehold og

skilt

Sagsnr.: 2007-1432

Dok.nr.: 2008-57647

Resumé

Ejeren af Brandmosevej 6 og 28, Lene Astrup, har ansøgt om udvidelse af et eksisterende

skur, et nyt skur, to drivhuse og fire flytbare sheltere, hvilket kræver landzonetilladelse. Der

er tale om lovliggørelse af allerede etablerede byggerier.

I forbindelse med gedehold på ejendommen skal Kommunen give påbud om, at der

træffes foranstaltninger, der hindrer at gødningsforurenet vand løber ud i søen.

Endelig skal Kommunen give tilladelse i henhold til Vejloven til to, allerede etablerede,

ekstra overkørsler.

Redegørelse

Eksisterende forhold

På matr. nr. 7 l er et eksisterende skur blevet udvidet fra 29 m2 til 64 m2. Skuret har en

højde på 4,5 m og er forsynet med et udhæng, hvorunder der er placeret et hovedfang,

som anvendes til fodring af gederne. Skuret anvendes til ly og foder for de geder, der

opdrættes på ejendommen, og hvorfra kødet sælges fra ejendommen en dag om året.

I 1993 lovliggjorde Kommunen på matr. nr. 7 l to skurvogne, som var opstillet på

ejendommen. Senere er den ene skurvogn blevet erstattet med et skur, der har en længde

på 3,1 m, en bredde på 3,1 m og en højde på 2 m. Skuret er placeret et andet sted end

den tidligere skurvogn. Det er udført i trykimprægneret træ og anvendes til skur for

gedebukken. Den anden skurvogn er også blevet erstattet af et skur, der har en længde

på 5 m, en bredde på 3 m og en højde på 2,3 m. Skuret er placeret samme sted som den

tidligere skurvogn. Det er udført i trykimprægneret træ og anvendes til hønsehus.

På matr. nr. 7 l er der opsat to drivhuse på henholdsvis 14 m2 og 11 m2. Drivhusene

anvendes til dyrkning af planter, der sælges fra ejendommen.

De fire sheltere er ens og anvendes til ly for gederne. Shelterne har en længde på 3,9 m,

en bredde på 2,3 m og en højde på 1,25 m og er udført i aluminium med ender af træ. Der

vil blive placeret et shelter på hver af ejendommens fire folde, hvoraf de tre ligger på matr.

nr. 7 cq.


Dyreholdet er på 7 geder. Der er ikke etableret faciliteter til gødningsopbevaring. Udover

den gødning der tilføres jorden, ligger der gødning på den befæstede kørevej og plads

foran stalden. Denne gødning skylles direkte ud i søen, bl.a. fordi det ovennævnte skur

ikke har tagrender.

Der er etableret en ekstra overkørsel på matr. nr. 7 l udover den tilladte overkørsel til

boligen. Der er etableret markoverkørsel på matr. 7 cq i det syd-vestlige hjørne.

Ved ejendommen er der placeret et reklameskilt for salg af gedekød.

Ejendommen ligger i landzone uden landbrugspligt med et areal på ca. 5 ha plus et

vejareal. Bebyggelsen består udover det ansøgte af boligareal på 140 m2, udestueareal

på 54 m2, overdækket areal på 45 m2, kælderareal på 64 m2 og udhusareal på 100 m2.

Ansøgning

Ved ansøgning af 2. september 2008 har Lene Astrup søgt om lovliggørelse af udvidelse

af skur fra 29 til 64 m2 på matr. nr. 7 l. På ejendommens bygningsløse parcel, matr. nr. 7

cq ansøges om opførelse af et skur med en længde på 4 m og en bredde på 2,5 m. Skuret

forsynes med et udhæng, hvorunder der placeres et hovedfang. Skuret udføres i

trykimprægneret træ og males i farven grøn umbra. Skuret skal erstatte den ulovlige

container, der er opstillet på parcellen. Derudover søges de 2 drivhuse, de 4 sheltere, 2

overkørsler og et reklameskilt lovliggjort.

Lovgrundlag

Som hovedregel må der i landzone ikke, uden tilladelse, opføres ny bebyggelse eller ske

ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer. Landzonen

skal friholdes for spredt og uplanlagt bebyggelse. Opførelse af ny bebyggelse til

jordbrugstilknyttede formål på ejendomme uden landbrugspligt kræver tilladelse. Udvidelse

af eksisterende mindre virksomheder må ikke gøre indgreb i landskabeligt værdifulde

områder.

Der er tale om ny bebyggelse på ca. 40 m2 i alt, som skal medregnes i ejendommens

bygningsareal. Dertil kommer de fire sheltere på i alt 36 m2, som ikke regnes for

bebyggelse. Drivhusene udgør i alt 25 m2 og regnes heller ikke for bebyggelse, men som

overdækket jord, der udelukkende kan anvendes til dyrkning af planter.

Dyreholdet består af 7 geder. Gedehold på under 10 geder er ikke omfattet af kravene i

bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold. Der skal dog, hvis dyreholdet medfører

risiko for forurening, meddeles påbud om afhjælpning i henhold til § 8 i Bekendtgørelse om

miljøregulering af visse aktiviteter.

Overkørslerne skal godkendes i henhold til Vejloven.

Skilte må, jf. Naturbeskyttelsesloven § 21, ikke placeres i det åbne land. Dette omfatter

dog ikke ”virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden,

når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande.” jf. §

21, stk. 2.


Begrundelse

Miljø & Teknik vurderer, at de ansøgte skure, flytbare sheltere, drivhuse og de to

ombyggede skure, som skal anvendes i forbindelse med de igangværende

erhvervsaktiviteter på ejendommen, kan tillades på betingelse af, at den ulovlige container,

der er opstillet på matr. nr. 7 cq, straks fjernes fra ejendommen, og at skuret på matr. nr. 7

cq og shelterne fjernes, når de ikke længere er nødvendige for dyreholdet på

ejendommen.

For at hindre udvaskning af gødning til søen fra den befæstede kørevej og plads foran

stalden, skal ejeren etablere ledningsført afløb fra tagfladen og direkte i søen.

Endvidere skal der langs befæstelsen etableres opkant og sandfang, således at

gødningspild kan opsamles, uden at der sker tilledning til søen.

Miljø & Teknik vurderer, at den etablerede ekstra overkørsel på matr. nr. 7 l, der er

etableret udover den tilladte overkørsel til boligen, kan tillades på betingelse af, at

overkørslen højst må være 3 m bred. Ligeledes kan det tillades, at den etablerede

markoverkørsel på matr. 7 cq, i det syd-vestlige hjørne, bevares under forudsætning af, at

overkørslen højst må være 3 m bred.

M.h.t. reklameskilt for salg af gedekød, som ansøger ønsker at placere tættere på vejen

(1,4 m over terræn), vurderer Miljø & Teknik, at det ansøgte skilt opfylder undtagelse i

Naturbeskyttelseslovens § 21, stk. 2 og dermed kan tillades.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,

at der, som ansøgt, gives tilladelse, i medfør af § 35, stk. 1 i Lov om

planlægning, til udvidelse af et eksisterende skur, et skur på matr. nr.

7 cq, to drivhuse, fire flytbare sheltere og to ombyggede skure, på

betingelse af,

at

at den ulovlige container på matr. nr. 7 cq fjernes straks

at skuret på matr. nr. 7 cq og shelterne fjernes, når de ikke

længere er nødvendige for dyreholdet på ejendommen,

ejeren, i medfør af § 8 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse

aktiviteter, pålægges at etablere de fornødne tagrender, således at

overfladevand kan tilledes søen hensigtsmæssigt,

at ejeren, i medfør af § 8 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse

aktiviteter, pålægges at etablere en opkant på det befæstede areal

ned til søen, så gødningsforurenet vand ikke kan løbe direkte ned i


søen,

at der, som ansøgt, gives tilladelse, i medfør af § 70, stk. 3 i Vejloven, til

at bibeholde den ekstra overkørsel til matr. nr. 7 l på betingelse af, at

den ikke overstiger 3 m i bredden, og

at der, som ansøgt, gives tilladelse, i medfør af § 70, stk. 3 i Vejloven, til

at bibeholde markoverkørslen til matr. 7 cq på betingelse af, at den

ikke overstiger 3 m i bredden.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 11

Godkendt

12. Gebyr for byggesagsbehandling - Nye regler fra 1. april 2009

Sagsnr.: 1151-2003006425

Dok.nr.: 2009-14143

Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2008 Punkt 12

Økonomiudvalget den 9. december 2008 Punkt 25

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2008 Punkt 19

Resumé

I henhold til den seneste ændring af Bygningsreglement 2008, der trådte i kraft 1. januar

2009, skal der opkræves særskilt gebyr for fem kategorier af bebyggelse.

Miljø & Teknik forelægger derfor reviderede gebyrer, som kan træde i kraft 1. april 2009.

Redegørelse

Byggelovens regler

Byggeloven giver kommunerne mulighed for at få dækket deres udgifter til

byggesagsbehandling gennem gebyrer. Kommunerne kan selv fastsætte gebyrernes

størrelse. Betingelsen er dog, at kommunen samlet set ikke må tjene penge på

byggesagsbehandlingen. I beregningen kan alene indgå udgifter, der direkte, indirekte

eller komplementært vedrører området.

For at sikre gennemsigtighed og øget ensartethed i det princip, der ligger til grund for

gebyrfastsættelsen ved sagsbehandling af alle typer af byggeri, er det vigtigt, at gebyrerne

fremover i højere grad afspejler kommunens ressourceforbrug. Kommunen skal derfor

foretage en vurdering af, om gebyrerne indenfor de enkelte typer af byggesager afspejler

det ressourceforbrug, som kommunen har haft.

For at sikre, at kommunalbestyrelsen kun opkræver et gebyr, svarende til de udgifter

kommunen har til at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier, skal gebyrerne

opkræves for hver enkelt kategori. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opdele de

enkelte kategorier i underkategorier, hvis den vurderer, at dette er hensigtsmæssigt. Kan


en bebyggelse ikke entydigt placeres i en kategori, beslutter kommunalbestyrelsen i

hvilken kategori, det vil være mest hensigtsmæssigt at placere bebyggelsen i ud fra en

vurdering af bygningens primære formål.

Da der over en årrække kan være betydelig variation i antallet af byggesager og i

kategorier af bygninger, kan dokumentation for, at der ikke er en fortjeneste beregnes over

en periode.

Ballerup Kommunes nye gebyrberegning

Miljø & Teknik har udarbejdet et forslag til gebyrberegning efter de nye regler.

Forslaget er vurderet til at øge gebyrindtægten med ca. 60 % med den sammensætning

og det samme antal sager som i 2008. Ved forslaget har Miljø & Teknik forsøgt at tilpasse

gebyret inden for de fem kategorier efter vurdering af forholdet mellem resurseforbrug til

kategorierne. Eksempelvis er gebyret for enfamiliehuse fordoblet. Der er indført

standardgebyr for ”andre faste konstruktioner” på 2000 kr., hvilket omfatter bl.a.

antennemaster, der nu kun giver minimumsgebyret 318 kr. Ombygninger i erhverv, der nu

kun giver minimumsgebyret 318 kr., er nu hævet til 2000 kr. Industri- og lagerbyggeri af

begrænset kompleksitet falder ca. 20 %, mens øvrigt erhvervsbyggeri stiger ca. 18 %.

Som en væsentlig ændring er der nu indført gebyr på 500 kr. for anmeldelser af bl.a.

småbygninger som carporte og udhuse. En begrundelse for hidtil ikke at opkræve gebyr

har været, at et gebyr måske ville afholde borgere fra at anmelde bygninger af ringe værdi.

Den praksis har været usædvanlig i forhold de fleste andre kommuner.

Gebyret overholder Byggelovens regler om ikke at generere en fortjeneste til Kommunen.

Sammenlignet med andre kommuner vil gebyret i Ballerup Kommune fortsat ligge lavt.

Bilag

2009-16261 Taksblad for gebyrer pr. 1. april 2009

2009-24177 Sammenligning af gebyrer for udstedelse af byggetilladelse

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Beslutningsoplæg

Miljø & Teknik foreslår,

at gebyrer for byggesagsbehandling pr. 1. april 2009 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10.03.2009 Punkt 12

Indstilles til godkendelse

More magazines by this user
Similar magazines