16.09.2011 - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

16.09.2011 - Frederikshavn Kommune

DAGSORDEN

Referat med kursiv

Mødedato Fredag den 16. september 2011 kl. 10:00 – 12:00

Emne Styregruppen vedr. etablering af Ejendomscenter

Sted Mødelokale 1.64, Frederikshavn Rådhus

Deltagere

Bent Westerberg, Arthur Corneliussen, Lars Falk Hoffmann, Ilse

Kragh, Jakob Dalsgaard – fra kl. 11 (i st.f. Thomas Østergaard), Jens

Christian Knudsen, Svend Erik Nielsen, Tommy Rise, Søren Sørensen,

Peter Munk (ref.), Bo Niebuhr, Christina Palmstrøm

Jan Nørgaard, HR Løn og Personale, deltager i behandlingen af pkt.

2, Forhåndsaftaler.

Afbud Ilse Kragh, Jens Christian Knudsen, Søren Sørensen, Christina

Palmstrøm

Dagsorden 1. Godkendelse af referat

Referat af styregruppemøde d. 16.8.11 er tidligere udsendt.

Indstilling: at referatet godkendes.

Godkendt uden bemærkninger.

2. Forhåndsaftaler

Der er indgået forhåndsaftaler for bl.a. tekniske serviceledere

og –medarbejdere om funktionsløn og andre tillæg, der har

sammenhæng med den pågældende bygnings størrelse, facili-

teter, funktioner m.v. Forhåndsaftalerne kan opsiges med et

varsel på 3 måneder.

Ved overgangen til Ejendomscenteret, når en leder/med-

arbejder ikke længere er ansat f.eks. på skolen, men i Ejen-

domscenteret med en anden sammensætning af sine opgaver,

falder grundlaget for de nuværende forhåndsaftaler væk. HR

Løn og Personale anbefaler derfor, at forhåndsaftalerne opsiges

med de tre måneders varsel til ophør 31.12.11, og at det samti-

dig aftales med organisationerne, at der indledes forhandlinger

om nye aftaler, der dækker den nye struktur/nyt stillingsindhold.

I perioden fra 1.1.12 og indtil der er indgået endelige aftaler

med organisationerne, bør alle de berørte medarbejdere oppe-

bære samme løn som under de nuværende forhåndsaftaler.

Jan Nørgaard, HR Løn og Personale, deltager i behandlingen af

dette punkt.

Indstilling: til drøftelse.

Sagen blev drøftet, og styregruppen tilslutter sig HR Løn og

Personales anbefaling af, at forhåndsaftalerne opsiges.

Dato: 22. september 2011


Side2/3

3. Status på kortlægning og analyse af kommunens ejendomsservicefunktioner

Dansk Servicerådgivning (DSR) har d. 13.9. sendt status på

arbejdet:

Registreringsplanen er blevet ændret lidt, da nogle

af de forskellige enheder har byttet indbyrdes. Det

ser ud til at fungere godt.

DSR har indtil nu besøgt 2 skoler og 5 institutioner.

De er blevet vel modtaget ude på enhederne, hvor

der er en overvejende positiv stemning i forhold til

DSR’s arbejde med projektet.

I uge 37 tager DSR for alvor fat på besøgene. Således

er der planlagt besøg på i alt 33 institutioner i

ugens løb.

Indstilling: til orientering.

Der er kommet supplerende status fra DSR, der i flere tilfælde

er kommet til tomme huse og låste døre. Hvis det sker ofte,

vil det være problematisk at holde tidsplanen. De respektive

chefer giver fornyet information i deres del af organisationen

om vigtigheden i at deltage og genudsender tidsplanen.

4. Arbejdsgruppen vedr. døgnteknik

Arbejdsgruppen vedr. døgnteknik har påbegyndt sit arbejde

og første opgave var at skrive kommissorium for gruppens

arbejde. Forslag til kommissorium vedlægges.

Indstilling: til drøftelse og beslutning.

Kommissoriet blev drøftet og tiltrådt.

5. Huslejemodel

Arbejdet med etablering af en huslejemodel er så småt begyndt.

Orientering om de væsentligste elementer i arbejdet og drøftel-

se af særlige forhold at være opmærksom på.

Indstilling: til orientering og drøftelse.

Orientering bl.a. om drøftelser med Ernst & Young og COWI om

et samarbejde om opgaven. Oplæg til huslejemodel forelægges

styregruppen senere på året.

6. Følgegruppemøde 30.9.11

Der er reserveret tid til et møde i Følgegruppen fredag d.

30.9.11 kl. 9.00-10:30. Blandt dagsordenspunkterne kunne

f.eks. være digitalisering, organisation for Ejendomscenteret,

huslejemodel. Det besluttes, om mødet gennemføres og i givet

fald med hvilke punkter på dagsordenen.

Indstilling: til drøftelse og beslutning.

Da der ikke vurderes at være stof nok til et møde, gennemføres


det reserverede følgegruppemøde ikke.

7. Studietur for Styregruppe, Følgegruppe og andre inviterede

Det foreslås at afholde en studietur med besøg i 2-3 kommuner,

der har indført noget, der minder om vore tanker om Ejendoms-

centeret, for at høre om deres erfaringer og kunne inddrage

dem i arbejdet. Studieturen bliver en en-dages-tur for Styre-

gruppe, Følgegruppe og evt. andre inviterede, og udvælgelsen

af kommuner sker i samarbejde med de faglige organisationer.

Indstilling: til drøftelse og beslutning, herunder beslutning om

deltagerkredsen.

Forslaget blev drøftet, og det blev besluttet at undersøge mulig-

hederne for at få besøg fra en eller flere kommuner med erfa-

ringer på området på et følgegruppemøde eller andet arrange-

ment i Frederikshavn.

8. Eventuelt

Intet.

Side3/3

More magazines by this user
Similar magazines