Børnepolitik 2010 - 2013 - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Børnepolitik 2010 - 2013 - Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommunes

sammenhængende

Børnepolitik 2010 - 2013

Fr.havn Byråd

26.1.2011

32392-10 v4


Indholdsfortegnelse

Indledning

Hvad siger loven?

Børnepolitikkens rolle i kommunerne

Børnepolitikken i Frederikshavn Kommune

Børnepolitikkens målgruppe

Hvem henvender børnepolitikken sig til?

Hvem omhandler børnepolitikken?

Børne- og familiesynet i Frederikshavn Kommune

Værdier i Frederikshavn Kommunes arbejde med børn, unge og familier

- Tillid og udfordringer

- Anerkendelse og inklusion

- Helhed og balance

Politiske mål

Bilag:

- Børnepolitikkens rolle i det store billede

Side 3


Indledning

Hvad siger loven?

Som følge af Anbringelsesreformen fra 2006, er alle kommuner forpligtet til at udarbejde

en sammenhængende børnepolitik:

Side 4

”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til

formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den

målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den

sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af

kommunalbestyrelsen og offentliggøres” (Serviceloven § 19, stk. 2)

Børnepolitikkens rolle i kommunerne

Børnene er vores fremtid og med børnepolitikken stilles skarpt på, hvordan vi som

kommune møder børn og familier, hvilken indsats vi yder på området og – ikke mindst –

hvorfor!

Børnepolitikken binder hele børne-, unge- og familie området sammen. Den skaber

sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde, den målrettede indsats overfor

børn og unge med behov for særlig støtte og den tidlige forebyggende indsats . Den kobler

og bygger bro mellem normal- og specialområderne.

Børnepolitikken skaber ”den røde tråd” i den kommunale organisation - både i dybden og i

bredden. I dybden skabes sammenhæng mellem de politiske mål og indsatsen over for

børn, unge og familier. I bredden sikres sammenhæng på tværs af politikområder og

sektorer – og på tværs af det samlede børne- og ungeområde.

Børnepolitikken i Frederikshavn Kommune

Børnepolitikken i Frederikshavn Kommune har det udgangspunkt, at alle børn er unikke.

Alle børn har særlige behov og alle børn og familier kan komme i en situation, hvor de i

kortere eller længere tid og mere eller mindre intensivt har brug for en særlig indsats.

Det er også en grundholdning i Frederikshavn Kommune, at alle børn, unge og familier har

ressourcer og at alle bliver mødt med anerkendelse og respekt,


Børnepolitikkens målgruppe

Hvem henvender børnepolitikken sig til?

Børnepolitikken henvender sig til alle med interesse for børne-, unge- og familieområdet –

lige fra politikere, professionelle aktører på området samt til familierne som det hele handler

om.

Børnepolitikken sætter retning for arbejdet i kommunens tilbud for børn og unge og familier.

Hvem omhandler børnepolitikken?

Børnepolitikkens omdrejningspunkt er alle børn og unge og deres familier, i

Frederikshavn Kommune.

Børnepolitikken afspejler den generelle og forebyggende indsats, som udgør fundamentet for alt

arbejde med børn og unge. Derudover retter børnepolitikken sig mod arbejdet med børn, unge

og familier, med forskelligt behov for støtte eller særlig indsats.

Side 5


Børne- og familiesyn i

Frederikshavn Kommune

Forældrene har det primære ansvar for deres barns udvikling. De skaber fundamentet for

barnets tryghed, trivsel og udvikling – og forældrene er de vigtigste personer for barnets

tryghed, trivsel og udvikling.

Frederikshavn Kommunes indsats i forhold til barnet vil altid have sit afsæt heri. Den

kommunale, professionelle indsats i forhold til barnet skal ses som en støtte til at forældrene

kan udfylde deres rolle og tage deres ansvar. Den professionelle indsats kan også i sidste ende

være som myndighedsudøvelse.

Forældrene kender barnet bedst og er en vigtig kilde til viden om barnet og barnets behov. For

at give barnet den rette hjælp og støtte er det afgørende vigtigt, at der er et levende og

respektfuldt samarbejde mellem børn, forældre og de professionelle. Samarbejdet skal bygge på

dialog og inddragelse. Også i de situationer, hvor kommunen af hensyn til barnet må gå imod

forældrenes ønske.

Alle børn har ret til et liv i tryghed, trivsel og udvikling. Alle børn har ressourcer og talenter, og

kommunen skal støtte dem i at realisere barnets drømme og muligheder for at skabe en god

tilværelse i et fællesskab. Kommunens indsatser skal understøtte barnet i at få selvværd, mod og

robusthed til at møde verden og have drømme.

De professionelle skal være opmærksomme og vise omsorg for alle børn. De skal skabe

inkluderende miljøer, og give børnene adgang til fællesskaber, der afspejler samfundets

forskelligheder. Så vidt muligt skal børnene have adgang til tilbud i nær- og normalmiljøet, og

særlige foranstaltninger skal først tilbydes, når mulighederne i barnets daglige miljø er udtømt.

Tilsammen udgør forældre, familie og professionelle et netværk af ansvarlige voksne.

Side 6


Værdier i Frederikshavn

Kommunes Børnepolitik

Frederikshavn Kommunes børnepolitik bygger på 3 sæt af værdier:

Tillid og udfordringer

Anerkendelse og inklusion

Helhed og balance

Værdierne sætter retning for vores praksis. De begrunder vores handlinger og fortæller hvem vi

er, hvad vi står for og hvad vi stræber efter. De er baggrunden for, at vi handler, hvorfor vi

handler og hvordan vi handler.

Værdier er ikke konkret løsnings- og handlingsanvisende - de vil altid bero på en konkret og

individuel afvejning af barnets / familiens problemer.

Side 7


Tillid og udfordringer…

Vi udfordrer tilpas

Vi ved…

at alle forældre ønsker det bedste for sine børn, at det nogle gange kan være svært og at alle

kan behøve støtte, råd og viden fra andre.

Vi ønsker…

at alle børn og familier får gode betingelser for at forme en god hverdag og fremtid, og derfor

støtter og motiverer vi den enkelte til at få det bedste ud af egne evner og ressourcer.

Vi støtter…

børn og familier i at få en robusthed til at møde verden i sin mangfoldighed, som den man er.

Side 8


Anerkendelse og inklusion…

Vi anerkender og inkluderer

Vi tror på…

at alle børn og familier skal behandles ligeværdigt og respektfuldt, og derfor møder vi børn og

forældre i deres udgangspunkt og dialog og inddragelse om egne forhold er en selvfølgelighed

Vi tror på…

at støtte og tilbud skal gives så tæt på barnets og familiens nær- og normalmiljø som muligt, og

at hjælpen skal modsvare de konkrete behov.

Vi tror på…

at forskellighed er med til at gøre tilværelsen mere interessant, farverig og levende og at der er

en plads til alle.

Vi tror på…

at særlige eller vidtgående tilbud kan være nødvendige, men først når øvrige muligheder er

udtømt . Den tidlige, forebyggende indsats er vigtig.

Side 9


Helhed og balance…

Vi forebygger og handler i sammenhæng og balance

Vi vægter…

sammenhæng og helhed i indsatsen, høj faglighed og fleksibilitet i handlemuligheder. Det

betyder bl.a. at vi tænker og handler på tværs af faggrænser og sektorer.

Vi tilbyder…

en indsats, der balancerer behovet for en professionel indsats med barnets eller familiens evne

og muligheder for at tage et medansvar.

Vi har mod og vilje…

til at træffe de nødvendige beslutninger for at sikre barnets tarv – også beslutninger som kan gå

imod forældrenes ønske.

Vi tilstræber…

at den samlede kommunale tilbudsvifte er mangfoldig og fleksibel både i de generelle og de

specielle tilbud til børn, unge og familier i Frederikshavn kommune.

Side 10


Politiske mål

Børne- og familiesynet udgør rammen for de politiske mål, som den sammenhængende børnepolitik

skal leve op til.

Byrådet forventer, at mål og værdier for den forebyggende og tidlige indsats bliver tænkt ind i de

øvrige politikker på børne- og ungeområdet, (f.eks. skole-, sundheds- og drætspolitik).

Byrådet forventer, at vi i Frederikshavn Kommune arbejder på det generelt forebyggende område, så

flest mulige risikobørn kan blive og bliver rummet i tilbuddene på normalområdet. Vi gør en stor

indsats for at fremme opsporing af begyndende problemer i forbindelse med barnet, den unge

og/eller familien, så vi kan sætte ind med en tidlig og sammenhængende indsats.

Byrådet ønsker i den sammenhæng, at der på alle områder, der vedrører børn og unges liv, bliver

gjort en indsats for at lette overgangene fra én fase i barnets liv til den næste. Målet er, at vi henviser

færre børn og unge til særlige foranstaltninger.

Byrådet ønsker, at det i enhver henseende er barnets eller den unges interesser, der er i centrum. Vi

foretager i alle tilfælde de nødvendige tiltag uden hensyntagen til faglige, organisatoriske eller

styringsmæssige barrierer. Målet er, at vi udformer hjælp og støtte på baggrund af en konkret

vurdering af det enkelte barn eller den enkelte unges og familiens forhold. Og at vi inddrager barnet,

den unge og forældremyndighedsindehaver samt familie så vidt muligt i forløbet omkring dem.

Byrådet ønsker, at vi udvikler viften af tilbud til børn og unge og gør den dynamisk med særlig fokus

på løsninger i lokalområdet. Målet er, at så stor en del af de tilbud, vi tilbyder børn og unge, løses i

lokalområdet, med mindre en faglig vurdering fører til, at et tilbud udenfor lokalområdet i sig selv er

en del af løsningen.

Byrådet lægger stor vægt på, at tilbud til sårbare og truede børn og unge forebygger anbringelse.

Tilbudsviften skal være sammensat, så den skaber muligheder for at kunne dække målgruppens

behov for anbringelsesforebyggende indsats. Målet er at nedbringe antallet af børn og unge, som får

brug for en anbringelse.

Byrådet erkender, at anbringelser er uundgåelige for en del af vores børn og unge med svære

problemer. De anbringelser, vi ikke kan undgå, gennemfører vi i så vid udstrækning som muligt

frivilligt i samarbejde med barnet eller den unge og familien. Målet er at nedbringe antallet af

anbringelser, der sker uden samtykke fra familien eller er i strid med barnets eller den unges ønske.

Side 11


Bilag: Børnepolitikkens rolle

i det store billede…

Serviceloven

Børnekulturpolitik

Lovgivning – f.eks.

Frederikshavn Kommunes Børnepolitik

Ungestrategi

Sundhedsloven

Dagtilbudsloven

Ledelses- og

idégrundlag

Lokale politikker og

retningslinjer – f.eks.

Sundhedspolitik

Praksis

Arb.markedsloven

Forvaltningsloven

Folkeskoleloven

Strategi- og handleplaner

Visioner

Arbejdet med børn, unge og familier udspiller sig inden for rammerne af gældende lovgivning.

Børnepolitikken skal ses som kommunens overligger i forhold til lokale politikker, strategier og

retningslinjer på børne- og ungeområdet.

Side 12

More magazines by this user
Similar magazines