140 Genoptræning efter sygehusindlæggelse - Frederikshavn ...

frederikshavn.dk

140 Genoptræning efter sygehusindlæggelse - Frederikshavn ...

77

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Lovgivningen siger:

§ 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer,

der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for

genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng

med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i

henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller

ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd

eller private institutioner.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om

patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud.

Hvem kan komme i betragtning?

Borgere, som på grund af sygdom eller ulykke, har fået en

nedsat funktionsevne, og som efter sygehusindlæggelse

med en genoptræningsplan har et lægefagligt begrundet

behov for fysio- og/eller ergoterapeutisk genoptræning

for at genvinde tidligere funktionsniveau eller så højt et

funktionsniveau som muligt.

Hvad består ydelsen af?

Som udgangspunkt tildeles genoptræning efter sygehusindlæggelse

2 – 3 gange om ugen i op til 3 måneder. Træning

omfatter koordineret ergo- og/eller fysioterapeutisk

træning i samarbejde med plejepersonale, aktivitetstilbud

mv.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse tilbydes borgere,

der med en genoptræningsplan har et lægefagligt begrundet

behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra

sygehus.

Ydelserne kan tildeles efter nedenstående normtider:

• ergoterapeutisk træning i hjemmet:

90 min pr. gang

• ergoterapeutisk træning på træningscenter:

45 min. pr. gang

• fysioterapeutisk træning i hjemmet:

45 min. pr. gang

• fysioterapeutisk træning på træningscenter:

45 min. pr. gang

Ergoterapeutisk træning i hjemmet

Træningen påbegyndes med ergoterapeutisk undersøgelse

samt formulering af målet for træningen. Dette sker i samarbejde

med borgeren. Træningen, der foregår i hjemmet,

kan omfatte træning i almindelige hverdags gøremål (også

kaldet ADL-træning, Activities of Daily Living), herunder

brug af relevante hjælpemidler, træning af hånd, arm,

ansigt og svælg samt kommunikativ, kognitiv og social

træning. Desuden kan genoptræningen også bestå af

relevant vejledning og instruktion samt tværfagligt samarbejde.

Træningen afsluttes med status i forhold til de

opstillede mål.

Ergoterapeutisk træning på et træningscenter

Træningen påbegyndes med ergoterapeutisk undersøgelse

samt formulering af målet for træningen. Dette sker i samarbejde

med borgeren. Træningen, der foregår i hjemmet,

kan omfatte træning i almindelige hverdags gøremål (også

kaldet ADL-træning, Activities of Daily Living), herunder

brug af relevante hjælpemidler, træning af hånd, arm,

ansigt og svælg samt kommunikativ, kognitiv og social

træning. Desuden kan genoptræningen også bestå af

relevant vejledning og instruktion samt tværfagligt samarbejde.

Træningen afsluttes med status i forhold til de

opstillede mål.

Fysioterapeutisk træning i hjemmet

Træningen påbegyndes med fysioterapeutisk undersøgelse

samt formulering af målet for træningen. Dette

sker i samarbejde med borgeren. Træningen, der foregår

i hjemmet kan omfatte træning af muskelstyrke og

ledbevægelighed, neuromuskulær træning, balance- og

koordinationstræning, træning af respiration og kredsløb

Sundhedsloven

§ 140


78

samt funktionstræning. Desuden kan genoptræningen også

bestå af relevant vejledning og instruktion samt tværfagligt

samarbejde. Træningen afsluttes med status i forhold til de

opstillede mål.

Fysioterapeutisk træning på et træningscenter

Træningen påbegyndes med fysioterapeutisk undersøgelse

samt formulering af målet for træningen. Dette sker

i samarbejde med borgeren. Træningen, der foregår på et

træningscenter, kan omfatte træning af muskelstyrke og

ledbevægelighed, neuromuskulær træning, balance- og

koordinationstræning, træning af respiration og kredsløb

samt funktionstræning. Desuden kan genoptræningen også

bestå af relevant vejledning og instruktion samt tværfagligt

samarbejde. Træningen afsluttes med status i forhold til de

opstillede mål.

Hvad kan borgeren forvente?

(overordnede kvalitetsmål)

At borgeren får hjælp til at genvinde sit tidligere funktionsniveau

eller det højest mulige funktionsniveau, således

at borgeren bliver i stand til at genoptage sin tilværelse før

funktionsnedsættelsen eller en så aktiv og selvstændig tilværelse

som muligt ud fra egne ønsker og behov

Hvordan tildeles genoptræningen?

Visitationsenheden modtager en genoptræningsplan fra

udskrivningssygehuset. Visitator foretager senest en uge efter

individuel vurdering af borgerens behov og træffer afgørelse

om tildeling af træningsydelser.

Det er visitatoren, der vurderer borgerens behov og træffer

afgørelse om tildeling af træningsydelser. Afgørelsen træffes

på baggrund af de nødvendige oplysninger herunder genoptræningsplaner,

lægehenvisninger, terapeutvurderinger mv.

Ved træning i borgeres eget hjem, skal de arbejdsmiljømæs-

sige krav være opfyldt. Er dette ikke tilfældet flyttes træningen

til andre faciliteter.

Visitatorens afgørelse sendes pr. brev til borgeren. Af afgørelsen

fremgår, hvilken træningsydelse, der er tildelt, varigheden

af træningen og formålet med træningen.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse (SUL § 140)

Hvordan udføres genoptræningen?

Træningen udføres af ergo- og/eller fysioterapeuter. Andet

personale kan udfra en individuel faglig vurdering og under

supervision af terapeuter medvirke i udførelsen af træningen

Træningen skal som udgangspunkt gennemføres på det

planlagte tidspunkt. Hvis dette ikke er muligt omlægges

træningen til et andet tidspunkt samme dag eller en anden

ugedag efter aftale med borgeren.

Ved akut opståede problemer og/eller lovligt fravær af

terapeuterne kan aflysning forekomme. I disse situationer

orienteres borgeren hurtigst muligt.

Afmelder/udebliver borgeren gentagende gange, kan træningen

afsluttes.

Hvad kan borgeren forvente i forhold til

genoptræningen?

(kommunens kvalitetsmål for udførelsen)

Borgeren kan forvente:

• At genoptræningen påbegyndes hurtigst muligt og senest

indenfor 3 uger efter afgørelsen er truffet.

• At træningen skal som udgangspunkt gennemføres på

det planlagte tidspunkt. Hvis dette ikke er muligt omlægges

træningen til et andet tidspunkt samme dag eller

en anden ugedag efter aftale med borgeren.

• Ved akut opståede problemer og/eller lovligt fravær af

terapeuterne kan aflysning forekomme. I disse situationer

orienteres borgeren hurtigst muligt.

• At træningen påbegyndes indenfor en ½ time fra det

aftalte tidspunkt. Forskydes dette bliver borgeren kontaktet

og ny tid aftales.

• At det ved udførelsen af træningen tilstræbes, at det er

den samme medarbejder/de samme medarbejdere, der

udfører opgaverne

• At borgeren opnår, eller selv bliver i stand til at opnå det

fælles formulerede mål for træningen.

• At der ved ophør af træningen oplyses om andre tilbud,

hvor borgeren selv kan fastholde og udvikle funktioner.

Betaling

Borgeren skal ikke betale for genoptræning.


79

Klagemuligheder

Hvis man som borger ønsker at klage over den tildelte gen-

optræning, skal klagen rettes til:

Visitationsenheden i

Center for Social- og Sundhedsmyndigheden

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Telefontid: alle hverdage mellem kl. 8.00 - 9.30

Tlf. 98 45 53 53

Center for Social- og Sundhedsmyndighed vil revurdere bor-

gerens behov for genoptræning. Hvis afgørelsen fastholdes

sender Center for Social- og Sundhedsmyndighed klagen videre

til Det Sociale Nævn. Borgeren vil herefter få svar direkte

fra nævnet.

Klager over den lægefaglige vurdering af genoptræningsbe-

hov rettes til Sundhedsvæsenet, Patientombuddet.

Klager over sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse

med træning, rettes til Sundhedsvæsenet, Patientombuddet.

Ønsker borgeren at klage over det generelle serviceniveau

af genoptræningen skal borgeren sende klagen til Frederikshavn

Byråd. Det er byrådet, der fastlægger, hvilket

serviceniveau, der skal være af genoptræning til borgere i

Frederikshavn Kommune.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse (SUL § 140)

Hvem skal borgeren kontakte?

Visitationsenheden i

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Telefontid: alle hverdage mellem kl. 8.00 - 9.30

Tlf. 98 45 53 53

Hvem leverer genoptræningen?

Borgeren har ret til at vælge mellem de genoptræningstilbud

som findes i Frederikshavn Kommune eller som kommunen

leverer via en eller flere leverandører på baggrund

af en særlig aftale. Borgeren har desuden ret til at vælge

genoptræningstilbud i andre kommuner.

Frederikshavn kommunes leverandører af genoptræning:

Træningscenter Skagen

Hans Baghsvej 27,

9990 Skagen

Tlf. 98 45 54 05

Træningscenter Phønix (Frederikshavn)

Nytorv 3

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 45 54 15

Træningscenter Sæby

Sæby Svømmebad,

Rådhuspladsen 3

9300 Sæby

Tlf. 98 45 54 25

Træningscenter Caspershus,

Caspersvej 7,

9900 Frederiks havn

Tlf. 96 20 22 79

Kastaniegården,

Arenfeldtsgade 20,

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 54 11

More magazines by this user
Similar magazines