98 Kontaktperson til døvblinde - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

98 Kontaktperson til døvblinde - Frederikshavn Kommune

49

Kontaktperson

til døvblinde

Lovgivningen siger:

§ 98 Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en

særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Hvem kan komme i betragtning?

Døvblinde borgere over 18 år. Kontaktperson kan gives til

alle, både pensionister og ikke-pensionister, men det er

udgangspunktet, at der ikke herudover er behov for ledsagelse

efter § 97

Hvad består ydelsen af?

At en døvblind borger i Frederikshavn Kommune kan få

tildelt en kontaktperson.

Formålet med ydelsen er:

• at bryde den døvblindes isolation

• at bidrage til at den enkelte kan leve

så normalt som muligt

Formålet kan bl.a. opfyldes ved at:

Kontaktpersonen bl.a. besøger og kommunikerer med den

døvblinde borger, orienterer borgeren om hverdagen og er

borgerens bindeled til omgivelserne.

Hvad kan borgeren forvente?

(overordnede kvalitetsmål)

Den døvblinde kan forvente i fornødent omfang at blive

tilbudt en særlig kontaktperson, med henblik på at bryde

borgerens isolation og bidrage til, at borgeren kan leve så

normalt som muligt på trods af sit svære kommunikationshandicap.

Hvordan kan borgeren få hjælp?

Borgeren eller en pårørende skal kontakte Socialenheden i

Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

En sagsbehandler i Socialenheden vil herefter ud fra en konkret

individuel vurdering af borgerens behov træffe afgørelse

om tildeling af en kontaktperson.

Lov om

social

service

§ 98

Borgeren er berettiget til at blive tildelt en kontaktperson så

længe sagsbehandleren vurderer behov herfor.

Hvad kan borgeren forvente i forhold til

tildelingen af hjælp?

(kommunens kvalitetsmål for tildeling)

Borgeren kan forvente selv at deltage i så vidt omfang som

muligt ved behandling af sin sag. Borgeren kan desuden

forvente, at Socialenheden bevilliger kompenserende ydelser

på et ensartet og objektivt grundlag og at sagsbehandlingen

forløber let og smidigt. Borgeren får altid en skriftlig,

begrundet afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen er 8 uger.

Hvad kan borgeren forvente i forhold til

udførelsen af hjælpen?

(kommunens kvalitetsmål for udførelsen)

Hjælpen udføres som udgangspunkt af medarbejdere med

en relevant faglig baggrund.

Kontaktpersonens arbejdsgiver skal hurtigst muligt efter

afgørelsen og ud fra en individuel vurdering tage kontakt

til borgeren med henblik på at træffe aftale med kontaktpersonen.

Bemærk, at der kan forekomme ventelister på

området.

Ved aflysninger eller omlægninger af hjælpen skal

kontaktpersonen tage størst muligt hensyn til borgeren.

Tidspunktet for udførelsen af hjælpen skal aftales mellem

borgeren og kontaktpersonen.

Ved udførelsen af hjælpen tilstræbes det, at det er den

samme medarbejder/de samme medarbejdere, der kommer

i borgerens hjem.

Kontaktpersonen skal være bekendt med de gældende

kvalitetsstandarder og værdigrundlaget for udførelsen af

hjælpen


50

Kvalitetsopfølgning

Frederikshavn Kommune har indgået en aftale med Center

for døve, som er en uvildig konsulent både for borgeren og

kommunen. Center for døve laver opfølgning på ordningen

ved behov og minimum én gang årligt.

Center for døve er ligeledes behjælpelige med at finde kontaktpersoner.

Betaling

Borgeren skal selv afholde udgifter til transport i forbindelse

med aktiviteter og andet. Udgifter til selve kontaktpersonsordningen

afholdes af kommunen.

Klagemuligheder

Klage over afgørelsen vedrørende kontakperson til døvblinde

skal rettes til Socialenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Socialenheden i

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Telefontid: mandag - onsdag 8.00 - 15.20,

torsdag 8.00 - 17.00 og fredag 8.00 - 14.00.

Tlf. 98 45 50 00

Kontaktperson til døvblinde98)

Socialenheden vil revurdere borgerens behov. Hvis afgørelsen

fastholdes sender Social- og Sundhedsmyndigheden

klagen videre til Det Sociale Nævn.

Borgeren vil herefter få svar direkte fra nævnet.

Ønsker borgeren at klage over det generelle serviceniveau

af kontaktpersonen til døvblinde, skal borgeren sende

klagen til Frederikshavn Byråd. Det er byrådet, der fastlægger,

hvilket serviceniveau, der skal være af kontaktperson

til døvblinde til borgere i Frederikshavn Kommune.

Hvem skal borgeren kontakte?

Socialenheden i

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Telefontid: mandag - onsdag 8.00 - 15.20,

torsdag 8.00 - 17.00 og fredag 8.00 - 14.00.

Tlf. 98 45 50 00

Hvem kan være kontaktperson for døvblinde?

Center for døve er behjælpelige med at finde kontaktpersoner,

kommunen har ikke et fast team af kontaktpersoner.

More magazines by this user
Similar magazines