VVM-anmeldelse - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

VVM-anmeldelse - Frederikshavn Kommune

EFTERFORSKNINGSBORING

VENDSYSSEL-1

NOTIFIKATION OG PROJEKTBESKRIVELSE

TIL BRUG FOR VVM-SCREENING

OKTOBER 2012


Forberedt af: WellPerform ApS og Rambøll A/S

Indsendt af: Total E&P Denmark B.V.

Denne version er sendt til Frederikshavn Kommune

1. oktober 2012


Indholdsfortegnelse

1 Indledning ..................................................................................................................................................1

2 Projektoversigt ...........................................................................................................................................2

3 Forberedelse af borestedet ......................................................................................................................4

3.1 Placering ................................................................................................................................................4

3.1.1 Lodsejere................................................................................................................................................4

3.1.2 Lejeaftale ...............................................................................................................................................4

3.2 Borepladsens størrelse ..............................................................................................................................4

3.3 Borestedet ..................................................................................................................................................5

3.4 Afløb ...........................................................................................................................................................6

3.4.1 Det indre boreområde .........................................................................................................................7

3.4.2 Området uden for den indre boreflade............................................................................................8

3.4.3 Område med kontorvogne og parkeringsområde ..........................................................................8

3.4.4 Område for besøgende .......................................................................................................................8

3.5 Grundvandsbeskyttelse ............................................................................................................................9

3.5.1 Baggrund ...............................................................................................................................................9

3.5.2 Overfladevand ......................................................................................................................................9

3.5.3 Dybereliggende grundvand................................................................................................................9

3.5.4 Brøndens design ...................................................................................................................................9

3.6 Vandforbrug og overvågning............................................................................................................... 10

3.7 Strøm og kommunikationsmidler ........................................................................................................ 10

3.8 Tilkørselsveje ........................................................................................................................................... 11

3.9 Forventet trafik....................................................................................................................................... 11

3.9.1 Konstruktion of boreplads ............................................................................................................... 11

3.9.2 Mobilisering af boreriggen .............................................................................................................. 11

3.9.3 Borearbejdet ...................................................................................................................................... 11

3.9.4 Demonteringsperiode ...................................................................................................................... 12

3.9.5 Ekstra trafik ........................................................................................................................................ 12

3.10 Inspektion og godkendelse .................................................................................................................. 12

3.10.1 Før borearbejdet ............................................................................................................................... 12

3.10.2 Under borearbejdet .......................................................................................................................... 12

3.10.3 Efter afslutning af borearbejdet ..................................................................................................... 12

4 Gennemførelse af Vendsyssel-1 boringen .......................................................................................... 13

4.1 Borearbejde ........................................................................................................................................ 13

4.2 Boreriggen og udstyr ........................................................................................................................ 13

4.3 Sløjfning af brønden ........................................................................................................................ 13

4.4 Personale ............................................................................................................................................ 13

4.5 Affaldsproduktion og -håndtering ...................................................................................................... 14

4.5.1 Borespåner og boremudder ............................................................................................................ 14

4.5.2 Spildevand .......................................................................................................................................... 15

4.5.3 Andet affald ....................................................................................................................................... 15

4.6 Forureningsbeskyttelse .......................................................................................................................... 15

4.6.1 Grundvandet ...................................................................................................................................... 15

4.6.2 Støj og vibrationer ............................................................................................................................ 16

4.6.3 Lys ........................................................................................................................................................ 16

4.6.4 Luft ...................................................................................................................................................... 16

5 Reetablering af borepladsen ................................................................................................................ 17

5.1 Baggrund ............................................................................................................................................ 17

5.2 Genanvendelse af materialer .......................................................................................................... 17

6 Miljømæssig baseline ............................................................................................................................. 18

7 Potentielle miljømæssige belastninger ............................................................................................... 19

7.1 Emission, støj og vibrationer ............................................................................................................ 19

7.2 Grundvand ......................................................................................................................................... 19

7.3 Affald .................................................................................................................................................. 19

7.4 Spildevand .......................................................................................................................................... 19

7.5 Tilsætningsstoffer .............................................................................................................................. 20

7.6 Flora og fauna ................................................................................................................................... 20

7.7 Landskab ............................................................................................................................................. 20

7.8 Lys ........................................................................................................................................................ 20

7.9 Kulturarv ............................................................................................................................................. 20


Figurer

Figur 1-1: Licens 1/10 i Nordjylland ..................................................................................................................... 1

Figur 2-1: Vendsyssel-1 projektplan .................................................................................................................... 2

Figur 3-1: Vendsyssel-1 borestedets afløbssystem ............................................................................................ 7

Figur 3-2: Boring gennem de vandbærende sandlag ...................................................................................... 9

Figur 3-3: Mulige tilslutningspunkter til elkabler og fiberoptik til borestedet .......................................... 10

Figur 6-1: Placering af projektpladsen nær Brønden i Frederikshavn Kommune. .................................... 18

Figur 6-2: Projektplacering. ............................................................................................................................... 18

Figur 7-1 3D billede af riggen og tilhørende udstyr (generisk).. ................................................................. 20

Tabeller

Tabel 3-1: Anslået størrelse af borested, adgangsveje mv. ............................................................................. 4

Tabel 4-1: Anslået mængde borevæske og borespåner produceret under

boring af Vendsyssel-1 ..................................................................................................................... 14

Tabel 4-2: Typiske produkter, der anvendes i borevæsken under borearbejdet ....................................... 15

Tabel 4-3: Forventet klassificeringsordning for borespåner og boremudder ............................................ 15

Bilag

Bilag 1-1: Total E&P Danmark B.V. Politik for Sundhed, Sikkerhed og miljø ........................................ 21

Bilag 1-2: Principper for en efterforskningsboring .................................................................................. 22

Bilag 3-1: Placering af efterforskningsbrønd ............................................................................................ 23

Bilag 3-2: Placering af brønd, tilkørselsvej og plads ................................................................................. 24

Bilag 3-3: Foreløbigt topografisk kort over borepladsen ........................................................................ 25

Bilag 3-4: Foreløbigt layout over pladsen .................................................................................................. 26

Bilag 3-5: Principper for dræning ............................................................................................................... 27

Bilag 3-6: Brug af Ecoprec som vandtæt membran ................................................................................. 28

Bilag 3-7: Vendsyssel-1 brønddesign .......................................................................................................... 29

Bilag 3-8: Adgang – Oversigt ....................................................................................................................... 30

Bilag 3-9: Potentielle forbedringer langs den eksisterende adgangsvej til borepladsen ................... 31

Bilag 3-10: Tilkørselsvej – syd for Ovnstrupvej ............................................................................................ 32

Bilag 3-11: Adgang fra Ovnstrupvej til borepladsen.................................................................................. 33

Bilag 4-1: Eksempel på borerig ................................................................................................................... 34

Bilag 4-2: Billede af jordvold, som omgiver en boreplads ...................................................................... 35


Sammenfatning

Baggrundsoplysningerne i dette dokument er beregnet til

udførelsen af VVM-screeningen som beskrevet i VVM-reglerne

(VVM bekendtgørelsen § 3 stk. 2, bilag 2) samt for at fastslå,

hvorvidt der vil kræves fuld VVM undersøgelse for efterforskningsboringen

Vendsyssel-1 i henhold til VVM bekendtgørelsen.

Total E&P Denmark B.V., som er et datterselskab af Total S.A.,

fik sammen med Nordsøfonden, statens olie- og gasselskab,

i 2010 tilladelse til efterforskning og produktion af olie og

naturgas i licens 1/10, i Nordjylland. Nordjyllands undergrund

er blevet udvalgt til at blive udforsket af geologiske grunde

for at vurdere forekomsten af naturgas i de dybe formationer.

En særlig geologisk formation kaldet alunskifer forventes i

ca. 4000 meter dybde. Disse skiferstrata er blevet identificeret

som en af de potentielle kandidater til naturgasudvinding.

Derudover er der et sekundært mål kaldet silurisk basisskifer

og Øvre Ordovicium-skifer (forventet i omkring 3200 m

dybde). På baggrund af de begrænsede eksisterende oplysninger,

opfylder dybden, tykkelsen og den termiske modenhed

af dette skiferlag i Nordjylland de geologiske kriterier for

den mulige eksistens af naturgas. Yderligere undersøgelser,

herunder geologiske og geofysiske undersøgelser og efterforskningsboringer,

skal udføres for at bekræfte tilstedeværelsen

af naturgas, samt om den kan udvindes på en miljømæssig og

økonomisk forsvarlig måde. Det er formålet med den 6-årige

efterforskningsperiode, der er tildelt Total E&P Denmark B.V.

og Nordsøfonden.

Total E&P Denmark B.V. og Nordsøfonden har forpligtet sig

til at udføre dette arbejde på en forsvarlig måde med henblik

på at imødekomme interessenternes forventninger til denne

efterforskningsboring. Projektet omfatter en boreplads til én

efterforskningsbrønd, som er blevet udvalgt gennem en analyse

af geologiske og miljømæssige parametre for at opfylde

optimale boringsmål og som samtidig reducerer de samlede

miljømæssige og sociale konsekvenser. Projektet, der er om-

Typisk landskab fra Nordjylland

fattet af denne VVM-screening, omfatter ikke produktionstest,

men kun boring af efterforskningsbrønden ‘Vendsyssel-1’ og

efterfølgende midlertidig sløjfning i henhold til retningslinjerne

fra Energistyrelsen.

VVM-direktivet er indført i dansk lovgivning af Planloven

(1510 af 2010/12/15) og bekendtgørelsen om vurdering af visse

offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet (VVM).

I lighed med andre boringer på land udført i de seneste år i

Danmark, skal der udføres en VVM-screening for projektet

- efterforskningsboring efter olie/gas omtales i “bilag II”. Der

kræves kun en VVM, hvis det vurderes, at det aktuelle projekt

kunne forventes at give anledning til væsentlig indvirkning på

miljøet. Projektet er inkluderet i 1. afsnit 2, punkt c (udvindingsindustri,

dybdeboring) i henhold til VVM-direktivet.

Anmeldelsen følger tre overordnede kriterier i henhold til

VVM-bekendtgørelsen og de danske VVM-retningslinjer. Kriterierne

i vurderingen af indvirkningernes størrelse omfatter:

- projektets karakteristika

- baseline-beskrivelse og

- potentielle miljøpåvirkninger.


1

1 Indledning

I 2010 tildelte Klima- og Energiministeren Total E&P Denmark,

B.V. – som er et datterselskab til det franske selskab

Total S.A. - i samarbejde med den danske stats olie- og gasselskab,

Nordsøfonden, licensen 1/10 - der er en koncession

til efterforskning efter olie og gas i Nordjylland (Vendsyssel),

jfr. figur 1-1.

I henhold til forpligtelser i licensaftalen blev et efterforskningsprogram

gennemført i 2010-2011, der omfattede

indledende geologiske, geofysiske og miljømæssige undersøgelser

i området.

Figur 1-1, Licens 1/10 i Nordjylland

Licens 1/10 Nordjylland

Brønden

Frederikshavn

Dybvad

Arbejdsprogrammet bliver nu fulgt op med boring af en

efterforskningsbrønd (Vendsyssel-1) for at undersøge muligheden

for forekomst af naturgas i den dybe undergrund i

Nordjylland.

Hvis boringen bekræfter forekomsten af naturgas i kommercielle

mængder, vil der blive taget yderligere initiativer

til at ansøge myndighederne om tilladelse til at vurdere

produktionen af kulbrinte ressourcer i undergrunden.

På baggrund af en analyse af de geologiske og miljømæssige

parametre er der nu blevet udvalgt en placering til

efterforskningsboringen som opfylder de optimale betingelser

for et borested, mens der på samme tid tages hensyn til

den regionale områdeplanlægning samt sikre beskyttelsen

af miljøet og sociale faktorer.

Planlægningen af aktiviteterne er baseret på Total E & P

Denmark B.V.’s standardpolitik, der sikrer en klar forpligtelse

til sundhed, sikkerhed og miljøbeskyttelse under

selskabets aktiviteter som angivet i bilag 1-1.

Under arbejdet skal Total E&P Denmark B.V. holde en tæt

kontakt til alle involverede myndigheder og relevante tredjeparter

med henblik på at sikre åbenhed og gode relationer

til interessenter og offentligheden samt at bidrage til den

økonomiske og sociale udvikling i regionen.

Denne projektbeskrivelse sigter mod at fremhæve de

overordnede og generelle aspekter af planerne for boring

af efterforskningsbrønden, Vendsyssel-1, for at give fyldestgørende

og rettidig information til de berørte myndigheder,

der har til opgave at vurdere driftsplanerne og tildele de

fornødne tilladelser til de forskellige aktiviteter. De generelle

principper for boring af efterforskningsbrønde er

forklaret i bilag 1-2.


2 Projektoversigt

Projektet omfatter etablering af et borested og udførelse af en

efterforskningsboring (kaldet Vendsyssel-1), som skal etableres

cirka 5 kilometer vest for Dybvad og 2 km øst for Brønden.

Projektet omfatter alene denne efterforskningsboring, som

forventes at blive boret til en dybde på omkring 4100 m med

henblik på at konstatere, om der findes alunskifer og/eller

andre lag, og om disse indeholder kulbrinter, der - med tiden

- kan udvindes. Projektet omfatter ikke efterfølgende eventuel

test og udvinding af kulbrinter. Dette vil blive genstand for en

omfattende miljømæssig og teknisk proces, der vil omfatte en

fuld VVM. En kort beskrivelse af denne undersøgelse er inkluderet

i dette dokument.

Projektet består af følgende faser:

Forberedelse 2011-2013

: : Ansøgning om tilladelse

: : Miljørelaterede baseline-undersøgelser

: : Identifikation af interessenter og engagement

: : Kommunikation

: : Planlægning og konstruktion af borestedet

: : Planlægning af boring

Udførelsesfasen 2013

: : Kommunikation med interessenter

: : Miljøovervågningsundersøgelser

: : Mobilisering af boreriggen og dens udstyr

: : Boring

Overordnet projekt plan

: : Udtagelse af kerneprøver til laboratorieundersøgelse

Figur 2-1, Vendsyssel-1 projektplan

Reetablering/produktionstest 2013 eller 2013-2014*

: : Hvis brønden er tør: Sløjfning af brønd

: : Demobilisering af boreriggen og dens udstyr

: : Reetablering af området til sit tidligere udseende

: : Efterfølgende miljøundersøgelse

- eller i tilfælde af opdagelse af kulbrinter:

: : Demobilisering af boreriggen og dens udstyr

: : Dataanalyse

: : Miljøvurderingsundersøgelse (VVM)

: : Kommunikation med interessenter

: : Planlægning og ansøgning om tilladelse til at teste boringen

: : Mobilisering af produktionstestudstyr

: : Produktionstest

: : Miljøovervågningsundersøgelser

: : Demobilisering af produktionstestudstyr

*) Projektet, der er omfattet af denne notifikation for VVM-screening, omfatter

ikke produktionstest, men kun boring af efterforskningsbrønden ‘Vendsyssel-1’

og efterfølgende midlertidig sløjfning i henhold til Energistyrelsens retningslinjer.

Projektoversigten er vist i figur 2-1.

2012 2013 2014

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

Informationsmøder

VVM kick-off

Tilladelser samt planlægning (6 måneder)

(*) DTM: Demontering-Transport-Montering

Off. høring Off. høring

VVM Undersøgelse iht. bekendtgørelse §2

+ Tilladelser

Anlægsarbejder

/Tophole (geotekniske,

boring af vandbrønde,

anlæg af boreplads,

boring af 26” tophole

DTM

(*)

Boring

Kerneprøver analyser

Genetablering af området

Permanent

sløjfning

Frac.+Test

Genetablering af området

(anlægsarbejde)

Løbende miljøundersøgelser (12+ måneder)

Information af offentligheden (informationsmøder, brochurer, osv.)

Anlægsarbejder

Midlertidig

sløjfning

P&A Genetablering af

området

(anlægsarbejde)

2


3

Forberedelsesfasen,

hvorunder der ansøges om og indhentes forskellige tilladelser

fra myndighederne til fremstilling af borestedet, til montering

af boreriggen, herunder hjælpeudstyr, og dernæst til udførelsen

af borearbejdet. I denne fase bliver boringens tidsplan også

planlagt og forberedt, og der indgås aftaler med leverandører

af udstyr og tjenesteydelser, der skal anvendes i forbindelse

med arbejdet. Borestedet forberedes så det er klar til boreriggen,

der skal monteres. Denne fase begyndte i andet kvartal

af 2012 og forventes at løbe frem til foråret 2013.

Udførelsesfasen,

hvorunder boreriggen transporteres til borestedet og monteres

sammen med resten af udstyret, som skal anvendes.

Efterfølgende bliver boringen udført indtil afslutningen på udkerningen

af alunskiferniveauer. Når denne er afsluttet og alle

de nødvendige oplysninger er indsamlet, bliver brønden permanent

tilstoppet, hvis der ikke findes nogen gas, eller midlertidigt

tilstoppet og forladt. Boreriggen bliver derefter demo-

Vej langs endsyssel-1 boreområde

biliseret og borttransporteret med alt det andet udstyr, som er

blevet placeret på stedet. I øjeblikket forventes opstarten af

denne fase at finde sted omkring maj 2013. Da der er meget

få automatiserede og “miljøvenlige” borerigge i Europa, er

det af afgørende betydning at mobilisere udstyret på det rette

tidspunkt for at sikre planlægningen af udførelsesfasen.

Reetableringsfasen eller produktionstest,

hvis brønden er tør, dvs. der ikke findes nogen kulbrinter, vil

genoprettelsesetapen blive påbegyndt for at genetablere

stedet og omgivelserne som de var før aktiviteterne. Fortovene

og belægningerne på borestedet fjernes, alle jordvolde

omkring stedet bliver udlignet og området bliver rehabiliteret

til sin oprindelige tilstand. Marken vil således blive returneret i

samme tilstand, som den havde, før arbejdet påbegyndtes.

- I tilfælde af et kommerciel fund, kan det på dette tidspunkt

blive besluttet at ansøge om en tilladelse til at udføre

en produktionstest af brønden. Til denne test skal gives en

særskilt tilladelse. Dette arbejde bliver ikke påbegyndt, før en

fuld VVM er udført, og supplerende tilladelser er indhentet fra

myndighederne. Borestedet vil blive sikret indtil godkendelser

til udførelse af testen er blevet tildelt.


3 Forberedelse af borestedet

Projektet omfatter etablering af en boreplads samt gennemførelse

af Vendsyssel-1, som er blevet udvalgt på baggrund af

analyser af geologiske og miljømæssige forhold.

3.1 Placering

Den aktuelle efterforskningsboring er placeret på Ovnstrupvej,

Dybvad som anført i bilag 3-1, 3-2 og 3-3.

Positionen er (borecenter):

: : ETRS89 (UTM 32N) – DVR90

: : Øst: 576461.920m

Nord: 6349742.028m

: : Højde over havniveau (MSL): ~ 20,7 meter (skal bekræftes)

3.1.1 Lodsejere

Der foreligger et krav om at leje jord fra to lodsejere for at

forberede en hensigtsmæssig og sikker adgangsvej og et borested,

som vil opfylde de miljømæssige, sikkerhedsmæssige og

tekniske krav.

Ejer af marken, hvor boreriggen vil blive placeret:

: : Kristian Søndergård Jensen

Ovnstrupvej 6

DK-9352 Dybvad

Matrikel: 6a

Tabel 3-1, Anslået størrelse af borested, adgangsveje mv.

Borestedets layout er skitseret i bilag 3-4

Ejer af marken, hvor en del af tilkørselsvejen vil passere

gennem (den sydlige del af Ovnstrupvej):

: : Inge og Kim Jensen

Skævevej 104

DK-9352 Dybvad

Matrikel: 6l

3.1.2 Lejeaftale

En aftale er indgået mellem jordejeren af matrikel 6a og en

aftale er under udarbejdelse med jordejeren af matrikel 6I, og

den forventes at være indgået ved udgangen af september

2012. Begge aftaler vil blive baseret på en toårig lejeperiode

med mulighed for forlængelse.

3.2 Borepladsens størrelse

Borestedets samlede areal vil blive dimensioneret i henhold til

boreriggens særlige krav. Af miljømæssige, sikkerhedsmæssige

og driftsmæssige årsager er det prioriteret at reducere borestedets

’fodaftryk’ mest muligt. Dette vil være en af de vigtigste

parametre i forbindelse med udvælgelse af boreriggen.

Borestedets anslåede mål er vist i tabellen nedenfor. Bemærk,

at dette er baseret på en borerig i standardstørrelse og områderne

er udelukkende estimater. Det er imidlertid usandsynligt,

at boringen bliver større end nedenstående områder.

Område Areal

Total boreområde : 15 400 m²

“Indre” boreområde 3 200 m²

Rørformet lagerområde 1 100 m²

“Ydre” boreområde 6 500 m²

Ekstra areal til kontor, sovekabiner og parkering til lette køretøjer 3 200 m²

Ekstra område, der bruges som vendeplads og parkering for tunge køretøjer 1 400 m²

Indgang/udgang til borestedet 100 m²

Gangsti/ (eventuel cykelsti) fra den ekstra parkeringsplads

Opsamlings-/overløbsbassiner (plus område der ikke kan anvendes som dyrkbar

1 000 m²

landbrugsjord vest for bassinerne) 1 400 m²

Gæsteområde/udsigtsplatform

Areal, der anvendes til oplagring af overfladejord i volde på den nordlige og vestlige side.

100 m²

Dette omfatter også indhegning af pladsen 2 000 m²

Det faktiske areal, der skal anvendes til borestedet 20 000 m²

Ekstraparkeringspladser ved siden af østsiden af Ovnstrupvej på ~ 250 meter mærket nord ~500 m²

Udvidelse af Ovnstrupvej (vestside ~ 250 meter i længden) ~2 000 m²

Udvidelse af Ovnstrupvej (vestside ~ 300 meter i længden) ~1 500 m²

Samlet areal der anvendes/berøres af boreprojektet ~24 000 m²

4


5

Borestedet skal placeres langs den vestlige side af Ovnstrupvej

som er en privat fælles vej, der deles af naboerne. Adgang til

borestedet kan ske fra både nord og syd. Den sydlige rute er

udpeget som den primære adgangsvej og er tilgængelig via

Skævevej. Det er cirka 650 meter fra borestedets planlagte

indgang. Borestedet er også tilgængelig fra den nordlige del

af Blåkildevej. Længden af denne rute er ca. 950 meter.

Trafik via den nordlige adgangsvej vil blive minimeret, da

Blåkildevej er en smal vej, som ikke er egnet til tung trafik.

Trafik vil også passere tæt på lodsejers staldbygninger.

Som en del af borestedsprojektet er det planen at udføre

forbedringer af Ovnstrupvej. Områder, der skal forbedres, omfatter

krydset og indkørselsvejen til Ovnstrupvej samt udvidelse

af dele af Ovnstrupvej efter behov, forbedring af overfladebelægning

på Ovnstrupvej for at reducere støv og eventuelt

opsætning af ekstra skilte for at advare om drejende trafik ved

krydset til Skævevej.

Placering af boreriggen på borestedet er skitseret i bilag 3-2.

Før konstruktionen af borestedet påbegyndes, foretages der

geotekniske undersøgelser med henblik på at bestemme

tykkelsen af laget af overfladejord, der skal fjernes. Denne undersøgelse

vil muliggøre den geotekniske vurdering, der skal

foretages af eksperter, af om jorden kan bære boreriggens

vægt og den medfølgende tunge trafik på stedet. Vurderingen

vil også indeholde anbefalinger, hvorvidt der kræves

generelle forbedringer af jordens bæreevnefaktorer. Det

fjernede jordlag vil blive oplagret på den nordlige og vestlige

side af borestedet og blive anvendt til etablering af en støjvold

omkring stedet samt minimere visuelle gener.

3.3 Borestedet

Marken hvorpå borepladsen skal etableres har et samlet areal

på cirka 980.000 m² og anvendes i øjeblikket til dyrkning af

majs. Den er en del af et stort område med potentiale for

udvinding af råstoffer (sand, grus, se kapitlet Miljømæssig

baseline).

Der har tidligere været gravet grus på området og en konsekvens

af dette er at størstedelen af marken er ca. 2-3 meter

lavere end det omgivende område. Råstofudvinding omfatter

ikke den nordlige del af marken hvilket resulterer i en markant

niveauforskel.

På borestedet skal der fjernes 25-30 cm overfladejord. Denne

jord vil blive brugt til at lave en vold langs den nordlige og

vestlige side af borestedet. Voldenes størrelse vil i sidste ende

afhænge af den fjernede mængde jord, men de skønnes at

blive omkring 5 meter brede og 3 meter høje. Disse volde vil

fungere som passiv støjdæmpning til de nærmeste naboer

(nord og vest). De kan også bidrage til at minimere den visuelle

virkning.

Brøndens placering er baseret på seismiske data indsamlet i

1984 samt 1986. Et af de mange kriterier, der blev anvendt til

placering af brønden var, at den skulle ligge mindre end 100

meter fra en seismisk linje for at sikre et nøjagtigt geologisk

billede. Dette ligger til grund for den endelige placering af

brønden i den lave del af marken som kræver opfyldning med

ca. 7000-8000 m 3 fyldmateriale, såsom sand eller grus.

Stedets fundament vil blive baseret på geotekniske beregninger.

Når det endelige fundament er opbygget og klargjort

lægges en vandtæt membran over hele borepladsen.

Den øverste overflade vil være en slidstærk overflade, såsom

belægningssten eller beton. Dette ’lagkagefundament’ og

hårde overflade vil give den maksimale styrke til at modstå

trykket fra vægten af køretøjerne, der leverer elementer til

boreriggen samt selve riggen. Desuden giver det en sikkerhed

mod potentiel forurening af området i tilfælde af utilsigtede

udslip på overfladen.

Den centrale del af borestedet kaldes det indre boreområde

og vil dække et område på ca. 80 x 40 meter. Det indre område

er omgivet af en drænkanal, der opsamler regnvand eller

spild, der kan forekomme i dette område. Afløbene vil blive

dækket med gitre, der kan tåle tung trafik, men som stadig let

kan fjernes for at muliggøre rensning, hvis dette kræves. Disse

kanaler vil lede vandet eller væsken til et sandfang, derefter til

et opsamlingsbassin. Herfra føres det gennem en olie-/vandudskiller

med koalescensfilter, før det føres væk via et nedgravet

afløbsrør til en nærliggende vandvej. I dette centrale område

placeres selve boreriggen samt diverse udstyr såsom tanke, elgeneratorer

og andet udstyr.

Ved siden af det indre boreområde vil der også være et område,

der er beregnet som et opbevaringsområde til borerør.

Dette område vil have en størrelse på 14 x 80 meter. Afløb fra

dette område vil blive delt med det indre boreområdes system.

(Bilag 3-4)

Den indre del af borestedet vil også være opbevaringssted for

tilsætningsstoffer til borevæsken. I det centrale boreområde

er der en cirkulær betongrav kaldet borekælder. Dette er den

faktiske placering af Vendsyssel 1 brønden, der skal bores.

Kælderen vil skabe en arbejdsplads omkring “borehullet”. En

borekælder er typisk et betonrør på 2,5 meter i diameter og 2

Boreplads i Danmark


m i højden, der er placeret 2 m under stedets overflade. Gulvet

i kælderen er fyldt med minimum 20 cm beton til at forsegle

jorden mod alle former for væskegennemtrængning. Boringen

skal udføres gennem bunden af denne betonkælder.

Arealet udenfor det indre område kaldes borestedets ydre

område, og er næsten 1,5 gange så stort som det indre område.

Borestedets ydre område skal anvendes til opbevaring

af tilbehør, der anvendes til borearbejde. For eksempel hylstre

i forskellige størrelser, der anvendes til at fore borehullet,

mekaniske og elektriske reservedele samt betjeningsudstyr,

alle dele som støtter boreprocessen. Dette område bruges til

almindelig trafik (f.eks. lastbiler, gaffeltrucks).

Det ydre område er også vandtæt og indeholder et afløbssystem

til opsamling af regnvand omkring den ydre perimeter.

Dette afløbssystem vil være et separat system fra det, der er

etableret til det indre område. Principperne i systemet forbliver

dog de samme. Vandet samles i afløbsrender og ledes via underjordiske

rør til et sandfang, gennem opsamlingsbassinet og

gennem en olie-/vandudskiller med koalescensfilter inden det

ledes gennem et separat og nedgravet afløbsrør.

Det er planen at levere strøm fra elnettet. Men hvis der opstår

problemer med strømforsyningen og denne afbrydes, får riggen

strøm fra dieseldrevne generatorer, der kan levere 100 %

af riggens strømbehov.

Det vil derfor være nødvendigt at have en eller flere

dieseltanke på stedet. Disse skal have tilstrækkelig kapacitet

til at forsyne generatorerne så længe det kræves. Det vil være

et opsamlingsbassin, der er dimensioneret til at kunne inddæmme

lagertankene. Opsamlingsbassinet skal være af en

sådan størrelse, at det kan rumme 110 % af lagertankenes kapacitet,

hvis der opstår en lækage. Dieseltankene vil være dobbeltvæggede

af hensyn til øget sikkerhed og skal godkendes

af de lokale beredskabsmyndigheder samt de lokale miljømyndigheder.

Opsamlingsbassinet, hvor tankene placeres, vil være

over jorden og anbragt oven på borestedets hårde underlag.

Opsamlingsbassinet vil blive udstyret med et slidstærkt vand-,

kemikalie-, kulbrinte- og solresistent materiale. Placeringen

af voldgraven i det indre eller ydre boreområde vil afhænge

af riggens konstruktion. Behovet for et opsamlingsbassin vil

også afhænge af, hvorvidt selve tankene har en spildbakke

der er stor nok til at blive godkendt af myndighederne. Det

er også planlagt at opbevare alle smøreolier i en container i

opsamlingsbassinet. Alle monterede opsamlingsbassiner skal

også være udstyret med et afløbssystem. Dette afløbssystem vil

blive ledt gennem sit eget sandfang og klasse 1 olie-/vandudskiller

med koalescensfilter, inden det ledes videre til det indre

boresteds afløbssystem. Voldgraven vil også være udstyret med

en afspærringsventil og have påmonteret en vandbremse, der

er dimensioneret til at passe til olie-/vandudskilleren.

I området der støder op til det primære boreområde etableres

et “opholdsområde”. I dette område placeres transportable

containere, der indeholder kontorer, mødelokaler, omklædningsrum,

toiletter, kantine osv. Dette område anvendes også til

lette køretøjer og som parkeringsplads.

I det nordvestlige hjørne af borestedet ved siden af opholdsområdet,

etableres en vende- og parkeringsplads til tunge

køretøjer. Dette område vil også dele det samme afløbssystem

som opholdsområdet (se bilag 3-5).

Dette opholds- og parkeringsområde er også konstrueret

og gjort vandtætte på samme måde som de indre og ydre

boreområder. Regnvandsafløbet fra dette område er fælles og

deles med det ydre boreområde og deler det samme sandfang,

opsamlingsbassin, olie-/vandfilter og endelige afløbsrute. Opholdsområdet

er det eneste område, hvor personlige værnemidler

ikke er påkrævet.

Hele borestedets perimeter vil blive indhegnet med sikkerhedshegn,

og mens borearbejdet pågår, etableres der permanent

adgangskontrol for at styre og kontrollere alle personer, der

ankommer til stedet.

3.4 Afløb

Borestedets afløb vil have to forskellige funktioner i forbindelse

med projektets faser:

1) forberedelsesfasen, hvor borestedet etableres, men hvor

der ikke udføres nogen boreaktiviteter samt

2) borefasen, hvor boreriggen monteres, og hvor

borearbejdet udføres samt under demobilisering af riggen

Den mængde vand, der skal drænes væk fra borepladens område

vil blive beregnet på grundlag af DMI’s (Dansk Metrologisk

Institut) statistiske nedbørsdata.

Borestedet er opdelt i 3 sektioner (se figur 3-1);

1. Det “indre” boreområde, hvor den faktiske borerig med

tilhørende driftsudstyr er placeret (inkluderer borerørenes

opbevaringsområde). Personlige værnemidler obligatorisk.

2. Det “ydre” boreområde, omgiver det indre boreområde.

Personlige værnemidler obligatorisk.

3. Opholdsområde, hvor kontorer og supportvogne til

mandskabet er placeret sammen med parkeringsplads

til lette og tunge køretøjer.

Alle tre områder er vandtætte og dækket med et slidstærkt

og holdbart beskyttende lag. Det vandtætte lag forhindrer

regnvand eller andre væsker i at sive igennem til jorden under

borestedet. Stedets dræning vil blive baseret på både aktiv

pumpning og passiv nedsivning og fordampning. Hvordan

drænvandet håndteres på stedet afhænger af den aktuelle

arbejdsfase.

Dræning af rent vand fra borestedet vil blive baseret på

naturlige afløb til en tilstødende vandvej, der ligger vest for

borestedet. Der vil være to separate og individuelle afløbssystemer.

6


7

Dræning af borestedet vil blive opdelt i to faser:

a) Forberedelsesfasen, hvor borestedet etableres uden

nogen form for boreaktiviteter og

b) Udførelsesfasen, hvor boreriggen monteres på stedet og

borearbejdet finder sted.

Borestedets forskellige sektioner vil blive drænet som vist i

figur 3-1 og er detaljeret beskrevet i bilag 3-5

1) Det indre boreområde vil være beklædt med et vandfast

beskyttende lag og en aktiv og passiv dræning og pumpning

af vand vil blive anvendt afhængigt af den aktuelle fase af

borearbejdet.

Figur 3-1, Vendsyssel-1 borestedets afløbssystem (skematisk) (for yderlige detaljer se Bilag 3-5)

Opholdsområde

Sandfang

3.4.1 Det indre boreområde

Ydre

boreområde

Det centrale boreområde, hvor riggen og det tilhørende

udstyr er placeret, vil have en størrelse på ca. 4300 m².

Overfladen gøres uigennemtrængelig for vand og andre

væsker ved at blive beklædt med belægningssten med

sandfyld mellem stenene. Belægningsstenene lægges på

en vandtæt membran. Et materiale kaldet Ecoprec ® eller

lignende forventes anvendt (bilag 3.6).

Vandopsamlingsområdet etableres ved boreområdets ydre

perimeter. Vandet fra det indre boreområde vil blive ledt

til et sandfang. Sandfanget vil lade sedimentet bundfælde

til senere bortskaffelse. Vandet vil flyde over fra sandfanget

til et vandtæt opsamlingsbassin, der er dimensioneret

til det område, der skal drænes, for at fungere som

et opsamlingsbassin i tilfælde af skybrud.

Bassinet vil have en permanent vandstand på 5 til 10 % af

den fulde volumen. Vandstrømmen fra bassinet vil blive

kontrolleret til 5-7 liter pr. sekund af en vandbremse,

2) Området udenfor det centrale boreområde vil være beklædt

med et vandfast beskyttende lag og en aktiv og passiv dræning

og pumpning af vand vil blive anvendt afhængigt af den

aktuelle fase af borearbejdet.

3) Området med kontorvogne og parkering vil være beklædt

med et vandfast beskyttende lag og en aktiv og passiv dræning

og pumpning af vand vil blive anvendt afhængigt af den

aktuelle fase af borearbejdet.

Indre

boreområde

Sandfang

Olie vand

udskiller

Samlebassin Samlebassin

Til vandløb

Diesel tank

område

Borekælder

Olie vand

udskiller

Til vandløb

som også giver mulighed for en styret strømning gennem

klasse 1 olie-/vandudskiller med et koalescensfilter før det

endeligt forlader systemet til et nedgravet afløbsrør og

derfra ledes til et eksisterende vandløb. Denne lille vandvej

ligger cirka 100 meter vest for borestedets perimeter. Vand-

bremsen hjælper også med at forhindre erosion af det lille

vandløb. Alle dele af opsamlingssystemet vil være forsynet

med afspærringsventiler mellem dem for at isolere systemet,

hvis dette behov opstår.

Forberedelsesfase

Mens borestedet er i forberedelsesfasen, vil væskerne kun

være regnvand, og efter at have passeret gennem sandfanget,

opsamlingsbassinet og olie-/vandudskilleren anses

dette for at være rent, således at det straks kan udledes til

det nærliggende vandløb.

Udførelsesfase

I udførelsesfasen vil alle væsker, der lander i det indre

område, blive indsamlet og bortskaffet hos et egnet spilde-


vandsrensningsanlæg eller andet certificeret deponeringsanlæg.

Den opsamlede væske vil primært være regnvand

og eventuelt mindre mængder af borevæske, der ved et

uheld spildes under borearbejdet. Væsker, fra det indre

borested bliver ført ind i indsamlingssystemet gennem det

underjordiske afløb.

Nedstrømsventilerne fra opsamlingsbassinet låses for at

forhindre væsken i at forlade systemet under borefasen.

Væsker vil blive fjernet fra sandfanget og, hvis det kræves,

fra opsamlings-/inddæmningsbassinet med slamsuger og

bortskaffes på et behandlingsanlæg. Ingen af disse væsker

vil blive udledt til de nærliggende vandløb, da afspærringsventilen

på udløbsrøret vil blive låst i driftsfasen. I

tilfælde af skybrud vil vandet kunne flyde over fra sandfanget

til opsamlings-/inddæmningsbassinet, hvorfra det

vil også blive fjernet med en slamsuger og bortskaffes. Det

kan også være muligt at anvende regnvand i borevæsken,

hvis arbejdet tillader det.

3.4.2 Området udenfor det indre

boreområde

Forberedelsesfase:

Området udenfor det indre boreområde vil have en

størrelse på ca. 6500 m². Regnvandet i dette område vil

blive drænet bort gennem et vandopsamlingssystem, der

grundlæggende set er det samme som det, der anvendes

til det indre område. Afløbssystemet vil være fælles og

deles med opholds- og parkeringsområderne. Afløbssystemet

til de kombinerede områder vil derfor kræve et

opsamlingssystem, der er lidt større i de fysiske dimensioner

end det område, der skal drænes. Overfladen gøres

uigennemtrængelig for vand og andre væsker ved at

blive beklædt med belægningssten med sandfyld mellem

stenene. Belægningsstenene lægges på en vandtæt

membran. Membranen består af materialer (Ecoprec ® eller

lignende), som tidligere er blevet anvendt til boreprojekter

i Danmark.

Vandopsamlingsområdet etableres ved boreområdets ydre

perimeter. Dette system vil være placeret ved siden af systemet

til det indre område. Vandet fra det indre boreområde

vil blive ledt til et sandfang. Sandfanget vil lade sedimentet

bundfælde til senere bortskaffelse. Vandet vil flyde

over fra sandfanget til et vandtæt opsamlingsbassin, der

er dimensioneret til det område, der skal drænes, for at

fungere som et opsamlingsbassin i tilfælde af skybrud. Bassinet

vil have en permanent vandstand på 5 til 10 % af den

fulde volumen. Vandstrømmen fra bassinet vil blive kontrolleret

til 5-7 liter pr. sekund af en vandbremse, som også

giver mulighed for en styret strømning gennem klasse 1

olie-/vandudskiller med et koalescensfilter før det endeligt

forlader systemet til et nedgravet afløbsrør og derfra ledes

til en eksisterende vandvej. Denne lille vandvej ligger cirka

100 meter vest for borestedets perimeter. Vandbremsen

hjælper også med at forhindre erosion af det lille vandløb.

Alle dele af opsamlingssystemet vil være forsynet med afspærringsventiler

mellem dem for at isolere systemet, hvis

dette behov opstår.

Udførelsesfase:

I udførelsesfasen under borearbejdet vil området udenfor

kerneboringens overflade blive behandlet på samme måde

som under forberedelsesfasen. Systemet er konfigureret

således, at en afspærringsventil kan lukkes efter sandfanget,

efter inddæmningsbassinet eller efter olie-/vandfilteret,

hvis det er nødvendigt, og hvis situationen kræver

det, når borearbejdet er i gang. Hvis det er nødvendigt,

kan sandfanget og opsamlings-/inddæmningsbassinet også

tømmes med en slamsuger.

3.4.3 Område med kontorvogne og

parkeringsområde

Dette område, der består af opholdsområdet (3200 m²) og

parkeringsplads til tunge køretøjer (1400 m²), vil omfatte

kontorer, kantine, mødelokale, omklædningsrum, toiletter,

brusere og parkering til lette og tunge køretøjer. Området

her er også vandtæt og dækket med belægningssten på

samme måde som det indre og ydre boreområde.

Afløbssystemet er delt og fælles med afløbssystemet fra

det ydre boreområde. Alle væsker, der opsamles fra dette

område, vil derfor blive håndteret og behandlet på samme

måde som væsker fra det ydre boreområde. Den samlede

størrelse af opholds-/parkeringsområdet er 4600 m² og

kombineret med de ydre boreområder på 6 500 m² giver

det et total område på ca. 11.000 m² der skal drænes

(se bilag 3-5).

3.4.4 Område for besøgende

Det er ikke altid muligt at kontrollere antallet af besøgende,

der kører på Ovnstrupvej, som løber langs borestedet.

Derfor er det planlagt at etablere et “gæsteområde” på

ca. 50 til 100 m². Det vil indeholde et gæstecenter samt en

udsigtsplatform.

Gæstecenteret vil være lukket fra den ekstra parkeringsplads.

Det er planlagt, at adgangen til udsigtsplatformen

skal ske via en lille vej, der placeres på den vestlige

side af træbæltet, der støder op til borestedet. En ekstra

parkeringsplads vil blive etableret på den østlige side af

Ovnstrupvej omkring 250 meter fra Skævevej. Tilfældigt

besøgende kan parkere her og derefter stoppe ved besøgscentret

før de fortsætter på stien til udsigtsplatformen.

Stien vil være omkring 400 meter lang fra parkeringspladsen.

Et lille informationsskilt vil blive placeret ved stiens

begyndelse. Skiltet vil give information til de besøgende,

der ikke ønsker at gå op til udsigtsplatformen, men som

gerne vil have oplysninger om arbejdet. Formålet er at

have dette besøgsområde på et sikkert sted, der ikke forstyrrer

borearbejdet.

Under montering og demontering af boreriggen kan dette

område blive brugt som parkeringsplads til køretøjer, der

er involveret i flytningen.

8


9

3.5 Grundvandsbeskyttelse

3.5.1 Baggrund

Da borestedet ligger i et område med visse drikkevandsinteresser,

er det - som altid - meget vigtigt, at stedet og arbejdet, er

konstrueret således, at grundvandet beskyttes mod forurening

under borearbejdet, og at der ikke er nogen forbindelse mellem

grundvand og overfladevand efter boringen.

Dette opnås ved at cementere de første fire rørstørrelser fra

ca. 2000 m dybde til overfladen (dvs. ca. 1940 meter under det

nederste grundvandslag).

Beskyttelsen af grundvandet kan opdeles i to dele:

- Beskyttelse af vand nær overfladen (6-10 m)

- Beskyttelse af dybereliggende grundvand (40-60m)

Figur 3-2 viser også overfladerørets konstruktion (ned til ca. 170

m) med de to foringsrør, som er cementeret op til overfladen

og trykprøvet til 50 bar. Fra de øverste formationslag og under

grundvandsmagasinerne vil der kun anvendes borevæsker, som

er godkendt til brug for vandboringer i Danmark. I de øvre

formationslag og ned til under vandmagasinet, forefindes vand

og bentonit som er naturlige elementer.

Det er planlagt, at boringen af tophullet udføres af en

erfaren vandbore-entreprenør, der er certificeret af miljømyndighederne.

Figur 3-2, Boring gennem de vandbærende sandlag

Bilag 3.7 viser det planlagte brønddesign for hele borehullet,

hvor cementering af rørene er vist samt et eksempel på

et tværsnit gennem cementerede borestrenge.

3.5.2 Overfladevand

Det højtliggende grundvand under jordoverfladen beskyttes

af det vandtætte lag, der er lagt på det centrale boreområde

og afløbssystemet. Ekstra sikkerhed mod forurening

er opnået ved at iværksætte en særlig procedure til

behandling af vand og mulige udslip, når borearbejdet

finder sted..

3.5.3 Dybereliggende grundvand

Under selve borearbejdet vil grundvandsmagasinerne være

beskyttet af følgende (se figur 3-2 og bilag 3-7):

- Det øverste 30” rør i brønden vil blive monteret af et

autoriseret, dansk vandboringsselskab med lokal viden

om - og erfaring med - beskyttelse af vandreservoirer mod

forurening. Foringsrøret monteres ned gennem de øvre lag

af sand ned til en dybde på 15 til 20 meter (for lerdannelse).

Foringsrøret cementeres derefter op til overfladen for at

beskytte grundvandet mod lækage. Dybden af det første

foringsrør afhænger af den endelige placering af brønden,

da røret skal være under alt overfladevand og eventuelt

flydende sand.

- En ca. 170 meter dyb brønd boret med et ca. 26” borehoved

vil nå ned til kalkformationen i undergrunden. I nærheden

er en række vandbrønde og seismiske undersøgelser

blevet udført på en måde, så dybden kan forudsiges med

rimelig sikkerhed.

- Herfra bliver der monteret et 20” foringsrør, som vil

blive cementeret til overfladen for at skabe en fast barriere

mellem brønden og eksisterende grundvandsholdige lag.

Boringen ned til en dybde på 170 meter vil blive udført med

vand blandet med bentonit og et fortykningsmiddel, der er

godkendt til vandboring. Borespånerne vil blive bortskaffet

på en miljørigtig måde. Ved at lade 20” foringsrøret ende i

kalklaget oprettes et solidt fundament til den fortsatte boring.

- Før borearbejdet fortsættes, bliver cementen bag 20”

foringsrøret undersøgt for at sikre optimal beskyttelse af

grundvandet.

- I det efterfølgende hulsektion vil et 18-1/2 “ hul med et

16” foringsrør, blive boret af boreriggen og cementeret til

overfladen som de andre foringsrør.

3.5.4 Brøndens design

Brønden vil blive bygget med henblik på at skabe en solid barriere

til den omgivende undergrund og være stabil samt gøre

det muligt at sikre tilstrækkelig sikker udførelse af boringen

(bilag 3.7).

Det øverste 30” rør vil fungere som basis for det efterfølgende

20” foringsrør og samtidig udgøre en vigtig del af den barriere,

som beskytter grundvandet mod indtrængning af vand

fra overfladen.

20” foringsrøret vil give brønden et primært strukturelt fundament.

Brøndkontroludstyr vil blive monteret, og det vil give


generel understøtning til de andre foringsrør og blive cementeret

til overfladen.

Et 16” foringsrør vil føre ned gennem kalkstenslag og det

underliggende ler og sandsten. Dette vil også give et solidt

fundament for den fortsatte boring.

Et 13-3/8” foringsrør monteres, hvilket også vil blive cementeret

op til overfladen. 16” foringsrøret vil føre ned gennem

kalkstenslag og det underliggende ler og sandsten. Det vil give

et solidt fundament for fortsat boring.

Et 9-5/8” foringsrør vil blive monteret før det potentielle reservoir

er gennemboret. Hvis der skulle opstå problemer med

borehullet, cementeringen osv., vil der være to ekstra foringsrør,

som kan placeres i hullet for at sikre fuld integritet under

alle forhold.

Det sidste 5” foringsrør vil kun blive monteret, hvis der findes

kulbrinter. Dette foringsrør vil blive cementeret til en vis højde

i det foregående foringsrør som sikrer at en eventuel produktionstest

kan udføres på en sikker måde.

3.6 Vandforbrug og overvågning

Det er planen at bore to vandbrønde, hvoraf den ene skal

bores ca. 10 meter ind i kalkstensformationen (ca. 170m

dybde) med henblik på at fastslå, om der er grundvandsmagasiner

lige over kalken og i så fald hvor saltholdigt dette vand

er. Det andet hul bores til ca. 60 meter, der forventes at ligge

under grundvandsmagasinerne med størst potentiale. Begge

vandbrønde vil blive placeret på borestedet.

Vandet, der produceres af vandbrøndene vil ikke blive

anvendt som drikkevand. Dette vand skal anvendes til blanding

af boremudder, cement, rengøring af udstyr, udskylning

af toiletter osv. Det kan også bruges i nødstilfælde såsom

brand eller lignende. Vandet vil blive analyseret af et tredjepartslaboratorium

lige efter vandboringen er foretaget,

hvorefter det løbende overvåges under borefasen. Vandbrøndene

vil blive udstyret med pumper og flowmålere.

Figur 3-3, Mulige tilslutningspunkter til elkabler og fiberoptik til borestedet

Det anslås, at der vil være behov for ca. 2500 - 3500 m³ vand,

og vandet vil ikke blive anvendt før begyndelsen af borearbejdet

i andet kvartal 2013.

Det ansatte vandboringsselskab vil levere vandpumper og

reservedele og vil sikre vedligeholdelsesservice dag og nat i

tilfælde af uregelmæssigheder.

Det vand, der anvendes til drikkevand, vil blive leveret fra det

offentlige vandforsyningsnet. En midlertidig forsyningsledning

vil blive etableret fra det kommunale net. Forbindelsen fra den

offentlige forsyning etableres fra Ovnstrupvej. Det anslåede

forbrug af drikkevand er 100-150 m³ for hele borearbejdet.

Der er indsendt separat ansøgning til Frederikshavn Kommune

vedrørende vandboringerne den 19. september 2012.

3.7 Strøm og kommunikationsmidler

Det er planen at føre to kabler fra den nærliggende transformerstation

til borestedet (et 0,4 kVA og et 10 kVA kabel). Det

mindste kabel (0,4 kVA) vil blive anvendt til forskelligt udstyr

under konstruktionen af borestedet og om muligt (på grund

af timing) under boring af vandbrøndene. 10 kVA-kablet vil

blive anvendt til at køre en del af boreriggen - hvis det er

muligt.

På nuværende tidspunkt er licitationen for boreriggen igangværende,

og det undersøges hvorvidt disse kan udnytte den

elektriske forbindelse og om elselskabet kan acceptere de

strømforbrugsprofiler, der leveres af bore-entreprenøren.

Hvis boreriggen ikke kan køre på strøm fra elnettet, vil den

køre på diesel. I dette tilfælde vil forbruget være mellem 6000

til 12.000 liter pr. dag, afhængigt af den aktuelle drift. I tilfælde

af at elkablet kan udnyttes, vil det direkte dieselforbrug

reduceres betydeligt. Det er usandsynligt, at boreriggen kan

strømforsynes 100 % af elkablet på grund af det betydelige

forbrug i perioder med spidsbelastning.

Kabelføringen vil blive udført af et elselskab. Dette omfatter

myndighedsprocessen samt montering af kablet.

På nuværende tidspunkt foregår der

drøftelser vedrørende installation af

fiberoptisk kabel. Hvis det er muligt, vil

dette blive forbundet til borestedet for at

give mulighed for internetadgang med

høj hastighed, telefoni og tv.

Figur 3-3 viser mulige elektriske og fiberoptiske

tracer.

10


11

3.8 Tilkørselsveje

Borestedet ligger ved siden af Ovnstrupvej, 9352 Dybvad.

Der er en eksisterende privat vej, som anvendes af naboer

og lastbiler til sandudvindingsområdet. I øjeblikket, og fra

tid til anden, er der en vis trafik til og fra grusgraven, som

ligger på Ovnstrupvej (modsat borestedet) - se bilag fra 3-8

til 3-11.

Indkørslen på Ovnstrupvej vil blive udvidet med omkring 4

til 5 meter. Dette vil gøre kørsel ind og ud på Ovnstrupvej

meget lettere for tunge køretøjer, da svingets skarphed

er blevet reduceret. Det vil også give mulighed for, at to

lastbiler kan passere hinanden ved indgangen, hvis det er

nødvendigt.

Den første del af Ovnstrupvej vil blive belagt med sten.

Det er planen, at ca. 40 meter af vejen stenlægges. En

fordel ved dette er at forhindre, at løst grus kommer ud

på Skævevej.

De grene der hænger ud over grøften på den sydvestlige

og sydøstlige side af krydset vil blive trimmet tilstrækkeligt

for at øge synligheden for de udkørende chauffører.

Afløbsrøret under Ovnstrupvej i krydset vil blive inspiceret

og udvidet og/eller repareret efter behov.

Ovnstrupvej vil blive udvidet med ca. 6 meter på den

vestlige side af vejen, op til 250 meter nord for Skævevej.

Denne udvidelse vil muliggøre at to store lastbiler kan

passere hinanden. Den eksisterende overfladebelægning

er granuleret asfalt og vil blive opretholdt på denne del af

vejen.

De resterende 400 meter til borestedet vil vejen blive udvidet

på den østlige side af vejen. Der er i øjeblikket anbragt

overfladejord fra det igangværende grusgravningsarbejde.

For at muliggøre udvidelsen skal cirka 3 - 4 meter jord

fjernes langs den vestlige side af jordbunkerne. Cementbarrierer

vil blive placeret på det ryddede areal og parallelt

med jordbunkerne. Jord kan således anbringes bag

barriererne. Barriererne vil også forhindre den resterende

jord fra at skride ud på kørebanen, hvis kraftige regnskyl

forårsager ustabilitet i den oplagrede jord.

Det øverste lag på denne del af vejen er en blanding af

grus/sand/ler, og det er planlagt at det skal beholdes som

det er. En konsekvens af den øgede trafik kan være en

stigning i støvdannelsen. Undersøgelser udføres for at

finde en passende løsning.

3.9 Forventet trafik

På baggrund af erfaringer fra andre borearbejder og vurdering

af arbejdets faser, kan den forventede trafik til og

fra borestedet forventes at udgøre som følger:

3.9.1 Konstruktion af boreplads

Denne fase vil primært bestå af jordflytning og konstruktion

af den vandtætte plade, afvandings-grøfter og bassiner

til boreriggen samt dens udstyr.

Dette arbejde forventes at vare i 2-3 måneder, hvor bulldozere

vil arbejde på borestedet med at fjerne overfladejord

og opbygge en støjbeskyttende mur omkring stedet.

Senere vil lastbiler køre grus fra den nærliggende grusgrav

til stedet for at skabe et plant underlag. Her vil trafik

primært bestå af lastbiler, der krydser vejen.

Ud over dette kan der være yderligere 3-4 lastbiler, som

dagligt leverer udstyr.

3.9.2 Mobilisering af boreriggen

Mobilisering og montering af riggen og dens udstyr vil, i

løbet af en 10-14 dages monteringsperiode, typisk kræve

ca. 70-80 lastbiler, der medbringer boreriggen og et antal

containere og forskellige former for udstyr.

Ingen af lastbilerne vil være af stor størrelse, da riggen

skilles ad før transporten.

En vigeplads vil blive etableret på et praktisk sted i nærheden

af borestedet, men maksimalt to lastbiler vil vente

her på at aflevere deres last.

Under ventetiden vil deres motor være slukket.

Lastbilernes ankomst til stedet vil blive koordineret af en

professionel “truck-pusher”, som vil sikre, at hver enkelt

lastbil kaldes ind på borestedet, én efter én, tømmes og

sendes af sted før den næste lastbil ankommer.

Den trafikale belastning på tilkørselsvejen vil således være

på maks. 15 lastbiler om dagen i højsæsonen på 2-3 dage,

og 5-7 i den resterende del af monteringsperioden.

Da lastbilernes ankomst styres af en foruddefineret tidsplan,

er det muligt at forsyne naboerne med forholdsvist

nøjagtige tidspunkter for trafikbelastningen på de nærliggende

veje.

Der udarbejdes en trafikpolitik for at minimere forstyrrelser

af naboerne. Den maksimale hastighed på tilkørselsvejen

til byggepladsen vil blive begrænset til 20 km/t.

3.9.3 Borearbejdet

Under borearbejdet vil 3-4 lastbiler pr. dag ankomme og

køre fra borestedet med indsamlede borespåner og affald.

Disse lastbiler vil have normal størrelse.

Ud over disse lastbiler vil højst 5-8 lastbiler om dagen forventes

at medbringe reservedele, rør og andre typer udstyr

til borestedet.

Personale vil blive transporteret til borestedet i varebiler

eller normale biler. En sådan transport vil beløbe sig til

maks. 20 biler eller minibusser om dagen, der primært

ankommer og afgår omkring skiftetider.


3.9.4 Demonteringsperiode

Demonteringsperioden er den periode, hvor boreriggen

skilles ad og fjernes sammen med alt dens udstyr og containere.

Mængden af trafik i denne periode svarer til den i mobiliseringsperioden,

men varigheden er kortere - typisk kun

10-12 dage.

Igen vil en “truck pusher” koordinere trafikken på en

sådan måde, at ingen køretøjer vil vente på stedet, og igen

vil det være muligt at udstyre naboerne med en nøjagtig

plan for trafikbelastningen på vejen.

3.9.5 Ekstra trafik

I tillæg til de lastbiler, der er knyttet til boreriggen, skal

der forventes en vis trafik på vejen fra lastbiler, der arbejder

i den nærliggende sandgrav.

På grund af tidspunktet på året og niveauet af byggeaktiviteter

i regionen, vurderes denne trafik til at bestå af

maksimalt 3-10 lastbiler om dagen.

3.10 Inspektion og godkendelse

3.10.1 Før borearbejdet

Før borearbejdet påbegyndes, vil de relevante myndigheder

kontrollere og godkende de planer, der er udarbejdet

for både opførelsen af borestedet og det boremateriale,

der skal bruges.

De myndigheder, der straks vil blive anmodet om at udføre

kontrol og godkendelse, er:

- Frederikshavn Kommune (borestedet, tilkørselsvej,

grundvand, byggetilladelse, zonetilladelse osv.)

- Energistyrelsen (boreprogram og -udstyr)

- Arbejdstilsynet (betingelser relateret til sikkerhed

på arbejdspladsen)

- Beredskabstjenesten

3.10.2 Under borearbejdet

Under borearbejdet kan de involverede myndigheder til

enhver tid besøge boreområdet for at inspicere arbejdet

og de sikkerhedsmæssige forhold, og alle relevante optegnelser

og beregninger mv. vil være til rådighed for dem.

3.10.3 Efter afslutning af borearbejdet

Efter afslutningen af borearbejdet - afhængigt af resultaterne

af boringen – vil hele eller en del af boreområdet

blive reetableret til den tilstand det havde, før byggeriet

og boringen blev påbegyndt.

Tilsvarende inspiceres tilkørselsvejen for at sikre, at der

ikke er opstået skader på den eller på de forstærkede områder

i forbindelse med borearbejdet.

Før myndighederne opfordres til at gennemføre deres

inspektion, vil udvalgte specialiserede virksomheder have

undersøgt de forskellige situationer og godkendt reetableringen

skriftligt.

Hvis resultaterne er positive, fjernes boreriggen og borestedet

(inkl. dræn og bassiner) rengøres grundigt for at

sikre, at det er rent vand, som strømmer gennem afløbet

til strømmen vest for borestedet.Borestedet er sikret med

hegn og overvågning. Det er i øjeblikket ikke muligt at

forudsige varigheden af dette, da den afhænger af en

færdiggjort VVM vedrørende test af brønden plus analyser

fra forskellige laboratorier.

12


4 Gennemførelse af Vendsyssel-1 boringen

Boreprogrammet er udarbejdet på baggrund af den

tilgængelige geologiske information. Entreprenører inviteres

til at afgive bud på kravene til boreriggen samt på alle

tjenester, der er nødvendige for at udføre boringen. Implementeringen

følger boreprogrammet, der er udarbejdet af

Total E&P Denmark B.V. og godkendt af Energistyrelsen i

henhold til danske regler for efterforskningsboringer.

13

4.1 Borearbejde

En brønd bores ved at lade et borehoved gennemtrænge

undergrunden.

Borehovedet består af en massiv blok af højkvalitetsstål

udstyret med tre hjul, der hver er forsynet med pigge eller

skarpe spidser.

Hovedet er monteret for enden af et tungt rør, og vægten

af røret skaber et sådant pres på hovedet, at dets spidser

skærer sig gennem undergrunden når det tunge rør med

hovedet for enden drejes rundt.

Når hovedet skærer sig igennem undergrunden vil

borespånerne (jord, grus, småsten osv.) blive skyllet op til

overfladen af flydende mudder (borevæske), som presses

ned gennem det hule borerør og ud gennem små dyser i

borekronen.

Boringen er således en kombination af borehovedets arbejde

og borevæske, der cirkulerer forbi borehovedet for at

sikre, at den borede formation løftes til overfladen.

For at sikre kontrol over de mulige geologiske lag af olie

eller gas under højt tryk i undergrunden, er en Blow-out

preventer (BOP) monteret på toppen af brønden omkring

borerøret. Denne BOP er et meget solidt ventilarrangement,

som kan skære borerøret og lukke brønden.

For at beskytte miljøet udføres boringen gennem foringsrør,

som sænkes ned i brønden, i takt med at borehovedet

skærer sig dybere og dybere ned i undergrunden. På

denne måde er det muligt at etablere et lukket kredsløb,

hvor borevæsken transporteres tilbage til overfladen,

skylles og pumpes tilbage i brønden (genbruges). Foringsrøret

forhindrer også enhver forurening af grundvandet

og de forskellige lag i undergrunden.

For at sikre integritet og miljøbeskyttelse cementeres foringsrøret

ind i brøndens sider i takt med at borearbejdet

skrider frem.

4.2 Boreriggen og udstyr

Den mest hensigtsmæssige borerig vil blive udvalgt på

grundlag af en evaluering af de tekniske, miljømæssige og

økonomiske parametre. Tilbudsprocessen er i øjeblikket i

gang.

Det er et krav, at boreriggen arbejder på en miljøvenlig

måde og er konstrueret til at have et lavt støjniveau og

optage mindst mulig plads.

Det maksimale støjniveau vil typisk være ±40dB - 60dB, målt

i en afstand på 300 meter fra riggen. Riggen vil være i drift

24 timer i døgnet og 7 dage om ugen under borefasen.

Boreriggens størrelse vil være omkring 350 tons, 1500-2000

HK. Boreriggen skal være miljøvenlig med lave luft- og

støjemissioner og med det mindst mulige pladsbehov.

Ud over boreriggen vil udstyr og maskiner omfatte lastbiler

der medbringer udstyr, gaffeltrucks til at håndtere

foringsrør og andet på borestedet og lastbiler til indsamling

af affald og spildevand.

Et eksempel på en borerig er vist i bilag 4-1.

Borearbejdet er planlagt til at vare ca. 2-3 måneder.

4.3 Sløjfning af brønden

Brønden vil blive sløjfet iht. Energistyrelsens retningslinjer.

Det detaljerede sløjfningsprogram skal godkendes af Energistyrelsen,

før afslutningsarbejdet (Plug and abandonment)

kan påbegyndes.

4.4 Personale

Boremandskabet forventes at bestå af ca. 30 personer, der

arbejder i to skift. Dette mandskab suppleres med forskellige

former for støtte- og specialiseret personale, der

bringer det samlede antal op på omkring 20 personer på

borestedet på et givet tidspunkt.

Alle medarbejdere skal have arbejdstilladelse i Danmark,

og specialister som kranførere, gaffeltruckchauffører osv.

skal have godkendt deres nationale eksamensbeviser

accepteret af Arbejdstilsynet.

Ledere af borearbejdet skal kunne tale engelsk og vil have

den relevante internationalt certificerede uddannelse, der

kræves af Energistyrelsen.

Alt boremandskab vil - under borearbejdet - have dokumentation

for den uddannelse, der kræves af Arbejdstilsynet

(arbejde i højden osv.) og alt personale på stedet vil


have deltaget i et H 2 S genopfriskningskursus inden der

bores gennem en forudbestemt dybde.

Personalet vil blive indkvarteret for så vidt muligt lokalt.

Mad til personale, der har vagt på boreriggen vil blive

leveret af et lokalt cateringfirma eller af det hotel, hvor de

er indkvarteret.

Lederpersonale, der har vagt i nattetimerne, vil have adgang

til et bekvemt rum, hvor de kan hvile sig i de perioder,

hvor de ikke skal udføre arbejdsaktiviteter.

Det er af afgørende betydning for Total E&P Denmark B.V.,

at det højeste niveau af sikkerhed og vedligeholdelse af

sundhed opretholdes ved borestedet, og da mangel på

ordentlig oprydning og rengøring kan sænke kvaliteten af

og holdning til arbejdet, gøres der alle bestræbelser på at

motivere mandskabet til at overholde de retningslinjer, der

er angivet i manualen “Adfærd og sikkerhed på pladsen”.

Sikkerheden på stedet vil blive varetaget af en on-site

sikkerhedsorganisation, der vil blive organiseret i overensstemmelse

med danske regler og bestemmelser og med de

forskrifter, der er anført af Arbejdstilsynet.

Boreentreprenøren vil have sine egne sikkerhedsrepræsentanter

på stedet, og en SSM- repræsentant for

Tabel 4-1, Anslået mængde borevæske og borespåner produceret under boring af Vendsyssel-1

Programmer for borevæsken er ikke fastlagt endnu, men

alle tilsætningsstoffer vil blive en del af REACH-databasen

og være registreret og godkendt til brug i Danmark. Tabel

4-2 viser en typisk liste over tilsætningsstoffer, der anvendes

i borevæsken.

Total E&P Denmark B.V. vil være tilgængelig under hele

boreperioden.

4.5 Affaldsproduktion og -håndtering

4.5.1 Borespåner og boremudder

Boringen af vandbrønde og efterforskningsbrønde udføres

med en vandbaseret muddervæske. Borespåner og

borevæske fra borearbejdet i byggefasen repræsenterer

den største del af det affald, der genereres. De anvendte

kemikalier er ikke klassificerede som miljøfarlige og kan

bortskaffes uden problemer som ikke-farligt affald til affaldsdepoter.

Alle anvendte kemikalier under borearbejdet er registreret

i REACH-databasen og de har et dansk produktregisternummer

(PR-nummer). Gyldige sikkerhedsdatablade vil

- som et minimum - være tilgængelig på dansk og engelsk.

Tabel 4-1 viser det anslåede beløb af borespåner og

borevæske.

Afsnit Muddertype

Anslået mængde Anslået volumen

Ialt Bemærkninger

borespåner af borevæske

Tons Tons Tons

26” Bentonitmudder 164 55 219

18-1/2” Bentonitmudder 500 180 680

kaliumchlorid

under kridt

16” Kaliumchlorid 280 85 385

under kridt

12-1/4” Special mudder 410 117 527

8-1/2”* Special mudder 80 26 106

Total 1434 463 1897

*) Borehullets endelige dybde tilsigtes at være mellem 4000 og 4500m - beregninger er baseret på en boredybde på 4500 m

Ca. 100 m 3 bentonitmudder

genbruges fra forrige sektion

(anslået til 115 tons med 1,2

sg muddervægt)

Ca. 80 m 3 kaliumchloridmudder

genbruges fra forrige

sektion (anslået til 100 tons

med 1,25 sg muddervægt)

Ca. 100 m 3 special mudder

genbruges fra forrige sektion

(anslået til 92 tons med 1,15

sg muddervægt)

Borevæsken cirkuleres i et lukket kredsløb, og intet vil

blive frigivet til det lokale miljø. I stedet transporteres det

til godkendte rensningsanlæg og/eller affaldsselskaber.

Borevæsken returneres i størst muligt omfang til leverandøren

eller andet borearbejde, hvis det er muligt.

14


15

Tabel 4-2, Typiske produkter, der anvendes i borevæsken under borearbejdet

Produkt

Bentonit

Fortykningsmiddel

Sodaaske

Kaliumchloridopløsning

Kaliumbicarbonat (bagepulver)

Citronsyre

Organisk smøremiddel

Kridt

Salt

Affaldet vil blive klassificeret som 1 til 4 i henhold til den danske

standardklassificeringsordning for affald. Nedenstående

tabel viser den estimerede klassificering pr. hulsektion.

Tabel 4-3, Forventet klassificeringsordning for borespåner og boremudder

Section Mud type Expected class*

26” Bentonitmudder Klasse 1

18-1/2” Bentonitmudder /

kaliumklorid under

kridt

Klasse 1 / klasse 2

16” Kaliumklorid under kridt Klasse 2 / klasse 4*

12-1/4” Special mudder Klasse 2 / klasse 4**

8-1/2” Special mudder Klasse 2 / klasse 4**

*) Årsagen til de potentielt forskellige klasser skyldes usikkerheden om

Glykol vil være nødvendigt for at stabilisere skiferen, når der bores. Hvis

Glykol tilsættes til borevæsken vil klassen være 4.

**) Leverandøren af borevæsken er endnu ikke blevet valgt, og det er

uvist, hvilket muddersystem der vil blive anvendt til 12-1/4 “og 8-1/2”

hulsektioner.

4.5.2 Spildevand

Under borefasen bortledes der ikke bore-mudder, men der

er behov for at aflede og bortskaffe regnvand. Regnvand

vil blive indsamlet gennem boreområdets afløbssystem, og

efter det er ført gennem behandlingsudstyr vil det blive

udledt til en nærliggende vandvej. Under forberedelsesfasen

vil vandet fra hele området blive udledt. Under boringens

tidsramme, hvor borearbejde finder sted, vil alt vand

fra det indre boreområde blive indsamlet og bortskaffet

på et behandlingsanlæg. Vand fra det ydre boreområde og

opholds-/parkeringsområde vil blive frigivet efter det er ledt

gennem behandlingssystemet. Systemet kan isolere, hvis der

opstår et spild eller hvis andre betingelser kræver isoleringen.

Der tages regelmæssigt prøver af det vand, der frigives i

vandstrømmen.

Borevæskekemikalier vil blive opbevaret i det indre boreområde

eller i lukkede og beskyttede containere med spildbakker

under dem.

Med et forventet mandskab på ca. 30 mand pr. dag under

borearbejdet, er der et behov for at råde over en forventet

daglige mængde brugsvand og sanitetsvand i beholderen

på ca. 1500 liter (100 - 150 m3 i alt). Dette vand modtages i

septiktank, der er placeret på overfladen, som regelmæssigt

tømmes af en slamsuger og transporteres til lokale rensningsanlæg.

4.5.3 Andet affald

I den periode, hvor boringen finder sted, forventes det, at

andet affald som f.eks. dagrenovation, brændbare materialer

og jern vil udgøre mindre end 50 tons. Affaldet vil

blive bortskaffet af et godkendt og certificeret renovationsselskab

i henhold til gældende danske regler.

Alt affald skal holdes adskilt og vil blive kørt bort til en

godkendt losseplads i Danmark. Affald vil blive redegjort

for - på månedsbasis - efter forskellige affaldskategorier.

Tjenesteudbydere vil til enhver tid:

- observere og overholde alle love og bestemmelser

vedrørende fremstilling, transport, opbevaring,

behandling og/eller bortskaffelse af affald

- sørge for at minimere mængden af affald og

- overholde reglerne for miljøbeskyttelse, da det

påvirker deres arbejde.

4.6 Forureningsbeskyttelse

4.6.1 Grundvandet

Det tilstræbes at oplagre den mindst mulige mængde

tilsætningsstoffer på boreområdet, og der sørges for, at de

fleste kemikalier ikke påvirker miljøet. Tilsætningsstoffer

med en risikoklassificering vil endvidere blive opbevaret

indenfor boreområdet, der har sit eget lukkede afvandingssystem.

Kemikalier kan også opbevares i containere

eller lignende, som er udstyret med spildbakker.

Selve boringen er konstrueret på en sådan måde, at grundvandet

løber bagved et foringsrør på 30”, som er cementeret

til overfladen ved hjælp af cement med lavt alkaliindhold.

De dybere liggende lag af vand er sikret bagved et

foringsrør på 20”, som også er cementeret til overfladen.

Denne cement bliver pumpet af et firma specialiseret i cementering,

og cementen vil blive valgt på et miljømæssigt

og teknisk grundlag.

Hensigtsmæssige midler er taget i brug for at beskytte

jord eller grundvand mod udslip, da alle overflader, hvor

arbejdet finder sted, er forseglede og kontrollerede med

lukkede dræn.

Cement pumpes ind mellem foringsrøret og formationen

for at tætne hulrummet. Teknikken svarer til den metode,

der anvendes ved boring af vand- eller geotermiske

brønde. Der vil ikke være nogen væsentlig risiko for

forurening af jord eller grundvand.


Boring udføres med vandbaseret borevæske som ikke vil

blive udledt til omgivelserne.

Tæt på overfladegrundvandet vil der blive boret observationsbrønde

for at muliggøre periodisk prøveudtagning.

4.6.2 Støj og vibrationer

Prøvetagning i vandbrønd

Den øverste jord, som er udgravet ved opførelsen af borepladsen,

vil blive placeret på en sådan måde, at vægge eller

jordvolde etableres i retning mod de nærmeste naboer

- se bilag 4-2.

Disse jordvolde vil mindske støjen fra boreaktiviteterne til

det standardniveau, som accepteres af de danske myndigheder.

De elektriske generatorer, som anvendes af riggen, hånd-

teringen af rør, rystebordene (shale shakers) og den almindelige

arbejdsaktivitet vil skabe en vis mængde støj,

men erfaringen viser, at den type rig, der vil blive anvendt

til arbejdet, typisk genererer mindre end de niveauer som

tillades af myndighederne.

Når riggen er blevet udvalgt og installeret på pladsen, vil

der blive foretaget målinger for at sikre, at de lovmæssige

grænser for støjudstråling ikke overskrides. Jordvoldene vil

sandsynligvis reducere en stor del af den frembragte støj,

men om nødvendigt vil støjreducerende skærme blive sat

op, hvor der er behov for det.

Mindre vibrationer kan forekomme i korte perioder, hvis

logging i brønden kræver brug af seismisk udstyr, der

anvendes nede i brønden. I så fald vil naboerne blive

informeret, og seismografer vil blive installeret, inden en

sådan logging påbegyndes.

De vibrationer, som frembringes af det seismiske udstyr,

vil langt fra have en sådan intensitet, at de kan forårsage

nogen form for skade på husene i nærheden eller være til

ulejlighed for beboerne. Seismografer vil blive installeret,

før arbejdet påbegyndes, for at sikre, at en gyldig baseline

er samlet.

4.6.3 Lys

Af sikkerhedsmæssige årsager vil lysmaster være tændt

på borepladsens relevante områder i løbet af natten.

Boreriggen vil også være udstyret med forskellige former

for arbejdslys. Dog vil et sådant lys blive dæmpet og kun

rettet mod arbejdsområderne, så lyset ikke er til gene for

omgivelserne. Al unødvendigt lys vil blive slukket, når det

ikke skal bruges.

Selvom alle midler vil blive taget i brug for at begrænse

udledningen af lys så meget som muligt, skal det bemærkes,

at personalets sikkerhed og sikkerheden ved

riggen og det tilhørende udstyr får førsteprioritet, når

behovet for belysning af borepladsen vurderes.

4.6.4 Luft

Støv fra lastbilerne, som opholder sig på pladsen og transporterer

udstyr til og fra pladsen, og støv fra boreriggen

og cementblandere, vil blive begrænset ved at lægge

belægning på borepladsen og ved at dække tilkørselsvejen

med hård belægning.

Hvis der dannes for meget støv i området, sprøjtes vand

ud over jorden for at begrænse belastningen af miljøet så

meget som muligt og for at reducere antallet af skader på

udstyret.

Emission fra lastbiler og mobilt udstyr vil blive begrænset

så meget som muligt, f.eks. ved at beordre lastbilerne til

ikke at køre i tomgang i mere end 2 minutter, når de er

på pladsen eller i nærheden af borepladsen (påkrævet i

manualen for ”Adfærd og sikkerhed på pladsen”).

Udstyr, der udsender udstødningsgasser på pladsen, vil

være forpligtet til at være certificeret som lav emission og

lav NOx.

Installation af elektriske kabler til boreriggen vil reducere

lokal emission. Som allerede forklaret, undersøges det

på nuværende tidspunkt, om det er muligt at forbinde

borearbejdet til nettet.

16


5 Reetablering af borepladsen

17

5.1 Baggrund

Det er en forudsætning for tilladelserne og koncessionen,

at den mark hvor boreområdet er etableret, genskabes i sin

oprindelige form, efter boringen er afsluttet.

Afhængigt af boringens resultat vil der derfor være tale om

to muligheder for en reetablering:

1. Prøveboringen viser intet spor af kulbrinter:

- Brønden vil blive sløjfet i henhold til Energistyrelsens

retningslinjer.

- Alle dele af afvandingssystemet, der har været udsat for

nogen form for forurenende stoffer eller urenheder, skal

renses. Væske og alle udvundne sedimenter skal bort-

skaffes i et behandlingsanlæg.

- Sandfang fjernes, hullet dækkes til, og jorden stampes.

- De vandtætte membraner fra slamfanget/opsamlings-

bassinet skal fjernes, hullerne skal dækkes til, og jorden

skal stampes. De vandtætte membraner eller materialer

skal bortskaffes i henhold til bedste praksis.

- Olie/vand-separator med koalescensfiltre skal fjernes,

hullerne skal dækkes til, og jorden skal stampes.

- Hegnet omkring borepladsen fjernes.

- Drilling cellar fjernes, huller dækkes til, og jorden stampes.

- Alle belægningssten fjernes fra alle områder og bortskaf-

fes i henhold til bedste praksis.

- De vandtætte membraner og materialer skal fjernes fra

alle områder og bortskaffes i henhold til bedste praksis.

- Alle drænkanaler fra det indre boreområde skal graves op

og fjernes. Huller skal dækkes til, og jorden skal stampes.

- Alle drænkanaler fra det ydre boreområde, opholdsom-

rådet og parkeringsområdet skal graves op og fjernes.

Huller skal dækkes til, og jorden skal stampes.

- De underjordiske afløbsrør skal graves op og fjernes.

Huller dækkes til, og jorden stampes.

- Fyldmateriale der blev transporteret ind på pladsen,

skal fjernes.

- Hele boreområdet skal grubes for at modvirke traktose.

- Det bortgravede og oplagrede muldjord spredes ud

over boreområdet.

- Det reetablerede område inspiceres af lodsejeren,

koncessionshaveren og eventuelt en repræsentant

fra kommunen.

- En eftersynsundersøgelse foretages enten af selskabet og/

eller af en tredjepart for at vurdere områdets overordnede

status.

- De tilsynsførende myndigheder foretager en afslutten-

de inspektion og godkendelse af det reetablerede

boreområde.

2. Prøveboringen viser spor af kulbrinter:

- Borepladsen renses og fejes med fejemaskine.

- Drænsystemet i det indre område hvor boreriggen har

stået, renses grundigt. Alle væsker eller sedimenter

bortskaffes i et behandlingsanlæg.

- Hele afvandingssystemet fra det ydre boreområde, op-

holdsområdet, parkeringsområdet samt hvor boreriggen

har stået, renses grundigt. Alle væsker eller sedimenter

bortskaffes i et behandlingsanlæg.

- Sandfang renses. Alle væsker, slam eller sedimenter

bortskaffes i et behandlingsanlæg.

- Koalescensfilter renses. Alle væsker, slam eller sedimenter

bortskaffes i et behandlingsanlæg.

- Slamfanget/opsamlingsbassinet renses efter behov.

Alle væsker, slam eller sedimenter bortskaffes i et

behandlingsanlæg.

- Brøndens overflade sikres.

- Hegnet omkring borepladsen inspiceres og sikres således,

at det kan aflåses.

- Hegnet omkring slamfanget/opsamlingsbassinet inspiceres

og sikres således, at det kan aflåses.

- Der installeres alarmer og overvågning på pladsen efter

behov.

- Der installeres permanent belysning af boreområdet.

- De tilsynsførende myndigheder foretager en afsluttende

inspektion og godkendelse, så pladsen kan fremstå i

uberørt tilstand.

5.2 Genanvendelse af materialer

Materialer, som er blevet anvendt i konstruktionen af

boreområdet, vil blive genanvendt i det omfang, det er

muligt, miljømæssigt forsvarligt og godkendt af tilsynsmyndighederne.

Hvis de ikke kan genanvendes, vil de blive bragt til en godkendt

losseplads, hvor de vil blive bearbejdet yderligere.

I forbindelse med reetableringen af boreområdet eller dele

af det vil de godkendende myndigheder blive holdt løbende

orienteret om de enkelte arbejdssekvenser.

Specialister på feltet vil ligeledes foretage en inspektion af

området for at sikre, at skader der ikke umiddelbart er synlige,

bliver opdaget, registreret og udbedret.

Der vil således blive foretaget en særlig inspektion af:

- Markområdet og dets nærmeste omgivelser

- Tilkørselsvejen til boreområdet

- Grundvandet

Borearbejdet bliver – hvad enten der påvises spor af kulbrinter

eller ej – afsluttet med, at de berørte myndigheder

anmodes om at udføre en inspektion og godkendelse af, at

boreområdet er reetableret til den stand, der er aftalt.


6 Miljømæssig baseline

Total E&P Danmark B.V. har som en del af interne procedurer

hos Total E&P indledt et miljømæssigt baseline-studie sammen

med ingeniørfirmaet Rambøll. Studiet skal kortlægge

det lokale miljø i nærheden af pladsen.

Overvågning af relevante miljøparametre vil finde sted i

løbet af hele projektperioden, fra de første forberedelser

af pladsen til færdiggørelsen af reetableringen af pladsen.

Steder, der overvåges, inkluderer boreriggen, boreunderlaget,

nærområdet plus et større område

for at sikre, at både kilderne til mulige

belastninger og selve de mulige belastninger

bliver overvåget.

Området ligger på landet (landlig zone)

og er omgivet af større gårde og husmandssteder,

og arealet anvendes til landbrugsformål.

Det nærmeste byområde er

Dybvad, som ligger øst for pladsen i en

afstand af ca. 5 km. Brønden ligger 2 km

vest for pladsen, og Try ligger 3 km nord

for området (Figur 6-1).

Figur 6-2, Projektplacering – illustrerer “beskyttet

natur” og “områder med potentiale for udvinding

af råstoffer” i henhold til Naturbeskyttelsesloven og

Frederikshavns kommunale plan.

Pladsen er beliggende i et område med potentiale

for udvinding af råstoffer, og områdets grundvand

har status af at være potentielt drikkevand.

Kilometer

Ved pladsens vestlige grænse er der et sammenhængende

område bestående af beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Det består af en fredet mose, græsarealer,

en eng og et vandløb, som illustreret på figur 6-2. Der er

ingen registrerede beskyttede arter i området. Dog oplyser

Natur- og Miljøafdelingen i Frederikshavn Kommune, at

oddere (bilag IV om arter) kan findes i mange af kommunens

vandløb.

Figur 6-1, Lodsejers mark nær Brønden i Frederikshavn Kommune hvorpå projektpladsen vil blive anlagt

Har kune dette kort

18


7 Potentielle miljømæssige belastninger

Driftsfasen er midlertidig og forventes at vare i ca. tre

måneder. De potentielle indvirkninger er i første omgang

vurderet til at omfatte:

- emission til luften, støj og vibration

- grundvand

- affald

- spildevand

- råstoffer

- flora og fauna

- landskabet

- lys

- kulturarv

7.1 Emission, støj og vibrationer

Der er risiko for, at naboer bliver berørt i form af emissioner,

støj og vibrationer. Dog kommer boreriggen til at

være miljøvenlig med lave luft- og støjemissioner og med

et minimum af pladsbehov.

Luftemissioner stammer fra boreriggen, cementblandere

og mobilt udstyr på pladsen og fra vejtransport til og fra

området. Borepladsens vejbelægning vil blive udført med

det formål at minimere støvgener. Krav vil blive fastsat for

at sikre, at udstyret er med lav emission, lav NOx.

Der vil blive fastsat krav om, at motorer kun må gå i tomgang

i maksimum 2 minutter. Man vil sørge for, at dette

krav overholdes på såvel borepladsen som på parkeringsområdet.

Der vil være støj fra riggens generatorer, bremsningen

af borestrengen, håndteringen af foringsrør, almindelig

transport etc., men kravene for maksimalt støjniveau vil

blive overholdt.

Når boreriggen er installeret, og boreoperation er startet,

foretages støjmålinger med fokus på de omkringboende

naboer.

Hvis der er behov for det, vil der blive sat støjskærme op i

retning af de berørte naboer (som angivet i afsnit 4.6.2).

Begrænsede vibrationer kan forekomme i forbindelse

med logging af borehul, hvor der anvendes seismisk

udstyr i brønden. Dette overvåges med seismografer, som

installeres, før nogen form for arbejde påbegyndes (som

anført i afsnit 4.6.2).

7.2 Grundvand

Kun et minimum af nødvendige tilsætningsstoffer vil blive

opbevaret på borepladsen, og de fleste tilsætningsstoffer

opbevares i containere eller lignende i et område med et

lukket afvandings-system.

Aktiviteterne kan medføre risiko for udslip af olie eller andre

brugte kemikalier. Der er taget hensigtsmæssige midler

i brug for at beskytte jord, grundvand og naturområder

19

mod udslip. Alle overflader, hvor arbejdet finder sted, er

forseglet og drænet i lukkede dræn.

Som tidligere nævnt anvendes der vandbaseret mudder til

boringen i de øverste lag, og cement anvendes til at tætne

ringen mellem foringsrøret og formationen, hvilket danner

en tæt barriere til de vandførende lag.

7.3 Affald

Affald, der dannes i forbindelse med boringen, er primært

borespåner og boremudder. De fleste af de kemikalier som

anvendes, er ikke klassificeret som farlige og kan bortskaffes

uden problemer som risikofrit affald til deponering

efter afvanding.

Borespåner vil blive opsamlet i ståltanke på pladsen og

transporteret derfra til en godkendt deponering, mængde

og kategorisering.

Når boremudderet håndteres, kommer det ikke i kontakt

med jorden. I det omfang, det er muligt, vil boremudderet

blive returneret til leverandøren efter brug for at blive

genanvendt i andre boreaktiviteter.

Andet affald, såsom dagrenovation, småt brændbart, jern

etc. bortskaffes af et godkendt renovationsselskab i henhold

til gældende danske regler.

7.4 Spildevand

Der vil ikke blive udledt vand fra undergrunden i løbet af

boringsfasen.

Ved aktiviteter med riggen vil regnvand, som løber på

borepladsens overflade, blive opsamlet af perifere grøfter

og omdirigeret til et sandfang, hvorefter det føres til et


opsamlingsbassin før rensning og udledning i miljøet (som

indikeret i sektion 3,4).

Regnvand fra det indre boreområde vil blive omdirigeret

til et sandfang og derefter til en lagertank, som regelmæssigt

tømmes af en slamsuger. Dette sikrer en lav risiko for

udslip til de beskyttede naturområder.

7.5 Tilsætningsstoffer

Brug af tilsætningsstoffer er beskrevet i de foregående

kapitler. Det endelige mudderprogram er ikke fastlagt

endnu, men alle tilsætningsstoffer vil være registreret i

REACH-databasen og godkendt i Danmark med et dansk

produktregistreringsnummer (PR-nummer).

Vand leveres fra to vandboringer som bliver placeret på

borepladsen.

Cement håndteres i siloer på pladsen og beton blandes på

stedet. Alle tilsætningsstoffer i forbindelse med cementeringen

vil ligeledes være registreret i REACH-databasen og

godkendt i Danmark med et dansk produktregistreringsnummer

(PR-nummer).

7.6 Flora og fauna

Pladsen ligger i nærheden af et beskyttet naturområde

som vist på figur 6-2. Hvis de nødvendige forholdsregler

bliver taget for at forhindre udslip, vil der ikke være nogen

direkte indvirkning, men der kan være sekundære indvirkninger

i forbindelse med forberedelsen og driften af

pladsen i form af støj, vibrationer og lys. Nogle arter af

Figur 7-1, Generisk boreplads med rig og tilhørende udstyr

flagermus er følsomme over for lys - især om sommeren,

inden de går i dvale. En detaljeret baseline og efterfølgende

overvågning vil sikre, at der gennemføres formildende

foranstaltninger for at undgå og/eller begrænse omfanget

af indvirkninger.

7.7 Landskab

Borepladsen med den installerede borerig kan ses på figur

7-1. Pladsen er omgivet af træer, som begrænser synligheden

af riggen. Riggens mast, som er ca. 30 m høj, vil

være delvist synlig for omgivelserne, men vil hovedsageligt

blive dækket af træerne.

7.8 Lys

Når boreriggen skal udvælges, vil emission af lys være

blandt kriterierne. Lysmaster vil blive indstillet til at give

optimal belysning samtidig med, at indvirkningen på

omgivelserne minimeres, og lysene slukkes, hvis de ikke

bruges.

7.9 Kulturarv

Der er ingen betegnede kulturelle arealer, fredede arealer,

fortidsmonumenter eller lignende inden for området,

men der kan forekomme nye fund af kulturel værdi under

udgravninger, hvor standardprocedurer vil blive fulgt.

Under råstofudvindingen har der været foretaget museumsundersøgelser

og der er ikke fundet kulturværdier af

interesse.

20


21

Bilag

Bilag 1-1: Total E&P Danmark B.V. Politik for Sundhed, Sikkerhed og miljø


Bilag 1-2: Principper for en efterforskningsboring

Når en lovende geologisk struktur er blevet identificeret,

er boringen af en efterforskningsbrønd den eneste måde,

hvorpå man kan bekræfte tilstedeværelsen af kulbrinter

og tykkelsen af et reservoir. Placeringen af borepladsen

afhænger af de geologiske formationers egenskaber, og

der tages også højde for tekniske behov, miljøbeskyttelse

og sociale kriterier. Ved landbaseret arbejde konstrueres et

underlag på det valgte sted, som kan rumme boreudstyr og

understøtte arbejdet.Det nødvendige overfladeareal for en

enkel efterforskningsboring optager mellem 4000-20.000

m². Typen af underlagskonstruktion afhænger af terræn,

jordbundsforhold og de begrænsninger, årstiderne sætter.

Landbaserede borerigger og supportudstyr opdeles normalt

i moduler for at gøre dem lettere at flytte. Borerigge kan

transporteres på land, i luften eller over vandet afhængig

af adgang, placering af pladsen og størrelsen og vægten

af modulet. Når modulerne når frem til pladsen, samles

riggen, og en selvkørende supportlejr opføres. Typisk inkluderer

borerigmoduler et boretårn, håndteringsudstyr til

boremudder, el-generatorer, cementeringsudstyr og tanke

til brændstof og vand (se figur nedenfor). Supportlejren

er selvkørende og tilbyder almindeligvis arbejdsstyrken

indkvartering, kantinefaciliteter, kommunikation, vedligeholdelse

af køretøjer og parkeringsarealer,

en helikopterlandingsplads

ved fjerntliggende pladser, områder

for håndtering og opbevaring af

brændstof og mulighed for indsamling,

behandling og bortskaffelse af

affald. Lejren bør kun optage et lille

område (typisk 1000 m²) og være

placeret væk fra boreriggens umiddelbare

område - opstrøms fra den

fremherskende vindretning.

Når boringen begynder, cirkuleres

borevæske eller boremudder kontinuerligt

ned i borerøret og tilbage

til overfladens udstyr. Det har til

formål at afbalancere det underjordiske

hydrostatiske tryk, afkøle bit

og skylle stenmateriale ud. Risikoen

for en ukontrolleret strømning fra

reservoiret til overfladen er stærkt

reduceret, da der anvendes udblæsningssikkerhedsventiler

– en række af

aktiverede hydrauliske stålstempler,

som kan lukke hurtigt hele vejen

rundt i borestrengen og foringsrøret

for at forsegle en brønd. Foringsrør

af stål føres ind i fuldendte sektioner

af borehullet og cementeres på

plads. Foringsrøret yder strukturel

støtte, som opretholder integriteten

af borehullet og isolerer underjordiske

formationer.

Cirkulation af boringsvæske

og tilhørende udstyr

Borearbejdet foregår generelt døgnet rundt. Tiden, det

tager at bore et borehul, afhænger af dybden af den

kulbrintebærende formation og de geologiske forhold,

men almindeligvist varer det en eller to måneder. Når en

kulbrinteformation er fundet, indledes brøndtest, der

muligvis kan vare en måneds tid, og som udføres for at

etablere strømningshastigheder og formationspres. Disse

tests kan frembringe olie, gas og formationsvand, som alle

skal bortskaffes.

Efter boring og indledende test demonteres riggen normalt

og flyttes til næste plads. Hvis efterforskningsboringer

har opdaget kommercielle mængder af kulbrinter,

kan en brøndhovedventil installeres. Hvis brønden ikke

indeholder kommercielle mængder af kulbrinte, nedlægges

pladsen til et sikkert og stabilt område og føres tilbage

til sin oprindelige tilstand eller en aftalt tilstand efter brug.

Åbne klippeformationer forsegles med cementpropper for

at forhindre, at borevæsker bevæger sig opad. Brøndhovedet

på foringsrøret og den øverste del af foringsrøret

skæres af under jordoverfladen og lukkes med en cementprop.

22


Bilag

23

Bilag 3-1: Placering af efterforskningsbrønd

1000 m


Bilag 3-2: Placering af brønd, tilkørselsvej og plads

3

Landejer

Ovnstrupvej 6

Bore center

24


25

Bilag

Bilag 3-3: Foreløbigt topografisk kort over borepladsen

Borecenter


Bilag 3-4: Foreløbigt layout over pladsen

26


27

Bilag

Bilag 3-5: Principper for dræning

afspærringsventiler

Vandbremser

Klasse 1olie / vand-separator

med Koalescensfilter

Sandfang

Opsamlings / forsinkelse bassin

Borekælder

Bassin til placering

af dieseltank m.v.

Indre boreområde

Oplagsplads-borerør/casing

dræningskanaler

Lille bæk vest for borestedet

Velfærdsområde

Indre boreområde

Parkering

Oplagsplads-borerør/casing

Vendsyssel 1

Boreplads Afdræning Beskrivelse


Bilag 3-6: Brug af Ecoprec som vandtæt membran

28


29

Bilag

Bilag 3-7: Vendsyssel-1 brønddesign

Foringsrør Cement

Foringsrør anvendt i Vendsyssel‐1

FForingsrør i ø DDybde bd ( (m) )

20” – 762 mm 170

16” – 508 mm 1250

13‐3/8” – 340 mm 2000

9‐5/8”–244 9 5/8 244 mm 3800

5” – 127 mm 4500

0 m

Fersk /

saltholdigt

grundvand i

flere niveauer

1.000 m

2.000 m

3.000 m

4000 ‐ 4500 m

Beton

Beton

Installeres af dansk

vandborefirma. Føres ned

under det dybeste

grundvandsreservoir

Foringsrør:

installeres af boreriggen

Foringsrør:

installeres af boreriggen

Beton

Produktionsforerør:

installeres af boreriggen

Beton


a borepladsen

arealet

ergency exit from

te via the heavy

icle parking spot

Bilag 3-8: Adgang – Oversigt

Nødudgang fra borepladsen

via parkeringsarealet

kelsti

Pedestrian /

Bike path Fodgænger / cykelsti

Emergency exit from

site via the heavy

vehicle parking spot

Vej udvidet således to

des to Road

widened lastbiler kan passere

ssere

to allow 2

trucks to

pass

Pedestrian /

Bike path

Road

widened

to allow 2

trucks to

pass

Adgangsforholdene til og fra

Skævevej forbedres

ene til og fra

Intersection

dreswidened

Intersection

widened

Skævevej

Skævevej

Adgangen til og fra boreplads

The entrance to

and exit from

bliver kun fra syd

the site would

be from the

south only The Adgangen entrance til toog

fra boreplads

and exit from

bliver kun fra syd

the site would

be from the

south only

Vej Road udvidet således to

widened

lastbiler kan passere

to allow 2

trucks to Vej udvidet således to

pass lastbiler kan passere

Road

widened

to allow 2

trucks to

pass

Auxiliary Parkeringsplads

parking spot

Auxiliary Parkeringsplads

parking spot

Skævevej

30


Bilag

31

Bilag 3-9: Potentielle forbedringer langs den eksisterende adgangsvej til borepladsen

VVendsyssel d l ‐1 1 bboreplads ld

En kombineret fodgænger / cykelsti

Ovnstrupvej vil blive udvidet således

(ca (ca. 2 meter bred) vil blive placeret

sikker ikk passage kkan fforetages. t Dette D tt

på den vestlige side af træ‐bæltet

vil blive gjort i to ‘sektioner’

for at give mulighed for sikker

a) Den nordlige ende ville blive

færden til borepladsen. Denne vil

udvidet mod øst (omkring 400

være omkring 400 meter lang. lang

meter). t )

b) Den sydlige ende ville blive

udvidet på den vestlige side for

omkring 250 meter.

En ekstra parkeringsområde vil blive

bygget ca. 250 meter fra Skævevej,

for yderligere parkering for

eksempelvis besøgende

Udvidelse af vejen ville tillade 2

lastbiler at passere.

Adgangspunktet Ovnstrupvej/

Skævevej ville blive forbedret for at

gøre indgangen til og fra Ovnstrupvej

sikrere.


Bilag 3-10: Tilkørselsvej – syd for Ovnstrupvej

Langs den vestlige side af trægrænsen ville

være en fodgænger / cykelsti. Der vil

yderligere være mulighed for at besøgende

kan parkere på den ekstra parkeringsplads

og gå til borepladsen

Ca. 250m fra Ovnstrupvej, vil vejen

fortsætte via den højre side af træ‐

bæltet, der løber langs vejen.

De første ca. 250 meter af Ovnstrupvej fra

Skævevej vil blive udvidet med ca. 4 meter,

så 2 lastbiler sikkert kan passere.

Udformningen af indgangen er aftalt med

grundejeren, på hvis jord den udvidede vej

vil blive bygget.

Buske og træer vil blive trimmet for at

give bedre udsyn

Den eksisterende træ bælte ville forblive.

Da den nordlige del af Ovnstrupvej er del i nødberedskabsplanerne vil det

ligeledes være nødvendigt at udvide denne således denne kan fungere som

nødadgang til borepladsen. For at gøre dette vil det være nødvendigt at flytte

nogle af de nuværende jordbunker oplagret på den østlige side af Ovnstrupvej.

De første ca. 3 meter jord vil blive fjernet, cement barrierer sat på plads, og

jorden fyldt tilbage bag afspærringerne. Dette ville give mulighed for mindst

mulig forstyrrelse af den oplagrede jord og reducere støv der kommer som følge

heraf. Dette muliggørudvidelse af vejen på en omkostningseffektiv måde. Denne

barrierer vil også forhindre jord udskridning på Ovnstrupvej ved kraftig

længerevarende regn.

Parkering for besøgende

Den eksisterende vej er grus med en granuleret

asfalt topdæksel. Vejen er en privat fælles vej,

som er ~ 4 meter bred med ~ 1 meter skuldre

enten side.

Indgang til Ovnstrupvej vil blive udvidet med ca

5 meter. Hjørnerne vil blive rundet for at give

en sikker og naturlig venderadius for tung

traffik.

Dette vil desuden give langt udsyn for traffik til

of fra Ovnstrupvej

Drænrør under vejen ville blive forlænget og

repareret efter behov.

32


33

Bilag

Bilag 3-11: Adgang fra Ovnstrupvej til borepladsen

Adgang til boreplads igennem

security

Langs den østlige side af vejen vil der

være en fodgænger / cykel sti.

Security

Omkring 250 meter fra Skævevej, vil

vejen fortsætte på den østlige side af

træ bæltet.

De første ca. 250 meter af Ovnstrupvej fra Skævevej vil

blive udvidet med ca. 4 meter, så 2 lastbiler sikkert kan

passere. Udformningen af indgangen er aftalt med

grundejeren, g j ,p på hvis jord j den udvidede vej j vil blive

bygget.

Indgangen til borepladsen vil blive placeret på den østlige side af

pladsen. Denne indgang skal fungere som den hovedind‐ og ud‐

gang.

Pladsen for besøgende vil blive placeret i åbningen på den østlige

side af pladsen ved træbæltet. Dette ville også fungere som en

afsætnings zone besøgende. Området vil blive indhegnet og

adgang kan kontrolleres

Der vil også være en vej langs den vestlige side af trægrænsen som

tilknytter borepladsen. Biler kan placeres på den ekstra

parkeringsplads syd for lokaliteten og gå til borepladsen.

Informations materiale vil være tilgængeligt på denne plads.

Adgangen vil også fungere som en nødudgang i tilfælde af en

nødsituation

Ovnstrupvej p jvil også g være fungere g som pprimær nødadgang ø g gtil

boreladsen (alernativt kan adgangsvejen til og fra Blåkildevej

anvendes). Udvidelse af vejen på vil blive på både den vestlige og

østlige side af Ovnstrupvej da det eksisterende træbælte skal

bevares. Jordbunkerne som ligger ud for grusgraven skal flyttes

således vejen kan udvides.

Ca. 3 meter jord j bliver fjernet, j , cementbarrierer sat på p plads, p , og g

jorden lagt tilbage bagved barrierne. Dette giver mulighed for

mindst mulig forstyrrelse af den oplagrede jord og reducerer støv

gener.

Cementbarrierer recucere ligeledes risikoen for jordskred i

forbindelse med kraftig længere varende regn.

Den eksisterende vej er grus med

granuleret asfalt topdække.


Bilag 4-1: Eksempel på borerig

Mast: circa 30 m høj

Mudder siloer

Maskine ki som

driver boret

rundt ‘Topdrive’

Jordvold rundt om borepladsen (top

mulden)

KKontrolpanel l l

til at styre

Bygge hegn rundt

bore

om hl hele pladsen ld

processen

34


35

Bilag

Bilag 4-2: Billede af jordvold, som omgiver en boreplads


Total E&P Denmark B.V. · Aldersrogade 6C, 4. sal

2100 København Ø · T: 5339 0196 · info@skifergas.dk

Læs mere på www.skifergas.dk

36

More magazines by this user
Similar magazines