Budgetbemærkning 2008 - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Budgetbemærkning 2008 - Frederikshavn Kommune

Frederikshavn

Kommune

BUDGET

2008

Vedtaget af byrådet den 10. oktober 2007


I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

GENERELLE REGLER: Side

Bevillingsmyndigheden .......................................................................... 5

Bevillingniveau 2008 .............................................................................. 5

Definition af bevillinger........................................................................... 8

Generelle budgetbindinger..................................................................... 9

Økonomisk decentralisering................................................................... 9

Indberetning til økonomiudvalget ........................................................... 10

Indberetning af budgetomplaceringer .................................................... 10

FINANSIERINGSOVERSIGT, RESULTATOPGØRELSE:

Finansieringsoversigt ............................................................................. 13

Resultatopgørelse 2008-2011................................................................ 14

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET.................................................................... 18

SAMMENDRAG AF BUDGET.......................................................................... 22

BEVILLINGSOVERSIGT:

Skattefinansieret område:

Økonomiudvalgets område .................................................................... 31

Arbejdsmarkedsudvalgets område......................................................... 50

Socialudvalgets område......................................................................... 55

Sundhedsudvalgets område .................................................................. 66

Børne- og Ungdomsudvalgets område .................................................. 68

Kultur- og Fritidsudvalgets område ........................................................ 85

Teknisk Udvalgs område ....................................................................... 89

Plan- og Miljøudvalgets område............................................................. 102

Takstfinansieret område:

Renovation............................................................................................. 103

Administration forsyning......................................................................... 104

Anlæg:

Anlæg..................................................................................................... 107

Finansielle konti:

Rentekonti.............................................................................................. 115

Balanceforskydninger............................................................................. 116

Afdrag på lån og leasing forpligtigelser.................................................. 118

Finansiering............................................................................................ 119

INVESTERINGSOVERSIGT ........................................................................... 122

BUDGETTERET LÅNEFINANSIERING........................................................... 128

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT ................................................................. 130

BILAG:

Tilskudsoversigt ..................................................................................... 134

Takstoversigt.......................................................................................... 136

Fortsættes……..


GENERELLE BEMÆRKNINGER:

Aftale, regeringen og KL. ....................................................................... 148

Opgørelse af serviceudgiftsrammen ...................................................... 149

Overførselsudgifter m.m. – Herunder budgetgaranterede områder ...... 149

Puljebeløb .............................................................................................. 150

Prisskøn ................................................................................................. 151

Kommunal indkomstskat........................................................................ 152

Ejendomsskatter .................................................................................... 155

Dækningsafgifter.................................................................................... 155

Likvide midler ......................................................................................... 155

Låneoptagelse i 2008 og langfristet gæld .............................................. 156

Indkøbsaftaler ........................................................................................ 156

Fastsættelse af takster........................................................................... 157

Bygningsvedligeholdelse........................................................................ 157

Retningslinier for fordeling af kom. opgaver blandt kommunens håndværkere 157

Befolkningsfremskrivning ....................................................................... 158

Budgetbemærkninger vedtaget ved 2008 budgettets 2. behandling ..... 158

Serviceudgifter, overførselsudgifter og forsyningsvirksomheder ........... 160

Oversigt over ændringer som blev vedtaget ved Byrådets 2. behandling 161

SPECIELLE BEMÆRKNINGER:

Skattefinansieret område:

Økonomiudvalgets område .................................................................... 166

Arbejdsmarkedsudvalgets område......................................................... 169

Socialudvalgets område......................................................................... 177

Sundhedsudvalget ................................................................................. 215

Børne- og Ungdomsudvalgets område .................................................. 229

Kultur- og Fritidsudvalgets område ........................................................ 242

Teknisk Udvalgs område, skattefinansieret ........................................... 246

Plan- og Miljøudvalgets område............................................................. 249

Finansielle konti:

Renter og finansiering............................................................................ 250

Finansforskydninger og finansiering ...................................................... 255

*


GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET FOR 2008

Frederikshavn Byråd oktober 2007

BEVILLINGSMYNDIGHEDEN.

Bevillingsmyndigheden er hos byrådet. Dette fremgår af lov om kommunernes styrelse

§ 40 stk. 2.1 og betyder bl.a., at udvalgene ikke uden byrådets godkendelse må påbegynde

foranstaltninger, der vil medføre indtægter og/eller udgifter, som ikke er bevilget

i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog

iværksættes uden byrådets forudgående bevilling; men bevilling må da indhentes snarest

muligt.

Efter byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående

udvalg og Økonomiudvalget, inden for deres respektive område, ansvaret for de bevilgede

beløb. Udvalgene må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets

forudsætninger og inden for dets rammer.

BEVILLINGSNIVEAU 2008.

Bevillingsniveauet svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets minimumskrav.

A. Driftsbevillinger.

Der gives én samlet nettobevilling til hvert af de stående udvalg samt til Økonomiudvalget.

Dog gives der særskilt nettobevilling til Renovation, der er takstfinansieret

og som skal hvile i sig selv.

Der gives således følgende bevillinger vedrørende drift og refusion:

Skattefinansieret:

1. Økonomiudvalget

2. Arbejdsmarkedsudvalget

3. Socialudvalget

4. Sundhedsudvalget

5. Børne- og Ungdomsudvalget

6. Kultur- og Fritidsudvalget

7. Teknisk Udvalg

8. Plan- og Miljøudvalget

Takstfinansieret:

9. Teknisk Udvalg – Renovation

En nettobevilling vil generelt sige, at bevillingshaveren har lov til at anvende øgede -

ikke budgetterede - indtægter til udvidelse af aktiviteten, og omvendt, hvis indtægterne

ikke bliver så store som budgetteret, skal udgifterne reduceres tilsvarende.


Takstændringer skal fortsat vedtages af byrådet.

Budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion ændres ikke.

Selv om et udvalg er tildelt én samlet bevilling til dækning af alle udgifter og indtægter

inden for udvalgets område, kan der vedtages bemærkninger til bevillingsoversigten,

som reelt begrænser udvalgets frihed til at disponere inden for den økonomiske ramme.

Jfr. afsnittet om generelle budgetbindinger.

B. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

Det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger

en anlægsbevilling, og at der er afsat et rådighedsbeløb på budgettet.

Rådighedsbeløb: Omfanget af anlægsaktiviteten inden for det enkelte budgetår styres

ved hjælp af rådighedsbeløb, der angiver størrelsen af de anlægsudgifter (eller

anlægsindtægter), der må afholdes (eller realiseres) i budgetåret.

Anlægsbevillinger:

Som udgangspunkt skal der gives særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde.

Bevillingsreglerne rummer dog mulighed for at fravige denne hovedregel og slå flere

anlægsarbejder sammen i én anlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre,

ensartede anlægsprojekter.

Der kan derfor gives rammebevillinger til anlægsarbejder der:

- er af beløbsmæssig mindre omfang,

- nært beslægtede, d.v.s. af samme projekttype,

- enten alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede

projekter.

Alle 3 betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

Når muligheden for, at afgive rammebevillinger omfattende flere anlægsarbejder, er

begrænset til mindre og sammenhængende arbejder, skyldes det, at større anlægsarbejder

i reglen har så betydelige planmæssige og langsigtede driftsøkonomiske

konsekvenser, at de bør behandles af det samlede byråd.

Der skal altid aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsbevillinger/-regnskaber

der overstiger minimumssatsen fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet som

p.t. er på 2.000.000 kr.

Anlægsregnskabet skal så vidt muligt, aflægges inden 3 måneder efter afslutningen

af anlægsarbejdet.

Øvrige anlægsregnskaber aflægges i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige. Anlægsbevillingen til et anlægsarbej-


de knyttes til de beløbsmæssige og materielle forudsætninger, som byrådet tager

stilling til i forbindelse med vurderingen og behandlingen af det samlede anlægsarbejde.

En anlægsbevilling knytter sig altså til det samlede anlægsarbejde, hvad enten

dette påregnes at strække sig over ét eller flere år. Anlægsbevillingen angives i

det på bevillingstidspunktet gældende pris- og lønniveau, uanset om arbejdet forventes

at strække sig over en flerårig perioden.

Selv om en anlægsbevilling er flerårig kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes

udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret

opførte rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløb:

Der anvendes Indenrigs- og Sundhedsministeriets mindstekrav, d.v.s. at budgettets

rådighedsbeløb skal specificeres på udvalgsniveau.

I 2008 budgettet er der afsat samlede rådighedsbeløb til følgende områder:

Skattefinansieret:

1. Økonomiudvalget

2. Socialudvalget

3. Børne- og Ungdomsudvalget

4. Kultur- og Fritidsudvalget

5. Teknisk Udvalg

Takstfinansieret:

Der er ikke afsat rådighedsbeløb for det takstfinansierede område.

Det enkelte udvalg har således stor dispositionsfrihed, idet udvalget kan kompensere

overskridelse af ét rådighedsbeløb med besparelse på et andet, uden på forhånd

at indhente en tillægsbevilling fra byrådet.

Det skal dog bemærkes, at ANLÆGSBEVILLINGEN aldrig må overskrides.

Hvis anlægsbevillingen ikke er tilstrækkelig, skal byrådet ansøges om en tillægsbevilling

til anlægsbevillingen.

Tillægsbevillinger.

Såfremt et udvalg ønsker at afholde udgifter eller oppebære indtægter, som ikke kan

holdes indenfor udvalgets budgetramme, skal byrådet ansøges om en tillægsbevilling,

forinden sådanne udgifter/indtægter effektueres.

Ligeledes skal tillægsbevilling indhentes, såfremt det i løbet af regnskabsåret skulle

vise sig, at en bevilling ikke er tilstrækkelig.

I den forbindelse skal det indskærpes, at såfremt der søges tillægsbevilling til en

driftspost eller en anlægspost (rådighedsbeløb), skal dette ske før den oprindelige bevilling

overskrides.


En tillægsbevilling kan aldrig gives efter regnskabsårets udløb.

Søges der en tillægsbevilling til en anlægsbevilling skal dette ske inden den oprindelige

anlægsbevilling overskrides.

Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger kan derfor ikke gives efter færdiggørelse

af et anlægsarbejde.

For alle tillægsbevillinger gælder, at der skal angives hvorledes bevillingen skal

finansieres.

Stop for tillægsbevillinger

Der er generelt stop for tillægsbevillinger, som medfører øgede skattefinansierede

driftsudgifter.

Undtagelser kan forekomme, men tillægsbevillingsansøgningen kan først behandles,

efter at mulighederne for omplaceringer m.m. er nøje undersøgt. D.v.s. at det pågældende

fagudvalg først skal undersøge finansieringsmulighederne inden for egen budgetramme.

Derefter skal mulighederne for finansiering inden for kommunens totale

budgetramme være undersøgt.

C. Bevillingsniveau for finansielle konti.

Bevillingsreglerne omfatter også en række af de finansielle poster under hovedkonto

7 og 8. Også på dette område anvendes Indenrigs- og Sundhedsministeriets

mindstekrav.

Byrådet afgiver følgende bevillinger:

1. Alle renteindtægter under ét - (funktionerne 7.02 - 7.35)

2. Alle renteudgifter under ét - (funktionerne 7.50 - 7.76)

3. Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét

(funktionerne 7.80 - 7.87)

4. Skatter under ét (funktionerne 7.90 - 7.96)

5. Afdrag på udlån under ét - (funktionerne 8.20 - 8.27)

6. Afdrag på optagne lån under ét - (funktionerne 8.63 - 8.77)

DEFINITION AF BEVILLINGER.

Til driftsbevillinger og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

a. Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 00 - 06

b. Refusion på hovedkontiene 00 - 06

c. Renter på hovedkonto 07

d. Generelle tilskud (07.62.80 - 07.62.87)

e. Skatter (07.65.90 - 07.65.96)

f. Afdrag på udlån (08.32.20 - 08.32.27)

g. Afdrag på optagne lån (08.55.63 - 08.55.77)


Driftsbevillinger er ét-årige og bortfalder ved årets udgang.

Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter og dermed

ligestillede poster, som er optaget i bevillingsoversigten. Udover teksten til driftsposterne,

kan der til bevillingerne være knyttet yderligere bindinger, f.eks. i form af bemærkninger

til budgettet.

Eventuelle ændringer af beløb inden for den enkelte bevillinger må kun foretages på

grundlag af politisk bemyndigelse fra det udvalg, som har fået overladt bevillingen ved

budgetvedtagelsen.

Til rådighedsbeløb og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

a. Anlægsudgifter og - indtægter under hovedkontiene 00 - 06

b. Udlån (08.32.20 - 08.32.26)

c. Låneoptagelse (08.55.63 - 08.55.77)

Vedtagelsen af årsbudgettet er for disse posters vedkommende ikke ensbetydende

med, at der er givet anlægsbevillinger, således at foranstaltningerne kan iværksættes

uden byrådets særskilte godkendelse.

GENERELLE BUDGETBINDINGER.

Budgetomplaceringer:

Omplacering af budgetbeløb inden for det enkelte udvalgs bevilling må kun foretages

på grundlag af politisk bemyndigelse, f.eks. i forbindelse med regler for økonomisk

styring eller regelsættet vedr. økonomisk decentralisering. Jfr. regelsættene

herom.

Bygningsvedligeholdelse:

Beløb som i budgetspecifikationerne er afsat til ordinære eller ekstraordinære bygningsvedligeholdelse

må ikke uden byrådets godkendelse anvendes til andre formål.

Vedligeholdelsesudgifter kan dog omplaceres mellem bygninger under et udvalgs

bevilling, efter udvalgets beslutning.

Der henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

Jfr. i øvrigt afsnittet om bygningsvedligeholdelse i de generelle bemærkninger.

Lovpligtige Overførselsudgifter m.m., forsikringer, pensionsforsikringspræmier

samt tjenestemandspensionsudgifter:

Mindreudgifter på disse konti må ikke anvendes til finansiering af merudgifter på

andre udgiftsområder.

Merudgifter på disse konti, som ikke kan afholdes inden for den givne nettobevilling,

skal give anledning til tillægsbevillingsansøgning til Byrådet.


Specifikationen af overførselsudgifter er beskrevet i afsnittet ”Generelle budgetbemærkninger,

vedr. øvrige områder henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

ØKONOMISK DECENTRALISERING.

Sammenlægningsudvalget har vedtaget et regelsæt om økonomisk decentralisering.

Disse regler giver udvalg, forvaltninger og omkostningssteder en række beføjelser og

forpligtigelser. Bl.a. skal udvalgene uddelegere bevillingen til laveste identificerbare

omkostningssted samt omkostningsstederne skal udarbejde en årsberetning.

Det henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

INDBERETNING TIL ØKONOMIUDVALGET.

Med det formål at give Økonomiudvalget og Byrådet mulighed for en effektiv styring af

den samlede drifts- og anlægsvirksomhed, pålægges det udvalgene løbende at indberette

til Økonomiudvalget, hvis der er forhold som bevirker besparelser eller mindre

udgifter på grund af forsinkelser eller andet vedrørende de driftsbevillinger og rådighedsbeløb,

som er optaget i budgettet.

Merudgifter må ikke afholdes før de fornødne tillægsbevillinger er givet af Byrådet.

INDBERETNING AF BUDGETOMPLACERINGER.

Hvis der er truffet beslutning om budgetomplacering inden for en bevilling, skal Centralforvaltningens

Økonomiafdeling straks underrettes, af hensyn til ajourføring af økonomisystemet

og investeringsoversigten.

Dette skal ske af hensyn til den løbende budgetkontrol, som føres på grundlag af

økonomirapporter, hvor budgetoplysningerne løbende ajourføres på grundlag af Byrådets

vedtagelser om bevillingsændringer samt udvalgenes og forvaltningernes indberetning

om omplaceringer inden for bevillinger.


FINANSIERINGSOVERSIGT

&

RESULTATOPGØRELSE

Finansieringsoversigten viser sammensætningen af kommunens

udgifter og indtægter i nettotal.

Oversigten omfatter totalbudgettet og viser samtidig kommunens

forventede ultimokassebeholdning samt udskrivningsprocenter og

promiller

Resultatopgørelsen viser kommunens indtægter og udgifter, opgjort på

ordinær driftsvirksomhed, anlægsudgifter og jordforsyning samt resultat af

skattefinansieret område.

Opgørelsen viser endvidere det samlede resultat af kommunens

virksomhed, om der er balance mellem udgifter og indtægter på det

skattefinansierede område, samt tilgang og anvendelse af likvide midler.


FINANSIERINGSOVERSIGT

VEDTAGET BUDGET 2008 - 2011

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET

2007 2008 2009 2010 2011

Korrigeret Vedtaget Overslag Overslag Overslag

Alle tal er i 1.000 kr. - drift og anlæg i faste priser 2008 niveau 26.10.2007 10.10.2007 10.10.2007 10.10.2007 10.10.2007

FINANSIERINGSBEHOV:

A. Driftsvirksomhed: 2.657.538 2.828.641 2.822.953 2.804.274 2.815.625

Serviceudgifter 2.227.084 2.350.173 2.334.956 2.317.010 2.313.861

Overførsler 460.449 478.789 488.583 487.849 502.349

Takstfinansieret -29.995 -320 -586 -585 -585

B. Anlægsvirksomhed:

Skattefinansieret: 125.114 136.709 202.331 172.498 81.809

Salgsindtægt vedr. jord og bygninger -102.015 -86.100 -32.628 -83.210 -12.000

Takstfinansieret: 57.441 0 0 0 0

C. Renter - netto 15.503 14.113 14.723 14.194 14.768

D. Finansforskydninger:

Boligpulje m.v. - Boliger/ældreboliger 10.602 6.732 10.000 7.500 7.500

Frigivelse af deponerede beløb -3.800 -57.233 -55.854 -54.474 -42.738

Kirkelig ligning 316 100 331 339 339

Øvrige finansforskydninger -26.934 -34.656 -30.212 -30.492 -30.700

E. Afdrag på lån 80.987 86.422 82.537 83.165 80.930

F. Generelle tilskud og udligning -737.586 -812.450 -850.581 -898.854 -948.480

G. Pris- og lønstigningspost 0 120.660 219.308 329.451

FINANSIERINGSBEHOV I ALT 2.077.166 2.082.277 2.284.260 2.234.246 2.296.505

FINANSIERING:

Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser

1 Kommuneskat: -1.838.964 -1.921.663 -1.984.931 -2.045.413 -2.103.544

Afregning af skrå skatteloft og efterreguleringer 0 2.632 2.632 -6.654 9.601

2 Selskabsskatter -26.141 -27.451 -28.150 -29.150 -30.150

3 Grundskyld -147.713 -175.818 -187.773 -200.542 -214.179

4 Dækningsafgifter -7.083 -7.220 -7.436 -7.653 -7.870

5 Lånoptagelse - skattefinansieret -55.146 -22.793 -59.367 -55.532 -13.783

6 Lånoptagelse - takstfinansieret -62.728 0 0 0 0

7 Forbrug/opsparing af likvide midler 60.609 70.034 -19.236 110.697 63.419

(- = forbrug + = opsparing)

FINANSIERING I ALT

Statusregulering - likvide midler

-2.077.166 -2.082.277 -2.284.260 -2.234.246 -2.296.505

BEHOLDNING PRIMO ÅRET -57.207 3.402 73.436 54.200 164.897

Årets forbrug/opsparing af likvide midler 60.609 70.034 -19.236 110.697 63.419

BEHOLDNING ULTIMO ÅRET 3.402 73.436 54.200 164.897 228.316

Kontrolsum 164.897 228.316

GENNEMSNITLIG LIKVIDITET 52.550 87.567 77.949 133.298 165.007

(+ = postiv beholdning, - = negativ beholdning)

Deponerede midler - primo året

(Indgår IKKE i den gennemsnitlige likviditet)

77.700 73.900 59.744 45.588 31.432

Skatteprocent 24,66% 25,2% 25,2% 25,2% 25,2%

Grundskyldspromille 26,22o/oo 29,9o/oo 29,9o/oo 29,9o/oo 29,9o/oo

Dækningsafgifts - statsejendomme 26,22o/oo 29,9o/oo 29,9o/oo 29,9o/oo 29,9o/oo

Dækningsafgift - ejendomme region 13,11o/oo 14,95o/oo 14,95o/oo 14,95o/oo 14,95o/oo

Dækningsafgift - forskelsværdi 8,75o/oo 8,75o/oo 8,75o/oo 8,75o/oo 8,75o/oo

Kirkeskatteprocent 1,03% 1,03% 1,03% 1,03% 1,03%


RESULTATOPGØRELSE 2007-2011

Positive tal angiver indtægt - alle tal i mio. kr. - løbende priser Korr. budget Budget Budget Budget Budget

Negative tal angiver udgift - alle tal i mio. kr. - løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Indtægter:

Forslag Overslag Overslag Overslag

26.10.2007 10.10.2007 10.10.2007 10.10.2007 10.10.2007

Skatter 2.019,9 2.129,5 2.205,7 2.289,4 2.346,1

Generelle tilskud 737,5 812,5 850,6 898,9 948,5

Indtægter i alt 2.757,4 2.942,0 3.056,2 3.188,3 3.294,6

Driftsudgifter:

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Byudvikling, miljø og trafik -151,5 -149,5 -156,2 -161,7 -167,4

Undervisning og kultur -592,1 -614,2 -643,0 -657,6 -687,4

Sundhedsområdet -151,0 -170,1 -177,6 -184,5 -191,4

Social- og sundhedsvæsen -1.480,4 -1.556,2 -1.631,1 -1.700,5 -1.780,6

Administration -312,5 -339,0 -333,3 -318,4 -314,0

I alt -2.687,5 -2.829,0 -2.941,2 -3.022,8 -3.140,8

Renter m.v. -15,5 -14,1 -14,7 -14,2 -14,8

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED 54,4 98,9 100,3 151,3 139,0

Anlægsudgifter

(ekskl. forsyningsvirksomheder)

Overskud Overskud Overskud Overskud Overskud

Byudvikling, miljø og trafik -44,3 -28,8 -33,0 -19,4 -19,8

Undervisning og kultur -32,6 -51,1 -115,5 -125,7 -46,7

Sundhedsområdet -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Social- og sundhedsvæsen -12,9 -8,3 -18,7 0,0 0,0

Administration -18,9 -47,1 -39,4 -34,8 -20,5

I alt -109,4 -135,3 -206,6 -179,9 -87,1

Jordforsyning

Salg af jord 100,0 86,1 34,0 89,7 13,4

Køb af jord inkl. byggemodning -13,6 -1,4 0,0 0,0 0,0

I alt 86,4 84,7 34,0 89,7 13,4

A. RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 31,3 48,3 -72,3 61,1 65,4

Overskud Overskud Underskud Overskud Overskud

B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Drift (Indtægter - udgifter) 30,0 0,3 0,5 0,1 -0,4

Anlæg (indtægter - udgifter) -57,4 0,0 0,0 0,0 0,0

B. RESULTATET AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER -27,4 0,3 0,5 0,1 -0,4

C. RESULTAT I ALT (A + B) 3,9 48,6 -71,8 61,2 65,0

Overskud Overskud Underskud Overskud Overskud


RESULTATOPGØRELSE 2007-2011

Positive tal angiver indtægt - alle tal i mio. kr. - løbende priser Korr. budget Budget Budget Budget Budget

Negative tal angiver udgift - alle tal i mio. kr. - løbende priser 2007 2008 2009 2010 2011

Forslag Overslag Overslag Overslag

26.10.2007 10.10.2007 10.10.2007 10.10.2007 10.10.2007

TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:

Resultat i alt - se budgetopgørelsen 3,9 48,6 0,0 61,2 65,0

Optagne lån 117,9 22,8 59,4 55,5 13,8

Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt

langfristede tilgodehavender (Øvrige finansforskydninger) 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0

I alt 141,2 71,4 59,4 116,8 78,8

ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:

Resultat i alt - se budgetopgørelsen 0,0 0,0 -71,8 0,0 0,0

Pris- og lønstigning vedr. konto 0-6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afdrag på lån (langfristet gæld) -81,0 -86,4 -82,5 -83,2 -80,9

Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt

langfristede tilgodehavender (Øvrige finansforskydninger) 0,4 85,1 75,7 77,1 65,6

I alt -80,7 -1,4 -78,6 -6,0 -15,3

Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver

ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER 60,6 70,0 -19,2 110,7 63,4

Opsparing Opsparing Kassetræk Opsparing Opsparing


HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og

finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af

oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give

staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et

summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

A. Driftsvirksomhed

B. Anlægsvirksomhed

C. Renter

D. Finansforskydninger

E. Afdrag på lån

F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.


HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2008

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 06, basisår 08 Hele 1000 KR.

BUDGET 2007 BUDGET 2008 BUDGETOVERSLAG 2009

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ....... 81.744 17.073- 90.743 18.499- 90.491 18.499-

Heraf refusion ................................ 32- 32-

01 Forsyningsvirksomheder m.v. ...................

Heraf refusion

362.458 392.296- 56.291 56.611- 56.261 56.846-

02 Transport og infrastruktur ...................... 114.638 34.361- 107.163 29.928- 107.624 29.928-

03 Undervisning og kultur. ........................ 617.061 40.053- 654.696 40.522- 655.977 40.471-

Heraf refusion ................................ 1.456- 1.498- 1.498-

04 Sundhedsområdet ............................ 153.338 170.243 123- 170.428 123-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. ............ 2.148.785 681.872- 2.271.991 715.839- 2.278.132 708.969-

Heraf refusion ................................ 495.145- 534.737- 527.615-

06 Fællesudgifter og administration m.. .............

Heraf refusion

343.477 32.462- 364.601 25.566- 344.488 25.613-

A. Driftsvirksomhed i alt ........................ 3.821.501 1.198.116- 3.715.728 887.087- 3.703.401 880.449-

Heraf refusion ................................ 496.601- 536.267- 529.145-

B. Anlægsvirksomhed

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ....... 12.928 15.000- 9.144 86.100- 12.745 32.628-

01 Forsyningsvirksomheder m.v. ................... 62.152 5.111-

02 Transport og infrastruktur ...................... 25.324 21.065 19.538

03 Undervisning og kultur. ........................ 25.302 51.145 113.200

04 Sundhedsområdet ............................ 700

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. ............ 8.640 2.500- 8.250 18.300

06 Fællesudgifter og administration m.. ............. 18.458 47.105 38.548

B. Anlægsvirksomhed i alt. ......................

Pris- og lønstigninger vedr. hoved-

153.504 22.611- 136.709 86.100- 202.331 32.628konto

0-6 (bo-årene) ............................ 148.965 28.305-

C. Renter i alt .................................. 34.999 19.496- 34.339 20.226- 33.578 18.856-

D. Balanceforskydninger

Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 3.365 70.034 19.236-

Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) ........ 2.764- 244 85.382- 325 76.024- 289

D. Balanceforskydninger i alt .................... 601 244 15.348- 325 76.024- 18.946-

E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)

i alt ...........................................

A ¨ B ¨ C ¨ D ¨ E ¨ Pris- og løn-

80.830 86.422 82.537

Stigninger vedr. hovedkonto 0-6 ................. 4.091.435 1.239.979- 3.957.850 993.089- 4.094.789 979.184-

F. Finansiering

Optagne lån (kreditsiden på 08.55). .............. 105.868- 22.793- 59.367-

Tilskud og udligning ........................... 146.436 872.123- 132.413 945.147- 120.178 971.043-

Refusion af købsmoms ........................ 284 284

Skatter. ..................................... 2.019.901- 2.632 2.132.151- 2.632 2.208.291-

F. Finansiering i alt ............................. 146.436 2.997.892- 135.329 3.100.091- 123.094 3.238.700-

Balance ....................................... 4.237.871 4.237.871- 4.093.179 4.093.179- 4.217.884 4.217.884-


HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2008

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 06, basisår 08 Hele 1000 KR.

BUDGETOVERSLAG 2010 BUDGETOVERSLAG 2011

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ....... 90.524 18.499- 90.514 18.499-

Heraf refusion ................................ 32- 32-

01 Forsyningsvirksomheder m.v. ...................

Heraf refusion

56.299 56.884- 56.306 56.892-

02 Transport og infrastruktur ...................... 107.631 29.928- 107.631 29.928-

03 Undervisning og kultur. ........................ 647.760 40.422- 652.686 40.373-

Heraf refusion ................................ 1.498- 1.498-

04 Sundhedsområdet ............................ 170.583 123- 170.590 123-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. ............ 2.311.972 728.297- 2.303.995 699.511-

Heraf refusion ................................ 532.912- 523.626-

06 Fællesudgifter og administration m.. .............

Heraf refusion

319.270 25.613- 304.842 25.613-

A. Driftsvirksomhed i alt ........................ 3.704.040 899.766- 3.686.563 870.938-

Heraf refusion ................................ 534.442- 525.156-

B. Anlægsvirksomhed

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .......

01 Forsyningsvirksomheder m.v. ...................

1.933 83.210- 1.933 12.000-

02 Transport og infrastruktur ...................... 16.630 16.630

03 Undervisning og kultur. ........................

04 Sundhedsområdet ............................

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. ............

120.644 44.159

06 Fællesudgifter og administration m.. ............. 33.291 19.087

B. Anlægsvirksomhed i alt. ......................

Pris- og lønstigninger vedr. hoved-

172.498 83.210- 81.809 12.000konto

0-6 (bo-årene) ............................ 279.402 60.094- 408.151 78.699-

C. Renter i alt .................................. 31.667 17.473- 30.849 16.081-

D. Balanceforskydninger

Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 110.697 63.419

Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) ........ 77.427- 300 65.896- 297

D. Balanceforskydninger i alt .................... 33.270 300 2.477- 297

E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55)

i alt ...........................................

A ¨ B ¨ C ¨ D ¨ E ¨ Pris- og løn-

83.165 80.930

Stigninger vedr. hovedkonto 0-6 ................. 4.304.040 1.060.243- 4.285.825 977.421-

F. Finansiering

Optagne lån (kreditsiden på 08.55). .............. 55.532- 13.783-

Tilskud og udligning ........................... 120.105 1.019.243- 123.611 1.072.375-

Refusion af købsmoms ........................ 284 284

Skatter. ..................................... 43.242 2.332.654- 2.632 2.348.774-

F. Finansiering i alt ............................. 163.631 3.407.429- 126.527 3.434.931-

Balance ....................................... 4.467.672 4.467.672- 4.412.353 4.412.353-


SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for

kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget

gør det muligt for de statslige myndigheder at få

oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men

rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer

i totalbudgettet.


SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2008

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 06, basisår 08 Hele 1000 KR.

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

BUDGET 2007 BUDGET 2008 BUDGETOVERSLAG 2009

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

22 Jordforsyning ................................ 199

25 Faste ejendomme. ............................ 9.603 4.998- 10.963 5.055- 10.963 5.055-

28 Fritidsområder ............................... 11.122 1.084- 13.771 565- 13.771 565-

32 Fritidsfaciliteter. .............................. 31.685 4.055- 35.189 4.185- 35.187 4.185-

38 Naturbeskyttelse. ............................. 3.996 362- 5.892 512- 5.892 512-

48 Vandløbsvæsen .............................. 2.457 53- 2.485 2.485

52 Miljøbeskyttelse m.v. .......................... 5.169 212- 2.877 2.877

55 Diverse udgifter og indtægter ................... 1.600 1.651- 1.600 1.651-

58 Redningsberedskab ........................... 17.514 6.309- 17.966 6.500- 17.716 6.500-

Refusion i alt ................................. 32- 32-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt . 81.744 17.073- 90.743 18.499- 90.491 18.499-

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

22 Forsyningsvirksomheder

02 El-forsyning ............................... 22.246 22.246-

03 Varmeforsyning ............................ 102.806 114.201-

04 Vandforsyning ............................. 67.929 69.796-

06 Andre forsyningsvirksomheder ............... 14.539 14.539- 3.007 3.007- 2.976 2.976-

22 Forsyningsvirksomheder i alt. ................... 207.520 220.781- 3.007 3.007- 2.976 2.976-

35 Spildevandsanlæg ............................ 81.050 97.626-

38 Affaldshåndtering. ............................ 73.888 73.888- 53.284 53.604- 53.285 53.870-

01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt ............. 362.458 392.296- 56.291 56.611- 56.261 56.846-

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner ............................. 27.589 23.223- 17.670 19.155- 17.133 19.155-

28 Kommunale veje. ............................. 68.534 6.176- 71.603 5.652- 71.603 5.652-

32 Kollektiv trafik ................................ 11.627 11.027 12.026

35 Havne. ...................................... 6.888 4.962- 6.864 5.120- 6.864 5.120-

02 Transport og infrastruktur i alt. ................ 114.638 34.361- 107.163 29.928- 107.624 29.928-

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler. ............................... 365.219 6.156- 380.360 6.509- 382.141 6.509-

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. ....... 19.890 200- 22.461 725- 22.461 725-

05 Skolefritidsordninger ....................... 48.715 20.650- 50.911 21.675- 50.911 21.675-

08 Kommunale specialskoler. ................... 34.440 5.402- 32.395 4.000- 32.248 3.949-

09 Sprogstimulering for tosprogede børn i

førskolealderen ............................ 763 724 724

10 Bidrag til statslige og private skoler. ........... 26.070 26.904 26.904

11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne . . 664

12 Efterskoler og ungdomskostskoler ............ 7.112 7.340 7.340

14 Ungdommens uddannelsesvejledning ......... 4.721 4.872 4.872

17 Specialpædagogisk bistand til voksne ......... 12.023 12.023

22 Folkeskolen m.m. i alt ......................... 507.594 32.408- 537.990 32.910- 539.623 32.859-

30 Ungdomsuddannelser ......................... 14.885 15.037 15.037

32 Folkebiblioteker .............................. 28.578 1.399- 28.729 1.444- 28.676 1.444-

35 Kulturel virksomhed ........................... 28.170 3.854- 33.082 3.958- 32.781 3.958-

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. .......... 37.834 936- 39.859 712- 39.859 712-

Refusion i alt ................................. 1.456- 1.498- 1.498-

03 Undervisning og kultur i alt ................... 617.061 40.053- 654.696 40.522- 655.977 40.471-

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v. ........................ 153.338 170.243 123- 170.428 123-

04 Sundhedsområdet i alt ....................... 153.338 170.243 123- 170.428 123-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

10 Fælles formål .............................. 54.249 2.248- 51.303 2.533- 51.555 2.533-

11 Dagpleje. ................................. 80.199 20.222- 83.453 21.066- 81.164 20.453-

12 Vuggestuer. ............................... 7.698 2.065- 7.744 2.080- 8.184 2.080-


SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2008

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 06, basisår 08 Hele 1000 KR.

A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

BUDGETOVERSLAG 2010 BUDGETOVERSLAG 2011

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

22 Jordforsyning ................................

25 Faste ejendomme. ............................ 10.963 5.055- 10.961 5.055-

28 Fritidsområder ............................... 13.771 565- 13.771 565-

32 Fritidsfaciliteter. .............................. 35.185 4.185- 35.182 4.185-

38 Naturbeskyttelse. ............................. 5.892 512- 5.892 512-

48 Vandløbsvæsen .............................. 2.485 2.485

52 Miljøbeskyttelse m.v. .......................... 2.869 2.869

55 Diverse udgifter og indtægter ................... 1.600 1.651- 1.600 1.651-

58 Redningsberedskab ........................... 17.760 6.500- 17.754 6.500-

Refusion i alt ................................. 32- 32-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt . 90.524 18.499- 90.514 18.499-

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

22 Forsyningsvirksomheder

02 El-forsyning ...............................

03 Varmeforsyning ............................

04 Vandforsyning .............................

06 Andre forsyningsvirksomheder ............... 3.014 3.014- 3.021 3.021-

22 Forsyningsvirksomheder i alt. ................... 3.014 3.014- 3.021 3.021-

35 Spildevandsanlæg ............................

38 Affaldshåndtering. ............................ 53.285 53.870- 53.285 53.870-

01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt ............. 56.299 56.884- 56.306 56.892-

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner ............................. 17.139 19.155- 17.139 19.155-

28 Kommunale veje. ............................. 71.603 5.652- 71.603 5.652-

32 Kollektiv trafik ................................ 12.026 12.026

35 Havne. ...................................... 6.864 5.120- 6.864 5.120-

02 Transport og infrastruktur i alt. ................ 107.631 29.928- 107.631 29.928-

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler. ............................... 373.758 6.509- 373.760 6.509-

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. ....... 22.461 725- 22.461 725-

05 Skolefritidsordninger ....................... 50.911 21.675- 50.911 21.675-

08 Kommunale specialskoler. ................... 32.102 3.900- 31.959 3.851-

09 Sprogstimulering for tosprogede børn i

førskolealderen ............................ 724 724

10 Bidrag til statslige og private skoler. ........... 26.904 26.904

11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne . .

12 Efterskoler og ungdomskostskoler ............ 7.340 7.340

14 Ungdommens uddannelsesvejledning ......... 4.872 4.872

17 Specialpædagogisk bistand til voksne ......... 12.023 12.023

22 Folkeskolen m.m. i alt ......................... 531.095 32.810- 530.954 32.761-

30 Ungdomsuddannelser ......................... 15.037 15.037

32 Folkebiblioteker .............................. 28.741 1.444- 28.753 1.444-

35 Kulturel virksomhed ........................... 32.527 3.958- 37.082 3.958-

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. .......... 40.359 712- 40.859 712-

Refusion i alt ................................. 1.498- 1.498-

03 Undervisning og kultur i alt ................... 647.760 40.422- 652.686 40.373-

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v. ........................ 170.583 123- 170.590 123-

04 Sundhedsområdet i alt ....................... 170.583 123- 170.590 123-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

10 Fælles formål .............................. 51.808 2.533- 48.692 2.533-

11 Dagpleje. ................................. 81.169 20.453- 81.169 20.453-

12 Vuggestuer. ............................... 8.184 2.080- 8.184 2.080-


SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2008

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 06, basisår 08 Hele 1000 KR.

BUDGET 2007 BUDGET 2008 BUDGETOVERSLAG 2009

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

13 Børnehaver. ............................... 80.344 21.299- 81.681 21.707- 80.173 21.326-

14 Integrerede daginstitutioner. ................. 50.911 12.847- 47.885 12.994- 47.885 12.994-

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 23.351 3.511- 27.582 3.814- 27.382 3.814-

19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og

privatinstitutioner .......................... 1.930 2.008 2.008

25 Dagtilbud til børn og unge i alt .................. 298.683 62.191- 301.654 64.193- 298.350 63.199-

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov ........ 137.252 24.201- 137.580 24.976- 134.705 24.976-

32 Tilbud til ældre og handicappede

30 Ældreboliger .............................. 2.546- 2.423- 5.500 7.952- 5.500 7.952-

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede . 464.283 22.883- 522.848 24.220- 534.250 29.502-

33 Forebyggende indsats for ældre og

handicappede ............................. 6.666 3.823- 8.540 2.140- 8.310 2.140-

34 Plejehjem og beskyttede boliger .............. 5.557 2.279- 4.472 2.352- 4.472 2.352-

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og

befordring ................................ 48.044 51.583 2.470- 51.583 2.470-

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved

pasning af døende i eget hjem. ............... 2.271 2.328 2.328

32 Tilbud til ældre og handicappede i alt. ............ 524.274 31.408- 595.271 39.135- 606.444 44.416-

35 Rådgivning .................................. 4.895 102 102

38 Tilbud til voksne med særlige behov ............. 192.842 45.891- 204.529 28.017- 202.278 28.017-

46 Tilbud til udlændinge .......................... 19.956 12.282- 9.993 6.006- 9.993 6.006-

47 Foranstaltninger for voksne handicappede ........ 31.574 4.247- 241 241

48 Førtidspensioner og personlige tillæg ............ 268.894 273- 294.373 281- 294.381 281-

57 Kontante ydelser. ............................. 455.877 6.203- 501.021 18.494- 486.060 12.494-

58 Revalidering ................................. 183.443 174.095 190.474

62 Sundhedsudgifter m.v. ........................ 3.142 3.231 3.231

65 Boligstøtte

94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.. ............. 2.756 31- 281 281

65 Boligstøtte i alt ............................... 2.756 31- 281 281

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner ......... 4.970 25.018 25.054

97 Seniorjob til personer over 55 år .............. 686 1.375

98 Beskæftigelsesordninger .................... 17.328 13.338 13.440 1.964-

99 Tilskud til sociale formål ..................... 2.897 8.711 9.858

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ............. 25.196 47.752 49.726 1.964-

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale

formål ...................................... 1.867 1.867

Refusion i alt ................................. 495.145- 534.737- 527.615-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt. ..... 2.148.785 681.872- 2.271.991 715.839- 2.278.132 708.969-

06 Fællesudgifter og administration m.v

42 Politisk organisation ........................... 11.552 241- 9.434 249- 12.884 249-

45 Administrativ organisation. ..................... 311.484 32.204- 317.374 23.935- 303.998 23.982-

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ....... 16.345 16- 19.440 4- 19.440 4-

52 Lønpuljer m.v. ................................ 4.095 18.352 1.378- 8.166 1.378-

06 Fællesudgifter og administration m.v i alt. ...... 343.477 32.462- 364.601 25.566- 344.488 25.613-

A. Driftsvirksomhed i alt ........................ 3.821.501 1.198.116- 3.715.728 887.087- 3.703.401 880.449-

B. Anlægsvirksomhed

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning ................................ 1.913 15.000- 1.395 86.100- 32.628-

25 Faste ejendomme. ............................ 7.386 2.108 592

28 Fritidsområder ............................... 1.929 1.553 510

32 Fritidsfaciliteter. .............................. 900 1.850 10.625

38 Naturbeskyttelse. ............................. 800 1.518 1.018

58 Redningsberedskab ........................... 720

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt . 12.928 15.000- 9.144 86.100- 12.745 32.628-

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

22 Forsyningsvirksomheder

02 El-forsyning ............................... 600

03 Varmeforsyning ............................ 7.904

04 Vandforsyning ............................. 10.921

22 Forsyningsvirksomheder i alt. ................... 19.425

35 Spildevandsanlæg ............................ 36.327 5.111-

38 Affaldshåndtering. ............................ 6.400


SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2008

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 06, basisår 08 Hele 1000 KR.

BUDGETOVERSLAG 2010 BUDGETOVERSLAG 2011

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

13 Børnehaver. ............................... 80.187 21.326- 80.189 21.326-

14 Integrerede daginstitutioner. ................. 47.885 12.994- 47.885 12.994-

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 27.382 3.814- 27.382 3.814-

19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og

privatinstitutioner .......................... 2.008 2.008

25 Dagtilbud til børn og unge i alt .................. 298.621 63.199- 295.509 63.199-

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov ........ 134.699 24.976- 134.699 24.976-

32 Tilbud til ældre og handicappede

30 Ældreboliger .............................. 5.500 7.952- 5.500 7.952-

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede . 544.914 29.106- 554.319 29.106-

33 Forebyggende indsats for ældre og

handicappede ............................. 8.311 2.140- 8.311 2.140-

34 Plejehjem og beskyttede boliger .............. 4.472 2.352- 4.472 2.352-

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og

befordring ................................ 51.583 2.470- 51.583 2.470-

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved

pasning af døende i eget hjem. ............... 2.328 2.328

32 Tilbud til ældre og handicappede i alt. ............ 617.108 44.020- 626.513 44.020-

35 Rådgivning .................................. 102 102

38 Tilbud til voksne med særlige behov ............. 202.558 28.017- 202.574 28.017-

46 Tilbud til udlændinge .......................... 9.993 6.006- 9.993 6.006-

47 Foranstaltninger for voksne handicappede ........ 241 241

48 Førtidspensioner og personlige tillæg ............ 294.041 281- 294.041 281-

57 Kontante ydelser. ............................. 488.002 26.791- 473.716 7.291-

58 Revalidering ................................. 210.673 210.673

62 Sundhedsudgifter m.v. ........................ 3.231 3.231

65 Boligstøtte

94 Driftssikring af boligbyggeri m.v.. ............. 281 281

65 Boligstøtte i alt ............................... 281 281

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner ......... 25.054 25.054

97 Seniorjob til personer over 55 år .............. 2.061 2.061

98 Beskæftigelsesordninger .................... 13.440 2.095- 13.440 2.095-

99 Tilskud til sociale formål ..................... 10.002 10.002

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ............. 50.555 2.095- 50.555 2.095-

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale

formål ...................................... 1.867 1.867

Refusion i alt ................................. 532.912- 523.626-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt. ..... 2.311.972 728.297- 2.303.995 699.511-

06 Fællesudgifter og administration m.v

42 Politisk organisation ........................... 9.434 249- 9.442 249-

45 Administrativ organisation. ..................... 293.196 23.982- 288.347 23.982-

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ....... 19.440 4- 19.440 4-

52 Lønpuljer m.v. ................................ 2.800- 1.378- 12.388- 1.378-

06 Fællesudgifter og administration m.v i alt. ...... 319.270 25.613- 304.842 25.613-

A. Driftsvirksomhed i alt ........................ 3.704.040 899.766- 3.686.563 870.938-

B. Anlægsvirksomhed

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning ................................ 83.210- 12.000-

25 Faste ejendomme. ............................

28 Fritidsområder ............................... 510 510

32 Fritidsfaciliteter. .............................. 405 405

38 Naturbeskyttelse. ............................. 1.018 1.018

58 Redningsberedskab ...........................

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt . 1.933 83.210- 1.933 12.000-

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

22 Forsyningsvirksomheder

02 El-forsyning ...............................

03 Varmeforsyning ............................

04 Vandforsyning .............................

22 Forsyningsvirksomheder i alt. ...................

35 Spildevandsanlæg ............................

38 Affaldshåndtering. ............................


SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2008

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 06, basisår 08 Hele 1000 KR.

01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt ............. 62.152 5.111-

02 Transport og infrastruktur

BUDGET 2007 BUDGET 2008 BUDGETOVERSLAG 2009

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

28 Kommunale veje. ............................. 19.709 21.065 19.538

35 Havne. ...................................... 5.615

02 Transport og infrastruktur i alt. ................ 25.324 21.065 19.538

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m. ............................. 19.417 40.965 99.730

35 Kulturel virksomhed ........................... 5.885 10.180 13.470

03 Undervisning og kultur i alt ................... 25.302 51.145 113.200

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v. ........................ 700

04 Sundhedsområdet i alt ....................... 700

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

11 Dagpleje. ................................. 150

12 Vuggestuer. ............................... 6.500

25 Dagtilbud til børn og unge i alt .................. 150 6.500

32 Tilbud til ældre og handicappede

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede . 6.300 2.500- 8.100 11.800

34 Plejehjem og beskyttede boliger .............. 1.840

32 Tilbud til ældre og handicappede i alt. ............ 8.140 2.500- 8.100 11.800

38 Tilbud til voksne med særlige behov ............. 500

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt. ..... 8.640 2.500- 8.250 18.300

06 Fællesudgifter og administration m.v

42 Politisk organisation ........................... 13.340

45 Administrativ organisation. ..................... 5.118 47.105 38.548

06 Fællesudgifter og administration m.v i alt. ...... 18.458 47.105 38.548

B. Anlægsvirksomhed i alt. ...................... 153.504 22.611- 136.709 86.100- 202.331 32.628-

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto

0-6 (bo-årene) ............................ 148.965 28.305-

Renter

Renter i alt. .................................... 34.999 19.496- 34.339 20.226- 33.578 18.856-

Finansforskydninger og finansiering

Finansforskydninger og finansiering i alt .......... 227.867 2.997.648- 206.403 3.099.766- 110.373 3.238.411-

Balance ....................................... 4.237.871 4.237.871- 4.093.179 4.093.179- 4.198.648 4.198.648-


SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2008

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 06, basisår 08 Hele 1000 KR.

01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt .............

02 Transport og infrastruktur

BUDGETOVERSLAG 2010 BUDGETOVERSLAG 2011

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

28 Kommunale veje. ............................. 16.630 16.630

35 Havne. ......................................

02 Transport og infrastruktur i alt. ................ 16.630 16.630

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m. ............................. 99.730 30.745

35 Kulturel virksomhed ........................... 20.914 13.414

03 Undervisning og kultur i alt ................... 120.644 44.159

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v. ........................

04 Sundhedsområdet i alt .......................

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

11 Dagpleje. .................................

12 Vuggestuer. ...............................

25 Dagtilbud til børn og unge i alt ..................

32 Tilbud til ældre og handicappede

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede .

34 Plejehjem og beskyttede boliger ..............

32 Tilbud til ældre og handicappede i alt. ............

38 Tilbud til voksne med særlige behov .............

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt. .....

06 Fællesudgifter og administration m.v

42 Politisk organisation ...........................

45 Administrativ organisation. ..................... 33.291 19.087

06 Fællesudgifter og administration m.v i alt. ...... 33.291 19.087

B. Anlægsvirksomhed i alt. ...................... 172.498 83.210- 81.809 12.000-

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto

0-6 (bo-årene) ............................ 279.402 60.094- 408.151 78.699-

Renter

Renter i alt. .................................... 31.667 17.473- 30.849 16.081-

Finansforskydninger og finansiering

Finansforskydninger og finansiering i alt .......... 280.066 3.407.129- 204.981 3.434.635-

Balance ....................................... 4.467.672 4.467.672- 4.412.353 4.412.353-


BEVILLINGSOVERSIGT

DRIFT OG REFUSION

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således

foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af

anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en

specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret

ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" eller "RÅD". For så vidt angår

driftsbevillinger ("BEV") kan økonomiudvalget og de stående udvalg

meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til

en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb,

hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige

vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig

henseende med anlægsudgifter.


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008 - 2011

Bevilget Overslag Overslag Overslag

netteobeløb netteobeløb netteobeløb netteobeløb

DRIFTSBEVILLINGER: 2008 2009 2010 2011

Skattefinansieret:

Økonomiudvalget 422.590.190 412.923.720 398.553.780 393.932.840

Arbejdsmarkedsudvalg 427.410.630 437.400.820 436.699.610 451.200.000

Det Sociale Udvalg 655.244.880 662.271.030 675.847.600 685.268.580

Sundhedsudvalget 189.263.080 189.357.470 189.400.930 189.400.930

Børne- og Ungdomsudvalget 891.021.930 878.475.350 860.982.420 848.211.280

Kultur- og Fritidsudvalget 106.977.580 106.622.570 106.931.780 111.995.760

Teknisk Udvalg 125.996.110 125.031.190 124.987.330 124.745.310

Plan- og Miljøudvalget 10.456.740 11.455.770 11.455.770 11.455.770

Takstfinansieret:

Teknisk Udvalg - Renovation -320.390 -585.260 -585.260 -585.260

RÅDIGHEDSBELØB:

Skattefinansieret:

Økonomiudvalget -31.478.000 11.967.000 -43.872.000 13.134.000

Det Sociale Udvalg 8.100.000 11.800.000 0 0

Børne- og Ungdomsudvalget 35.068.000 100.183.000 93.683.000 24.698.000

Kultur- og Fritidsudvalget 10.366.000 23.181.000 20.405.000 12.905.000

Teknisk Udvalg 28.553.000 22.572.000 19.072.000 19.072.000

PRISREGULERING

Pris- og lønpost vedr. drift og refusion 0 120.660.210 219.307.530 329.451.490

FINANSIELLE KONTI:

Renteudgifter 34.339.330 33.578.460 31.666.920 30.848.590

Renteindtægter -20.225.980 -18.855.790 -17.473.050 -16.081.070

Afdrag på udlån -84.134.430 -76.023.790 -77.427.340 -65.895.700

Afdrag på optagne lån 86.421.810 82.537.400 83.164.690 80.930.490

Tilskud og udligning inkl. udligning af moms -812.450.000 -850.581.000 -898.854.000 -948.480.000

Skatter -2.129.518.560 -2.205.658.220 -2.289.411.780 -2.346.141.290

ØVRIGE POSTER HVOR DER IKKE KRÆVES

BEVILLING VED BUDGETVEDTAGELSEN:

Øvrige finansforskydninger, låneoptagelse og

opsparing/forbrug af likvide midler 46.318.080 -78.312.930 55.465.070 49.933.280

BALANCE 0 0 0 0


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

01 ØKONOMIUDVALGET. .............................. 587.289.710 164.699.520- 422.590.190

01 POLITIKER ............................................ 9.664.810 249.050- 9.415.760

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 213.900

25 Faste ejendomme ..................................... 213.900

10 Fælles formål. ........................................... 213.900

1 Drift ................................................. 213.900

010015 Frederikshavn Byfond. .................................. 213.900

03 Undervisning og kultur ........................... 197.960

35 Kulturel virksomhed ................................... 197.960

64 Andre kulturelle opgaver ................................. 197.960

1 Drift ................................................. 197.960

364700 Venskabsbyarrangementer .............................. 197.960

044 Besøg i og fra venskabsbyer ............................. 123.040

045 Venskabsbykontakter - officielle. besøg. ................... 74.920

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 9.252.950 249.050-

42 Politisk organisation ................................... 9.252.950 249.050-

40 Fælles formål. ........................................... 1.002.870

1 Drift ................................................. 1.002.870

072 Dispositionskonto. ..................................... 361.050

080 Diverse udgiftsområder ................................. 641.820

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. ........................ 6.806.450

1 Drift ................................................. 6.806.450

022 Vederlæggelse til byrådsmedlemmer. ..................... 5.021.830

026 Uddannelse ........................................... 157.990

040 Møder og repræsentation ............................... 956.970

041 Kørselsgodtgørelse/transport ............................ 370.680

054 Telefon. .............................................. 130.990

060 Abonnementer ........................................ 32.760

086 Annoncer - Byrådets dagsorden .......................... 54.010

088 Kontorhold ........................................... 81.220

42 Kommissioner, råd og nævn .............................. 1.443.630 249.050-

1 Drift ................................................. 1.443.630 249.050-

088 Andet ................................................ 6.640

642004 Hovedkonto 00-02 ..................................... 10.260

12 Hegnssyn. ............................................ 10.260

040 Møder, rejser og repræsentation. ......................... 10.260

642005 Hovedkonto 3 undervisning og kultur. ..................... 131.290

25 Ligestillingsudvalget. ................................... 21.230

073 Ligestillingsudvalget. ................................... 21.230

26 Integrationsrådet ...................................... 32.530

27 Etniske minoriteter ..................................... 77.530

642006 Hovedkonto 5 - Social- og Sundhedsvæ sen. ............... 807.330

30 Ældreråd ............................................. 486.630

030 Ældrerådet ........................................... 486.630

31 Handicapråd .......................................... 320.700

031 Handicaprådet. ........................................ 320.700

642007 Hovedkonto 6 administration og planlægning ............... 111.070

01 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 1.890

088 Andet ................................................ 1.890

20 Huslejenævn .......................................... 109.180

023 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste .................... 109.720


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

06 Fællesudgifter og administration m.v

42 Politisk organisation

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

040 Møder, rejser og repræsentation. ......................... 540-

642008 Øvrige kommissioner, råd og nævn ....................... 377.040 249.050-

25 Øvrige kommissioner, råd og nævn. m.v ................... 66.800

022 Mødediæter m.m ...................................... 43.540

050 Transport ............................................. 23.260

30 Beboerklagenævn. ..................................... 310.240 249.050-

021 Vederlag til formand. ................................... 29.090

040 Møder, rejser og repræsentation. ......................... 259.710

052 Uddannelse ........................................... 21.440

089 Indtægter. ............................................ 249.050-

02 ERHVERV / TURISME M.V .......................... 18.776.220 18.776.220

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 18.776.220

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ........... 18.776.220

62 Turisme. ................................................ 15.190.210

1 Drift ................................................. 15.190.210

662100 Turistkontorer ......................................... 5.332.690

069 Tilskud til Frederikshavn Turistfore ning. ................... 2.762.430

070 Tilskud til Sæby Turistforening ........................... 658.260

072 Tilskud til Skagen-Aalbæk Turistfore ning .................. 1.912.000

662152 Huslejereserve Havnemesterboligen, Skagen ............... 51.300

662200 Erhvervenes hus ....................................... 3.935.710

01 Erhvervsrådet i Frederikshavn ............................ 1.712.180

051 Tilskud til Erhvervsrådet. ................................ 1.712.180

02 Erhvervsrådet i Sæby ................................... 929.290

051 Tilskud til Erhvervsrådet. ................................ 929.290

03 Skagen Erhvervskontor ................................. 1.294.240

011Løn.................................................. 1.294.240

662250 Kontingenter .......................................... 1.743.420

01 Toppen af Danmark .................................... 872.550

031 Toppen af Danmark - kontingent ......................... 872.550

03 Cruise Top Danmark. ................................... 37.450

041 Cruise Top Denmark - kontingent. ........................ 37.450

05 Vendsyssel Udviklingsråd ............................... 833.420

056 Vendsyssel Udviklingsråd ............................... 833.420

662500 Erhvervsudvikling ...................................... 3.870.590

055 Investeringspulje/ Erhvervsudviklings ..................... 2.283.880

064 Events-organisationen .................................. 1.586.710

662530 Frederikshavn Kommunes værtskab. ...................... 256.500

010 Materialer ............................................ 256.500

63 Udvikling af menneskelige ressourcer. ..................... 2.386.010

1 Drift ................................................. 2.386.010

080 Diverse udgiftsområder ................................. 2.386.010

68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder. ................. 1.200.000

1 Drift ................................................. 1.200.000

021 Kommunal medfinansiering af landstri ktsindsatsen ......... 1.200.000

03 BYGNINGER .......................................... 11.139.960 2.100.560- 9.039.400

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 559.640 2.050.390-

25 Faste ejendomme ..................................... 559.640 2.050.390-

11 Beboelse ............................................... 26.090 181.000-

1 Drift ................................................. 26.090 181.000-

001 Frederikshavn bygrunde ................................... 26.090 181.000-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

011008 Caspers stiftelse ....................................... 26.090 181.000-

028 Fast ejendom ......................................... 64.760

084 Indtægter. ............................................ 38.670- 181.000-

13 Andre faste ejendomme .................................. 533.550 1.869.390-

1 Drift ................................................. 533.550 1.869.390-

028 Fast ejendom ......................................... 537.250

040 Projekt Spar 2004 ...................................... 3.700-

084 Indtægter. ............................................ 1.869.390-

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 10.580.320 50.170-

45 Administrativ organisation. ............................ 10.477.720 50.170-

50 Administrationsbygninger ................................ 10.477.720 50.170-

1 Drift ................................................. 10.477.720 50.170-

650010 Rådhuset ............................................. 3.675.160

028 Fast ejendom ......................................... 1.769.080

038 Rengøring ............................................ 1.984.990

057 Møder, rejser og repræsentation ......................... 17.170

070 2% budget reduktion ................................... 132.810-

086 Ændringer og uforudsete udgifter. ........................ 36.730

650020 Parallelvej 10 .......................................... 43.150

028 Fast ejendom ......................................... 33.190

038 Rengøring ............................................ 9.960

650030 Lejemål Jutlandia ...................................... 7.860

028 Fast ejendom ......................................... 7.860

650040 Biblioteket og Børne- og kulturforvaltningen ................ 1.262.060

028 Fast ejendom ......................................... 142.740

038 Rengøring ............................................ 1.101.400

086 Ændringer og uforudsete udgifter. ........................ 17.920

650070 Værkergrunden. ....................................... 211.640-

128 Sparede/nye driftsudgifter Budgetforlig 2008 ”Den Store Plan” 211.640-

650075 Sæby Rådhus ......................................... 2.147.310 50.170-

028 Fast ejendom ......................................... 1.493.490

038 Rengøring ............................................ 653.820

089 Udgifter overført til forsyningsvirksomhederne. ............. 50.170-

650080 Ålborgvej 93, Sæby .................................... 250.390

028 Fast ejendom ......................................... 36.690

038 Rengøring ............................................ 213.700

650085 Områdekontor Vest, Hjørringvej 218, Thorshøj .............. 122.890

028 Fast ejendom ......................................... 122.890

650090 Skagen Rådhus. ....................................... 2.412.050

022 Personale. ............................................ 917.550

028 Fast ejendom ......................................... 582.320

038 Rengøring ............................................ 884.490

088 Andet ................................................ 27.690

650096 AF-bygning, Knivholtvej. ................................ 768.490

028 Fast ejendom ......................................... 768.490

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ........... 102.600

62 Turisme. ................................................ 102.600

1 Drift ................................................. 102.600

662150 Havnemesterboligen, Vestre Strandvej 10, Skagen .......... 102.600

001 Drift af Havnemesterboligen ............................. 102.600

04 IT / TELEFONI ........................................ 2.732.830 2.732.830

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 2.732.830

45 Administrativ organisation. ............................ 2.732.830

51 Sekretariat og forvaltninger ............................... 2.732.830


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

06 Fællesudgifter og administration m.v

45 Administrativ organisation

(fortsat)

1 Drift ................................................. 2.732.830

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

22 Fællesopgaver. ............................................ 2.732.830

045 Kontorholdsudgifter .................................... 2.732.830

05 KOLLEKTIV TRAFIK .................................. 569.870 569.870

02 Transport og infrastruktur. ....................... 569.870

32 Kollektiv trafik ......................................... 569.870

34 Lufthavne ............................................... 569.870

1 Drift ................................................. 569.870

037 Sindal Lufthavn I/S. .................................... 569.870

06 BEREDSKAB. ......................................... 17.871.830 6.499.760- 11.372.070

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 17.631.290 6.499.760-

58 Redningsberedskab. ................................... 17.631.290 6.499.760-

95 Redningsberedskab ...................................... 17.631.290 6.499.760-

1 Drift ................................................. 17.631.290 6.499.760-

20 Lovmæssige områder ...................................... 12.617.850 893.800-

001 Fælles formål ......................................... 2.847.430 26.550-

003 Afhjælpende indsats ................................... 9.770.420 867.250-

25 Sideordnede aktiviteter ..................................... 3.727.210 4.584.360-

001 Fælles formål ......................................... 2.009.440 2.192.890-

003 Afhjælpende indsats ................................... 1.717.770 2.391.470-

30 Frivillige/indtægtsgivende del ................................ 1.286.230 1.021.600-

001 Fælles formål ......................................... 732.560 574.520-

003 Afhjælpende indsats ................................... 553.670 447.080-

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 240.540

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ........... 240.540

63 Udvikling af menneskelige ressourcer. ..................... 240.540

1 Drift ................................................. 240.540

080 Diverse udgiftsområder ................................. 240.540

07 FÆLLES KONTI / UDGIFTER. ....................... 3.893.600- 3.235.000- 7.128.600-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 573.870

25 Faste ejendomme ..................................... 573.870

15 Byfornyelse ............................................. 573.870

1 Drift ................................................. 573.870

001 Udgifter til byfornyelse. ................................. 573.870

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 753.030 26.830-

32 Tilbud til ældre og handicappede. ...................... 139.520

30 Ældreboliger ............................................ 139.520

1 Drift ................................................. 139.520

530110 Servicebygning, ældreboligere sydbyen ................... 139.520

001 Ydelsesstøtte vedrørende private. ældreboliger ............. 139.520

65 Boligstøtte. ............................................ 281.370 26.830-

94 Driftssikring af boligbyggeri m.v ........................... 281.370 26.830-

1 Drift ................................................. 281.370

001 Driftssikring til almennyttige byggerier .................... 240.690

003 Kollegiers driftssikring .................................. 40.680

2 Statsrefusion ........................................ 26.830-

001 Refusion vedrørende kollegier. ........................... 26.830-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale

formål ................................................. 332.140

99 Øvrige sociale formål. .................................... 332.140

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

1 Drift ................................................. 332.140

576001 Boligteam ............................................

001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.

332.140

lign. ................................................. 332.140

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 5.220.500- 3.208.170-

42 Politisk organisation ................................... 14.490

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. ........................ 14.490

1 Drift ................................................. 14.490

062 Forsikringer ........................................... 14.490

45 Administrativ organisation. ............................ 869.790 3.203.920-

51 Sekretariat og forvaltninger ............................... 869.790 3.203.920-

1 Drift ................................................. 869.790 3.203.920-

22 Fællesopgaver. ............................................ 12.070

045 Kontorholdsudgifter .................................... 12.070

23 Løn- og Personaleafdelingen. ................................ 188.050

080 Diverse udgiftsområder ................................. 188.050

30 Fælles Funktioner .......................................... 3.849.240 3.203.920-

043 Fælles kontorholdsudgifter .............................. 1.926.890

068 Kontingenter .......................................... 1.821.600

086 Diverse gebyrer / indtægter ............................. 100.750 1.099.270-

090 Administrationsudgifter overført. til forsyningsvirksomhederne 2.104.650-

63 Forsikring. ................................................ 3.179.570-

163 Forsikring. ............................................ 3.179.570-

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ........... 320.840 4.250-

60 Diverse indtægter og udgifter efter. forskellige love.......... 4.250-

1 Drift ................................................. 4.250-

021 Hyrevognsbevillinger ................................... 4.250-

63 Udvikling af menneskelige ressourcer. ..................... 320.840

1 Drift ................................................. 320.840

034 Velkomstkommite for tilflyttere. .......................... 320.840

52 Lønpuljer m.v .......................................... 6.425.620-

70 Lønpuljer ............................................... 6.425.620-

1 Drift ................................................. 6.425.620-

998 Pulje vedr. reduktion af prisfremskr ivning 2008 - 2011 ....... 6.425.620-

08 FÆLLES PERSONALE ............................... 32.918.930 280.220- 32.638.710

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 357.500

25 Faste ejendomme ..................................... 84.870

13 Andre faste ejendomme .................................. 84.870

1 Drift ................................................. 84.870

025 Knivholt ................................................. 84.870

013103 Knivholt Hovedgård - Drift. .............................. 84.870

022 Personale. ............................................ 84.870

28 Fritidsområder ......................................... 92.290

20 Grønne områder og naturpladser .......................... 92.290

1 Drift ................................................. 92.290

022 Personale. ............................................ 92.290


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

32 Fritidsfaciliteter. ....................................... 180.340

31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller ................... 180.340

1 Drift ................................................. 180.340

031210 Frederikshavn Svømmehal .............................. 180.340

022 Personale. ............................................ 180.340

03 Undervisning og kultur ........................... 4.036.800

22 Folkeskolen m.m ...................................... 3.912.670

01 Folkeskoler ............................................. 3.781.130

1 Drift ................................................. 3.781.130

301001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 3.247.500

023 Skåne/flexjob ......................................... 125.180

113 Barselspulje. .......................................... 3.122.320

301105 Munkebakkeskolen. .................................... 84.870

040 Tekniske serviceydelser ................................. 84.870

301108 Ørnevejens skole ...................................... 83.810

022 Undervisningspersonale ................................ 83.810

301109 Ravnshøj skole ........................................ 175.050

022 Undervisningspersonale ................................ 91.240

023 Skåne/flexjob ......................................... 83.810

301110 Abildgårdskolen ....................................... 189.900

022 Undervisningspersonale ................................ 189.900

05 Skolefritidsordninger. .................................... 131.540

1 Drift ................................................. 131.540

305111 Skolefritidsordningen på Jerup Skole ..................... 131.540

022 Personale. ............................................ 131.540

32 Folkebiblioteker ....................................... 124.130

50 Folkebiblioteker ......................................... 124.130

1 Drift ................................................. 124.130

350300 Administrationsudgifter ................................. 124.130

022 Personale. ............................................ 124.130

04 Sundhedsområdet. ................................ 214.470

62 Sundhedsudgifter m.v ................................. 214.470

90 Andre sundhedsudgifter .................................. 214.470

1 Drift ................................................. 214.470

490001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 214.470

113 Barselspulje. .......................................... 214.470

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 6.318.990

25 Dagtilbud til børn og unge ............................. 2.482.860

10 Fælles formål. ........................................... 1.912.120

1 Drift ................................................. 1.912.120

10 Fælles formål ............................................. 1.912.120

510001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 1.912.120

113 Barselspulje. .......................................... 1.912.120

13 Børnehaver ............................................. 266.270

1 Drift ................................................. 266.270

513011 Børnehaven Tangloppen ................................ 85.930

023 Skåne/flexjob ......................................... 85.930

513204 Bølgen ............................................... 180.340

024 Kommunale flexjob .................................... 180.340

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

14 Integrerede daginstitutioner .............................. 220.660

1 Drift ................................................. 220.660

514008 Andedammen Elling .................................... 119.880

023 Skåne/flexjob Personaleforv ............................. 119.880

514020 Børnehuset Skærum ................................... 100.780

022 Institutionspersonale ................................... 100.780

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ........... 83.810

1 Drift ................................................. 83.810

516003 Strandby fritidscenter .................................. 83.810

023 Skåne/flexjob Personaleforvaltningen ..................... 83.810

32 Tilbud til ældre og handicappede. ...................... 2.957.790

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ............. 2.957.790

1 Drift ................................................. 2.957.790

022 Personaleudgifter ...................................... 115.630

532001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 2.131.470

113 Barselspulje. .......................................... 2.131.470

532111 Område Syd (Integreret pleje) ...........................

001 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp),

socialpædagogisk støtte og optræning samt behandling mv.

343.710

(pgf. 71-73 og 86) ...................................... 343.710

532113 Område Fladstrand (integreret pleje) ......................

001 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp),

socialpædagogisk støtte og optræning samt behandling mv.

82.740

(pgf. 71-73 og 86) ...................................... 82.740

532118 Område Vest ..........................................

001 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp),

socialpædagogisk støtte og optræning samt behandling mv.

86.990

(pgf. 71-73 og 86) ...................................... 86.990

532119 Område Fladstrand (integreret pleje) ...................... 97.100

085 Administrativt personale ................................ 97.100

532487 Gigtplejehjemmet. ..................................... 100.150

022 Personaleudgifter ...................................... 100.150

38 Tilbud til voksne med særlige behov ................... 501.730

50 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) .............. 501.730

1 Drift ................................................. 501.730

113 Barselspulje. .......................................... 501.730

47 Foranstaltninger for voksne handicappede............. 240.820

52 Kommunale botilbud til midlertidigt. ophold for personer med

særlige behov ........................................... 240.820

1 Drift ................................................. 240.820

552210 Bofællesskaber ........................................ 170.800

13 Odinsvej 171 ..........................................

002 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer fyldt

170.800

67 år (pgf. 91) ......................................... 170.800

552230 Støttecenter .......................................... 70.020

02 Støttecenter for psykiske patienter Grønttorvet .............

002 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer fyldt

70.020

67 år (pgf. 91) ......................................... 70.020

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. ...................... 135.790

99 Tilskud til sociale formål .................................. 135.790

1 Drift ................................................. 135.790

026 Kommunale flexjobs, Personaleforv. ...................... 135.790

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

06 Fællesudgifter og administration m.v

45 Administrativ organisation

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 21.991.170 280.220-

45 Administrativ organisation. ............................ 1.188.050

51 Sekretariat og forvaltninger ............................... 1.188.050

1 Drift ................................................. 1.188.050

11 Direktionen ............................................... 94.390

026 Uddannelse ........................................... 94.390

26 MED-arbejdsmiljø. ......................................... 369.370

026 Uddannelse ........................................... 8.210

076 Hovedsikkerheds- og samarbejdsudvalg ................... 132.350

087MED................................................. 228.810

35 Pulje vedr. sikkerheds og sundheds- arbejde ................... 309.850

038 Sikkerheds og sundhedsarbejde. ......................... 309.850

52 Teknisk forvaltning ......................................... 92.300

022 Personale. ............................................ 92.300

71 Social og sundhedsforvaltning ............................... 322.140

022 Personale. ............................................ 322.140

52 Lønpuljer m.v .......................................... 20.803.120 280.220-

70 Lønpuljer ............................................... 6.473.200 280.220-

1 Drift ................................................. 6.473.200 280.220-

076 Pulje tillidsmænd ...................................... 335.340

080 Pulje vedr. løn ......................................... 518.550

083 Pulje, kommunale flexjob. ............................... 2.635.540

084 Puljer vedr. ny løn pr. 1/4-05 ............................. 1.568.880

113 Barselspulje. .......................................... 1.414.890 280.220-

72 Tjenestemandspension. .................................. 14.329.920

1 Drift ................................................. 14.329.920

021 Udbetaling af tjenestemandspensioner , øvrige områder...... 14.329.920

09 FORVALTNING / ADMINISTRATION .............. 285.881.520 20.113.290- 265.768.230

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 285.881.520 20.113.290-

45 Administrativ organisation. ............................ 285.881.520 20.113.290-

51 Sekretariat og forvaltninger ............................... 263.731.560 20.113.290-

1 Drift ................................................. 263.731.560 20.113.290-

11 Direktionen ............................................... 7.430.200 288.760-

023 Direktionen ........................................... 7.379.170

026 Uddannelse ........................................... 402.390

048 Diverse puljer ......................................... 156.110

057 Direktionssekretariatet .................................. 288.760-

997 Effektiviseringskrav til serviceudgi fter og overførselsudgifter

vedtaget i budget 2007. ................................. 507.470-

12 Projekt og Kommunikation .................................. 317.030

035 Licens og ledervurderinger Garuda og Enalyzer ............. 317.030

21 Ledelsessekretariatet ....................................... 14.097.920

022 Personale. ............................................ 11.785.840

040 Møder, rejser og repræsentation ......................... 147.040

042 Kontormaskiner og inventar ............................. 30.340

044 Kontorhold ........................................... 65.100

049 Andet ................................................ 2.663.110

058 Abonnementer m.v. .................................... 55.290

996 Effektiviseringskrav på administrati vt personale. Vedtaget i

Budget 2007 .......................................... 648.800-

23 Løn- og Personaleafdelingen. ................................ 11.940.280

022 Personale. ............................................ 11.945.000

036 Tjenestekørsel. ........................................ 34.880

040 Møder, rejser og repræsentation ......................... 69.770

042 Kontormaskiner og inventar ............................. 48.240

044 Kontorhold ........................................... 205.220


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

06 Fællesudgifter og administration m.v

45 Administrativ organisation

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

058 Abonnementer m.v. ....................................

996 Effektiviseringskrav på administrati vt personale. Vedtaget i

72.310

Budget 2007 .......................................... 435.140-

25 IT-afdelingen. ............................................. 49.443.590 2.442.630-

010 IT-Udvikling. .......................................... 1.087.730

039 IT-afdelingen. ......................................... 32.787.720 1.730.920-

651026 IT- afdelingen ......................................... 15.568.140 711.710-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 15.926.140 711.710-

01 Fællesudgifter .........................................

996 Effektiviseringskrav på administrati vt personale. Vedtaget i

481.700-

Budget 2007 .......................................... 481.700-

03 Projekt og administration. ............................... 123.700

022 Personale. ............................................ 123.700

29 Økonomiafdelingen ........................................ 11.661.230

022 Personale. ............................................ 15.758.870

026 Uddannelse ........................................... 90.520

036 Tjenestekørsel. ........................................ 18.490

040 Møder, rejser og repræsentation ......................... 74.800

042 Kontormaskiner og inventar ............................. 153.850

044 Kontorhold ........................................... 62.050

081 Forvaltningsarrangementer .............................. 26.310

092 Indkøbskontoret ....................................... 3.872.640-

996 Effektiviseringskrav på administrati vt personale. Vedtaget i

Budget 2007 .......................................... 651.020-

33 EFG - elever, AER, ATP m.v .................................. 2.411.060 93.450-

022 Personale. ............................................ 2.456.940 93.450-

026 Uddannelse ........................................... 56.430

996 Effektiviseringskrav på administrati vt personale. Vedtaget i

Budget 2007 .......................................... 102.310-

36 Kantinen ................................................. 2.638.360 2.251.390-

651023 Kantinen, Frederikshavn Rådhus. ......................... 1.152.820 1.005.360-

079 Kantinedrift ........................................... 1.152.820 1.005.360-

651037 Kantinen, Skagen Rådhus ............................... 472.200 499.120-

079 Kantinedrift ........................................... 472.200 499.120-

651038 Kantinen, Sæby Rådhus. ................................ 1.013.340 746.910-

079 Kantinedrift ........................................... 1.013.340 746.910-

45 Arbejdsmiljøchefens område ................................ 1.933.860

022 Personale. ............................................ 1.431.250

091 Diverse udgifter og indtægter ............................ 54.380

131 Pulje til kortlægning af det psykisk e arbejdsmiljø ........... 500.000

996 Effektiviseringskrav på administrati vt personale. Vedtaget i

Budget 2007 .......................................... 51.770-

52 Teknisk forvaltning ......................................... 57.966.690 12.946.680-

012 Rådhusbetjent. ........................................ 293.610

022 Personale. ............................................ 55.477.120 11.016.550-

085 Budtjeneste ...........................................

996 Effektiviseringskrav på administrati vt personale. Vedtaget i

664.840

Budget 2007 .......................................... 2.348.940-

651051 Forsyningen. .......................................... 85.460

022 Personale. ............................................ 85.460

651052 Teknisk forvaltning ..................................... 3.794.600 1.930.130-

022 Personale. ............................................ 1.695.860-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 3.794.600 234.270-

61 Børne- og Kulturforvaltning .................................. 28.322.910 188.060-

996 Effektiviseringskrav på administrati vt personale. Vedtaget i

Budget 2007 .......................................... 383.500-

651061 Børne- og Kulturforvaltningen. ........................... 11.075.170 188.060-

022 Personale. ............................................ 9.283.750 188.060-

026 Uddannelse ........................................... 83.220

036 Tjenestekørsel. ........................................ 67.140


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

06 Fællesudgifter og administration m.v

45 Administrativ organisation

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

040 Møder, rejser og repræsentation. ......................... 111.410

042 Kontormaskiner og inventar ............................. 102.140

044 Kontorhold ........................................... 164.600

047 Pæd.Konsulent, Dagtilbudsområdet ....................... 22.910

072 Amtsopgaver - DUT- midler ............................. 1.240.000

651062 Familieafdelingen ...................................... 17.631.240

022 Personale. ............................................ 17.203.800

026 Uddannelse ........................................... 115.970

034 Tillidsmandsarbejde mv. ................................ 23.670

036 Tjenestekørsel. ........................................ 136.320

040 Møder, rejser og repræsentation. ......................... 99.450

041 Plejefamilie koordinering ................................ 61.760

042 Kontormaskiner og inventar ............................. 126.400

044 Kontorhold ........................................... 88.380

054 Konsulentbistand ...................................... 350.550

071 Sikkerhedsarbejde ..................................... 6.680

083 Lægeerklæringer ......................................

996 Effektiviseringskrav på administrati vt personale. Vedtaget i

56.340

Budget 2007 .......................................... 638.080-

71 Social og sundhedsforvaltning ............................... 51.556.890

022 Personale. ............................................ 47.149.560

026 Uddannelse ........................................... 313.620

031 Uddannelse - ledere .................................... 48.450

034 Tillidsmandsarbejde mv. ................................ 50.770

036 Tjenestekørsel. ........................................ 292.390

040 Møder, rejser og repræsentation ......................... 213.760

042 Kontormaskiner og inventar ............................. 392.730

044 Kontorhold ........................................... 186.460

053 Diverse vedr. Ældrepakken .............................. 144.920

054 Konsulentbistand ...................................... 774.000

069 VITAE ................................................ 2.052.000

071 Sikkerhedsarbejde ..................................... 14.100

075 Kommunesammenlægning .............................. 79.060

078 Overførsel vedr. tidligere år. ............................. 1.406.910-

083 Lægeerklæringer ...................................... 1.251.980

72 Koordinationsudvalg vedr. Arbejdsmarked ..................... 1.107.480 1.107.570-

001 Modtaget tilskud fra Socialministe- riet .................... 1.107.570-

030 Tilskud og refusion fra AER .............................. 1.107.480

75 Borgerservice ............................................. 21.766.920 794.750-

576001 Boligteam ............................................ 593.750-

086 Diverse gebyrer / indtægter ............................. 593.750-

584001 Familieteam. .......................................... 10.000 201.000-

027 Folkeregister .......................................... 23.230-

049 Andet ................................................ 10.000 4.880-

082 Gebyrer .............................................. 172.890-

651101 Administration Borgerservicecentre ....................... 21.756.920

022 Personale. ............................................ 21.687.550

026 Uddannelse ........................................... 260.000

036 Tjenestekørsel. ........................................ 75.000

040 Møder, rejser og repræsentation. ......................... 88.000

042 Kontormaskiner og inventar ............................. 286.000

044 Kontorhold ........................................... 118.360

054 Konsulentbistand ...................................... 30.000

081 Forvaltningsarrangementer ..............................

996 Effektiviseringskrav på administrati vt personale. Vedtaget i

62.890

Budget 2007 .......................................... 850.880-

81 Arbejdsmarkedsforvaltning .................................. 1.137.140

651082 Arbejdsmarkedsf. Ydelsesafdelingen ...................... 1.137.140

021 Personale. ............................................ 1.137.140

53 Administration vedrørende jobcentre. og pilotjobcentre...... 22.149.960

1 Drift ................................................. 22.149.960

022 Personale. ............................................ 22.149.960

10 OVERFØRSELSUDGIFTER .......................... 192.680.950 131.654.370- 61.026.580


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 2.586.580 31.930-

25 Faste ejendomme ..................................... 2.586.580 31.930-

18 Driftssikring af boligbyggeri. .............................. 2.586.580 31.930-

1 Drift ................................................. 2.586.580

001 Støtte til opførelse af boliger. ............................ 2.556.520

002 Ungdomsboligbidrag ................................... 30.060

2 Statsrefusion ........................................ 31.930-

030 Refusion vedr. boliger .................................. 31.930-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 190.094.370 131.622.440-

48 Førtidspensioner og personlige tillæg .................. 24.889.150 16.650.600-

67 Personlige tillæg m.v ..................................... 24.889.150 16.650.600-

1 Drift ................................................. 24.889.150

567001 3. Alder-team ......................................... 24.889.150

001 Briller, personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) ........ 124.020

002 Medicin, personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) ......

003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17,

67.480

stk. 2) ................................................

004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling,

850.280

personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) ..............

005 Supplement til pensionister med nedsat pension

2.147.030

(brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) . 91.260

006 Andre personlige tillæg pgf. 14,. stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)........ 702.080

007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a. (pgf. 18) ................... 684.490

008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a. (pgf. 18) .................

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18,

5.462.840

stk. 1) ................................................

011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling,

2.198.560

helbredstillæg pgf 14 a (pgf. 18) .......................... 595.040

012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4).

013 Varmetillæg med 75 pct. refusion. pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17,

620.600

stk.1og3)............................................

094 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion i

11.356.010

perioden 1.1.1998 - 1.3.2001 ............................. 10.540-

2 Statsrefusion ........................................ 16.650.600-

567001 3. Alder-team ......................................... 16.650.600-

002 Refusion af varmetillæg. ................................ 9.546.010-

004 Refusion af personlige tillæg og. helbredstillæg ............. 7.104.590-

57 Kontante ydelser. ...................................... 162.421.030 114.971.840-

76 Boligydelser til pensionister. .............................. 131.229.210 98.589.540-

1 Drift ................................................. 131.229.210 819.710-

576001 Boligteam ............................................ 131.229.210 819.710-

001 Tilskud til lejere. ....................................... 104.920.030

002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse ....................... 475.970

003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl.. ...................... 3.558.650

005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger ...................... 22.145.250

022 Afskrivninger. ......................................... 31.610

089 Betaling .............................................. 97.700 97.700-

091 Efterreguleringer. ...................................... 187.180-

093 Tilbagebetaling af lån og renter. .......................... 534.830-

2 Statsrefusion ........................................ 97.769.830-

576001 Boligteam ............................................ 97.769.830-

002 Refusion af boligydelse ................................. 97.769.830-

77 Boligsikring ............................................. 31.191.820 16.382.300-

1 Drift ................................................. 31.191.820 1.313.010-

576001 Boligteam ............................................ 31.191.820 1.313.010-

001 Boligsikring som lån .................................... 10.540

003 Boligsikring som tilskud og lån ........................... 10.540

005 Boligsikring som tilskud ................................. 159.100

006 Almindelig boligsikring. ................................. 30.664.560


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

57 Kontante ydelser

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. ....... 298.480

022 Afskrivninger. ......................................... 31.610

089 Betaling .............................................. 16.990 5.320-

091 Efterregulering ........................................ 1.307.690-

2 Statsrefusion ........................................ 15.069.290-

576001 Boligteam ............................................ 15.069.290-

002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b...... 15.069.290-

62 Sundhedsudgifter m.v ................................. 2.784.190

84 Særlige sygesikringsydelser .............................. 2.784.190

1 Drift ................................................. 2.784.190

584001 Familieteam. .......................................... 2.784.190

001 Befordringsgodtgørelse ................................. 1.056.800

002 Begravelseshjælp ...................................... 1.727.390

12 FORSIKRING ......................................... 18.946.390 567.270- 18.379.120

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 393.550

25 Faste ejendomme ..................................... 31.340

10 Fælles formål. ........................................... 9.210

1 Drift ................................................. 9.210

010011 Offentlige toiletter ..................................... 9.210

040 Forsikringer ........................................... 9.210

11 Beboelse ............................................... 22.130

1 Drift ................................................. 22.130

001 Frederikshavn bygrunde ................................... 3.670

011008 Caspers stiftelse ....................................... 3.670

028 Fast ejendom ......................................... 3.670

050 Pensionistboliger ......................................... 18.460

011510 Ravnshøj ............................................. 18.460

028 Fast ejendom ......................................... 18.460

28 Fritidsområder ......................................... 40.310

20 Grønne områder og naturpladser .......................... 40.310

1 Drift ................................................. 40.310

025 Gartneriet ............................................ 40.000

023101 Strandrensning ........................................ 310

030 Arealer og pladser ..................................... 310

32 Fritidsfaciliteter. ....................................... 216.890

31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller ................... 212.490

1 Drift ................................................. 212.490

031 Stadion og klubhuse. ................................... 33.760

031201 Iscenter Nord ......................................... 108.380

028 Fast ejendom ......................................... 108.380

031210 Frederikshavn Svømmehal .............................. 51.810

028 Fast ejendom ......................................... 51.810

031211 Bannerslundhallen ..................................... 18.540

028 Fast ejendom ......................................... 18.540

35 Andre fritidsfaciliteter .................................... 4.400

1 Drift ................................................. 4.400

034102 Grenen Camping. ...................................... 4.400

028 Fast ejendom ......................................... 4.400

38 Naturbeskyttelse ...................................... 20.000

53 Skove .................................................. 20.000


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

38 Naturbeskyttelse

(fortsat)

1 Drift ................................................. 20.000

023 Drift af skove. ......................................... 20.000

58 Redningsberedskab. ................................... 85.010

95 Redningsberedskab ...................................... 85.010

1 Drift ................................................. 85.010

20 Lovmæssige områder ...................................... 60.350

001 Fælles formål ......................................... 4.950

003 Afhjælpende indsats ................................... 55.400

25 Sideordnede aktiviteter ..................................... 9.270

003 Afhjælpende indsats ................................... 9.270

30 Frivillige/indtægtsgivende del ................................ 15.390

001 Fælles formål ......................................... 15.390

02 Transport og infrastruktur. ....................... 790.310

22 Fælles funktioner ...................................... 750.130

01 Fælles formål. ........................................... 655.500

1 Drift ................................................. 655.500

201005 Frederikshavn ......................................... 6.000

039 Materialegård, Køb og drift .............................. 6.000

201009 Sæby ................................................ 649.500

037 Maskiner & Materiel. ................................... 649.500

05 Driftsbygninger og -pladser ............................... 94.630

1 Drift ................................................. 94.630

205001 Materialegården i Frederikshavn. ......................... 94.630

021 Drift ................................................. 94.630

28 Kommunale veje. ...................................... 9.150

14 Vintertjeneste ........................................... 9.150

1 Drift ................................................. 9.150

025 Snerydning ........................................... 9.150

35 Havne ................................................. 31.030

40 Havne .................................................. 580

1 Drift ................................................. 580

240010 Havneområder (Udligningsmoms)Sæby ................... 580

028 Bygninger - Sæby. ..................................... 580

41 Lystbådehavne m.v ...................................... 30.450

1 Drift ................................................. 30.450

241002 Lystbådehavn - Sæby (100% momsafl. excl. velfærdsbygning). 1.280

022 Lønninger og Personale ................................. 1.280

241006 Skagen Lystbådehavn .................................. 29.170

022 Lønninger og Personale ................................. 10.060

028 Bygninger ............................................ 19.110

03 Undervisning og kultur ........................... 3.138.070

22 Folkeskolen m.m ...................................... 2.765.020

01 Folkeskoler ............................................. 2.736.090

1 Drift ................................................. 2.736.090

301001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 2.736.090

027 Forsikringer ........................................... 2.510.870

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 225.220

05 Skolefritidsordninger. .................................... 28.930

1 Drift ................................................. 28.930

305001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 28.930

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

027 Forsikringer ........................................... 28.930

32 Folkebiblioteker ....................................... 270.860

50 Folkebiblioteker ......................................... 270.860

1 Drift ................................................. 270.860

350010 Fast ejendomsudgifter .................................. 112.860

028 Fast ejendom ......................................... 112.860

350100 Bogbusser og biler ..................................... 37.960

033 Bogbus .............................................. 24.620

041 Drift af biler ........................................... 13.340

350300 Administrationsudgifter ................................. 120.040

032 Administration ........................................ 120.040

35 Kulturel virksomhed ................................... 58.950

63 Musikarrangementer. .................................... 24.190

1 Drift ................................................. 24.190

01 Musikskolen .............................................. 24.190

022 Personale. ............................................ 24.190

64 Andre kulturelle opgaver ................................. 34.760

1 Drift ................................................. 34.760

364100 Det Musiske Hus. ...................................... 16.340

021 Fast ejendom ......................................... 16.340

364500 Skolegade 6-8, Maskinhallen. ............................ 18.420

021 Fast ejendom ......................................... 18.420

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v. ............... 43.240

76 Ungdomsskolevirksomhed ............................... 43.240

1 Drift ................................................. 43.240

376100 Ungdomsskolen ....................................... 39.000

027 Forsikringer ........................................... 39.000

376500 Tranåsskolen .......................................... 4.240

027 Forsikringer ........................................... 4.240

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 2.897.140

25 Dagtilbud til børn og unge ............................. 1.394.010

10 Fælles formål. ........................................... 929.260

1 Drift ................................................. 929.260

10 Fælles formål ............................................. 929.260

027 Forsikringer ........................................... 929.260

12 Vuggestuer ............................................. 31.570

1 Drift ................................................. 31.570

512002 Vuggestuen Storkereden ................................ 7.110

027 Forsikringer ........................................... 7.110

512102 Vuggestuen Regnbuen. ................................. 24.460

027 Forsikringer ........................................... 24.460

13 Børnehaver ............................................. 286.630

1 Drift ................................................. 286.630

513003 Abildgård børnehave ................................... 1.530

027 Forsikringer ........................................... 1.530

513004 Børnehaven Havblik .................................... 3.400

027 Forsikringer ........................................... 3.400

513005 Børnehaven Stjernen ................................... 8.350

027 Forsikringer ........................................... 8.350

513007 Børnehaven Børnebakken ............................... 3.460


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

027 Forsikringer ........................................... 3.460

513008 Børnehuset Mariehønen. ................................ 1.320

027 Forsikringer ........................................... 1.320

513010 Landbørnehaven Knivholt ............................... 820

027 Forsikringer ........................................... 820

513011 Børnehaven Tangloppen ................................ 1.840

027 Forsikringer ........................................... 1.840

513202 Frelsens Hærs Børnehave, Humlebien ..................... 13.210

027 Forsikringer ........................................... 13.210

513203 Røde Kors børnehave. .................................. 17.800

027 Forsikringer ........................................... 17.800

513204 Bølgen ............................................... 19.170

027 Forsikringer ........................................... 19.170

513205 Strandby børnehave. ................................... 30.800

027 Forsikringer ........................................... 30.800

513206 Kaj Bundvad børnehave ................................. 20.640

027 Forsikringer ........................................... 20.640

513207 Børnetoften ........................................... 3.060

027 Forsikringer ........................................... 3.060

513208 Børnehuset Bangsbo, Gl. Skolevej ........................ 10.670

027 Forsikringer ........................................... 10.670

513335 Børnehaven Spliidsvej .................................. 21.400

027 Forsikringer ........................................... 21.400

513337 Børnehaven Trindelvej .................................. 22.410

027 Forsikringer ........................................... 22.410

513339 Børnehaven Corasvej ................................... 18.350

027 Forsikringer ........................................... 18.350

513341 Mattisborgen. ......................................... 17.330

027 Forsikringer ........................................... 17.330

513355 Aalbæk Børnehave ..................................... 14.270

027 Forsikringer ........................................... 14.270

513357 Kløvermarken Børnehave. ............................... 16.310

027 Forsikringer ........................................... 16.310

513361 Børnehaven Fyrrekrat ................................... 15.280

027 Forsikringer ........................................... 15.280

513414 Børnehaven Stationsvej ................................. 3.090

027 Forsikringer ........................................... 3.090

513416 Børnehaven Brolæggervej ............................... 7.940

027 Forsikringer ........................................... 7.940

513422 Børnehaven Sæbygårdvej ............................... 5.500

027 Forsikringer ........................................... 5.500

513452 Voerså Børnehave ..................................... 3.660

027 Forsikringer ........................................... 3.660

513455 Børnehaven Violvej. .................................... 1.320

027 Forsikringer ........................................... 1.320

513457 Dybvad Børnehave ..................................... 3.700

027 Forsikringer ........................................... 3.700

14 Integrerede daginstitutioner .............................. 39.320

1 Drift ................................................. 39.320

514002 Børnehuset Pilekvisten. ................................. 6.100

027 Forsikringer ........................................... 6.100


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

514003 Børnenes Hus Lærkereden .............................. 6.100

027 Forsikringer ........................................... 6.100

514011 Kernehuset Gærum .................................... 2.040

027 Forsikringer ........................................... 2.040

514016 Børnehuset Spiren ..................................... 1.530

027 Forsikringer ........................................... 1.530

514017 Børnehuset Hånbæk. ................................... 2.040

027 Forsikringer ........................................... 2.040

514020 Børnehuset Skærum ................................... 510

027 Forsikringer ........................................... 510

514405 Fritidsgården St. Toftlund ............................... 18.750

027 Forsikringer ........................................... 18.750

514480 Hørby Børnehus ....................................... 2.250

027 Forsikringer ........................................... 2.250

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ........... 107.230

1 Drift ................................................. 107.230

516002 Ungdomsgården Hånbæk ............................... 42.080

027 Forsikringer ........................................... 42.080

516003 Strandby fritidscenter .................................. 22.570

027 Forsikringer ........................................... 22.570

516005 Kaj Bundvad Fritidscenter ............................... 13.340

027 Forsikringer ........................................... 13.340

516013 Fritidsklub i Sydbyen, Bangsboklubben .................... 1.540

027 Forsikringer ...........................................

516018 Dansk Kvindesamfunds Småbørnsklub. Børneklubbem

1.540

Mælkebøtten. ......................................... 6.160

027 Forsikringer ........................................... 6.160

516402 Ungdomsklub i Ålbæk .................................. 9.230

027 Forsikringer ........................................... 9.230

516404 Fritidsklubben Sct. Laurentius ............................ 12.310

027 Forsikringer ........................................... 12.310

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov ............. 51.100

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ............ 51.100

1 Drift ................................................. 51.100

521001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................

001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges

42.140

forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) ............................. 21.070

027 Forsikringer ........................................... 21.070

521002 Slusen ...............................................

002 Praktisk, pædagogisk eller anden. støtte i hjemmet (pgf. 52,

1.960

stk. 3, nr. 2) ........................................... 980

027 Forsikringer ........................................... 980

521003 Familieværksted, Chr. Pedersensvej 3 .....................

002 Praktisk, pædagogisk eller anden. støtte i hjemmet (pgf. 52,

7.000

stk. 3, nr. 2) ........................................... 3.500

027 Forsikringer ........................................... 3.500

32 Tilbud til ældre og handicappede. ...................... 685.820

30 Ældreboliger ............................................ 43.380

1 Drift ................................................. 43.380

530002 Ældreboliger Skagavej 136 a-z ........................... 16.810

027 Forsikringer ........................................... 16.810

530003 Chr. d. X vej 52-60 ..................................... 26.030

027 Forsikringer ........................................... 26.030

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

530010 Ældreboliger - Hørby ................................... 540

027 Forsikringer ........................................... 540

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ............. 626.700

1 Drift ................................................. 626.700

532004 Fællesudgifter og -indtægter Hjemmeplejen i Skagen ........ 65.900

127 Forsikringer ........................................... 65.900

532012 Sct. Laurentii Centret ................................... 2.350

127 Forsikringer ........................................... 2.350

532014 Sæby Ældrecenter driftsudgifter m. v. ..................... 50.570

127 Forsikringer ........................................... 50.570

532018 Østervrå Ældrecenter. .................................. 13.820

127 Forsikringer ........................................... 13.820

532020 Præstbro Ældrecenter .................................. 20.540

127 Forsikringer ........................................... 20.540

532021 Dybvad Ældrecenter. ................................... 30.080

127 Forsikringer ........................................... 30.080

532082 Lindevej .............................................. 3.080

127 Forsikringer ........................................... 3.080

532083 Drachmandsvænget. ................................... 1.470

127 Forsikringer ........................................... 1.470

532105 Kastaniegården. ....................................... 88.620

028 Fast ejendom ......................................... 88.620

532225 Aktivitetscenter område Land ............................ 6.120

127 Forsikringer ........................................... 6.120

532226 Område Land - øvrige driftsudgifter ....................... 36.820

127 Forsikringer ........................................... 36.820

532232 Aktivitetscenter i Sydbyen ............................... 1.460-

127 Forsikringer ........................................... 1.460-

532233 Område Syd - øvrige driftsudgifter. ....................... 2.200

127 Forsikringer ........................................... 2.200

532234 Område Syd - Servicearealer ............................ 4.020

127 Forsikringer ........................................... 4.020

532240 Område Midt - øvrige driftsudgifter ....................... 6.120

127 Forsikringer ........................................... 6.120

532245 Område Vest - øvrige driftsudgifter ....................... 4.570

127 Forsikringer ........................................... 4.570

532247 Område Vest - Servicearealer ............................ 9.520

127 Forsikringer ........................................... 9.520

532250 Fladstrand - øvrige driftsudgifter ......................... 8.090

127 Forsikringer ........................................... 8.090

532360 Rådhuscentret. ........................................ 16.300

127 Forsikringer ........................................... 16.300

532365 Dagcentret Ingeborgvej ................................. 11.660

127 Forsikringer ........................................... 11.660

599150 Bestillerkontoret ....................................... 246.310

127 Forsikringer ........................................... 246.310

34 Plejehjem og beskyttede boliger. .......................... 15.740

1 Drift ................................................. 15.740

534202 Gigtplejehjemmet. ..................................... 15.740

028 Fast ejendom ......................................... 15.740

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

38 Tilbud til voksne med særlige behov

38 Tilbud til voksne med særlige behov ................... 114.990

52 Botilbudtilmidlertidigtophold (pgf 107) ..................... 114.990

1 Drift ................................................. 114.990

552210 Bofællesskaber ........................................ 114.990

027 Forsikringer ........................................... 114.990

46 Tilbud til udlændinge .................................. 11.610

60 Introduktionsprogram m.v ................................ 11.610

1 Drift ................................................. 11.610

560001 Fællesudgifter og - indtægter ............................ 11.610

027 Forsikringer ........................................... 11.610

58 Revalidering ........................................... 41.440

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i

løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) ............ 41.440

1 Drift ................................................. 41.440

581001 Fællesudgifter og - indtægter ............................ 41.440

027 Forsikringer ........................................... 41.440

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. ...................... 598.170

95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner ..................... 335.840

1 Drift ................................................. 335.840

027 Forsikringer ........................................... 335.840

98 Beskæftigelsesordninger ................................. 262.330

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

1 Drift ................................................. 262.330

598001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 262.330

127 Forsikringer ........................................... 262.330

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 11.727.320 567.270-

42 Politisk organisation ................................... 22.800

40 Fælles formål. ........................................... 22.800

1 Drift ................................................. 22.800

070 Rejseforsikring ........................................ 22.800

45 Administrativ organisation. ............................ 11.704.520 567.270-

50 Administrationsbygninger ................................ 525.070

1 Drift ................................................. 525.070

650010 Rådhuset ............................................. 176.790

028 Fast ejendom ......................................... 176.790

650020 Parallelvej 10 .......................................... 11.170

028 Fast ejendom ......................................... 11.170

650040 Biblioteket og Børne- og kulturforvaltningen ................ 66.860

028 Fast ejendom ......................................... 66.860

650075 Sæby Rådhus ......................................... 66.140

028 Fast ejendom ......................................... 66.140

650080 Ålborgvej 93, Sæby .................................... 52.740

028 Fast ejendom ......................................... 52.740

650085 Områdekontor Vest, Hjørringvej 218, Thorshøj .............. 10.810

028 Fast ejendom ......................................... 10.810

650090 Skagen Rådhus. ....................................... 140.560

028 Fast ejendom ......................................... 140.560

51 Sekretariat og forvaltninger ............................... 11.179.450 567.270-

1 Drift ................................................. 11.179.450 567.270-

25 IT-afdelingen. ............................................. 10.200


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

06 Fællesudgifter og administration m.v

45 Administrativ organisation

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

039 IT-afdelingen. ......................................... 10.200

52 Teknisk forvaltning ......................................... 7.360

085 Budtjeneste ........................................... 7.360

63 Forsikring. ................................................ 11.161.890 567.270-

163 Forsikring. ............................................ 11.161.890 567.270-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

02 ARBEJDSMARKEDSUDVALG

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

02 ARBEJDSMARKEDSUDVALG. ..................... 818.749.180 391.338.550- 427.410.630

05 INDSATS ............................................. 214.507.210 122.885.060- 91.622.150

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 214.507.210 122.885.060-

32 Tilbud til ældre og handicappede. ...................... 2.322.910

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ............. 2.322.910

1 Drift ................................................. 2.322.910

532998 Aktivafdelingen. ....................................... 2.322.910

001 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp),

socialpædagogisk støtte og optræning samt behandling mv.

(pgf. 71-73 og 86) ...................................... 2.322.910

38 Tilbud til voksne med særlige behov ................... 3.049.720

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf.

109-110) ................................................ 706.910

1 Drift ................................................. 706.910

542001 Fællesudgifter og - indtægter ............................

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf.

706.910

110) ................................................. 706.910

52 Botilbudtilmidlertidigtophold (pgf 107) ..................... 2.342.810

1 Drift ................................................. 2.342.810

552001 Fællesudgifter og - indtægter Sæby. ......................

001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale

2.342.810

problemer ............................................ 2.342.810

46 Tilbud til udlændinge .................................. 4.864.350 6.006.180-

60 Introduktionsprogram m.v ................................ 4.670.040 6.006.180-

1 Drift .................................................

001 Udgifter til aktivering til ydelsesmodtagere ifølge

4.670.040 6.006.180integrationslovens

pgf. 23a ..............................

002 Udgifter til aktivering til ydelsesmodtagere ifølge

2.125.870

integrationslovens pgf. 23b .............................. 2.544.170

092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere ............

093 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under

1.805.500introduktionsprogrammet

(pgf. 45, stk. 14, i integrationsloven)

094 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt

danskudd. eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse,

der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/el.

1.184.910opkvalificerende

forløb (pgf. 45, stk.15-16, i integrationslov . . .

095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve

eller er kommet i ordinær beskæftigelse (pgf. 45, stk. 17 i

127.430integrationsloven).

.....................................

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af

654.670introduktionsprogrammet

(pgf. 45, stk. 4 i integrationsloven) . . 2.233.670-

65 Repatriering. ............................................ 194.310

1 Drift ................................................. 194.310

001 Hjælp til repatriering. ................................... 194.310

57 Kontante ydelser. ...................................... 267.420

72 Sociale formål ........................................... 267.420

1 Drift ................................................. 267.420

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven,

pgf. 83 og 84) ......................................... 267.420

58 Revalidering ........................................... 174.054.030 97.463.340-

80 Revalidering. ............................................ 48.367.270 22.248.730-

1 Drift ................................................. 48.367.270

580001 Fællesudgifter og - indtægter ............................ 48.367.270

002 Revalideringsydelse med 65 pct refusion (pgf. 52 i lov om aktiv

socialpolitik) .......................................... 24.996.090

003 Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion (Lov

om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76, 78, 79, 80, 82 og 100) . 3.307.790


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

02 ARBEJDSMARKEDSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

58 Revalidering

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

006 Tilskud til selvstændig virksomhed (Lov om aktiv socialpolitik

pgf. 65) ..............................................

007 Driftsudgifter ifm. revalidering. (Lov om en aktiv

209.640

beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik) .

008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med

løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov

13.388.220

om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2). ......................

011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik

med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov

2.175.490

om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) ............ 4.290.040

2 Statsrefusion ........................................ 22.248.730-

580001 Fællesudgifter og - indtægter ............................ 22.248.730-

002 Refusion af udgifter med 50 pct refusion på gruppering 003. . .

004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct.

1.660.400refusion

på gruppering 001, 002, 006, 008 og 011 ............ 20.588.330-

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i

løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) ............ 125.686.760 75.214.610-

1 Drift ................................................. 125.686.760

581001 Fællesudgifter og - indtægter ............................ 125.686.760

008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgrp. §2, nr. 6,

jf. lov om aktiv beskæftigelses- indsats (tidligere skånejob) og

handicappede personer med 50 pct. refusion (§63 og §64,stk.5

og 6 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) ................ 2.421.650

010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og

74h)................................................. 1.114.580

012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger

i målgruppe §2, nr. 6, jf lov om aktiv

beskæftigelsesindsats (tidl skånejob) og handicappede

personer (§§74,76-81,99 og 101 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats .................................. 41.440

013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) . . 267.360

014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) . . 15.340.190

015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct.

refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) . . 85.865.700

016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med

65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats) ................................. 894.580

017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med

65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats) ................................. 778.410

018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med

35 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) . . 15.537.870

019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion (pgf. 74

a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) ..................... 3.111.230

020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion

(pgf. 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) . 313.750

2 Statsrefusion ........................................ 75.214.610-

581001 Fællesudgifter og - indtægter ............................ 75.214.610-

005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50

pct. refusion .......................................... 1.789.810-

006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med

35 pct. refusion ........................................ 6.379.750-

007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob,

handicappede i løntilskudsjob og tilskud til selvstændigt

erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats) ................................. 67.045.050-

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. ...................... 29.948.780 19.415.540-

95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner ..................... 24.681.930 19.415.540-

1 Drift .................................................

001 Løn til personer med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelse

24.681.930

pgf. 51) .............................................. 24.605.630

003 Undervisning (Lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51) .......... 76.300

2 Statsrefusion ........................................

006 Løntilskud til offentlige arbejdsgivere (Lov om aktiv

19.415.540beskæftigelse

pgf. 51) .................................. 19.415.540-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

02 ARBEJDSMARKEDSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

(fortsat)

97 Seniorjob til personer over 55 år ........................... 685.680

1 Drift ................................................. 685.680

002 Kompensation til personer, der er. berettiget til seniorjob ..... 685.680

99 Tilskud til sociale formål .................................. 4.581.170

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

1 Drift ................................................. 4.581.170

064 Socialrådgivertjeneste for LO samt Landboforeningen ....... 265.390

078 Bufferpulje. ........................................... 4.315.780

10 INSTITUTIONER. ..................................... 14.808.230 14.808.230

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 14.808.230

38 Tilbud til voksne med særlige behov ................... 2.256.890

58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) ......................... 2.256.890

1 Drift ................................................. 2.256.890

558001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................

001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale

2.256.890

problemer ............................................ 2.256.890

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. ...................... 12.551.340

98 Beskæftigelsesordninger ................................. 12.551.340

1 Drift ................................................. 12.551.340

598001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................

004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en

10.507.760

aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2) ............ 10.507.760

598405 Aktivhuset/projekt på Knivholtvej. 20 ...................... 2.043.580

004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2) ............ 2.043.580

15 FORSØRGELSE ...................................... 589.433.740 268.453.490- 320.980.250

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 186.950 152.170-

25 Faste ejendomme ..................................... 186.950 152.170-

11 Beboelse ............................................... 186.950 152.170-

1 Drift ................................................. 186.950 152.170-

001 Boliger til integration af udlænding. ....................... 42.070

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge............ 144.880 152.170-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 589.246.790 268.301.320-

46 Tilbud til udlændinge .................................. 5.092.190 3.964.880-

61 Introduktionsydelse. ..................................... 5.092.190 3.819.150-

1 Drift ................................................. 5.092.190

004 Ydelse til udlændinge. .................................. 3.890.730

005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge .................... 1.201.460

2 Statsrefusion ........................................ 3.819.150-

561001 Fællesudgifter og - indtægter ............................ 3.819.150-

004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge..... 2.918.050-

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge . . 901.100-

65 Repatriering. ............................................ 145.730-

2 Statsrefusion ........................................ 145.730-

001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion 145.730-

48 Førtidspensioner og personlige tillæg .................. 269.483.590 102.637.250-

68 Førtidspension med 50 pct. refusion. ....................... 60.889.440 30.580.930-

1 Drift ................................................. 60.889.440 281.280-

001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion .... 37.455.370

002 Almindelig og forhøjet almindelig. førtidspension med 50 pct.

refusion .............................................. 23.142.930

086 Betaling til/fra kommuner ............................... 291.140 281.280-

2 Statsrefusion ........................................ 30.299.650-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

02 ARBEJDSMARKEDSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

48 Førtidspensioner og personlige tillæg

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension

med 50 pct. refusion. ...................................

005 Refusion vedrørende almindelig og. forhøjet almindelig

18.727.370førtidspension

med 50 pct. refusion ....................... 11.572.280-

69 Førtidspension med 35 pct. refusion. - tilkendt efter regler

gældende før 1. januar 2003 ............................... 100.549.940 34.847.990-

1 Drift ................................................. 100.549.940

001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion .... 48.005.050

002 Almindelig og forhøjet almindelig. førtidspension med 35 pct.

refusion .............................................. 52.544.890

2 Statsrefusion ........................................ 34.847.990-

003 Berigtigelser ..........................................

005 Refusion vedrørende almindelig og. forhøjet almindelig

16.456.660førtidspension

med 35 pct. refusion ....................... 18.391.330-

70 Førtidspension med 35 pct. refusion. - tilkendt efter regler

gældende fra 1. januar 2003 ............................... 108.044.210 37.208.330-

1 Drift ................................................. 108.044.210

001 Førtidspension med 35 pct refusion ....................... 108.044.210

2 Statsrefusion ........................................ 37.208.330-

002 Refusion vedr. førtidspension med. 35 pct. refusion.......... 37.208.330-

57 Kontante ydelser. ...................................... 314.671.010 161.699.190-

71 Sygedagpenge .......................................... 158.480.370 67.075.920-

1 Drift ................................................. 158.480.370 1.698.210-

001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refu sion ................ 25.658.530

003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion.. ..................... 132.701.820

004 Sygedagpengemed50pct.refusion

tilforældremedalvorligtsygebørn jf.pgf.19a ................. 120.020

090 Regresindtægter vedrørende sygedagpe nge ............... 1.698.210-

2 Statsrefusion ........................................ 65.377.710-

002 Refusionafsygedagpengemed50pct refusion ...............

004 Refusionafsygedagpengemed50pct

65.317.700refusiontilforældremedalvorligt

sygebørn,jf.pgf.30,stk.2 ...... 60.010-

72 Sociale formål ........................................... 3.978.090 2.122.750-

1 Drift ................................................. 3.978.090

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 82). . 1.796.430

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) . 1.565.380

017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) ................... 616.280

2 Statsrefusion ........................................ 2.122.750-

001 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17 . . 2.122.750-

73 Kontanthjælp ........................................... 68.978.790 24.761.960-

1 Drift ................................................. 68.978.790 1.622.530-

013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og

samlevende fyldt 25 år med 35 pct. refusion (§ 25,stk.1,nr.1, §

25,stk.2 nr.1 og2, § 25, stk. 5 og stk. 7, §25, stk.12 nr. 1 og stk.

13, § 25a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik .......... 41.112.090

016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv

socialpolitik) .......................................... 1.478.950

018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25

år med 35 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk.2,nr.3,

§25,.stk.3, § 25, stk.5 og stk.7, § 25, stk.12, nr. 2 og stk. 13, §

25a, og § 26, stk.5 i Lov om aktiv socialpolitik ............... 21.338.030

020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion

(§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og

stk. 13, § 25 a, og§ 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) ...... 3.922.900

040 Aktivlov uden refusion, §§ 91, 93, 94. ...................... 753.720

050 Betaling til/fra kommuner ............................... 373.100

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med. 35 pct. refusion (pgf. 91, 93

og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats samt pgf. 119 i lov om social service . . . 1.214.480-

093 Tilbagebetaling af terminsydelser. mv. med 35 pct. refusion

(pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik) ....................... 103.920-

573001 Fællesudgifter og - indtægter ............................ 304.130-

095 Tilbagebetaling af løbende hjælp. til visse persongrupper med

35 pct. refusion (Pgf. 29 i lov om aktiv socialpolitik) .......... 304.130-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

02 ARBEJDSMARKEDSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

57 Kontante ydelser

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

2 Statsrefusion ........................................ 23.139.430-

573001 Fællesudgifter og - indtægter ............................

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på. grupperingsnr.013,016,017,

23.139.430-

018020 minus grp. 091, 093 og 095. ....................... 23.139.430-

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge ........ 478.330 478.340-

1 Drift ................................................. 478.330

574001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 478.330

004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede

flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf.

25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 og lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats pgf. 63) ........................... 256.540

006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede

flygtninge med 100 pct. refusion. ......................... 221.790

2 Statsrefusion ........................................ 478.340-

574001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 478.340-

002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion ........ 478.340-

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere ...................... 82.755.430 67.260.220-

1 Drift ................................................. 82.755.430 12.411.800-

575001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................

004 Særlig støtte med 65 pct refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv

82.755.430 12.411.800socialpolitik)

..........................................

007 Godtgørelse med 50 pct. refusion. (Lov om aktiv

512.010

beskæftigelsesindsats pgf. 83) ...........................

010 Forsørgelse af personer i tilbud. efter kapitel 10 og 11 med 65

pct. refusion (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 38

665.850

stk.2og45,stk.2og3).................................

011 Løntilskud til personer i tilbud. efter kapitel 12 med 65 pct.

67.738.100

refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12)........

014 Kontanthjælp og starthjælp under. forrevalidering med 65 pct.

refusion (pgf. 25, 25a, og 26, stk. 5, jf. pgf.46, stk. 1, 3. pkt. og

7.512.680

47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) .................. 6.326.790

028 Reduktion på kontanthjælpsområdet - budgetgarantiområde . . 12.411.800-

2 Statsrefusion ........................................ 54.848.420-

575001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 54.848.420-

001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 004,

010, 011 og 014 minus gruppering 094. .................... 54.515.500-

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 007

og 012 minus gruppering 093 ............................ 332.920-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

03 SOCIALUDVALG. .................................... 734.895.050 79.650.170- 655.244.880

10 BESTILLERKONTORET .............................. 445.829.070 10.236.420- 435.592.650

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 1.002.150 1.010.400-

25 Faste ejendomme ..................................... 1.002.150 1.010.400-

11 Beboelse ............................................... 1.002.150 1.010.400-

1 Drift ................................................. 1.002.150 1.010.400-

050 Pensionistboliger ......................................... 1.002.150 1.010.400-

011520 Lejede pensionistboliger ................................ 1.002.150 1.010.400-

075 Husleje e varmebidrag ................................. 949.930

077 Vedligeholdelse ....................................... 52.220

084 Indtægter. ............................................ 1.010.400-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 444.826.920 9.226.020-

32 Tilbud til ældre og handicappede. ...................... 441.040.540 9.226.020-

30 Ældreboliger ............................................ 4.069.960 6.639.160-

1 Drift ................................................. 4.069.960 6.639.160-

530001 Fællesudgifter og indtægter ............................. 1.476.300

001 Ydelsesstøtte vedrørende private. ældreboliger ............. 860.700

005 Lejetab. .............................................. 615.600

530002 Ældreboliger Skagavej 136 a-z ........................... 665.970-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 665.970-

530003 Chr. d. X vej 52-60 ..................................... 694.580-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 694.580-

530004 Ældreboliger Skovvej 13 ................................ 112.230-

092 Lejeindtægter ......................................... 112.230-

530005 Ældreboliger Skagavej 134 a-c ........................... 1.551.060-

092 Lejeindtægter ......................................... 1.551.060-

530006 64 Ældreboliger - Sæby ................................. 2.593.660 2.255.920-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 2.593.660 2.255.920-

530007 31 Ældreboliger - Østervrå .............................. 249.830

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 249.830

530008 Ældreboliger - Præstbro ................................ 367.950-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 367.950-

530009 26 Ældreboliger - Dybvad ............................... 978.750-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 978.750-

530010 Ældreboliger - Hørby ................................... 262.530-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 262.530-

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ............. 432.184.210 2.568.610-

1 Drift ................................................. 432.184.210 3.671.030

532004 Fællesudgifter og -indtægter Hjemmeplejen i Skagen ........ 2.418.730

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 2.418.730

532011 Udgifter vedr. beboerne - Lindevej ........................ 3.180

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 3.180

532012 Sct. Laurentii Centret ................................... 780.130

499 Bestillerkontoret ....................................... 780.130

532013 Plejecentret Rosengården ............................... 225.480-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 225.480-

532014 Sæby Ældrecenter driftsudgifter m. v. ..................... 628.240

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 628.240

532015 Sæby hjemmepleje driftsudgifter ......................... 664.550

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 664.550


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

532018 Østervrå Ældrecenter. .................................. 701.210

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 701.210

532020 Præstbro Ældrecenter .................................. 43.760

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 43.760

532021 Dybvad Ældrecenter. ................................... 702.960

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 702.960

532023 Hørby Ældrecenter ..................................... 97.710

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 97.710

532234 Område Syd - Servicearealer ............................ 157.210

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 157.210

532242 Område Midt - Servicearealer ............................ 201.180

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 201.180

532247 Område Vest - Servicearealer ............................ 314.470

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 314.470

599150 Bestillerkontoret .......................................

001 Personlig og praktisk hjælp (hjemme-hjælp),

socialpædagogisk støtte og optræning samt behandling mv.

432.184.210 2.816.820-

(pgf. 71-73 og 86) ......................................

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren

351.698.550 1.728.660selv

antager (Serviceloven pgf. 95) .......................

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat

953.960

funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) ...................... 8.477.050

004 Hjemmesygepleje. ..................................... 25.719.260

007 Amtskommunal medfinansiering (pgf. 131 d) ...............

009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

679.140

(hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91, 92 og 93) . . . 15.414.970

024 Øvrige driftsudgifter. ................................... 11.023.680 4.756.010-

025 Boliger / køkkener ..................................... 247.840

026 Omsorgsarbejde ....................................... 3.474.280 198.430-

049 Centralkøkkenet ....................................... 15.422.460 7.873.970-

054 Aktivitetscentre. ....................................... 9.870.980

056 Øvrige driftsudgifter, områderne. ......................... 942.290

2 Statsrefusion ........................................ 6.239.640-

599150 Bestillerkontoret .......................................

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale

6.239.640refusionsordning.

...................................... 6.239.640-

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ........... 18.250-

2 Statsrefusion ........................................ 18.250-

599150 Bestillerkontoret .......................................

001 Refusion af af udgifter efter reglerne for den centrale

18.250refusionsordning.

...................................... 18.250-

34 Plejehjem og beskyttede boliger. .......................... 2.458.370

1 Drift ................................................. 2.458.370

599150 Bestillerkontoret ....................................... 2.458.370

086 Betalinger til/fra amtskommuner ......................... 2.458.370

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af

døende i eget hjem ...................................... 2.328.000

1 Drift ................................................. 2.328.000

001 Plejevederlag til pasning af døende jf. servicelovens pgf. 118

og119 ............................................... 2.193.760

003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf.

servicelovens pgf. 122 .................................. 134.240

38 Tilbud til voksne med særlige behov ................... 3.340.040

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ......... 3.340.040

1 Drift ................................................. 3.340.040

552215 Ledsagerordning. ...................................... 3.340.040

003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf.

45og97)............................................. 3.340.040


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

62 Sundhedsudgifter m.v

62 Sundhedsudgifter m.v ................................. 446.340

90 Andre sundhedsudgifter .................................. 446.340

1 Drift ................................................. 446.340

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

599150 Bestillerkontoret ....................................... 446.340

001 Primærkommunale udgifter til hospice-ophold .............. 446.340

20 ÆLDRE. ............................................... 89.020.480 30.247.700- 58.772.780

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 812.880 854.200-

25 Faste ejendomme ..................................... 812.880 854.200-

11 Beboelse ............................................... 812.880 854.200-

1 Drift ................................................. 812.880 854.200-

011103 Lejede pensionistboliger ................................ 369.360 382.290-

075 Husleje e varmebidrag ................................. 369.360

084 Indtægter. ............................................ 382.290-

050 Pensionistboliger ......................................... 443.520 471.910-

011510 Ravnshøj ............................................. 443.520 471.910-

022 Personale. ............................................ 179.490 332.130

028 Fast ejendom ......................................... 88.690

029 Bevilget til ekstraordinær vedlige- holdelse ................. 159.800

035 Renovation ........................................... 1.080

038 Rengøring ............................................ 3.430

042 Inventar .............................................. 11.030

084 Indtægter. ............................................ 804.040-

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 88.207.600 29.393.500-

32 Tilbud til ældre og handicappede. ...................... 88.207.600 29.393.500-

30 Ældreboliger ............................................ 34.600 69.730-

1 Drift ................................................. 34.600 69.730-

530002 Ældreboliger Skagavej 136 a-z ........................... 500.420 529.430-

028 Fast ejendom ......................................... 342.420

086 Administrationsgebyr. .................................. 42.000

089 Overføres til henlæggelser .............................. 116.000

092 Lejeindtægter ......................................... 1.195.400-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 665.970

530003 Chr. d. X vej 52-60 ..................................... 507.280 551.090-

028 Fast ejendom ......................................... 163.970

038 Rengøring ............................................ 174.000

084 Diverse indtægter. ..................................... 3.090-

086 Administrationsgebyr. .................................. 42.000

089 Overføres til henlæggelser .............................. 128.000

092 Lejeindtægter ......................................... 1.242.580-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 690- 694.580

530004 Ældreboliger Skovvej 13 ................................ 69.000 71.220-

028 Fast ejendom ......................................... 36.000

086 Administrationsgebyr. .................................. 10.000

089 Overføres til henlæggelser .............................. 23.000

092 Lejeindtægter ......................................... 183.450-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 112.230

530005 Ældreboliger Skagavej 134 a-c ........................... 524.850 537.040-

028 Fast ejendom ......................................... 357.850

086 Administrationsgebyr. .................................. 63.000

089 Overføres til henlæggelser .............................. 104.000

092 Lejeindtægter ......................................... 2.088.100-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 1.551.060

530006 64 Ældreboliger - Sæby ................................. 2.185.970- 2.255.920

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 2.185.970- 2.255.920

530007 31 Ældreboliger - Østervrå .............................. 242.070 249.820-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 242.070 249.820-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

530008 Ældreboliger - Præstbro ................................ 95.910 97.970-

028 Fast ejendom ......................................... 95.910

092 Lejeindtægter ......................................... 465.950-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 367.980

530009 26 Ældreboliger - Dybvad ............................... 217.750 223.230-

028 Fast ejendom ......................................... 217.750 40.190-

092 Lejeindtægter ......................................... 1.161.790-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 978.750

530010 Ældreboliger - Hørby ................................... 63.290 65.850-

028 Fast ejendom ......................................... 63.290 1.680

092 Lejeindtægter ......................................... 330.060-

999 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 262.530

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ............. 80.154.230 26.065.560-

1 Drift ................................................. 80.154.230 26.065.560-

024 Øvrige driftsudgifter. ................................... 4.763.140

532004 Fællesudgifter og -indtægter Hjemmeplejen i Skagen ........ 65.900-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 65.900-

532005 Drachmannsvænget Område 3 ........................... 3.660

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 3.660

532011 Udgifter vedr. beboerne - Lindevej ........................ 3.180-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 3.180-

532012 Sct. Laurentii Centret ................................... 760.810 780.130-

022 Personaleudgifter ...................................... 276.840

061 Andet ................................................ 483.970

187 Indtægt fra Bestillerkontoret ............................. 780.130-

532013 Plejecentret Rosengården ............................... 218.490- 225.480

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 218.490- 225.480

532014 Sæby Ældrecenter driftsudgifter m. v. ..................... 593.380 664.560-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 593.380 664.560-

532015 Sæby hjemmepleje driftsudgifter ......................... 608.760 628.240-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 608.760 628.240-

532017 Køkken - Sæby Ældrecenter ............................. 324.020 204.180-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 324.020 204.180-

532018 Østervrå Ældrecenter. .................................. 665.650 701.210-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 665.650 701.210-

532019 Køkken - Østervrå Ældrecenter. .......................... 268.120 216.070-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 268.120 216.070-

532020 Præstbro Ældrecenter .................................. 21.840 43.760-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 21.840 43.760-

532021 Dybvad Ældrecenter. ................................... 646.510 702.960-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 646.510 702.960-

532022 Køkken - Dybvad Ældrecenter. ........................... 488.090 431.430-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 488.090 431.430-

532023 Hørby Ældrecenter ..................................... 94.680 97.710-

999 Opsummering til budget 2007. ........................... 94.680 97.710-

532071 Distrikt Sæby ......................................... 170.250

090 Ledelsen ............................................. 170.250

532076 Distrikt Dybvad ........................................ 87.310

430 Servicearealer ......................................... 87.310

532090 Øvrig drift Skagen ..................................... 101.610 80.850-

022 Personaleudgifter ...................................... 392.440

028 Fast ejendom ......................................... 787.600

042 Inventar .............................................. 89.930

045 Sundhedsmæssige foranstaltninger. ...................... 392.540

055 Diverse udgifter vedr. beboerne .......................... 103.680


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

058 Administration ........................................ 683.700

090 Ledelsen ............................................. 2.348.280-

093 Beboeres betaling for service ............................ 80.850-

532100 Toppen. .............................................. 170.250

090 Ledelsen ............................................. 170.250

532104 Omsorgsarbejde ....................................... 663.650

026 Omsorgsarbejde ....................................... 663.650

532105 Kastaniegården. ....................................... 1.109.960

028 Fast ejendom ......................................... 369.360

038 Rengøring ............................................ 663.650

058 Administration ........................................ 76.950

532110 Køkkenet i Ravnshøj. ................................... 369.660 373.380-

022 Personaleudgifter ...................................... 265.170

038 Rengøring ............................................ 6.800

040 Varekøb .............................................. 79.640

042 Inventar .............................................. 18.050

046 Salgsindtægter og overførsler. ........................... 373.380-

532115 Central funktioner(Integreret pleje) - ældre ................. 22.011.640 2.267.110-

020 Øvrige centrale funktioner ............................... 18.559.900 2.267.110-

026 Omsorgsarbejde ....................................... 3.230.910

053 Reservepulje, inkontinens ............................... 166.550

087 Omsorgsarbejde ....................................... 54.280

532222 Køkkenet, Strandgården ................................ 860.070 871.860-

022 Personaleudgifter ...................................... 582.490 82.990-

038 Rengøring ............................................ 10.870

040 Varekøb .............................................. 256.240

042 Inventar .............................................. 10.470

046 Salgsindtægter og overførsler. ........................... 788.870-

532225 Aktivitetscenter område Land ............................

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat

972.840 988.420funktionsevne

(Serviceloven pgf. 96) ...................... 972.840 988.420-

532226 Område Land - øvrige driftsudgifter ....................... 1.163.800 960.650-

022 Personaleudgifter ...................................... 448.310 908.330-

028 Fast ejendom ......................................... 263.100

029 Ekstraordinær vedligeholdelse ........................... 127.840

038 Rengøring ............................................ 46.130 22.050-

042 Inventar .............................................. 61.490

045 Sundhedsmæssige foranstaltninger. ...................... 103.460

058 Administration ........................................ 17.590

065 Tilskud t.aktivitet f pensionister i Strandby/ Munkegården .... 95.880

093 Beboeres betaling for service ............................ 14.910-

095 Plejehjemsbeboeres betaling for særlig service ............. 15.360-

532232 Aktivitetscenter i Sydbyen ...............................

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat

960.010 966.900funktionsevne

(Serviceloven pgf. 96) ...................... 960.010 966.900-

532233 Område Syd - øvrige driftsudgifter. ....................... 1.087.270 1.128.790-

022 Personaleudgifter ...................................... 77.310 1.112.310-

028 Fast ejendom ......................................... 364.380

034 Daghjemstilbud ....................................... 52.650

038 Rengøring ............................................ 303.450

042 Inventar .............................................. 34.190

045 Sundhedsmæssige foranstaltninger. ...................... 143.120

058 Administration ........................................ 112.170

093 Beboeres betaling for service ............................ 16.480-

532234 Område Syd - Servicearealer ............................ 148.310 157.210-

028 Fast ejendom ......................................... 116.360

038 Rengøring ............................................ 17.540

042 Inventar .............................................. 14.410

090 Ledelsen ............................................. 157.210-

532235 Køkkenet i Sydbyen .................................... 1.206.880 1.243.430-

022 Personaleudgifter ...................................... 582.490 166.950-

028 Fast ejendom ......................................... 5.410


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

038 Rengøring ............................................ 64.960

040 Varekøb .............................................. 514.220

042 Inventar .............................................. 39.800

046 Salgsindtægter og overførsler. ........................... 1.076.480-

532236 Område Syd - Kost og rengøring ......................... 508.500 524.760-

062 Leve/Bo Miljø, Bangsbovej 19. ........................... 169.500 369.970-

063 Leve/bo Miljø, Bangsbovej23 ............................ 169.500 369.970-

064 Leve/Bo Miljø, Bangsbovej 25. ........................... 169.500 369.970-

090 Ledelsen ............................................. 585.150

532240 Område Midt - øvrige driftsudgifter ....................... 1.169.560 716.780-

022 Personaleudgifter ...................................... 178.290 716.780-

028 Fast ejendom ......................................... 338.680

038 Rengøring ............................................ 5.250

042 Inventar .............................................. 20.920

045 Sundhedsmæssige foranstaltninger. ...................... 372.360

055 Diverse udgifter vedr. beboerne .......................... 70.950

058 Administration ........................................ 172.720

059 Annoncer. ............................................ 5.450

081 Forvaltningsarrangementer .............................. 4.940

532242 Område Midt - Servicearealer ............................ 194.940 201.180-

028 Fast ejendom ......................................... 194.940

090 Ledelsen ............................................. 201.180-

532245 Område Vest - øvrige driftsudgifter ....................... 95.370 607.240-

027 Forsikringer ........................................... 607.240-

042 Inventar .............................................. 41.980

043 Basishjælpemidler ..................................... 53.390

532246 Område Vest - Kost og rengøring ......................... 2.034.000 2.099.070-

066 Leve/Bo, Søparken ..................................... 1.017.000 2.219.820-

068 Leve/Bo, Abildparken. .................................. 1.017.000 2.219.820-

090 Ledelsen ............................................. 2.340.570

532247 Område Vest - Servicearealer ............................ 295.200 314.470-

028 Fast ejendom ......................................... 190.410

038 Rengøring ............................................ 57.540

042 Inventar .............................................. 47.250

090 Ledelsen ............................................. 314.470-

532250 Fladstrand - øvrige driftsudgifter ......................... 651.330 695.600-

022 Personaleudgifter ...................................... 96.590 592.770-

028 Fast ejendom ......................................... 40.150

038 Rengøring ............................................ 162.520

042 Inventar .............................................. 41.980

043 Basishjælpemidler ..................................... 25.110

045 Sundhedsmæssige foranstaltninger. ...................... 188.670

050 Terapimaterialer ....................................... 11.220 13.280-

055 Diverse udgifter vedr. beboerne .......................... 34.680

058 Administration ........................................ 50.410

093 Beboeres betaling for service ............................ 89.550-

532251 Aktivitetscenter Fristedet ................................

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat

1.323.680 812.400funktionsevne

(Serviceloven pgf. 96) ...................... 1.323.680

022 Personaleudgifter ...................................... 812.400-

532252 Aflastningspladser bogligdel ............................. 603.410 202.830-

038 Rengøring ............................................ 195.010 202.830-

074 Etablering ............................................ 408.400

532360 Rådhuscentret. ........................................

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat

3.050.800 1.596.530funktionsevne

(Serviceloven pgf. 96) ...................... 3.050.800 1.596.530-

532365 Dagcentret Ingeborgvej .................................

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat

2.426.150 2.466.020funktionsevne

(Serviceloven pgf. 96) ...................... 2.426.150 2.466.020-

532487 Gigtplejehjemmet. ..................................... 25.743.940 2.542.130-

022 Personaleudgifter ...................................... 23.724.400

042 Inventar .............................................. 199.450


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

043 Basishjælpemidler ..................................... 26.070

044 Forplejning ........................................... 1.241.100 16.220-

045 Sundhedsmæssige foranstaltninger. ...................... 227.410

048 Terapimaterialer ....................................... 16.220 12.730-

055 Diverse udgifter vedr. beboerne .......................... 47.690

058 Administration ........................................ 137.080

060 Regnskabsføring m.v ................................... 124.520

084 Betalinger til/fra kommuner ............................. 513.010-

086 Betalinger til/fra amtskommuner ......................... 6.640-

093 Beboeres betaling for service ............................ 1.899.140-

095 Plejehjemsbeboeres betaling for særlig service ............. 94.390-

599150 Bestillerkontoret ....................................... 2.019.570

024 Øvrige driftsudgifter. ................................... 2.019.570

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ........... 3.621.770 2.139.970-

1 Drift ................................................. 3.621.770 2.139.970-

533001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................

002 Generelle tilbud med aktiverende. og forebyggende sigte jf.

838.740

servicelovens pgf. 79 ................................... 838.740

533006 Skagen Dagcenter .....................................

002 Generelle tilbud med aktiverende. og forebyggende sigte jf.

627.420 323.010servicelovens

pgf. 79 ................................... 4.429.520 220.840-

087 Indtægter fra Bestillerkontoret ........................... 3.822.740-

089 Betaling til/fra kommuner ............................... 20.640 46.440-

093 Betaling for service i forbindelse med aflastningsforhold ..... 55.730-

533008 Omsorgsarbejde under Ankermedet Dagcenter, Skagen......

002 Generelle tilbud med aktiverende. og forebyggende sigte jf.

355.000

servicelovens pgf. 79 ................................... 355.000

533011 Dagcenter ved Sæby Ældrecenter ........................

002 Generelle tilbud med aktiverende. og forebyggende sigte jf.

1.122.580 1.134.430servicelovens

pgf. 79 ................................... 1.122.580 54.010-

187 Indtægt fra Bestillerkontoret ............................. 1.080.420-

533012 Dagcenter ved Østervrå Ældrecenter ......................

002 Generelle tilbud med aktiverende. og forebyggende sigte jf.

335.710 338.000servicelovens

pgf. 79 ................................... 335.710

187 Indtægt fra Bestillerkontoret ............................. 338.000-

533013 Dagcenter ved Dybvad Ældrecenter. ......................

002 Generelle tilbud med aktiverende. og forebyggende sigte jf.

342.320 344.530servicelovens

pgf. 79 ................................... 342.320

187 Indtægt fra Bestillerkontoret ............................. 344.530-

34 Plejehjem og beskyttede boliger. .......................... 1.547.650 1.118.240-

1 Drift ................................................. 1.547.650 1.118.240-

534120 Beskyttede boliger i Strandby ............................ 80.040 82.440-

022 Institutionspersonale ................................... 37.770

028 Fast ejendom ......................................... 42.270

058 Administration ........................................ 143.120

084 Betalinger til/fra kommuner ............................. 33.090-

094 Beboeres betaling for husleje ............................ 192.470-

534202 Gigtplejehjemmet. ..................................... 1.467.610 1.035.800-

028 Fast ejendom ......................................... 1.320.920 61.550-

036 Tjenestevogn. ......................................... 21.880

038 Rengøring ............................................ 124.810

094 Beboeres betaling for husleje ............................ 974.250-

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring . . 2.849.350

1 Drift ................................................. 2.849.350

024 Inkontinens underr 67 år ................................ 43.450

025 Andre Hjælpemidler til personer under 67 år. ............... 112.860

535002 Øvrig drift (inkontinens m.v.) område Fladstrand (land)....... 234.690

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112). .............. 234.690

535003 Øvrig drift (inkontinens m.v.) område Bangsbo. ............. 501.500

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112). .............. 501.500


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

535004 Øvrig drift (inkontinens m.v.) område Frederikshavn by....... 428.050

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112). .............. 428.050

535005 Øvrig drift (inkontinens m.v.) område Sæby ................ 469.240

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112). .............. 469.240

535006 Øvrig drift (inkontinens m.v.) Område Fladstrand (nord) ...... 413.250

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112). .............. 413.250

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

535007 Øvrig drift (inkontinens m.v.) område Skagen. .............. 646.310

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (pgf. 112). .............. 646.310

30 SOCIALE OPGAVER ................................. 11.092.130 703.220- 10.388.910

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 11.092.130 703.220-

32 Tilbud til ældre og handicappede. ...................... 1.783.160

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ........... 1.783.160

1 Drift ................................................. 1.783.160

003 Afløsning, aflastning og hjælp m v. til ældre og til personer

med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84,

85og102............................................. 1.783.160

38 Tilbud til voksne med særlige behov ................... 8.050.940 74.210-

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf.

109-110) ................................................ 1.284.300 6.240-

1 Drift ................................................. 1.284.300 6.240-

542002 Tema Team - herberg. ..................................

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf.

1.284.300 6.240-

110) ................................................. 1.284.300

092 Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) ....................... 6.240-

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

(sundhedslovens pgf. 141) ................................ 2.359.800

1 Drift ................................................. 2.359.800

002 Døgnbehandling ....................................... 1.615.950

003 Ambulant behandling. .................................. 743.850

45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og

sundhedslovens pgf. 142) ................................. 2.999.100

1 Drift .................................................

002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover

2.999.100

(pgf. 101). ............................................

003 Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år

1.743.470

(pgf. 101, stk. 3) ....................................... 1.255.630

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) ..................... 1.407.740 67.970-

1 Drift ................................................. 1.407.740 67.970-

559005 Tema Team - værested .................................

001 Aktivitets- og samværstilbud til. personer med særlige sociale

1.407.740 67.970problemer

............................................ 1.407.740 67.970-

57 Kontante ydelser. ...................................... 1.258.030 629.010-

72 Sociale formål ........................................... 1.258.030 629.010-

1 Drift ................................................. 1.258.030 629.010-

010 Merudgifter for voksne med nedsat. funktionsevne

(Serviceloven pgf 100) .................................. 1.258.030 629.010-

40 HANCICAP OG PSYKIATRI ......................... 184.959.340 38.462.830- 146.496.510

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 184.959.340 38.462.830-

38 Tilbud til voksne med særlige behov ................... 184.959.340 38.462.830-

50 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) .............. 63.340.490 14.109.700-

1 Drift ................................................. 63.340.490 13.201.930-

050 Central terapeuter. ..................................... 1.068.910

550001 Psykiatri, betaling ophold fremmede ...................... 10.519.690 8.254.250-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

38 Tilbud til voksne med særlige behov

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat

funktionsevne ......................................... 10.519.690 8.254.250-

550002 Mariested ............................................

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat

17.621.120 1.738.380funktionsevne

......................................... 17.621.120

093 Beboeres betaling for service ............................ 520.940-

094 Beboeres betaling for husleje ............................ 545.160-

095 Beboeres særlige servicebetaling. (pgf. 162). ............... 360.990-

096 Beboeres betaling for el og varme ........................ 311.290-

550003 De 4 årstider ..........................................

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat

4.425.120 529.070funktionsevne

......................................... 4.425.120

093 Beboeres betaling for service ............................ 196.310-

094 Beboeres betaling for husleje ............................ 151.440-

095 Beboeres særlige servicebetaling. (pgf. 162). ............... 92.880-

096 Beboeres betaling for el og varme ........................ 88.440-

550011 Fællesudgifter og -indtægter Psyki atri. ....................

001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale

1.887.500

problemer ............................................ 1.887.500

550020 Kæden, Toftegårdsvej 50. ...............................

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat

28.436.800 2.680.230funktionsevne

......................................... 28.870.470 103.200-

093 Beboeres betaling for service ............................ 433.670- 849.350-

094 Beboeres betaling for husleje ............................ 717.090-

095 Beboeres særlige servicebetaling. (pgf. 162). ............... 677.480-

096 Beboeres betaling for el og varme ........................ 333.110-

550031 Fællesudgifter og -indtægter Handi cap. ...................

001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale

618.650problemer

............................................ 618.650-

2 Statsrefusion ........................................ 907.770-

550011 Fællesudgifter og -indtægter Psyki atri. ....................

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale

907.770refusionsordning.

...................................... 907.770-

52 Botilbudtilmidlertidigtophold (pgf 107) ..................... 84.064.680 23.505.910-

1 Drift ................................................. 84.064.680 13.893.230-

552210 Bofællesskaber ........................................ 28.256.840 1.659.490-

01 Fællesudgifter og -indtægter. ............................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

1.823.280 43.330psykisk

funktionsevne (handicap). ........................ 1.823.280

092 Beboeres betaling (pgf. 163) ............................. 43.330-

04 Ingeborgvej 9 .........................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

2.579.250 168.760psykisk

funktionsevne (handicap). ........................ 2.579.250 168.760-

06 Højrupsvej 2 D ........................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

1.487.350 400.920psykisk

funktionsevne (handicap). ........................ 1.487.350

092 Beboeres betaling (pgf. 163) ............................. 400.920-

07 Niels Hjørnetsvej. ......................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

1.175.030 380.420psykisk

funktionsevne (handicap). ........................ 1.175.030

092 Beboeres betaling (pgf. 163) ............................. 380.420-

08 Ivar Huitfeldtsvej. ......................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

1.096.600 394.200psykisk

funktionsevne (handicap). ........................ 1.096.600

092 Beboeres betaling (pgf. 163) ............................. 394.200-

09 Odinsvej 173 ..........................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

1.954.890

psykisk funktionsevne (handicap). ........................ 1.954.890

10 Borgmester Hassingsvej 16 .............................. 3.005.390 30.800-

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

psykisk funktionsevne (handicap). ........................ 3.005.390


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

38 Tilbud til voksne med særlige behov

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

092 Beboeres betaling (pgf. 163) ............................. 30.800-

12 Odinsvej 169 ..........................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

1.261.930

psykisk funktionsevne (handicap). ........................ 1.261.930

13 Odinsvej 171 ..........................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

2.331.720

psykisk funktionsevne (handicap). ........................ 2.331.720

14 Odinsvej 175-177 ......................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

2.671.080

psykisk funktionsevne (handicap). ........................ 2.671.080

16 Spliisvej ..............................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

1.204.830 241.060psykisk

funktionsevne (handicap). ........................ 1.204.830 241.060-

18 Ankermedet ..........................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

1.516.200

psykisk funktionsevne (handicap). ........................ 1.516.200

20 Bofællesskabet Kronen .................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

1.331.840

psykisk funktionsevne (handicap). ........................ 1.331.840

21 Bofællesskabet Stygge Krumpenvej. ......................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

2.005.630

psykisk funktionsevne (handicap). ........................ 2.005.630

22 Skovvej 13. ...........................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

2.811.830

psykisk funktionsevne (handicap). ........................ 2.811.830

27 Grønlandsvej. .........................................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

10psykisk

funktionsevne (handicap). ........................ 10-

552211 Handicap betaling bofællesskaber f remmede .............. 52.573.700 12.233.740-

01 Fællesudgifter og -indtægter. ............................

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og

52.573.700 12.233.740psykisk

funktionsevne (handicap). ........................ 52.573.700 12.233.740-

552310 Støttekontaktkorps. .................................... 3.234.140

30 Botræning Midt. ....................................... 2.063.560

005 Personlig og praktisk hjælp (pgf. 83-86 og 102) ............. 2.063.560

31 Botræning Nord ....................................... 328.760

005 Personlig og praktisk hjælp (pgf. 83-86 og 102) ............. 328.760

32 Botræning Syd ........................................ 841.820

005 Personlig og praktisk hjælp (pgf. 83-86 og 102) ............. 841.820

2 Statsrefusion ........................................ 9.612.680-

552211 Handicap betaling bofællesskaber f remmede .............. 9.612.680-

01 Fællesudgifter og -indtægter. ............................

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale

9.612.680refusionsordning.

...................................... 9.602.420-

002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion .... 10.260-

53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ......... 2.404.440

1 Drift ................................................. 2.404.440

553016 Psykiatrisk Støttecenter Frederiksha vn, Grønttorvet ......... 695.830

002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) . . . 695.830

553017 Støttekontaktpersonordning Sindslide nde Skagen .......... 1.037.160

002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) . . . 1.037.160

553018 Støttekontaktpersonordning sindslide nde Sæby ............ 671.450

002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) . . . 671.450

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) ..................... 35.149.730 847.220-

1 Drift ................................................. 35.149.730 847.220-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

38 Tilbud til voksne med særlige behov

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

559001 Fællesudgifter og -indtægter Handi cap. ...................

002 Aktivitets- og samværstilbud til. personer med nedsat

1.152.460

funktionsevne ......................................... 1.152.460

559012 Dagtilbud Kæden, Grønlandsvej ..........................

002 Aktivitets- og samværstilbud til. personer med nedsat

2.886.300

funktionsevne ......................................... 2.886.300

559013 Psykiatrisk Støttecenter Skagen, Han s Baghsvej ............

002 Aktivitets- og samværstilbud til. personer med nedsat

1.690.840

funktionsevne ......................................... 1.690.840

559014 Psykiatrisk Støttecenter Sæby ...........................

002 Aktivitets- og samværstilbud til. personer med nedsat

1.291.710 4.400funktionsevne

......................................... 1.291.710 4.400-

559015 Skansegården .........................................

002 Aktivitets- og samværstilbud til. personer med nedsat

1.688.440

funktionsevne ......................................... 1.688.440

559016 Psykiatrisk Støttecenter Frederiksha vn, Grønttorvet .........

002 Aktivitets- og samværstilbud til. personer med nedsat

2.862.020

funktionsevne ......................................... 2.862.020

559021 Betaling væresteder - fremmede ......................... 9.216.330 51.600-

01 Fællesudgifter og -indtægter. ............................

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat

9.216.330 51.600funktionsevne

......................................... 9.216.330 51.600-

559042 Projekt Lilleskolen. ..................................... 225.170

559200 Dagtilbud. ............................................ 14.136.460 791.220-

02 Aktiviteten ............................................

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat

2.556.190

funktionsevne ......................................... 2.556.190

08 Anholtvej 10 ..........................................

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat

4.106.400 212.930funktionsevne

......................................... 4.079.640 212.930-

005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) .............................. 26.760

09 B.V. Nordstjernen ......................................

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat

4.238.720 85.870funktionsevne

......................................... 4.164.630 85.870-

005 Arbejdsvederlag (pgf. 105) .............................. 74.090

17 Værestedet Solstrålen ..................................

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat

3.161.260 492.420funktionsevne

......................................... 3.161.260 492.420-

19 Baldersvej ............................................ 73.890

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat

funktionsevne ......................................... 73.890

50 ØKONOMI OG PLANLÆGNING .................... 3.994.030 3.994.030

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 3.994.030

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. ...................... 3.994.030

99 Tilskud til sociale formål .................................. 3.994.030

1 Drift ................................................. 3.994.030

040 Diverse tilskud til sociale formål .......................... 73.530

075 Dispositionskonto. ..................................... 349.250-

082 Reguleringskonto ...................................... 4.269.750


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

04 SUNDHEDSUDVALG

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

04 SUNDHEDSUDVALG. ............................... 191.733.480 2.470.400- 189.263.080

10 BESTILLERKONTOR ................................. 116.785.210 116.785.210

04 Sundhedsområdet. ................................ 116.785.210

62 Sundhedsudgifter m.v ................................. 116.785.210

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ..... 110.071.910

1 Drift ................................................. 110.071.910

481001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 110.071.910

002 Stationær somatik ..................................... 48.922.840

003 Ambulant somatik ..................................... 23.860.770

004 Stationær psykiatri ..................................... 1.380.510

005 Ambulant psykiatri ..................................... 1.911.470

006 Praksissektoren (Sygesikring) ............................ 12.519.300

007 Genoptræning under indlæggelse ........................ 2.537.020

021 reguleringskonto. ...................................... 18.940.000

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ....... 5.972.130

1 Drift ................................................. 5.972.130

482000 Køb af genoptræning og vedligeholdel sestræning .......... 5.972.130

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning .......

002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf.

479.390

140) ................................................. 5.492.740

90 Andre sundhedsudgifter .................................. 741.170

1 Drift ................................................. 741.170

490001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 741.170

003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter. ................. 741.170

20 SUNDHED ............................................ 74.948.270 2.470.400- 72.477.870

04 Sundhedsområdet. ................................ 21.545.470

62 Sundhedsudgifter m.v ................................. 21.545.470

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ....... 16.275.410

1 Drift ................................................. 16.275.410

482200 Fællesudgifter, træningsområdet ......................... 16.275.410

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ....... 16.275.410

88 Sundhedsfremme og forebyggelse. ........................ 5.270.060

1 Drift ................................................. 5.270.060

488001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 2.940.720

024 Øvrig drift ............................................ 2.940.720

488008 Aktivitetspulje ......................................... 2.329.340

031 Puljebeløb ............................................ 2.329.340

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 53.402.800 2.470.400-

32 Tilbud til ældre og handicappede. ...................... 51.868.430 2.470.400-

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede ........... 3.134.760

1 Drift ................................................. 3.134.760

533800 Forebyggende hjemmebesøg ............................ 3.134.760

001 Forebyggende hjemmebesøg ............................ 3.134.760

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring . . 48.733.670 2.470.400-

1 Drift ................................................. 48.733.670 2.470.400-

535310 Hjælpemidler. ......................................... 46.293.780

001 Støtte til køb af bil mv. (pgf 114). ......................... 6.440.100

002 Optiske synshjælpemidler (pgf 112). ...................... 1.026.000

003 Arm- og benproteser (pgf. 112) .......................... 1.231.200

004 Høreapparater til personer (pgf 112) ...................... 5.912.220

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl fodtøj (pgf. 112) ............ 12.916.780

007 Andre hjælpemidler (pgf. 112) ........................... 14.810.200


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

04 SUNDHEDSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

008 IT-hjælpemidler og ITforbrugsgoder (pgf. 112 og 113)........ 205.200

010 Hjælp til boligindretning (pgf 116) ........................ 3.752.080

535400 Hjælpemiddeldepotet, Sæby. ............................ 2.439.890 2.470.400-

060 Depot drift. ........................................... 2.439.890 2.470.400-

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale

formål ................................................. 1.534.370

99 Øvrige sociale formål. .................................... 1.534.370

1 Drift ................................................. 1.534.370

599003 Frivilligt socialt arbejde ................................. 1.384.370

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (pgf.18) ................... 1.384.370

599070 Andre Tilskud ......................................... 150.000

070 Tilskud til ældreidræt ................................... 150.000


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG ................. 1032.558.340 141.536.410- 891.021.930

05 SKOLE ................................................ 485.388.390 31.825.260- 453.563.130

03 Undervisning og kultur ........................... 485.388.390 31.825.260-

22 Folkeskolen m.m ...................................... 474.376.680 31.825.260-

01 Folkeskoler ............................................. 356.262.910 6.150.610-

1 Drift ................................................. 356.262.910 6.150.610-

301001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 43.849.740 2.530.340-

022 Undervisningspersonale ................................ 12.046.550 107.680-

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 372.540 92.180-

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 1.080.430

030 Skolehaver og naturskole ............................... 5.640

032 Pedeller .............................................. 318.240

038 Rengøring ............................................ 4.150.440

046 Undervisningsmidler ................................... 335.090

050 Elevaktiviteter ......................................... 100.650

052 Lov om elever og studerendes arbejdsmiljø ................ 38.010

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 444.190

060 Andet ................................................ 4.150.050

061 Ikke udmyntede budgetreduktioner.. ...................... 1.263.320-

085 Den Store plan budget 2008-2011. ........................ 13.183.800

087 Betaling til/fra stat, kommuner og amtskommuner .......... 8.887.430 2.330.480-

301101 Bangsbostrand skole ................................... 27.453.070 247.610-

022 Undervisningspersonale ................................ 23.468.600 247.610-

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 44.450

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 166.940

038 Rengøring ............................................ 1.491.880

040 Tekniske serviceydelser ................................. 456.000

042 Inventar .............................................. 56.540

046 Undervisningsmidler ................................... 604.850

050 Elevaktiviteter ......................................... 633.760

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 521.370

060 Andet ................................................ 8.680

301102 Fladstrand skole ....................................... 16.289.080

022 Undervisningspersonale ................................ 13.182.790

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 30.250

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 119.280

038 Rengøring ............................................ 1.474.810

040 Tekniske serviceydelser ................................. 475.950

042 Inventar .............................................. 41.770

046 Undervisningsmidler ................................... 319.860

050 Elevaktiviteter ......................................... 348.920

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 289.120

060 Andet ................................................ 6.330

301103 Hånbækskolen ........................................ 17.791.870

022 Undervisningspersonale ................................ 14.299.930

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 35.580

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 175.760

038 Rengøring ............................................ 1.768.510

040 Tekniske serviceydelser ................................. 500.110

042 Inventar .............................................. 44.930

046 Undervisningsmidler ................................... 323.320

050 Elevaktiviteter ......................................... 319.250

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 316.460

060 Andet ................................................ 8.020

301104 Jerup skole ........................................... 8.657.840

022 Undervisningspersonale ................................ 6.859.890

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 21.390

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 82.270

038 Rengøring ............................................ 774.970

040 Tekniske serviceydelser ................................. 358.270

042 Inventar .............................................. 31.210

046 Undervisningsmidler ................................... 139.030

050 Elevaktiviteter ......................................... 199.850


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 188.380

060 Andet ................................................ 2.580

301105 Munkebakkeskolen. .................................... 13.638.410

022 Undervisningspersonale ................................ 10.970.670

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 35.580

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 167.700

038 Rengøring ............................................ 1.267.810

040 Tekniske serviceydelser ................................. 439.760

042 Inventar .............................................. 41.770

046 Undervisningsmidler ................................... 240.160

050 Elevaktiviteter ......................................... 240.160

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 227.410

060 Andet ................................................ 7.390

301106 Strandby skole ........................................ 17.288.280

022 Undervisningspersonale ................................ 14.001.310

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 35.580

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 189.270

038 Rengøring ............................................ 1.493.130

040 Tekniske serviceydelser ................................. 541.050

042 Inventar .............................................. 44.930

046 Undervisningsmidler ................................... 327.260

050 Elevaktiviteter ......................................... 332.470

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 315.260

060 Andet ................................................ 8.020

301108 Ørnevejens skole ...................................... 20.544.840

022 Undervisningspersonale ................................ 17.387.410

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 39.030

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 117.420

038 Rengøring ............................................ 1.448.780

040 Tekniske serviceydelser ................................. 511.030

042 Inventar .............................................. 51.260

046 Undervisningsmidler ................................... 313.890

050 Elevaktiviteter ......................................... 309.940

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 356.580

060 Andet ................................................ 9.500

301109 Ravnshøj skole ........................................ 13.761.900 56.480-

022 Undervisningspersonale ................................ 11.153.360 56.480-

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 25.110

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 302.610

038 Rengøring ............................................ 1.064.590

040 Tekniske serviceydelser ................................. 379.890

042 Inventar .............................................. 40.630

046 Undervisningsmidler ................................... 241.670

050 Elevaktiviteter ......................................... 272.850

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 276.750

060 Andet ................................................ 4.440

301110 Abildgårdskolen ....................................... 16.543.740

022 Undervisningspersonale ................................ 12.832.280

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 35.570

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 129.700

038 Rengøring ............................................ 1.678.860

040 Tekniske serviceydelser ................................. 831.620

042 Inventar .............................................. 40.710

046 Undervisningsmidler ................................... 278.090

050 Elevaktiviteter ......................................... 298.720

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 410.030

060 Andet ................................................ 8.160

301111 Gærum skole. ......................................... 8.040.330

022 Undervisningspersonale ................................ 6.308.860

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 30.160

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 58.950

038 Rengøring ............................................ 793.850

040 Tekniske serviceydelser ................................. 335.490

042 Inventar .............................................. 31.210

046 Undervisningsmidler ................................... 122.210

050 Elevaktiviteter ......................................... 150.640


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 206.140

060 Andet ................................................ 2.820

301113 Elling skole ........................................... 4.033.190

022 Undervisningspersonale ................................ 3.146.180

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 10.210

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 58.830

038 Rengøring ............................................ 200.870

040 Tekniske serviceydelser ................................. 315.870

042 Inventar .............................................. 25.940

046 Undervisningsmidler ................................... 55.810

050 Elevaktiviteter ......................................... 58.770

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 159.130

060 Andet ................................................ 1.580

301117 Heldagsskolen. ........................................ 8.191.640 3.316.180-

022 Undervisningspersonale ................................ 7.120.970

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 8.510

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 493.760

038 Rengøring ............................................ 115.760

040 Tekniske serviceydelser ................................. 23.030

042 Inventar .............................................. 10.100

046 Undervisningsmidler ................................... 125.570

050 Elevaktiviteter ......................................... 55.460

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 116.030

060 Andet ................................................ 122.450

088 Betaling fra socialforvaltningen. .......................... 3.308.000-

092 Deltagerbetaling ....................................... 8.180-

301151 Ankermedets Skole .................................... 19.940.020

022 Undervisningspersonale ................................ 15.883.530

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 13.300

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 427.680

038 Rengøring ............................................ 1.724.310

040 Tekniske serviceydelser ................................. 643.120

042 Inventar .............................................. 47.040

046 Undervisningsmidler ................................... 747.890

050 Elevaktiviteter ......................................... 103.450

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 349.700

301152 Hedeboskolen ......................................... 20.480.050

022 Undervisningspersonale ................................ 16.502.920

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 13.300

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 452.990

038 Rengøring ............................................ 1.667.580

040 Tekniske serviceydelser ................................. 685.400

042 Inventar .............................................. 49.150

046 Undervisningsmidler ................................... 350.040

050 Elevaktiviteter ......................................... 417.550

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 341.120

301153 Aalbæk Skole ......................................... 11.029.300

022 Undervisningspersonale ................................ 8.423.010

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 13.300

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 312.560

038 Rengøring ............................................ 824.350

040 Tekniske serviceydelser ................................. 624.740

042 Inventar .............................................. 33.300

046 Undervisningsmidler ................................... 186.260

050 Elevaktiviteter ......................................... 373.570

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 238.210

301162 Sæbygårdskolen. ...................................... 20.693.280

022 Undervisningspersonale ................................ 18.889.350

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 17.260

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 278.520

040 Tekniske serviceydelser ................................. 400.350

042 Inventar .............................................. 49.150

046 Undervisningsmidler ................................... 354.730

050 Elevaktiviteter ......................................... 362.580

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 341.340

301163 Volstrup Skole. ........................................ 10.543.190


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

022 Undervisningspersonale ................................ 9.294.080

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 16.890

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 207.190

040 Tekniske serviceydelser ................................. 299.440

042 Inventar .............................................. 35.430

046 Undervisningsmidler ................................... 207.910

050 Elevaktiviteter ......................................... 213.190

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 269.060

301164 Torslev Skole. ......................................... 14.714.470

022 Undervisningspersonale ................................ 12.976.950

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 38.520

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 326.740

040 Tekniske serviceydelser ................................. 414.720

042 Inventar .............................................. 41.770

046 Undervisningsmidler ................................... 297.860

050 Elevaktiviteter ......................................... 312.930

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 304.980

301165 Stensnæsskolen ....................................... 8.937.210

022 Undervisningspersonale ................................ 7.742.380

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 18.690

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 228.200

040 Tekniske serviceydelser ................................. 315.840

042 Inventar .............................................. 33.330

046 Undervisningsmidler ................................... 167.370

050 Elevaktiviteter ......................................... 178.370

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 253.030

301166 Dybvad Skole ......................................... 8.835.850

022 Undervisningspersonale ................................ 7.718.060

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 11.430

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 153.160

040 Tekniske serviceydelser ................................. 297.430

042 Inventar .............................................. 34.380

046 Undervisningsmidler ................................... 175.110

050 Elevaktiviteter ......................................... 183.310

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 262.970

301167 Hørby Skole. .......................................... 5.307.400

022 Undervisningspersonale ................................ 4.581.960

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 12.750

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 99.880

040 Tekniske serviceydelser ................................. 295.380

042 Inventar .............................................. 29.100

046 Undervisningsmidler ................................... 88.370

050 Elevaktiviteter ......................................... 90.830

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 109.130

301168 Sæby Skole ........................................... 16.187.330

022 Undervisningspersonale ................................ 14.458.240

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 7.120

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 332.120

040 Tekniske serviceydelser ................................. 339.630

042 Inventar .............................................. 44.920

046 Undervisningsmidler ................................... 340.590

050 Elevaktiviteter ......................................... 349.810

058 Administration, ekskl. Skole- og. afdelingsledere ............ 314.900

301500 Konsulenttjeneste. ..................................... 1.188.470

071 Konsulenten for skolebiblioteks-. virksomhed ............... 295.080

075 Konsulent for edb ...................................... 353.290

076 Pædagogisk/administrativ konsulent ...................... 540.100

301900 Skolebiblioteket ....................................... 2.322.410

007 Skolebiblioteker ....................................... 2.322.410

05 Skolefritidsordninger. .................................... 50.750.380 21.674.870-

1 Drift ................................................. 50.750.380 21.674.870-

305001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 9.328.640 783.480-

002 Søskenderabat ........................................ 3.400.280

003 Fripladser i skolefritidsordninger. ......................... 3.339.070


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

022 Personale. ............................................ 62.860

036 Uplaceret bevil. udvidet åbningstid. ....................... 530.300

084 Betalinger ............................................ 1.996.130 783.480-

305101 Bangsbostrand Skole ................................... 4.303.410 2.668.290-

022 Personale. ............................................ 3.813.240

038 Rengøring ............................................ 87.740

058 Administration ........................................ 75.200

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 327.230

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 2.668.290-

305102 Fritidsordning Fladstrand Skole. .......................... 2.771.730 1.772.160-

022 Personale. ............................................ 2.476.330

038 Rengøring ............................................ 38.380

058 Administration ........................................ 54.240

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 202.780

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 1.772.160-

305103 Fritidsordning Hånbækskolen ............................ 3.099.280 1.330.790-

022 Personale. ............................................ 2.835.020

038 Rengøring ............................................ 38.380

058 Administration ........................................ 51.440

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 174.440

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 1.330.790-

305105 Fritidsordning Munkebakke Skolen. ....................... 2.241.060 1.355.380-

022 Personale. ............................................ 2.011.270

038 Rengøring ............................................ 26.920

058 Administration ........................................ 42.050

063 Diverse. .............................................. 160.820

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 1.355.380-

305108 Fritidsordning Ørnevejens Skole .......................... 2.112.130 1.323.980-

022 Personale. ............................................ 1.763.080

038 Rengøring ............................................ 26.920

058 Administration ........................................ 46.110

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 276.020

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 1.323.980-

305109 Fritidsordning Ravnshøj Skole. ........................... 2.648.520 920.200-

022 Personale. ............................................ 2.427.070

038 Rengøring ............................................ 38.380

058 Administration ........................................ 44.980

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 138.090

084 Betalinger ............................................ 920.200-

305110 Fritidsordning Abildgårdsskolen .......................... 4.639.420 1.481.320-

05 Administreres af Skolen. ................................ 4.639.420 1.481.320-

022 Personale. ............................................ 4.362.710

038 Rengøring ............................................ 38.380

058 Administration ........................................ 45.170

063 Diverse. .............................................. 193.160

092 Forældrebetaling incl fripladser og søskenderabat ........... 1.481.320-

305111 Skolefritidsordningen på Jerup Skole ..................... 1.640.910 670.110-

022 Personale. ............................................ 1.470.620

038 Rengøring ............................................ 26.920

058 Administration ........................................ 33.070

063 Diverse. .............................................. 110.300

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 670.110-

305316 Ankermedets Skole .................................... 2.353.570 1.323.980-

022 Personale. ............................................ 2.093.960

038 Rengøring ............................................ 38.380

058 Administration ........................................ 50.920

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 170.310

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 1.323.980-

305317 Hedeboskolen ......................................... 4.604.930 1.904.580-

022 Personale. ............................................ 4.267.060

038 Rengøring ............................................ 38.380

058 Administration ........................................ 58.140

063 Diverse. .............................................. 241.350


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 1.904.580-

305319 SFO Aalbæk Skole ..................................... 1.423.990 749.570-

022 Personale. ............................................ 1.269.900

038 Rengøring ............................................ 26.920

058 Administration ........................................ 35.170

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 92.000

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 749.570-

305404 SFO Sæbygårdskolen. .................................. 2.324.180 980.250-

022 Personale. ............................................ 2.073.610

038 Rengøring ............................................ 38.380

058 Administration ........................................ 49.970

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 162.220

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 980.250-

305406 SFO Sæby Skole Syd ................................... 2.886.250 1.800.150-

022 Personale. ............................................ 2.586.510

038 Rengøring ............................................ 38.380

058 Administration ........................................ 54.390

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 206.970

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 1.800.150-

305420 SFO Volstrup Skole .................................... 829.580 379.270-

022 Personale. ............................................ 739.940

038 Rengøring ............................................ 19.190

058 Administration ........................................ 31.290

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 39.160

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 379.270-

305450 SFO Stenssnæsskolen .................................. 1.734.220 1.089.630-

022 Personale. ............................................ 1.546.950

038 Rengøring ............................................ 38.380

058 Administration ........................................ 43.320

061 Forplejning/ beskæftigelsesmaterialer ..................... 105.570

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 1.089.630-

305460 SFO Dybvad Skole ..................................... 1.808.560 1.141.730-

022 Personale. ............................................ 1.605.070

038 Rengøring ............................................ 38.380

058 Administration ........................................ 43.450

063 Diverse. .............................................. 121.660

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat .......... 1.141.730-

08 Kommunale specialskoler ................................ 32.394.680 3.999.780-

1 Drift ................................................. 32.394.680 3.999.780-

308010 Abildgårdsskolen ...................................... 7.339.210

022 Personale. ............................................ 5.529.880

034 Behandling og pleje .................................... 1.523.230

036 Administration ........................................ 46.530

042 Inventar .............................................. 5.240

046 Undervisningsmidler ................................... 92.310

050 Elevaktiviteter ......................................... 87.300

060 Uddannelse ........................................... 39.980

062 Andet ................................................ 14.740

308050 Kontaktklasse Hånbækskolen ............................ 3.413.390

022 Personale. ............................................ 3.290.300

042 Inventar .............................................. 3.140

046 Undervisningsmidler ................................... 47.420

050 Elevaktiviteter ......................................... 44.450

060 Uddannelse ........................................... 20.510

062 Andet ................................................ 7.570

308060 DAMP-klasse Abildgårdsskolen .......................... 4.954.140

022 Personale. ............................................ 4.776.810

042 Inventar .............................................. 3.140

046 Undervisningsmidler ................................... 68.610

050 Elevaktiviteter ......................................... 64.870

060 Uddannelse ........................................... 29.740

062 Andet ................................................ 10.970

308160 OK-klassen Hedeboskolen. .............................. 1.228.280


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

022 Personale. ............................................ 959.770

034 Behandling og pleje .................................... 225.420

042 Inventar .............................................. 1.050

046 Undervisningsmidler ................................... 16.560

050 Elevaktiviteter ......................................... 15.660

060 Uddannelse ........................................... 7.170

062 Andet ................................................ 2.650

308180 Buttergårdsskolen ..................................... 990.280

022 Personale. ............................................ 916.410

028 Bygninger- og udendørsarealer. .......................... 35.910

046 Undervisningsmidler ................................... 29.540

060 Uddannelse ........................................... 6.150

062 Andet ................................................ 2.270

308500 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 14.469.380 3.999.780-

062 Andet ................................................ 2.773.050

087 Betaling til/fra kommuner ............................... 11.696.330 3.999.780-

09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen ...... 724.300

1 Drift ................................................. 724.300

030 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen ...... 724.300

10 Bidrag til statslige og private skoler. ....................... 26.904.360

1 Drift .................................................

001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private

26.904.360

gymnasieskoler. ....................................... 24.451.520

004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler. ................. 2.452.840

12 Efterskoler og ungdomskostskoler. ........................ 7.340.050

1 Drift ................................................. 7.340.050

030 Efterskoler ............................................ 7.340.050

30 Ungdomsuddannelser ................................. 11.011.710

49 Befordring af elever ...................................... 11.011.710

1 Drift ................................................. 11.011.710

035 Befordring af elever .................................... 11.011.710

10 DAGTILBUD .......................................... 251.595.750 60.506.970- 191.088.780

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 251.595.750 60.506.970-

25 Dagtilbud til børn og unge ............................. 251.595.750 60.506.970-

10 Fælles formål. ........................................... 31.724.720 2.533.410-

1 Drift ................................................. 31.724.720 2.533.410-

10 Fælles formål ............................................. 31.724.720 2.533.410-

001 Fripladser i kommunal dagpleje .......................... 3.969.580

002 Fripladser i vuggestuer. ................................. 385.130

003 Fripladser i børnehaver ................................. 3.736.900

004 Fripladser i integrerede institutioner ....................... 1.213.530

005 Fripladser i fritidshjem .................................. 651.890

009 Fripladser i puljeordninger og private klubber ............... 351.020

017 Søskendetilskud ....................................... 5.516.080

018 Tilskud til forældre, der vælger. privat pasning (pgf.281) ...... 4.814.040

022 Personale. ............................................ 1.760.400 138.050-

025 Dispositionspulje vedr børnepasning ...................... 3.193.510

029 Forsøg og udvikling .................................... 205.230

036 Uplaceret bev. udvidet åbningstid ........................ 657.580

047 Uhensigtsmæssigheder med serviceharmonisering.......... 1.775.730

050 Team Nord Service (Skagen) ............................ 198.850

059 Betaling til/fra kommuner ............................... 1.497.100 2.395.360-

510060 Centralpladsanvisningen ................................ 1.798.150

022 Personale. ............................................ 1.773.310

061 Omkostninger ......................................... 24.840

11 Dagpleje. ............................................... 83.452.800 21.065.660-

1 Drift ................................................. 83.452.800 21.065.660-

11 Dagpleje ................................................. 83.452.800 21.065.660-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

001 Løn til dagplejere ...................................... 74.264.870

022 Løn til tilsynsførende ................................... 5.221.100

030 Lokaler m.v ........................................... 265.620

048 Beskæftigelsesmaterialer - køb til dagplejere ............... 122.520

050 Diverse udgifter vedrørende børnene. ..................... 692.950

068 Ekstra pladser dagplejen ................................ 2.285.000 613.000-

080 Administration ........................................ 600.740

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 20.452.660-

12 Vuggestuer ............................................. 7.581.050 2.079.580-

1 Drift ................................................. 7.581.050 2.079.580-

512002 Vuggestuen Storkereden ................................ 3.634.800 985.060-

022 Institutionspersonale ................................... 3.456.100

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 23.990

029 Fast ejendom ......................................... 3.460

050 Diverse udgifter ....................................... 151.250

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 985.060-

512102 Vuggestuen Regnbuen. ................................. 3.946.250 1.094.520-

022 Institutionspersonale ................................... 3.731.580

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 46.550

050 Diverse udgifter ....................................... 168.120

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 1.094.520-

13 Børnehaver ............................................. 79.482.900 21.704.030-

1 Drift ................................................. 79.482.900 21.704.030-

513001 Fælleskonti ........................................... 1.497.000 381.000-

066 Ekstra børnehavepladser ................................ 1.497.000 381.000-

513003 Abildgård børnehave ................................... 5.487.820 608.790-

022 Institutionspersonale ................................... 5.210.620

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 25.980

050 Diverse udgifter ....................................... 251.220

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 608.790-

513004 Børnehaven Havblik .................................... 2.100.750 608.790-

022 Institutionspersonale ................................... 1.961.460

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 19.100

029 Fast ejendom ......................................... 10.750

050 Diverse udgifter ....................................... 109.440

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 608.790-

513005 Børnehaven Stjernen ................................... 2.024.510 608.790-

022 Institutionspersonale ................................... 1.882.620

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 18.690

029 Fast ejendom ......................................... 13.560

050 Diverse udgifter ....................................... 109.640

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 608.790-

513007 Børnehaven Børnebakken ............................... 3.015.760 958.850-

022 Institutionspersonale ................................... 2.819.980

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 15.920

029 Fast ejendom ......................................... 7.210

050 Diverse udgifter ....................................... 172.650

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 958.850-

513008 Børnehuset Mariehønen. ................................ 1.635.260 456.590-

022 Institutionspersonale ................................... 1.523.430

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 22.390

029 Fast ejendom ......................................... 7.120

050 Diverse udgifter ....................................... 82.320

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 456.590-

513010 Landbørnehaven Knivholt ............................... 1.776.670 502.260-

022 Institutionspersonale ................................... 1.552.300

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 123.620

029 Fast ejendom ......................................... 10.210

050 Diverse udgifter ....................................... 90.540

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 502.260-

513011 Børnehaven Tangloppen ................................ 2.429.990 395.710-

022 Institutionspersonale ................................... 2.174.130


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 168.030

050 Diverse udgifter ....................................... 87.830

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 395.710-

513012 Børnehaven Øster Dahl ................................. 4.088.270 1.141.490-

022 Institutionspersonale ................................... 3.318.320

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 559.440

029 Fast ejendom ......................................... 4.780

050 Diverse udgifter ....................................... 205.730

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 1.141.490-

513013 Børnehuset Troldehøj. .................................. 2.643.360 791.440-

022 Institutionspersonale ................................... 2.446.750

026 Intern selvrikikopulje ................................... 8.630

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 35.230

029 Fast ejendom ......................................... 10.010

050 Diverse udgifter ....................................... 142.740

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 791.440-

513202 Frelsens Hærs Børnehave, Humlebien ..................... 1.919.780 547.910-

022 Institutionspersonale ................................... 1.688.790

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 132.300

050 Diverse udgifter ....................................... 98.690

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 547.910-

513203 Røde Kors børnehave. .................................. 2.439.400 700.120-

022 Institutionspersonale ................................... 2.022.980

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 290.260

050 Diverse udgifter ....................................... 126.160

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 700.120-

513204 Bølgen ............................................... 1.950.890 547.910-

022 Institutionspersonale ................................... 1.707.540

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 144.540

050 Diverse udgifter ....................................... 98.810

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 547.910-

513205 Strandby børnehave. ................................... 2.716.470 791.440-

022 Institutionspersonale ................................... 2.533.750

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 31.330

029 Fast ejendom ......................................... 8.670

050 Diverse udgifter ....................................... 142.720

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 791.440-

513206 Kaj Bundvad børnehave ................................. 1.796.610 547.910-

022 Institutionspersonale ................................... 1.671.560

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 20.020

029 Fast ejendom ......................................... 6.440

050 Diverse udgifter ....................................... 98.590

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 547.910-

513207 Børnetoften ........................................... 1.946.130 608.790-

022 Institutionspersonale ................................... 1.804.860

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 18.490

029 Fast ejendom ......................................... 12.990

050 Diverse udgifter ....................................... 109.790

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 608.790-

513208 Børnehuset Bangsbo, Gl. Skolevej ........................ 5.035.720 1.461.110-

022 Institutionspersonale ................................... 4.693.310

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 56.540

029 Fast ejendom ......................................... 22.620

050 Diverse udgifter ....................................... 263.250

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 1.461.110-

513335 Børnehaven Spliidsvej .................................. 2.216.700 669.670-

022 Institutionspersonale ................................... 2.058.370

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 37.560

050 Diverse udgifter ....................................... 120.770

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 669.670-

513337 Børnehaven Trindelvej .................................. 2.370.640 639.240-

022 Institutionspersonale ................................... 2.200.730

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 54.580


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

050 Diverse udgifter ....................................... 115.330

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 639.240-

513339 Børnehaven Corasvej ................................... 1.945.510 563.140-

022 Institutionspersonale ................................... 1.807.240

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 36.640

050 Diverse udgifter ....................................... 101.630

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 563.140-

513341 Mattisborgen. ......................................... 2.267.010 669.670-

022 Institutionspersonale ................................... 2.107.600

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 38.700

050 Diverse udgifter ....................................... 120.710

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 669.670-

513355 Aalbæk Børnehave ..................................... 3.019.310 821.880-

022 Institutionspersonale ................................... 2.544.000

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 327.250

050 Diverse udgifter ....................................... 148.060

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 821.880-

513357 Kløvermarken Børnehave. ............................... 2.171.870 608.790-

022 Institutionspersonale ................................... 2.028.880

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 33.250

050 Diverse udgifter ....................................... 109.740

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 608.790-

513361 Børnehaven Fyrrekrat ................................... 1.717.460 365.270-

022 Institutionspersonale ................................... 1.603.530

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 26.230

050 Diverse udgifter ....................................... 87.700

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 365.270-

513412 Bispevang Røde Kors Børnehave ......................... 2.459.920 669.670-

022 Institutionspersonale ................................... 2.217.470

026 Intern selvrikikopulje ................................... 37.450

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 67.440

050 Diverse udgifter ....................................... 137.560

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 669.670-

513414 Børnehaven Stationsvej ................................. 1.753.820 487.030-

022 Institutionspersonale ................................... 1.610.730

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 55.050

050 Diverse udgifter ....................................... 88.040

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 487.030-

513416 Børnehaven Brolæggervej ............................... 4.314.390 1.385.020-

022 Institutionspersonale ................................... 3.928.690

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 135.360

050 Diverse udgifter ....................................... 250.340

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 1.385.020-

513422 Børnehaven Sæbygårdvej ............................... 3.323.420 1.004.510-

022 Institutionspersonale ................................... 3.014.430

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 127.420

050 Diverse udgifter ....................................... 181.570

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 1.004.510-

513452 Voerså Børnehave ..................................... 2.687.340 806.660-

022 Institutionspersonale ................................... 2.459.500

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 82.030

050 Diverse udgifter ....................................... 145.810

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 806.660-

513455 Børnehaven Violvej. .................................... 2.025.330 563.140-

022 Institutionspersonale ................................... 1.750.820

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 174.010

050 Diverse udgifter ....................................... 100.500

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 563.140-

513457 Dybvad Børnehave ..................................... 2.705.790 791.440-

022 Institutionspersonale ................................... 2.458.530

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 104.210

050 Diverse udgifter ....................................... 143.050


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 791.440-

14 Integrerede daginstitutioner .............................. 46.718.340 12.993.740-

1 Drift ................................................. 46.718.340 12.993.740-

514002 Børnehuset Pilekvisten. ................................. 3.252.100 960.840-

022 Institutionspersonale ................................... 3.065.360

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 17.980

029 Fast ejendom ......................................... 8.530

050 Diverse udgifter ....................................... 160.230

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 960.840-

514003 Børnenes Hus Lærkereden .............................. 3.168.900 960.840-

022 Institutionspersonale ................................... 2.984.210

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 15.920

029 Fast ejendom ......................................... 8.530

050 Diverse udgifter ....................................... 160.240

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 960.840-

514008 Andedammen Elling .................................... 4.251.270 1.363.830-

022 Institutionspersonale ................................... 3.966.220

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 19.410

029 Fast ejendom ......................................... 8.420

050 Diverse udgifter ....................................... 257.220

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 1.363.830-

514011 Kernehuset Gærum .................................... 3.046.310 911.270-

022 Institutionspersonale ................................... 2.832.800

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 24.280

029 Fast ejendom ......................................... 14.390

050 Diverse udgifter ....................................... 174.840

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 911.270-

514016 Børnehuset Spiren ..................................... 5.023.760 1.481.440-

022 Institutionspersonale ................................... 4.745.370

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 29.690

029 Fast ejendom ......................................... 6.950

050 Diverse udgifter ....................................... 241.750

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 1.481.440-

514017 Børnehuset Hånbæk. ................................... 6.750.060 1.815.020-

022 Institutionspersonale ................................... 5.879.460

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 568.320

029 Fast ejendom ......................................... 7.930

050 Diverse udgifter ....................................... 294.350

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 1.815.020-

514020 Børnehuset Skærum ................................... 1.534.120 317.970-

022 Institutionspersonale ................................... 1.226.700

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 240.600

050 Diverse udgifter ....................................... 66.820

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 317.970-

514405 Fritidsgården St. Toftlund ............................... 5.643.070 1.627.880-

022 Institutionspersonale ................................... 4.960.880

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 373.650

050 Diverse udgifter ....................................... 308.540

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 1.627.880-

514432 Bødkergården ......................................... 7.816.750 2.373.590-

022 Institutionspersonale ................................... 6.800.370

026 Intern selvrisikopulje ................................... 125.740

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 445.300

050 Diverse udgifter ....................................... 445.340

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 2.373.590-

514440 Specialbørnehavegruppe, Bødkergården. .................. 2.548.800

022 Institutionspersonale ................................... 1.908.450

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 135.660

050 Diverse udgifter ....................................... 504.690

514480 Hørby Børnehus ....................................... 3.683.200 1.181.060-

022 Institutionspersonale ................................... 3.309.870

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 150.250


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

050 Diverse udgifter ....................................... 223.080

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 29 og 30 i serviceloven).... 1.181.060-

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ........... 628.180 130.550-

1 Drift .................................................

516018 Dansk Kvindesamfunds Småbørnsklub. Børneklubbem

628.180 130.550-

Mælkebøtten. ......................................... 628.180 130.550-

022 Institutionspersonale ................................... 452.780

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 141.670

050 Diverse udgifter ....................................... 33.730

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ............................ 130.550-

19 Tilskud til puljeordninger, private. klubber og

privatinstitutioner. ....................................... 2.007.760

1 Drift ................................................. 2.007.760

519010 Thorshøj Børnehave .................................... 2.007.760

001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. servicelovens pgf.

193) ................................................. 2.007.760

15 UNGDOMSOMKOSTNINGER ...................... 60.086.510 4.104.620- 55.981.890

03 Undervisning og kultur ........................... 33.798.840 421.420-

22 Folkeskolen m.m ...................................... 19.831.330 337.850-

01 Folkeskoler ............................................. 2.936.830 337.850-

1 Drift ................................................. 2.936.830 337.850-

301003 SSP-udvalget ......................................... 511.500 337.850-

060 Andet ................................................ 511.500 337.850-

301004 SSP-konsulenten ...................................... 2.425.330

060 Andet ................................................ 2.425.330

14 Ungdommens uddannelsesvejledning. ..................... 4.871.700

1 Drift ................................................. 4.871.700

314001 Administreres af Frederikshavn Kommune ................. 4.871.700

087 Betalinger til/fra stat, kommuner og amtskommuner......... 4.871.700

17 Specialpædagogisk bistand til voksne ..................... 12.022.800

1 Drift ................................................. 12.022.800

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. ................... 494.040

002 Køb af pladser. ........................................ 6.869.460

030 Hospitalsundervisning .................................. 359.300

060 Kommunikationsinstitutter budget 2008-11 ................. 4.300.000

30 Ungdomsuddannelser ................................. 4.025.660

41 Befordringsrabat til uddannelsessø-. gende i

ungdomsuddannelser .................................... 82.360

1 Drift ................................................. 82.360

035 Tilskud til elevers befordring ............................. 82.360

44 Produktionsskoler ....................................... 3.567.020

1 Drift ................................................. 3.567.020

001 Produktionsskoler ...................................... 3.567.020

45 Erhvervsgrunduddannelser ............................... 376.280

1 Drift ................................................. 376.280

001 Skoleydelse. .......................................... 291.040

002 Undervisning. ......................................... 85.240

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v. ............... 9.941.850 83.570-

76 Ungdomsskolevirksomhed ............................... 9.768.500 83.570-

1 Drift ................................................. 9.768.500 83.570-

376100 Ungdomsskolen ....................................... 6.385.660 31.860-

022 Undervisningspersonale ................................ 5.001.390

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 83.190

046 Undervisningsmidler ................................... 443.790


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v.

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

056 Knallertførerbeviser .................................... 15.390 31.860-

057 Intern selvrisikopulje ................................... 15.390

058 Administration ........................................ 493.380

059 Uddannelse ........................................... 47.180

060 Andet ................................................ 208.630

066VH24714 ............................................ 40.530

067 Traktor ............................................... 10.260

080 Internationale aktiviteter ................................ 26.530

376400 Ungdomsmødestedet .................................. 167.310

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 3.590

038 Rengøring ............................................ 156.570

058 Administration ........................................ 7.150

376500 Tranåsskolen .......................................... 2.038.330 12.330-

022 Undervisningspersonale ................................ 1.317.060

029 Fast ejendom ......................................... 96.070

046 Undervisningsmidler ................................... 72.490 12.330-

050 Elevaktiviteter ......................................... 34.310

058 Administration ........................................ 514.110

060 Andet ................................................ 4.290

376600 Ungdomsklubben i Elling ................................ 124.550 4.130-

024 Driftsudgifter. ......................................... 124.550

079 Forældrebetaling inkl tilskud ............................. 4.130-

376607 Ravnshøj Ungdomsklub. ................................ 188.270 6.190-

023 Institutionspersonale ................................... 122.460

024 Driftsudgifter. ......................................... 65.810

079 Forældrebetaling inkl tilskud ............................. 6.190-

376615 Østervraa Ungdomsklub ................................ 306.590 12.960-

023 Institutionspersonale ................................... 222.570

024 Driftsudgifter. ......................................... 84.020

079 Forældrebetaling inkl tilskud ............................. 12.960-

376620 Voerså Ungdomsklub. .................................. 215.390 6.570-

023 Institutionspersonale ................................... 147.920

024 Driftsudgifter. ......................................... 67.470

079 Forældrebetaling inkl tilskud ............................. 6.570-

376625 Dybvad Ungdomsklub .................................. 224.380 5.570-

023 Institutionspersonale ................................... 131.160

024 Driftsudgifter. ......................................... 93.220

079 Forældrebetaling inkl tilskud ............................. 5.570-

376630 Hørby Ungdomsklub ................................... 118.020 3.960-

023 Institutionspersonale ................................... 82.550

024 Driftsudgifter. ......................................... 35.470

079 Forældrebetaling inkl tilskud ............................. 3.960-

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende

uddannelsesinstitutioner mv. ............................. 173.350

1 Drift ................................................. 173.350

031 Folkehøjskoler. ........................................ 60.990

035 Husholdningsskoler .................................... 28.890

040 Skipperskoler ......................................... 83.470

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 26.287.670 3.683.200-

25 Dagtilbud til børn og unge ............................. 26.287.670 3.683.200-

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ........... 26.287.670 3.683.200-

1 Drift ................................................. 26.287.670 3.683.200-

516001 Fælleskonti ........................................... 3.115.910

025 Forebyggende arbejde .................................. 3.042.260

059 Møder, rejser og repræsentation ......................... 73.650

516002 Ungdomsgården Hånbæk ............................... 6.479.140 1.015.080-

022 Institutionspersonale ................................... 5.062.580

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 777.520

029 Fast ejendom ......................................... 5.630

050 Diverse udgifter ....................................... 633.410 260.170-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ............................ 754.910-

516003 Strandby fritidscenter .................................. 4.122.330 1.260.810-

022 Institutionspersonale ................................... 3.426.620

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 32.670

029 Fast ejendom ......................................... 16.870

038 Rengøring ............................................ 214.410

050 Diverse udgifter ....................................... 431.760 116.810-

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ............................ 1.144.000-

516005 Kaj Bundvad Fritidscenter ............................... 3.826.960 609.490-

022 Institutionspersonale ................................... 3.479.730

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 25.190

029 Fast ejendom ......................................... 7.790

047 Cafeen ............................................... 40.840 37.170-

050 Diverse udgifter ....................................... 273.410

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ............................ 572.320-

516013 Fritidsklub i Sydbyen, Bangsboklubben .................... 1.848.090 211.150-

022 Institutionspersonale ................................... 1.273.930

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 503.450

050 Diverse udgifter ....................................... 70.710

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ............................ 211.150-

516402 Ungdomsklub i Ålbæk .................................. 375.280 16.720-

022 Institutionspersonale ................................... 297.860

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 18.100

050 Diverse udgifter ....................................... 59.320

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ............................ 16.720-

516403 Ungdomsklubben Sct. Laurentius. ........................ 961.120 48.890-

022 Institutionspersonale ................................... 715.790

050 Diverse udgifter ....................................... 245.330

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ............................ 48.890-

516404 Fritidsklubben Sct. Laurentius ............................ 2.070.470 140.770-

022 Institutionspersonale ................................... 1.348.880

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 674.460

050 Diverse udgifter ....................................... 47.130

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ............................ 140.770-

516501 Fritidscentret Hans Aabelsvej ............................ 3.488.370 380.290-

022 Institutionspersonale ................................... 3.079.460

026 Intern selvrisikopulje ................................... 5.850

028 Fast ejendom - udvendig vedligeholde lse. ................. 183.480

050 Diverse udgifter ....................................... 219.580

092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ............................ 380.290-

20 FAMILIEAFDELINGEN ............................... 232.702.090 45.099.560- 187.602.530

03 Undervisning og kultur ........................... 22.460.780 725.400-

22 Folkeskolen m.m ...................................... 22.460.780 725.400-

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m. v. .................. 22.460.780 725.400-

1 Drift ................................................. 22.460.780 725.400-

304010 Psykologisk rådgivning. ................................. 9.219.380 206.870-

022 Personale. ............................................ 8.859.210

042 Inventar .............................................. 36.530

044 Bøger - tidsskrifter ..................................... 15.650

046 Testmaterialer. ........................................ 60.960

058 Administration ........................................ 223.380

080 Betaling for skolepsykologisk bistand .....................

086 Krisehjælp til medarbejdere der ud- sættes for forhold på

206.870arbejdspladsen

der udløser en krise hos medarbej- deren..... 23.650

304100 Konsulenter ........................................... 13.241.400 518.530-

022 Personale. ............................................ 8.671.120

042 Inventar .............................................. 44.700

044 Bøger - tidsskrifter ..................................... 19.160

046 Testmaterialer. ........................................ 74.500

058 Administration ........................................ 230.480

060 Andet ................................................ 2.645.860


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

082 Betaling til og fra kommuner. ............................ 1.555.580 518.530-

04 Sundhedsområdet. ................................ 31.395.740 122.580-

62 Sundhedsudgifter m.v ................................. 31.395.740 122.580-

85 Kommunal tandpleje ..................................... 20.869.670 122.580-

1 Drift ................................................. 20.869.670 122.580-

485002 Driftsudgifter. ......................................... 13.728.710

022 Institutionspersonale ................................... 12.071.140

028 Fast ejendom ......................................... 294.260

038 Rengøring ............................................ 278.420

040 Medikamenter/instrumenter ............................. 511.000

042 Klinikinventar/udstyr ................................... 306.300

058 Administration ........................................ 40.840

088 Andet ................................................ 226.750

485005 Tandpleje 0-18 år (private klinikker og andre) ...............

002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger

6.566.400

og andre kommuners klinikker). .......................... 6.566.400

485010 Omsorgs- og specialtandpleje egne. klinikker ............... 574.560 122.580-

003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker. . 574.560 122.580-

88 Sundhedsfremme og forebyggelse. ........................ 1.796.040

1 Drift ................................................. 1.796.040

488005 Visitation og udvikling .................................. 1.796.040

022 Personale. ............................................ 1.748.060

060 Andet ................................................ 47.980

89 Kommunal sundhedstjeneste ............................. 8.730.030

1 Drift ................................................. 8.730.030

489005 Skolelæge og sundhedplejersker ......................... 8.730.030

022 Personale. ............................................ 8.071.710

035 Medicin .............................................. 8.830

038 Rengøring ............................................ 292.410

041 Klinikinventar ......................................... 59.220

042 Inventar .............................................. 73.030

044 Instrumenter .......................................... 34.590

058 Administration ........................................ 190.240

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 178.845.570 44.251.580-

25 Dagtilbud til børn og unge ............................. 16.736.480

10 Fælles formål. ........................................... 16.736.480

1 Drift ................................................. 16.736.480

10 Fælles formål ............................................. 16.736.480

510100 Rummelighedsprojekt vedr dagpasning og skoleområdet ..... 2.986.580

032 Forsøgs- og udviklingsprojekter.. ......................... 2.986.580

510200 Resursepædagoger .................................... 13.749.900

022 Personale. ............................................ 13.749.900

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov ............. 137.511.560 32.081.930-

20 Plejefamilier og opholdssteder mv for børn og unge ......... 74.800.950 9.891.810-

1 Drift ................................................. 74.800.950 6.350.150-

520001 Fælles udgifter og -indtægter ............................ 74.800.950 6.350.150-

001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1). ......................... 28.023.910

002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) ................ 3.201.270

003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) ........ 22.210.800

004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 4) ................... 1.510.700

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder

(pgf. 66, stk. 1, nr. 3). ................................... 3.078.000

006 Skibsprojekter mv. (pgf. 66, stk. 1) ........................ 3.078.000

007 Advokatbistand (pgf. 72) ................................ 513.000

084 Betaling til/fra kommuner ............................... 13.673.580 5.659.900-

085 Midlertidig placering af budget 2007 ...................... 488.310-

092 Betaling (pgf. 159 0g 160) ............................... 690.250-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

2 Statsrefusion ........................................

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale

3.541.660refusionsordning

(pgf. 176) .............................. 3.091.730-

004 Refusion vedrørende advokatbistand ...................... 263.420-

005 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion ..... 186.510-

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ............ 25.531.900 4.571.610-

1 Drift ................................................. 25.531.900 4.571.610-

521001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................

001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges

17.047.820

forhold (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) .............................

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges

953.630

problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) ..........................

004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet

eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3,

3.010.730

nr.4)................................................. 418.110

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk 3, nr. 5) ....................

006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf

3.687.940

76, stk. 3, nr.2). ........................................

007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr.

204.570

7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3) ..................

009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat

1.974.440

arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 9). ........................

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling

368.790

og praktisk oh pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 10)......

011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med

foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en

ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52,

790.270

stk. 4) ................................................

012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden

for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil

kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52,

158.050

stk. 5) ................................................

013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse

med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf.

790.270

54) .................................................. 395.140

029 Ny lov om styrkelse af særlig indsat s over for børn og unge . .

032 Fripladser i skolefritidsordninger og andre socialpædagogiske

563.480

fritidstilbud (40 stk. 2 nr. 1) .............................. 62.590

043 Heldagsskolen. ........................................ 3.314.380

044 Efter kl. 14.00 ......................................... 355.430

521002 Slusen ...............................................

002 Praktisk, pædagogisk eller anden. støtte i hjemmet (pgf. 52,

2.986.270 2.999.960stk.

3, nr. 2) ........................................... 2.986.270 2.999.960-

521003 Familieværksted, Chr. Pedersensvej 3 .....................

002 Praktisk, pædagogisk eller anden. støtte i hjemmet (pgf. 52,

1.559.190 1.571.650stk.

3, nr. 2) ........................................... 1.559.190 1.571.650-

521004 Praktisk, pædagogisk støtte i hjemme t ....................

002 Praktisk, pædagogisk eller anden. støtte i hjemmet (pgf. 52,

3.938.620

stk. 3, nr. 2) ........................................... 3.938.620

23 Døgninstitutioner for børn og unge ........................ 36.067.040 17.618.510-

1 Drift ................................................. 36.067.040 14.053.820-

092 Betaling (pgf. 159 og 160) ............................... 217.890-

094 Vidtgåendehandicappedeaflastning ....................... 20.024.870

523001 Fælles udgifter og -indtægter ............................

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

9.186.290 6.917.960og

pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4) ............. 2.502.380

087 Diverse betalinger. ..................................... 6.683.910 6.917.960-

523020 Døgninstitution Minibo. .................................

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

3.867.900 3.898.570og

pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4) ............. 3.867.900 3.898.570-

523025 Døgninstitution Granly Understed ........................ 2.987.980 3.019.400-

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4) ............. 2.987.980 3.019.400-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

2 Statsrefusion ........................................

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale

3.564.690refusionsordning

(pgf. 176) .............................. 2.842.800-

002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion .... 721.890-

24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge ................. 1.111.670

1 Drift ................................................. 1.111.670

025 Betalinger ............................................ 1.111.670

38 Tilbud til voksne med særlige behov ................... 2.193.770 1.098.330-

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf.

109-110) ................................................ 2.193.770 1.098.330-

1 Drift ................................................. 2.193.770

542003 Krisecenter i Frederikshavn .............................. 2.193.770

002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) ............................. 2.193.770

2 Statsrefusion ........................................ 1.098.330-

542003 Krisecenter i Frederikshavn .............................. 1.098.330-

002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion .... 1.098.330-

57 Kontante ydelser. ...................................... 22.403.760 11.071.320-

72 Sociale formål ........................................... 22.226.300 10.893.860-

1 Drift ................................................. 22.226.300

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat

funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) ..................... 6.597.900

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved

forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven

pgf42)............................................... 9.228.400

060 Merudgifter §41 og §42, Serviceloven Budget 2008-11........ 6.400.000

2 Statsrefusion ........................................ 10.893.860-

001 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17 . . 10.893.860-

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge ........ 177.460 177.460-

1 Drift ................................................. 177.460

006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede

flygtninge med 100 pct. refusion. ......................... 177.460

2 Statsrefusion ........................................ 177.460-

004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion ....... 177.460-

25 LØNPULJER .......................................... 2.785.600 2.785.600

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 2.785.600

52 Lønpuljer m.v .......................................... 2.785.600

70 Lønpuljer ............................................... 2.785.600

1 Drift ................................................. 2.785.600

062 Pulje vedr. lov- og cirkulære ændringer .................... 3.373.210

080 Pulje vedr. løn ......................................... 636.350

085 Ej placeret bevilling i budgettet. .......................... 1.223.960-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

06 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

06 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG .................... 118.132.500 11.154.920- 106.977.580

05 FRITID ................................................. 29.714.590 3.626.470- 26.088.120

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 29.714.590 3.626.470-

25 Faste ejendomme ..................................... 7.240

13 Andre faste ejendomme .................................. 7.240

1 Drift ................................................. 7.240

020 Aasted øst ............................................... 7.240

013178 Hjørringvej 200, Ravnshøj ............................... 7.240

028 Fast ejendom ......................................... 7.240

32 Fritidsfaciliteter. ....................................... 29.707.350 3.626.470-

31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller ................... 29.707.350 3.626.470-

1 Drift ................................................. 29.707.350 3.626.470-

030 Arealer og pladser ..................................... 3.919.470 67.660-

031 Stadion og klubhuse. ................................... 334.890 41.130-

040 Vedligeoldelsestilskud S.I.K. ............................. 1.697.560

050 Vedligeholdelsestilskud Ålbæk Idræts forening ............. 316.580

031010 Diverse tilskud til idrætsforeninger. ....................... 13.868.810

025 Driftstilskud. .......................................... 13.868.810

031201 Iscenter Nord ......................................... 2.393.670 527.570-

022 Personale. ............................................ 1.426.240

023 Uddannelse ........................................... 14.200

024 Møder og rejser ....................................... 21.150

028 Fast ejendom ......................................... 168.510

032 Tekniske installationer .................................. 111.520

033 Cafeteria ............................................. 10.240

038 Rengøring ............................................ 318.460

055 Inventar .............................................. 10.180

056 Ismaskine ............................................ 137.700

057 Omkostninger ......................................... 60.670

058 Skøjteudleje .......................................... 114.800

084 Indtægter. ............................................ 527.570-

031210 Frederikshavn Svømmehal .............................. 5.600.540 2.974.370-

022 Personale. ............................................ 4.286.220

023 Uddannelse ........................................... 58.170

028 Fast ejendom ......................................... 930.770

033 Cafeteria ............................................. 42.960

034 Diverse. .............................................. 282.420 10.400-

084 Indtægter. ............................................ 2.963.970-

031211 Bannerslundhallen ..................................... 826.090 15.740-

022 Personale. ............................................ 737.250

028 Fast ejendom ......................................... 85.740 15.740-

044 KOntoldsudgifter ...................................... 3.100

031220 Syvstenhallen ......................................... 749.740

028 Fast ejendom ......................................... 749.740

10 KULTUR. .............................................. 58.790.850 6.900.450- 51.890.400

03 Undervisning og kultur ........................... 58.555.400 6.900.450-

32 Folkebiblioteker ....................................... 28.098.180 1.444.270-

50 Folkebiblioteker ......................................... 28.098.180 1.444.270-

1 Drift ................................................. 28.098.180 1.444.270-

350010 Fast ejendomsudgifter .................................. 778.880 66.910-

028 Fast ejendom ......................................... 778.880

085 Indtægter. ............................................ 66.910-

350100 Bogbusser og biler ..................................... 304.380

033 Bogbus .............................................. 119.080

038 Leasing af ny bogbus ................................... 102.600


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

06 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG

03 Undervisning og kultur

32 Folkebiblioteker

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

039 Leasing af bil. ......................................... 72.850

041 Drift af biler ........................................... 9.850

350200 Edb-søgning .......................................... 1.026.360 26.550-

034 Edb-søgning .......................................... 1.026.360 26.550-

350300 Administrationsudgifter ................................. 22.450.300 495.940-

022 Personale. ............................................ 21.445.340 322.830-

027 Inventar og av-apparatur ................................ 444.700

032 Administration ........................................ 560.260 130.630-

081 Salg af bøger. ......................................... 42.480-

350400 Udlånsekspedition ..................................... 659.460-

003 Bøger m.v ............................................ 158.230-

083 Mellemværende ....................................... 501.230-

350500 Voksenudlån .......................................... 3.538.260 195.410-

003 Bøger m.v ............................................ 2.258.150

008 Andre udlånsmaterialer ................................. 1.092.470

030 Kulturelle arrangementer ................................ 162.110 16.990-

035 Lydavis. .............................................. 25.530

082 Indtægter. ............................................ 178.420-

35 Kulturel virksomhed ................................... 30.457.220 5.456.180-

60 Museer ................................................. 9.825.610 10.500-

1 Drift ................................................. 9.825.610 10.500-

360002 Frederikshavn Museumsforening og Bangsbomuseet ........ 3.229.660

021 Tilskud til Bangsbomuseet. .............................. 3.229.660

360003 Frederikshavn Kunstmuseum ............................ 1.015.120

023 Kunstmuseet, Parallelvej 14. ............................. 1.015.120

360050 Skagen Museum. ...................................... 2.110.010

054 Tilskud ............................................... 2.110.010

360055 Skagen Fortidsminder .................................. 1.933.980

054 Tilskud ............................................... 1.933.980

360100 Konsul Ørums gård, Algade 1, Sæby.. ..................... 44.490 10.500-

028 Fast ejendom ......................................... 44.490

029 Indtægter. ............................................ 10.500-

360150 Sæby Museum ........................................ 1.492.350

054 Tilskud ............................................... 1.492.350

62 Teatre .................................................. 1.272.080 309.770-

1 Drift ................................................. 1.272.080

362001 Frederikshavn ......................................... 229.380

021 Tilskud til teaterformål .................................. 96.010

022 Bibliotek. ............................................. 31.480

024 Kulturudvalget. ........................................ 38.340

025 Kafbu ................................................ 63.550

362005 Skagen. .............................................. 21.400

035 Tilskud til Musik og teaterforening-gen .................... 21.400

362010 Sæby ................................................ 1.021.300

050 Teaterforestillinger ..................................... 26.950

070 Vendsyssel Teater. ..................................... 994.350

2 Statsrefusion ........................................ 309.770-

362001 Frederikshavn .........................................

001 Refusion vedrørende børneteatre,. egnsteatre og opsøgende

62.980teatre

................................................ 62.980-

362010 Sæby ................................................

001 Refusion vedrørende børneteatre,. egnsteatre og opsøgende

246.790teatre

................................................ 13.840-

002 Refusion Vendsyssel teater .............................. 232.950-

63 Musikarrangementer. .................................... 11.260.130 4.769.900-

1 Drift ................................................. 11.260.130 3.581.770-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

06 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

01 Musikskolen .............................................. 11.260.130 3.581.770-

022 Personale. ............................................ 9.939.920 1.043.440-

024 Undervisningsmidler ................................... 143.890 34.760-

025 Inventar, apparatur og kontorartikler og administration ....... 262.990 8.490-

026 Porto & fragt .......................................... 25.720

029 Elevbetaling. .......................................... 92.990 2.271.040-

030 Musikskolens forældrenævn ............................. 4.110

031 Musikgarder .......................................... 167.320 6.380-

033 Aktiviteter ............................................ 107.300 122.290-

034 Billedskole for børn .................................... 333.210

035 Læsøsamarbejdet. ..................................... 90.950 95.370-

037 Teknisk assistance DMH ................................ 46.460

079 Tilskud til musikarrangementer ........................... 45.270

2 Statsrefusion ........................................ 1.188.130-

001 Refusion vedrørende musikskoler. ........................ 1.176.340-

035 Refusion vedr. Læsøsamarbejdet ......................... 11.790-

64 Andre kulturelle opgaver ................................. 8.099.400 366.010-

1 Drift ................................................. 8.099.400 366.010-

364001 Administration ........................................ 28.180

042KFU ................................................. 28.180

364050 Andre kulturelle opgaver ................................ 3.230.610

031 Kulturelt samråd ....................................... 191.060

033 Maritim Historisk Forening. .............................. 129.870

035 Kulturaftale ........................................... 166.760

036 Frie midler ............................................ 344.660

037 Andet ................................................ 100.000-

038 Arrangement. ......................................... 2.391.150

040 Vedligeholdelse af skulpture ............................. 48.970

050 Borgerhuse ........................................... 58.140

364100 Det Musiske Hus. ...................................... 2.854.490 338.540-

022 Personale. ............................................ 1.902.020

029 Omkostninger ......................................... 317.930

041 Møder og repræsentation ............................... 6.580

063 Markedsføring. ........................................ 55.600

20 Kulturelle aktiviteter .................................... 572.360 338.540-

023 Sommerunderholdning ................................. 169.640

029 Omkostninger ......................................... 9.180

057 Udleje af sal .......................................... 44.370-

059 Indbetalt for scenehjælp ................................ 143.370-

066 Momspligtige arrangementer ............................ 393.540 150.800-

364440 Kommandantboligen ................................... 12.590 3.030-

032 Kommendantboligen ................................... 12.590 3.030-

364500 Skolegade 6-8, Maskinhallen. ............................ 700.730 24.440-

021 Fast ejendom ......................................... 682.720 12.990-

067 Mønttelefon. .......................................... 2.520 480-

068 Produktionsrum ....................................... 8.090 10.970-

069 Tjenestevogne og bogbus ............................... 7.400

364550 Sæby Kulturhus ....................................... 405.290

021 Fast ejendom ......................................... 405.290

364551 ”Kappelborgskolen” .................................... 382.210

022 Personale. ............................................ 382.210

364815 Ålbæk Kulturhus ....................................... 99.870

021 Fast ejendom ......................................... 99.870

364990 Kultur- & Fritidudvalgets fælles-. udgifter .................. 385.430

039 Ad-hoc pulje .......................................... 276.050

043 Uspecificeret budgetbeløb .............................. 49.930-

051Nyløn................................................ 59.180

052 Ny løn, lederandele. .................................... 24.690

053 Chrestens pulje ........................................ 75.440


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

06 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG

06 Fællesudgifter og administration m.v

42 Politisk organisation

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 235.450

42 Politisk organisation ................................... 144.160

42 Kommissioner, råd og nævn .............................. 144.160

1 Drift ................................................. 144.160

642005 Hovedkonto 3 undervisning og kultur. ..................... 144.160

15 Folkeoplysningsudvalg/ Ungdomsskolebestyrelse ........... 144.160

022 Mødediæter m.m ...................................... 19.030

050 Transport ............................................. 9.750

052 Uddannelse ........................................... 34.220

088 Andet ................................................ 81.160

52 Lønpuljer m.v .......................................... 91.290

70 Lønpuljer ............................................... 91.290

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

1 Drift ................................................. 91.290

084 Puljer vedr. ny løn pr. 1/4-05 ............................. 91.290

15 FOLKEOPLYSNING .................................. 29.627.060 628.000- 28.999.060

03 Undervisning og kultur ........................... 29.627.060 628.000-

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v. ............... 29.627.060 628.000-

70 Fælles formål. ........................................... 519.030

1 Drift ................................................. 519.030

026 FÆLLESUDGIFTER- og INDTÆGTER ...................... 5.660-

028 Kommunale lokaler til fritidsunder- visning ................. 206.240

030 Ikke kommunale lokaler til fritids- undervisning ............. 227.430

040 Tilskud til handicap.komp.udgifter ........................ 4.290

050 Forsikringer ........................................... 2.040

053 Kørsel ledere .......................................... 20.460

055 Andre udgifter. ........................................ 43.770

057 Annoncer. ............................................ 20.460

71 Start- og udviklingspuljen ................................ 361.930

1 Drift ................................................. 361.930

021 Forsøgs- og udviklingsarbejder m v.. ...................... 308.570

030 Katastrofepulje ........................................ 53.360

72 Folkeoplysende voksenundervisning ....................... 3.358.390 5.320-

1 Drift ................................................. 3.358.390 5.320-

001 Undervisning. ......................................... 3.098.880

057 Annoncer. ............................................ 30.690

077 Betalinger til/fra andre kommuner.. ....................... 228.820 5.320-

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde .................. 11.150.930

1 Drift ................................................. 11.150.930

002 Aktiviteter ............................................ 11.150.930

74 Lokaletilskud. ........................................... 14.211.100 622.680-

1 Drift ................................................. 14.211.100 622.680-

001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning ......... 212.500

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde . 9.351.180

025 Lokaletilskud til klubber der bruger Arena Nord .............

092 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den

4.647.420

folkeoplysende voksenundervisning. ......................

093 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det

16.140frivillige

folkeoplysende foreningsarbejde .................. 606.540-

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven ............. 25.680

1 Drift ................................................. 25.680

030 Aktiv efterårsferie. ..................................... 25.680


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET....... 164.524.300 38.528.190- 125.996.110

01 TEKNISK DIREKTØR ................................. 384.670 384.670

02 Transport og infrastruktur. ....................... 384.670

22 Fælles funktioner ...................................... 384.670

01 Fælles formål. ........................................... 384.670

1 Drift ................................................. 384.670

025 Aktivitetsområder ...................................... 384.670

05 TEKNISK SERVICE ................................... 10.188.080 6.070.510- 4.117.570

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 2.855.560 950.080-

25 Faste ejendomme ..................................... 2.302.650 218.500-

10 Fælles formål. ........................................... 1.833.690

1 Drift ................................................. 1.833.690

010011 Offentlige toiletter ..................................... 1.700.140

013101 Kappelborgskolen. ..................................... 133.550

028 Fast ejendom ......................................... 133.550

13 Andre faste ejendomme .................................. 468.960 218.500-

1 Drift ................................................. 468.960 218.500-

013257 CLOOS-TÅRNET ....................................... 113.520 218.500-

028 Fast ejendom ......................................... 113.520

084 Indtægter. ............................................ 218.500-

025 Knivholt ................................................. 355.440

013103 Knivholt Hovedgård - Drift. .............................. 355.440

022 Personale. ............................................ 355.440

28 Fritidsområder ......................................... 177.930-

20 Grønne områder og naturpladser .......................... 177.930-

1 Drift ................................................. 177.930-

024101 Kolonihaver ........................................... 177.930-

030 Arealer og pladser ..................................... 177.930-

32 Fritidsfaciliteter. ....................................... 552.910 553.650-

35 Andre fritidsfaciliteter .................................... 552.910 553.650-

1 Drift ................................................. 552.910 553.650-

034102 Grenen Camping. ...................................... 52.910 553.650-

028 Fast ejendom ......................................... 52.910

084 Indtægter. ............................................ 553.650-

035001 Nellemands Have ...................................... 500.000

02 Transport og infrastruktur. ....................... 6.832.520 5.120.430-

35 Havne ................................................. 6.832.520 5.120.430-

40 Havne .................................................. 2.064.410 174.040-

1 Drift ................................................. 2.064.410 174.040-

025 Bidrag til 10% puljen. ................................... 131.830

240002 Aalbæk Havn. ......................................... 619.380

027 Tilskud til Aalbæk Havn ................................. 619.380

240005 Voerså Havn .......................................... 103.680 44.710-

040 Udgifter .............................................. 103.680 44.710-

240010 Havneområder (Udligningsmoms)Sæby ................... 1.201.090 103.760-

028 Bygninger - Sæby. ..................................... 44.480 32.040-

029 Maskiner, inventar m.m. - Sæby .......................... 5.270

030 Bolværker mod syd fra Sæby værft. til kant ved Sæby

Redningsstation (90% af udgifterne til havneområder og 10% til

lystbådehavn) ......................................... 31.810


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

02 Transport og infrastruktur

35 Havne

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

031 Antennemast på P. Plads og elskabe- Søndre Kaj (målernr.

3758, 4382 og 4385) (90% af udgifterne til havneom råder og

10% til lystbådehavn. ................................... 181.260

034 Molehoveder og stensætning Nord ....................... 254.280

036 Molehoveder og stensætning Syd ........................ 285.030

038 Veje og befæstede arealer. .............................. 127.180

041 Jolle ................................................. 14.760

042 Møder, rejser og repræsentation ......................... 3.000

056 Andel af løn og administration (50%) ...................... 254.020

080 Indtægter. ............................................ 71.720-

240012 Redskabshuse (100% Momsafl.) Sæby .................... 8.430 25.570-

028 Bygninger - Sæby. ..................................... 8.430

080 Indtægter. ............................................ 25.570-

41 Lystbådehavne m.v ...................................... 4.768.110 4.946.390-

1 Drift ................................................. 4.768.110 4.946.390-

241002 Lystbådehavn - Sæby (100% momsafl. excl. velfærdsbygning). 728.930 1.116.390-

022 Lønninger og Personale ................................. 506.010

028 Bygninger ............................................ 131.100

029 Maskiner, inventar m.m .................................

030 Bolværker mod syd fra Sæby værft. til kant ved Sæby

redningsstation (90% af udgifterne til havneområder og 10% til

5.260

lystbådehavn) .........................................

031 Antennemast på P. plads og elskabe Søndre kaj (målerne 3758,

4382 og 4385) (90% af udgifterne til havne- områder og 10% til

14.920

lystbådehavn) ......................................... 25.000-

035 Indvendige moler ...................................... 4.950

037 Kørebaner og gangstier indenfor Bøl-geskærm ............. 15.530

039 Oprensning inderhav ................................... 61.350

042 Møder, rejser og repræsentation ......................... 2.960

058 Administration ........................................ 11.850

080 Indtægter. ............................................ 1.116.390-

241003 Rønnerhavnen. ........................................ 525.820 458.450-

034 Rønnerhavnen. ........................................

241004 Jollehavn i åen - Sæby (100% momsafl. excl. Grødeskærring

525.820 458.450og

oprensning) ........................................ 42.900 43.420-

033 Vedligeholdelse ....................................... 17.970

056 Andel af løn og administration (5%) ....................... 24.930

080 Indtægter. ............................................ 43.420-

241005 Frederikshavn Søsporthavn .............................. 208.600

021 Tilskud ............................................... 208.600

241006 Skagen Lystbådehavn .................................. 3.261.860 3.328.130-

022 Lønninger og Personale ................................. 862.200 119.680-

028 Bygninger ............................................ 363.290

045 El, gas og vand ........................................ 341.350

046 Renholdelse og renovation .............................. 341.210

047 Diesel til videresalg .................................... 695.020

058 Administration ........................................ 568.870

080 Indtægter. ............................................ 9.050 2.105.310-

081 Diverse indtægter. ..................................... 301.640- 1.103.140-

089 Renter af kommunens udlæg ............................ 215.600

090 Administrationsbidrag .................................. 166.910

03 Undervisning og kultur ........................... 500.000

35 Kulturel virksomhed ................................... 500.000

64 Andre kulturelle opgaver ................................. 500.000

1 Drift ................................................. 500.000

364993 Sæbygård ............................................ 500.000

15 MYNDIGHED ......................................... 4.476.950 1.651.200- 2.825.750

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 4.476.950 1.651.200-

52 Miljøbeskyttelse m.v. .................................. 2.876.950

80 Fælles formål. ........................................... 2.276.860

1 Drift ................................................. 2.276.860


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

52 Miljøbeskyttelse m.v

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

022 Personale. ............................................ 578.560

023 Apperatur og instrumenter .............................. 63.160

027 Laboratorieundersøgelser ............................... 586.260

029 Andet ................................................ 62.470

030 Organisering af myndigheden DUT ....................... 556.560

031 Lov om forurenet jord DUT .............................. 55.540

032 Lov om råstoffer DUT. ..................................

033 Revideret bekendtgørelse om afgræns-ning og administration

31.390

af internati-onale naturbeskyttelsesområder ................ 28.830

034 Politisk aftale om lov om miljøgod- kendte husdyrbrug ....... 106.200-

090 Administrationsbidrag .................................. 420.290

87 Miljøtilsyn - virksomheder ................................ 143.060

1 Drift ................................................. 143.060

021 Tilsyn og undersøgelser ................................. 143.060

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. ............... 457.030

1 Drift ................................................. 457.030

024 Planlægning .......................................... 328.240

025 Renovation ........................................... 150.820

031 Svømmebassin ........................................ 25.860

034 Diverse udgifter ....................................... 167.010

040 Miljømål for vandforekomster DUT ....................... 214.900-

55 Diverse udgifter og indtægter .......................... 1.600.000 1.651.200-

91 Skadedyrsbekæmpelse. .................................. 1.600.000 1.651.200-

1 Drift ................................................. 1.600.000 1.651.200-

028 Skadedyrsbekæmpelse ................................. 1.600.000 1.651.200-

80 PARK OG VEJ ........................................ 101.397.380 25.572.990- 75.824.390

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 21.615.730 898.200-

28 Fritidsområder ......................................... 13.273.980 386.590-

20 Grønne områder og naturpladser .......................... 13.273.980 386.590-

1 Drift ................................................. 13.273.980 386.590-

024 Øvrige fritidsområder. .................................. 3.810.480

025 Gartneriet ............................................ 825.290- 377.990-

060 Arealer og pladser ..................................... 695.960

021101 Parker og legepladser. .................................. 4.171.810 8.600-

030 Arealer og pladser .....................................

021140 Aktivitetsområde Bangsbo skolernes haveanlæg og

4.171.810 8.600sportsplads

........................................... 1.242.750

030 Arealer og pladser ..................................... 1.242.750

023101 Strandrensning ........................................ 4.178.270

030 Arealer og pladser ..................................... 2.178.270

032 Strandrensning og serviceanlæg ved strandene ............. 2.000.000

38 Naturbeskyttelse ...................................... 5.856.760 511.610-

53 Skove .................................................. 5.794.940 511.610-

1 Drift ................................................. 5.794.940 511.610-

023 Drift af skove. ......................................... 1.839.060 199.610-

025 Plejekrævende naturområder ............................ 1.500.000

026 Naturvejleder ......................................... 1.043.460 312.000-

040 Bangsbo-området. ..................................... 1.412.420

54 Sandflugt ............................................... 61.820

1 Drift ................................................. 61.820

021 Sandflugtsbekæmpelse ................................. 59.880

031 Vedligeholdelse ....................................... 1.940

48 Vandløbsvæsen. ....................................... 2.484.990

70 Fælles formål. ........................................... 2.484.990

1 Drift ................................................. 2.484.990

022 Vedligeholdelse ....................................... 2.484.990


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

02 Transport og infrastruktur. ....................... 79.781.650 24.674.790-

22 Fælles funktioner ...................................... 16.388.560 19.154.950-

01 Fælles formål. ........................................... 2.239.830- 201.550-

1 Drift ................................................. 2.239.830- 201.550-

060 Effektiviseringskrav budget 2008-. 2011. ................... 541.110-

201005 Frederikshavn ......................................... 581.680- 201.550-

022 Personale. ............................................ 783.260- 201.550-

039 Materialegård, Køb og drift .............................. 15.410.110

040 Salg fra Materialegård / Lager ........................... 15.208.530-

201009 Sæby ................................................ 1.117.040-

037 Maskiner & Materiel. ................................... 1.117.040-

03 Arbejder for fremmed regning ............................. 18.775.840 18.953.400-

1 Drift ................................................. 18.775.840 18.953.400-

021 Diverse. .............................................. 18.809.520 18.953.400-

023 Andre kommunale institutioner m.v.. ...................... 33.680-

05 Driftsbygninger og -pladser ............................... 147.450-

1 Drift ................................................. 147.450-

205001 Materialegården i Frederikshavn. ......................... 147.450-

021 Drift ................................................. 147.450-

28 Kommunale veje. ...................................... 63.393.090 5.519.840-

11 Vejvedligeholdelse m.v ................................... 63.393.090 5.519.840-

1 Drift ................................................. 63.393.090 5.519.840-

021 Vedligeholdelse af færdselsbaner. ........................ 3.950.680 16.900-

022 Vedligeholdelse iøvrigt. ................................. 2.965.240

023 Færdselsregulerende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger . 5.186.860

024 Renholdelse .......................................... 3.976.600 586.370-

025 Broer ................................................ 795.380

028 Til disponering ........................................ 1.953.650

029 Udgifter finansieret via pulje .............................

030 Rabatter, grøfter og skråninger, off entlige stier samt

8.619.000

parkeringsog ra stepladser, Vejvæsenet ................... 21.425.200 225.660-

211111 Turistservice Skagen ................................... 3.623.900 4.690.910-

071 Drift Turistområde ..................................... 1.762.980

073 Indtægter Turistområde ................................. 4.690.910-

074 Nye turisttiltag. ........................................ 1.860.920

15 Vejbelysning .............................................. 10.896.580

037 Vedligeholdelse incl. mindre nyanlæg ..................... 10.896.580

85 VINTERVEDLIGEHOLDELSE ........................ 8.200.300 132.570- 8.067.730

02 Transport og infrastruktur. ....................... 8.200.300 132.570-

28 Kommunale veje. ...................................... 8.200.300 132.570-

14 Vintertjeneste ........................................... 8.200.300 132.570-

1 Drift ................................................. 8.200.300 132.570-

021 Glatføregrusning. ...................................... 8.200.300 132.570-

99 SPAR 2004. ........................................... 39.876.920 5.100.920- 34.776.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 7.761.410 774.110-

25 Faste ejendomme ..................................... 2.600.500 769.690-

10 Fælles formål. ........................................... 280.180 36.220-

1 Drift ................................................. 280.180 36.220-

010011 Offentlige toiletter ..................................... 113.510

090 Varme ............................................... 51.950

091El ................................................... 5.280-

092 Vand. ................................................ 66.840

013102 Sdr.Strandhave, Solsbækvej 241, Sæby ................... 1.280


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

028 Fast ejendom ......................................... 1.280

013107 Sæby rutebilstation, Sæby .............................. 40.810 36.220-

028 Fast ejendom ......................................... 40.810

084 Indtægter. ............................................ 36.220-

013120 Kartoffelhuset, Anlægsvej 12, Dybvad ..................... 16.950

028 Fast ejendom ......................................... 16.950

013131 Buttervej 39 matr.nr. 215c markj Familiecentret ............. 62.830

028 Fast ejendom ......................................... 62.830

013150 Østkystvejen 312 Voerså Ungsomsklub .................... 5.360

028 Fast ejendom ......................................... 5.360

013180 Nørregade 38, Hørby ................................... 39.440

028 Fast ejendom ......................................... 39.440

11 Beboelse ............................................... 1.500.140 595.340-

1 Drift ................................................. 1.500.140 595.340-

011006 Krystalgade 1 Sæby .................................... 29.090 7.310-

028 Fast ejendom ......................................... 29.090

084 Indtægter. ............................................ 7.310-

011007 Kløvervej 7, Sæby. ..................................... 10.730

028 Fast ejendom ......................................... 10.730

011012 Strandgade 1, Sæby. ................................... 13.400 10.370-

028 Fast ejendom ......................................... 13.400

084 Indtægter. ............................................ 10.370-

011013 Algade 3, Sæby. ....................................... 175.290 62.650-

028 Fast ejendom ......................................... 175.290

084 Indtægter. ............................................ 62.650-

011021 Tværgade 5, Sæby ..................................... 2.680

028 Fast ejendom ......................................... 2.680

011051 Ny Skovgårdsvej 7, Voerså .............................. 3.720

028 Fast ejendom ......................................... 3.720

011093 Stygge Krumpensvej 72, lejet ............................ 17.280

028 Fast ejendom ......................................... 17.280

001 Frederikshavn bygrunde ................................... 56.470 55.260-

011008 Caspers stiftelse ....................................... 56.470 55.260-

028 Fast ejendom ......................................... 56.470 55.260-

050 Pensionistboliger ......................................... 1.191.480 459.750-

011500 Kalkværksvej/Ingeborgvej ............................... 908.290 243.130-

028 Fast ejendom ......................................... 908.290 243.130-

011510 Ravnshøj ............................................. 283.190 216.620-

028 Fast ejendom ......................................... 283.190 216.620-

13 Andre faste ejendomme .................................. 820.180 138.130-

1 Drift ................................................. 820.180 138.130-

013256 BOENSGADE 10 ....................................... 40.830 13.260-

028 Fast ejendom ......................................... 40.830 13.260-

013257 CLOOS-TÅRNET ....................................... 43.680

028 Fast ejendom ......................................... 43.680

013259 DRONNING MARGRETHES VEJ 1 ........................ 270.830

028 Fast ejendom ......................................... 270.830

013261 FLADSTRANDSGADE 4-6 ............................... 32.690

028 Fast ejendom ......................................... 32.690

013268 LÆSØGADE 3. ........................................ 16.260 8.840-

028 Fast ejendom ......................................... 16.260 8.840-

013269 LÆSØGADE 5. ........................................ 17.270


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

028 Fast ejendom ......................................... 17.270

013270 LÆSØGADE 11. ....................................... 7.610

028 Fast ejendom ......................................... 7.610

013271 LÆSØGADE 13. ....................................... 16.640 1.100-

028 Fast ejendom ......................................... 16.640 1.100-

013272 LÆSØGADE 15. ....................................... 22.310

028 Fast ejendom ......................................... 22.310

013278 Nørgården, Rugskellet 41 - 45 ............................ 21.850 40.900-

028 Fast ejendom ......................................... 21.850 40.900-

013281 TOFTEGÅRDEN. ....................................... 43.900 26.510-

028 Fast ejendom ......................................... 43.900 26.510-

013282 VESTERGADE 13 ...................................... 35.790 47.520-

028 Fast ejendom ......................................... 35.790 47.520-

020 Aasted øst ............................................... 16.570

013178 Hjørringvej 200, Ravnshøj ............................... 16.570

028 Fast ejendom ......................................... 16.570

099 Spar 2004 ............................................... 233.950

013990 Spar 2004 ............................................ 233.950

042 Projekt Spar 2004 ...................................... 233.950

28 Fritidsområder ......................................... 364.380

20 Grønne områder og naturpladser .......................... 364.380

1 Drift ................................................. 364.380

025 Gartneriet ............................................ 215.450

021130 Aktivitetsområde Bangsbo diverse parkanlæg .............. 89.030

030 Arealer og pladser ..................................... 89.030

023101 Strandrensning ........................................ 59.900

030 Arealer og pladser ..................................... 59.900

32 Fritidsfaciliteter. ....................................... 4.531.100 4.420-

31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller ................... 4.322.270 4.420-

1 Drift ................................................. 4.322.270 4.420-

031 Stadion og klubhuse. ................................... 126.810

031201 Iscenter Nord ......................................... 1.774.630

028 Fast ejendom ......................................... 1.774.630

031210 Frederikshavn Svømmehal .............................. 1.364.070

028 Fast ejendom ......................................... 1.364.070

031211 Bannerslundhallen ..................................... 231.250 4.420-

028 Fast ejendom ......................................... 231.250 4.420-

031300 Sportshaller ved Rimmensalle. ........................... 825.510

041 Idrætscentret. ......................................... 377.400

042 Badmintonhallen. ...................................... 288.010

043 Atletcentret ........................................... 160.100

35 Andre fritidsfaciliteter .................................... 208.830

1 Drift ................................................. 208.830

034002 Vandrerhjem Buhlsvej .................................. 208.830

028 Fast ejendom ......................................... 208.830

38 Naturbeskyttelse ...................................... 15.420

53 Skove .................................................. 15.420

1 Drift ................................................. 15.420

023 Drift af skove. ......................................... 15.420

58 Redningsberedskab. ................................... 250.010

95 Redningsberedskab ...................................... 250.010


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

58 Redningsberedskab

(fortsat)

1 Drift ................................................. 250.010

003 Afhjælpende indsats ................................... 6.890

10 Beredskabskommissionen. .................................. 237.130

028 Fast ejendom ......................................... 162.320

095001 Beredskab Skagen ..................................... 20.350

003 Afhjælpende indsats ................................... 20.350

095002 Beredskab Buttervej 58 ................................. 54.460

003 Afhjælpende indsats ................................... 54.460

30 Frivillige/indtægtsgivende del ................................ 5.990

001 Fælles formål ......................................... 1.190

003 Afhjælpende indsats ................................... 4.800

02 Transport og infrastruktur. ....................... 147.090

22 Fælles funktioner ...................................... 147.090

05 Driftsbygninger og -pladser ............................... 147.090

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

1 Drift ................................................. 147.090

205003 Materialegården i Skagen ............................... 125.700

028 Fast ejendom ......................................... 125.700

205004 Materialegården i Aalbæk ............................... 21.390

028 Fast ejendom ......................................... 21.390

03 Undervisning og kultur ........................... 16.993.070 21.000-

22 Folkeskolen m.m ...................................... 14.643.130 21.000-

01 Folkeskoler ............................................. 14.643.130 21.000-

1 Drift ................................................. 14.643.130 21.000-

301101 Bangsbostrand skole ................................... 940.770

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 940.770

301102 Fladstrand skole ....................................... 789.600

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 789.600

301103 Hånbækskolen ........................................ 1.231.380

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 1.231.380

301104 Jerup skole ........................................... 596.030

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 596.030

301105 Munkebakkeskolen. .................................... 1.350.380

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 1.350.380

301106 Strandby skole ........................................ 1.288.450

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 1.288.450

301108 Ørnevejens skole ...................................... 642.350 12.160-

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 642.350 12.160-

301109 Ravnshøj skole ........................................ 393.930

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 393.930

301110 Abildgårdskolen ....................................... 1.379.420 8.840-

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 1.379.420 8.840-

301111 Gærum skole. ......................................... 389.350

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 389.350

301113 Elling skole ........................................... 187.600

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 187.600

301117 Heldagsskolen. ........................................ 33.520

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 33.520

301151 Ankermedets Skole .................................... 1.001.040

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 1.001.040

301152 Hedeboskolen ......................................... 1.071.500

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 1.071.500


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m

(fortsat)

301153 Aalbæk Skole ......................................... 509.690

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 509.690

301162 Sæbygårdskolen. ...................................... 655.520

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 655.520

301163 Volstrup Skole. ........................................ 332.900

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 332.900

301164 Torslev Skole. ......................................... 406.080

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 406.080

301165 Stensnæsskolen ....................................... 427.550

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 427.550

301166 Dybvad Skole ......................................... 392.660

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 392.660

301167 Hørby Skole. .......................................... 163.910

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 163.910

301168 Sæby Skole ........................................... 459.500

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 459.500

32 Folkebiblioteker ....................................... 235.580

50 Folkebiblioteker ......................................... 235.580

1 Drift ................................................. 235.580

350700 Sæby Bibliotek ........................................ 104.850

028 Fast ejendom ......................................... 104.850

350800 Skagen Bibliotek. ...................................... 130.730

028 Fast ejendom ......................................... 130.730

35 Kulturel virksomhed ................................... 1.867.440

63 Musikarrangementer. .................................... 279.480

1 Drift ................................................. 279.480

01 Musikskolen .............................................. 279.480

080 Afledt drift Musikskole/ Det Musiske Hus .................. 279.480

64 Andre kulturelle opgaver ................................. 1.587.960

1 Drift ................................................. 1.587.960

364450 Maigård, Maigårdsvej 11 ................................ 23.890

026 Fast ejendom ......................................... 23.890

364500 Skolegade 6-8, Maskinhallen. ............................ 170.470

026 Fast ejendom ......................................... 170.470

364550 Sæby Kulturhus ....................................... 1.393.600

026 Fast ejendom ......................................... 1.393.600

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. m.v. ............... 246.920

76 Ungdomsskolevirksomhed ............................... 246.920

1 Drift ................................................. 246.920

376100 Ungdomsskolen ....................................... 46.450

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 46.450

376400 Ungdomsmødestedet .................................. 100.910

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 100.910

376500 Tranåsskolen .......................................... 99.560

028 Bygninger og udenomsarealer ........................... 99.560

04 Sundhedsområdet. ................................ 302.550

62 Sundhedsudgifter m.v ................................. 302.550

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ....... 158.520

1 Drift ................................................. 158.520

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v

(fortsat)

482400 Træningscenter SKAGEN ............................... 100.520

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ....... 100.520

482600 Træningscenter PHØNIX ................................ 58.000

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ....... 58.000

85 Kommunal tandpleje ..................................... 144.030

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

1 Drift ................................................. 144.030

485002 Driftsudgifter. ......................................... 144.030

028 Fast ejendom ......................................... 144.030

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 10.153.280 4.305.810-

25 Dagtilbud til børn og unge ............................. 3.157.490 3.310-

12 Vuggestuer ............................................. 131.040

1 Drift ................................................. 131.040

512002 Vuggestuen Storkereden ................................ 71.920

029 Fast ejendom ......................................... 71.920

512102 Vuggestuen Regnbuen. ................................. 59.120

029 Fast ejendom ......................................... 59.120

13 Børnehaver ............................................. 1.645.280 3.310-

1 Drift ................................................. 1.645.280 3.310-

513004 Børnehaven Havblik .................................... 57.870

029 Fast ejendom ......................................... 57.870

513005 Børnehaven Stjernen ................................... 77.000

029 Fast ejendom ......................................... 77.000

513008 Børnehuset Mariehønen. ................................ 28.340

029 Fast ejendom ......................................... 28.340

513010 Landbørnehaven Knivholt ............................... 52.910

029 Fast ejendom ......................................... 52.910

513011 Børnehaven Tangloppen ................................ 31.460

029 Fast ejendom ......................................... 31.460

513013 Børnehuset Troldehøj. .................................. 182.220 3.310-

029 Fast ejendom ......................................... 182.220 3.310-

513202 Frelsens Hærs Børnehave, Humlebien ..................... 44.420

029 Fast ejendom ......................................... 44.420

513203 Røde Kors børnehave. .................................. 35.540

029 Fast ejendom ......................................... 35.540

513204 Bølgen ............................................... 39.770

029 Fast ejendom ......................................... 39.770

513205 Strandby børnehave. ................................... 56.400

029 Fast ejendom ......................................... 56.400

513206 Kaj Bundvad børnehave ................................. 57.720

029 Fast ejendom ......................................... 57.720

513208 Børnehuset Bangsbo, Gl. Skolevej ........................ 104.130

029 Fast ejendom ......................................... 104.130

513335 Børnehaven Spliidsvej .................................. 51.400

029 Fast ejendom ......................................... 51.400

513337 Børnehaven Trindelvej .................................. 54.500

029 Fast ejendom ......................................... 54.500

513339 Børnehaven Corasvej ................................... 54.060

029 Fast ejendom ......................................... 54.060

513341 Mattisborgen. ......................................... 59.900

029 Fast ejendom ......................................... 59.900


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

513355 Aalbæk Børnehave ..................................... 63.670

029 Fast ejendom ......................................... 63.670

513357 Kløvermarken Børnehave. ............................... 44.610

029 Fast ejendom ......................................... 44.610

513361 Børnehaven Fyrrekrat ................................... 40.980

029 Fast ejendom ......................................... 40.980

513412 Bispevang Røde Kors Børnehave ......................... 59.430

029 Fast ejendom ......................................... 59.430

513414 Børnehaven Stationsvej ................................. 23.830

029 Fast ejendom ......................................... 23.830

513416 Børnehaven Brolæggervej ............................... 65.590

029 Fast ejendom ......................................... 65.590

513422 Børnehaven Sæbygårdvej ............................... 139.520

029 Fast ejendom ......................................... 139.520

513452 Voerså Børnehave ..................................... 79.650

029 Fast ejendom ......................................... 79.650

513455 Børnehaven Violvej. .................................... 60.250

029 Fast ejendom ......................................... 60.250

513457 Dybvad Børnehave ..................................... 80.110

029 Fast ejendom ......................................... 80.110

14 Integrerede daginstitutioner .............................. 906.210

1 Drift ................................................. 906.210

514002 Børnehuset Pilekvisten. ................................. 93.110

029 Fast ejendom ......................................... 93.110

514003 Børnenes Hus Lærkereden .............................. 83.600

029 Fast ejendom ......................................... 83.600

514008 Andedammen Elling .................................... 16.770

029 Fast ejendom ......................................... 16.770

514011 Kernehuset Gærum .................................... 27.480

029 Fast ejendom ......................................... 27.480

514016 Børnehuset Spiren ..................................... 89.020

029 Fast ejendom ......................................... 89.020

514017 Børnehuset Hånbæk. ................................... 123.160

029 Fast ejendom ......................................... 123.160

514405 Fritidsgården St. Toftlund ............................... 145.740

029 Fast ejendom ......................................... 145.740

514432 Bødkergården ......................................... 204.370

029 Fast ejendom ......................................... 204.370

514440 Specialbørnehavegruppe, Bødkergården. .................. 24.030

029 Fast ejendom ......................................... 24.030

514480 Hørby Børnehus ....................................... 98.930

029 Fast ejendom ......................................... 98.930

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ........... 474.960

1 Drift ................................................. 474.960

516002 Ungdomsgården Hånbæk ............................... 147.020

029 Fast ejendom ......................................... 147.020

516003 Strandby fritidscenter .................................. 37.670

029 Fast ejendom ......................................... 37.670

516005 Kaj Bundvad Fritidscenter ............................... 140.950

029 Fast ejendom ......................................... 140.950

516022 Solsikken ............................................. 5.420

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

25 Dagtilbud til børn og unge

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

029 Fast ejendom ......................................... 5.420

516402 Ungdomsklub i Ålbæk .................................. 31.860

029 Fast ejendom ......................................... 31.860

516403 Ungdomsklubben Sct. Laurentius. ........................ 40.550

029 Fast ejendom ......................................... 40.550

516501 Fritidscentret Hans Aabelsvej ............................ 71.490

029 Fast ejendom ......................................... 71.490

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov ............. 17.320

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ............ 17.320

1 Drift ................................................. 17.320

521003 Familieværksted, Chr. Pedersensvej 3 ..................... 17.320

028 Fast Ejendom ......................................... 17.320

32 Tilbud til ældre og handicappede. ...................... 6.265.420 4.302.500-

30 Ældreboliger ............................................ 1.213.030 1.242.740-

1 Drift ................................................. 1.213.030 1.242.740-

530002 Ældreboliger Skagavej 136 a-z ........................... 138.440

028 Fast ejendom ......................................... 138.440

530003 Chr. d. X vej 52-60 ..................................... 130.680

028 Fast ejendom ......................................... 130.680

530004 Ældreboliger Skovvej 13 ................................ 12.550

028 Fast ejendom ......................................... 12.550

530005 Ældreboliger Skagavej 134 a-c ........................... 254.970

028 Fast ejendom ......................................... 254.970

530006 64 Ældreboliger - Sæby ................................. 182.900 166.610-

028 Fast ejendom ......................................... 182.900 166.610-

530007 31 Ældreboliger - Østervrå .............................. 132.290 167.040-

028 Fast ejendom ......................................... 132.290 167.040-

530008 Ældreboliger - Præstbro ................................ 95.640 86.780-

028 Fast ejendom ......................................... 95.640 86.780-

530009 26 Ældreboliger - Dybvad ............................... 182.040 228.250-

028 Fast ejendom ......................................... 182.040 228.250-

530010 Ældreboliger - Hørby ................................... 52.500 52.550-

028 Fast ejendom ......................................... 52.500 52.550-

530102 Ældreboliger, Strandgården, Strandby. .................... 31.020 253.070-

028 Fast ejendom ......................................... 31.020 253.070-

530103 Ældreboliger, Ingeborgvej 11,13,15 ....................... 288.440-

028 Fast ejendom ......................................... 288.440-

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ............. 4.601.710 1.825.910-

1 Drift ................................................. 4.601.710 1.825.910-

532006 Udgifter vedr. beboerne plejeboligerne i Ålbæk ............. 4.830

028 Fast ejendom ......................................... 4.830

532010 Drift ejd. Skagavej 132 C, adm ........................... 150.630

028 Fast ejendom ......................................... 150.630

532013 Plejecentret Rosengården ............................... 93.210

018 Beboernes betaling for service ........................... 37.460

028 Fast ejendom ......................................... 55.750

532014 Sæby Ældrecenter driftsudgifter m. v. ..................... 532.950 192.520-

019 Ledige boliger/aflastningsboliger ......................... 192.520-

028 Fast ejendom ......................................... 532.950

532018 Østervrå Ældrecenter. .................................. 168.590

028 Fast ejendom ......................................... 168.590


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

532020 Præstbro Ældrecenter .................................. 18.940

028 Fast ejendom ......................................... 18.940

532021 Dybvad Ældrecenter. ................................... 117.960

028 Fast ejendom ......................................... 117.960

532023 Hørby Ældrecenter ..................................... 19.340

028 Fast ejendom ......................................... 19.340

532105 Kastaniegården. ....................................... 1.250.910 1.153.090-

028 Fast ejendom ......................................... 1.250.910 1.153.090-

532245 Område Vest - øvrige driftsudgifter ....................... 992.530

028 Fast ejendom ......................................... 992.530

532360 Rådhuscentret. ........................................

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat

475.150

funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) ...................... 475.150

532365 Dagcentret Ingeborgvej .................................

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat

87.830

funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) ...................... 87.830

532487 Gigtplejehjemmet. ..................................... 688.840 480.300-

028 Fast ejendom ......................................... 688.840 480.300-

34 Plejehjem og beskyttede boliger. .......................... 450.680 1.233.850-

1 Drift ................................................. 450.680 1.233.850-

534003 Fælleskøkken ......................................... 289.760

028 Fast ejendom ......................................... 289.760

534004 Dagcenter ............................................ 141.540

028 Fast ejendom ......................................... 141.540

534110 Kalkværksvej/Ingeborgvej blok 3, Kalkværksvej 24........... 1.109.580-

028 Fast ejendom ......................................... 1.109.580-

534120 Beskyttede boliger i Strandby ............................ 19.380 124.270-

028 Fast ejendom ......................................... 19.380 124.270-

35 Rådgivning ............................................ 102.170

39 Aktivitets- og samværstilbud. ............................. 102.170

1 Drift ................................................. 102.170

539200 Aktiviteten ............................................ 56.650

028 Fast Ejendom ......................................... 56.650

539300 Psykiatrisk Støttecenter ................................. 45.520

028 Fast Ejendom ......................................... 45.520

38 Tilbud til voksne med særlige behov ................... 61.950

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) ..................... 61.950

1 Drift ................................................. 61.950

559200 Dagtilbud. ............................................ 61.950

02 Aktiviteten ............................................

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat

61.950

funktionsevne ......................................... 61.950

46 Tilbud til udlændinge .................................. 24.730

60 Introduktionsprogram m.v ................................ 24.730

1 Drift ................................................. 24.730

560100 Introduktionsprogram danskundervisni ng. ................. 24.730

028 Fast ejendom ......................................... 24.730

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. ...................... 524.200

98 Beskæftigelsesordninger ................................. 524.200

1 Drift ................................................. 524.200

598405 Aktivhuset/projekt på Knivholtvej. 20 ...................... 246.180


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

(fortsat)

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en

aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2) ............ 246.180

598801 Virksomheden Skagen .................................. 117.770

030 Fast Ejendom ......................................... 117.770

598802 Fabrikken ............................................. 83.990

030 Fast Ejendom ......................................... 83.990

598803 Genbrugsbutik ........................................ 76.260

030 Fast Ejendom ......................................... 76.260

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 4.519.520

45 Administrativ organisation. ............................ 4.519.520

50 Administrationsbygninger ................................ 4.519.520

1 Drift ................................................. 4.519.520

650010 Rådhuset ............................................. 2.537.470

028 Fast ejendom ......................................... 2.537.470

650020 Parallelvej 10 .......................................... 82.560

028 Fast ejendom ......................................... 82.560

650040 Biblioteket og Børne- og kulturforvaltningen ................ 577.410

028 Fast ejendom ......................................... 577.410

650070 Værkergrunden. ....................................... 94.970-

128 Sparede/nye driftsudgifter Budgetforlig 2008 ”Den Store Plan” 94.970-

650075 Sæby Rådhus ......................................... 568.290

028 Fast ejendom ......................................... 568.290

650080 Ålborgvej 93, Sæby .................................... 303.320

028 Fast ejendom ......................................... 303.320

650085 Områdekontor Vest, Hjørringvej 218, Thorshøj .............. 71.480

028 Fast ejendom ......................................... 71.480

650090 Skagen Rådhus. ....................................... 473.960

028 Fast ejendom ......................................... 473.960


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

08 PLAN OG MILJØUDVALGET

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

08 PLAN OG MILJØUDVALGET ....................... 10.456.740 10.456.740

15 KOLLEKTIV TRAFIK .................................. 10.456.740 10.456.740

02 Transport og infrastruktur. ....................... 10.456.740

32 Kollektiv trafik ......................................... 10.456.740

31 Busdrift. ................................................ 10.456.740

1 Drift ................................................. 10.456.740

021 Kommunens andel til NT ................................ 10.456.740

2 kommunetotal - takstfinanseret ............................ 57.388.920 57.709.310- 320.390-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

91 TEKNISK UDVALG - RENOVATION

01 Forsyningsvirksomheder m.v

38 Affaldshåndtering

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

91 TEKNISK UDVALG - RENOVATION ................ 53.283.810 53.604.200- 320.390-

01 Forsyningsvirksomheder m.v .................... 53.283.810 53.604.200-

38 Affaldshåndtering ..................................... 53.283.810 53.604.200-

60 Fælles formål. ........................................... 4.205.540 7.659.440-

1 Drift ................................................. 4.205.540 7.659.440-

160301 Renovation ........................................... 4.205.540 7.659.440-

001 Direkte udgifter. ....................................... 59.690

005 Overførte udgifter. ..................................... 2.753.490 6.680-

020 Brandbart affald ....................................... 1.069.420

022 Personale. ............................................ 322.940

097 Øvrige indtægter. ...................................... 7.652.760-

61 Ordninger for dagrenovation restaffald ..................... 32.989.280 31.979.940-

1 Drift ................................................. 32.989.280 31.979.940-

160301 Renovation ........................................... 32.989.280 31.979.940-

024 Driftsmidler ........................................... 920-

060 A'conto renovation AVØ ................................ 32.990.200

093 Salg af genanvendelige materialer. ....................... 762.990

097 Øvrige indtægter. ...................................... 32.742.930-

64 Ordninger for farligt affald ................................ 411.040

1 Drift ................................................. 411.040

300006 Farligt affald Frederikshavn .............................. 411.040

066 Bidrag til modtagestation Vendsyssel ..................... 411.040

65 Genbrugsstationer ....................................... 15.677.950 13.964.820-

1 Drift ................................................. 15.677.950 13.964.820-

300008 Genbrugsordninger Frederikshavn ........................ 15.677.950 13.964.820-

010 Fast bidrag til AVØ pr. capita. ............................ 15.650.740

097 Øvrige indtægter. ...................................... 27.210 13.964.820-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

95 TEKNISK UDVALG - ADMINISTRATION FORS YNING

01 Forsyningsvirksomheder m.v

22 Forsyningsvirksomheder

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

95 TEKNISK UDVALG - ADMINISTRATION FORS

YNING. ................................................ 4.105.110 4.105.110-

01 Forsyningsvirksomheder m.v .................... 3.007.110 3.007.110-

22 Forsyningsvirksomheder. .............................. 3.007.110 3.007.110-

06 Andre forsyningsvirksomheder ............................ 3.007.110 3.007.110-

1 Drift ................................................. 3.007.110 3.007.110-

05 Fordelingskonti, vedr forsyningsvirksomhederne ................ 1.375.880 1.375.880-

001 Direkte udgifter. ....................................... 1.375.880 1.375.880-

20 Miljøcentret. .............................................. 1.631.230 1.631.230-

001 Direkte udgifter. ....................................... 1.631.230-

005 Overførte udgifter. ..................................... 1.631.230

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 1.098.000 1.098.000-

52 Lønpuljer m.v .......................................... 1.098.000 1.098.000-

72 Tjenestemandspension. .................................. 1.098.000 1.098.000-

1 Drift .................................................

001 Udbetaling af tjenestemandspensioner

1.098.000 1.098.000forsyningsvirksomhederne

.............................. 1.098.000 1.098.000-


BEVILLINGSOVERSIGT

ANLÆG

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således

foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af

anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en

specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret

ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" eller "RÅD". For så vidt angår

driftsbevillinger ("BEV") kan økonomiudvalget og de stående udvalg

meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til

en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb,

hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige

vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig

henseende med anlægsudgifter.


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

01 ØKONOMIUDVALGET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

01 ØKONOMIUDVALGET. .............................. 54.622.000 86.100.000- 31.478.000-

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 720.000 86.100.000-

22 Jordforsyning. ......................................... 86.100.000-

02 Boligformål ............................................. 30.000.000-

3 Anlæg ............................................... 30.000.000-

002001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 30.000.000-

080 Salgsindtægter ........................................ 30.000.000-

05 Ubestemte formål ....................................... 56.100.000-

3 Anlæg ............................................... 56.100.000-

085 Salg af grunde og bygninger ............................. 56.100.000-

58 Redningsberedskab. ................................... 720.000

95 Redningsberedskab ...................................... 720.000

3 Anlæg ............................................... 720.000

095100 Beredskab, nye bygninger ............................... 720.000

03 Undervisning og kultur ........................... 6.797.000

22 Folkeskolen m.m ...................................... 6.047.000

01 Folkeskoler ............................................. 6.047.000

3 Anlæg ............................................... 6.047.000

301001 Fællesudgifter og -indtægter. ............................ 6.047.000

029 Bygninger og udendørsarealer ........................... 6.047.000

35 Kulturel virksomhed ................................... 750.000

64 Andre kulturelle opgaver ................................. 750.000

3 Anlæg ............................................... 750.000

364992 Ejendomserhvervelse Tordenskjolds Soldater. .............. 750.000

06 Fællesudgifter og administration m.v .......... 47.105.000

45 Administrativ organisation. ............................ 47.105.000

50 Administrationsbygninger ................................ 47.105.000

3 Anlæg ............................................... 47.105.000

650100 Renovering af Rådhuset. ................................ 31.682.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 31.682.000

650102 Flytteomkostninger. .................................... 5.101.000

013 Flytning af inventar ..................................... 347.000

070 Husleje, depositum m.v ................................. 4.754.000

650107 Tilbygning til bibliotek, borgerservice. ..................... 2.044.000

650108 Opførelse af nyt administrationshus. ...................... 8.278.000


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

03 SOCIALUDVALG

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

32 Tilbud til ældre og handicappede

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

03 SOCIALUDVALG. .................................... 8.100.000 8.100.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 8.100.000

32 Tilbud til ældre og handicappede. ...................... 8.100.000

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ............. 8.100.000

3 Anlæg ............................................... 8.100.000

532020 Præstbro Ældrecenter .................................. 1.500.000

532021 Dybvad Ældrecenter. ................................... 4.500.000

532220 Strandgården, Strandby. ................................ 2.100.000


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

05 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG ................. 35.068.000 35.068.000

03 Undervisning og kultur ........................... 34.918.000

22 Folkeskolen m.m ...................................... 34.918.000

01 Folkeskoler ............................................. 34.918.000

3 Anlæg ............................................... 34.918.000

301223 Opgradering af eksisterende skoler.. ...................... 22.995.000

301224 Vedligeholdelse af skolebygninger ........................ 11.923.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v......... 150.000

25 Dagtilbud til børn og unge ............................. 150.000

11 Dagpleje. ............................................... 150.000

3 Anlæg ............................................... 150.000

511100 Dagpleje - normering forøges ............................ 150.000


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

06 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

06 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG .................... 10.366.000 10.366.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 1.850.000

32 Fritidsfaciliteter. ....................................... 1.850.000

30 Fælles formål. ........................................... 405.000

3 Anlæg ............................................... 405.000

030002 Anlægstilskud til fritidsaktiviteter ......................... 405.000

001 Anlægstilskud ......................................... 405.000

31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller ................... 1.445.000

3 Anlæg ............................................... 1.445.000

031221 Sæby Svømmehal - færdiggørelse. ....................... 500.000

031321 Skagen Badmintonhal - udskiftning af gulv ................. 945.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 945.000

03 Undervisning og kultur ........................... 8.516.000

35 Kulturel virksomhed ................................... 8.516.000

64 Andre kulturelle opgaver ................................. 8.516.000

3 Anlæg ............................................... 8.516.000

364100 Det Musiske Hus. ...................................... 600.000

364502 Maskinhallen - renovering af bygninger .................... 2.556.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 2.556.000

364650 Kulturhus i Skagen ..................................... 5.110.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 5.110.000

364991 Anlægstilskud W. Klitgaard .............................. 250.000


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET....... 28.553.000 28.553.000

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . 6.574.000

22 Jordforsyning. ......................................... 1.395.000

02 Boligformål ............................................. 500.000

3 Anlæg ............................................... 500.000

002064 Slidlag Guldmejsvej Skagen ............................. 500.000

03 Erhvervsformål .......................................... 895.000

3 Anlæg ............................................... 895.000

002068 Byggemodning Cronborgvej Nord ........................ 100.000

060 Omkostninger ......................................... 100.000

003079 Byggemodning af areal ved Knivholtvej. ................... 20.000

085 Totalentrepriser. .......................................

003080 Byggemodning af areal ved Vendsysselvej - Forlængelse af

20.000

Håndværkervej ........................................ 75.000

085 Totalentrepriser. .......................................

003082 Byggemodning af boligområde nordvest for Båder Bæk -

ændring af Købstrup-vej på strækningen mellem Odinsvej og

75.000

Købstrupgården ....................................... 700.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 700.000

25 Faste ejendomme ..................................... 2.108.000

15 Byfornyelse ............................................. 2.108.000

3 Anlæg ............................................... 2.108.000

015037 Områdefornyelse, Frederikshavn ......................... 1.426.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 1.426.000

015038 Bygningsfornyelse, Frederikshavn ........................ 682.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 682.000

28 Fritidsområder ......................................... 1.553.000

20 Grønne områder og naturpladser .......................... 1.043.000

3 Anlæg ............................................... 1.043.000

020072 P-plads og klitter, Grenen ............................... 1.043.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 1.043.000

21 Parker og legepladser .................................... 510.000

3 Anlæg ............................................... 510.000

05 Diverse parkanlæg ......................................... 510.000

021001 Rekreativ turisme ...................................... 510.000

022 Aktivitetsområde Bangsbo .............................. 510.000

38 Naturbeskyttelse ...................................... 1.518.000

54 Sandflugt ............................................... 1.518.000

3 Anlæg ............................................... 1.518.000

038540 Kystfodring i Skagen ................................... 1.018.000

038542 Sandfodring Palme Stranden Frederiks havn. ............... 500.000

02 Transport og infrastruktur. ....................... 21.065.000

28 Kommunale veje. ...................................... 21.065.000

22 Vejanlæg ............................................... 18.894.000

3 Anlæg ............................................... 18.894.000

222006 Trafiksikkerhedskampagner, Sæby. ....................... 52.000

025 Trafiksikkerhedsarbejde. ................................ 52.000

222053 Bøjlevej, Skagen ....................................... 2.191.000

003 Entrepriser. ........................................... 2.191.000


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

07 TEKNISK UDVALG - SKATTEFINANSIERET

02 Transport og infrastruktur

28 Kommunale veje

(fortsat)

222054 Gadebelysning, Sæby .................................. 241.000

003 Entrepriser. ........................................... 241.000

222460 Koordinerede belægningsrenoveringer .................... 12.044.000

003 Entrepriser. ........................................... 12.044.000

222920 Matrikulære berigtigelser. ............................... 166.000

003 Entrepriser. ...........................................

222922 Palm City forskønnelse og forbedring af infrastruktur -

166.000

udvidelse af Flade Engvej ............................... 2.000.000

222923 Havnevej i Skagen ..................................... 900.000

222925 Trafiksikkerhedspulje til skoleområdet ..................... 500.000

222926 Fortov Understedvej. ................................... 800.000

23 Standardforbedringer af færdselsarealer. ................... 2.171.000

3 Anlæg ............................................... 2.171.000

223010 Vej- og fortovsrenovering efter kloa ksanering i Sæby........ 626.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 626.000

223011 Vejvandssystemrenovering efter kloak sanering i Sæby ...... 417.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 417.000

223012 Gadelys efter kloaksanering i Sæby.. ...................... 292.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 292.000

223013 Stenbelægninger Bankeområdet, Skagen .................. 523.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 523.000

223014 Vejafvanding Bankeområdet, Skagen. ..................... 313.000

085 Totalentrepriser. ....................................... 313.000

03 Undervisning og kultur ........................... 914.000

35 Kulturel virksomhed ................................... 914.000

64 Andre kulturelle opgaver ................................. 914.000

3 Anlæg ............................................... 914.000

364000 Offentlige formål ...................................... 914.000

021 Pulje vedr. Knivholt hovedgård ........................... 914.000

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST,BASISÅR: 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BEVILLING


BEVILLINGSOVERSIGT

RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER

OG FINANSIERING

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således

foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af

anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en

specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret

ved, at der i teksten er tilføjet "BEV" eller "RÅD". For så vidt angår

driftsbevillinger ("BEV") kan økonomiudvalget og de stående udvalg

meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til

en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med "RÅD" betragtes som rådighedsbeløb,

hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige

vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig

henseende med anlægsudgifter.


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

4 Renter

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m. v.

22 Renter af likvide aktiver

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST, BASISÅR 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BELØB

4 Renter ............................................... 34.339.330 20.225.980- 14.113.350

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m. v...... 34.339.330 20.225.980- 14.113.350

22 Renter af likvide aktiver. ............................... 4.750.000- 4.750.000-

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. ............................ 4.750.000- 4.750.000-

020 Rentetilskrivning i pengeinstitutter. ....................... 4.750.000- 4.750.000-

28 Renter af kortfristede tilgodehavender. i øvrigt......... 150.000- 150.000-

14 Tilgodehavender i betalingskontrol ........................ 100.000- 100.000-

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8.......... 20.000- 20.000-

021 Diverse renter ......................................... 20.000- 20.000-

18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med

overenskomst ........................................... 30.000- 30.000-

32 Renter af langfristede tilgodehavender. ................ 15.325.980- 15.325.980-

20 Pantebreve. ............................................. 14.200- 14.200-

21 Aktier og andelsbeviser m.v. .............................. 2.540.000- 2.540.000-

23 Udlån til beboerindskud .................................. 30.000- 30.000-

044 Indexbeløb vedr. beboerindskudslån ...................... 30.000- 30.000-

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender ............... 12.741.780- 12.741.780-

021 Andre langfristede udlån og tilgode-. havender ............. 340.000- 340.000-

022 Spildevandsanlæg med betalingsvedtæg. t. ................ 8.446.630- 8.446.630-

023 Varmeforsyning ....................................... 3.955.150- 3.955.150-

35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder . . 301.320- 301.320-

35 Andre forsyningsvirksomheder ............................ 301.320- 301.320-

001 Ordninger for dagrenovation restaffald .................... 301.320- 301.320-

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt ...................... 41.950 41.950

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. . 10.000 10.000

61 Selvejende institutioner med overenskomst ................ 31.950 31.950

021 Bødkergården, Østervrå. ................................ 31.950 31.950

55 Renter af langfristet gæld .............................. 34.598.700 34.598.700

63 Selvejende institutioner med overenskomst ................ 137.460 137.460

63 Selvejende institutioner med overenskomst ................ 20.670 20.670

021 Bødkergården, Østervrå. ................................ 65.290 65.290

025 Bispevang Børnehave. .................................. 51.500 51.500

68 Realkredit. .............................................. 8.030 8.030

70 Kommunekredit ......................................... 32.081.710 32.081.710

021 Renter af optagne lån. .................................. 29.625.000 29.625.000

022 Renter af budgetteret lånoptagelse ....................... 2.456.710 2.456.710

71 Pengeinstitutter ......................................... 2.371.500 2.371.500


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

5 Balanceforskydninger

08 Balanceforskydninger

22 Forskydninger i likvide aktiver

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST, BASISÅR 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BELØB

5 Balanceforskydninger. ............................... 15.348.390- 324.570 15.023.820-

08 Balanceforskydninger. ............................ 15.348.390- 324.570 15.023.820-

22 Forskydninger i likvide aktiver ......................... 70.034.040 70.034.040

01 Kontante beholdninger ................................... 70.034.040 70.034.040

021 Hovedkasse. .......................................... 70.034.040 70.034.040

28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt . . . 1.248.000- 1.248.000-

19 Tilgodehavender hos andre kommuner og. regioner .........

002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af

1.248.000- 1.248.000delingsaftalen

......................................... 1.248.000- 1.248.000-

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender .......... 84.134.430- 84.134.430-

20 Pantebreve. ............................................. 137.320- 137.320-

028 Vedr. udlån til institutioner og foreninger. .................. 137.320- 137.320-

23 Udlån til beboerindskud .................................. 220.000 220.000

022 Udlån i medfør af pgf.49 og pgf.50 -. statsrefusion 66,7% .....

024 Udlån i medfør af pgf.57b og 57c flygtninge - statsrefusion

200.000 200.000

100% ................................................ 20.000 20.000

24 Indskud i landsbyggefonden m.v .......................... 6.732.000 6.732.000

021 Boligselskabernes landsbyggefond ....................... 6.732.000 6.732.000

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender ...............

002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af

33.715.810- 33.715.810ejendomsskatter

....................................... 320.000 320.000

010 Kloakforsyningen ...................................... 15.766.430- 15.766.430-

011 Varmeforsyningen ..................................... 18.111.360- 18.111.360-

035 Sæby - udlån til institutioner og foreninger ................. 108.020- 108.020-

095 Rentefrit lån til foreningen Knivholt Hovedgård. ............. 50.000- 50.000-

27 Deponerede beløb for lån m.v ............................. 57.233.300- 57.233.300-

025 Midlertidig binding af overskudslikviditet frem til 31.12.2006 . . 14.156.000- 14.156.000-

029 Deponering af midler fra forsyningso. mrådet. .............. 43.077.300- 43.077.300-

51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten .............. 117.000 117.000

52 Anden gæld ............................................. 117.000 117.000

001 Folkepension .......................................... 1122.325.000 1122.325.000

003 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d)......

005 Engangsbeløb (opsat pension, jf pensionslovens pgf. 15 d, stk.

1.300.000 1.300.000

4) ................................................... 60.000 60.000

006 Højeste og mellemste førtidspension. ..................... 138.558.000 138.558.000

007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension ............ 22.800.000 22.800.000

008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister ...... 400.000 400.000

009 Børnetilskud .......................................... 22.760.000 22.760.000

011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag. ...................

012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere

5.700.000 5.700.000

(pgf. 27). ............................................. 6.900.000 6.900.000

013 Sygedagpenge i øvrigt .................................. 36.620.000 36.620.000

014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption ............... 81.300.000 81.300.000

015 ATP-bidrag førtidspension. ..............................

016 Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige

8.320.000 8.320.000

erhvervsdrivende ...................................... 440.000 440.000

017 ATP-bidrag jf. integrationsloven .......................... 20.000 20.000

018 Delpension ........................................... 2.200.000 2.200.000

023 Statens andel af boligindskudslån ........................ 133.000- 133.000-

024 Statens andel af boligindskudslån (pgf. 57 b og c) - 100% ..... 20.000- 20.000-

090 Refusion af offentlige pensioner .......................... 1287.373.000- 1287.373.000-

092 Refusion af børnetilskud ................................ 22.760.000- 22.760.000-

094 Refusion af andre familieydelser. ......................... 5.700.000- 5.700.000-

095 Refusion af dagpengeydelser ............................ 124.820.000- 124.820.000-

096 Refusion af orlovsydelse ................................ 440.000- 440.000-

097 Refusion af ATP-bidrag ................................. 8.520.000- 8.520.000-

098 Refusion af ATP-bidrag jf integrationsloven ................ 20.000- 20.000-

104 ATP-bidrag fleksydelse ................................. 200.000 200.000

106 Fleksydelse ........................................... 7.600.000 7.600.000

108 Refusion vedr. fleksydelse. .............................. 7.600.000- 7.600.000-


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

5 Balanceforskydninger

08 Balanceforskydninger

52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST, BASISÅR 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BELØB

52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt ................ 207.570 207.570

53 Kirkelige skatter og afgifter ............................... 99.550 99.550

001 Forskudsbeløb af kirkeskat .............................. 71.244.750- 71.244.750-

013 Landskirkeskat ........................................ 8.714.000 8.714.000

015 Kirkekassen ........................................... 62.630.300 62.630.300

61 Selvejende institutioner med overenskomst ................ 108.020 108.020

022 Bødkergården, Østervrå. ................................ 108.020 108.020


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser

08 Balanceforskydninger

55 Forskydninger i langfristet gæld

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST, BASISÅR 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BELØB

6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser. ............... 86.421.810 86.421.810

08 Balanceforskydninger. ............................ 86.421.810 86.421.810

55 Forskydninger i langfristet gæld ....................... 86.421.810 86.421.810

63 Selvejende institutioner med overenskomst ................ 132.960 132.960

031 Strandby børnehave. ................................... 16.870 16.870

041 Kaj Bundvad børnehave ................................. 18.130 18.130

060 Bødkergården, Øster Vrå ................................ 65.110 65.110

061 Bispevang, Sæby ...................................... 32.850 32.850

68 Realkredit. .............................................. 172.660 172.660

021 RealKredit Danmark .................................... 172.660 172.660

70 Kommunekredit ......................................... 66.922.450 66.922.450

021Lån.................................................. 63.866.650 63.866.650

061 Budgetteret lånoptagelse. ............................... 3.055.800 3.055.800

71 Pengeinstitutter ......................................... 8.118.120 8.118.120

023 Den Danske bank ...................................... 7.568.120 7.568.120

024 Nordea Bank .......................................... 550.000 550.000

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger .................. 11.075.620 11.075.620

030 Lån nr. 17481 rentefod 2,5% hovedsto. l 1.345.000 kr.

1989-2009 reg. hoved stol 2.059.733 kr. .................... 665.440 665.440

031 Lån nr. 17482 rentefod 2,5% indeks h. ovedstol 1.127.000 kr.

1989-2009 ............................................ 165.440 165.440

032 Lån nr. 3289 Rentefod 2,66% Hovedstol 13.085.700 kr.

1989-2024 ............................................ 5.249.000 5.249.000

033 Lån nr.200530176 hovedst.30.634.000 Kastaniegården........ 679.160 679.160

040 Ældreboliger i Dybvad .................................. 1.019.510 1.019.510

041 Ældreboliger i Sæby. ................................... 607.410 607.410

042 Ældreboliger i Østervrå ................................. 259.220 259.220

043 Ældreboliger i Præstbro. ................................ 402.050 402.050

044 Ældreboliger i Hørby ................................... 285.820 285.820

050 Ældreboliger på Daphnesvej ............................. 38.050 38.050

051 Ældreboliger ved Ankermedet ........................... 147.720 147.720

052 Ældreboliger Chr. X Vej ................................. 387.630 387.630

053 Ældreboliger i Hulsig ................................... 10.170 10.170

054 Ældreboliger på Skagavej 136. ........................... 462.000 462.000

055 Ældreboliger på Skovvej 13. ............................. 62.000 62.000

056 Skagavej 134. ......................................... 635.000 635.000


BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2008

7 Finansiering

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m. v.

62 Tilskud og udligning

FASTE PRISER UDEN REALVÆKST, BASISÅR 08

BUDGET 2008 NETTO

UDGIFTER INDTÆGTER BELØB

7 Finansiering ......................................... 135.329.480 3100.090.570- 2964.761.090-

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m. v...... 135.329.480 3077.298.040- 2941.968.560-

62 Tilskud og udligning ................................... 132.413.000 945.147.000- 812.734.000-

80 Udligning og generelle tilskud ............................. 905.775.000- 905.775.000-

001 Kommunal udligning ................................... 687.062.000- 687.062.000-

002 Statstilskud til kommuner ............................... 199.292.000- 199.292.000-

010 Udligning af selskabsskat ............................... 19.421.000- 19.421.000-

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge. ............... 35.868.000 15.252.000- 20.616.000

001 Udligning vedrørende udlændinge ........................ 35.868.000 15.252.000- 20.616.000

82 Kommunale bidrag til regionerne .......................... 77.981.000 77.981.000

001 Kommunalt grundbidrag vedr sundhedsvæsenet ............ 70.909.000 70.909.000

002 Kommunalt udviklingsbidrag. ............................ 7.072.000 7.072.000

86 Særlige tilskud .......................................... 18.564.000 24.120.000- 5.556.000-

001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner ............. 9.996.000- 9.996.000-

006 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab ............ 18.564.000 18.564.000

021 Statstilskud 500 mio. kr. vedr. Ældr. eområdet .............. 14.124.000- 14.124.000-

65 Refusion af købsmoms ................................ 284.000 284.000

87 Refusion af købsmoms ................................... 284.000 284.000

002 Refusion af købsmoms ................................. 115.378.430 115.378.430

003 Udgifter til købsmoms .................................. 115.378.430- 115.378.430-

004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms .................. 284.000 284.000

68 Skatter ................................................ 2.632.480 2132.151.040- 2129.518.560-

90 Kommunal indkomstskat ................................. 2.632.480 1921.662.550- 1919.030.070-

001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat ................. 1921.662.550- 1921.662.550-

006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft. .................. 2.632.480 2.632.480

92 Selskabsskat. ........................................... 27.451.130- 27.451.130-

001 Afregning af selskabskat m.v ............................ 27.451.130- 27.451.130-

94 Grundskyld ............................................. 175.817.620- 175.817.620-

001 Grundskyld ........................................... 175.817.620- 175.817.620-

95 Anden skat på fast ejendom .............................. 7.219.740- 7.219.740-

001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi ....... 1.699.550- 1.699.550-

002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb...... 5.520.190- 5.520.190-

08 Balanceforskydninger. ............................ 22.792.530- 22.792.530-

55 Forskydninger i langfristet gæld ....................... 22.792.530- 22.792.530-

70 Kommunekredit ......................................... 22.792.530- 22.792.530-

025 Budgetteret lånoptagelse. ............................... 22.792.530- 22.792.530-


INVESTERINGSOVERSIGT

2007 - 2011


Investeringsoversigt

Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg.

(1)Korr. Efter- Over-

budget Budget Overslag Overslag Overslag følgende slag

Udvalg

Skattefinansieret:

2007 2008 2009 2010 2011 år i alt

Økonomiudvalget 198 -31.478 11.967 -43.872 13.134 11.164 -38.887

Kultur- og Fritidsudvalget 7.592 10.366 23.181 20.405 12.905 405 74.854

Børne- og Ungdomsudvalget 11.975 35.068 100.183 93.683 24.698 49.396 315.003

Socialudvalget 8.100 11.800 19.900

Teknisk Udvalg 30.834 28.553 22.572 19.072 19.072 19.072 139.175

Skattefinansieret i alt 50.599 50.609 169.703 89.288 69.809 80.037 510.045

(1) Korrigerede budget giver oplysninger om, hvad der i 2007 er budgetterede til de pågældende anlægsprojekter.


Investeringsoversigt

Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (1)Korr. Efter- Overprojekt

budget Budget Overslag Overslag Overslag følgende slag

nr. Anlægsarbejdets navn:

Økonomiudvalget:

2007 2008 2009 2010 2011 år i alt

002001 Salg af jord og bygninger -14.060 -30.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -92.060

002001 Salg af bygninger ifm Kuturhus i Skagen -5.000 -10.000 -15.000 -30.000

002001 Salg af skolebygninger -56.210 -56.210

002001 Salg af grunde og bygninger ifm rådhusrenovering. -51.100 -10.628 -61.728

095100 Beredskab, nye bygninger 2.700 2.700

Salg af jord og bygninger -1.980 -1.980

301001 Planlagt vedligehold af bygninger (ekskl. Skoler m.v) 9.110 6.047 6.047 6.047 6.047 6.047 39.345

364992 Ejendomserhvervelse, Tordenskjolds Soldater

Administrationsbygninger:

750 750

650100 Renovering af Frederikshavn Rådhus 31.682 31.682 63.364

650100 Borgerservice, tilbygning til bibliotek 2.044 2.044

650100 Bygning af nyt administrationshus 8.278 33.113 41.391

650100 Flytteomkostninger 560 347 3.270 1.970 6.147

650100 Genhusning, siloen (husleje) 4.588 4.754 3.398 12.740

Ikke fordelte anlægsmidler 198 178 17.117 17.117 34.610

Økonomiudvalg i alt 198 -31.478 11.967 -43.872 13.134 11.164 -38.887

(1) Korrigerede budget giver oplysninger om, hvad der i 2007 er budgetterede til de pågældende anlægsprojekter.


lnvesteringsoversigt

Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (1)Korr. Efter- Over-

Projekt budget Budget Overslag Overslag Overslag følgende slag

nr Anlægsarbejdets navn: 2007 2008 2009 2010 2011 år i alt

Kultur og Fritidsudvalget:

030002 Anlægstilskud 226 405 405 405 405 405 2.251

031221 Sæby Svømmehal - færdiggørelse 500 500

031321 Skagen Badmintonhal - udskiftning af gulv 945 945

364100 Det Musiske Hus, mobilt gulv 600 600

031316 Arena Nord, ny træningshal 10.220 10.220

364502 Maskinhallen - renovering af bygninger 2.556 2.556 5.112

364650 Kulturhus i Skagen m.v. 7.366 5.110 10.000 20.000 12.500 54.976

364991 Anlægstilskud W Klitgaard 250 250

Kultur og Fritidsudvalget i alt 7.592 10.366 23.181 20.405 12.905 405 74.449

Børne- og Ungdomsudvalget:

301220 Ny skole incl. Specialklasser 68.985 68.985 137.970

301221 Investeringer i Sæby Skoler 10.220 10.220 20.440

301222 Munkebakkeskolen, etabl. 10. Kl. center 3.577 4.088 7.665

301223 Opgradering af skoler jf. bygningsatlas (2) 22.995 9.198 8.687 22.995 45.990 109.865

301224 Vedligholdelse af skolebygninger(2) 11.975 11.923 11.923 11.923 11.923 23.846 83.513

301225 Regeringens plan for genopretning af bygninger(2) -10.220 -10.220 -10.220 -20.440 -51.100

511100 Dagpleje - 25 ekstra pladser 150 150

512104 Oprettelse af vugestuepladser i Sæby 6.500 6.500

Børne og Ungdomsudvalget i alt 11.975 35.068 100.183 93.683 24.698 49.396 315.003

(1) Korrigerede budget giver oplysninger om, hvad der i 2007 er budgetterede til de pågældende anlægsprojekter.

(2) Overslagsåret omfatter 2012 og 2013.


lnvesteringsoversigt 2008 - 2011

Socialudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (1)Korr. Efter- Over-

Projekt budget Budget Overslag Overslag Overslag følgende slag

nr Anlægsarbejdets navn:

Socialudvalget

2007 2008 2009 2010 2011 år i alt

532020 Præstbro Ældrecenter 1.500 1.500

532021 Dybvad Ældrecenter 4.500 4.500

532220 Strandgården, Strandby 3.700 3.700

Tilskud fra staten -1.600 -1.600

532501 Tilbud til senhjerneskadede 7.000 7.000

532502 Mariested, ombygning og renovering 4.800 4.800

Socialudvalget i alt 8.100 11.800 19.900

(1) Korrigerede budget giver oplysninger om, hvad der i 2007 er budgetterede til de pågældende anlægsprojekter.


Investeringsoversigt

Teknisk Udvalg

(1)Korr. Efter- Over-

Projekt Anlægsarbejdets budget Budget Overslag Overslag Overslag følgende slag

nr. navn

Rekrative anlæg og tilgængelighed til naturen:

2007 2008 2009 2010 2011 år i alt

020072 P-plads og Klitter, Grenen 1.475 1.043 2.518

021001 Aktivitetsområde Bangsbo 908 510 510 510 510 510 3.458

038540 Sandfordring, Skagen 800 1.018 1.018 1.018 1.018 1.018 5.890

039542 Sandfordring; Palmestranden, Frederikshavn 500 500

Rekrative anlæg og tilgængelighed til naturen

Oplevelser i bykernerne:

3.183 3.071 1.528 1.528 1.528 1.528 12.366

222053 Bøjlevejen i Skagen 5.789 2.191 7.980

015037 Områdefornyelse i Frederikshavn m.v. 4.872 1.426 592 6.890

015038 Bygningsfornyelse, Frederikshavn 682 682

Oplevelseser i bykernerne i alt 10.661 4.299 592 15.552

Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen:

222460 Koordinerede belægningsrenoveringer 10.518 12.044 10.000 10.000 10.000 10.000 62.562

223014 Vejafvanding Bankekområdet i Skagen 306 313 313 313 313 313 1.871

223013 Stenbelægninger Bankeområdet i Skagen 511 523 523 523 523 523 3.126

223010 Vej- og fortovsr. efter kloaksanering i Sæby 562 626 626 626 626 626 3.692

223011 Vejvandsystem renover. efter kloaksanering i Sæby 368 417 417 417 417 417 2.453

223012 Gadelys efter kloaksanering i Sæby 350 292 292 292 292 292 1.810

222054 Gadebelysning i Sæby 241 241 241 241 241 1.205

222920 Matrikulære berigtigelser i Sæby 204 166 166 166 166 166 1.034

222051 Sideudvidelse Engvej, Lyngså 208 208

222923 Havnevej i Skagen 900 900 1.800

222924 Elling Rundkørsel 1.800 1.800

222926 Fortorv Understedvej 800 800

Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen 12.819 16.322 15.486 12.578 12.578 12.578 82.361


Investeringsoversigt

Teknisk Udvalg

(1)Korr. Efter- Over-

Projekt Anlægsarbejdets budget Budget Overslag Overslag Overslag følgende slag

nr. navn 2007 2008 2009 2010 2011 år i alt

Bevarelse af kapital i bygningsmassen:

364000 Offentlige formål: Knivholt Hovedgård 914 914 914 914 914 4.570

Bevarelse af investeret kapital i bygningsmassen 914 914 914 914 914 4.570

Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v.: 0

222006 Trafiksikkerhedskampagner 96 52 52 52 52 52 356

222925 Trafiksikkerhedspulje til skoleområdet 500

Forbedring af vejenes færdselssikkerhed m.v. 96 552 52 52 52 52 804

Investering i bolig- og erhvervsudvikling:

003082 Boligområde nordvest for Båder Bæk 4.075 700 4.775

222922 Palm City, infrastruktur og udvidelse Flade Engvej 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 18.000

002064 Slidlag Guldmejsvej, Skagen 500 500

002068 Byggemodning, Cronborgvej Nord, slidlag, Skagen 100 100

003079 Byggemodning, areal ved Knivholtvej 20 20

003080 Byggemodning, areal ved Vendsysselsvej 75 75

Investering i rammer for bolig- og erhvervsudvikl. 4.075 3.395 4.000 4.000 4.000 4.000 23.470

Teknisk udvalg i alt 30.834 28.553 22.572 19.072 19.072 19.072 139.175

(1) Korrigerede budget giver oplysninger om, hvad der i 2007 er budgetterede til de pågældende anlægsprojekter.


Budgetteret lånefinansiering

Alle beløb i 1.000 kr.

Budget Overslag Overslag Overslag Bemærkninger

2008 2009 2010 2011

Renovering af skolebygninger 14.183 41.377 41.377 13.783 Vedr. 2008 er 8,8 mio. kr. givet

som dispensation af ISM,

restbeløbet i 2008 vedr. energibesparende

foranstaltninger.

Renovering af Frederikshavn Rådhus 8.610 17.990 14.155 0 Vedr. 2008 er 3,1 mio. kr. givet

som dispensation af ISM,

restbeløbet i 2008 vedr. energibesparende

foranstaltninger.

Lånefinansiering i alt 22.793 59.367 55.532 13.783

ISM = Indenrigs- og Sundhedsministeriet


TVÆRGÅENDE

ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens

samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på

grundlag af den autoriserede artsinddeling.


TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1 BUDGET 2008

LØN-OG PRISSTIGN. VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 08

HELE 1000 KR.

OPR. BUDGET 2007 BUDGET 2008 Budgetoverslag 2009

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

Balance i alt 4.237.871 -4.237.871 4.093.179 -4.093.179 4.198.648 -4.198.648

0 Beregnede omkostninger

1 Afskrivninger 0 0 0

4 Forrentning 0 0 0

9 Modregningskonto 0 0 0

1 Lønninger 1.604.153 1.674.036 1.679.141

2 Varekøb

2 Fødevarer 10.480 9.958 9.958

3 Brændsel og drivmidler 119.259 35.168 34.741

6 Køb af jord og bygninger 0 750 0

7 Anskaffelser 4.951 6.248 6.248

9 Øvrige varekøb 109.059 91.884 91.884

4 Tjenesteydelser m.v.

0 Tjenesteydelser uden moms 320.813 258.479 235.676

5 Entreprenør- og håndværkerydelser 226.114 174.738 253.288

6 Betalinger til staten 37.336 36.512 27.892

7 Betalinger til kommuner 130.786 131.439 129.362

8 Betalinger til regioner 125.444 137.760 138.759

9 Øvrige tjenesteydelser 213.221 175.742 178.246

5 Tilskud og overførsler

1 Tjenestemandspensioner m.v. 13.357 15.477 15.477

2 Overførsel til personer 984.514 1.029.228 1.030.756

9 Øvrige tilskud og overførsler 73.808 81.839 81.126

6 Finansudgifter 277.384 240.888 144.097

7 Indtægter

1 Egne huslejeindtægter -7.519 -12.939 -12.939

2 Salg af produkter og ydelser -403.960 -153.568 -154.538

6 Betalinger fra staten -16.378 -22.485 -20.184

7 Betalinger fra kommuner -48.602 -50.604 -50.553

8 Betalinger fra regioner -3.639 -259 -259

9 Øvrige indtægter -240.337 -197.110 -145.955

8 Finansindtægter -3.517.437 -3.656.216 -3.785.916

9 Interne indtægter og udgifter

1 Overførte lønninger 60.833 75.541 75.541

2 Overførte varekøb 184 14 14

4 Overførte tjenesteydelser 12.502 14.582 14.582

7 Interne indtægter -86.328 -97.104 -97.104

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 148.965 -28.305


TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2 BUDGET 2008

LØN-OG PRISSTIGN. VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 08

HELE 1000 KR.

Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011

UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER

Balance i alt 4.467.672 -4.467.672 4.412.352 -4.412.353

0 Beregnede omkostninger

1 Afskrivninger 0 0

4 Forrentning 0 0

9 Modregningskonto 0 0

1 Lønninger 1.685.786 1.695.288

2 Varekøb

2 Fødevarer 9.958 9.958

3 Brændsel og drivmidler 34.699 34.458

6 Køb af jord og bygninger 0 0

7 Anskaffelser 6.248 6.248

9 Øvrige varekøb 91.884 91.892

4 Tjenesteydelser m.v.

0 Tjenesteydelser uden moms 215.289 202.482

5 Entreprenør- og håndværkerydelser 224.991 132.091

6 Betalinger til staten 27.892 27.892

7 Betalinger til kommuner 129.217 129.073

8 Betalinger til regioner 138.759 138.759

9 Øvrige tjenesteydelser 169.240 171.443

5 Tilskud og overførsler

1 Tjenestemandspensioner m.v. 15.477 15.477

2 Overførsel til personer 1.052.557 1.038.271

9 Øvrige tilskud og overførsler 81.364 81.861

6 Finansudgifter 311.878 235.976

7 Indtægter

1 Egne huslejeindtægter -12.939 -12.939

2 Salg af produkter og ydelser -154.669 -154.669

6 Betalinger fra staten -34.482 -14.981

7 Betalinger fra kommuner -50.504 -50.455

8 Betalinger fra regioner -259 -259

9 Øvrige indtægter -196.648 -125.445

8 Finansindtægter -3.958.078 -3.974.906

9 Interne indtægter og udgifter

1 Overførte lønninger 75.541 75.541

2 Overførte varekøb 14 14

4 Overførte tjenesteydelser 14.582 14.582

7 Interne indtægter -97.104 -97.104

Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 279.402 -60.094 408.151 -78.699


BILAG


Tilskudsoversigt budget 2008

Kommunerne kan få momsrefusion for en andel af visse tilskud, hvor kommunerne lader nogle

aktiviteter udføre af private eller foreninger. Det vil sige, at disse tilskud udbetales med et større

beløb end det, der budgetteres med i kommunen og foreningen har dermed flere penge til at udføre

opgaven for. Såfremt denne momsrefusion ikke kunne opnås, ville det begunstige udførelsen af

opgaver i Kommunalt regi.

I Skemaet fremgår det, hvorvidt der er momsrefusion på tilskuddet.

Betalingsmodtager Til udbetaling Budgetteret Momsrefusion

Stadion og klubhuse 358.101 318.710 39.391

Vedligeholdelsestilskud i S.I.K. 1.907.371 1.697.560 209.811

Vedligeholdelsestilskud Ålbæk Idrætsforening 355.708 316.580 39.128

Lystfiskerforeningen i Frederikshavn 48.433 43.590 4.843

Sportshallerne ved Rimmens Alle 3.092.618 2.752.430 340.188

Østervrå Hallen 1.341.101 1.193.580 147.521

Sæby Hallen 542.101 482.470 59.631

Dybvad Hallen 700.719 623.640 77.079

Skagen Tennis- og Badmintonklubben 405.416 360.820 44.596

Skagen Kultur- og Fritidscenter 4.679.461 4.164.720 514.741

Ålbæk Idrætscenter 1.681.124 1.496.200 184.924

Frederikshavn Søsportshavn 208.600 208.600 -

Sæby Svømmehal 2.922.876 2.601.360 321.516

Skagen Ridehus 150.000 150.000 -

Efterskoler 7.726.368 7.340.050 386.318

Frederikshavn Museum og Bangsbomuseet 3.399.642 3.229.660 169.982

Frederikshavn Kunstmuseum 1.068.547 1.015.120 53.427

Skagen Museum 2.221.063 2.110.010 111.053

Skagen Fortidsminder 2.035.768 1.933.980 101.788

Sæby Museum 1.570.895 1.492.350 78.545

Frederikshavn Teaterforening 96.010 96.010 -

Skagen Musik og Teaterforening 21.400 21.400 -

Vendsyssel teater 994.350 994.350 -

Tilskud til musikarrangementer musikskolen 46.194 45.270 924

Kulturelt samråd 188.348 173.280 15.068

Maritim Historisk Forening 141.163 129.870 11.293

Kulturelle foreninger og institutioner 181.261 166.760 14.501

Blomsterfestival 82.391 75.800 6.591


Skagen Festival 75.609 69.560 6.049

Kulturpris 60.424 55.590 4.834

Mungo Park 252.670 252.670 -

Filmfestival 153.793 141.490 12.303

Nordiske Idrætslege 27.467 25.270 2.197

Besøg i og fra venskabsbyer 133.739 123.040 10.699

Folkeoplysende voksenundervisning 3.060.690 3.060.690 -

Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde 10.931.940 10.931.940 -

Lokaletilskud folkeopl. voksenundervisning 244.253 212.500 31.753

Lokaletilskud til friv. folkeoply. foreningsarb. 10.748.483 9.351.180 1.397.303

Tilskud til foreninger, der benytter Areana Nord 5.341.862 4.647.420 694.442

Nellemands Have 500.000 500.000 -

Sæbygaard 500.000 500.000 -

Tilskud til Erhvervsråd Frederikshavn 1.712.180 1.712.180 -

Tilskud til Erhvervsråd Sæby 929.290 929.290 -

Toppen af Danmark 872.550 872.550 -

Tilskud til Erhvervsudviklingsfond 1.900.370 1.900.370 -

I alt 75.612.350 70.519.910 5.092.440


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

Økonomiudvalget

For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:

Rykkergebyr 250,00

For restancer, hvortil der ikke er knyttet

udlægsret (diverse regningskrav):

Rykkergebyr 100,00

Diverse gebyrer:

Rykker vedr. forbrugsafgifter 100,00

Gebyr for afbrydelse af el- og varmeforsyning 200,00

Gebyr for genetablering af el- og varmeforsyning 200,00

Ejendomsoplysninger 400,00

Adresseoplysning folkeregister 52,00

Vurderingsattest *) 60,00

Skatteattest *) 60,00

Skattebillet *) 60,00

Ejemdomsattest *) 60,00

BBR-ejermeddelelse 70,00

BBR-lejermeddelelse 70,00

BBR-ejerlejlighedsmeddelelse 70,00

BBR-ejermeddelelse for andelsbolig 70,00

Lokalplan pr. stk. 70,00

*) vederlagsfrit for ejeren

Arbejdsmarkedsudvalget

Aktivhuset, takster for havepasning:

Lille have (under 500 m 2 ) pr. sæson 500,00

Stor have (over 500 m 2 ) pr. sæson 750,00

Revalideringscenter Frederikshavn:

Beskyttede pladser 2.002,00

Forrevalidering og arbejdsprøvning 3.001,00

Socialudvalget

2007

Takst

budget 2007

Forplejning på plejehjem m.m.: 101,00

Forplejning i leve/bo 96,00

Rengøring:

Rengøringspakke pr. måned 90,00

Vask plejeboliger ekskl. leve/bo:

Leje af linned 139,00

Budget 2008

Kommunens Forbruger

fastsatte pris

prisen

kr. 250,00

kr. 100,00

kr. 100,00

kr. 200,00

kr. 200,00

kr. 400,00

kr. 52,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 250,00

kr. 100,00

kr. 100,00

kr. 200,00

kr. 200,00

kr. 400,00

kr. 52,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. 70,00

kr. udgår udgår

kr. udgår udgår

kr. udgår udgår

kr. udgår udgår

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr. 104,00 kr. 104,00 kr.

kr. 96,00 kr. 96,00 kr.

kr. 92,00 kr. 92,00 kr.

kr. 142,00 kr. 142,00 kr.


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

2007

Budget 2008

Takst

Kommunens Forbruger

budget 2007 fastsatte pris

prisen

Socialudvalget, fortsat

Vask pr. måned 74,00 kr. 75,00 kr. 75,00 kr.

Madservice i eget hjem pr. dag:

Hovedret + efterret 48,00

Hovedret 42,24

Madpakke 10,00

Diæter 48,00

Gæstemad, hovedret +efterret 60,00

Madservice:

Uden levering i hjemmet

Hovedret + efterret 68,82

Omsorgskørsel (månedlig abonnement)

Døgntakster ved salg til andre kommuner:

En ugentlig kørsel tur/retur 85,00

To ugentlige kørsler tur/retur 170,00

Tre ugentlige kørsler tur/retur 255,00

Fire ugentlige kørsler tur/retur 340,00

Fem ugentlige kørsler tur/retur 425,00

kr. 49,00 kr. 49,00 kr.

kr. 44,00 kr. 44,00 kr.

kr. 12,00 kr. 12,00 kr.

kr. 49,00 kr. 49,00 kr.

kr. 62,00 kr. 62,00 kr.

kr. 70,88 kr. 70,88 kr.

kr. 88,00 kr. 88,00 kr.

kr. 177,00 kr. 177,00 kr.

kr. 265,00 kr. 265,00 kr.

kr. 354,00 kr. 354,00 kr.

kr. 442,00 kr. 442,00 kr.

Tandpleje:

Omsorgstandpleje pr. år 400,00 kr. 405,00 kr. 405,00 kr.

specialtandplejen - 1.515,00 kr. 1.515,00 kr.

Socialhuset Tema-team, herberg:

Enkeltværelse inkl. morgenmad 70,00

Dobbeltværelse inkl. morgenmad, pr. person 55,00

Morgenmad 10,00

Varmt mad 20,00

Smørrebrød pr. stk. 6,00

Frit-leverandørvalgsområde - afregningspriser for private leverandører:

Pleje - dag (mandag-fredag) bekvem tid pr. time 276,00

Pleje ubekvem tid pr. time 353,00

Praktisk hjælp pr. time 262,00

kr. 70,00 kr. 70,00 kr.

kr. 55,00 kr. 55,00 kr.

kr. 10,00 kr. 10,00 kr.

kr. 20,00 kr. 20,00 kr.

kr. 6,00 kr. 6,00 kr.

kr. 295,00 kr. 295,00 kr.

kr. 388,00 kr. 388,00 kr.

kr. 278,00 kr. 278,00 kr.


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

Børne- og Ungdomsudvalget

Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen,

idet juli måned er fastsat til at være betalingsfri

2007

Takst

budget 2007

Dagplejepladser:

Deltidsplads, betaling pr. måned

For deltidspladser: Plejetiden skal ligge mellem kl. 07.00-15.00,

der kan maksimalt være tale om pasning 6½ time dagligt og 32 timer ugentligt 1.470,00

Fuldtidsplads, betaling pr. måned 2.200,00

Vuggestuepladser:

Heldagsplads pr. måned 2.470,00

kr. 1.480,00 kr. 1.480,00 kr.

kr. 2.225,00 kr. 2.225,00 kr.

kr. 2.480,00 kr. 2.480,00 kr.

Børnehaver:

Heldagsplads pr. måned 1.375,00 kr. 1.380,00 kr. 1.380,00 kr.

2/3-dels plads pr. måned - 860,00 kr. 860,00 kr.

Halvtidsplads pr. måned - 690,00 kr. 690,00 kr.

Aldersintegrerede institutioner:

Vuggestueplads: Heldagsplads pr. måned 2.470,00

Børnehaveplads: Heldagsplads pr. måned 1.375,00

Fritidshjemsplads:

Fra 0. - 3. klasse

Før skoleplads pr. måned 230,00

Efter skoletidsplads pr. måned 660,00

Fuldtidsplads pr. måned 890,00

Fra 4. klasse (klubpladser)

Morgenplads pr. måned 230,00

Eftermiddagsplads pr. måned 310,00

Fuldtidsplads pr. måned 540,00

Skolefritidsordninger:

Fra 0. - 3. Klasse (SFO 1)

Før skoleplads pr. måned 310,00

Efter skoletidsplads pr. måned 925,00

Fuldtidsplads pr. måned 1.235,00

kr. 2.490,00 kr. 2.490,00 kr.

kr. 1.385,00 kr. 1.385,00 kr.

kr. 230,00 kr. 230,00 kr.

kr. 670,00 kr. 670,00 kr.

kr. 900,00 kr. 900,00 kr.

kr. 230,00 kr. 230,00 kr.

kr. 340,00 kr. 340,00 kr.

kr. 570,00 kr. 570,00 kr.

kr. 310,00 kr. 310,00 kr.

kr. 935,00 kr. 935,00 kr.

kr. 1.245,00 kr. 1.245,00 kr.

Fra 4. klasse (SFO 2 - klubpladser)

Før skoleplads pr. måned - 230,00 kr. 230,00 kr.

Efter skoletidsplads pr. måned - 340,00 kr. 340,00 kr.

Fuldtidsplads pr. måned - 570,00 kr. 570,00 kr.

Heldagsskolen:

Før skoleplads pr. måned 310,00

Efter skoletidsplads pr. måned 320,00

Fuldtidsplads pr. måned 630,00

Fritidscentre:

Morgenplads, fritidscentre pr. måned 150,00

Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned 310,00

Fuldtidsplads pr. måned 460,00

Klubpladser, aften pr. måned 70,00

Klubpladser i Aalbæk pr. måned 30,00

Budget 2008

Kommunens Forbruger

fastsatte pris

prisen

kr. 325,00 kr. 325,00 kr.

kr. 330,00 kr. 330,00 kr.

kr. 655,00 kr. 655,00 kr.

kr. 150,00 kr. 150,00 kr.

kr. 340,00 kr. 340,00 kr.

kr. 490,00 kr. 490,00 kr.

kr. 5,00 kr. 5,00 kr.

kr. 30,00 kr. 30,00 kr.


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

Børne- og Ungdomsudvalget, fortsat

Småbørnsklubber:

Børneklubben Mælkebøtten (D.S.K.):

1 gang om ugen pr. måned 115,00

2 gange om ugen pr. måned 230,00

3 gange om ugen pr. måned 345,00

4 gange om ugen pr. måned 460,00

5 gange om ugen pr. måned 575,00

Tilskud til privat pasning:

30 uger - 2 årige pr. måned 4.500,00

3 - 5 årige pr. måned 2.565,00

Teknisk Udvalg

2007

Takst

budget 2007

kr. 115,00 kr. 115,00 kr.

kr. 230,00 kr. 230,00 kr.

kr. 345,00 kr. 345,00 kr.

kr. 460,00 kr. 460,00 kr.

kr. 575,00 kr. 575,00 kr.

kr. 4.540,00 kr. 4.540,00 kr.

kr. 2.575,00 kr. 2.575,00 kr.

Renovation:

Salg af ekstra sække, pr. sæk 28,13 kr. 23,00 kr. 28,75

Dagrenovation, helårshuse, pr. år 1.185,00 kr. 976,00 kr. 1.220,00

Dagrenovation, helårshuse, 26 tømninger, pr. år 672,50 kr. 554,00 kr. 692,50

Dagrenovation, sommerhuse, pr. år 672,50 kr. 554,00 kr. 692,50

Minicontainere, 240 l., helårstømning, pr. år 2.041,25 kr. 1.680,00 kr. 2.100,00

Minicontainere, 400 l., helårstømning, pr. år 2.922,50 kr. 2.408,00 kr. 3.010,00

Minicontainere, 600 l., helårstømning, pr. år 3.698,75 kr. 3.048,00 kr. 3.810,00

Minicontainere, 800 l., helårstømning, pr. år 4.383,75 kr. 3.612,00 kr. 4.515,00

Minicontainere, 240 l., 14-dags tømning, pr. år 1.106,25 kr. 912,00 kr. 1.140,00

Minicontainere, 400 l., 14-dags tømning, pr. år 1.593,75 kr. 1.276,00 kr. 1.595,00

Minicontainere, 600 l., 14-dags tømning, pr. år 1.935,00 kr. 1.592,00 kr. 1.990,00

Minicontainere, 800 l., 14-dags tømning, pr. år 2.238,75 kr. 1.844,00 kr. 2.305,00

Molokcontainere 763,75 kr. 628,00 kr. 785,00

Miljø- og genbrugsafgift, pr. husstand 1.067,50 kr. 880,00 kr. 1.100,00

Miljø- og genbrugsafgift, pr. sommerhus

Miljø- og genbrugsafgift, pr. virksomhed:

533,75 kr. 440,00 kr. 550,00

0 - 24 m 3

gratis gratis gratis

25 - 499 m 3

93,75 kr. 76,00 kr. 95,00

500 - 1.999 m 3

170,00 kr. 140,00 kr. 175,00

2.000 - > m 3

555,00 kr. 456,00 kr. 570,00

Genbrugsområde:

Blandet beton og tegl til nedknusning pr. ton 75,00

Rent beton og sten til nedknusning pr. ton 62,50

Rene murbrokker til nedknusning pr. ton 62,50

Asfalt til nedknusning pr. ton 62,50

Bygningsaffald til sortering pr. ton 206,00

Have- og grenaffald til kompost pr. ton 187,50

Husdyrgødning til kompost pr. ton 100,00

Vandløbsgrøde til kompost (kun Ravnshøj) 100,00

Deponeringsområde:

Ikke brændbart alm. deponeringsaffald:

Sorteret pr. ton 875,00

Usorteret pr. ton 1.718,75

Asbestaffald, gruppe 2 bløde plader (kun Skagen) 1.343,75

Budget 2008

Kommunens Forbruger

fastsatte pris prisen

kr. 62,00 kr. 77,50

kr. 52,00 kr. 65,00

kr. 52,00 kr. 65,00

kr. 52,00 kr. 65,00

kr. 170,00 kr. 212,50

kr. 154,00 kr. 192,50

kr. 82,40 kr. 103,00

kr. 82,40 kr. 103,00

kr. 720,00 kr. 900,00

kr. 1.416,00 kr. 1.770,00

kr. 1.108,00 kr. 1.385,00

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

Teknisk Udvalg, fortsat

2007

Takst

budget 2007

Specialdeponi og specialbehandling (kun Ravnshøj):

Olie- og metalforurenet jordtyper samt støbesand 343,75

Olieforurenet jord til behandlingsplads 406,25

Asbestaffald, bløde plader 875,00

Vand:

Tilslutningsafgifter:

Boligenhed med egen stikledning i byzone og sommerhusområder.

(Parcelhus, rækkehus, andelsbolig, sommerhus og lign.) 10.000,00

Boligenhed som under pkt. 1, i områder med samlet byggemodning,

hvor tilslutning udføres senere end ved byggemodning 16.250,00

Boligenheder med fælles stikledning i byzone. Pr. boligenhed, fællesrum,

vaskerum og lignende enheder med målerinstallation 7.500,00

Landejendomme. Indeholdt i tilslutningsafgift max. 200 m

50 mm stikledning, dog ikke nærmere bygning end 20 m 25.000,00

I Bymæssig bebyggelse:

Forretninger, industrier, off. bygn., erhvervsbygn. og lign (målerstørrelse)

> 2,5 m 3

13.750,00

> 6 m 3

27.500,00

>10 m 3

40.000,00

Over 10 m 3 /time og 10.000 m 3 /år 17.500,00

Budget 2008

Kommunens Forbruger

fastsatte pris

prisen

kr. 283,00 kr. 353,75

kr. 335,00 kr. 418,75

kr. 720,00 kr. 900,00

kr. 8.000,00 kr. 10.000,00

kr. 13.000,00 kr. 16.250,00

kr. 6.000,00 kr. 7.500,00

kr. 20.000,00 kr. 25.000,00

kr. 11.000,00 kr. 13.750,00

kr. 22.000,00 kr. 27.500,00

kr. 32.000,00 kr. 40.000,00

kr. 14.000,00 kr. 17.500,00

Øvrige takster:

Sprinklerafgift - pr. stk 6,88 kr. 5,50 kr. 6,88 kr.

Udskiftning af frostsprængt/ødelagt måler 687,50 kr. 550,00 kr. 687,50 kr.

Kundeforlangt afprøvning af måler

Ved manglende aflæsning af måler:

Efter regning Efter regning

Efter regning

Udført inden for normal arbejdstid 337,50 kr. 270,00 kr. 337,50 kr.

Udført uden for normal arbejdstid 587,50 kr. 470,00 kr. 587,50 kr.

Udført i specielle tilfælde (handicap mv.) Gratis Gratis Gratis

Afgift pr. m 3 vand 3,80 kr. 4,25 kr. 5,31 kr.

Statsafgift pr. m 3 vand 6,25 kr. 6,25 kr.

Fast afgift pr. forbrugsenhed pr. år (Parcelhus, rækkehus, andelsbolig,

sommerhus, lejlighed, fælleshus, vaskerum o. lign. uanset enh.

forsynes gennem fælles måler) 812,50 kr. 650,00 kr. 812,50 kr.

Afgift pr. måler pr. år 250,00 kr. 200,00 kr. 250,00 kr.

Rabat pr. m 3 for forbrug over 20.000 m 3 vand pr. år 20% 20%

Spildevand:

Årlige bidrag:

Variabel vandafledningsbidrag ekskl. afgift (kr. pr. m 3 ) 23,63 kr. 20,00 kr. 25,00 kr.

Fast vandafledningsbidrag (kr. pr. spildevandsstik) 613,75 kr. 491,00 kr. 613,75 kr.

Skyllevand fra vandforsyningen

Vandafledning fra virksomheder med særlig udledning til udløbsledninger

Taksten for anvendelse af kommunale udløbsledninger fastlægges

5,33 kr. 4,26 kr. 5,33 kr.

i forhold til de faktiske udgifter. 0,45/2,31 kr. 0,36/1,84 kr. 0,45/2,31 kr.

Aflevering af slam mv. på renseanlægget (kr. pr. m 3 ) 94,25 kr. 75,40 kr. 94,25 kr.

Fedt og slam fra forrensning (kr. pr. m 3 ) 62,50 kr. 50,00 kr. 62,50 kr.

Spildevandsafgift (kr. pr. m 3 ) 0,71 kr. 0,71 kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

Teknisk Udvalg, fortsat

Engangsbidrag:

Tilslutningsbidrag – standardbidrag (kr. pr. boligenhed eller kr. pr. 800 m 2 )

for erhvervsgrundareal betales der 60 % af bidraget,

når der kun spildevandskloakeres 50.118,75

Byggesager - gebyrer:

Sommerhuse 1.680,00

Om- og tilbygning af sommerhuse 715,00

Enfamilieshuse 1.680,00

Om- og tilbygning af enfamilieshuse 715,00

Stuehuse ved landbrug 1.680,00

Om- og tilbygning af stuehuse 715,00

Garager, carporte, udhuse, BRS-anmeldelse 480,00

Garager, carporte, udhuse, BRS-tilladelse

(BRS=Bygningsreglement for småhuse)

715,00

Erklæring, dispensation o. lign.:

2007

Takst

budget 2007

Minkhaller, pr. m 2

3,20

Minimumsgebyr 750,00

Boligbyggeri (BR-95), inkl. om- og tilbygning, pr. m 2

17,34

Garager, carporte m.v., pr. m 2

17,34

Minimumsgebyr

Erhvervsbyggeri (BR-95), inkl. om- og tilbygning, pr. m

750,00

2 :

Areal fra 0 - 2.000 m 2

20,00

Areal 2.000 - > m 2

15,00

Garager, carporte m.v., pr. m 2

26,50

Minimumsgebyr 750,00

kr. 40.095,00 kr. 50.118,75

kr. 1.680,00

kr. 715,00

kr. 1.680,00

kr. 715,00

kr. 1.680,00

kr. 715,00

kr. 480,00

kr. 715,00

kr. 3,20

kr. 750,00

kr. 17,34

kr. 17,34

kr. 750,00

kr. 20,00

kr. 15,00

kr. 26,50

kr. 750,00

kr. 1.680,00

kr. 715,00

kr. 1.680,00

kr. 715,00

kr. 1.680,00

kr. 715,00

kr. 480,00

kr. 715,00

kr. 3,20

kr. 750,00

kr. 17,34

kr. 17,34

kr. 750,00

kr. 20,00

kr. 15,00

kr. 26,50

kr. 750,00

Avls- og driftsbygninger ved land- og skovbrugsejendomme, der ikke

kræver tilladelse efter lov om by- og landzoner Gebyrfrit Gebyrfrit Gebyrfrit

Vindmøller 8.037,00 kr. 8.037,00 kr. 8.037,00

Naboorienteringer pr. sag 350,00

Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter

miljøbeskyttelsesloven:

Pr. time for tid anvendt af miljømedarbejder 252,65

Kort:

Abonnement på digitale kortdata:

Der betales en årlig afgift, der beregnes ud fra

følgende takster:

By (TK3/T2), pr. ha interesseområde 14,50

Budget 2008

Kommunens

Forbruger

fastsatte pris

prisen

kr. 350,00

kr. 260,99

kr. 15,09

kr. 350,00

kr. 260,99

kr. 15,09

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

Teknisk Udvalg, fortsat

Land (TK3/T2), pr. ha interesseområde 8,20

Land (TK1), pr. ha interesseområde 0,29

Løssalg af digitale kortdata:

Grundtakst 480,58

By (TK3/T2), pr. ha 91,99

Land (TK3/T2), pr. ha 39,23

Land (TK1), pr. ha 3,50

Digitale bykort:

Bykort, salg af copyright, afgift ved trykning af

bykort til enkeltstående opgaver:

Under 1.000 stk. pr. stk. 1,12

Over 1.000 stk.: 1.000 kr. for 1.000 stk., derefter

for efterfølgende pr. stk. 0,10

Brugsret til kortet 7.450,00

Afgiftsfri til ikke kommercielle anvendelser.

Kommunekort, salg af copyright, afgift ved

trykning af kommunekort i div. publikationer:

Under 1.000 stk. pr. stk. 1,12

Over 1.000 stk.: 1.000 kr. for 1.000 stk., derefter

for efterfølgende pr. stk. 0,10

Georeferencer:

Vejnavne: CPRvejkode+vejnavn+koordinater/stk. 1,41

Adresse: CPRvejkode+husnr.+koordinat/stk. 0,36

Gågaden Frederikshavn:

Udlejning af gågadebånd pr. m 2 pr. år 781,22

Torvepladser pr. dag og tidsbegrænset udlejning 65,02

Gågade Skagen:

Priser pr. år

80 cm modul, pr. modul 1.011,36

160 cm modul, pr. modul 2.023,75

Sæsonudstilling (juni, juli, august)

80 cm modul, pr. modul 758,52

160 cm modul, pr. modul 1.517,04

Stadepladser på torvepladsen (Skagen):

Priser pr. år

Fast stade i sommerhalvåret 1.810,13

En dag om ugen i sommerhalvåret 906,10

Fast stade i vinterhalvåret 906,10

En dag om ugen i vinterhalvåret 454,08

Stadeplads enkelte dage 73,27

For benyttelse af hele pladsen 602,69

Stadeplads pølsevogne

Renholdelsesafgift pr. m

3.360,19

2 pr. år

Kommunal renholdelse af udstillingsarealer og stadepladser 20,64

2007 Budget 2008

Takst

Kommunens Forbruger

budget 2007 fastsatte pris

prisen

kr. 8,54

kr. 0,30

kr. 500,28

kr. 95,76

kr. 40,84

kr. 3,64

kr. 1,17

kr. 0,10

kr. 7.755,45

kr. 1,17

kr. 0,10

kr. 1,47

kr. 0,37

kr. 813,25

kr. 67,69

kr. 1.052,83

kr. 2.106,72

kr. 789,62

kr. 1.579,24

kr. 1.884,35

kr. 943,25

kr. 943,25

kr. 472,70

kr. 76,27

kr. 627,40

kr. 3.497,96

kr. 21,49

kr. 8,54

kr. 0,30

kr. 500,28

kr. 95,76

kr. 40,84

kr. 3,64

kr. 1,17

kr. 0,10

kr. 7.755,45

kr. 1,17

kr. 0,10

kr. 1,47

kr. 0,37

kr. 813,25

kr. 67,69

kr. 1.052,83

kr. 2.106,72

kr. 789,62

kr. 1.579,24

kr. 1.884,35

kr. 943,25

kr. 943,25

kr. 472,70

kr. 76,27

kr. 627,40

kr. 3.497,96

kr. 21,49

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

Teknisk Udvalg, fortsat

Diverse:

Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på baggrund af ejendomsværdi 0,05

P-pladser:

Skagen 60.000,00

Aalbæk 40.000,00

Frederikshavn midtby 40.400,00

Sæby by 36.225,00

Østervrå og Dybvad by 18.055,00

Hørby og Voerså by 17.365,00

Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time) 10,00

Vejsyn og kendelser 2.500,00

Havne:

Sæby Havn:

Priser pr. år

Der bliver udregnet nye takster pr. 1/4-08

2,5 meter pr. liggeplads 2.839,12

3,0 meter pr. liggeplads 3.406,40

3,5 meter pr. liggeplads 3.974,57

4,0 meter pr. liggeplads 4.540,95

4,5 meter pr. liggeplads 5.110,35

Over 4,5 meter pr. liggeplads 5.677,32

Liggeplads ved bro eller kaj 1.895,84

Gæstesejlere:

Priser pr. døgn

0-15 meter 140,00

15-20 meter 175,00

Over 20 meter 250,00

Både med liggeplads i Sæby Å, maks. længde 5,5 meter 771,48

Både med midlertidig plads i Sæby Havn 162,25

Aalbæk Havn:

Priser pr. døgn

Lystbåde på 10 meter og derunder 100,00

Lystbåde over 10 meter 120,00

Lystbåde over 15 meter 150,00

2007 Budget 2008

Takst

Kommunens Forbruger

budget 2007 fastsatte pris prisen

‰ 0,05

kr. 60.000,00

kr. 40.000,00

kr. 40.400,00

kr. 36.225,00

kr. 18.055,00

kr. 17.365,00

kr. 10,00

kr. 2.500,00

‰ 0,05

kr. 60.000,00

kr. 40.000,00

kr. 40.400,00

kr. 36.225,00

kr. 18.055,00

kr. 17.365,00

kr. 10,00

kr. 2.500,00

kr. 2.312,11 kr. 2.890,14

kr. 2.774,09 kr. 3.467,61

kr. 3.236,79 kr. 4.045,99

kr. 3.698,04 kr. 4.622,55

kr. 4.161,74 kr. 5.202,18

kr. 4.623,47 kr. 5.779,34

kr. 1.543,92 kr. 1.929,90

kr. 128,00 kr. 160,00

kr. 160,00 kr. 200,00

kr. 240,00 kr. 300,00

kr. 628,28 kr. 785,35

kr. 132,14 kr. 165,17

kr. 80,00 kr. 100,00

kr. 96,00 kr. 120,00

kr. 120,00 kr. 150,00

Lystbådehavn (Skagen):

Priser pr. døgn

Lystbåde på 10 meter og derunder 140,00 kr. 128,00 kr. 160,00

Lystbåde mellem 10 - 15 meter 210,00 kr. 192,00 kr. 240,00

Katamaraner og trimaraner til og med 10 meter 210,00 kr. 192,00 kr. 240,00

Katamaraner og trimaraner mellem 15 - 20 meter 280,00 kr. 256,00 kr. 320,00

Skonnerter, skoleskibe og lignende 490,00 kr. 448,00 kr. 560,00

Lystbåde på 20 meter - 256,00 kr. 320,00

+ pr. påbegyndt 5 meter - 128,00 kr. 160,00


kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

Teknisk Udvalg, fortsat

Taxikørsel:

Ansøgninger 604,00 kr. 629,00

Ansøgning om fornyelse af førekort - 302,00

Tilladelser 1.328,00 kr. 1.382,00

Førerkort 95,00 kr. 99,00

Påtegning på toldanmeldelse 136,00 kr. 142,00

Tilladelsesnummerplade - tillægges fabrikationsprisen 30,00 kr. 31,00

Kultur- og Fritidsudvalget

Folkebiblioteket:

Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn 10,00

Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne 20,00

Ved overskridelse 14 - 30 dage, børn 30,00

Ved overskridelse 14 - 30 dage, voksne 60,00

Erstatning: 100,00

Materialets pris i danbib som rettesnor+klargøring+ekspedition 200,00

7 - 14 dages lån - pr. dag - Alle materialer. 5,00

Telefax:

Indland første side 15,00

Indland øvrige side 15,00

Udland første side 25,00

Udland øvrige side 25,00

Modtagelse 5,00

kr. 629,00

kr. 302,00

kr. 1.382,00

kr. 99,00

kr. 142,00

kr. 31,00

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr. 10,00 kr. 10,00 kr.

kr. 20,00 kr. 20,00 kr.

kr. 30,00 kr. 30,00 kr.

kr. 60,00 kr. 60,00 kr.

kr. 100,00 kr. 100,00 kr.

kr. 200,00 kr. 200,00 kr.

kr. 5,00 kr. 5,00 kr.

kr. 10,00 kr. 10,00 kr.

kr. 5,00 kr. 5,00 kr.

kr. 15,00 kr. 15,00 kr.

kr. 10,00 kr. 10,00 kr.

kr. 5,00 kr. 5,00 kr.

Andet:

Fotokopier 2,00 kr. 2,00 kr. 2,00 kr.

Disketter 5,00 kr. 5,00 kr. 5,00 kr.

Reservering, ikke fjernlån porto porto porto

Strengkoder 10,00 kr. 10,00 kr. 10,00 kr.

Laminering a4 10,00 kr. 10,00 kr. 10,00 kr.

Laminering a5 10,00 kr. 10,00 kr. 10,00 kr.

Elevbetalingen opkræves i 4 lige store rater. 2 i efterårssemestret

og 2 i forårssemestret.

Musikskolen:

2007

Takst

budget 2007

Budget 2008

Kommunens

Forbruger

fastsatte pris

prisen

Forskole:

0 - 4 årige - 800,00 kr. 800,00 kr.

4 - 9 årige - 1.200,00 kr. 1.200,00 kr.

Instrumental forskole - 1.200,00 kr. 1.200,00 kr.

Instrumentalundervisning:

Karrusel (inkl. instumentleje) - 2.100,00 kr. 2.100,00 kr.

Holdundervisning - 1.800,00 kr. 1.800,00 kr.

Soloundervisning - 2.600,00 kr. 2.600,00 kr.

Talentklasse - 6.200,00 kr. 6.200,00 kr.

Voksne - 3.400,00 kr. 3.400,00 kr.

Instrumentleje - 800,00 kr. 800,00 kr.


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

Kultur- og Fritidsudvalget, fortsat

2007

Takst

budget 2007

Sammenspil / orkester

Instrumentalelever - Gratis kr. Gratis kr.

Andre (ikke musikskoleelever) - 800,00 kr. 800,00 kr.

Kor

Børne- og Ungdomskor - 150,00 kr. 150,00 kr.

"Kor for sjov" - 350,00 kr. 350,00 kr.

Pensionistkor - 300,00 kr. 300,00 kr.

Klitkoret - 600,00 kr. 600,00 kr.

Billedkunstskole - 1.200,00 kr. 1.200,00 kr.

Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej:

Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum pr. 1,75 time 1.000,00

Leje af banelys pr. 1,75 time 200,00

Frederikshavn Svømmehal:

Voksen - enkeltbillet 32,00

10-turs kort - voksen 270,00

25-turs kort - voksen 600,00

Årskort - voksen 1.800,00

Barn - enkeltbillet 16,00

10-turs kort - barn 135,00

25-turs kort - barn 300,00

Årskort - barn 1.000,00

Morgenbader - enkeltbillet 16,00

10-turs morgenbader 135,00

25-turs morgenbader 300,00

Årskort - morgenbader 1.300,00

Enkelt sol 25,00

Enkelt sol med svøm 45,00

10 turs sol 200,00

10 turs sol med svøm 400,00

25 turs sol 450,00

25 turs sol med svøm 900,00

Enkelt Hydro-Jet 25,00

10-turs massage 200,00

Multikort:

10 x 10 turskort 2.200,00

10 x 10 turskort m/sol eller massage 3.300,00

Udlejning badetøj 15,00

Udlejning badehåndklæde 15,00

10 turs aktivitetskort (vandgymnastik /babysvømning) 50,00

Sæby kulturhus:

Leje pr. påbegyndt time 750,00

Kommunens

fastsatte pris

Budget 2008

Forbruger

prisen

kr. 1.000,00 kr. 1.000,00 kr.

kr. 200,00 kr. 200,00 kr.

kr. 34,00 kr. 34,00 kr.

kr. 290,00 kr. 290,00 kr.

kr. 650,00 kr. 650,00 kr.

kr. 1.800,00 kr. 1.800,00 kr.

kr. 17,00 kr. 17,00 kr.

kr. 145,00 kr. 145,00 kr.

kr. 325,00 kr. 325,00 kr.

kr. 1.100,00 kr. 1.100,00 kr.

kr. 17,00 kr. 17,00 kr.

kr. 145,00 kr. 145,00 kr.

kr. 325,00 kr. 325,00 kr.

kr. 1.400,00 kr. 1.400,00 kr.

kr. 25,00 kr. 25,00 kr.

kr. 50,00 kr. 50,00 kr.

kr. 225,00 kr. 225,00 kr.

kr. 450,00 kr. 450,00 kr.

kr. 500,00 kr. 500,00 kr.

kr. 1.000,00 kr. 1.000,00 kr.

kr. 25,00 kr. 25,00 kr.

kr. 225,00 kr. 225,00 kr.

kr. 2.400,00 kr. 2.400,00 kr.

kr. 3.600,00 kr. 3.600,00 kr.

kr. 15,00 kr. 15,00 kr.

kr. 15,00 kr. 15,00 kr.

kr. 50,00 kr. 50,00 kr.

kr. 750,00 kr. 750,00 kr.

,


Oversigt over Takster indregnet i budget 2008

Kultur- og Fritidsudvalget, fortsat

Det Musiske Hus:

Udlån af sal:

Stor sal:

Foreningstakst ved prøver (pr. time) 150,00

Foreningsarrangementer 3.500,00

Kommerciel arrangementer 5.000,00

Lille sal:

Foreningstakst ved prøver (pr. time) 75,00

Foreningsarrangementer 600,00

Kommerciel arrangementer 1.000,00

kr. 160,00 kr. 160,00 kr.

kr. 4.000,00 kr. 4.000,00 kr.

kr. 5.500,00 kr. 5.500,00 kr.

kr. 85,00 kr. 85,00 kr.

kr. 800,00 kr. 800,00 kr.

kr. 1.500,00 kr. 1.500,00 kr.

Foyer:

Foreningstakst ved prøver (pr. time) - 85,00 kr. 85,00 kr.

Foreningsarrangementer - 800,00 kr. 800,00 kr.

Kommercielle arrangementer - 1.500,00 kr. 1.500,00 kr.

Kunsterfoyer:

Foreningsarrangementer - 400,00 kr. 400,00 kr.

Omstilling af sal grundpris:

Halv omstilling af sal (tekniker time + tillæg for forskudt tid) - 5.000,00 kr. 5.000,00 kr.

Hel omstilling af sal (tekniker time + tillæg for forskudt tid) - 7.000,00 kr. 7.000,00 kr.

Mandskab:

Der opkræves særskilt for scenehjælp efter regning pr. time 200,00 kr. 250,00 kr. 250,00 kr.

Leje af rengøring pr. time - 250,00 kr. 250,00 kr.

Diverse udlejning:

Leje af podier (pr. dag 1. døgn) - 60,00 kr. 60,00 kr.

Leje af podier (pr. dag for efterfølgende døgn) - 30,00 kr. 30,00 kr.

Leje af tale anlæg (foredrag) (ekstern inkl. moms) - 650,00 kr. 650,00 kr.

Leje af tale anlæg (foredag) (intern ekskl. moms) - 520,00 kr. 520,00 kr.

Leje af lærred (ekstern inkl. moms) - 750,00 kr. 750,00 kr.

Leje af lærred (intern ekskl. moms) - 600,00 kr. 600,00 kr.

Stemning af klaver (ekstern inkl. moms) - 2.000,00 kr. 2.000,00 kr.

Iscenter Nord:

Voksen - enkelt billet 30,00

Barn - enkelt billet 20,00

10-turs kort - voksen 250,00

10-turs kort - barn 150,00

Skøjteleje, pr. dag 25,00

Skøjteslibning 25,00

FIK-leje, pr. kamp 1.050,00

Baneleje pr. time 1.000,00

Baneleje, ungdomskampe, pr. time 800,00

2007

Budget 2008

Takst Kommunens Forbruger

budget 2007 fastsatte pris

prisen

kr. 30,00 kr. 30,00 kr.

kr. 20,00 kr. 20,00 kr.

kr. 250,00 kr. 250,00 kr.

kr. 150,00 kr. 150,00 kr.

kr. 25,00 kr. 25,00 kr.

kr. 25,00 kr. 25,00 kr.

kr. 1.050,00 kr. 1.050,00 kr.

kr. 1.000,00 kr. 1.000,00 kr.

kr. 800,00 kr. 800,00 kr.


GENERELLE BEMÆRKNINGER


Generelle bemærkninger

AFTALE MELLEM REGERINGEN OG KL OM KOMMUNERNES ØKONOMI 2008.

Regeringen og KL har den 10. juni 2007 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2008.

Hovedpunkterne i aftalen er:

• Det forudsættes, at kommunernes serviceudgifter i 2008 udgør 205.013 mio. kr. Opgjort i forhold

til kommunernes reviderede budgetter svarer det aftalte udgiftsniveau til en realvækst i serviceudgifterne

på godt 1,6 mia. kr. eller ca. 0,8%. Serviceudgiftsrammen for Frederikshavn Kommune

i 2008 inkl. realvækst er 2.321 mio. kr.

• Der ydes i 2008 et midlertidigt balancetilskud på 13,4 mia. kr. Der er enighed om, at der dermed

er sikret finansiering af de aftalte udgifter.

• Regeringen og KL er enige om at tillægge det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres

således, at de kommunale udgifter i 2008 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden

for rammerne af aftalen.

• Den faktiske udvikling på det tunge sociale område, som kommunerne overtog fra amterne pr. 1.

januar 2007 viser, at udgiftsudviklingen på dette område har været højere end forudsat i DUTaftalen.

Derfor er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med i alt 850 mio. kr. i forhold

til det aftalte niveau for 2007.

• Det er herudover aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til ældre, børn,

socialområdet og for at imødegå et demografisk udgiftspres.

• Den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der er enighed om, at der ikke på det nuværende

grundlag er anledning til at revidere det skøn for den kommunale medfinansiering i 2007, som lå

til grund for økonomiaftalen fra juni 2006. Regeringen og KL er enige om, at en eventuel afvigelse

fra det forudsatte i kommunernes udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

generelt ikke indgår i opgørelsen af de aftalte udgiftsrammer for det kommunale økonomi. En

eventuel væsentlig afvigelse fra det forudsatte niveau for den aktivitetsbestemte medfinansiering

kan drøftes i forbindelse med en midtvejsregulering af aktiviteten for 2008.

• Som følge af væksten i antallet af genoptræningsforløb er der afsat yderligere 300 mio. kr. til

området i 2008. Der er tidligere aftalt en fælles overvågning af området med henblik på at frembringe

et kvalificeret grundlag for vurderingen af aktivitets- og udgiftsudviklingen. Resultaterne af

denne overvågning skal drøftes i 2008.

• Vedr. kommunernes grundbidrag til regionerne er der i den kommunale balance for området

taget højde for, at der er sammenhæng mellem kommunens forventede medfinansiering på

sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne.

• Der er enighed om, at der i 2008 i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til

indkomstoverførsler sammenholdt med de øvrige forudsætninger for aftalen vil være behov for at

neutralisere dette i relation til den indgåede aftale.

• Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne.

• Forhøjelsen af midlerne til særtilskud til vanskeligt stillede kommuner fra 2007 med 150 mio. kr.

videreføres i 2008. Forhøjelsen finansieres af bloktilskuddet.

• Regeringen vil fremsætte lovforslag med henblik på, at de deponerede midler frigives over en

treårig periode startende fra 2008 i lige store rater. Frigivelse af de deponerede midler knytter sig

til kommunernes anlægsinvesteringer.

• Ud over muligheden for meranlæg som følge af de frigivne deponerede midler afsættes en dispensationspulje

på 800 mio. kr. målrettet til skoleinvesteringer m.v.

• For de kommuner der har overskredet det genåbnede budget for 2006, vil regeringen søge tilslutning

til, at modregningen i kommunernes bloktilskud vil blive erstattet af en fastfrysning i fem

år af tilsvarende deponerede midler.


Generelle bemærkninger

• Det er aftalt at inden for en aftalt ramme på 750 mio. kr. kan der ske justeringer af indkomstskatterne.

• Der er enighed om, at der i perioden frem til kravet om opfyldelse af plejeboliggarantien 1. januar

2009, nedsættes den kommunale grundkapital til 7 pct. med virkning fra 1. januar 2008.

OPGØRELSE AF SERVICEUDGIFTSRAMMEN

Frederikshavn Kommunes serviceudgiftsramme.

For budgetåret 2008 er der ikke en central udmeldt ramme for serviceudgifter i 2008 for den enkelte

kommune. På baggrund af økonomiaftalen er det imidlertid muligt at udregne en ramme for serviceudgifternes

størrelse i 2008 for Frederikshavn Kommune. Beregningen er foretaget med udgangspunkt

i KL’s budgetvejledning.

Serviceudgifter i budget 2007 i 2007 prisniveau 2.197 mio. kr.

Prisregulering + amtsopgaver + lovændringer m.v. 106 mio. kr.

2008 udgiftsramme før realvækst 2.303 mio. kr.

Aftalt realvækst i årets økonomiaftale 0,8% 18 mio. kr.

Serviceudgiftsramme for 2008 inkl. realvækst 2.321 mio. kr.

Budget 2008 indeholder serviceudgifter på 2.350 mio. kr.

Budgettet udviser dermed en realvækst i serviceudgifterne på ca. 47 mio. kr.

Serviceudgiftsloftet gælder for alle kommuner under ét. Der er ikke udmeldt nogen ramme for den

enkelte kommune. Regeringen og KL har indskrevet i årets økonomiaftale, at man ”er enige om, at

tillægge det afgørende betydning, at den indgåede aftale realiseres således, at de kommunale udgifter

i 2008 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen”. I modsætning

til aftalen for 2007 er der ikke omtalt sanktioner overfor kommunerne, hvis rammen for serviceudgifterne

ikke overholdes.

OVERFØRSELSUDGIFTER M.M. – HERUNDER BUDGETGARANTEREDE OMRÅDER.

Overførslerne er karakteriseret ved at være ydelser, som for størstepartens vedkommende er lovbundne.

Størstedelen af disse udgifter er omfattet af den såkaldte budgetgaranti. Overførselsudgifterne

omfatter også udgifter til personlige tillæg, sygedagpenge samt boligstøtte, der ikke er omfattet

af budgetgarantien.

Nettodriftsudgifterne til overførsler m.m. er afgrænset ved følgende funktioner i Det Kommunale Budget-

og Regnskabssystem:

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

3.38.77 Daghøjskoler (Kun gruppering 001 på drift)

5.57.73 Kontanthjælp

5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

5.58.80 Revalidering (Undtagen dr. 1 gruppering 004 og 005)

5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob (Drift, gruppering 01, 07, 09, 10,

18, 19 og 20 samt statsrefusion, gruppering 02, 05 og 06)

5.45.60 Introduktionsprogram m.v.

5.46.61 Introduktionsydelse

5.48.68 Førtidspension med 50% refusion

5.48.69 Førtidspension med 35% refusion – før 1. januar 2003

5.48.70 Førtidspension med 35% refusion – efter 1. januar 2003

5.68.98 Beskæftigelsesordninger

Øvrige overførsler:

5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob (De øvrige områder på funktio-

nen der ikke er nævnt under budgetgarantien)

5.46.65 Repatriering

5 48.67 Personlige tillæg m.v.


Generelle bemærkninger

5.57.71 Sygedagpenge

5.57.72 Social formål

5.57.76 Boligydelse til pensionister

5.57.77 Boligsikring

5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år

Budgetgarantien virker på den måde, at de generelle tilskud fra staten bliver forøget, hvis alle kommunernes

budgetgaranterede udgifter stiger under ét. Omvendt reduceres de generelle tilskud, hvis

alle kommunernes budgetgaranterede udgifter under ét, bliver mindre.

Staten foretager en foreløbig beregning af budgetgarantien i året forud for budgetåret. Den foreløbige

budgetgaranti indgår i den samlede opgørelse af de generelle tilskud til kommunerne.

Budgetgarantien efterreguleres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort.

Det vil således være uheldigt, at uforbrugte midler anvendes til andre formål, hvis efterreguleringen

betyder, at kommunen skal tilbagebetale generelle tilskud, som følge af udviklingen i budgetgaranterede

udgifter.

Tilbagebetaling skal finde sted hvis det viser sig, at kommunerne under ét har haft færre udgifter end

staten skønnede forud for tilskudsåret.

Fra og med budget 2004 fordeles en del af statstilskuddet endvidere på grundlag af opgørelse over

de enkelte kommuners udgifter til overførsler m.m.

For at sikre, at de budgetterede midler til overførselsudgifter ikke anvendes til andre formål, må budgetbeløb

vedr. overførsler ikke omplaceres til serviceudgifter, medmindre Byrådet i særlige situationer

beslutter dette.

Omplacering indenfor overførslerne kan besluttes af fagudvalgene. Beslutninger om budgetomplaceringer,

som berører 2 bevillinger (f.eks. flytninger mellem Det Sociale Udvalg og Arbejdsmarkedsudvalget)

skal altid besluttes af Økonomiudvalget efter indstilling fra de berørte udvalg.

Overførselsudgifterne – herunder de budgetgaranterede udgiftsområder - er ikke omfattet af overførselsadgangen

i regelsættet om økonomisk decentralisering.

Inden for de områder, der er omfattet af budgetgarantien, er der på landsplan en tendens til at udgifterne

er faldende. For Frederikshavn Kommune betyder det, at der er indregnet en negativ regulering

på 12,4 mio. kr. vedr. de budgetgaranterede områder.

PULJEBELØB

Der er ikke afsat midler til egentlige bevillingsreserver. Dette har nøje sammenhæng med det høje

bevillingsniveau, som betyder at det enkelte udvalg får tildelt én nettobevilling.

Nettobevillingen skal dække alle udvalgets aktiviteter, herunder nye budgetterede aktiviteter som

tages op i løbet af året. Opstår der behov for yderligere udgifter på et bestemt område, må udgifterne

findes indenfor udvalgets samlede bevilling, og der må foretages de nødvendige budgetomplaceringer.

I budgettet er der afsat følgende uudmøntede puljer på centralt hold:

Restsparekrav vedr. reduktion af prisskøn 6.425.620 kr.

Restpuljen fordeles i 2008 af direktionen

Indkøbspulje 5.215.000 kr.

Puljen fordeles i 2008 i henhold til konstaterede besparelser i

henhold til et projekt med eksterne indkøbskonsulenter der blev

igangsat i 2007.

Barselspulje 9.297.000 kr.

Puljen fordeles til de områder hvor der er konstateret fravær

p.g.a barsel.


PRISSKØN.

Generelle bemærkninger

Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over

pris- og lønudviklingen, som KL udsendte i Budgetvejledning 2008 i foråret og sommeren 2007.

Budgettet er udarbejdet i 2008-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2008,

fremskrevet med den forventede stigning i priser og lønninger.

KL forventer pr. september at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Lønninger

Varer og anskaffelser:

3,3 % 4,9 % 3,8% 3,8 %

a) Brændsel -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 %

b) Øvrige varer og anskaffelser

Tjenesteydelser:

1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

a) Entrpr. og håndværkerydelse 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,2 %

b) Øvrige tjenesteydelser 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,3 %

Vejet gennemsnit 3,2 % 4,2 % 3,5 % 3,5 %

Ovennnævnte skema er ekskl. stigninger vedr. overførsler til personer.

Oversigt over de i Frederikshavn Kommune indregnede pris- og lønstigninger, fordelt på de enkelte

udgifts- og indtægtsarter.

Indregnet pris- og lønstigning 2007-2011

07-08 08-09 09-10 10-11

1 Lønninger 3,3 % 4,9 % 3,8 % 3,8 %

2 Varekøb

2.2 Fødevarer 0,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

2.3 Brændsel og drivmidler -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 %

2.6 Køb af jord og bygninger 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

2.7 Anskaffelser 0,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

2.9 Øvrige varekøb 0,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

4 Tjenesteydelser

4.0 Tjenesteydelser uden moms 0,0 % 4,3 % 4,3 % 4,3 %

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 0,0 % 2,2 % 2,2 % 2,2 %

4.6 Betalinger til staten 3,2 % 4,2 % 3,5 % 3,5 %

4.7 Betalinger til kommuner 3,2 % 4,2 % 3,5 % 3,5 %

4.8 Betalinger til amtskommuner 3,2 % 4,2 % 3,5 % 3,5 %

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 0,0 % 4,3 % 4,3 % 4,3 %

5 Tilskud og overførsler:

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 3,3 % 4,9 % 3,8 % 3,8 %

5.2 Overførsel til personer 2,9 % 2,3 % 2,3 % 2,3 %

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 4,3 % 4,3 % 4,3 % 4,3 %

6 Finansudgifter 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %


Generelle bemærkninger

7 Indtægter:

7.1 Lejeindtægter 3,2 % 4,2 % 3,5 % 3,5 %

7.2 Salg af produkter og ydelser 3,2 % 4,2 % 3,5 % 3,5 %

7.6 Betalinger fra staten 3,2 % 4,2 % 3,5 % 3,5 %

7.7 Betalinger fra kommuner 3,2 % 4,2 % 3,5 % 3,5 %

7.8 Betalinger fra amtskommuner 3,2 % 4,2 % 3,5 % 3,5 %

7.9 Øvrige indtægter 3,2 % 4,2 % 3,5 % 3,5 %

8 Finansindtægter 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

8.4 Refusioner 2,9 % 2,3 % 2,3 % 2,3 %

8.5 Generelle tilskud 2,9 % 2,3 % 2,3 % 2,3 %

8.6 Statstilskud 2,9 % 2,3 % 2,3 % 2,3 %

8.7 Skatteindtægter 2,0 % 3,9 % 3,9 % 3,8 %

9 Interne udgifter og indtægter

9.1 Overførte lønninger 3,3 % 4,9 % 3,8 % 3,8 %

9.2 Overførte varekøb 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

9.3 Overførte anskaffelser 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

9.4 Overførte tjenesteydelser 3,4 % 3,8 % 3,6 % 3,6 %

9.7 Interne indtægter 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

KOMMUNAL INDKOMSTSKAT.

Lovgrundlaget.

Folketinget vedtog den 2. juli 1995 lov om kommunal indkomstskat og forskellige andre love, som

indeholdt et tilbud om budgetsikkerhed ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag samt ændringer

som følge af kommunal udligningsreform.

Loven indebærer, at Byrådet med virkning fra budgetåret 1996 kan vælge enten at budgettere med sit

eget skøn over udskrivningsgrundlaget, eller at budgettere med et af Indenrigs- og Sundhedsministeriet

udmeldt garanteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet træffer hvert år, i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, bindende beslutning herom.

Der er for 2008 to muligheder:

Selvbudgettering:

Kommuner, der vælger at budgettere udskrivningsgrundlaget selv, vil som hidtil i budgetåret få udbetalt

forskudsbeløb svarende til kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent.

Der vil som hidtil ske opgørelse af forskelsbeløb på grundlag af de oplysninger om

slutskatten, der opgøres af Told- og Skat pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2008 resultatet

opgøres i 2010). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2008 resultatet afregnes

i 2011).

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

Kommuner der vælger at basere indkomstskatterne på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil

i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

og kommunens udskrivningsprocent.

For disse kommuner er indkomstskatten endelig i den forstand, at der ikke foretages efterregulering

som følge af forskel mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det af Told- og Skat opgjorte

udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomster (herunder taksationer) for året.

Valg af budgetteringsmetode.

Ved 2. behandling af budgettet, vedtog Byrådet, at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for indkomstskat

og kirkeskat.


Generelle bemærkninger

Byrådet besluttede, at selvbudgettere med et udskrivningsgrundlag, der var af samme størrelse som

det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Valg af selvbudgettering betyder, at der i 2011 vil ske en efterregulering af forskellen mellem faktisk

betalt skat og forskudsvis modtaget skat vedrørende 2008 samt af generelle tilskud og udligningsordninger.

Kommunen havde ligeledes for 2007 valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. På baggrund af

skønnene for indkomstudviklingen 2007 - 2011 er der budgetteret med følgende efterreguleringer i

2010 og 2011:

2010 2011

Indkomstskat -9.286.000 kr. 6.969.000 kr.

Tilskud og udligning -42.996.000 kr. -41.379.000 kr.

Merindtægt -52.282.000 kr. -34.410.000 kr.

Årsagen til at vælge at selvbudgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2008 skyldes

den forventede gevinst i 2011. Valg af selvbudgettering i 2008 forventes at give en merindtægt i 2011

på 34.410.000 kr.

Merindtægten er sammensat af en negativ efterregulering af indkomstskatter, som følge af at indkomstgrundlaget

i 2008 ikke forventes, at nå op på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som

der selvbudgetteres med, og af en positiv efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløbene. Årsagen

til den positive efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløbene er, at nedgangen i befolkningstallet

ikke forventes at bliver så stort, som angivet ved statsgarantien. Der forventes en mindre fordeling af

det samlede tilskud i form af udligning til kommunerne, fordi den økonomiske udvikling i samfundet

forventes at blive større end forudsat i statsgarantien. Dermed bliver beløbet, som fordeles via statstilskuddet

– som nu fordeles efter befolkningsandel - større, hvilket efterreguleres i 2011.

Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:

Beregningen af udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt

i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2005 opgjort af Told og Skat pr. 1. maj 2007.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

for Frederikshavn Kommune ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.

1. Udskrivningsgrundlag 2005 (korrigeret) 6.919.823

2. Prisregulering fra 2005 til 2008, 10,2 % 705.822

= STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2008

vedrørende selvangivne indkomster.

7.625.645

Skatteprovenuet heraf ved 25,2 % er på 1.921.663

Kommunes egne beregningsforudsætninger af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag:

Der er taget udgangspunkt i de seneste kendte tal fra Skat, hvilket er de indberettede selvangivelser

for 2006 pr. 13/9-2007. I dette udgangspunkt mangler der en række selvangivelse. Disse er tillagt

med den erfaringsmæssige værdi pr. skatteyder. Samlet giver det et forventet udskrivningsgrundlag

for 2006 på 7.366,8 mio. kr.

I udskrivningsgrundlaget udvikling fra 2005 til 2006 er der en ekstraordinær stor stigning vedr. virksomhedsoverskud

og kapitalindkomst. Det vurderes, at denne stigning er et-årig, hvorfor udskrivningsgrundlaget

nedjusteres med 200 mio. kr.

Det korrigerede udskrivningsgrundlag fremskrives herefter med KL’s fremskrivningsprocenter til 2008

– niveau, beløbsmæssigt bliver det til 7.597,4 mio. kr. Dette er 28,2 mio. kr. under det statsgaranterede

udskrivningsgrundlag. På baggrund af den forholdsmæssige lille forskel er der valgt at budgettere

på statsgarantiniveauet.


Generelle bemærkninger

Da kommunen ikke har nogen ajourført befolkningsprognose, er der anvendt Danmarks Statistiks

befolkningsfremskrivning, alternativ 1, i skønnet over befolkningsgrundlaget. Dette betyder, at årene

2009 - 2011 er korrigeret med den forventede udvikling i befolkningen med det nuværende til- og

fraflytningsmønster samt den nuværende fødsels- og dødshyppighed.

Der er ikke taget højde for eventuel større til- eller fraflytning til kommunen.

Befolkningsfremskrivningen viser et fald i befolkningstallet i de kommende år. Dog viser den seneste

befolkningsfremskrivning pr. 1/1 2007, at faldet i befolkningstallet ikke er så markant, som det var ved

seneste befolkningsfremskrivning pr. 1/1 2006. (Det er på baggrund af denne befolkningsfremskrivning

at statsgarantien er beregnet.) Der er derfor i beregningerne vedr. skatter og generelle tilskud

indregnet et højere niveau i befolkningstallet med 210 personer.

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt.

I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 25,2 %. I forhold til 2007, hvor beskatningsprocenten

var 24,66 %, er der således tale om en forhøjelse på 0,54%.

I budgetoverslagsårene 2009 - 2011 er skatteprocenten ligeledes forhøjet til 25,2 %.

Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet.

Som nævnt foran, er der indarbejdet skatteindtægter på grundlag af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag

for 2008.

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag (svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag)

er fremregnet til 2009 - 2011 med KL’s skøn vedrørende stigning i udskrivningsgrundlaget, og der er i

beregningen korrigeret for udviklingen i befolkningstallet (nedgang i perioden).

Ad. skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget.

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2008 er fremregnet med KL’s skønnede stigning.

KL’s skøn over

udviklingen i udskrivningsgrundlaget pr. 3. juli 2007 på landsplan.

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

UDSKRIVNINGSGRL. I ALT 4,0 1,9 3,9 3,8 3,7%

For perioden 2008-2011 ser prognosen således ud:

Indkomstskøn 2008 - 2011

Selvangivne indkomster Frederikshavn Kommune.

Alle beløb i 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 7.625.645

Forventet stigning 3,9% 3,8% 3,7%

Fremskrevet udskrivningsgrundlag 7.923.045 8.224.121 8.528.413

Folketal pr. 1.1. 62.585 62.219 61.767 61.257

Indeks – folketal 2007 = 100 (afr.) 100 99,4 98,7 97,9

Korrigeret udskrivningsgrundlag (afr.) 7.625.645 7.876.711 8.116.720 8.347.397

Skatteprocent 25,2% 25,2% 25,2% 25,2%

Skatteprovenu 1.921.663 1.984.931 2.045.413 2.103.544


EJENDOMSSKATTER.

Generelle bemærkninger

Kommunens udskrivning af ejendomsskatter i regnskabsåret 2008 skal ske på grundlag af ejendomsvurderingen

pr 1. oktober 2006. Det er dermed stigningen i de faktiske grundværdier pr.

1.10.2005 til den 1.10.2006, som indgår i budgettet for 2008.

Ejendomsskatteprovenuet er budgetteret ud fra de afgiftspligtige grundværdier, og en grundskyldspromille

på 29,9 (12,3 for produktionsjord). Grundskyldspromillen er hævet med 3,68 promille i forhold

til 2007 hvor den var 26,22.

I budgetoverslagsårene 2009 – 2011 er der indarbejdet en grundskyldspromille på 29,9.

I overslagsårene er der indregnet en stigning i grundværdier i forhold til budget 2007 på 6,8% pr. år.

DÆKNINGSAFGIFT.

Kommunal grundskyld 2008:

Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme 5.551.018.000 kr.

Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord 800.178.000 kr.

Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme 29,90 ‰

Grundskyldspromille: Produktionsjord 12,30 ‰

Samlet grundskyldsprovenu 175.817.620 kr.

Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal

opkræves dækningsafgifter af grundværdier og forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves som

bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til

kommunerne af fast ejendomme).

Dækningsafgiften af grundværdien af statsejendomme opkræves med en promille, der svarer til

grundskyldspromillen. Det vil i 2008 sige 29,90 ‰.

Dækningsafgift af grundværdien af øvrige ejendomme opkræves med en promille svarende til halvdelen

af grundskyldspromillen. Det vil i 2008 sige 14,95 ‰.

Dækningsafgift af forskelsværdien svares med en af Byrådet fastsat promille, som højst kan udgøre

8,75 ‰. Der opkræves i 2008 med maks. satsen, hvilket vil sige 8,75 ‰.

Provenuet af ovennævnte dækningsafgifter er i budgettet indregnet med i alt 7.219.740 kr.

LIKVIDE MIDLER.

Ved udgangen af regnskabsåret 2006 var de 3 kommuners beholdning af likvide midler negativ, nemlig

–57,2 mio. kr. Det skønnes, at der i 2007 vil blive opsparet 60,6 mio. kr. til de likvide midler.

Det forventes derfor, at kommunen ved starten af budgetåret 2008 vil have en positiv kassebeholdning

på ca. 3,4 mio. kr.

I budgetperioden 2008 - 2011 forventes der følgende opsparing og forbrug.

2008 2009 2010 2011

Opsparing 70.034.000 110.697.000 63.419.000

Forbrug 19.236.000

Ultimobeholdningen vil herefter udgøre:

2008 2009 2010 2011

Ultimo året 73.436.000 54.200.000 164.897.000 228.316.000

Det skønnes at den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets

regler (d.v.s. uden de deponerede midler), i kalenderåret 2008 vil være på 87,6 mio. kr.


Generelle bemærkninger

Det skønnes at den gennemsnitlige kassebeholdning i kalenderåret 2008, inkl. deponerede midler, vil

være 161,5 mio. kr.

LÅNEOPTAGELSE I 2008 OG LANGFRISTET GÆLD.

Der er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 22.793.000 kr. i 2008. Låneoptagelse vedrører

renovering af skolebygninger.

Specifikationen af de låneberettigede anlægsudgifter fremgår af de sidste sider i investeringsoversigten

i dette budget.

I budgettet er det indregnet, at lånefinansiere anlægsudgifter, som Indenrigs- og Sundhedsministeriets

lånebekendtgørelse automatisk giver adgang til at optage lån til.

Byrådet skal senere tage stilling til, størrelsen på lånet samt hvilken løbetid lånet skal optages.

Lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog

kan lån til opførelse eller erhvervelse af almene ældreboliger have længere løbetid.

For 2008 er der hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet søgt om dispensation til optagelse af lån ud

over det, som lånebekendtgørelsen giver mulighed for.

På kommunens ansøgning om dispensation fra lånerammen for 2008, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet

meddelt kommunen dispensation på 8,8 mio. kr. vedr. anlægsudgifter på folkeskoleområdet

og 3,1 mio. kr. til rådhusprojektet.

Oversigt over udviklingen i Frederikshavn Kommunes lånegæld 2007 – 2011

2007 2008 2009 2010 2011

Gæld primo året 893.091.118 930.135.118 866.505.848 843.334.998 815.701.838

Afdrag -80.830.000 -86.421.800 -82.537.380 -83.164.690 -80.930.480

Nye lån 117.874.000 22.792.530 59.366.530 55.531.530 13.782.530

Netto 37.044.000 -63.629.270 -23.170.850 -27.633.160 -67.147.950

Gæld ultimo året 930.135.118 866.505.848 843.334.998 815.701.838 748.553.888

Indbyggertal 62.658 62.261 61.895 61.527 61.169

Gæld pr. indbygger 14.845 13.917 13.625 13.258 12.237

indeks: 2007 = 100 100,0 93,8 91,8 89,3 82,4

En del af den langfristede gæld vedrører det brugerfinansierede område. Disse lån er igennem årene

optaget med baggrund i forsyningsvirksomhedernes anlægsinvesteringer.

Pr. 1. januar 2007 udskilles varme-, vand- og spildevandsforsyningen som selvstændige aktieselskaber.

De nye selskaber indfrier ikke hele deres gæld til kommunekassen på en gang, men betaler årligt

renter og afdrag til forrentning og nedbringelse af deres gæld.

INDKØBSAFTALER.

I Frederikshavn Kommune bliver der etableret indkøbsaftaler, der gælder for alle kommunens centrale

og decentrale brugere. Flest mulige varegrupper bliver konkurrenceudsat i henhold til Tilbudsloven

og EU-udbudsdirektivet.

Der vil i 2008 blive iværksat endnu flere EU-udbud, da kommunen som følge af sin størrelse er udbudspligtige

på langt flere områder.

Indkøbsaftalerne skal sikre, at Frederikshavn Kommune køber sine varer og tjenesteydelser efter

princippet ”bedst og billigst” – det vil sige på de økonomisk mest fordelagtige betingelser.

Indkøbsdisponeringen skal som hovedregel foretages decentralt. De enkelte forvaltninger og institutioner

foretager således selv indkøb og er derfor ansvarlig for, at disse køb sker i overensstemmelse

med kommunens indkøbspolitik. Indkøbskontoret vil i samarbejde med de decentrale enheder etablere

et samarbejde, der sikrer at indkøbsaftalerne indgås under hensyntagen til de decentrale enheders


Generelle bemærkninger

krav og behov, samt at der i udbuddet bliver medtaget miljøkrav og ønsker i nødvendigt og relevant

omfang.

En af de primære opgaver i 2008 bliver at få styrket kontakten og kommunikationen med de decentrale

brugere. Derudover skal kommunens E-handelssystem, Web-indkøb, implementeres og integreres

ved alle de nye brugere i kommunen.

Der er vedr. indkøbsrabatter indregnet en besparelsespulje i budgettet i 2008 på 5,2 mio. kr. og i

2009 og hvert af de efterfølgende år en pulje på 7,8 mio. kr. Disse puljer skal fordeles til de områder

der opnår besparelse som følge af indgåelse af nye indkøbsaftaler. I forbindelse med besparelseskravene

er der tilknyttet eksterne konsulenter der skal udpege områder med potentiale for indgåelse

af nye aftaler med besparelser samt de skal dokumentere besparelserne i forbindelse med udmøntning.

FASTSÆTTELSE AF TAKSTER .

Den Kommunale Styrelseslov indeholder bestemmelser om, at de væsentligste takster SKAL godkendes

af Byrådet i et møde.

De enkelte takster og taksternes størrelse fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet (jfr.

Takstoversigten).

Ved ændringer af takster i budgetåret, skal disse ændringer behandles på åbne møder af Byrådet.

Det er således ikke muligt for forvaltninger eller udvalg selv at fastsætte eller ændre taksternes størrelse.

Den Kommunale Styrelseslov § 41 a lyder således:

"Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder

og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt

skolefritidsordninger skal træffes af Kommunalbestyrelsen".

I henhold til lovgivningen skal Byrådet stadig godkende taksterne for vand- og spildevandsforsyningen,

til trods for at disse er udlagt i aktieselskaber. Det er der derimod ikke krav om for varmetaksternes

vedkommende.

BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE

Under Teknisk Forvaltning er der etableret en afdeling, der skal forestå koordineringen af vedligeholdelsen

af samtlige kommunale bygninger.

Ejendomssektionen skal i maj måned hvert år udarbejde et forslag for en 5-årig periode over hvilke

vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres. Forslaget behandles i Direktionen og Økonomiudvalget

og det vedtages endeligt af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet.

I budgetforslaget er der indarbejdet en pulje på 11,923 mio. kr. vedr. renovering af skoler og 6,047

mio. kr. vedr. øvrige bygninger.

Ud over ovennævnte puljer er der afsat henholdsvis 31,682 mio. kr. og 10,22 mio. kr. til renovering af

Frederikshavn Rådhus og investeringer i Sæby skoler, der er i 2009 afsat tilsvarende beløb til formålene.

Der er afsat en pulje på 22,995 mio. kr. til opgraderinger af skoler jf. bygningsatlas. I overslagsårene

er der ligeledes afsat midler til formålet.

RETNINGSLINIER FOR FORDELING AF KOMMUNALE OPGAVER BLANDT KOMMUNENS HÅNDVÆRKERE:

Ved større bygningsarbejder, der ikke er reparationsarbejder/driftsopgaver, må der altid indhentes

tilbud fra mindst 2 håndværkere på hvert fagområde.

Ved mindre reparationsopgaver kan der benyttes “faste” håndværkerfirmaer, der “er tilknyttet” de

forskellige kommunale ejendomme.

Retningslinierne gælder for alle forvaltningsområder inklusiv arbejder på “rådhusøens” bygningskomplekser.

Nye håndværkerfirmaer har selvfølgelig mulighed for at “komme ind på markedet” ved de

mindre reparationsopgaver. Det er her op til de enkelte forvaltninger at tage hensyn til en


Generelle bemærkninger

rimelig fordeling af opgaverne, ligesom man fortsat må vurdere de enkelte arbejders pris og

kvalitet ud fra en fornuftsvurdering.

BEFOLKNINGSFREMSKRIVNINGEN:

I nedenstående tabel vises udviklingen i kommunens befolkningstal for den samlede befolkning samt

nogle udvalgte aldersgrupper.

Tallene for 2006 er de faktiske befolkningstal, tallene for 2007 – 2011 er fremskrevne tal.

Fremskrivningen er fra sommeren 2006 og er grundlaget for budgetlægning for 2008. Danmarks Statistik

har udarbejdet en ny befolkningsfremskrivning i juli 2007. Denne er ikke benyttet, da den administrative

budgetlægning sker i maj - juni

Fremskrivning

2006 2007 2008 2009 2010 2011

I alt 63.084 62.658 62.261 61.895 61.527 61.169

Indeks: 2006 = 100 100,0 99,3 98,7 98,1 97,5 97,0

0 - 2 årige 1.846 1.791 1.745 1.690 1.640 1.599

Indeks: 2006 = 100 100,0 97,0 94,5 91,5 88,8 86,6

3 - 5 årige 2.009 1.950 1.913 1.868 1.818 1.775

Indeks: 2006 = 100 100,0 97,1 95,2 93,0 90,5 88,4

6 - 16 årige 8.784 8.690 8.504 8.369 8.157 7.981

Indeks: 2006 = 100 100,0 98,9 96,8 95,3 92,9 90,9

17 - 24 årige 4.960 4.912 4.897 4.883 4.947 4.951

Indeks: 2006 = 100 100,0 99,0 98,7 98,4 99,7 99,8

25 - 64 årige 34.269 33.908 33.500 33.011 32.468 31.938

Indeks: 2006 = 100 100,0 98,9 97,8 96,3 94,7 93,2

65 - 79 årige 8.342 8.486 8.729 9.049 9.450 9.819

Indeks: 2006 = 100 100,0 101,7 104,6 108,5 113,3 117,7

80 + år 2.874 2.921 2.973 3.025 3.047 3.106

Indeks: 2006 = 100 100,0 101,6 103,4 105,3 106,0 108,1

BUDGETBEMÆRKNINGER VEDTAGET VED 2008 BUDGETTETS 2. BEHANDLING.

I forbindelse med forhandlingerne vedr. budget 2008 blev det besluttet, at følgende bemærkninger

skulle indgå i budgettet for 2008.

Kulturarven i oplevelsesøkonomien

Der udarbejdes en museumspolitik, hvis formål er at skabe helhed og sammenhæng på museumsområdet,

at relatere udviklingen på museumsområdet til kommunens overordnede visioner og strategier,

herunder visionen om at udvikle områder under overskriften ”kunst og kystturisme”og at skabe

fremdrift for det enkelte museum.

Udviklingen på museumsområdet skal være bæredygtig både ud fra et kulturelt perspektiv med bevaring

og formidling af kulturarv og ud fra et kommercielt perspektiv, hvor museerne er oplevelsescentre

med tiltrækningskraft over for et relativt bredt lokalt, nationalt og internationalt publikum.

Det forventes, at museerne i et samarbejde museerne imellem og med eksterne parter udvikler nye,

alsidige formidlingsformer, der er synlige udadtil, og som benytter sig af moderne informationsteknologi.

Museumspolitikken skal beskrive, hvordan museumsanlæggene og museernes forskellige rum

kan benyttes til relaterede kulturelle og kommercielle aktiviteter.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet:

Budgetbeløb til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet på Sundhedsudvalgets

område kan ikke uden byrådets godkendelse anvendes til andre formål. Sundhedsudvalget kan der-


Generelle bemærkninger

med ikke omplacere midler fra budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet

til andre udgiftsområder inden for udvalgets ansvarsområde uden byrådets godkendelse.

Forvaltningsrevision på Det Social udvalgs område.

Det sociale område udgør en meget stor del af driftsbudgettet. Socialudvalgtes opgaveområder er

generelt og konkret under et udgiftspolitisk pres På personalesiden har området set de første tegn på

rekrutteringsproblemer, og der skal gøres en massiv indsats for gøre jobbene mere attraktive.

Tilførselen af flere midler til området kan ikke stå alene.

Derfor skal der gennemføres en udvidet forvaltningsrevision af socialudvalgtes opgaveområder. Denne

skal indeholde en analyse af sammenhængen mellem og udviklingen i udgifter, og serviceniveau

og de fastlagte kvalitetsstandarder. Heri skal indgå en sammenlignende analyse af de udførende

enheder.. Det skal samtidig bemærkes at handicapområdet skal undersøges indgående.

Formålet med den udvidede forvaltningsrevision er bl.a at søge at besvare nedenstående spørgsmål:

• visiteres der i overensstemmelse med den politisk fastlagte kvalitetsstandard.

• skal kvalitetsstandarden reguleres, og i bekræftende fald hvor og hvordan ?

• opnås der den højeste og samme service for de anvendte midler? I den forbindelse skal der

blandt andet ses på:

o struktur

o intern organisering, herunder opbygning af ledelsesstrukturen

o arbejdstilrettelæggelsen - her inddrages erfaringer med selvstyrende grupper

o bureaukrati og registreringer – i hvilket omfang anvendes tid til ”overflødige” opgaver.

Sidstnævnte omfatter også den centrale administration.

Analysen skal foregå med størst mulig direkte involvering af medarbejdere og ledere, men projektstyres

af ekstern part.

Oprettelse af vuggestuepladser i Sæby.

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2008 beslutter Byrådet, at anlægsudgifterne til vuggestuepladser

i Sæby og Østervrå, hvortil der i overslagsåret 2009 er afsat et rådighedsbeløb på 6.500.000

kr., skal afholdes i 2009.

Budgetstyring.

Yderligere bevillinger/forpligtelser i 2008 kan kun gives i enighed mellem budgetforligspartierne.

ELSAM-midlerne.

Det fastslås , at provenuet fra salg af ELSAM-aktien i videst mulig omfang skal anvendes til løsning af

udviklingsopgaver af stor kommunal interesse.


Generelle bemærkninger

Serviceudgifter, overførselsudgifter og forsyningsvirksomheder.

Kommunens nettoudgifter til drift, efter fradrag af statsrefusioner opdeles i 3 typer:

• Takstfinansierede forsyningsvirksomheder

• Overførsler

• Serviceudgifter

Serviceudgifterne er alle de kommunale udgifter, som ikke er nævnt under Takstfinansieret drift eller

overførsler.

2008 2009 2010 2011

Drift netto i alt 3.364.907.850 3.352.097.510 3.338.715.680 3.340.781.220

Statsrefusion netto i alt -536.267.100 -529.144.850 -534.441.720 -525.156.010

Nettodrift og refusion - i alt 2.828.640.750 2.822.952.660 2.804.273.960 2.815.625.210

Takstfinansieret drift:

Renovation -320.390 -585.260 -585.260 -585.260

Takstfinansieret drift i alt -320.390 -585.260 -585.260 -585.260

Overførsler:

3.45 Erhvervsgrunduddanelse 376.280 376.280 376.280 376.280

3.77 Daghøjskoler 0 0 0 0

5.60 Introduktionsprogram m.v. -1.299.800 -1.299.800 -1.299.800 -1.299.800

5.61 Introduktionsydelse 1.273.040 1.273.040 1.273.040 1.273.040

5.65 Repatriering 48.580 48.580 48.580 48.580

5.67 Personlige tillæg m.v. 8.238.550 8.238.550 8.238.550 8.238.550

5.68 Førtidspension 50% ref. 30.308.510 30.308.510 30.308.510 30.308.510

5.69 Førtidspension 35% ref. For 1/1-03 65.701.950 65.701.950 65.701.950 65.701.950

5.70 Førtidspension 35% ref. Efter 1/1-03 70.835.880 70.844.010 70.503.800 70.503.800

5.71 Sygedagpenge 91.404.450 95.476.830 100.072.120 100.072.120

5.72 Sociale formål 14.084.220 14.084.220 14.084.220 14.084.220

5.73 Kontanthjælp 44.216.830 48.037.230 52.632.520 52.632.520

5.74 Kontanthjælp vedr. flygtninge -10 -10 -10 -10

5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 15.495.210 11.495.720 -7.801.690 6.698.700

5.76 Boligydelse til pensionister 32.639.670 32.639.670 32.639.670 32.639.670

5.77 Boligsikring 14.809.520 14.649.270 14.616.760 14.616.760

5.80 Revalidering m.v. 26.118.540 26.118.540 26.118.540 26.118.540

5.81 Løntils. til pers. i fleksjob m.v. 50.513.590 57.739.860 66.930.450 66.930.450

5.97 Seniorjob til personer ober 55 år 685.680 1.374.820 2.060.500 2.060.500

5.98 Beskæftigelsesordninger 13.337.870 11.475.480 11.345.040 11.345.040

5.99 Pulje vedr. budgetgarant. områder 0 0 0 0

Overførsler i alt - netto 478.788.560 488.582.750 487.849.030 502.349.420

Sammendrag:

Serviceudgifter 2.350.172.580 2.334.955.170 2.317.010.190 2.313.861.050

Takstfinansieret drift -320.390 -585.260 -585.260 -585.260

Overførselsudgifter 478.788.560 488.582.750 487.849.030 502.349.420

Drift og refusion i alt - netto 2.828.640.750 2.822.952.660 2.804.273.960 2.815.625.210


Generelle bemærkninger

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM BELV VEDTAGET VED BYRÅDETS 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

FOR 2008- 2011

lbnr. Driftsbudgettet - serviceudgifter: 2008 2009 2010 2011

Økonomiudvalget:

1 Beredskab, risikobaseret dimensionering 36.000 36.000 36.000 36.000

2 Beredskab, kommuneabonnement Falck 82.000 82.000 82.000 82.000

3

Pulje til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø 500.000

4

Kommunal medfinansiering af landdistriktsindsatsen 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

79 Sparede driftsudgifter, administrationsbygninger -306.600 -1.839.600 -2.033.162 -6.949.600

Socialudvalget:

5 Plejeydelser under frit leverandørvalg 19.500.000 19.500.000 19.500.000 19.500.000

6 Rekrutering, flere elever og voksenelever 3.700.000 3.700.000 3.700.000

7 Elever finansieres af kvalitetsreformen -3.700.000 -3.700.000 -3.700.000

8 Ledsagerordning 800.000

Sundhedsudvalget

9 Hjælpemidler 4.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

10 Hjælpemidlerne leasing finansieres - leasingaf- -4.000.000 -2.500.000 -2.500.000 -2.500.000

giften kan afholdes indenfor eksisterende budget

Børne- og Ungdomsudvalget

11

Dagpleje - normering forøges med 25 ekstra pladser 1.672.000

12 Ekstra børnehavepladser 1.116.000

13 Vuggestuepladser i Sæby og Østervrå 0 440.000 440.000 440.000

14 Betaling til andre kommuner vedr. undervisning af

anbragte børn 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

15 Krisecenter - kompensation for manglende frivillige 150.000 150.000 150.000 150.000

16 Handicapområdet - børn og unge 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

17 Ungdomshus - café - udvikling 200.000

18 Udgifter vedr. kommunikationsinstitutter 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000

19 Overført fra pulje vedr. tidligere amtsopgaver -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000

80 Forøgelse af skolernes driftsbudget 13.183.800 18.804.800 15.534.400 15.534.400

Kultur- og Fritidsudvalget

20 Skagen Ridehus 150.000 148.000 146.000 143.000

21 Skagen Kulturhus 0 2.000.000

22 Mungo Park - driftsbevilling 300.000

23 Folkeoplysningen 2.000.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

24 Skagen Museum - driftsforøgelse 778.000 778.000 778.000 778.000

25 Sæbygaard 500.000 500.000 500.000 500.000

26 Nellemands Have 500.000 500.000 500.000 500.000

27 Sæby Museum 200.000

81 Øgede driftsudgifter til Foreningernes Hus 2.555.000

Teknisk Udvalg

28 Naturområdet 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

29 Strandrensning og serviceanlæg ved strande 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Driftsbudgettet - overførselsudgifter:

Arbejdsmarkedsudvalget:

30 Ikke budgetgaranterede overførselsydelser 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000