Kvalitetsstandarder & indsatskatalog - Herlev Kommune

herlev.dk

Kvalitetsstandarder & indsatskatalog - Herlev Kommune

Indholdsfortegnelse 2

Kvalitetsstandard & indsatskatalog, indledning 4

1 Indsats med henblik på at udvikle / fastholde funktioner /

kompetencer

1.1 Hverdagens aktiviteter 11

1.1.2 Forandringsprocesser 11

1.1.2.1 Kriser 11

1.1.3 Fremme sundhed og forbygge sygdom 12

1.1.3.1 Undersøgelser 12

1.1.3.2 Behandling 13

1.1.4 Måltider mad og drikke 14

1.1.4.1 At indtage mad / drikke 14

1.1.4.2 At tilberede / anrette / mad / drikke 15

1.1.4.3 Opvask / oprydning i relation til måltider / mad/ drikke 16

1.1.5 Personlig hygiejne 17

1.1.5.1 Bad 17

1.1.5.2 Øvre toilette 18

1.1.5.3 Nedre toilette 19

1.1.5.4 Af / påklædning 20

1.1.5.5 Toiletbesøg 21

1.1.6 Færden 22

1.1.6.1 Forflytninger 22

1.1.6.2 Færden indendørs 23

1.1.6.3 Færden udendørs 24

1.1.7 Husførelse 25

1.1.7.1 Rengøring 25

11

2


1.1.7.2 Tøjvask 26

1.1.7.3 Indkøb 27

2 Indsats med henblik på at sikre / udføre opgaver 28

2.1 Praktiske opgaver 28

2.1.1 Rengøring 28

2.1.1.1 Grundig rengøring (1 gang årligt) 28

2.1.1.2 Rengøring 30

2.1.1.3 Oprydning (således at der kan gøres rent) 33

2.1.1.4 Bortskaffelse af skrald 35

2.1.1.5 Linnedskift 37

2.1.2 Tøjvask 39

2.1.2.1 Vask i egen maskine 39

2.1.2.2 Vask ved vaskeordning 41

2.1.2.3 Samle og pakke vasketøj til vaskeordning 43

2.1.2.4 Lægge vasketøj på plads efter vask i vaskeordning 45

2.1.3 Indkøb 47

2.1.3.1 Skrive indkøbsseddel 48

2.1.3.2 Hente indkøbsseddel 50

2.1.3.3 Indkøbsordning 52

2.1.3.4 Indkøb ved personale 54

2.1.4 Mad 56

2.1.4.1 Tilberedning og anretning af mad + drikkevarer 56

2.1.4.2 Servering af mad + drikkevarer 58

2.1.4.3 Rydde op / vaske op efter måltid 60

2.1.4.4 Madservice med levering 62

3


2.1.5 Administration 64

2.1.5.1 Pengeinstitut 64

2.2 Personlig opgaver 66

2.2.1 Personlig hygiejne 66

2.2.1.1 Bad 66

2.2.1.2 Personlig toilette 68

2.2.1.3 Hjælp til kropsbårne hjælpemidler 70

2.2.1.4 Toiletbesøg 72

2.2.2 Indtagelse af mad + drikke 74

2.2.2.1 Indtagelse af mad + drikke 74

2.2.2.2 Medicingivning 76

2.2.3. Tilsyns- / omsorgsbesøg 78

2.2.3.1 Tilsyns / omsorgsbesøg 78

2.2.4 Mobilitet 80

2.2.4.1 Forflytning 80

2.2.4.2 Vending / lejring 82

2.2.4.3 Afspænding / udstrækning 84

3 Plejebolig 86

3.1 Hverdagsliv i plejebolig 86

Bilag 1. Værdigrundlag 88

Bilag 2. Retningslinjer for støtte til pasning af børn i forbindelse med

forældres sygdom

Bilag 3. § 94a Fleksibel hjemmehjælp 92

91

4


$

!

"

#

Kvalitetsstandarder & indsatskatalog

% # &

"

# "

• '

• ( #

• ) #

• #

• *#

• +

• ) "

'! !

/ " / #

/

# "

0

! ! #

, -."

1 !

2 " % " "

2 "

% 2

# "

1

2 "

% "

"

"

5


# 2

/ 2

"

3 &

• 4 2

• 4

• 4

• 4 !

• 4

( !

"

3 5

# !

! "

6 3

Borgerens

Hverdagsliv

(Deltagelse)

Hvad oplever,

ønsker og

prioriterer

borgeren?

Helhedsvurdering

Personlige

faktorer

Den faglige

vurdering

(Aktivitet)

Konsekvenser

af svækkelse,

sygdom og

handicap

Grundlaget for

afgørelsen

Boligens

indretning

1 !

• 4 7


• 7 2

Den tværfaglige

journal

(Kroppen)

Årsager/fagligt

beslutnings- og

handlegrundlag

Mentale/fysiske

funktioner

Diagnoser

Mål

Det

retningsgivende

mål

Hvad skal være

retningsgivende

for leveringen af

indsats?

Afgørelse

Kataloget over

indsatsområder

Hvad

iværksættes i

relation til den

enkelte borger?

# # ! &

6


• + !

• ' 2

• % #

• #

• 4

1 2 " #

! # "

1 # #

"

6 4 , .

Borgerens hverdags liv Udførelse Betydning

Aktiviteter i et hverdagsliv

Skema A

At komme omkring

Måltider

Personlig hygiejne

Daglig husførelse

Indkøb

Vedligeholdelse af bolig og have

Arbejde uddannelse

Kontakt til familie og venner

Interesser og hobbies

Udfører

selv

Udfører

dele af

aktiviteten

Udfører

ikke selv

aktiviteten

Ikke

relevant

Oplever ikke

Begrænsninger

Oplever

begrænsninger

7


% !

!89 2

7 2 "

8" 4

" 4

-" 4

:" 4

;" 4


Skema B2 0

B2 - 1 Mental tilstand

B2- 2 Fysisk tilstand

3 &

3 8&

3 &

3 -&

1

1

1

1

3 :& *

#

# "

1 #

# >

! >"

/ !

!

"

! 2 2

7 # ! # "

) # !

# " * 2

# "

" 6

6 8;

8 " /

# "

/ #

! ! "

4 # "

1

#

2

#

3 4

#

#

9


1 2 #

# # "

1 2 2 2

?=- 2 " ? :

5 6 6 , ;."

5 # !

# "

0 2

!

" !

2

! "

" $ #

/

"

$ # #

# " " # &

)

+ # #

/ #

32 #

4

/ !

2 "

" ;@ "

3# 2 &

A #

6 #

B

6 #

% !

10


Indsatsområderne i Herlev Kommune

Beskrivelse af hvert enkelt indsatsområde.

Indsats områderne i Herlev Kommune

Beskrivelse af hvert enkelt indsatsområde.

1. Indsats med henblik på at udvikle / fastholde funktioner og

kompetencer

1.1. Hverdagens aktiviteter

1.1.2 Forandringsprocesser

1.1.2.1 Kriser

Hvad er indsatsens Sundhedslov § 138

lovgrundlag

Hvilket behov Kriser, af sociale hændelser, sygdom, dødsfald

dækker

indsatsen

Hvad er formålet Gennemlevelse af en opstået krise

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter Samtale, bearbejdelse af krisen

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau:B1-16:2, B2-1:2

kriterier indgår for

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Vurderes individuelt efter krisens omfang, og

borgens tilstand

Instruktion til opgaven XX antal gange

Periode for indsatsens omfang XX antal gange

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Hjemmesygeplejersker

Kompetence til

udfører

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Hjemmesygeplejersker

Gratis

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

11


1.1.3 Fremme sundhed og forbygge sygdom

1.1.3.1 Undersøgelser (demenstest, kontinent udredning, udredning

af udviklingspotentiale, ADL test, udarbejdelse af træningsplan mv.)

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan modtage

indsatsen og hvilke

kriterier indgår for

tildeling af

indsatsen

Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2,

Sundhedslov § 138

Undersøgelser

Udvikling, afklaring og planlægning af borgerens

funktioner og kompetencer

Test: - Demens observation

- Ble udredning

- Udredning af udviklings potentiale

- ADL test

- Udarbejdelse af program

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-16:1,B1-17:1, B2-1:1, B2-

2:1

Indsatsens omfang Afhængig af testens omfang, indsatser a 30 – 60

min.

Valg af leverandør Der er her ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Hjemmesygeplejerske

Genoptræningsafdelingen

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Demens koordinator

Hjemmesygeplejerske

Fysioterapeut

Ergoterapeut

Demens koordinator

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

12


1.1.3 Fremme sundhed og forbygge sygdom

1.1.3.2 Behandling (sikre/udfører)

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2,

Sundhedslov § 138

Oplæring og vejledning i behandlinger

Sikre og udfører, oplæring samt vejlede i

behandlinger

Undervisning/vejledning af borgeren i brug af

apparaturer, f.eks. blodsukkermålings apparat,

insulin pen, pep maske, ilt apparat.

Undervisning/vejledning i kropsbårne hjælpemidler,

f.eks. strømpepåtager, korset, arm og ben proteser.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau:B1-1:1, B1-2:1, B1-16:1, B2-

1:1, B2-1:1

Indsatsens omfang Indsatsen ydes efter behov.

Instruktion til opgaven 2 gange

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Hjemmesygeplejerske

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Herlev Kommunes Hjemmepleje

Fysioterapeut

Ergoterapeut

Hjemmesygeplejerske

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

13


1.1.4 Måltider, mad og drikke

1.1.4.1 At indtage mad / drikke

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2

Udvikle/fastholde evnen til at indtage mad/drikke

Udvikle/ fastholde borgerens evner til at mestre

spise/drikke situationer.

At borgeren bliver selvhjulpen, mht. indtagelse af

mad og drikke.

Træning i spise/drikke situationen og i brug af

spiseredskaber.

Støtte op om strategier til at mestre hverdagen.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-1:2, B1-2:2, B2-1:1, B2-2:1

Indsatsens omfang Indsatsen ydes efter behov 1-5 gange pr. dag

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Kompetence til

udføreren

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Herlev Kommunes hjemmepleje

Ergoterapeuter

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

14


1.1.4 Måltider, mad og drikke

1.1.4.2 At tilberede / anrette mad / drikke

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2

At tilberede/anrette mad/drikke

Udvikle/fastholde borgerens evne til at

tilberede/anrette mad/drikke.

Træning: Køkkenaktiviteter som, deltagelse i

madlavning.

Instruktion i brug af køkkenredskaber.

Kognitiv træning (f.eks. overblik, hukommelse og

rumlige problemer).

Motivere til et aktivt liv.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-10:2, B2-1:1, B2-2:1

Indsatsens omfang Indsatsen ydes efter behov.

Instruktion til opgaven 2 - 3 gange

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Herlev Kommunes hjemmepleje

Ergoterapeuter

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven.

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

15


1.1.4 Måltider, mad og drikke

1.1.4.3 Opvask / oprydning i relation til måltider / mad / drikke

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2

Opvask/oprydning i relation til måltider/mad/drikke

Udvikle/fastholde borgerens evne til

opvask/oprydning i relation til måltider/mad/drikke

Træning: Køkkenaktiviteter som, deltagelse i

opvask/oprydning i relation til måltider/mad/drikke

Instruktion i brug af køkken, køkkenredskaber,

Kognitiv træning (f.eks. overblik, hukommelse og

rumlige problemer).

Motivere til et aktivt liv.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-10:1, B1-17:1, B2-1:1, B2-

2:1

Indsatsens omfang Indsatsen ydes efter behov.

Instruktion til opgaven 2 gange

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Herlev Kommunes hjemmepleje

Ergoterapeuter

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

16


1.1.5. Personlig hygiejne

1.1.5.1 Bad

Hvad er indsatsens Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2,

lovgrundlag Sundhedslov § 138

Hvilket behov Udvikling/fastholdelse af borgerens evne til at tage

dækker

bad.

indsatsen

Hvad er formålet Udvikle/fastholde borgerens evne til at tage bad

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter At tage brusebad

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

modtage indsatsen Med funktionsniveau: B1-3:1, B2-1:1, B2-2:1

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes ugentlig.

Instruktion til opgaven 2 gange

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Herlev Kommunes hjemmepleje

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Ergoterapeuter

Hjemmesygeplejerske

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

17


1.1.5 Personlig hygiejne

1.1.5.2 Øvre toilette

Hvad er indsatsens Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2,

lovgrundlag Sundhedslov § 138

Hvilket behov Udvikling/fastholdelse af borgerens evne til at udføre

dækker

øvre toilette

indsatsen

Hvad er formålet Udvikle/fastholde borgerens evne til at udføre øvre

med

toilette.

indsatsen

Hvilke aktiviteter At udfører øvre toilette.

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

modtage indsatsen Med funktionsniveau: B1-4:1, B1-5:1, B2-1:1, B2-2:1

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes dagligt eller, efter behov.

Instruktion til opgaven 2 – 3 gange

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Herlev Kommunes hjemmepleje

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Ergoterapeuter

Hjemmesygeplejersker

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

18


1.1.5 Personlig hygiejne

1.1.5.3 Nedre toilette

Hvad er indsatsens Sundhedslov § 138

lovgrundlag

Hvilket behov Udvikling/fastholdelse af borgerens evne til at udføre

dækker

nedre toilette

indsatsen

Hvad er formålet Udvikle/fastholde borgerens evne til at udføre nedre

med

toilette.

indsatsen

Hvilke aktiviteter At udfører nedre toilette.

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-4:1, B1-7:1, B2-1:1, B2-2:1

kriterier indgår for

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes ugentlig.

Instruktion til opgaven XX antal gange

Periode for indsatsens omfang XX antal gange

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje

Kompetence til

udfører

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Hjemmesygeplejersker

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale

kan efter oplæring varetage dele af opgaven.

Gratis

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

19


1.1.5. Personlig hygiejne

1.1.5.4 Af / påklædning

Hvad er indsatsens Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2,

lovgrundlag Sundhedslov § 138

Hvilket behov Udvikling/fastholdelse af borgerens evne til at

dækker

foretage af/påklædning

indsatsen

Hvad er formålet Udvikle/fastholde borgerens evne til at foretage

med

af/påklædning.

indsatsen

Hvilke aktiviteter Af/påklædning

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

modtage indsatsen Med funktionsniveau: B1-6:1, B2-1:1, B2-2:1

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes dagligt eller efter behov.

Instruktion til opgaven 2 – 3 gange

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Herlev Kommunes hjemmepleje

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Ergoterapeuter

Hjemmesygeplejersker

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven.

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

20


1.1.5 Personlig hygiejne

1.1.5.5 Toiletbesøg

Hvad er indsatsens Sundhedslov § 138

lovgrundlag

Hvilket behov Udvikling/fastholdelse af borgerens evne til at

dækker

fortage toiletbesøg

indsatsen

Hvad er formålet Udvikle/fastholde borgerens evne til at fortage

med

toiletbesøg.

indsatsen

Hvilke aktiviteter At foretage toiletbesøg

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-6:1, B1-7:1, B1-8:1, B1kriterier

indgår for 15:1, B2-1:1, B2-2:1

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes dagligt eller efter behov.

Instruktion til opgaven XX antal gange

Periode for indsatsens omfang XX antal gange

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje

Kompetence til

udfører

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Hjemmesygeplejersker

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale

kan efter oplæring varetage dele af opgaven.

Gratis.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

21


1.1.6 Færden

1.1.6.1 Forflytninger

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2

Udvikling/fastholdelse af borgerens evne til at fortage

forflytninger.

Udvikle/fastholde borgerens evne til at fortage

forflytninger, som opstået af et pludseligt opstået

funktions tab til at foretage forflytning.

Træning i forflytninger.

Instruktion i brug af hjælpemidler, som glidebræt,

auto sæde mm.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-8:1, B1-15:1B2-1:1, B2-2:1

Indsatsens omfang Indsatsen ydes efter en individuel vurdering, tilpasset

den enkelte borgers behov 1-5 gange.

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Herlev Kommunes hjemmepleje

Fysioterapeuter.

Ergoterapeuter.

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven.

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

22


1.1.6 Færden

1.1.6.2 Færden indendørs

Hvad er indsatsens Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2

lovgrundlag

Hvilket behov Udvikling/fastholdelse af borgerens evne til at færdes

dækker

indendørs.

indsatsen

Hvad er formålet Udvikle/fastholde borgerens evne til at færdes

med

indendørs.

indsatsen

Hvilke aktiviteter Træning i færden, herunder instruktion i brugen af

indgår i indsatsen ganghjælpemidler, mm.

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

modtage indsatsen Med funktionsniveau: B1-8:1, B1-15:1, B1-16:1, B2og

hvilke kriterier 1:1, B2-2:1

indgår for tildeling

af indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes efter en individuel vurdering tilpasset

den enkelte borgers behov 1 - 3 gange.

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Herlev Kommunes hjemmepleje

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Fysioterapeuter

Ergoterapeuter

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven.

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

23


1.1.6 Færden

1.1.6.3 Færden udendørs

Hvad er indsatsens Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2

lovgrundlag

Hvilket behov Udvikling/fastholdelse af borgerens evne til at færdes

dækker

udendørs, herunder vurdering af kognitive

indsatsen problemer.

Hvad er formålet Udvikle/fastholde borgerens evne til at færdes

med

udendørs.

indsatsen

Hvilke aktiviteter Træning i udendørs færden, herunder instruktion i

indgår i indsatsen brugen af hjælpemidler.

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

modtage indsatsen Med funktionsniveau: B1-9:1, B1-13:1, B1-16:1, B1og

hvilke kriterier 17:1, B2-1:1, B2-2:1

indgår for tildeling

af indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes efter en individuel vurdering tilpasset

den enkelte borgers behov 1-5 gange.

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Herlev Kommunes hjemmepleje

Kompetence til Fysioterapeuter

udfører

Ergoterapeuter

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven.

Hvilke

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

forpligtigelser kar aktivitet i videst muligt omfang

borgeren

Hvad koster Gratis.

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

gør sig gældende foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

24


1.1.7 Husførelse

1.1.7.1 Rengøring

Hvad er indsatsens Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2

lovgrundlag

Hvilket behov Udvikling/fastholdelse af borgerens evne til at

dækker

opretholde fysiske, sociale funktioner og færdigheder

indsatsen i og ved rengøring.

Hvad er formålet Rengøring.

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter Træning af i rengøringsarbejdet, herunder instruktion

indgår i indsatsen i brugen af hjælpemidler.

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

modtage indsatsen Med funktionsniveau: B1-11:1, B1-17:1, B2-1:1, B2og

hvilke kriterier 2:2

indgår for tildeling

af indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes efter en individuel vurdering 1–3

gange.

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Herlev Kommunes hjemmepleje

Kompetence til Ergoterapeuter

udfører

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven.

Hvilke

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

forpligtigelser kar aktivitet i videst muligt omfang

borgeren

Hvad koster Gratis.

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

gør sig gældende foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

25


1.1.7 Husførelse

1.1.7.2 Tøjvask

Hvad er indsatsens Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2

lovgrundlag

Hvilket behov Udvikle og fastholde borgerens evne til at opretholde

dækker

fysiske, sociale funktioner og færdigheder i og ved

indsatsen tøjvask.

Hvad er formålet Tøjvask.

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter Træning i tøjvask, herunder instruktion i brugen af

indgår i indsatsen hjælpemidler.

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

modtage indsatsen Med funktionsniveau: B1-12:1, B1-17:1, B2-1:1, B2og

hvilke kriterier 2:2

indgår for tildeling

af indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes efter en individuel vurdering 1–3

gange (afhængig af vaske tid)

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Herlev Kommunes hjemmepleje

Kompetence til Ergoterapeuter

udfører

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven.

Hvilke

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

forpligtigelser kar aktivitet i videst muligt omfang

borgeren

Hvad koster Gratis.

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

gør sig gældende foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

26


1.1.7. Husførelse

1.1.7.3 Indkøb

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

indgår i indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Lov om social service §§ 86 og 86 stk.2

Udvikling/fastholdelse af borgerens evne til at

opretholde fysiske, sociale funktioner og færdigheder

i og ved indkøb, herunder vurdering af kognitive

problemer.

Indkøb.

Træning i indkøb

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-9:1,B1-13:1, B1-16:1, B1-

17:1, B2-1:1

Indsatsens omfang Indsatsen ydes efter en individuel vurdering 1–3

gange.

Valg af leverandør Der er ikke mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Genoptræningsafdelingen

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser kar

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Særlige forhold der

gør sig gældende

Herlev Kommunes hjemmepleje

Ergoterapeuter

Herlev Kommunes hjemmeplejes basispersonale kan

efter oplæring varetage dele af opgaven.

Være motiveret for den tilbudte indsats til træning /

aktivitet i videst muligt omfang

Gratis.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

27


2. Indsats med henblik, på at sikre / udføre opgaver

2.1. Praktiske opgaver

2.1.1 Rengøring

2.1.1.1 Grundig rengøring

Hvad er indsatsens Serviceloven § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Et rent hjem.

dækker

indsatsen

Hvad er formålet At hjælpe borgere med opgaver, der ligger ud over

med

den almindelige rengøring.

indsatsen

Hvilke aktiviteter • Let afvaskning af døre, karme og tilgængelige

kan indgå i

paneler

indsatsen

• Aftørring af reoler, lamper, billeder, og

pyntegenstande

• Støvsugning af madrasser

• Grundig afvaskning af badeværelse

• Let afvaskning af køkkenskabe

• Rengøring af køleskab, komfur og emhætte

• Afrimning af fryser

• Nedtagning /ophængning af gardiner i

forbindelse med vask

Hvad indgår ikke i • Rengøring efter gæstebud, logerende, og

indsatsen

raske hjemmeboende større børn / rask

ægtefælle

• Vask af persienner

• Flytning af tunge og uhåndterlige ting

• Pasning af dyr

• Hovedrengøring

• Vinduespudsning

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til

indsatsen og hvilke indsatsen.

kriterier indgår for • Borgere der selv varetager rengøring i eget

tildeling af

hjem, hvorved det er en understøttende

indsatsen

indsats at yde hovedrengøring. (Op til 2 x

årligt)

• Borgere med en psykisk lidelse, hvor det ikke

er muligt at sikre kontinuiteten i indsatsen

rengøring efter Herlev Kommunes

kvalitetsstandard. (Op til 2 x årligt)

• Borgere med konstaterede,

lægedokumenteret allergi, som udløses af

støv. (1 x årligt)

28


Indsatsens omfang Indsatsen ydes 1-2 gange årligt.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Private leverandører der har

indgået kontrakt med Herlev Kommune.

Kompetence til Udføres af basis personale.

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

For at den visiterede indsats leveres, skal borgeren

være til stede i hjemmet.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Borgeren skal stille de nødvendige rengøringsmidler

og redskaber til rådighed.

De rengøringsmidler, der anvendes skal være

arbejdsmiljømæssige forsvarlige. Ligeledes skal

støvsuger, komfur, ledninger og kontakter af

sikkerhedsmæssige grunde være i orden.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis

Herlev Kommunes opfølgning og kvalitetssikring af

leverancen sker gennem:

Herlev Kommune foretager kvalitetsvurdering af

indsatsen i borgerens hjem ved en repræsentant for

myndigheden varslet eller uvarslet. Vurderingen

bygger på en faglig, subjektiv visuel bedømmelse af

den umiddelbare tilstandskvalitet.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

29


2.1.1 Rengøring

2.1.1.2 Rengøring

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Serviceloven § 83

Et rent hjem.

At gøre almindeligt rent i de primære opholdsrum,

entre, køkken, bad/toilet, opholdsstue og

soveværelse, op til ca. 67 m2 for enlige og ægtepar

85m2.

• Støvaftørring af flader i nå højde inkl.

vindueskarme

• Støvsugning af gulve og tæpper

• Afstøvning af tilgængelige fodpaneler

(udføres med afstøvningsbørste)

• Støvsugning af madrasser, ved kronisk

betingede lidelser.

• Gulvvask

• Afvaskning/aftørring af toilet, håndvask,

badekar, fliser omkring armaturer, håndvask

og spejl.

• Rengøring af køkkenvask

• Aftørring af hjælpemidler

• Afvaskning af køleskab, fryser, emhætte,

komfur, afkalkning af kaffemaskine/elkedel

samt rengøring af skabe ydes efter behov,

mod tilpasning af øvrige ydelser inden for den

fastsatte tid(fleksibel hjemmehjælp).

• Opgangs trappevask, hvis der er lejemæssige

forpligtelser

• Rengøring af lukket altan og udestue

• Hovedrengøring

• Vinduespudsning

• Rengøring af kældre og loft, samt trapper

hertil.

• Opvask

• Pudsning af kobber og sølvtøj

• Udvendige trapper

• Pasning af husdyr

• Huslige forpligtigelser i forbindelse med

gæster, logerende, og større hjemmeboende

børn

• Tømning af flergangsposer fra støvsuger

• Flytning af tunge møbler i forbindelse med

rengøring

• Vending af madrasser

• Snerydning, havearbejde

• Gardinvask

30


Hvem kan modtage

indsatsen og hvilke

kriterier indgår for

tildeling af

indsatsen

• Vask af løse tæpper

• Opgangs trappevask, hvis ikke der er

lejemæssige forpligtigelse

• Rengøring af åben altan

Visse af nævnte ydelser kan der byttes til inden

for grænsen af ”fleksibel hjemmehjælp”

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-11:2 + B1-8:2, B1-15:2,

B2-1:2, B2-2:2

Indsatsens omfang Indsatsen ydes hver 14 dag.

Indsatsen kan øges besøgsmæssigt /

tidsmæssigt når følgende gør sig gældende:

• Borger har støvallergi, der er dokumenteret af

egen læge

• Borger er blind eller meget svagtseeende.

• Borger er inkontinent og trods inkontinens

hjælpemidler ikke formår at opretholde alm.

hygiejne.

• Borger er kørestolsbunden og benytter

samme kørestol både ude og inde.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

For at den visiterede indsats leveres, skal borgeren

være til stede i hjemmet.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Borgeren skal stille de nødvendige rengøringsmidler

og redskaber til rådighed.

De rengøringsmidler, der anvendes skal være

arbejdsmiljømæssige forsvarlige. Ligeledes skal

støvsuger, komfur, ledninger og kontakter af

sikkerhedsmæssige grunde være i orden.

Endvidere skal der være et miljømæssigt redskab til

rådighed.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

31


orgeren indtægt).

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

• At der aftales besøg af visitator senest 10

arbejdsdage efter henvendelse

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om

bevilliget indsats og tid samt aftaler..

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 14 dage

efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side

tilstræbes at give erstatningsindsats, der

leveres inden 8 dage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren at komme i kontakt

med leverandøren, og at borgeren får en

hurtig og venlig betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

32


2.1.1 Rengøring

2.1.1.3 Oprydning (således at der kan gøres rent)

Hvad er indsatsens Serviceloven § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Oprydning før rengøring.

dækker indsatsen

Hvad er formålet At rydde op så almindelig rengøring kan finde sted

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter Fjernelse af aviser, ugeblade, tom emballage,

kan indgå i tømning af askebæger, samling af vasketøj mm.

indsatsen

Hvad indgår ikke i Oprydning i skabe og skuffer.

indsatsen

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-11:3 + B1-8:2, B2-1:1, B2kriterier

indgår for 2:2

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes som udgangspunkt, sammen med

en rengørings indsats, som regel hver 2. uge

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

privat leverandør og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

For at den visiterede indsats leveres, skal borgeren

forpligtigelser har være til stede i hjemmet.

borgeren

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Borgeren skal stille de nødvendige rengøringsmidler

og redskaber til rådighed.

De rengøringsmidler, der anvendes skal være

arbejdsmiljømæssige forsvarlige. Ligeledes skal

støvsuger, komfur, ledninger og kontakter af

sikkerhedsmæssige grunde være i orden.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Hvad koster Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

indsatsen for henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

borgeren

indtægt).

Hvad er Herlev • At der aftales besøg af visitator senest 10

33


Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

arbejdsdage efter henvendelse

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 14 dage

efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, der

leveres inden 8 dage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

34


2.1.1 Rengøring

2.1.1.4 Bortskaffelse af affald

Hvad er indsatsens Serviceloven § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Fjernelse af affald

dækker

indsatsen

Hvad er formålet At holde hjemmet fri for affald

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter Fjernelse af affaldspose

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i Oprydning, rengøring

indsatsen

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-8:2, B2-1:1, B1-13:2, B2kriterier

indgår for 2:2, C1-1:2

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes som regel 3 gange ugentligt.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

privat leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

forpligtigelser har orientere sig ved ankomst.

borgeren

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Hvad koster Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

indsatsen for henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

borgeren

indtægt).

Hvad er Herlev • At der aftales besøg af visitator senest 10

Kommunes

arbejdsdage efter henvendelse

kvalitetsmål?

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

35


Særlige forhold der

gør sig gældende

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 14 dage

efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, der

leveres inden 8 dage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem

som muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

36


2.1.1 Rengøring

2.1.1.5 Linnedskift

Hvad er indsatsens Serviceloven § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Rent sengelinned.

dækker

indsatsen

Hvad er formålet At få skiftet sengelinned.

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter Skift af lagen, dynebetræk og pudebetræk.

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-15:2, B1-11:2, B2-1:1, B2kriterier

indgår for 2:2

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes som regel hver 14 dag.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

For at den visiterede indsats leveres, skal borgeren

forpligtigelser har være til stede i hjemmet.

borgeren

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Borgeren skal stille det nødvendige linned til

rådighed.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Hvad koster Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

indsatsen for henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

borgeren

indtægt).

Hvad er Herlev • At der aftales besøg af visitator senest 10

Kommunes

arbejdsdage efter henvendelse

kvalitetsmål?

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

37


Særlige forhold der

gør sig gældende

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 14 dage

efter visitationen.


• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, der

leveres inden 8 dage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

38


2.1.2 Tøjvask

2.1.2.1 Vask i egen maskine

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker indsatsen

Hvad er formålet

medindsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan modtage

indsatsen og hvilke

kriterier indgår for

tildeling af

indsatsen

Serviceloven § 83

Rent tøj.

At vaske tøj i borgerens maskine.

Sortering af vasketøj

Maskinvask i borgerens vaskemaskine

Ophængning / nedtagning af tøj

Lægge tøj sammen

Lægge tøj på plads

Vask af comprilanbind og støttestrømper

Vask i hånden/klatvask

Strygning af tøj

Rulning af tøj

Der ventes ikke på at maskinen vasker færdig.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-12:2 + B1-8:2, B2-1:1, B2-

2:2

Indsatsens omfang Indsatsen ydes med vask af en maskine op til 6 kg

tøj pr. 2. uge, ved større mængder vasketøj kan

visiteres til linnedservice med egen betaling, der

fastsættes af Herlev Kommunes

kommunalbestyrelse.

Der vaskes ved max. 60 grader.

Indsatsen ydes oftest sammen med andre indsatser

pr. 2. uge.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommune hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

For at den visiterede indsats leveres, skal borgeren

være til stede i hjemmet.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Borgeren skal stille de nødvendige miljøvenlige

vaskemidler til rådighed.

De vaskemidler, der anvendes skal være

arbejdsmiljømæssige forsvarlige. Ligeledes skal

vaskemaskine, ledninger og kontakter af

sikkerhedsmæssige grunde være i orden.

39


Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

Der skal forefindes dansk brugsanvisning til

vaskemaskinen.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At der aftales besøg af visitator senest 10

arbejdsdage efter henvendelse

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 14 dage

efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, der

leveres inden 8 dage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem

som muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

40


2.1.2 Tøjvask

2.1.2.2 Vask ved vaskeordning

Hvad er indsatsens Servicelovens § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Rent tøj.

dækker indsatsen

Hvad er formålet At vaske tøj ved vaskeordning

med indsatsen

Hvilke aktiviteter Leverandøren stiller vasketøjs sæk til rådighed.

kan indgå i Sortering af vasketøj

indsatsen Transport af tøj, til og fra vaskeri

Maskinvask på vaskeri

Tørretumling

Lægge tøj sammen

Lægge tøj på plads

Hvad indgår ikke i Rensning af tøj

indsatsen

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-12:2 + B1-13:2, B2-1:1,

kriterier indgår for B2-2:2

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes med op til 5-8 kg tøj hver 2. uge for

enlige og 8-12 kg tøj hver 2.uge for ægtepar.

Valg af leverandør De leverandører Herlev Kommune har indgået

kontrakt med.

Kompetence til De chauffører der er oplært i de krav der stilles ved

udfører

levering af indsatsen.

Hvilke

For at den visiterede indsats kan leveres, skal

forpligtigelser har borgeren være til stede i hjemmet ved afhentning og

borgeren

levering.

Aftale om at stille vasketøjs sækken på et aftalt sted,

hvor også det rene tøj skal afleveres, kan ind gås

med borgeren og vaskeri, på borgerens eget ansvar.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Borgeren vil blive opkrævet en egenbetaling, der

fastsættes af Herlev Kommunes

kommunalbestyrelse en gang årligt. Egenbetaling

trækkes som hovedregel over den sociale pension.

• At der aftales besøg af visitator senest 10

arbejdsdage efter henvendelse

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

41


Særlige forhold der

gør sig gældende

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 14 dage

efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra leverandørens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, der

leveres inden 8 dage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem

som muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Leverandøren er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

42


2.1.2 Tøjvask

2.1.2.3 Samle og pakke vasketøj til tøjvaskeordning

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker indsatsen

Hvad er formålet

med indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan modtage

indsatsen og hvilke

kriterier indgår for

tildeling af

indsatsen

Serviceloven § 83

Rent tøj.

At samle og pakke tøj inden afhentning af vasketøj

til tøjvaskeordning.

Indsamling

Sortering af vasketøj

Pakning af vasketøj i vasketøjs sæk som leverandør

stiller til rådighed.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1- 8:2 + B1-15:2, B2-1:1, B2-

2:2

Indsatsens omfang Indsatsen leveres som udgangspunkt hver 14.dag.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

For at den visiterede indsats leveres, skal borgeren

være til stede i hjemmet.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At der aftales besøg af visitator senest 10

arbejdsdage efter henvendelse

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

43


Særlige forhold der

gør sig gældende

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 10 dage

efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, der

leveres inden 8 dage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.¨

44


2.1.2 Tøjvask

2.1.2.4 Lægge vasketøj på plads efter vask i tøjvaskeordning

Hvad er indsatsens Serviceloven § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Rent tøj.

dækker indsatsen

Hvad er formålet At lægge vasketøj på plads efter levering, fra

med indsatsen tøjvaskeordning.

Hvilke aktiviteter Pakke vaske tøj ud

kan indgå i Lægge vasketøj på plads

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-12:2 + B1-13:2, B2-1:1,

kriterier indgår for B2-2:2

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen leveres som udgangspunkt hver 14.dag.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

For at den visiterede indsats leveres, skal borgeren

forpligtigelser har være til stede i hjemmet.

borgeren

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Hvad koster Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

indsatsen for henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

borgeren

indtægt).

Hvad er Herlev • At der aftales besøg af visitator senest 10

Kommunes

arbejdsdage efter henvendelse

kvalitetsmål?

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

45


Særlige forhold der

gør sig gældende

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 10 dage

efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, der

leveres inden 8 dage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.¨

46


2.1.3 Indkøb

2.1.3.1 Skrive indkøbsseddel

Hvad er indsatsens Servicelovens § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Gennemgang og udfærdigelse af indkøbsseddel.

dækker indsatsen

Hvad er formålet At borgeren får de fornødne dagligvarer.

med indsatsen

Hvilke aktiviteter Gennemgang af dagligvarer og vurdering af behov

kan indgå i for indkøb af nye dagligvarer.

indsatsen Udfylde indkøbsseddel.

Hvad indgår ikke i Selve indkøbet.

indsatsen

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-16:2 + B1-17-2 + B2-1:1

kriterier indgår for

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen er ugentlig, og ydes pr. uge.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

For at den visiterede indsats leveres, skal borgeren

forpligtigelser har være til stede i hjemmet.

borgeren

Hjemmet skal have udvendig lys, så personalet kan

orientere sig, ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt, orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen, leveres

indsatsen når borgeren er alene, eller kun i

selskab med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø, må

der ikke ryges mens medarbejderen er i

hjemmet.

Hvad koster Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

indsatsen for henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

borgeren

indtægt).

Hvad er Herlev • At der aftales besøg af visitator senest 10

Kommunes

arbejdsdage efter henvendelse

kvalitetsmål?

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

47


Særlige forhold der

gør sig gældende

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 5

arbejdsdage efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, også i

forbindelse med helligdage

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

48


2.1.3 Indkøb

2.1.3.2 Hente indkøbsseddel

Hvad er indsatsens Servicelovens § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Afhentning af indkøbsseddel.

dækker

indsatsen

Hvad er formålet At borgeren får bestilt de ønskede dagligvarer

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter Formidling af bestilling af dagligvarer.

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i Udfærdigelse og gennemgang af indkøbsseddel.

indsatsen

Indkøb.

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til

indsatsen og hvilke indsatsen

kriterier indgår for Med funktionsniveau: B1-9:2,B2-1:1, B2-2:2

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen er ugentlig og ydes pr. uge

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

For at den visiterede indsats leveres skal, borgeren

forpligtigelser har være tilstede i hjemmet.

borgeren

Hjemmet skal have udvendig lys, så personalet kan

orientere sig, ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt, orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø, må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Hvad koster Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

indsatsen for henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

borgeren

indtægt).

Hvad er Herlev • At der aftales besøg af visitator senest 5

Kommunes

arbejdsdage efter henvendelse

kvalitetsmål?

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

49


Særlige forhold der

gør sig gældende

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 14 dage

efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at

indsatsen er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side,

altid gives tilbud om erstatningsindsats, også

i forbindelse med helligdage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem

som muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

50


2.1.3 Indkøb

2.1.3.3 Indkøb ved indkøbsordning

Hvad er indsatsens Servicelovens § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Levering af ønskede dagligvarer.

dækker indsatsen

Hvad er formålet At borgeren får leveret de ønskede dagligvarer.

med indsatsen

Hvilke aktiviteter Levering af varer.

kan indgå i Køle- og frostvarer sættes på plads ved levering.

indsatsen

Hvad indgår ikke i At skrive indkøbsseddel

indsatsen At lægge kolonialvarer på plads

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-9:3,B1-13:2 + B2-1:2 + B2kriterier

indgår for 2:2

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen er ugentlig.

Valg af leverandør De leverandører Herlev kommune har indgået

kontrakt med.

Kompetence til De medarbejdere der er oplært af leverandøren til at

udfører

udfører opgaven i henhold til de krav der stilles i

kontrakten.

Hvilke

Borgeren er indforstået med:

forpligtigelser har • At navn, adresse, telefonnummer og evt.

borgeren

cpr.nr., oplyses til leverandøren.

• At være til stede i hjemmet, når varerne

leveres, medmindre andet er aftalt med

leverandøren.

• At betaling for varerne forgår via PBS den

følgende måned, kontant, check, eller

dankort, alt efter hvilken leverandør der

vælges. Borgeren skal oplyse

registreringsnummer og kontonummer ved

tilmelding til PBS.

• At bestilling af varer foretages til

leverandøren indenfor anvist tidsrum før

levering, eksempelvis 2 dage.

• At afbestilling så vidt muligt foretages dagen

før levering

• At der betales for kort tids holdbare varer som

er afbestilt efter kl.09.00 på leveringsdagen.

Hvad koster Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

indsatsen for henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

borgeren

indtægt).

Hvad er Herlev • At der aftales besøg af visitator senest 10

Kommunes

arbejdsdage efter henvendelse

51


kvalitetsmål? • At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 5

arbejdsdage efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, også i

forbindelse med helligdage

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem

som muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

Særlige forhold der

gør sig gældende

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

52


2.1.3 Indkøb

2.1.3.4 Indkøb via personale

Hvad er indsatsens Servicelovens § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Dagligvarer.

dækker

indsatsen

Hvad er formålet At borgeren får indkøbt og leveret nødvendige

med indsatsen dagligvarer.

Hvilke aktiviteter Gennemgang og udfærdigelse af indkøbsseddel.

kan indgå i Indkøb i nærmeste butik, i Herlev.

indsatsen Varer sættes på plads i borgerens hjem.

Hvad indgår ikke i Indkøb i flere forskellige butikker.

indsatsen Indkøb i specialbutikker.

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-9:3 + B2-1:2, B2-2:2

kriterier indgår for

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen er enkeltstående f.eks. ved udskrivning

efter indlæggelse.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

For at den visiterede indsats leveres skal, borgeren

forpligtigelser har være til stede i hjemmet.

borgeren

Hjemmet skal have udvendig lys, så personalet kan

orientere sig, ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt, orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Borgeren skal stille arbejdsmiljømæssige tasker,

eller indkøbsvogn på hjul til rådighed.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen, leveres

indsatsen når borgeren er alene, eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø, må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Hvad koster Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

indsatsen for henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

borgeren

indtægt).

Hvad er Herlev • At der aftales besøg af visitator senest 5

Kommunes

arbejdsdage efter henvendelse

kvalitetsmål?

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

revurderes

53


Særlige forhold der

gør sig gældende

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 14 dage

efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, også i

forbindelse med helligdage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

54


2.1.4 Mad

2.1.4.1 Tilberedning og anretning af mad + drikkevarer

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Serviceloven § 83

Tørst og sult.

At mad og drikkevarer er gjort klar til indtagelse.

Åbning af emballage

Tilberedning af morgenmad

Smøre smørrebrød

Opvarmning af aftensmad(færdig retter), der skal

være mikrobølgeovn.

Tilberedning af drikkevarer

Opvask og oprydning efter gæstebud.

Hvad indgår ikke i

indsatsen Egentlig madlavning.

Hvem kan Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

modtage indsatsen Med funktionsniveau:B1-10:1 + B1-8:2, B2-1:1, B2og

hvilke kriterier 2:2

indgår for tildeling

af indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes daglig 1 – 3 gange.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

For at den visiterede indsats leveres skal borgeren

forpligtigelser har være til stede i hjemmet.

borgeren Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Borgeren skal stille de nødvendige redskaber til

rådighed.

Ligeledes skal, komfur, mikrobølgeovn, ledninger og

kontakter af sikkerhedsmæssige grunde være i

orden.

Endvidere skal der være der være dansk

brugsanvisning til komfur og mikrobølgeovn til stede.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

55


Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At indsatser til tilberedning og anretning af

mad og drikke iværksættes fra dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

56


2.1.4 Mad

2.1.4.2 Servering af mad + drikkevarer

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Serviceloven § 83

Tørst og sult.

At mad og drikkevarer er indenfor borgerens

rækkevidde

Servering af tilberedt mad og drikkevarer

Tilberedning af mad og drikkevarer

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-10:3 + B1-8:2, B2-1:1,B2-

2:3

Indsatsens omfang Indsatsen ydes dagligt 1 – 6 gange.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

For at den visiterede indsats leveres skal, borgeren

være til stede i hjemmet.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Komfur, mikrobølgeovn, køleskab, ledninger og

kontakter af sikkerhedsmæssige grunde være i

orden.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At indsatser til servering af med og drikkevare

iværksættes fra dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

57


Særlige forhold der

gør sig gældende

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

58


2.1.4 Mad

2.1.4.3 Rydde op / vaske op efter måltider

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Serviceloven § 83

Oprydning og opvask efter måltid.

Oprydning efter tilberedning og indtagelse af mad og

drikkevarer.

Oprydning i køkken og ved spiseplads.

Opvask.

Oprydning og opvask efter gæstebud.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-10:3 + B1-8:2, B2-1:2, B2-

2:2

Indsatsens omfang Indsatsen ydes i dagtiden 1gang pr. dag.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale.

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

For at den visiterede indsats leveres skal, borgeren

være til stede i hjemmet.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Borgeren skal stille de nødvendige rengøringsmidler

og redskaber til rådighed.

De rengøringsmidler, der anvendes skal være

arbejdsmiljømæssige forsvarlige..

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At indsatser til, at rydde op / vaske op efter

måltider iværksættes fra dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

59


Særlige forhold der

gør sig gældende

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

60


2.1.4 Mad

2.1.4.4. Madservice med levering

Hvad er indsatsens Serviceloven § 83

lovgrundlag

Hvilket behov Levering af hovedmåltid

dækker

indsatsen

Hvad er formålet At borgeren får leveret hovedmåltidet.

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter Menuplan for en måned ad gangen.

kan indgå i Levering af varm mad mellem kl. 11.00 – 13.15

indsatsen Levering af kølemad mellem kl. 11.00 – 13.15

Hvad indgår ikke i Servering af mad.

indsatsen

Hvem kan modtage Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

indsatsen og hvilke Med funktionsniveau: B1-8:2; B1-10:2 + B1-13:2;

kriterier indgår for B2-1:1

tildeling af

indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes 1 x daglig

Valg af leverandør Den (de) leverandør der har indgået kontrakt om

levering af hovedmåltider.

Kompetence til Madservice produceres primært af uddannet

udfører

personale.

Chaufførerne er oplært i håndtering af de

leverancekrav produktionsformen stiller.

Hvilke

Midlertidige ændringer og afbestilling: skal ske

forpligtigelser har direkte til leverandøren senest kl. 12.00 dagen før,

borgeren

dog ikke søndage

Hvad koster Der er en egen betaling for mad service, der

indsatsen for fastsættes af Herlev Kommunes

borgeren

kommunalbestyrelse en gang årligt.

Betalingen trækkes som hovedregel over den

sociale pension.

Hvad er Herlev

• At borgeren får de indsatser, der er aftalt

Kommunes

• At madudbringning iværksættes senest 5

kvalitetsmål?

arbejdsdage efter henvendelse.

• Ved akut behov iværksættes indsatsen fra

dag til dag.

• At borgeren ved, at indsatsen justeres ved

ændring i funktionsniveau, der påvirker i

helbredstilstanden.

• At der altid udarbejdes en skriftlig

afgørelse om de indsatser og aftaler der

er indgået.

• At indsatsen mindst en gang årligt

revurderes

• At leverandøren kan legitimere sig

61


Særlige forhold der

gør sig gældende

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

62


2.1.5 Administration

2.1.5.1 Pengeinstitut.

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan modtage

indsatsen og hvilke

kriterier indgår for

tildeling af

indsatsen

Serviceloven § 83

Afhentning af borgerens penge og betaling af

regninger.

At borgeren har egne penge til rådighed og kan få

betalt sine nødvendige udgifter.

Bud til posthus / bank, dog for maksimalt 2000 kr. pr.

gang.

Bud til pengeinstitut, hvor netværk skønnes at kunne

løfte opgaven.

Bud til pengeinstitut med opgaver der kan løses via

pengeinstitutternes ” Betalingsservice” (PBS)

Beløb over 2000 kr. pr. gang.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-13:2, B1-14:2, B2-1:3, B2-

2:3

Det er en forudsætning, at der ikke er et netværk,

der kan varetage opgaven.

Indsatsens omfang Indsatsen ydes 1 gang pr. måned.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

private leverandører og selvantaget hjælper.

Udføres af basispersonale.

For at den visiterede indsats leveres skal, borgeren

være til stede i hjemmet

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At der aftales besøg af visitator senest 10

arbejdsdage efter henvendelse

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

63


Særlige forhold der

gør sig gældende

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At indsatsen iværksættes senest 14 dage

efter visitationen.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats, der

leveres inden 8 dage.

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

64


2.2 Personlige opgaver

2.2.1 Personlig hygiejne

2.2.1.1 Bad

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Serviceloven § 83

Renlighed.

At borgeren er ren og velplejet.

At være til stede mens bad foretages

Bad, vask af alle legemsdele

Hårvask

Hud & mundpleje

Af og påklædning i forbindelse med bad

Oprulning af hår indgår normalt ikke i indsatsen, der

henvises til frisør.

Herlev Kommune stiller ikke sæbe, vaskeklude,

hudplejeprodukter, plastikposer, håndklæder til

rådighed.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-3:1 + B1-8:2, B2-1:1, B2-

2:2

Indsatsens omfang Indsatsen ydes 1 gang ugentlig.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Udføres af basispersonale.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø er det i nogle

tilfælde nødvendigt med visse hjælpemidler i

hjemmet f.eks. personlift eller elektrisk seng som

stilles til rådighed af Herlev Kommune.

Ligeledes kan det være nødvendigt at foretage

ommøblering/ændringer i boligen.

Nødvendige værnemidler stilles til rådighed af

leverandøren

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

65


Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At indsatser til personlig pleje iværksættes fra

dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

66


2.2.1 Personlig hygiejne

2.2.1.2 Personlig toilette

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker indsatsen

Hvad er formålet

med indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Serviceloven § 83

Renlighed samt af/påklædning

At borgeren er ren og velplejet.

Forberedelser i forbindelse med øvre toilette

Vask og tørring af øvre kropsdele.

Frisering

Pleje af sonder

Hudpleje, mundpleje og barbering

Afvaskning og tørring af nedre kropsdele.

Kateter pleje, stomipleje

Nedre hudpleje

Af og påklædning

Herlev Kommune stiller ikke sæbe,

hudplejeprodukter, vaskeklude ved nedre toilette og

håndklæder til rådighed.

Fodpleje

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-4:2, B1-5:2, B1-6:2, B2-1:1,

B2-2:2, C1-6:2

Indsatsens omfang Normalt ydes indsatsen dagligt om formiddagen og

om aftenen.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Udføres af basispersonale eller sygeplejerske.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø er det i nogle

tilfælde nødvendigt med visse hjælpemidler i

hjemmet f.eks. personlift eller elektrisk seng som

stilles til rådighed af Herlev Kommune.

Ligeledes kan det være nødvendigt at foretage

ommøblering/ændringer i boligen.

Nødvendige værnemidler stilles til rådighed af

leverandøren

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

67


Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At indsatser til personlig pleje iværksættes fra

dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

68


2.2.1 Personlig hygiejne

2.2.1.3 Hjælp til kropsbårne hjælpemidler

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Serviceloven § 83

At få kropsbårne hjælpemidler af og på.

At borgeren hjælpes til at blive påført / afhjulpet

kropsbårne hjælpemidler.

Støtte og hjælp til påføring / afhjælpning af

kropsbårne hjælpemidler.

Personlig toilette(Se indsats 2.2.1.2)

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-16:2, B1-6:1 + B2-1:1, B2-

2:2

Indsatsens omfang Ydelsen ydes 1-2 gange dagligt.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Udføres af basispersonale.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø er det i nogle

tilfælde nødvendigt med visse hjælpemidler i

hjemmet f.eks. personlift eller elektrisk seng som

stilles til rådighed af Herlev Kommune.

Borgeren er forpligtet til at indkøbe støttestrømpe

påtager.

Ligeledes kan det være nødvendigt at foretage

ommøblering/ændringer i boligen.

Nødvendige værnemidler stilles til rådighed af

leverandøren

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

69


Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At indsatser til personlig pleje iværksættes fra

dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

70


2.2.1 Personlig hygiejne

2.2.1.4 Toiletbesøg

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Serviceloven § 83

Toiletbesøg.

At borgeren kommer af med sine udskillelser under

hygiejniske forhold.

Hjælp til komme på toilet/ bækkenstol

Hjælp til afføringsmidler (stikpiller, klysma og klyx)

Nedre toilette efter toiletbesøget

Skift af ble / bind

Tømning af kolbe og bækken

Tømning af kateterpose/stomipose

Håndvask (borgeren)

Herlev Kommune stiller ikke toiletpapir, vaskeklude,

Hvad indgår ikke i

indsatsen stikpiller, klysma, klyx til rådighed.

Hvem kan Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

modtage indsatsen Med funktionsniveau: B1-7:1 + B1-8:2, B2-1:2, B2og

hvilke kriterier 2:2, C1-6:2

indgår for tildeling

af indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes som udgangspunkt 5 – 6 gange

dagligt.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Udføres af basispersonale.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø er det i nogle

tilfælde nødvendigt med visse hjælpemidler i

hjemmet f.eks. personlift eller elektrisk seng som

stilles til rådighed af Herlev Kommune.

Ligeledes kan det være nødvendigt at foretage

ommøblering/ændringer i boligen.

Nødvendige værnemidler stilles til rådighed af

leverandøren

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

71


Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At indsatser til personlig pleje iværksættes fra

dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

72


2.2.2 Indtagelse af mad og drikke

2.2.2.1 Indtagelse af mad og drikke

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Serviceloven § 83

Tørst og sult.

At borgeren opretholder en sufficent

ernæringstilstand.

Hjælp til spisning

Hjælp til at drikke – sætte drikkevarer frem

Sondeernæring + oprydning efter sondeernæring

Observation af ernæringstilstand / væskebalance

Tilberedning af mad

Mad service med levering

Oprydning og opvask

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-1:3, B1-2:3 + B2-1:1, B2-

2:3

Indsatsens omfang Indsatsen ydes dagligt 3 – 6 gange dagligt.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Udføres af basispersonale

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Nødvendige værnemidler stilles til rådighed af

leverandøren

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

Hvad er Herlev • At indsatser til indtagelse af mad og drikke

73


Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

iværksættes fra dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.


• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

74


Personlig hygiejne

2.2.2.2 Medicingivning

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Servicelovens § 83

Det daglige behov for indtagelse af medicin.

At borgeren kan få sin doserede medicin.

At sætte dagligt medicin frem til borgeren

Give borgeren doseret medicin til bestemte

tidspunkter

Hjælpe med indtagelse af medicin

Dosering af medicin

Hvad indgår ikke i

indsatsen Indkøb/afhentning af medicin

Hvem kan Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

modtage indsatsen Med funktionsniveau: B1-16:2, B1-17:2+ B2-1:1.

og hvilke kriterier Borgere som har vanskeligt ved at overkomme eller

indgår for tildeling overskue opgaverne ved medicinindtagelse.

af indsatsen

Indsatsens omfang Indsatsen ydes dagligt 1 – 6 gange.

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til Udføres af basispersonale, der er oplært i brug og

udfører

administration af medicin i doseringsæske/pose.

Hvilke

For at den visiterede indsats leveres skal, borgeren

forpligtigelser har være til stede i hjemmet.

borgeren Hjemmet skal have udvendig lys, så personalet kan

orientere sig, ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt, orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen, leveres

indsatsen når borgeren er alene, eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø, må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Hvad koster Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

indsatsen for henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

borgeren indtægt).

Hvad er Herlev • At borgeren får tilbudt hjælp til indtagelse af

Kommunes

medicin på de aftalte/ordinerede tidspunkter.

kvalitetsmål?

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

75


Særlige forhold der

gør sig gældende

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

76


2.2.3 Helbred / sygdom / sundhedsfremme / forebyggelse

2.2.3.1 Tilsyns - / omsorgsbesøg

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Serviceloven § 83

Tilsyn -/ omsorg

At skabe en sammenhængende hverdag og

sikkerhedsfølelse for borgere med særlige behov

Observation (Omsorgsbesøg/kiggebesøg)

Telefonisk kontakt til borgeren

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B2-1:1, B2-2:3

Indsatsens omfang Indsatsen ydes fra 1 x pr. uge til 2 gange dagligt

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje, private

leverandør og selvantaget hjælper.

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Basispersonale

Sygeplejerske

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At indsatser til tilsyns - / omsorgsbesøg

iværksættes fra dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

77


Særlige forhold der

gør sig gældende

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

78


2.2.4 Mobilitet

2.2.4.1 Forflytning

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Serviceloven § 83

Forflytning

At borgeren forflyttes i forbindelse med nødvendige

aktiviteter

Forflytning

• til og fra seng – bækkenstol/kørestol

• til og fra kørestol – toilet

• til og fra kørestol – badebænk

• til og fra kørestol – hvilestol

Forflytninger kan foregå ved brug af lift eller andre

hjælpemidler.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-15:2 + B1-8:3, B2-2:2

Indsatsens omfang Indsatsen ydes 3 – 6 gange dagligt

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandører og selvantaget hjælper.

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Forflytningsvejleder og basispersonale.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø er det i nogle

tilfælde nødvendigt med visse hjælpemidler i

hjemmet f.eks. personlift eller elektrisk seng som

stilles til rådighed af Herlev Kommune.

Ligeledes kan det være nødvendigt at foretage

ommøblering/ændringer i boligen.

Nødvendige værnemidler stilles til rådighed af

leverandøren

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

79


Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At indsatser til forflytning iværksættes fra dag

til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

80


2.2.4. Mobilitet

2.2.4.2 Vending / lejring

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Serviceloven § 83

Vending og lejring

At vende og lejre borgeren, således at tryksår

undgås og gener mindskes

Vende og lejre i seng

Observation for tryk / rødme af huden

Sætte tilrette i stol

Forebyggelse og aflastning af tryksår

Vending og lejring kan foregå ved hjælp af lift og

andre hjælpemidler.

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B16-1:1, B1-15:3 + B1-8:3, B2-

2:3

Indsatsens omfang Indsatsen ydes 6 gange dagligt

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandør og selvantaget hjælper.

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Forflytningsvejleder og basispersonale.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø er det i nogle

tilfælde nødvendigt med visse hjælpemidler i

hjemmet f.eks. personlift eller elektrisk seng som

stilles til rådighed af Herlev Kommune.

Ligeledes kan det være nødvendigt at foretage

ommøblering/ændringer i boligen.

Nødvendige værnemidler stilles til rådighed af

leverandøren

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

81


Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

• At indsatser til vending / lejring iværksættes

fra dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

82


2.2.4 Mobilitet

2.2.4.3 Afspænding / udstrækning

Hvad er

indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker indsatsen

Hvad er formålet

med

indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan

modtage indsatsen

og hvilke kriterier

indgår for tildeling

af indsatsen

Serviceloven § 83

Afspænding / udstrækning

At afspænde / udstrække kontraherede muskler, og

forebygge kontrakturer.

Afspænding / udstrækning af muskler ved passive

øvelse

Fysiologisk behandling

Fysiologisk træning

Borgere i Herlev Kommune der visiteres til indsatsen

Med funktionsniveau: B1-15:3 + B1-8:3, B2-2:3

Indsatsens omfang Indsatsen ydes 2 gange dagligt

Valg af leverandør Der er mulighed for frit valg af leverandør.

Mulig leverandør: Herlev Kommunes hjemmepleje,

private leverandør og selvantaget hjælper.

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

borgeren

Basispersonale der er oplært til opgaven.

Hjemmet skal have udvendigt lys, så personalet kan

orientere sig ved ankomst.

Borgeren skal så vidt muligt orientere leverandøren

dagen forud for et aftalt besøg, hvis indsatsen

aflyses.

Af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø er det i nogle

tilfælde nødvendigt med visse hjælpemidler i

hjemmet f.eks. personlift eller elektrisk seng som

stilles til rådighed af Herlev Kommune.

Ligeledes kan det være nødvendigt at foretage

ommøblering/ændringer i boligen.

Nødvendige værnemidler stilles til rådighed af

leverandøren

Af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen leveres

indsatsen, når borgeren er alene eller kun i selskab

med nære pårørende.

Af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø må der

ikke ryges mens medarbejderen er i hjemmet.

Husdyr skal være lukket inde.

Gratis, hvad angår varig hjælp, midlertidig hjælp i

henhold til Servicelovens § 83 (betaling afhængig af

indtægt).

83


Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

• At indsatser til afspænding / udstrækning

iværksættes fra dag til dag.

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået.

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

• At besøgene planlægges

formiddag/eftermiddag/aften/nat.

• At der gives fast hjælper til borgeren hurtigst

muligt og senest 3 måneder efter at indsatsen

er startet.

• At der ved afbud fra hjemmeplejens side, altid

gives tilbud om erstatningsindsats

• At der er så få hjælpere i borgerens hjem som

muligt.

• At det er let for borgeren, at komme i kontakt

med leverandøren, og får en hurtig og venlig

betjening.

• At medarbejderen kan legitimere sig.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt.

84


3 Plejebolig

3.1 Hverdagsliv i plejebolig

Hvad er indsatsens

lovgrundlag

Hvilket behov

dækker

indsatsen

Hvad er formålet

med indsatsen

Hvilke aktiviteter

kan indgå i

indsatsen

Hvad indgår ikke i

indsatsen

Hvem kan modtage

indsatsen og hvilke

kriterier indgår for

tildeling af

indsatsen

Serviceloven § 83

Dække borgerens behov for nærhed og

meningsfuld beskæftigelse og livsindhold.

At eliminere ensomhed, kedsomhed og håbløshed.

• Socialt samvær

• Daglige gøremål (borddækning, pasning af

planter og dyr)

• Gåture inden og udendørs.

• Pynte op til højtider og mærkedage.

• Lakering af negle, curler hår op, make-up o.l.

• Madlavning / bagning

• Shopping

• Musik, film og højtlæsning

• Spil og leg

• Følgeskab til læge / hospital efter individuel

vurdering foretaget af teamlederen

• Udflugter / ferie

• Andet

• Ledsagelse til private arrangementer

• Træning

Borgere i Herlev Kommunes plejeboliger der ud fra

en helhedsvurdering visiteres til indsatsen i

pakkerne 1 – 4.

Indsatsens omfang Afhængig af borgerens funktionsniveau.

Leverandør • Personale ansat ved Herlev Kommunes

plejecentre

• Pårørende

Kompetence til

udfører

Hvilke

forpligtigelser har

borgeren

Hvad koster

indsatsen for

• Venner af huset

Personer med indsigt i Eden konceptet(At gøre

med, ikke gøre for)

Gratis.

85


orgeren

Hvad er Herlev

Kommunes

kvalitetsmål?

Særlige forhold der

gør sig gældende

• At beboeren giver udtryk for at have

indflydelse på eget liv

• At beboeren giver udtryk for at have mulighed

for at deltage i fælles/personlige aktiviteter

• At borgeren ved at indsatsen justeres ved

ændringer af funktionsniveauet.

• At indsatsen, mindst en gang årligt

revurderes

• At der udarbejdes en skriftlig afgørelse om de

indsatser og aftaler der er indgået

• At afslag begrundes skriftligt med

klagevejledning.

• At indsatser leveres i henhold til Herlev

Kommunes værdigrundlag

• At borgeren får de visiterede indsatser, som

aftalt.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, der

foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og

sundhedsmæssigt forsvarligt

86


!"

'! ! #

2 ! !

! ! # " %

! ! ! "

/ " -;

! 8

! "

C " 8 D ! 6 E 6

/ !

# > ! ! >

! "

! "

/ # F4 # ! ! !

# " / # !

&>( >"

'! # !

!" %

" * # !"

% ! E 2 !

6 E 6

% 8

# "

87


! !

7 ! "

/ ! &

'

# $

% &

/ ! G !

, # H."

G ! &

* $

( $

%

) $

/ ! ! 7 #

"

% ! &

/ " 8& (

/ " & I

/ " -&

/ " :& ) !

/ " ;& %

/ "


" 8&(

! &


• %

• 1 # ! !

• 1 ! #

/ " &I

! &

• 4 2

• % J J

• % !

• %

/ " -&

! &

• # E

• #

• %

/ " :&) !

! &

• %

• % #

• 3

• % !

• % 2

/ " ;&%

! &

• % 2

• %

• 4 2 #

• % ! 2

/ "


," - . $ .

"

+ &

1 5 6 6 ?=-

"

% 2 # " "

7 2 "

! " "

"

3 "

1 8 " "

"

90


"

012 &3 &3 $"

' ?=-

# " ??== = "

$ 2 8" " #

? " 8"

• 3 ! 3 !

# "

$ 2 2

" ""

• % 2 2

2 "

• %

2 2 "


# 2 2 "

• / 2 " ! 2

2 !

#

2 # "

• ( #

2 2 "

• 2 2 2

"

• % 2 2 ! #

2

"

• % 2

2 2 "

• % 2 "

91


+ !

" # $

% & ! ' ( $) *

+ !

! ,

*& ! "

( %

--.!

*& *

* ) /0 *&* ) ) /! 0

/1 /!

*& &

) !

( &

% % *&

! 0 * * 2

* !

* !

# * 2 % * )

3 % * )

% ) % !

' *

2 *! ! .*& !

!

! * *

% !

% !

0 % !

4 * ) )

% 3 2

0 * )

) !

5 5 2 ) 6

!

!

!


) ) 7 2

% ! 4 )

+ ) ) 5 !

%

* ! % !

* !

*& )

* ! ! -*

8 9 ! :-* &

*& 8 9!

% !

; *& ! + ! <

< !

+ * ! :

* *& !

< & 2 * * !

! *&

!

) 2 & % *& !

+ * 2 )

*& !

% * % * *&

! % * & !

#& * 2

*& * !

; !

2

* *

!

< ! $

& *& 2 *

* *

** % 2 & !

* *! ! , & ! )

* % ! 4 *

& % % ! ! 2

* 2 * 2 2 *

) ! ! + ) , * ! & !

6


2

* ) )

% * !

( & ! 0

!

<

* !

#& % * *&>

1

# ) /0 /

4 ) )

=

More magazines by this user
Similar magazines