Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

NR. 9 ❘ 20. MAJ 2005

Kommunalbladet

38

STILLINGER

Efter 20 års ansættelse fik hun en fyreseddel som 59-årig

DER ER OGSÅ ET LIV EFTER KOMMUNEN ❘ 6

Ny uddannelse har succes ❘ 4


PERSONALEPOLITIK FOR LEDERE

Kampen om pladserne på det tog, der kører af sted 1. januar 2007,

er i fuld gang. Ikke mindst blandt jer, der i dag sidder på de kommunale

og amtskommunale lederposter. I ved godt, at der kan

komme til at mangle en stol eller to, når fire kommuner bliver

til en.

Selvfølgelig reagerer alle ikke ens på forandringsprocessen.

Vi ser nogle, der allerede har kastet sig ud i kampen med næb og

kløer - eller føler sig på den grønne gren. Men vi ser også dem,

for hvem omstillingerne har givet anledning til stor bekymring og

sat sig som et ekstra pres, der indimellem føles lammende.

Uanset reaktionen er det afgørende, at hele ommøbleringen

i forbindelse med kommunalreformen kommer til at fungere

værdigt og effektivt for alle ledere. Det kræver en indsats - også

fra os. Og den er vi allerede godt i gang med at løfte.

Men noget er op til jer selv.

Ganske vist er mange af jer lige nu mest optaget af omsorgen

for jeres medarbejdere, der selvsagt er mere eller mindre nervøse.

Og I synes måske ikke rigtig, at I kan tillade jer at have brug for

støtte selv. Men naturligvis kan I det. Både for jeres medarbejderes

og jeres egen skyld er det vigtigt, at I finder ud af, hvordan I

som ledere kan sikre hinanden fair play, åben kommunikation og

et anstændigt forløb.

Så kom ud af busken. Gør jeres egne ønsker til fremtiden klar.

Få talt med jeres chef-kolleger og giv bekymringerne luft. Og gå

derefter i samlet flok til jeres overordnede for sammen med dem

at få opstillet de spilleregler, der kan sikre, at også I føler jer i

gode hænder. Få med andre ord sat fokus på en regulær personalepolitik

også for jer som ledere, før reform-toget for alvor kommer

op i fart.

Kim Simonsen,

formand for HK/Kommunal

Indhold

Uddannelsen til administrationsøkonom er en succes . . . . . . . . . . . . . . 4

Der er også et liv efter kommunen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Usikkerhed freder sociale snydere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Ekstra løn til de uundværlige i Ribe Amt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Kolding Kommune tager sin egen medicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

I kontakt med borgerne - via sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Inkasso-puslespillet er snart færdigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Ingen sikkerhed for sammentænkt indsats i nye jobcentre . . . . . . . . . .20

Forvalteren af Christiansø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Kort & Kommunalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Stillingsannoncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Regeringen

tekst: Berit Andersen • Foto: Scanpix/Henrik Sørensen

For at sikre en smidig kommu-

nalreform vil regeringen tage

lovfæstede rettigheder fra de

ansatte i amter og kommuner.

Fremgangsmåden kritiseres af

ombudsmanden.

Når 270 kommuner bliver til 99 og 13

amter til 5 regioner, så siger det sig selv,

at tusindvis af mennesker vil få nye job

og nye arbejdssteder. Og når hele »ommøbleringen«

skal ske i løbet af godt

fem måneder, så mener regeringen, at

det også siger sig selv, at man er nødt til

at sætte de normale regler for flytning

af medarbejdere ud af kraft. Regeringen

foreslår derfor at fjerne retten til at blive

hørt, retten til at få en begrundelse

og retten til indsigt i egen personalesag.

Der er med andre ord ingen krav om,

at de ansatte inden flytningen bliver

spurgt om, hvor de har lyst til at komme

hen. Ingen vil kunne kræve nogen begrundelse

for, hvorfor netop de bliver

placeret, hvor de gør. Og ingen vil heller

få mulighed for at klage over afgørelsen.

Det, regeringen gør, er i realiteten at

ophæve forvaltningslovens bestemmelser

om, at enhver har ret til at blive

hørt, at få en begrundelse og kunne kikke

i deres egne sagsakter. Selv siger regeringen,

at den har foretaget en afvejning

mellem på den ene side hensynet

til, at man skal gennemføre en stor og

kompliceret proces på kun fem og en

halv måned, og på den anden side hensynet

til den enkeltes retssikkerhed.

Tillidsfolk får tavshedspligt

Det sidste vil regeringen sikre ved at

forpligte kommuner, amter og stat til at

»orientere« medarbejdernes repræsentanter,

fx de faglige organisationer. Men

det skal vel at mærke kun ske, hvis den


sætter medarbejderne

uden for døren

enkelte myndighed kan se en grund til

det. Og tillidsfolkene vil ikke kunne fortælle

deres kolleger noget. De får nemlig

fuld tavshedspligt.

Men på ombudsmandens kontor mener

man ikke, at de to hensyn behøver at

udelukke, at reglerne følges.

– Alle de mennesker, der skal flytte,

vil have deres helt egne og meget forskellige

forudsætninger for at ønske sig

bestemte steder hen. Nogle vil lægge

vægt på, om deres ægtefælle har mulighed

for at få job det sted, de flytter hen.

Andre vil se på muligheden for transport

mellem bopæl og arbejdsplads. Og atter

andre vil lægge vægt på muligheden for

faglig udvikling og kollegialt samvær. For

dem alle vil det selvfølgelig være vigtigt,

at de bliver hørt, og så vidt muligt også,

at deres ønsker efterkommes, sagde

kontorchef Morten Engberg fra ombudsmandens

kontor på en høring, arrangeret

af Folketingets retsudvalg i forrige

uge.

Grobund for mistanker

Rigtig mange af medarbejderne vil ikke

få deres ønsker opfyldt, når den store

omrokering begynder. Og nogle af dem

vil føle sig skidt behandlet. Derfor risikerer

regeringens fremgangsmåde at skabe

mistanke om, at der ligger andre hensyn

bag flytningen af en medarbejder end

de rent saglige, mener Morten Engberg.

– Da medarbejderne ikke har krav på

at blive hørt eller få en begrundelse, kan

de, der føler sig dårligt behandlet, have

svært ved at sikre sig, at man overhovedet

har lyttet til deres ønsker. Det giver

også grobund for mistanker om usaglig

forvaltning, som i virkeligheden måske

er helt ubegrundet, sagde kontorchefen

på høringen i Folketinget.

Han foreslog derfor, at man »overvejer

at indføre en ordning, hvor en

medarbejder, der er blevet flyttet, bagefter

kan bede om en begrundelse og

om aktindsigt. Altså ikke lige mens processen

er allermest hektisk, men på et

tidspunkt kort efter, hvor det hele er faldet

lidt til ro«.

Tusindvis af ansatte skal flytte rundt i forbindelse med kommunalreformen. Regeringen vil fratage

dem deres normale rettigheder, når puslespillet skal samles.

På den måde mente Engberg, at det

vil være muligt at overholde lovens krav,

samtidig med at man kan nå at få personale-kabalen

til at gå op inden for de

godt fem måneder.

Aktive deltagere uden rettigheder

Hvad retten til at blive hørt angår, har

flere faglige organisationer foreslået regeringen,

at den forpligter myndighederne

til at tale med organisationerne, før

den begynder at flytte medarbejderne

rundt. Desuden vil organisationerne have,

at tillidsrepræsentanterne kan diskutere

flytningerne med deres kolleger

forinden. Også HK har reageret i sagen.

– Vi er opmærksomme på problemet

og arbejder politisk på at få det løst, siger

Peter Thrige, leder af HK's reformsekretariat.

Som han ser det, hænger det ikke

sammen, når regeringen siger, at med-

arbejdernes aktive og positive deltagelse

i kommunalreformen er vigtig for

dens gennemførelse, samtidig med at

man tager rettighederne fra dem.

Hidtil har indenrigsministeren afvist

at ændre noget. For hvis man skal overholde

reglerne om både høring, begrundelse

og indsigt - og dermed lade medarbejderne

få indflydelse - kan det medføre

en sådan uro om rokaderne, at processen

vanskeliggøres. Det fremgår af

et svar, ministeren har givet Folketingets

kommunaludvalg.

Så indtil videre ligger det fast, at

medarbejderne kan ønske sig hen, hvor

de vil, men at det suverænt er arbejdsgiverne,

der afgør deres skæbne - uden

at de behøver forklare afgørelsen. Og

hvis medarbejderne ikke vil kunne lide,

hvad de får - ja, så er de frie til at rejse.

For klage kan de heller ikke. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

3


4 Kommunalbladet 9 ❘ 05

tekst: Mogens Jepsen • foto: Lars Holm

Ny uddannelse

har succes

Det første kuld af administrationsøkonomer har

netop været i praktik - med stor succes.

Annette Klitskov fik en fast stilling ud af det.

Allerede efter en uge som praktikant på

integrationscentret i Skive Kommune

blev Annette Klitskov kastet ud i det.

Hun skulle have sin første samtale med

en klient, en udlænding, som meget gerne

ville have førtidspension.

– Det havde jeg slet ikke regnet med.

I og med at vores praktiktid kun er tre

måneder, havde jeg forventet blot at

snuse lidt til sagsbehandlingen og mest

bare være føl hos en socialrådgiver, fortæller

Annette Klitskov.

Men nu stod hun pludselig for at

skulle gennemføre en samtale og forsøge

at vurdere arbejdsevnen til den

såkaldte ressourceprofil.

Administrationsøkonom

● To-årig, SU-berettiget, videregående fuldtidsuddannelse.

● Uddannelsen er en blanding af teori og

projektuddannelse med fem obligatoriske fag:

Administration, Organisation, Jura, Økonomi

og Samfund.

● Studieophold på en privat eller offentlig

virksomhed, som de studerende laver

hovedprojekt i tæt samarbejde med.

Læs mere om uddannelsen på

www.erhvervsakademierne.dk/sw367.asp

– Og jeg var vildt nervøs. Dels for

hvordan klienten ville reagere, og om jeg

kunne magte det, så jeg havde forberedt

alle spørgsmål. Men det gik over al forventning.

Jeg fik lavet profilen, men det

var også hårdt, for hun begyndte at

græde, og jeg havde fået at vide, at jeg

bare skulle sige: »Her, tag et stykke

papir og tør øjnene.«

Og til sin store overraskelse - men

også glæde - skulle hun få endnu mere

ansvar.

Efter tre uger var hun nået op på at

have 12 sager, som var hendes helt

egne. Det var en af de helt store overraskelser

for hende. At hun kunne få

så meget ansvar. Egne sager og skrivelser,

som røg fra hendes hånd ud af

huset - uden at blive tjekket.

– Vi var da også temmelig famlende

over for, hvad en administrationsøkonom

egentlig kunne, fortæller Lisbeth Sanders,

afdelingsleder på social- og integrationsområdet.

Tilbud om fast stilling

Men det skulle blive et meget positivt

bekendtskab. For allerede efter kort tid

var Annettes ledere så overbeviste om

evnerne, at hun fik tilbudt en fast stilling

som sagsbehandler i afdelingen.

– Hendes arbejde har dæl'me været i

orden, og så har hun lært tingene meget

hurtigt. Oven i det har hun nemt ved at

få overblik over systemer, sammenhænge,

og hvem der kan hvad i organisationen.

Derfor var hun og afdelingen heller

ikke i tvivl om, at Annette Klitskov godt

kunne klare at være fast og fuldgyldig

sagsbehandler.

Eksempler på hovedprojekter

● Forslag til en informations- og kommunikationsstrategi

for Social- og Integrationscenter Skive.

● Etablering af jobcenter i den kommende Mariager

Fjord Kommune.

● En analyse af indkøbsfunktionen i Viborg Kommune.

● Arbejdsmiljøundersøgelse for Energi Randers.

● Forslag til en ligestillingspolitik for den kommende

Viborg Storkommune.

● En analyse af kvalitetssikringen i Det Danske Hedeselskabs

entreprisearbejder.

● Forslag til strategier på erhvervsudviklingsområdet i

Aulum-Haderup Kommune.


For Annette Klitskov, 23 år, var det en stor overraskelse, at hun fik så meget ansvar og sine

egne sager. Hun havde regnet med blot at være føl hos en »rigtig« sagsbehandler.

Så nu - anden dag på det faste arbejde

- sidder hun med 70 sager på sit

skrivebord. Det ryster hende ikke, men:

– Det er en stor mundfuld og hold da

op, hvor er der meget at sætte sig ind i,

men jeg er nu ikke bekymret for at have

gabt over for meget, siger Annette Klitskov,

der også har et par års kommunal

baggrund at tære af.

Lisbeth Sanders er ikke i tvivl om, at

kommunerne får brug for de kompetencer,

som fx Annette Klitskov har fået på

uddannelsen. Og det handler om kommunikationsteorier,

analyseredskaber og

ikke mindst evnen til at se opgaver og

organisationen i en større sammenhæng.

Skulle forberede

kommunesammenlægningen

Samme opfattelse har Ole Brandt Jensen,

leder af beskæftigelsesafdelingen

i Hobro Kommune. Han har haft Anna

Marie Larsen i praktik som administrationsøkonom

- og var meget begejstret.

– Fremover tror jeg, at den uddannelse,

kombineret med en vis kommunal

baggrund, vil være den rette for kontorpersonale

eller projektmedarbejdere,

der sidder tæt på ledere med et større

økonomisk ansvarsområde.

For ham vil den baggrund gøre det ud

for en cand.scient.adm. eller andre med

en lignende akademisk uddannelse, fordi

administrationsøkonomer netop har den

teoretiske og analytiske overbygning.

De evner fik Anna Marie Larsen rig

lejlighed til at vise.

– Min helt store opgave blev at udarbejde

en opgørelse over alle de beskæftigelsesprojekter,

der var i Hobro, Arden,

Hadsund og Mariager Kommuner til brug

i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Dertil kom en analyse af de forskellige

aktører og en registrering af kontanthjælpsmodtageres

fremmøde i aktivering.

– Alt sammen noget jeg fik lov til at

gøre uden at blive tjekket. Da jeg mødte

første dag, sagde Ole til mig, at jeg ville

få nogle spark i bagen, hvis jeg ikke

overholdt deadline for de ting, jeg skulle

undersøge. Jeg har ikke fået nogen endnu,

lyder det fra Anna Marie Larsen. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 9 ❘ 05

5


– Jeg har fået et nyt livsindhold, som jeg er meget taknemmelig for,

siger Annette Selvig, efter hun blev fyret fra Birkerød Kommune.

Der er også et liv

efter kommunen

Hun føler sig stadig uretfærdigt behandlet. Alligevel er

Annette Selvig glad for den fyreseddel, hun som 59-årig

fik fra Birkerød Kommune efter 20 års ansættelse.

For hun har fået et godt liv - og kan godt selv.

Kort før sin 60-års fødselsdag sagde

Annette farvel og tak til efternavnet Olesen

- og skiftede det ud med pigenavnet

Selvig.

– Jeg ville markere, at nu begyndte

jeg på en frisk i mit liv. Jeg stod jo for

første gang uden arbejde, så der var virkelig

tale om en ny begyndelse, siger hun.

Otte måneder inden fødselsdagen var

hun blevet fyret fra sit job i Birkerød

Kommune efter 20 års ansættelse.

– Det var ikke nogen god oplevelse,

og jeg føler stadig, at den fyring var dybt

uretfærdig - og også krænkende. Men i

dag er jeg alligevel glad for fyresedlen,

for dels har jeg et rigtig godt liv nu, dels

brød jeg mig ikke om den arbejdsplads,

kommunen udviklede sig til at være. Fra

at være et sted, hvor der var tid til, at

kolleger var menneskelige og hjælpsomme

over for hinanden, blev det et

sted, hvor det eneste, der talte, var tallene

på bundlinien, siger Annette Selvig.

Klodset personalepolitik

Hun fik sin fyreseddel 8. oktober 2003.

Den officielle årsag var, at kommunen

skulle spare. Det betød, at flere vakante

stillinger ikke blev besat, og at Annette

Selvig som den eneste skulle fyres.

– Jeg fik blandt andet at vide, at jeg

ikke havde de kompetencer, der skulle til

i afdelingen i fremtiden - og at de heller

ikke troede på, at jeg kunne lære det.

Det er altså dybt krænkende at få sådan

en besked, når de har kunnet bruge min

arbejdskraft i 20 år, siger hun.

Samtidig mener hun, at ledelsen har

båret sig temmelig klodset ad.

– Jeg var 59 år, og hvis de havde

spurgt mig, om jeg havde tænkt mig at

gå på efterløn, så havde jeg sagt ja. For

jeg havde for længst besluttet, at de

ikke ville kunne se min ende for bare

skosåler, når jeg var fyldt 60 år. Men de

spurgte aldrig. Så i stedet for at have

klaret det hele langt mere anstændigt

og haft min arbejdskraft i 8 måneder

mere, kom de til at betale løn og erstatning

svarende til næsten 11 måneders

løn, som de ikke fik noget for, siger hun.

Jeg tier ikke stille

Efter fyringen begyndte rygterne at løbe

på rådhusets gange om, at det nok i

virkeligheden var hendes hang til at sige

sin uforbeholdne mening, der var skyld

i fyresedlen. Og Annette Selvig er selv

overbevist om, at en del af forklaringen

er, at hun ikke bukker nakken og tier

stille, når der er noget galt.

– Ugen før jeg blev fyret, rejste jeg

mig på et fællesmøde og spurgte, om

det var rimeligt, at direktionen fik stjernestatus

i kantinen på bekostning af

personalet. Og jeg ramte et eller andet,

for folk klappede af mig. Men det var ikke

populært hos ledelsen, at jeg pegede på

det. Så jeg tror, at det har været dråben.

Men hun fortryder ikke et øjeblik, at

hun rejste sig op på det møde - og hun

fortryder heller ikke alle de andre gange,

hvor hun har peget på noget, hun synes

var uretfærdigt eller har indkaldt til

personalemøde, fordi der var en dårlig

stemning.

– Mange gange har jeg reageret på

noget, der dybest set ikke var mit problem.

Men jeg er altså ikke typen, der

klapper i og finder mig i ting, jeg synes,

er uretfærdige. Jeg hader uretfærdighed.

En rappenskralde? Nej, siger hun

selv, for hun bryder sig ikke om at være

uvenner med nogen.

– Jeg siger bare min mening, hvis jeg

bliver spurgt. Altså, hvis én spørger mig,

om jeg kan lide hendes nye kjole, og jeg

så ikke kan - så siger jeg som det er, at

det nok ikke lige er min smag. Men på

en ordentlig måde, så vedkommende

ikke bliver ked af det, siger hun.

Gik ikke hjem

Som hun står ved sine meninger, står

hun ved sig selv. Så den dag for halvandet

år siden, hvor hun blev fyret, luskede

hun ikke ud af bagdøren.

Hun gik rundt på hele rådhuset og

fortalte selv, hvad der var sket.

– Det var vigtigt for mig at sige farvel,

for jeg har mange venner og gode

bekendte blandt kollegerne, og det var

kun rimeligt, at jeg tog afsked med dem.

Så selvom hun havde fået lov at gå

hjem lige efter samtalen med lederen,

gik hun ingen steder.

– Egentlig havde jeg det ok. Men da

de andre gik til et fællesmøde, og jeg

sad helt for mig selv i afdelingen og pakkede

mine ting sammen - da gik jeg lidt i

sort. For mens jeg tømte mine skuffer og

Kommunalbladet 9 ❘ 05

tekst: Mette Mørk • foto: Christoffer Regild

7


8 Kommunalbladet 9 ❘ 05

»Da de andre gik til et fællesmøde, og jeg sad

helt for mig selv i afdelingen og pakkede mine

ting sammen - da gik jeg lidt i sort.«

pc'en for private sager, gik det for alvor

op for mig, at her kom jeg ikke tilbage.

Travl og tilfreds

Ryggen var rank, da Annette Selvig gik

ud af døren på Birkerød Rådhus, og det

er den stadig.

– Jeg har aldrig været skræmt ved

tanken om at blive fyret. Jeg har altid

haft en stærk selvopholdelsesdrift og en

klar overbevisning om, at dét skal jeg

sgu nok finde ud af.

Og det kan hun. Selvom økonomien er

blevet strammere, kan hun stadig sidde

i det lejede rækkehus - og så er der jo

det med selv at kunne bestemme over

tiden.

– Jeg har fået et nyt livsindhold, som

jeg er meget taknemmelig for. Jeg elsker,

at jeg ikke skal haste ud af døren

hver morgen. Jeg elsker at have god tid

til mit lille barnebarn - og jeg har fået tid

til at dyrke min interesse for det alternative.

Jeg interesserer mig meget for

clairvoyance og for at lægge tarot-kort,

og det skal være mit »arbejde« resten

af mit liv. Skidt så med, at nogen synes,

jeg er lidt fjollet. Det kan jeg godt leve

med.

mem@kommunalbladet.dk


Uheldig personalepolitk

Da Annette Selvig blev fyret, var Jan

Nørner tillidsrepræsentant i Birkerød

Kommune - og han husker godt sagen.

– Det var bestemt ikke særlig god

personalepolitik. Man kan ikke være

bekendt at vælge sådan en løsning,

når der er tale om en medarbejder i

den alder. I sådan et tilfælde burde

man kunne ordne noget ad frivillighedens

vej, mener Jan Nørner.

Personalechef Hanne Sørensen,

Birkerød Kommune, har denne

kommentar til sagen:

– Vi indgik en aftale, som vi alle

sammen fandt tilfredsstillende. Og vi

vurderer altid nøje muligheder for

omrokeringer og efterløn i forbindelse

med rammebesparelser - og det har vi

også gjort i denne sag.


Usikkerhed freder

sociale snydere

Kommuner overvejer at lade være med at politianmelde

i sager om samliv og socialt snyd, fordi de sociale

nævn mener, at med en frifindelse har

kommunen også tabt muligheden

for en tilbagebetalingssag.

I Aalborg Kommune overvejer jurist

Merete Lykke Aagaard, om hun helt

skal lade være med at politianmelde

i de sager om bedrageri, hvor en

person er mistænkt for at have

modtaget sociale ydelser uden at

være reelt enlig.

Ikke fordi politiet nedprioriterer

den type sager, men fordi kommunen

risikerer helt at måtte opgive

en eventuel tilbagebetalingssag.

– Det er meget svært at få et par

dømt ved domstolene, med mindre der

ligger en tilståelse. Og når et par bliver

frifundet, har vi svært ved at fastholde

et krav om tilbagebetaling, selv om Det

Sociale Nævn allerede har accepteret,

at beløbet kan kræves betalt tilbage.

Mange andre kommuner end Aalborg

har nemlig den opfattelse, at man både

skal forsøge at få pengene betalt tilbage

til kommunen og få straffet bedrageri.

Derfor er det almindelig praksis, at der

anlægges en sag ved det sociale nævn

om tilbagebetaling, samtidig med at der

indsendes politianmeldelse. Juridisk er

det sådan, at kriminalretten skal stille

strengere krav for at dømme for bedrageri,

end de sociale nævn skal stille, for

at pengene skal betales tilbage.

Grundloven bestemmer

over kommunen

Problemet er bare, at hvis kriminalretten

har afgjort, at der ikke kan dømmes for

bedrageri, fordi det ikke er tilstrækkelig

bevist, at parret bor sammen, så mener

de sociale nævn, at det også gælder for

tilbagebetaling, forklarer Merete Lykke

Aagaard.

Og det er præcis formuleringen fra

Bjarne Juul Nielsen, specialkonsulent

i Det Sociale Nævn i Nordjyllands Statsamt.

– Vi mener, det er meget, meget

svært for en kommune at opretholde

et krav om tilbagebetaling, når det ikke

er blevet bevist, at parret har boet

sammen.

Han henviser til Grundlovens §63,

som groft sagt siger, at Grundloven

bestemmer over og fører tilsyn med de

offentlige forvaltninger.

Reglerne skal være klarere

Ankestyrelsen har dog i en enkelt afgørelse

konkluderet, at »en frifindelse ikke

nødvendigvis medfører, at tilbagebetalingskravet

fortabes«.

Over for Kommunalbladet uddyber

kontorchef i Ankestyrelsen Karin Rasch,

at det betyder, at præmisserne i dommen

er afgørende for kommunens videre

muligheder.

– Men da jeg kan forstå, at der er

usikkerhed om retstilstanden, vil jeg

sætte fokus på det og forsøge at gøre

den udmelding fra os endnu klarere.

Men det kræver, at Ankestyrelsen får en

sag, som vi kan revurdere.

Imens kan Aalborg Kommune overveje,

om de tør tage chancen med en politianmeldelse.

– Det strider imod min og vores retsbevidsthed

ikke at gøre det, for de sager,

som vi typisk anmelder, er ganske

grove og bør derfor undersøges af politiet,

siger Merete Lykke Aagaard, der i

den kommende tid vil forsøge at finde

en sag, som Ankestyrelsen kan tage

stilling til. ◗

mkj@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 9 ❘ 05

tekst: Mogens Jepsen• illustration: Claus Riis

9


tekst: Joan Rask Maack • foto: Poul Anker

Ribe Amt tilbyder op til seks ekstra månedslønninger

til de medarbejdere, amtet

gerne vil beholde frem til 31. december

2006 - men til den tid skal medarbejderen

så love at forsvinde.

For personalechefen i Ribe Amt,

Svend Aage Jensen, er der nemlig to

ting, der tæller - dels at arbejdet i amtet

bliver gjort færdigt og dels at have så få

medarbejdere som muligt til at kæmpe

om jobbene i kommunerne og regionen.

– Det er en kombineret fastholdelses-

og fratrædelsesordning, fordi vi

på den ene side gerne vil beholde medarbejderne

frem til 2007, og på den

anden siden gerne vil af med nogen,

siger Svend Aage Jensen.

Mangel på arbejdskraft

Det bekymrer ikke personalechefen, at

amtet måske risikerer at smide dygtige

medarbejdere på porten. Medarbejdere

som de nye vestjyske kommuner måske

får vældigt brug for.

Ribe Amt giver op til et halvt års ekstra løn

til udvalgte medarbejdere, der bliver på

deres pind frem til nytår 2006. Til gengæld

er de ikke sikre på et job efter den dato.

Ekstra løn til de

uundværlige

– Hvis kommunerne mener, de får

brug for dem, må de slå nogle stillinger

op. Når vi bevidst laver huller i organisationen,

giver det større frihed til at besætte

pladserne efterfølgende, siger

Svend Aage Jensen.

Han peger på, at amtet skal løse opgaver

helt indtil 2007. Hvis de medarbejdere,

der kan gå på pension eller efterløn,

gør det allerede i 2005 eller 2006,

bliver der alvorlig mangel på arbejdskraft.

Ifølge fællestillidsmand for HK'erne

Lene Nedenskov er ordningen primært

udtænkt til de medarbejdere, der er tæt

på pensionen.

– Tilbuddet er bare endnu en brik i

den store palet af tilbud, som amtsmedarbejderne

har fået i forbindelse med

reformen, siger Lene Nedenskov.

Cirka ti får tilbuddet

Hun har udviklet det kombinerede fastholdelses-

og aftrædelsestilbud sammen

med ledelsen, og selvom hun er blevet

mødt med mange - og også kritiske -

spørgsmål fra medarbejderne, mener

hun, at det er et fair tilbud.

– Hvis de dygtige medarbejdere ikke

har is i maven til 2007, kan vi alligevel

ikke holde på dem med tre måneders

ekstra løn. Tilbuddet er til dem, der ved,

de vil noget andet efter reformen, siger

hun.

Lene Nedenskov lægger vægt på, at

tilbuddet er til medarbejdere, der samtidig

er fleksible og vil træde til, der hvor

det brænder. Også hvis det er oprydning

i kælderen.

Allerede dagen efter tilbuddet blev

offentliggjort fik Svend Aage Jensen den

første ansøgning. Samlet set tror han, at

ordningen højest vil blive tilbudt til et

par håndfulde medarbejdere. ◗

jrm@kommunalbladet.dk


Det gør ondt at gøre erfaringerne selv.

Lad os komme tættere på og dele vores med jer

En ny dagsorden kan give mange

gevinster, men også mange knubs

Mange af landets kommuner står over

for en af de mest komplekse politiske

og administrative udfordringer nogensinde.

De skal fusioneres til et langt

mindre antal. Men I er heldigvis ikke

de første, som skal gennem en fusion.

Vi har prøvet det før. Og det har mange

af vores kunder også. Lær af vores og

deres erfaringer og undgå at gentage

andres fejl. Kommunesammenlægningen

behøver ikke gøre ondt. Hverken

på jer eller jeres borgere. Tværtimod.

Den kan være anledning til udviklingen

af visioner som f.eks. en smidigere forvaltning

og mere service til borgerne i

den døgnåbne kommune. Meget af det,

man gør i dag, kan gøres anderledes,

billigere og bedre. Det skal bare gribes

rigtigt an.

Kontakt TDC Erhverv på 80 80 80 90.


12 Kommunalbladet 9 ❘ 05

tekst: Joan Rask Maack • foto: Claus Sjödin

Horsens Kommune hjælper private virksomheder til mere social ansvarlighed.

Men først lavede kommunen sit eget sociale regnskab - og høstede gevinsterne.

Kommunen tager

sin egen medicin

Det er ikke en privat sag, hvordan virksomheder

og offentlige institutioner

tager ansvar for deres medarbejdere.

Det mener man i Horsens Kommune,

og her rykker kommunen ud med næsten

gratis assistance til de virksomheder

og institutioner, der vil lave et socialt

regnskab.

Et socialt regnskab belyser fx sygefravær,

medarbejdertilfredshed, antallet

af opsigelser, antallet af fleksjob, og

hvilken politik virksomheden har for fx

alkohol. Men inden de nye metoder for

alvor skulle bruges på kommunens virksomheder,

blev metoderne og værktøjerne

først afprøvet på kommunen selv.

Personalechefen i Horsens Kommune

vil godt indrømme, at det har været en

stor opgave.

– Det koster en del ressourcer, første

gang man aflægger et socialt regnskab.

Men de oplysninger, vi får frem ved

systematisk at samle data på kryds og

tværs af vores personalegrupper, giver

et fantastisk godt grundlag at træffe

beslutninger på efterfølgende, siger Kaj

Kjær Nielsen.

I hans afdeling har en medarbejder

stort set brugt en måneds arbejde på

indsamlings- og koordineringsopgaverne.

Alligevel mener han, at det godt kan

betale sig.

Antallet af fraværsdage var fx samlet

set for hele kommunen på et accepta-

belt niveau. Men det viste sig at dække

over fire områder med stort fravær. Et

af dem var HK'erne, hvor nogle få langtidssygemeldte

trak gennemsnittet op.

De øvrige HK'ere var ikke mere syge end

i tidligere år. Inden for ældreplejen var

sygefraværet også for stort. Her drejede

det sig mest om det fysiske arbejdsmiljø.

– Det har vi så gjort noget ved, og vi

har bragt sygefraværet væsentlig ned.

Det er noget, der batter i kommunens

økonomi, siger Kaj Kjær Nielsen.

– Sygefraværet er en evig kamp. Og

det er en udfordring i sig selv at gøre

det op, forklarer personalechefen.

Derfor mener han, at det er en fordel,

at kommunen har valgt at bruge

det sociale regnskab, der er udviklet af

netværket »Green Network«, fordi det

har helt faste standarder og krav til indholdet.

Et privat og offentligt netværk

Netværket »Green Network« består af

Vejle Amt og otte kommuner i amtet

samt Middelfart Kommune. Derudover

har næsten 300 virksomheder og institutioner

meldt sig ind. Medlemsvirksomhederne

kan få gratis konsulentbistand fra

den kommune, virksomheden ligger i.

Oprindelig byggede netværket på at

sikre et bedre miljø med mindre forurenende

virksomheder i amtet. Derfor har

alle de involverede kommuner i dag

specialuddannede konsulenter, der i flere

år har vejledt virksomhederne i, hvordan

de laver miljøregnskaber.

En af dem er miljøkonsulent Bente

Andersen.

– Kontrolopgaverne på miljøområdet

gør, at amtet og kommunerne løbende

kommer i virksomhederne. Ad den vej

findes emner til både miljøregnskaber

og sociale regnskaber, fortæller Bente

Andersen.

Hun har beskæftiget sig med miljøregnskaber

siden 1999. Alligevel har det

overrasket hende, at det allerede nu kan

måles, at virksomheder med et miljøregnskab

forurener mindre og producerer

billigere.

Kommunen forventer, at de sociale

regnskaber også kommer til at kunne

betale sig - både for kommunen og virksomhederne.

En af dem, der skal tage

sig af de nye sociale regnskaber i

Horsens Kommune, er jobkonsulent

Jens-Anker Gjelstrup.

– Når jeg går i gang, siger jeg til virksomhedens

ledelse, at der kan komme

større problemer frem, end de forestiller

sig. Og det skal de acceptere at gøre

noget ved, siger han.

Én gang har han oplevet, at en virksomhed

blev nødt til at standse arbejdet,

fordi skeletterne væltede ud af skabet,

da de begyndte at undersøge personalets

reelle forhold.


Personalechefen i Horsens Kommune, Kaj Kjær Nielsen, vil have et socialt regnskab fra hver eneste kommunal institution. Baggrunden er blandt

andet de gode resultater fra et stort antal miljøregnskaber, som miljøkonsulent Bente Andersen har erfaring med.

– Den virksomhed skulle have professionel

hjælp. Og det fik ledelsen virkelig

øje på. Så kan vi lave et socialt regnskab

om nogle år, når de har fået styr på de

alvorligste problemer, siger han.

Problemerne skal løses bagefter

Et socialt regnskab løser ikke problemerne,

det opstiller bare tal og data for

alle personalegrupper og de fokuspunkter,

der er vigtige for institutionen eller

virksomheden. Og det ledelsesværktøj

er personalechefen i Horsens Kommune

glad for.

– Fordelen er, at alle data er samlet

et sted og kan sammenlignes med tilsvarende

personalegrupper og tidligere år.

Et socialt regnskab er primært et ledelsesværktøj,

men det er medarbejderne,

der i hverdagen har gavn af, at deres

arbejdsgiver har valgt en social ansvarlighed

på et vist niveau, siger Kaj Kjær

Nielsen.

Og han forklarer, at fordelene for

medarbejderne kommer, når arbejdsgiveren

indirekte bliver tvunget til at gøre

noget ved problemerne, fordi de bliver

så synlige - som fx et hårdt fysisk arbejdsmiljø

i ældreplejen, og at fx dagplejemødrene

savnede kolleger til både

social og faglig sparring.

Fællestillidsmand for HK'erne Per

Bergenhagen tror ikke, at de kommunale

HK'ere kender meget til kommunens sociale

regnskab.

– Kommunen har altid taget socialt

ansvar for personalet og gjort det godt.

Det sociale regnskab betyder bare, at

det rent ledelsesmæssigt bliver nemmere

at se, hvor der skal gribes ind, siger

Per Bergenhagen.

Kaj Kjær Nielsen er så tilfreds med

kommunens første sociale regnskab for

2003, at han er i fuld gang med at sørge

for, at alle kommunens cirka 90 institutioner

laver deres eget individuelle

sociale regnskab for 2004.

– Vi laver en manual til dem, så opgaven

bliver overkommelig. Når institutionernes

regnskaber kommer, så kan vi

for alvor gå bag om tallene. Og bagefter

har vi et væsentligt bedre grundlag for

at skabe forbedringer, der hvor problemerne

er størst og dyrest, siger han. ◗

jrm@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 9 ❘ 05

13


tekst: Joan Rask Maack • foto: Jonas Ahlstrøm

Inkasso-puslespillet

Det er kun detaljer, der mangler i den aftale, der overdrager

inkasso til staten. Og selvom mange stadig kæmper imod

selve beslutningen, har Kolding Kommune allerede sat stempel

i panden på dem, der skal flytte og dem, der skal blive.

To medarbejdere i Betalings- og Inkassoafdelingen

i Kolding Kommune kommer

ikke til at arbejde der, hvor de gerne

vil, når inkasso-området overgår til staten.

Deres chef, kontorchef Erik Popp, er

ked af, at han ikke har kunnet give alle

sine 19 medarbejdere mulighed for at

vælge det job, de ønskede i fremtiden.

– Sådan som situationen er, må hver

enkelt gøre op med sig selv, hvad de vil

jobmæssigt. Jeg vil ikke anbefale det

ene frem for det andet eller forsøge at

overbevise nogen om, at de skal blive

eller ikke blive, siger Erik Popp.

Han vil nemlig ikke risikere, at en

medarbejder senere kommer og siger:

»Du anbefalede mig det her job og se

nu, hvordan det er blevet.«

– Den situation ønsker jeg ikke at

sætte mig selv i, siger han.

Elleve af Erik Popps medarbejdere

skal flytte til det nye skattecenter i

Haderslev. Af dem var der to, der blev

tvunget til at skifte arbejdsplads.

– Jeg ved, det har skabt alvorlige

samtaler på hjemmefronten. Jeg mener

alligevel, at det er rigtigst at melde klart

ud. Det er nødvendigt at få ro på så

mange medarbejdere som muligt, forklarer

inkassochefen.

Netop fordi det er en påtvungen geografisk

flytning, mener han, at jo før

medarbejderne har klar besked, jo bedre

muligheder har de for at handle. Han

ved, at en af hans medarbejdere har

søgt væk fra afdelingen, men på nuværende

tidspunkt har ingen sagt op.

– Medarbejderne har desværre

mange, helt berettigede spørgsmål om

fremtiden, som jeg ikke kan svare på,

siger inkassochefen.

Økonomiudvalget greb ind

En del af spørgsmålene har økonomiudvalget

i Kolding nu gjort det nemmere

for Erik Popp at svare på. De besluttede


Erik Popp, chef for

Betalings- og Inkassoafdelingen

i Kolding

Kommune, håbede, at han

kunne give alle sine

medarbejdere det job,

de ønskede. Det kunne

han ikke.

er snart færdigt

nemlig i starten af maj, at kommunen

beholder en central opkrævningsfunktion.

Også selvom de hverken kender

den økonomiske byrdefordeling mellem

stat og kommuner eller ved, hvilke opgaver

kommunen helt præcist skal tage

sig af.

– Borgere med gæld til det offentlige

skal have en fair chance, inden vi sender

fordringen ud af kommunen. Det betyder,

at de første rykkere og samtaler foregår

her, siger Erik Popp.

Hans egen afdeling krymper fra nitten

til otte personer, og afdelingens

hovedopgave bliver opkrævning, debitorstyring,

rykkerprocedure, lån til ejendomsskat

og kassefunktion.

– Vi kan ikke umiddelbart få tiden

og opgaverne til at hænge sammen, og

det kommer til at knibe gevaldigt med

substitutter på opgaverne, siger Erik

Popp.

Argumenter for at beholde personlig

opkrævning og inddrivelse i kommunerne

● Skyldnerne kan få en samlet afdragsordning på alle personlige

restancer til kommunen.

● Skyldnerne er kun i kontakt med én sagsbehandler, uanset

antallet af personlige restancer.

● Kommunerne laver individuelle vurderinger og kan tilbageholde

en større del af lønnen, end staten normalt gør.

● Kommunerne kan foretage fogedforretninger omgående

- dvs. samtidig med at de opdager, at skyldneren har værdier.

● Inkassomedarbejderne kan udveksle informationer og

samarbejde med de sociale myndigheder og borgerservice.

● Inkassomedarbejderne kan vejlede og hjælpe skyldnerne

med at få styr på deres samlede økonomiske problemer.

Alligevel har han det godt med, at

kommunalpolitikerne har bestemt, at der

også i fremtiden skal være mulighed for

at tage de sociale hensyn, som loven

kræver.

– På den her måde bevarer vi kontakt

til de sociale myndigheder. Og det

er bedst for de svageste skyldnere,

siger Erik Popp.

Personligt mener han, at det er godt,

at politikerne tør handle, selvom ikke

engang flyttedatoen ligger helt fast.

Flyttedatoen er usikker

Officielt overgår inkasso til Told og Skat

1. november 2005, og det betyder i praksis,

at medarbejderne skal samles i de

nye skattecentre allerede fra dette

efterår.

Poul Nødgaard (DF) er medlem af

Folketingets Kommunaludvalg, og han

mener, at løbet er ved at være kørt for

Kilde: HK/Kommunals Inkassoudvalg

dem, der kæmper for at bevare inkasso

i kommunerne.

– Aftalen på inkasso-området er

ved at være på plads, men der kan selvfølgelig

ske mindre justeringer, siger

han.

Og en mindre justering kunne ifølge

Poul Nødgaard teoretisk set godt være

flyttedatoen.

– Der kan ske små-justeringer i

alle faser. Udvalget er meget optaget

af dette, og helt overordnet forstår jeg

ikke, hvorfor inkassofolkene i kommunerne

har så svært ved at indse fordelene

ved at flytte opgaverne til staten.

Kommunerne har stadigvæk lov til at

lave en afdragsordning på en restance

på 700 kr. Det er de professionelle

skyldnere, vi skal have fat i. Dem, der

bevidst flytter fra kommune til kommune

for at undgå betaling, forklarer Poul

Nødgaard.

Kommunalbladet 9 ❘ 05

15


16 Kommunalbladet 9 ❘ 05

I hans terminologi er der intet til

hinder for, at kommunerne også i fremtiden

opkræver mindre restancer.

– Hvis borgerne er indstillet på det,

og kommunerne er vakse, må de gerne

lave afdragsordninger, siger han.

Han mener, at den primære ændring

for inkasso-medarbejderne bliver, at

nogle af dem bare får deres lønseddel et

andet sted fra - fordi de jo netop skal løse

de samme opgaver som tidligere.

Helt sådan oplever de det ikke i

HK/Kommunals Inkassoudvalg.

– Det er grundlæggende en forkert

beslutning at flytte inkasso, og vi bliver

ved med at kæmpe, indtil det sidste

punktum er sat, siger næstformand for

HK/Kommunals Inkassoudvalg Bent

Aage Hansen.

Uanset Poul Nødgaards udtalelser

håber udvalget på, at Socialdemokraterne

kan påvirke processen, så der enten

bevares mere inkasso i kommunerne,

eller at inkasso først overgår fysisk til

de nye centre, når de øvrige skattemedarbejdere

flytter.

Det ser nemlig ud som om, at skattefolkene

i en periode skal arbejde i midlertidige

skattecentre. Et tal på 120 midlertidige

centre er nævnt, og det vil for

mange være en langt mere spiselig løsning,

fordi det giver medarbejderne reel

tid til at indrette sig efter de nye geografiske

placeringer.

– Folketingets udvalg arbejder med

hele området i øjeblikket. Og indtil videre

har vi valgt at afvente et udspil fra

dem, siger Bent Aage Hansen.

Kolding går forrest

Erik Popp venter også på det næste udspil

på opkrævningsområdet. Men nu er

det mest det faglige indhold, han er

spændt på.

– Jeg tror, der kommer færre kroner

fra skyldnere tilbage til kommunerne,

når staten overtager inkasso, siger han.

I Kolding oplever de til tider, at skyldnerne

siger tak for hjælpen til inkassomedarbejderne.

– De siger til sagsbehandlerne:

»Godt, jeg fik kontakt til dig. Og tak

fordi du hjalp mig med at får styr på det

hele«, fortæller Erik Popp.

Han tror ikke, at skyldnerne kan få

det samme forhold til en statslig myndighed,

der ligger 30 km fra Kolding.

– Min erfaring er, at det er bedst

med personlig kontakt. Mange af de

svageste borgere kommer herind med

papirerne i en plasticpose. Og jeg tror

ikke på, at de vil tage bussen til Haderslev,

siger han. ◗

jrm@kommunalbladet.dk

HK/Kommunal sætter dit fag i fokus

Gør plads i kalenderen – tag med på en af efterårets fagkonferencer

KALENDER

Dato: Målgruppe: Sted:

AUGUST

26.-27. Tandklinikassistenterne Vejle

SEPTEMBER

21. Arbejdsmiljøkonference for tillids- og sikkerheds- København

OKTOBER

repræsentanter, samt medlemmer af Chefgruppen

Dato endnu ikke fastlagt Biblioteksassistenterne Afholdes to steder i landet

NOVEMBER

4.-5. De administrative kontorelever Svendborg

9.-11. Miljøteknikere og laboranter Bornholm

17.-18. Løn- og personaleområdet Odense

DECEMBER

1.-2. Chefer og ledere Faaborg

Programmerne for fagkonferencerne bliver klar i løbet af sommeren - og så finder du dem på hjemmesiden:

www.hkkommunal.dk/fagkonferencer Det er på den samme adresse, du tilmelder dig, når programmet først er udsendt.


Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved Institutioner under Amtskommunerne m.v.

Sammendrag af pensionskassens og

koncernens regnskab for året 2004

KONCERNEN PENSIONSKASSEN

2003 2004 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1.1. - 31.12. 2003 2004

Alle beløb i mio. kr.

298,3 322,3

Indtægter

Medlemsbidrag 298,4 322,4

417,3 785,6 Investeringsresultat efter pensionsafkastskat 399,6 767,0

715,6 1.107,9 Indtægter i alt 698,0 1.089,4

Udgifter

154,4 169,6 Pensionsudbetalinger 133,6 147,8

13,8 14,7 Administration 12,3 13,1

168,2 184,3 Udgifter i alt 145,9 160,9

547,4 923,6 Til rådighed 552,1 928,5

-327,9 -494,6 Overført til pensionshensættelser -332,6 -499,5

-12,9 -25,2 Gruppeforsikringer -12,9 -25,2

206,6 403,8 Årets resultat der overføres til egenkapitalen 206,6 403,8

KONCERNEN PENSIONSKASSEN

2003 2004 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2003 2004

Alle beløb i mio. kr.

4.366,4 4.578,5

Aktiver

Obligationer m.v. 4.074,8 4.289,5

1.887,4 2.248,3 Aktier 1.885,2 2.246,1

- - Tilknyttede selskaber 85,8 105,9

145,5 387,3 Afledte finansielle instrumenter 145,5 387,3

460,8 549,5 Ejendomme 334,4 403,7

6.860,1 7.763,6 Aktiver i alt 6.525,7 7.432,5

Passiver

5.795,4 6.290,0 Hensat til pensioner 5.466,3 5.965,8

1.032,9 1.436,7 Egenkapital 1.032,9 1.436,7

31,8 36,9 Øvrige passiver 26,5 30,0

6.860,1 7.763,6 Passiver i alt 6.525,7 7.432,5

Foranstående regnskab er et sammendrag af pensionskassens og koncernens årsregnskab,

som er revideret og revisionspåtegnet uden forbehold.

Årsregnskabet er godkendt på pensionskassens generalforsamling den 5. april 2005.

Det godkendte årsregnskab kan rekvireres i sin helhed ved henvendelse til PKA A/S,

Kommunikationsafdelingen, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup eller i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det fuldstændige regnskab kan også læses på www.pka.dk.

Kommunalbladet 9 ❘ 05

17


tekst: Mette Mørk • foto: Scanpix/Stephen Wolf

Nye jobcentre sikrer ikke

en sammentænkt indsats

Det er ikke hensigtsmæssigt

med to ledelser i de nye job-

centre, mener Thisteds borg-

mester. Han bliver bakket op af

en ekspert, der frygter bureau-

kratisk skoleridt i to retninger.

Thisteds borgmester, Erik Hove Olesen,

er ikke i tvivl.

Når Thisted slår sig sammen med

Sydthy og Hanstholm, skal den nye storkommune

med knap 47.000 indbyggere

selvfølgelig huse et C-jobcenter. I C-jobcentret

står kommunen for den samlede

beskæftigelsesindsats for både forsikrede

og ikke-forsikrede ledige - og det giver

god mening, mener Erik Hove Olesen.

– Det er uhensigtsmæssigt, hvis et

jobcenter skal ledes både af en statslig

og en kommunal chef. Det giver en meget

bedre indsats, hvis der er en samlet

ledelse - nemlig en kommunal, siger

borgmesteren.

Han hentyder til konstruktionen i et

såkaldt B-jobcenter, hvor den kommunale

og den statslige del beholder hver

deres myndighedsopgaver i forhold til

henholdsvis kontanthjælpsmodtagere

og borgere på dagpenge.

To ledelser duer ikke

Peter Sidelmann, der er ekspert i beskæftigelsespolitik

hos Rambøll Management,

tror heller ikke på, at den

sammentænkte indsats kommer til at

fungere rigtig effektivt med en statslig

og en kommunal leder, der skal arbejde

side om side.

– Man risikerer, at man får to ledere,

der tager hånd om hver deres bureaukratiske

interesser. Det vil bestemt være

en god investering at ansætte en overordnet

leder, der kan sikre, at jobcentret

spiller sammen på tværs, siger han.

I en evaluering af seks af de tolv

samarbejdsforsøg, der i øjeblikket kører

mellem AF og kommunerne, er den delte

ledelse også noget af det, der bliver

peget på som en udfordring.

»Der er behov for en helt klar ansvarsfordeling

i de forsøg, hvor man har

valgt to ledere - én fra kommunen og én

fra AF«, hedder det.

Blot en fælles reception

Peter Sidelmann har bred erfaring med

den sammentænkte beskæftigelsesind-

sats og har bl.a. været med til at evaluere

flere forsøg med samarbejde mellem

AF og kommunerne. Efter hans vurdering

er de delte ledelser ikke det eneste problem,

når det kommer til at vurdere, om

modellen med de nu to typer jobcentre

reelt giver en sammentænkt indsats på

tværs af stat og kommune over for ledige

borgere.

Her er svaret klart nej.

– I B-centrene er der groft sagt tale

om, at borgerne kan henvende sig i en

fælles reception, hvorefter de så bliver

henvist til enten det statslige eller det

kommunale system. Der er ikke tænkt

noget sammen - det forgår blot under

samme tag. C-centrene er reelt det mest

sammentænkte, fordi der kun er en

myndighed - nemlig kommunen, siger

Peter Sidelmann.

Evalueringen af samarbejdsforsøgene

peger også på, at det tager tid at arbejde

de to systemer sammen. Evalueringen

viser, at succeskriterierne kun er

delvist opfyldt, bl.a. når det handler om

● forsøgenes evne til at skabe samarbejde

mellem medarbejderne fra de to

systemer

● at medarbejderne fra AF og kommunerne

yder en fælles aktiveringsindsats.

Evalueringen viser også, at AF og

kommunerne kun i begrænset omfang


uger de samme principper og metoder,

når de visiterer ledige til forskellige tilbud.

Ingen berøringsflade

Så i de nye centre skal man være meget

opmærksomme på, om de statslige og

de kommunale medarbejdere får reelle

berøringsflader, mener Peter Sidelmann.

– Som det ser ud nu, er der ikke

umiddelbart noget incitament for medarbejderne

til at arbejde på tværs. Nok

laver man en fælles visitation, hvor man

inddeler borgerne i fem målgrupper.

Men de målgrupper sender man så op

til enten en statslig eller en kommunal

medarbejder. I stedet burde medarbejdere

i langt højere grad arbejde sammen

om at bruge den kommunale erfaring

til de svage ledige på dagpenge og

bruge AF’s erfaringer til de lidt stærkere

kontanthjælpsmodtagere, siger Peter

Sidelmann.

Knap en tredjedel af de kommende

nye stor-kommuner har allerede nu tilkendegivet

over for Arbejdsmarkedsstyrelsen,

hvilken type jobcenter de gerne

vil have - og 19 lægger billet ind på et Cjobcenter.

Syv kommuner vil gerne have

et B-jobcenter. Kun to ønskede et A-jobcenter,

som altså også er fortid nu. ◗

mem@kommunalbladet.dk

I HK/Kommunal og Kommunernes

Landsforening (KL) er man glade

for, at A-jobcentrene blev droppet

i sidste øjeblik. Til gengæld er resten

af fagbevægelsen og LO rasende.

Kommunalbladet 9 ❘ 05

A-centrene er væk

I HK/Kommunal er næstformand

Bodil Otto godt tilfreds med, at

regeringen har besluttet at droppe

de såkaldte A-jobcentre i kommunalreformens

udspil på beskæftigelsesområdet.

A-centrene var mest

tænkt til mindre kommuner, og de

betød, at en del ledige havde udsigt

til at rejse frem og tilbage mellem

det mindre A-center og de større

B- eller C-centre.

– Da man lavede lovforslaget, gav

det måske mening at have A-centre,

fordi der var lagt op til flere små

kommuner, der ikke ville kunne håndtere

indsatsten for folk på dagpenge.

Men nu er det nye danmarkskort

præget af store kommuner - og derfor

er det meningsløst at beholde en

tredelt organisering af jobcentrene.

Vi har arbejdet for, at man droppede

A-centrene, så vi er selvfølgelig godt

tilfredse med, at det er sket, siger

Bodil Otto.

Fakta om jobcentrene

● B-jobcentrene varetager alle opgaver for kommunens målgrupper og for

forsikrede ledige. Myndigheden er delt mellem kommunen og staten.

● C-jobcentrene varetager alle opgaver for kommunens borgere uafhængigt

af, hvilken ydelse den ledige modtager: Kommunale målgrupper

såvel som forsikrede ledige. I C-jobcenteret er der kun én

myndighed, nemlig kommunen.

Kilde: www.ams.dk

Bodil Otto, næstformand i HK/Kommunal.

Her ligger HK/Kommunal helt på

linie med KL, der også har arbejdet

intenst for at få A-centrene ud af lovgivningen.

I LO er begejstringen til gengæld

til at overse. LO har hele tiden været

imod tanken om at overlade jobformidlingen

til kommunerne, bl.a. argumenterer

man med, at gentagne undersøgelser

viser, at kommunerne

er dårligere til at formidle job til de

ledige end arbejdsformidlingen. Samtidig

mener LO ikke, at de store kommuner

er store nok til at stå for en

kvalificeret beskæftigelsespolitik.

– Regeringen har erkendt, at det

første udspil ikke er godt nok. Derfor

forekommer det helt absurd, at man i

huj og hast indgår en ny aftale uden

først at alliere sig med folk, der kender

problemstillingerne fra det virkelige

liv, siger LO-sekretær Harald Børsting.


mem@kommunalbladet.dk

!

FOTO: HK/KOMMUNAL

19


20 Kommunalbladet 9 ❘ 05

Forvalteren

af Christiansø

Landets mest magtfulde HK’er er den tidligere skatteinspektør Peter Riis,

der 1. januar blev øverste chef på Danmarks østligste forpost – Christiansø.

Han føler sig tilfreds, glad og meget privilegeret hver eneste dag.

Som en anden søhelt stod han i stævnen,

mens båden pløjede gennem bølgerne.

Først var det kun silhuetten af øens

fyrtårn og fæstningens udkigstårn, han

kunne skue over bølgerne. Men langsomt

tog hele øen form. Og det samme gjorde

en følelse allerinderst i Peter Riis.

– Det var som at komme hjem. Jeg

kunne mærke det helt ned i tæerne, og

jeg fik gåsehud over hele kroppen. Jeg

var hjemme, da jeg satte fødderne på

Christiansø. Og jeg havde aldrig været

her før!

Sådan forklarer Peter Riis sit første

møde med den ø, som han i dag er Forsvarsministeriets

administrator for. Eller

forvalter, som det altid har heddet, og


!

som øens befolkning stadig vælger at

kalde deres øverste myndighed, skønt

ministeriet har moderniseret titlen.

Og magien er ikke holdt op efter snart

et halvt år på de stormomsuste øer.

– Hver dag er der en tilfredshed og

en glæde, når jeg vågner. Det er sådan

en boblen og syden i kroppen.

Christiansø er noget af det fineste –

menneskene, naturen, historien. Jeg har

været utroligt privilegeret.

Peter Riis lader ordene følge af et

varmt smil i de brune øjne.

Som han sidder der på fæstningsmuren,

er han et billede på en mand i

pagt med naturen og sig selv. En mand,

der har fundet det sted på jorden, som

giver ham daglig glæde og mening.

Peter Riis’ vej mod Christiansø

Peter Riis er 59 år og opvokset i Thy.

1. januar 2005 blev han ansat som Forsvarsministeriets administrator for

Christiansø. Siden 1971 har han været kommunalt ansat.

Det var anden gang Peter Riis søgte stillingen på Christiansø. Og denne

gang kom han ind som nummer et af 72 ansøgere.

Peter Riis har tidligere været ansat som skatteinspektør i Stenlille Kommune

og senest som erhvervsskattechef i Skat Midtsjælland.

Med i sin karriere kan Peter Riis også tælle flere år som tillidsrepræsentant

for HK’erne i Tølløse Kommune.

Et romantisk sindelag

Og det er svært ikke at lade sig smitte

af entusiasmen. Romantikken sågar.

Sådan havde de det også i Forsvarsministeriet,

da han var til en psykologisk

test forud for sin ansættelse.

I bedømmelsen fra psykologen står

der direkte, at Peter Riis har en overstrømmende

talemåde og har en romantisk

tilgang til livet.

Men det bliver samtidig slået fast, at

han er en god leder med initiativ og spontanitet.

En mand, der forstår at holde fast

i sine værdier. Som endog virker »stressresistent«,

som psykologen udtrykker det.

Og det må alt sammen være helt essentielle

egenskaber for forvalteren af

Christiansø, der både fungerer som økonomi-

og socialchef, vandværks- og elværksbestyrer,

som er ejendomsinspektør,

folkeregisterfører, giftefoged og politi-officiant.

En mand, der bestrider jobbet

som øverst ansvarlig for Christiansø

Havn, toldmyndighed, har det øverste

ansvar for skolen, brandberedskabet,

besejlingen af øen, miljøet, kloaksystemet,

og som skal være vært for alle officielle

besøg på øen.

Med andre ord: Mød Danmarks mest

magtfulde HK’er!

Manden, der i virkeligheden er lidt

bange for vand, som ikke rigtigt kan

svømme, og som sluger en søsygepille

før en sejltur til Bornholm, selv om havet

er blankt som et nypudset spejl, er endt

i sin drømmestilling på de to øer, som på

de længste steder er 750 m lange og

600 brede.

Et par kvadratkilometer, som Peter

Riis allerede kender næsten hver en

centimeter af. Som han kan fortælle såvel

historiske som nutidige detaljer om.

Også selv om de indimellem bliver

farvet en smule af førnævnte romantik.

Sankthansfest i fantasien

– Se, siger han og stopper begejstret op

på stien tæt på et klippeområde, hvor

nyudsprungne buske danner det perfekte

skjul for edderfugle på rede.

– Det er her, vi holder sankthansbål.

Forestil jer, hvor stemningsfuldt det er,

når folk sidder på bakkerne og ser på

bålet og ud over havet, beskriver han,

mens en imaginær røg kryber op i næseborene,

og lyden af »Vi elsker vort

land« står som en fordums hvisken

mellem klipperne.

Først senere slår det os: Peter Riis

har endnu aldrig oplevet en sankthans

på Christiansø!

Han tiltrådte først sin stilling den 1.

januar og havde forinden for første gang

besøgt øen til sin ansættelsessamtale i

efteråret.

Konfronteret med den tidsfaktor griner

han stort.

– Jamen, jeg har hørt det fortalt så

ofte, at jeg synes, jeg har set det, siger

han.

På en diminutiv ø bliver »jeg« hurtigt

til »vi«. En tilrejsende overtager den kollektive

hukommelse.

Og det er uden tvivl den evne til indlevelse

og begejstring, som har banet

vejen for den tidligere thybo og sjællænder

lukt ind i hjerterne hos øboerne.

– Det er svært ikke at blive smittet af

hans tro på, at det hele nok skal gå, som

en christiansøbo siger.

Kommunalbladet 9 ❘ 05

tekst: Adam Amsinck og Mette Engell Friis • foto: Adam Amsinck

21


22 Kommunalbladet 9 ❘ 05

– Han er allerede øbo, og hans charme

og engagement kan forhåbentlig være

med til at overbevise ministeriet om,

at vi har brug for flere penge til at holde

øen ved lige, påpeger en anden.

Selv har den tidligere skatteinspektør

fra Kirke-Eskilstrup allerede masser af

planer og ideer. Blandt andet skal der

udtænkes gode ideer, så der kan komme

mere erhverv til øen. Og der skal sættes

en offensiv ind for at samle penge ind til

at restaurere og vedligeholde det gamle

fæstningsværk, som er et unikt stykke

kulturhistorie.

Til harmonikasvingom på Månen

Men dagligdagen midt i Østersøen er andet

og mere end at være administrator.

Det er også at forholde sig til 98 nye

naboer.

Livet på øerne er så tæt, at der ikke

er mulighed for at gemme sig. Hvilket da

også ligger Peter Riis fjernt. Han nyder

at skabe nye bekendtskaber, og han er

meget opmærksom på at deltage i de

festlige sammenkomster, som øboerne

dyrker meget og gerne.

– Jeg er ikke til harmonikamusik,

men da jeg første gang havde været til

fest på Månen og oplevet, hvordan musikerne

her kan hive i en harmonika, så

der kommer toner, jeg slet ikke kendte,

måtte jeg overgive mig, fortæller forvalteren,

mens han leder i kassen med cd’er.

Familiens møblement er først for nylig

blevet sejlet til øen, for Hvide Hus,

administratorens officielle bolig, skulle

først sættes i stand. Nu står de gamle

paneler og vægge i deres skæreste, hvideste

puds. Alle huse er fredede på øen,

så der er ingen sprælske vægfarver.

Farveskala og typen af maling er ministerielt

given. Men de skinnende gulve

og lyse vægge og gamle mure er som

designet til familiens klassiske møbler.

Endelig finder han cd'en med Christi-

ansøs musikere. Den bliver lagt i B&Oanlægget,

og snart er stuen fyldt med

harmonikatoner, der passer perfekt til

de orange-røde solnedgangs stråler, der

sætter stuen i brand.

Fødderne begynder af sig selv en lille

tapdans under bordet.

– Jeg sagde det jo!

Peter Riis smiler tilfreds.

– Sådan er det også, når vi er til fest

på Månen, øens forsamlingshus. Så

snart musikerne spiller, danser alle.

Selv danser Peter Riis også gerne.

Men han er opmærksom på, at han får

løsrevet sig i tide. Han går altid relativt

tidligt hjem. Og han drikker sig ikke fuld.

For nok er han én af samfundet. Men

han er også øens forvalter. Og det kalder

på en vis etikette.

– Noget af respekten og værdigheden

ville ryge, hvis jeg var fuld offentligt,

eller hvis jeg tog del i den small-talk, der

uvægerligt er i et lille samfund. Det er

jeg meget opmærksom på.

Ingen »Kong Peter«

Alligevel mener Peter Riis ikke, at han er

stækket socialt.

Han går til sang, spiller whist og skyder

gerne efter lerduer sammen med de

andre mænd ved Verdens Ende på øens

østkyst.

– Det er jo som en stor vennekreds.

Og vi bekymrer os for hinanden. Det betyder

meget for mig.

Peter Riis er flyttet til øen sammen

med sin hustru. Og der er stor kærlighed

og respekt i hans stemme, når han

understreger, at det er hende, der betaler

prisen for sin mands drøm.

Ingrid var indtil marts institutionsleder,

og sammen drev de to tillige et

kunstgalleri fra deres hjem uden for Tølløse.

Men hun sagde jobbet op, fordi hun

kunne se på sin mand, at han havde fundet

et job, som netop var større og mere

end blot et arbejde: Det var et nyt liv,

han gerne ville lægge billet ind på.

Der er ikke umiddelbart et job til Ingrid

på øen. Men foreløbig er der også

nok at gøre med at falde til og deltage i

de arrangementer, kvinderne på øen villigt

indbyder hende til. Derudover forventes

det, at forvalterens kone står ved

hans side, når han byder officielle gæster

velkommen i Kommandørens Have,

et lille Paradis-punkt på øens top og forvalterens

private have.

Børnene – som der er i alt fire voksne

af, to er Peter Riis’, to er hans hustrus

– er ladt tilbage på Sjælland. Men

alle har givet deres velsignelse til projektet,

og især Peter Riis’ datter forstår

sin fars beslutning.

Da hun første gang var på ferie på

øen, var det kun modvilligt, hun stod til

havs på postbåden Peter for at vende tilbage

til København.

Øen går let én i blodet.

Men selv om Peter Riis lige nu ikke

kan forestille sig at skulle flytte herfra

igen, så er han helt på det rene med, at

han maksimalt skal være i jobbet i ti år.

– Bliver man længere end ti år, risikerer

man at blive lidt royal, en konge af

Christiansø. Jeg forestiller mig, at det

nok kan stige én til hovedet på et tidspunkt.

Jeg vil gerne vedblive at være ydmyg

over for opgaven og de mennesker,

jeg dagligt er i berøring med, siger Peter

Riis, mens hans ifører sig øens uofficielle

uniform: En foret, blå overtræksdragt.

Og en af hans uundværlige kasketter.

Det er tid til at gå en runde og se, om

både mennesker og edderfugle har det

godt, før solen går helt ned over de små

øer og overlader natten til fyrets ensomme

øje. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk


Kort & Kommunalt

Kommunalbladet er

blandt de mest citerede

Aviser, radio og tv kan godt lide

Kommunalbladets historier. Ifølge et

netop offentliggjort forskningsprojekt,

»Fagpressen i den journalistiske

fødekæde«, er Kommunalbladet blandt

de 20 mest citerede af 332 danske

fagblade. På top 20-listen er Kommunalbladet

i selskab med bl.a.

Dagens Medicin, Arbejdsmarkedspolitisk

Agenda, Fagbladet,

Ugebrevet A4 og Ingeniøren.

Professor Anker Brink Lund

står bag undersøgelsen, der viser,

at de danske fagblade på et år forsyner landets

presse, radio og tv med mindst 9.000 nyhedsindslag, men i over en

tredjedel af tilfældene bliver historierne ikke forsynet med klar kildeangivelse.

Så for en ordens skyld kan vi nævne, at oplysningerne i

denne note er citeret fra fagbladet Journalisten, nr. 8/2005. (lfh)

Færre tilmeldte til

diplomuddannelse

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning fik nye adgangskrav i 2004.

De nye krav kan have afholdt nogen fra at søge ind, mener Forvaltningshøjskolens

uddannelseschef Erik Albrechtsen. Han konstaterer nemlig, at

der på nuværende tidspunkt kun er 550 tilmeldte til studiet, der begynder

1. september. På samme tidspunkt sidste år var der 650 tilmeldte.

Men Forvaltningshøjskolen har sikret, at alle med en kommunomuddannelse

kan tage diplomuddannelsen. De kan nemlig starte med

et fælles introduktionsforløb på 35 timer over fem uger, hvor hovedindholdet

er samfundsvidenskabelig metode. I praksis betyder det, at

kursisterne starter intro-forløbet omkring 1. september og begynder

på selve diplomstudiet midt i oktober.

Elementerne fra introduktionen er i dag indeholdt i kommunomuddannelsen,

så studerende herfra ikke i fremtiden behøver at tage

forløbet for at starte på diplomuddannelsen.

Adgangskravet er i øvrigt ikke den eneste ændring, for uddannelsens

samlede tidsforbrug er sat ned med et halvt år til i alt to år. Men pensumet

er det samme.

– Diplomuddannelsen er på niveau med en bachelor, så der skal

bestilles noget undervejs. Sådan er det også på tilsvarende uddannelser

som for eksempel HD på Handelshøjskolen, siger Erik Albrechtsen. (jrm)

Nyt blad til HK'ere på det sociale område

HK/Kommunal er gået sammen med Dansk Socialrådgiverforening (DS)

om at udgive et tidsskrift om sociale forhold, »Uden for nummer«.

Tidsskriftet henvender sig til medarbejdere, som arbejder med eller

uddanner sig inden for det sociale område, og ambitionen er at belyse

og analysere de ansattes praksis - herunder formidling af udviklingsarbejde

og forskningsresultater.

»Uden for nummer« kommer to gange om året, næste gang i juni

måned, og som medlem af HK/Kommunal kan du bestille det på

www.hkkommunal.dk/udenfornummer.

De medlemmer af HK Kommunal, som vælger at få bladet, vil få det

sendt sammen med DS' blad Socialrådgiveren. Denne løsning er valgt,

da det rent portomæssigt er det billigste. (mem)

FAMILIEBEHANDLING

Børns problemer skal løses i familien

Viden om og erfaring med

Familier og gravide med sociale, psykiske eller

misbrugsproblemer.

Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndrom

og senabstinenser.

Spiseforstyrrelser, voldelig adfærd, chok-traumer.

Vi tilbyder

Familiebehandling døgn/ambulant

Konsulentbistand

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,

75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

23


24

Kort & Kommunalt

»Den røde tråd

i den hvide verden«

Patienterne skal ledes trygt gennem behandlingsforløb på sygehuse,

hos praktiserende læger og i det øvrige sundhedssystem, og i den forbindelse

er lægesekretæren en central person. Lægesekretærens rolle

signaleres nu med et nyt slogan for de 10.000 medlemmer af Dansk

Lægesekretærforening/HK.

»Lægesekretæren - den røde tråd i den hvide verden« lyder vindersloganet

i den konkurrence, som tidligere har været omtalt i bl.a.

Kommunalbladet. Foreningen lægger vægt på, at det også rummer

medlemmernes mange andre opgaver som dem, der holder styr på

alle de løse ender i tværfagligt samarbejde og fx i forbindelse med indførelse

af elektronisk patientjournal.

Det nye slogan er udformet af ledende lægesekretær Mette

Lønsmann på Viborg Sygehus. (lfh)

Det skrev vi i

Kommunalbladet

for 10 år siden:

Under overskriften: »Rygere tvinges ud i det fri«

skrev vi om barske metoder mod rygerne - i Sverige!

I Solna Kommune havde det nemlig været forbudt at

afbrænde tobak indendørs siden den 1. april 1995.

Også i Danmark begyndte man dengang at stramme

op. På baggrund af en undersøgelse, der viste, at

43 pct. af kommunerne og 18 pct. af amterne manglede

rygeregler, havde daværende sundhedsminister

Yvonne Herløv Andersen (CD) fremsat et lovforslag, der

ville tvinge amter og kommuner til at udforme regler.

Den enkelte myndighed kunne dog fortsat bestemme,

hvor meget den ville beskytte ikke-rygerne.

Som det fremgik af forrige nummer af Kommunalbladet,

arbejder 95 pct. af de kommunale HK'ere i

2005 på arbejdspladser med rygeregler. Kun hver tredje

ansatte oplever dog, at rygereglerne bliver overholdt.

Mange kommuner var i 1995 i gang med at skrotte

forældede skærmterminaler og i stedet indføre pc'er.

I Vejle Kommune havde man været i gang med det i

halvandet år, men i kølvandet på udskiftningen fulgte

stadig flere klager fra de ansatte over gener i håndled,

arme og skuldre - angiveligt pga. arbejdet med computermus.

17 pct. af de, der arbejdede med mus, angav

i en undersøgelse at have armgener, mens ingen

ved en skærmterminal uden en mus havde samme

problemer.

Sygeplejerskerne strejkede, og den konflikt fik en

kommentar med fra HK/Kommunals formand Kim

Simonsen. »Jeg har svært ved at acceptere, at der er

grupper, der via solo-løb og en evt. udtræden af et

forhandlingsfællesskab får mulighed for at forbedre

deres overenskomster - til dels på andres bekostning«,

skrev han.

På den front er der altså ikke sket så meget på

10 år ... (lfh)


»Det er de samme midler, som de hele tiden har brugt, bare i øget udstrækning,

og det, der i virkeligheden er brug for, er at skabe rigtige job målrettet til de

mest udsatte grupper blandt andet de ældre indvandrere«

Skat: Temperaturmåling

viser sygdomme

Fusionsorganisationen i Told og Skat har taget temperaturen på 3.437

skattemedarbejdere. Af dem er de 39 pct. i dag ansat i kommuner.

Resultatet af temperaturmålingen er kun offentliggjort delvist, og

de kommunale og statslige svar kan ikke ses hver for sig.

Hovedpunkterne fra det, der er offentliggjort, er:

● 62 pct. savner at drøfte deres fremtidige rolle med nærmeste leder.

● 21 pct. mener ikke, at deres nærmeste leder støtter dem i processen

frem mod statens overtagelse af de kommunale skatteopgaver og

dannelsen af nye skattecentre. Yderligere 18 pct. har svaret, at de

»intet vurderingsgrundlag« har for at kunne svare på det spørgsmål.

● 49 pct. mener, at der på kontoret mest bliver talt om muligheder i

den nye organisation. Det fremgår ikke tydeligt, om de øvrige 51 pct.

mener, at der i højere grad tales om »frustrationer og bekymringer«.

● 50 pct. mener, at fusionen på længere sigt giver flere muligheder

for faglig udvikling.

● 61 pct. tror, de får det ansættelsessted, de ønsker.

En dybere analyse af temperaturmålingen vil ifølge «Forandringsledelsesprojektet«

være klar inden udgangen af maj 2005. (jrm)

Til alle medlemmer af

Kommunal Sektor i HK Nordsjælland

HK/Kommunal i Nordsjælland

indkalder til

ekstraordinær generalforsamling

tirsdag d.14. juni 2005 kl.18.15

i HK, Milnersvej 35, Hillerød

Dagsorden:

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent

3. Nedsættelse af stemmeudvalg

4. Forslag om dannelse af en offentlig sektor bestående

af de nuværende sektorer HK/Kommunal og HK/Stat

5. Eventuelt

Der serveres sandwich fra kl.17.30.

Af hensyn til bestilling af mad, bedes du tilmelde dig til HK

Nordsjælland, Bente Madsen på mail 04bma@hk.dk eller

på tlf.48 29 04 31 senest den 6. juni 2005.

Jørgen Arbo-Bæhr (EL) til TV2-Nyhederne om regeringens integrationsudspil

Accentures fyring

vækker glæde

Som ventet blev Accenture fyret i Københavns Kommune. Lønnen

skal det næste år administreres af KMD - og det er de HK'ere, som

administrerer lønnen decentralt i kommunen meget tilfredse med.

– Alle ved godt, at problemerne ikke vil være løst fra dag ét,

men de kan se en ende på det nu, for de ved, at KMD har systemer,

som magter opgaven, lyder det fra HK-fællestillidsrepræsentant

Karla Kirkegaard.

Håbet er blandt andet lysegrønt, fordi KMD også fra årsskiftet

måtte tage over fra Accenture hos Københavns Energi, og der er

problemerne ved at være løst nu. (mkj)

25


26

Regnskab for 2004

HK/Kommunal

Herunder nøgletallene

for HK/Kommunals regnskab

Udgifter Indtægter

Kontingent 45.137.753

Tilskud fra AKUT-fonden 6.531.371

Andre indtægter 1.112.605

Løn og honorarer 20.093.150

Administrationsomkostninger 1.133.043

Bestyrelsesmøder 1.288.947

Udvalgsaktiviteter 4.353.123

Faglige aktiviteter 8.449.674

Kommunalbladet 5.972.579

Nyanskaffelser, inv. + IT 1.321.636

Kontingenter 2.624.043

Overenskomstfornyelse 941.478

Kommunalreformprojekt 459.000

Sektorkongres 2004 8.454.000

55.090.673 52.781.729

Primært resultat -2.308.944

Perspektivgruppen -791.378

Primært resultat

før afskrivninger m.v. -3.100.322

Hensættelser 0

Forbrug af hensættelser 7.302.622

Afskrivning 18.647

Resultat før renter 4.183.653

Finansielle indtægter 520.297

Resultat før skat 4.703.950

Skat 0

Årets resultat 4.703.950

der fordeles således:

Overført til sektorreserve 4.093.950

Forbrug af/henlæggelse til henlæggelsesfond 996.000

Overført til fratrædelsesfond 0

Overført til KKL fond -386.000

4.703.950

Egenkapitalen var ved udgangen af 2004 på 24.138.030 kr.,

hvoraf sektorreserven udgjorde 19.054.475 kr.

Regnskabet er revideret af Revisionsinstituttet og af de

folkevalgte revisorer, Karl Lundberg og Jørgen Hansen.

Interesserede medlemmer kan rekvirere det samlede

regnskab ved skriftlig henvendelse til: HK/Kommunal,

Weidekampsgade 8, 0900 København C.

STILLINGER

Annonceekspedition:

Tlf. 86 76 13 22

Fax 86 76 13 10

annoncer@kommunalbladet.dk

Karin Lambæk Ann-Beth Bach

Nummer Deadline Udkommer

Blad nr. 10 25. maj 2. juni

Blad nr. 11 8. juni 16. juni

Blad nr. 12 22. juni 30. juni


Løn- og personalemedarbejder

Er du god til løn- og personaleadministration, så har vi en ledig

stol til dig.

Vi arbejder i teams, men du vil få dit eget område, hvor du selvstændigt

skal varetage lønanvisning og personaleadministration

for skoleområdet, tandpleje m.v. Herunder vejledning af ledere i

kommunens afdelinger og institutioner. Derudover vil du indgå –

på – skift – i afdelingens ”Lønshop”, der betjener personlige

henvendelser.

Du får mulighed for personlig udvikling, f.eks. via uddannelse og

kurser.

Du arbejder/har arbejdet med KMD Opus, har bestået kommunom

og er god til fortolkning af bl.a. overenskomster. Du er selvstændig,

serviceminded, har humoristisk personlighed og gode samarbejdsevner.

Ansøgningsfrist: 30. maj 2005

Jobnummer: 05-196

Læs hele jobopslaget og send din ansøgning online på

www.ballerup.dk/job

Søg dit nye job på www.ballerup.dk/job

BRUGER DU DET RIGTIGE

VÆRKTØJ I DIN

JOBSØGNING ?

Hvis ikke, så brug hkkommunal.dk/job

i din jobsøgning

Kommunalbladet

Partner i profiljob.dk

Assistent/lønsagsbehandler

Afdelingen for Sundhed og Omsorg

Personale- og Kvalitetsudviklingsafdelingen

Assistent/lønsagsbehandler - 37 timer/uge

Løn- og personalerådgivning søger snarest efter 1. juni 2005 en

assistent/lønsagsbehandler.

Løn- og personalerådgivning varetager løn- og personaleadministrative

opgaver for ca. 7.000 medarbejdere i Afdelingen

for Sundhed og Omsorg. Opgaverne er præget af variation og

forandring i takt med ændringer i regelgrundlag og i organisationen

generelt.

Internt arbejder vi med teamdannelse og ændrede samarbejdsformer,

og her er der god mulighed for at præge eget jobindhold

og kontorets samlede opgaveløsning og service.

Arbejdsopgaverne er følgende:

• Rådgivning og vejledning af lokalcentre.

• Lønbehandling i forhold til faggrupper fordelt på ca. 15 over-

enskomster.

• Personaleadministration.

• Fortolkning af overenskomster og generelle regler.

• Sagsbehandling i forbindelse med særlige ansættelsesformer,

f.eks. fl eksjob.

• Kontrol i forbindelse med lønudbetaling, herunder afstemning

af diverse konti.

Vi forventer, at du:

• kan arbejde selvstændigt og struktureret

• kan tage ansvar for egne og fælles opgaver

• er fl eksibel og har gode samarbejdsevner

• har kendskab til og interesse for løn- og personaleområdet

• er kontoruddannet, gerne med kommunal efteruddannelse.

Vi kan tilbyde:

• Et spændende og travlt job med mange kontaktfl ader.

• Særdeles gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

• Velfungerende it-værktøjer, bl.a. KMD Opus og Offi cepakken.

• Engagerede og dygtige kolleger.

• En uformel omgangstone med god plads til humor.

Løn- og ansættelsesvilkår:

• Grundløn 19 (efter stigning 1. april 2005 i forbindelse med

løntrinsprojektet).

• Mulighed for funktions- og kvalifi kationsløn efter Ny Løn.

• Løn- og ansættelsesvilkår i øvrigt efter gældende overenskomst

mellem KL og HK vedrørende kontorpersonale.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder

Inger Hansen, telefon 89 40 65 59 eller kontorchef Poul

Sindberg, telefon 89 40 65 46.

Ansøgningen sendes til:

Afdelingen for Sundhed og Omsorg

Personale- og Kvalitetsudviklingsafdelingen

Søren Frichs Vej 36 M, 8230 Åbyhøj

Att.: Inger Hansen

Ansøgningsfrist er fredag den 3. juni 2005, kl. 12.00.

Magistratens 3. Afdeling

27


28

To skolesekretærer

til Frederiksborg Byskole - den ene med ledelsesansvar

Vi søger to skolesekretærer fra 1. august

2005 eller snarest derefter til at indgå i

skolens sekretariat.

Vi forventer, at de to nye medarbejdere

kan indgå i samarbejde med en tredje

sekretær og med skolens ledelsesteam, der

består af skoleinspektør, viceinspektør og

afdelingsleder.

Den ene stilling vil have ledelsesansvar i

sekretariatet. De øvrige arbejdsopgaver er

almindelige sekretæropgaver, regnskabsføring

og budget, som fordeles mellem

de to sekretærer efter kvalifikationer og

ønsker. Det er vigtigt, at du kan arbejde

selvstændigt med mange forskelligartede

opgaver, da arbejdsdagen på en skole ofte

byder på små og store udfordringer.

Du bedes i ansøgningen angive, om du

ønsker stillingen med ledelsesansvar og

hvilke af de øvrige arbejdsområder, du

byder ind på.

Arbejdsområder for begge stillinger

• Personaleadministration, herunder

lærernes løn og timefordeling (Matrix)

• Vikaradministration

• Redaktør af skolens hjemmeside

• Bogføring (skolen og SFO)

• Budget (skolen).

Faglige kvalifikationer

• Erfaring med KMD’s lønsystem

• Grundlæggende viden om Ny Løn og

ansættelsesret

• Indsigt i KMD’s Matrixsystem

• Regnskabsuddannelse

• Indsigt i KOMPAS-bogføringssystem

samt webbetaling.

Derudover forventer vi, at du

• har et godt humør og positiv udstråling

• har overblik og organisationstalent

• har lyst og overskud til en tæt kontakt

til elever, forældre og personale

• har ansvarsfølelse og samarbejdsevne

• er selvstændig, initiativrig og fleksibel.

For sekretæren med ledelsesansvar er

der yderligere følgende arbejdsopgaver

• Personaleansvarlig for skolens

sekretariat

• Daglig ledelse af sekretariatets

arbejdsområde.

Faglige kvalifikationer for sekretær

med ledelsesansvar

• Ledelseserfaring

• Gerne kommunomuddannet med valgfag

i ledelse eller anden relevant

ledelsesuddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingerne er på hhv. 37 og 35 løntimer.

Arbejdstiden er placeret på 42 uger.

Endelig løn fastsættes efter aftalen om

Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Kontakt venligst skoleinspektør Irene Lerche

på tlf. 4826 0224. Se også skolens hjemmeside

www.frederiksborgbyskole.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgning sendes til Frederiksborg

Byskole, Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød,

att. Irene Lerche, så vi har den senest

den 27. maj 2005.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 22.

Frederiksborg Byskole ligger naturskønt

og ca. 2 min. fra Hillerød Station. Skolen

er distriktsskole for Hillerød midtby og

har 3-4 spor fra børnehaveklasse til 9.

klasse med ca. 800 elever og mere end

100 ansatte.

Personaleservice og HR

søger pr. 1. september 2005 ny medarbejder til lønforhandlingsteamet

– 37 timer ugentligt

Da en af vores kolleger har fået nye opgaver

i forbindelse med, at HR-funktionen,

nu er tilknyttet Personaleservice, søger vi en

ny medarbejder til lønforhandlingsteamet.

Du kan se stillingsannoncen på

www.hillerod.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til

gældende overenskomst og principperne i

Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan

fås ved henvendelse til lønforhandlingsteamet,

Pernille Kreiser, tlf. 4820 2106

eller Britt Schjellerup tlf. 4820 2122.

Ansøgningsfrist d. 3. juni 2005 kl. 12.00.

e-mail

send stillingsannoncen til Kommunalbladet på e-mail

annoncer@kommunalbladet.dk


Er du HK’er,

og søger du nye

udfordringer?

Opret en

jobagent

Så får du besked

som én af de første,

når dit drømmejob

bliver slået op.

Klik ind på

www.hkkommunal.dk/job

- vælg ‘jobsøgning’ og

derefter ‘jobagent’

PERSONALEMEDARBEJDER

Lokalcenter Ryvang

Vil du arbejde med personaleadministration

og have byens bedste udsigt?

Vi søger en erfaren personalemedarbejder

til Lokalcenter Ryvang med tiltrædelse hurtigst

muligt, da en af vores gode kolleger har

fået job i sin hjemkommune.

Personaleadministrationen er, med p.t. 4

medarbejdere, et dynamisk underteam i

Teknisk-administrativt team, der arbejder

tværfagligt sammen med de øvrige 15 medarbejdere

i teamet.

Vi betjener centrets ansatte samt daginstitutionsområdet

på Ydre Østerbro i forhold til

alle de opgaver, der følger af et ansættelsesforhold

i en kommunal forvaltning. Et område

der er i konstant udvikling og hvor nye

opgaver er dagligdag.

Vi har travlt og kan lide det, men lægger alligevel

vægt på at bevare overblikket og præcisionen.

Omgangsformen er præget af fælles

ansvar, humor og alsidighed.

Vil du være med i den fortsatte udvikling af

funktionen som personalemedarbejder, og

har du kendskab til løn- og personaleadministration

i Københavns Kommune, så lad os

høre fra dig, så du med din erfaring kan

bidrage til, at vi sammen udgør et stærkt

konsulentteam.

Din dagligdag bliver afvekslende med en

bred vifte af arbejdsopgaver inden for

løn- og personaleadministration – hvor vi

lægger vægt på ansvarlighed og kompetence.

Formidling af viden til teamchefer og institutionsledere

er en naturlig del af personalefunktionen.

Den ugentlige arbejdstid aftales.

www.kk.dk

Løn- og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst og

lokal løndannelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at

ringe til Anne Brenøe, telefon 3317 5337,

Helle Olsen, telefon 3317 5364, Jytte

Andersen, telefon 3317 5372 eller Lillian

Rasmussen, telefon 3317 5406.

Københavns Kommune ser mangfoldighed

som en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres særlige

baggrund, personlighed og evner.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist

senest torsdag den 26. maj 2005 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 30. og 31.

maj 2005.

Skriftlig ansøgning

vedlagt relevant dokumentation sendes til

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Lokalcenter Ryvang

Personaleadministration

Hans Knudsens Plads 1

2100 København Ø

29


30

Se amtets ledige

stillinger på

www.aaa.dk/job

Vision

Vi vil være

kendt som en

ambitiøs

virksomhed,

der har fokus

på borgerne

og er klar til

fremtiden –

hele tiden

Værdier

Begejstring

Respekt

Udvikling

Samarbejde

Effektivitet

Trivsel

LANGAGERSKOLEN

Assistent

Kursusadministrationen

Langagerskolen er en specialskole under Århus Amt, der tilbyder

helhedstilbud til børn og unge med autisme og svær

DAMP. Langagerskolen ligger i Viby.

Langagerskolens kursusvirksomhed omfatter planlægning

og afholdelse af eksterne og interne kurser, rekvirerede kurser,

salg af ydelser fra skolen Pædagogisk Psykologisk Team

samt rekvirerede besøg på skolen. Kursusafdelingen ledes af

skolens viceinspektør, der har ansvaret for det faglige indhold

mens kursusadministrationen løser den administrative

del af kursusvirksomheden.

Der er tale om en 30-timers stilling, ledig til besættelse pr.

1. august 2005 eller snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem HK og

Amtsrådsforeningen. Stillingen er omfattet af Ny Løn.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte

Mikael Carlsen, administrativ leder eller overassistent Hanne

Brændbyge på telefon 86 28 73 55. Vi ser frem til at høre

fra dig og skal have din ansøgning vedlagt relevante bilag

senest torsdag den 2. juni 2005, kl. 12.00 på adressen:

Langagerskolen, Bøgeskov Høvej 10, 8260 Viby J.

eller via e-mail til: Langagerskolen@aaa.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 7. juni

2005.

Læs mere om stillingen på www.aaa.dk/dk eller

www.langagerskolen.dk under ”ledige stillinger”.

BØRNE- OG KULTUR-

FORVALTNINGEN

• en administrativ medarbejder

(35 timer om ugen)

• en økonomimedarbejder

(37 timer om ugen)

Du kan læse mere om stillingerne

på kommunens hjemmeside:

www.frederiksvaerk.dk

Ansøgningsfrister

Administrativ medarbejder

27. maj 2005 kl. 12.00

Økonomimedarbejder

8. juni 2005 kl. 12.00

Frederiksværk Kommune • Personaleservice • 3300 Frederiksværk

personale@frederiksvaerk.dk • tlf. 47784000 • www.frederiksvaerk.dk

Vil du vide mere om

Ringsted Kommune, så klik ind

på www.ringsted.dk

GENOPSLAG

Aktiv indsats for borgere

på kontanthjælp

Da to af vore medarbejdere desværre har fundet arbejde nærmere deres

bopæl, søger Ringsted Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling to socialrådgivere/

socialformidlere til vort kontanthjælp/ aktiveringsteam,

hvoraf den ene skal have et speciale med særlig vægt på integrationsområdet.

Arbejdsmarkedsafdelingen dækker områderne kontanthjælp, aktivering,

revalidering, integration, sygedagpenge, voksenhandicap, førtidspension

og aktiviteter og indsatser i forbindelse hermed. Vi lægger

vægt på faglig udvikling. Vi ønsker at styrke metodeudviklingen, at møde

borgeren på nye måder, at lade indsatsen tage afsæt i borgerens

udgangspunkt og udvikle de rette indsatser og aktiviteter. Vi har et engageret

og åbent politisk klima, og vi har en udstrakt kompetence hos

den enkelte rådgiver.

Kontanthjælp- og Aktiveringsteamet består af 10 rådgivere, 4 administrative

medarbejdere og 2 faglige konsulenter. Teamet betjener voksne

inden for områderne, kontanthjælp, revalidering, og aktivering af personer,

der har problemer ud over ledighed, forberedelse af pensionssager

samt afdækning af muligheden for etablering af fleksjob.

Derudover varetager teamet integrationsindsats efter integrationslov,

udlændingelov og lov om danskuddannelse. - 2 af rådgiverne har et

særligt speciale indenfor integrationsloven. For disse to rådgivere er

ca. halvdelen af deres sager borgere i integrationsperioden. Den anden

halvdel er almindelig kontanthjælp og aktivering, som deles med

resten af teamet.

Teamet lægger vægt på at udvikle den faglige indsats, at tage udgangspunkt

i borgeren og borgerens ressourcer, og at arbejde med

systematisk sagsbehandling.

Teamet har et tæt samarbejde med vores Aktiveringscenter og

Kursuscenter om afklaring af borgere og etablering af både beskyttede

praktikforløb og praktikforløb i virksomheder, med henblik på revalidering,

etablering af fleksjob eller samarbejde om langvarige indslusningsforløb

på arbejdsmarkedet. På Integrationsområdet arbejder vi

tæt sammen med Dansk Flygtningehjælp om drift af vort Sprogcenter,

og gennemførelsen af en lang række projekter og aktiviteter for borgere

under integrationsindsatsen.

Vi lægger vægt på at du:

• Har en uddannelsesbaggrund som socialformidler, socialrådgiver eller

socionom.

• Har erfaring og er lovmæssigt opdateret.

• Har kendskab til arbejdsevnemetoden og udarbejdelse af ressourceprofil.

• Har evnen til at indgå i et team.

• Har humor og er god til at skabe kontakt til såvel borgere som kolleger

og samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde:

• En travl og resultatorienteret arbejdsplads, hvor du er med til at præge

udviklingen.

• Selvstændigt arbejde med faglige udfordringer og mulighed for udviklingen

af nye metoder.

• Udstrakt kompetence

• Ekstern supervision

• Et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram

• Engagerede og hjælpsomme kolleger med et godt humør.

• Teamwork med god faglig støtte.

Stillingerne er fuldtidsstillinger med flekstid. Normal arbejdstid er mandag

– torsdag 8.00 – 15.45 fredag 8.00 – 14.00. Aflønning sker efter

principperne for Ny Løn.

Ansøgning bedes indeholde oplysninger om hvilken af de to stillinger

der fortrækkes. Ansøgningen sendes til Ringsted Kommune,

Sundhedsforvaltningen, Nørregade 100, 4100 Ringsted, så den er os i

hænde senest mandag d. 13. juni kl. 12.00. Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til faglig konsulent Bente Ryczek telefon

57 62 64 57 eller afdelingsleder Claus Oppermann telefon 57 62 64 02


HK SØNDERBORG SØGER

FAGLIG KONSULENT

TIL DET OFFENTLIGE OMRÅDE

Har du lyst til at arbejde med Kommunalreformen, ny

løn, fagligt arbejde, udvikling, personsager m.m., og har

du en baggrund fra en personaleafdeling eller lignende,

så er denne stilling måske noget for dig.

Du er i besiddelse af en vis portion livserfaring, er innovativ,

udadvendt og energisk. Vi tilbyder til gengæld et

rigtigt spændende job med meget stor indflydelse på

eget arbejde, og ikke mindst dygtige kolleger.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august, og sidste

ansøgningsfrist er den 30. maj 2005.

Se beskrivelse af stillingen på www.hk.dk/soenderborg

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef

Frank Nielsen på tlf. 4033 8284.

GUNDSØ

KOMMUNE

Grundsø Kommune søger:

Sagsbehandler/socialfaglig koordinator

til besættelse den 1. august 2005.

Stillingen genopslås for at udvide ansøgerkredsen.

Vi søger en socialrådgiver/socialformidler 37 timer ugentligt til et

spændende job, som udover sagsbehandling rummer en ny funktion

som socialfaglig koordinator i 1/3 del af arbejdstiden.

Du har erfaring med sagsbehandlingsopgaver for handicappede

børn/børn med særlige behov, har gode samarbejds- og formidlingsevner,

indsigt i lovgivning samt interesse for at udvikle og

koordinere på det socialfaglige område og deltage i ledelsesopgaver

og økonomistyring på udvalgte områder. Du kan forvente

god støtte og opbakning fra afdelingsleder og kollegaer.

Børn og Unge Rådgivningen er en tværfaglig bredt sammensat

afdeling, der arbejder med børn, unge og deres familier i et helhedsorienteret

perspektiv jfr. lov om social service, folkeskoleloven

og lov om forebyggende sundhedsforanstaltninger for børn og

unge.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2005 kl. 9.00.

Du kan læse hele stillingsopslaget på kommunens hjemmeside

www.gundsoe.dk, klik på job i Gundsø Kommune, eller ring til

afdelingsleder Siri-Mai Lemberg på telefon 46777439.

NY MEDARBEJDER

Personale & Organisation

Personale & Organisation søger snarest en ny medarbejder

til vores løn- og forhandlingsteam.

Personale & Organisation varetager forvaltningens

overordnede opgaver indenfor personaleadministration,

personaleudvikling og løn, ligesom funktionen

yder rådgivning, vejledning og støtte til afdelingerne i

alle former for personale- og lønrelaterede spørgsmål.

Opgaverne består i

• overordnet ansvar for kontakten til og formidlingen

fra lønsystem og lønanviser

• tovholder i processen med implementering af lønsystemet

• udvikling af interne arbejdsgange samt vejledninger

for samarbejdet med afdelingerne

• udvikling og udbredelse af ledelsesinformationsværktøjer

fra lønsystemet mv.

• ansvar for forvaltningens statistiske dokumentation

af sygefravær, udmøntningsgaranti i relation til Ny

Løn m.v.

• afdelingens interne budget- og regnskabsopfølgning.

Vi søger en person med

• uddannelse og erfaring indenfor løn, lønsystemer,

ledelsesinformationsværktøjer og økonomi

• kendskab til IT-baseret opgaveløsning og flair for at

udnytte og udfordre systemernes funktionaliteter

• lyst og evne til at samarbejde på tværs i afdelingen og

på tværs i forvaltningens mangfoldige afdelinger

• gode formidlingsevner

• naturlig autoritet og robusthed.

Løn- og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås ved henvendelse til vicekontorchef

Jens Thomsen på telefon 3366 3901.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource

og værdsætter,at medarbejderne hver især bidrager

med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

senest den 3. juni 2005 kl. 12.00.

Ansøgning

med relevante bilag sendes til

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Personale & Organisation

Flæsketorvet 68,2

Postboks 217

1501 København V

www.kk.dk

31


32

Lemvig Kommune

Sagsbehandler

til Arbejdsmarkedsafdelingen

Vi søger snarest mulig en sagsbehandler til en fast stilling på

37 timer, hvis opgaver bliver revalidering, fleks- og skånejobs,

visitation, sagsbehandling vedr. kontanthjælp/aktivering og

enkeltydelser, udbetaling af ydelser, rådgivning og vejledning i

rettigheder og pligter samt administrative opgaver i forbindelse

med sagsbehandlingen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

og principperne i Ny Løn.

Se yderligere oplysninger på www.lemvig.dk eller ring til

vicesocialchef Anne Mette Lund på tlf. 9663 1313.

Ansøgningen bilagt relevante udtalelser m.v. sendes til

Lemvig Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen, Moeskjærvej 2,

7620 Lemvig mrk. stillingsnr. 24/2005 eller e-mail til

social@lemvig.dk senest den 3. juni 2005.

Lemvig Kommune samarbejder med 50 større arbejdspladser i regionen

om job til ægtefællen. Se www.aegtefaellejob.dk

Rådhusgade 2 . 7620 Lemvig . Tlf. 96 63 12 00

SOCIALRÅDGIVER/SOCIALFORMIDLER

I Arbejdsmarkedsafdelingen ved Randers Kommune

har vi fra 1. juli 2005 en ledig stilling som sagsbehandler

inden for fagområderne revalidering, fleksjob og førtidspension.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en afdeling

med høje faglige ambitioner og et godt kollegialt

arbejdsklima.

Hør mere om stillingen hos daglig leder Torben K.

Madsen på tlf. 8915 1343, og se yderligere på vores hjemmeside

– www.randers.dk.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Send din ansøgning til:

Randers Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen

Att. Elsebeth Hansen

Laksetorvet

8900 Randers

- så den er os i hænde senest den 3. juni 2005 kl. 12.00.

Ansøgningen bedes mærket "SOC/AMA".

Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

SAGSBEHANDLER

EFTERLYSES

Førtidspensions- og handicapteamet har arbejde til to, men fra 1.

september er jeg alene om opgaverne. Kunne du tænke dig at

hjælpe mig - eventuelt allerede fra 15. august?

Arbejdsområdet

Sagsbehandling og råd og vejledning til førtidspensionister

Sagsbehandling i forbindelse med ydelser og støtte til voksne

handicappede

Fordelen ved arbejdet er

Dagene er aldrig ens – du har stor kompetence og tilrettelægger

selv din arbejdsdag på en rigtig god arbejdsplads. Problemer

løser vi i fællesskab.

Du får eget kontor, tilbud om spændende arrangementer fra vores

personaleforening, god kantineordning samt gode kolleger i

Socialafdelingen.

Forventninger til dig

Du har hel eller delvis erfaring på arbejdsområderne – du kan

skabe overblik og prioritere opgaverne – og du er en god kollega.

Jeg går ud fra du har kendskab til EDB på brugerniveau ligesom

kendskab til Kommunedatas systemer vil være en fordel både for

dig og for mig.

Løn og ansættelsesvilkår

er ikke mit område. Det forhandler du med min teamleder Else

Petersen. Jeg kan dog oplyse, at stillingen er omfattet af ny løn,

som vil blive fastsat under hensyn til dine kvalifikationer.

Spørgsmål

Du kan få mere at vide om arbejdsopgaverne, hvis du kontakter

mig på tlf. 47 96 70 91 i telefontiden daglig mellem kl. 10-11 eller

lægge dit telefonnummer på min telefonsvarer, så ringer jeg dig

op. Du kan også få flere oplysninger hos min teamleder Else

Petersen på tlf. 47 96 70 61.

Ansøgning

med uddannelsesbevis, oplysning om tidligere beskæftigelse skal

være Hundested Kommune, personaleafdelingen, Nørregade 61,

3390 Hundested eller via mail: job@hundested.dk. i hænde

senest den 3. juni 2005

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 10.6.

Med venlig hilsen

Socialformidler Anette Løvschal


Hadsund Kommune søger

Socialformidler/

Socialrådgiver

til Kultur- og Familieafdelingen

Familiegruppen søger socialrådgiver/socialformidler på fuld

tid snarest muligt.

Familiegruppen varetager opgaver vedrørende særlig støtte til

børn og unge.

Sagsbehandlingen varetages i tæt samarbejde med andre relevante

faggrupper.

Vi forventer, at ansøgere har erfaringer inden for området og

har lyst til at arbejde i team.

Familiegruppen består af gruppeleder og 4 sagsbehandlere.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos gruppeleder

Lene Overgaard Andersen, tlf. 9653 0602.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist med relevant dokumentation sendes til:

Hadsund Kommune

Løn og Personalekontoret

Himmerlandsgade 9

9560 Hadsund.

Ansøgningsfrist:

Fredag den 10. juni 2005 med morgenposten.

e-mail

send stillingsannoncen til Kommunalbladet på e-mail

annoncer@kommunalbladet.dk

STENLILLE KOMMUNE

Stenlille Skole søger ny

skolesekretær

Den 1. august 2005 ønsker vi at ansætte en skolesekretær i

en 25/37 timers stilling. Ansættelsen er midlertidig for skoleåret

2005/2006, men kan blive en fast 37 timers stilling fra

1. august 2006. Forklaringen er, at vor nuværende skolesekretær

gennem mange år fratræder 31. juli 2006. Der vil

derfor i skoleåret 2005/2006 være mulighed for samarbejde

og sparring med vor nuværende skolesekretær, der er ansat

i en 27/37 stilling.

Vi har vokseværk elevtals- og personalemæssigt og skal løse

flere og flere opgaver.

Vi er ca. 430 elever og ca. 70 personaler.

Vi er midt i en stor om- og tilbygningsfase.

Vi har højt humør og er kendt for en rå, men kærlig tone.

Vi søger en skolesekretær, der har en faglig relevant uddannelse

og baggrund.

Du skal være villig til

• at tage ansvar

• forandringer

• at udnytte teknologiens fremskridt

• hele tiden at være på forkant med udviklingen

• at sætte dig ind i ny viden

• selv at finde nye løsninger

• at samarbejde.

Arbejdsfunktioner og opgaver

• Budget- og økomomistyring

• Regnskabsafslutning

• Personaleadministration

• Skoleårets planlægning og indberetning af lærernes tjenestetid

• Elevadministration

• Diverse opgaver ved prøveafvikling

• Lokaleadministration

• Udarbejdelse af dagsordener og referater

• Vikarplanlægning

• Deltagelse i møder

• Projektdeltagelse

• Journalisering og arkivering.

Har vi fanget din interesse, så kontakt os venligst på

tlf. 5780 4139 for en aftale.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og

principperne i ny løn.

Din ansøgning skal stiles til:

Stenlille Kommune

Løn- og Personalekontoret

Hovedgaden 60

4295 Stenlille

- senest tirsdag den 31. maj kl. 12.00.

Der er ansættelsessamtaler i uge 23.

Du kan læse mere om Stenlille Skole på www.stenlille-skole.dk

Kommunen indhenter straffeattest.

33


34

Solrød Kommune

Økonomikonsulent

Vi søger en ny kollega, der kan indgå i et team i

Økonomiafdelingen. Teamet understøtter, sikrer og

udvikler moderne offentlig økonomistyring på alle

niveauer i Solrød Kommune, deriblandt udarbejdelse

af budget og regnskab.

Du vil komme til at fungere som rådgiver/sparringspartner

for Direktionen og som konsulent for

Socialafdelingen, Idrætscentret og Biblioteket.

Dagligdagen er præget af store frihedsgrader og fleksibilitet,

og det er sjældent, at to dage er ens. Der er

mulighed for at arbejde hjemme, og der er flekstid –

til gengæld arbejder vi i høj grad med overholdelse af

tidsfrister, så der er til tider travlt.

Vi forestiller os, at du

• har en solid økonomifaglig baggrund og erfaring fra

det kommunale område

• har bestået Forvaltningshøjskolens Diplom uddannelsen

i Offentlig administration med hovedvægten på

Økonomi eller på anden måde har erhvervet tilsvarende

kvalifikationer

ALBERTSLUND KOMMUNE

EN KOMMUNE MED FOKUS PÅ BØRN, KULTUR OG MILJØ

Sagsbehandlere

til børne- og undervisningsforvaltningen

Børne- og Familieafdelingen, Familieafsnittet, søger to sagsbehandlere

pr. 1. juni 2005, eller snarest herefter. Stillingerne er på 37 timer om ugen og

arbejdsområdet er børnefamilier med behov for særlig støtte efter Servicelovens

kapitel 8. Familieafsnittet består af tre sagsbehandlergrupper, en familieplejegruppe,

en administrativ gruppe samt et anbringelsessted til unge.

Familieafsnittet er en integreret del af Børne- og Familieafdelingen, som også

består af Sundhedsplejen, et Familiehus, støttepædagogkorpset og PPR.

arbejdsopgaverne

• Rådgivning og vejledning

• Socialfaglige undersøgelser

• Indstillinger om foranstaltninger efter Servicelovens § 40

• Opfølgning på iværksatte foranstaltninger

• Udarbejdelse af oplæg til Børn og Unge-udvalget

• Koordinering af den tværfaglige indsats

vi søger en person, der

• er uddannet socialrådgiver eller socialformidler

• kan strukturere sit arbejde og er fl eksibel

• har vilje til og forståelse for at arbejde tværfagligt

• er psykisk robust og kan bevare overblikket i pressede situationer

• kan bidrage positivt til et godt arbejdsmiljø

• aktivt vil medvirke til en fortsat udvikling i afdelingen

• kan indgå i tværfaglige sammenhænge og

samarbejde på alle niveauer

• kan bevare overblikket selv i pressede situationer

• er parat til at tage et medansvar for, at

driftsopgaverne bliver løst

Vi kan tilbyde dig

et spændende job med særdeles gode faglige og

personlige udviklingsmuligheder i et travlt og

uformelt miljø.

Vil du vide mere?

Så ring til økonomichef Alice Jeppesen på telefon

56 18 22 60 eller stedfortræder Jens Thygesen på

telefon 56 18 21 74.

Ansøgningsfrist

mandag den 6. juni 2005, kl. 8.00. Samtaler finder

sted tirsdag den 14. juni 2005.

Ansøgning

inklusiv CV og relevante bilag sendes til email

job@solrod.dk eller med post til Solrød Kommune.

Solrød Kommune er beliggende i Køge Bugt-området, 30 km fra København og tæt på offentlige trafikmidler og motorvej.

Vi er 20.000 indbyggere. Kommunens organisation bygger på en meget decentral ledelsesstruktur. Læs mere på www.solrod.dk

Send din ansøgning til:

Solrød Kommune ● Personaleafdelingen ● Solrød Center 1 ● 2680 Solrød Strand ● job@solrod.dk

vi kan tilbyde

• et højt fagligt niveau og faglig støtte

• engagerede kolleger og fast supervisionsordning

løn- og ansættelsesvilkår

efter reglerne om Ny Løn. Det er en del af ansættelsespolitikken i Albertslund

Kommune at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling.

yderligre oplysninger

Fås ved at kontakte afsnitsleder John Jønsson på telefon 43 68 64 81.

ansøgningsfrist

mandag den 30. maj 2005. Der vil være ansættelsessamtaler umiddelbart

herefter. Ansøgningen, mærket ”Sagsbehandler”, sendes med relevante bilag til:

Albertslund Kommune

Familieafsnittet, Rådhuset

2620 Albertslund

læs mere på www.albertslund.dk

Vi er 30.000 borgere og 1.000 virksomheder med smukke og grønne arealer omkring os. Vores vision for Albertslund Kommune har fokus på dialog og medinddragelse og

vores mærkesager er børn, kultur og miljø. Vi lægger på vores arbejdspladser vægt på åbenhed og god service i løsningen af opgaverne. Albertslund er en kommune med

store udviklings- og karrieremuligheder og energi og vilje til udvikling er med til at fastholde vores stærke identitet.

Velkommen til Albertslund Kommune.


36

HELSINGE KOMMUNE

Socialrådgivere/

socialformidlere

Med tiltrædelse 1. juli og 1. august søger vi 2 socialrådgivere/socialformidlere

til sygedagpengeområdet i Socialserviceafdelingen.

Stillingerne er på 37 timer ugentligt.

I 2004 var vi i Helsinge Kommune blandt de 25% bedste

kommuner på sygedagpengeområdet. Denne position vil

vi gerne fastholde og forbedre gennem styrkelse af den

faglige indsats. Vi er således i fuld gang med at forberede

indførelse af de nye visitationsregler og styrke samarbejdet

mellem udbetalings- og opfølgningsmedarbejderne.

Derudover er sammenlægning med Græsted-Gilleleje

og oprettelse af jobcenter på vores fælles dagsorden.

Vi kan tilbyde

• et spændende, selvstændigt og udfordrende arbejde

med stor kompetence

• et godt arbejdsmiljø med gode kolleger og en uhøjtidelig

omgangstone

• faglig sparring

• godt indbyrdes samarbejde med pensionsområdet og

vores lægekonsulent

• samarbejde med vores egen kommunale arbejdsprøvningsenhed:

”vejledningsenheden KlarKurs”

• samarbejde med den fælles formidlingsenhed: jobNORD

• flekstid.

Dit arbejdsområde bliver bl.a.

• opfølgning af sygedagpengesager i henhold til dagpengelovens

§24

• udarbejdelse af ressourceprofiler

• samarbejde med arbejdsgivere, fagforeninger og

arbejdsløshedskasser m.v.

• behandling af ansøgninger om revalidering, fleksjob

og førtidspension

• forelæggelse af pensionsansøgninger for kommunens

pensionsudvalg.

Vi forventer, at du

• har interesse for og gerne erfaring med arbejdsområdet

• har lyst til at arbejde med løsningsfokuseret metode

• kan arbejde systematisk og koncentreret

• er god til at dokumentere din indsats på skrift

• er åben og udadvendt

• selvstændigt kan tage initiativ og træffe beslutninger

• lægger vægt på god betjening af borgere og samarbejdspartnere.

Du er velkommen til at kontakte afd.chef Erik Schrøder,

tlf. 4877 7648 eller socialformidler Charlotte Kleine Nielsen,

tlf. 4877 7655, hvis du ønsker yderligere oplysninger om

stillingerne.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.

For socialformidlere og socialrådgivere med

mere end 2 års erfaring med udgangspunkt i løntrin 33.

Ansøgning vedlagt eksamensbevis m.v. sendes til

Helsinge Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge,

Att.: Socialserviceafdelingen, således at den er kommunen

i hænde senest den 6. juni 2005 kl. 12. Samtaler afholdes

den 20. juni 2005.

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Controller

Vi søger en controller til den nye centrale

Budgetstyringsenhed, som bl.a. varetager

arbejdet med ledelsesinformation, planlægning

af budgetprocessen og lignende.

Opgaver

Controllerfunktionen vil som udgangspunkt

knytte sig til Teknisk Forvaltning, som arbejder

med store og komplekse byudviklingsprojekter.

En væsentlig opgave bliver derfor

udvikling af styringsmodeller for disse projekter

og konsulentstøtte til implementering og

opfølgning.

Stillingsopslag kan rekvireres på

tlf. 47 36 65 06 eller på kommunens hjemmeside

www.frederikssund-kom.dk.

Nærmere oplysninger om jobbet kan fås hos

chefcontroller Michael Morsing tlf: 47 36 64 23

og teknisk direktør Bodil Hare tlf: 47 36 65 05.

Ansættelsessamtaler afholdes den 6. og

7. maj 2005.

Ansøgning stiles til Chefcontroller

Michael Morsing og sendes til:

Budgetstyringsenheden

Frederikssund Kommune,

Torvet 2, 3600 Frederikssund.

Ansøgningen skal være Budgetstyringsenheden

i hænde senest d. 3. juni 2005 kl. 12.

Frederikssund Kommune ønsker at afspejle

mangfoldigheden i det omgivende samfund og

opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset alder,

køn, religion, etnisk baggrund, handicap m.v.

til at søge.


GUNDSØ

KOMMUNE

Skolesekretær til Jyllinge skole

Da en af skolens sekretærer har valgt at gå på pension, søger vi

pr 1. august 2005 en skolesekretær med et ugentligt timetal på

25 timer.

Jyllinge Skole, som ligger smukt ud til Roskilde fjord, har pr. 1.

august 2005 - 923 elever og en lærerstab på 75. Hertil kommer

fire SFO-afdelinger med 40 pædagoger.

Skolens sekretariat består af tre skolesekretærer med hver deres

arbejdsområde. Sekretariatet har til huse i en nybygget fløj (bygget

i 2004) med alle moderne faciliteter.

Arbejdsopgaverne vil være almindelige skolesekretærfunktioner,

herunder bogføring, personale- og kursusadministration.

Vi ønsker en person, der

• er serviceminded

• er imødekommende og fleksibel

• har evne og vilje til at samarbejde

• kan arbejde selvstændigt

• er regnskabskyndig, med kendskab til det kommunale økonomi-

system, herunder web-betaling

• er fortrolig med Excel-regneark

• kender til TR- 2000.

Vi tilbyder

• et spændende og udfordrende job

• engagerede kolleger

• en velfungerende skole

• et godt arbejdsklima.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

skoleinspektør Kai Aabrandt på telefon 4677 7500.

Ansøgningsfrist den 3. juni 2005.

Ansøgninger med oplysninger om uddannelse og tidligere

beskæftigelse, bedes fremsendt til:

Jyllinge Skole

Planetvej 30

4040 Jyllinge.

- eller pr. e-mail til denne adr.: kaa@gundsoe.dk

Økonomifaglig konsulent

Der vil lidt mere end tal

Økonomikonsulent til Økonomienheden

Stillingen er på fuld tid og ledig snarest muligt.

Vi søger en ny kollega, der kan indgå i teamet i Økonomienheden.

Du skal arbejde med budget- og regnskabsopgaver på

det finansielle område, herunder være ansvarlig for opgaver omkring

beregning af generelle tilskud, udskrivningsgrundlag og låneportefølje

samt have kendskab til registrering af fysiske aktiver.

Økonomiopgaverne for hele den kommunale organisation er

samlet i Økonomienheden, hvor vi er et team bestående af én

økonomichef, én faglig leder, fire økonomikonsulenter og fem

administrative medarbejdere.

Tilsammen er vi et godt og velfungerende team, der løser økonomiopgaverne

i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i de

respektive fagafdelinger. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Derfor har vi sammen med øvrige kollegaer i administrationen

netop afsluttet et spændende uddannelsesforløb for såvel ledere

som medarbejdere, så vi sammen kan skabe de bedst mulige

vilkår for samarbejde. Det er vigtigt for os at udvikle vores område

og yde en god service.

Vi er godt i gang med en kommunesammenlægning mellem

Fakse, Haslev og Rønnede Kommuner. Det betyder, at du vil få

mulighed for at være med til at tilrettelægge den måde, vi sammen

skal løse vores opgaver på i fremtiden.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst

og aftale med den faglige organisation om lokal løndannelse.

De første tre måneder betragtes som gensidig prøvetid.

Stillingen er normeret med udgangspunkt i grundløn 33.

Vi tilbyder et job med et bredt indhold inden for budget, budgetopfølgning og regnskabsafslutning,

i et team med mulighed for faglig sparring og en humoristisk omgangstone.

Har vi fanget din interesse, så klik ind på vores hjemmeside www.vallensbaek.dk og læs mere i job-

og personprofilen.

Ansøgningsfristen er den 3. juni 2005 kl. 12.00

Haslev Kommune Ledige stillinger

Se uddybet stillingsopslag på www.haslev.dk eller få yderligere

oplysninger ved at ringe til økonomichef Anni Hansen på tlf.

5636 4106 eller faglig leder Irene Mechula på tlf. 5636 4110.

Send en ansøgning vedlagt relevante bilag til nedenstående

adresse, så vi har den senest den 3. juni 2005 med morgenposten

eller i rådhusets postkasse inden kl. 7.30.

Mærk din ansøgning i øverste højre hjørne med nr. 54 og angiv,

hvor du har set annoncen.

Haslev Kommune · Personaleenheden

Frederiksgade 9 · 4690 Haslev www.haslev.dk

37


38

Socialrådgiver/socialformidler fuld tid

Sygehus Vestsjælland, Psykiatrisk Center, Distriktspsykiatrisk Center Kalundborg/

Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland

Ved Almenpsykiatrisk Afdeling er 2

stillinger som socialrådgiver/socialformidler

37 timer ugentlig ledig pr.

1. juni 2005 og 1. juli 2005.

I tæt samarbejde med socialrådgiverkollega

foregår arbejdet 3 dage

ugentlig i Distriktspsykiatrien i

Kalundborg og 2 dage ugentlig på

døgnafsnittet på Psykiatrihospitalet

i Nykøbing Sjælland.

Arbejdsopgaverne er:

• at yde, fastholde og udvikle psykiatrisk

socialrådgivning til ambulante

patienter i Distriktspsykiatrien og til

indlagte patienter på døgnafsnittet

• at være en del af det tværfaglige

psykiatriske team med social specialviden

• at sørge for tværfaglig/tværsektoriel

koordination i forhold til kommuner,

amtskommuner og andre instanser

• at yde konsulentbistand og specialviden

til kommuner og øvrige samarbejdspartnere

Mit Tårnby

taarnby.dk

Sekretariatsmedarbejder til ledelsessekretariatet i Social- og Sundhedsforvaltningen

Sekretariatet søger snarest en medarbejder, der kan

varetage selvstændige sagsbehandlende opgaver på

et højt fagligt niveau.

Sekretariatet er en afdeling med 9 medarbejdere.

Vi har en travl og afvekslende hverdag med en bred

kontaktflade til forvaltningens øvrige medarbejdere,

ledelse samt det politiske niveau.

Dine primære arbejdsopgaver:

• Selvstændig opfølgning og styring af arbejde

vedrørende udvalg nedsat af lederen af socialsekretariatet

eller socialchef.

• På socialchefens vegne – selvstændig opfølgning

på arbejdsgrupper, projektgrupper, tidsplaner,

der for eksempel sikrer, at servicemål og aftaler

fortsat overholdes.

• Sekretariatsfunktioner på afdelingsledermøder og

lokalsamarbejdsudvalgsmøder med mere.

• Selvstændig udarbejdelse af materiale til

præsentationer med mere.

• Personaleadministration, styring af basistimer

med videre.

• Deltage i introduktion af nye medarbejdere

med videre.

• at undervise såvel interne som eksterne

samarbejdspartnere.

Vi forventer af dig, at du:

• er uddannet socialrådgiver, socionom

eller socialformidler

• har et solidt og bredt kendskab til

og erfaring inden for sociallovgivningen

og socialt arbejde

•må gerne have psykiatrisk erfaring

• har evne og lyst til at arbejde

både selvstændigt og som en del

af et tværfagligt team

• er i besiddelse af personlig integritet,

omstillingsevne og humor

• har kørekort.

Vi tilbyder:

• udfordrende, selvstændigt og alsidigt

arbejde i samarbejde med dygtige

kolleger

• tæt tværfagligt samarbejde

• supervision

• interne og eksterne kurser og undervisning

• uhøjtidelig og humoristisk atmosfære.

• Superbruger, edb.

• Ad hoc opgaver.

Vi forventer, at du har:

• Minimum kommunomuddannelse eller en tilsvarende

administrativ uddannelse suppleret med:

•Forvaltningshøjskolens blokke vedrørende

eksempelvis personalekundskab, det retlige

grundlag for sagsbehandling eller lignende

• Rutine i brug af IT-værktøjer relevante for området,

herunder elektronisk journal- og dokumenthåndtering,

dagsorden- og layoutprogrammer,

det er desuden en forudsætning, at du har

• kendskab til offentlig forvaltning og bred erfaring

fra tidligere job inden for offentlig administration,

herunder dybtgående praktisk kendskab til det

administrative vedrørende udvalgsarbejde

• rutine i administrativ sagsbehandling, herunder

personalesager

• godt kendskab til analyseopgaver og rutine

vedrørende udarbejdelse af statistik, informationsmateriale

med videre

Herudover forventer vi,

at du har et godt humør og situationsfornemmelse for

I Tårnby Kommune lægger vi vægt på at give vores ca. 40.000 borgere en hurtig, høflig og korrekt betjening, at være en

god arbejdsplads for vores ca. 3000 ansatte og at have en synlig og konsekvent ledelse på alle niveauer. Vi bestræber

os på gennem personalepolitikken at skabe mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle

ansatte, hvor nøgleordene er rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling. Læs mere på www.taarnby.dk

Løn- og ansættelsesforhold:

Ny løn – for specialister skalatrin 33.

Få mere at vide:

Du kan kontakte overlæge Karen

Jacobsen på telefon 5951 4546.

Du er velkommen til at rekvirere

funktionsbeskrivelse.

Læs mere om stillingen på

www.vestamt.dk/job under

jobnummer 3694.

Sygehus Vestsjælland arbejder hen

mod røgfrit miljø – ansatte må ikke

ryge på arbejdspladsen.

Ansøgningsfrist:

2. juni 2005 kl. 12.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 24.

Ansøgning stiles til:

Afdelingsledelsen, Almenpsykiatrisk

Afdeling,

Psykiatrihospitalet i Nykøbing

Sj. Annebergparken 35

4500 Nykøbing Sj.

Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland er et psykiatrisk Hospital under Psykiatrisk Center i Vestsjællands Amt. Udover

Almenpsykiatrisk afdeling rummer hospitalet en retspsykiatrisk afdeling og et amtsdækkende langtidsafsnit for patienter

med særlige komplekse problemstillinger. Almenpsykiatrisk afdeling har 2 optageområder: Distrikt Kalundborg

og Distrikt Odsherred, der hver råder over et åbent-skærmet døgnafsnit med 17 pladser.

at omgås fortrolige informationer. Du er fleksibel og

serviceorienteret og kan se helheden såvel som det

konkrete.

Ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysning

om stillingen fås ved henvendelse til kontaktperson

kontorchef Knud Kurtz, telefon 32 47 18 03 eller

socialchef Kim A. Madsen, telefon 32 47 18 00.

Ansøgningsfrist

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere

beskæftigelse vedlagt kopi af eksamensbevis med

videre skal være Kommunalbestyrelsen i hænde

3. juni 2005. Samtaler forventes afholdt torsdag den

9. juni 2005. Mærk ansøgningen ”SS 1170-05” og

send den til:

Tårnby Kommunalbestyrelse

Rådhuset, Amager Landevej 76

Kastrup

Angiv hvor stillingsopslaget er set

Tårnby Kommune


Socialrådgiver/socialformidler

til Arbejdsmarkedsafdelingen

En afdeling med stor succes og gode resultater

Arbejdsmarkedsafdelingen som hører under Borgerserviceforvaltningen

søger en socialrådgiver/socialformidler

37 timer ugentligt fra 1. august 2005.

Jobbet

Arbejdsmarkedsafdelingen betjener borgere, der modtager

kontanthjælp, sygedagpenge og introduktionsydelse.

Hovedopgaverne er at afklare borgernes ressourcer og

barrierer, og i et tæt samarbejde med Job- og Uddannelsescentret

Stationen anvendes en bred vifte af muligheder til

denne afklaring. Andre arbejdsopgaver er behandling af

ansøgning om førtidspension, generel råd og vejledning,

også om arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold, samt

det administrative arbejde, der følger med opgaveløsningen.

Vi kan tilbyde

- Et travlt, spændende og udviklingsorienteret arbejdsmiljø,

hvor der løbende sker forbedringer

- Udstrakt selvstændig kompetence

- Dygtige og engagerede kolleger

- Kollegial støtte

- Supervision

- Fleksibel arbejdstid.

Vi forventer, at du

- Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler gerne

med relevant erfaring inden for kontanthjælps- og sygedagpengeområdet

- Har kendskab til Kommunedatas programmer og kan edb

på brugerniveau

- Har et positivt og et helhedsorienteret menneskesyn

- Kan bevare overblikket og humøret i pressede situationer

- Er åben, udadvendt og god til at samarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår

Aflønning- og ansættelsesvilkår sker efter den til enhver tid

gældende overenskomst for socialrådgiver/socialformidler,

indgået mellem DS/HK og Kommunernes Landsforening.

Yderligere Information

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder

Flora Salehi på telefon 4733 8422, flsa@slangerup.dk

eller socialformidler Anette Hjortshøj på telefon 4733 8428,

anhj@slangerup.dk.

Ansøgningsfrist

Den 8. juni 2005 med morgenposten. Vi forventer at

afholde ansættelsessamtaler i uge 24. Ansøgningen,

mærket "ARB. 01/05", vedlagt relevant dokumentation

sendes til:

Arbejdsmarkedsafdelingen, Slangerup Kommune

Kongensgade 18

3550 Slangerup

Århus Kommune

Økonomisk afdeling

Indkøbskontoret søger

to nye medarbejdere

Vil du være en del af den enhed som skal sikre, at landets

næststørste kommune foretager sine indkøb på de økonomisk

mest fordelagtige vilkår?

Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse

eller stor erfaring med offentligt indkøb fra en lignende stilling.

Du skal have analytiske evner, gennemslagskraft og sans

for detaljen. Og så skal du have lyst til at blive en del af et

team, hvor tonen er ligefrem og de fælles mål klare.

Du vil opgavemæssigt skulle forestå en lang række udbud

samt indgåelse af indkøbsaftaler. Stillingerne er meget

udadvendt. Både i forhold til samarbejde med kommunens

andre afdelinger og den løbende dialog og opfølgning i forhold

til leverandører.

Indkøbskontoret er en del af Økonomisk Afdeling i

Borgmesterens Afdeling. Kontoret har en strategisk og

tværgående funktion i forhold til kommunens indkøb.

Læs opslaget i sin helhed: www.aarhuskommune.dk

Ansøgningsfristen er mandag den 6. juni kl. 1200.

Borgmesterens Afdeling

Kommunalbladet

Lars Friis Holm, redaktør (ansv.)

lfh@kommunalbladet.dk

Mette Mørk, journalist

mem@kommunalbladet.dk

Mogens Jepsen, journalist

mkj@kommunalbladet.dk

Joan Rask Maack, journalistpraktikant

jrm@kommunalbladet.dk

Ann-Beth Bach, adm./annoncer

abb@kommunalbladet.dk

Karin Dalgaard Lambæk, adm./annoncer

kdl@kommunalbladet.dk

Henrik Munksgaard

kommunikationschef

44hmu@hk.dk

Berit Andersen,

informationsmedarbejder

44ba@hk.dk

Henrik Harsbo, webredaktør

44hho@hk.dk

Udgiver: HK/Kommunal

Kommunalbladet

Park Allé 9

8000 Århus C

Telefon: 86 76 13 22

Fax: 86 76 13 10

ISDN: 87 30 00 43

Kontrolleret oplag: 69.410

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

Stillingsannoncer:

annoncer@kommunalbladet.dk

Tekstsideannoncer:

DG media as, tlf. 70 27 11 55

Layout/Produktion: Datagraf Auning AS

Tryk: DataGraf A/S

Forside: Christoffer Regild

Læsertal if. Index Danmark/Gallup:

135.000

Ved varig adresseændring kontakt din lokale HK-afdeling.

Find telefonnummeret på www.hk.dk

Telefonnr. til HK Forbundet, København 3330 4343

39


KOMMUNALBLADET

PARK ALLÉ 9

8000 ÅRHUS C.

SORTERET MAGASINPOST

"Vi var ved at få et slagtilfælde, da vi

fik ny bil

og hørte at forsikringen blev dobbelt så dyr hos

vores gamle selskab. Så ringede vi til KommuneForsikring og

flyttede det hele – alene på bilen sparer vi omkring 5.000 kr.

om året. Det giver overskud til at leve lidt mere."

Hvor meget sparer du?

Ring til os på 77 32 55 00 og få at vide, hvor meget

du og din familie kan spare på forsikringerne.

Du kan også besøge os på www.sparetesten.dk

Velkommen!

KommuneForsikring A/S er et velkonsolideret, selvstændigt forsikringsselskab med 155 dygtige medarbejdere. Ud over at tilbyde

samlede løsninger for kommuner og amters forsikrings- og sikringsbehov, vil vi også være det foretrukne forsikringsselskab for alle

familier med tilknytning til den kommunale sektor. Det opnår vi gennem sikring af den vitalitet og livsappetit, der florerer i livet mellem

mennesker. Det gælder i det store samfund - og i det lille samfund for den enkelte familie. Derfor arbejder vi tæt sammen med

kunderne og hinanden. Som mennesker, der hjælper andre mennesker med at sikre værdierne i livet.

ID.NR.: 41009

Lars Karlskov

Systemudvikler fra Varde

Kunde siden 1. marts, 2002

More magazines by this user
Similar magazines