efterspørgsel - Herlev Kommune

herlev.dk

efterspørgsel - Herlev Kommune

"

" # ! " !

! $ % & % $'#

! ( " !

! ! ) ) "

" ! " ' ! ! )

' $

$ " " ! $ !

" ! ! $

! ! " ! (

" ' " # #

$

*! " ! # ! !

" % + % ! ,

% " ! ! " ' $

" -

. $ ! ! $ #

! (" ! " # (

!

1

!

!

! 2

/

00 1

00 3 3

!

00 4 )


! " # $

% %

% &

$ & # $ $ "

! ' $

& $ & ' ! % $ '

' & ( $ $ ! & # $% & )

" & $ %

& % $ $ % $ &

* & $ & $ &

+ & ( $ $, - ,

$ % $ $ .

& & $& . $ /$ &

0 & & $

& . % & !

. $ ' . %

. $ '

%

$ & $

$ ' !

$% ' $ ! &

1

$

$ 3

1

++ 2

++ * *

$

++ 0 "


% &. . $ $ $!

% $ %& ( & (

$ % & ! % '' &

$ %

! !

& % & $ %

$ ' 4 % $

& $ %&

$ $ % $ & &

& 5 , $ % ,

$ & ' $ & &

4$ % $ $

• $ % $

$ % $

• 4$ % $

& ! $ $ & !

' . '% $ !

' $ !

$ $

• 4$ % $

• 4$ % $ $ $

$

5 , & , & $ & !

$ ' $ $ ' -& & . ' &

& # & ! '

$

6 & $

• 7

• 7 $ & ( &

• 7 $

" # ! $

$ . & ( $ $

' ' $

% & $ % $ $

) ( !8 $ (

% & '

' & $ &

& $ & ' & !

3*00 9 2* : / ;

2


(

& & $

• 4 ' ( !' $ & !

" #

• 4 ' ( !' & ! "

# ! & $

$ $

& . ! 1 '

< & . $ '

) * !

+ , , -

#

= " * . /) (

== " * " + 0

) & 1( '

= " + 2& , & "

= " + %

= " + & %

= " 2

3 & 4 5 "

= " / 0 3 5 ( %

6 ' ) 4 3 5 " 1

6 '% $ "

6 '% 7 & % 1

) * !

8 !!

8 9 ! 9 !

= ! : !$

; ;

= * &

= *0 * '

= 02! < '

= 02! -" -'

= 02! *

3


8 !!

8 9 ! 9 !

= " * 7 # & " -% " -%

= " +

& % -" ";-"

= " 2 = ! ' ;

= " 2 -; -

= " / >& ! 1

= " = !

= "" = !

4 ( (

= " " 8

= "+" 8

== " -"

= ""

>

>

! $

4& !

!

!

&

3 ?

! 5

&

'; ';

4& !

'

! ! 4

!

. <

@ $

!$

* 4

-%+

<

.

<

*

3 5 %'% %'%

A

; =

;

!

2+*

9

:*

#

4

&

'

-%


*!$ $ !$

( 5

) 6 ! ! ! " ! "

% " # ! ! ! # !

7 " ! % "

% "

3 ! % " !

!! '

0 . ( !! "( !

# $ % $ #

! ! ! (

! ( !

, ( # ! ! !

! ( # $" ! " "

4 " ( !" ! ! " !

" % " # ! ! ! # !

% ! ! # " $

1 / " ( $ ! " )

! !$ "

! "

- ! / " "

8 !$ " !

$

! / "(

! % " '

*! " ! "

! #

! ! % ! " $ #

9: ! 9 9 ! 9

"( $

! % ! " 9: ! 9

$" ! ;

/ ! $ "

# / "

% # % " ! " #

" # " ! #

! $

7 / "(

" ' ! # % 6 /

2


6$

% " !

% $ " " %

%

< !"$ !%

" "$ "

! $ " < !( #

" $ !

! ( ! ' #

! $ !

= $ " "$ > " !

% ?, # .@ # ! !

A > ! % (

/ % " ' ! ,

" ' &

!

<

/ ! !6 " ! 0 (

% !

! % & " # " B

) ;& "

7! B) 1 B) ; / % ! " ! $" !

" " ! (

" ! % " !% "

" !# % !"

!

/ $ ! $ %

" !% " ! ! % !( #

% " 6 !% "

! / "

# " ! " !% " " '

/ $ " !

% " ' ! ( > %

" ' " " (

? A $ " ?, A

: "

/ " ' ! 6 /

,! ! ) '

3


,! "% # / ' "

% " ' ! ! " # !

"

4


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Herlev kommune

Kontaktperson Helle Risager Lund Tlf. nr. 44526019 Mail.: ssfbudget@herlev.dk

Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr.

”Vejledningen om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde” af 3.

marts 2006.

Generelt

Generelle kommentarer til

rammeaftalen

Skemaet er en del af det samlede materiale til kommunens redegørelse pr. 1. maj. Der indgår også

skabeloner til efterspørgsel, udbud, belægning og ventelister.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der kan vedlægges dokumenter fra eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i

kommunen og har betydning for kommunens efterspørgsel eller de tilbud, der indgår i rammeaftalen.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Husk at

felterne kun skal udfyldes hvis der er sket ændringer i forhold til sidste år

angive i teksten hvilke paragraffer og målgrupper der refereres til

Evaluering af samarbejdet omkring Rammeaftalen:

Evaluering af samarbejdet

omkring Rammeaftalen

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Herlev kommune


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 2 af 20 sider.

Børneområdet

Børneområdet er omfattet af paragrafferne: § 32, § 36, § 67 stk. 2 (herunder også aflastning) og §

67 stk. 3.

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.

Beskriv de fremtidige planer

og hvilke konsekvenser det Ingen

får for kommunens udbud af

tilbud

Beskriv ændringer i forventninger

til kommunens efterspørgsel

som konsekvens af

ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig

efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:

Beskriv ændringer i Tværfaglige sundhedsteam, pædagogisk vejledning til forældre, søskendenetværk,

kommunens forebyggende Servicelovsforanstaltninger især aflastning.

foranstaltninger.

Beskriv ændringer i

forventningerne til

kommunens efterspørgsel af

tilbud som konsekvens af

ændringer i kommunens

forebyggende

foranstaltninger

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med

fokus på ændringer

Beskriv ændringer i den Herlev Kommune driver ikke tilbud på børneområdet.

faglige udvikling på egne

tilbud

Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel

Beskriv ændringer i

forventninger til det faglige Autismespektret:

indhold og kompetencer i de

tilbud, som kommunen SFO og klubtilbud

efterspørger

Børnene modtager ofte fritidshjemstilbud / SFO-tilbud i tilknytning til

specialundervisningen. Ved specialundervisning på Herlev Kommunes skoler,

gives et SFO-tilbud.

Klubtilbud til unge med særlige problemstillinger vil stadig skulle købes eksternt.

Nogle unge med autisme vil ikke kunne magte den uro, et stort sted vil medføre.

Et klubtilbud skal ligge i fysisk nærhed af uddannelsessted og/eller hjemmet både

for at give de unge mulighed for at have venner i nærheden og for at minimere

transporttiden.

Døgntilbud

Aktuelt er 8 børn og unge med handicap anbragt udenfor hjemmet. Heraf er 4


Børneområdet

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 3 af 20 sider.

anbragt i familiepleje og 4 på institution. Heraf er de 2 børn udadreagerende

autister og/eller har en psykiatrisk overbygning og kræver et højt specialiseret

tilbud.

Der vil derfor nu og i fremtiden alene være tale om at købe pladser, idet dog

mindre børn søges anbragt i familiepleje, hvis det er fagligt forsvarligt.

I f.t. alle døgnanbringelser skal der være et nært beliggende undervisningstilbud.

Der vil oftest være behov for specialiseret pleje og specialpædagogisk viden.

Aktuelt er det de dårligst fungerende børn med autisme, der anbringes udenfor

hjemmet. Anbringelsesårsagerne er oftest, at forældrene ikke magter barnet

længere i kombination med, at barnet har behov for en særlig pleje, træning

og/eller pædagogik. Derfor vægtes anbringelsesstedets specialtilbud højere end

geografisk placering.

P.t. mangler døgntilbud til

Unge med problemer indenfor kontakthæmningsspektret (ADHD, OCD, Tourette

og visse former for autisme).

Unge med en af ovennævnte diagnoser og hvor den unge samtidig er

udadreagerende.

Der er et helt udækket behov for akutpladser.

Tidligere kunne amtet pålægge en døgninstitution eller en aflastningsinstitution at

tage et barn ind på overbelægning. Den situation eksisterer ikke længere.

Aflastning

Der mangler aflastningstilbud i institutionsregi. Der mangler især tilbud til unge,

til autister og til de udadreagerende med ADHD, Tourette m.m..

Nedsat fysisk funktionsevne:

SFO og klubtilbud

Børnene modtager ofte fritidshjemstilbud/SFO-tilbud i tilknytning til

specialundervisningen.

Klubtilbud til unge med særlige problemstillinger vil stadig skulle købes eksternt.

F.eks. kræver nogle af de fysisk handicappede unge på Geelsgaardskolen særlig

pleje og stiller særlige krav til de fysiske faciliteter. Et klubtilbud skal ligge i

fysisk nærhed af uddannelsessted og/eller hjemmet både for at give de unge

mulighed for at have venner i nærheden og for at minimere transporttiden.

Døgntilbud

P.t. mangler døgntilbud til børn og unge

der er stærkt fysisk handicappede, men intellektuelt bedre fungerende

Aflastning

Der mangler aflastningstilbud til børn med særlige handicap, som f.eks. døvblinde

børn.

Psykisk udviklingshæmning:

Specialbørnehaver

Målgruppen til specialbørnehaver varierer meget, men der er gennemgående tale

om børn med betydelige funktionsnedsættelser. De vil være stærkt

udviklingshæmmede og/eller fysisk handicappede og vil ofte have komplekse

eller sammensatte handicaps (døvblinde, udadreagerende autister,

multihandicappede). Herlev Kommune køber 2-4 pladser i eksterne

specialbørnehaver i andre kommuner, hvilket forventes at være behovet også

fremover. Børnene har så forskelligartede funktionsnedsættelser og behov, at der

ikke vil være hverken faglig eller økonomisk baggrund for at etablere egne tilbud.


Børneområdet

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 4 af 20 sider.

Der vil derfor fortsat være behov for at købe pladser i andre kommuner.

I specialbørnehaverne vil der i hverdagen skulle være særlig ekspertise og viden

til stede i form af bl.a. fysioterapeut, psykolog, tale/hørepædagog samt pædagoger

med specialpædagogisk viden og erfaring. Der skal være kendskab til

komplicerede og sammensatte handicap. Der vil skulle være ressourcer til at give

børnene megen pleje og omsorg. Kontakten vil ofte være 1:1. Med andre ord: En

stor personalenormering, der er tværfaglig sammensat.

På specialbørnehaveområdet vil der skulle findes tilbud tæt på Herlev, da børnene

er hjemmeboende og ikke skal tilbringe for lang tid med at blive transporteret.

Lang transporttid er hverken fagligt eller økonomisk forsvarligt.

Herlev Kommune har selv en række gruppeordninger for de børn, der magter at

blive integreret med andre børn.

SFO og klubtilbud

Børnene modtager ofte fritidshjemstilbud/SFO-tilbud i tilknytning til

specialundervisningen. Ved specialundervisning på Herlev Kommunes skoler,

gives et SFO-tilbud.

Klubtilbud til unge med særlige problemstillinger vil stadig skulle købes eksternt.

Et klubtilbud skal ligge i fysisk nærhed af uddannelsessted og/eller hjemmet både

for at give de unge mulighed for at have venner i nærheden og for at minimere

transporttiden.

Der er et helt udækket behov for akutpladser.

Tidligere kunne amtet pålægge en døgninstitution eller en aflastningsinstitution at

tage et barn ind på overbelægning. Den situation eksisterer ikke længere.

Aflastning

Der eksisterer kun ganske få aflastningsinstitutioner, hvor børnene er på venteliste

omkring 1 år. Derfor forsøges ofte med private aflastningsfamilier. Det er en god

løsning til nogle børn, men de er svære at finde, da det at have et aflastningsbarn

med handicap, bl.a. stiller krav til de fysiske faciliteter. En anden nødløsning kan

være at tilbyde pasning i hjemmet, men det giver ikke samme grad af aflastning til

familien.

Aflastning er ikke i sig selv et pædagogisk tilbud, men et tilbud om pasning. De

børn og unge, der har behov for aflastning i institutionsregi, vil ofte være så

plejekrævende eller kræve så meget opsyn, at der er behov for en høj

personalenormering, og at personalet har specialviden om handicap. F.eks. skal

personalet ofte have kendskab til, hvad de skal stille op med et epileptisk anfald.

Der stilles krav til de fysiske rammer både i f.t. tilgængelighed og til, at det skal

være muligt at lave aktiviteter med børnene på stedet.

Sindslidelse:

Vi ser en stigning i antallet af børn med udadreagerende adfærd i kombination til

andre diagnoser. Disse børn og unge bliver det stadig vanskeligere at finde

døgntilbud til. Vi kan frygte en udvikling, hvor det i stigende grad vil blive

nødvendigt på grund af den kommunale forsyningsforpligtelse at oprette

enkeltmandsprojekter, hvilket hverken er fagligt eller økonomisk forsvarligt.

P.t. mangler døgntilbud til børn og unge

Unge med problemer indenfor kontakthæmningsspektret (ADHD, OCD, Tourette

og visse former for autisme).

Unge med en af ovennævnte diagnoser eller psykoser og hvor den unge samtidig

er udadreagerende.

Herlev Kommune planlægger at etablere et kompetencecenter i forhold til ADHD


Børneområdet

Øvrige bemærkninger

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 5 af 20 sider.

og undervisning i et samarbejde mellem skole og Social- og Sundhedsforvaltning.

Ved døgnanbragte børn var det i amtet hovedreglen, at børnene/de unge ikke

modtog fritids- og klubtilbud, idet de socialpædagogiske tilbud var til stede i

døgntilbuddet. Denne praksis har vi videreført som hovedregel, men er stødt på

problemer, når barnet går i heldagsskole, hvor vi ikke altid kan undgå at betale

fuld takst for fritids/klubdelen af tilbuddet.


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 6 af 20 sider.

Voksen området, handicap

Voksen området omfatter § 103, § 104, § 107, § 108 og § 185b, stk. 3 om almene boliger

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.

Beskriv de fremtidige planer

og hvilke konsekvenser det

får for kommunens udbud af

tilbud

Beskriv ændringer i forventninger

til kommunens efterspørgsel

som konsekvens af

ovenstående planer

Det er aftalt, at Herlev Kommune overtager driften af Botilbuddet Skovgården

for 24 psykisk udviklingshæmmede fra Regionen i sommeren 2009. Skovgården

er oprettet efter ældre- og handicapboliglovgivningen, men tilbuddet svarer til et §

108-tilbud.

Herlev Kommune vil undersøge mulighederne for at oprette et døgndækket

bofællesskab i Herlev for målgruppen af unge stærkt fysisk handicappede, som er

primært normalt begavede. Bofællesskabet vil også kunne indeholde

aflastningspladser. Herlev Kommune har ikke selv nok borgere i målgruppen, så

etablering af et sådant bofællesskab skal ske i samarbejde med andre kommuner.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig

efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:

Beskriv ændringer i Hjemmevejledning og værested for psykisk udviklingshæmmede.

kommunens forebyggende

foranstaltninger.

Beskriv ændringer i

forventningerne til

kommunens efterspørgsel af

tilbud som konsekvens af

ændringer i kommunens

forebyggende

foranstaltninger

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med

fokus på ændringer

Beskriv ændringer i den

faglige udvikling på egne

tilbud

På området for psykisk udviklingshæmmede er der fokus på det

neuropædagogiske arbejde.

Kommunens pædagogiske konsulent er til rådighed for tilbuddene.

Der er bruger- og pårørenderåd på Hørkær, Højsletten og bofællesskabsområdet.

Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel

Beskriv ændringer i

forventninger til det faglige

indhold og kompetencer i de

tilbud, som kommunen

efterspørger

Øvrige bemærkninger

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne (i Region Hovedstaden) indgår

en aftale om, at handlekommunen kontakter betalingskommunen, hvis det er


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 7 af 20 sider.

Voksen området, handicap

aktuelt at flytte en borger til et andet tilbud, således at betalingskommunen kan

vurdere, om de selv har et tilbud til borgeren.

Det er et problem når tilbuddets målgruppebeskrivelse og ydelsesbeskrivelse

stemmer overens med borgerens, og tilbuddet så alligevel efter kort tid anmoder

om betalingstilsagn til finansiering af ekstra ressourcer.

Det er nødvendigt, at der etableres en koordinering i f.t. de vanskeligst placerbare

borgere, da alternativet kan være, at for mange kommuner hver for sig må

etablere alt for dyre enkeltmandsprojekter.


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 8 af 20 sider.

Voksen området, psykiatri.

Voksen området omfatter § 103, § 104, § 107, § 108 og § 185b, stk. 3 om almene boliger

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.

Beskriv de fremtidige planer

og hvilke konsekvenser det

får for kommunens udbud af

tilbud

Beskriv ændringer i forventninger

til kommunens efterspørgsel

som konsekvens af

ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig

efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:

Beskriv ændringer i

kommunens forebyggende

foranstaltninger.

1. Autisme

Botilbud

Efter enten § 107 eller § 108 vil Herlev Kommune især få behov for køb af

botilbud til unge med autisme og andre kontaktforstyrrelser.

Der er behov for at ændre et bofællesskab til at have autister som målgruppe.

Dette skal ses på baggrund af, at sammensætningen af borgeres handicap i Herlev

er under forandring.

Der er fortsat behov for køb af pladser til egentlig botræning; ikke mindst til

grupper af autister, med ADHD m.fl..

Der vil især fremover komme til at mangle tilbud til autister og andre

kontakthæmmede (ADHD m.fl).

2. Nedsat fysisk funktionsevne

Beskæftigelses- og samværstilbud

Et højt specialiseret tilbud på området for beskyttet beskæftigelse vil tage

udgangspunkt i specifikke handicap, f.eks. til døve, blinde, autister, sindslidende

m.fl.

Vil sikre en høj grad af individuel pædagogisk støtte.

Tilbuddene skal være beliggende tæt på brugernes hjem/botilbud, d.v.s. tæt på

Herlev.

3. Psykisk udviklingshæmning

Botilbud

Efter enten § 107 eller § 108 vil Herlev Kommune især få behov for køb af

botilbud til ældre psykisk udviklingshæmmede med et stort aldersbetinget

plejebehov.

Specialiserede døgntilbud vil typisk være tilbud til helt specielle målgrupper som

f.eks.:

o Udadreagerende autister

o Udviklingshæmmede med sindslidelse

o Erhvervet hjerneskade

o Dobbeltdiagnose (sindslidelse og stofmisbrug)

o Døve, blinde, døvblinde

o Multihandicappede


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 9 af 20 sider.

Voksen området, psykiatri.

o Enkeltmandsprojekter

De specielle målgrupper indebærer såvel specifik specialviden som særlige

ydelser. Den særlige behovsopfyldelse vil vægtes højere end den geografiske

placering.

Af de 6 bofællesskaber er 1 på nuværende tidspunkt beregnet til en ældre gruppe

af psykisk udviklingshæmmede. Der vil i løbet af få år være behov for 2 af

bofællesskaberne til denne målgruppe. Derudover er der behov for pladser med

døgndækning svarende til et egentlig alderdomshjem.

Aflastning

Aktuelt benytter vi kun få institutionsaflastningspladser til voksne psykisk

udviklingshæmmede og fysisk handicappede. Når det sker, vil der være tale om

o En forlængelse af en børneforanstaltning.

o En situation, hvor ægtefællen ikke længere magter at have

vedkommende hjemme hele tiden.

o En akut situation, mens der ventes på et mere permanent tilbud eller

o Når vedkommende har behov for at der bliver taget af sig i en periode.

Med undtagelse af de få situationer, hvor en aflastningsfamilie har eller påtager

sig opgaven, vil der næsten altid være behov for at købe pladsen i en anden

kommune.

De store overgange af hjemmeboende børn med handicap er omkring de 18 år nu.

Mange forældre har en forventning om, at de kan blive boende hjemme lidt endnu

og at hjælpen fortsætter uændret. D.v.s. at de har en forventning om aflastning

som hidtil. Det øger behovet for køb af pladser.

Nærhed til dagtilbud vil blive vægtet, så hverdagen kan være så normal som

muligt.

Der vil primært være tale om pasning og pleje. De, der har behov for aflastning i

institutionsregi, vil ofte være så plejekrævende eller kræve så meget opsyn, at der

er behov for en høj personalenormering og at personalet har specialviden om

handicap. F.eks. skal personalet ofte have kendskab til, hvad de skal stille op med

et epileptisk anfald. Der stilles krav til de fysiske rammer både i f.t.

tilgængelighed og til, at det skal være muligt at lave beskæftige brugerne på

stedet.

Beskæftigelses- og samværstilbud

Herlev Kommune driver Job og Aktivitetscentret Hørkær og Værestedet

Peberkværnen i tilknytning til bofællesskaberne for psykisk udviklingshæmmede.

Disse tilbud fortsætter med deres nuværende målgrupper og faglige indsats. Der

vil fortsat blive udbudt pladser til andre kommuner.

Der er behov for køb af specialiserede pladser Der er desuden behov for køb af

aktivitets- og samværstilbudspladser til ældre (demente udviklingshæmmede) og

især til især døve og hørehæmmede.

Et højt specialiseret tilbud på området for beskyttet beskæftigelse vil tage

udgangspunkt i specifikke handicap, f.eks. til døve, blinde, autister, sindslidende

m.fl.

Vil sikre en høj grad af individuel pædagogisk støtte.

Tilbuddene skal være beliggende tæt på brugernes hjem/botilbud, d.v.s. tæt på

Herlev.

4. Sindslidende


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 10 af 20 sider.

Voksen området, psykiatri.

Herlev Kommune driver Aktivitetsteamets værested for sindslidende samt

IFAktivisterne (idrætstilbud til sindslidende i samarbejde med Ballerup

Kommune). Disse tilbud fortsætter med deres nuværende målgrupper og faglige

indsats. Der vil fortsat blive udbudt pladser til andre kommuner.

Beskriv ændringer i

forventningerne til

kommunens efterspørgsel af

tilbud som konsekvens af

ændringer i kommunens

forebyggende

foranstaltninger

Herlev Kommune forventer at være selvforsynende m.h.t. beskæftigelse af

sindslidende samt at sælge enkelte pladser. Der vil være behov for at købe

mentorordninger m.v. på foranledning af Jobcenter Herlev.

Herlev Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af et kompetencecenter

indenfor socialpsykiatrien. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde mellem

kommunens botilbud til personer med en psykisk lidelse (Juvelhuset) og

kommunens øvrige tilbud til målgruppen (Aktivitetsteamet).

Ingen

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med

fokus på ændringer

Beskriv ændringer i den

faglige udvikling på egne

tilbud

Den faglige udvikling af socialpsykiatrien varetages af Aktivitetsteamet og

Botilbuddet Juvelhuset, der tilsammen arbejder på at være et kompetencecenter

for socialpsykiatrien.

Socialpsykiatrien bygger på brugerinddragelse. Her er fokus på psykosocial

rehabilitering og recovery.

Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel

Beskriv ændringer i

forventninger til det faglige

indhold og kompetencer i de

tilbud, som kommunen

efterspørger

Øvrige bemærkninger

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunerne (i Region Hovedstaden) indgår

en aftale om, at handlekommunen kontakter betalingskommunen, hvis det er

aktuelt at flytte en borger til et andet tilbud, således at betalingskommunen kan

vurdere, om de selv har et tilbud til borgeren.

Det er et problem når tilbuddets målgruppebeskrivelse og ydelsesbeskrivelse

stemmer overens med borgerens, og tilbuddet så alligevel efter kort tid anmoder

om betalingstilsagn til finansiering af ekstra ressourcer.

Det er nødvendigt, at der etableres en koordinering i f.t. de vanskeligst placerbare

borgere, da alternativet kan være, at for mange kommuner hver for sig må

etablere alt for dyre enkeltmandsprojekter.


Voksen området, psykiatri.

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 11 af 20 sider.


Misbrug, forsorgshjem og krisecentre

Området omfatter § 101, § 109 og §110

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.

Beskriv de fremtidige planer

og hvilke konsekvenser det

får for kommunens udbud af

tilbud

Beskriv ændringer i forventninger

til kommunens efterspørgsel

som konsekvens af

ovenstående planer

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 12 af 20 sider.

Herlev Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Ballerup Kommune om

lægedækning og medicinhåndtering til stofmisbrugere. Aftalen træder i kraft pr. 1.

januar 2009.

Det forventes herefter, at der fremover kun vil være behov for køb af maksimalt 1

helårsplads.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig

efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:

Beskriv ændringer i

kommunens forebyggende

foranstaltninger.

Beskriv ændringer i

forventningerne til

kommunens efterspørgsel af

tilbud som konsekvens af

ændringer i kommunens

forebyggende

foranstaltninger

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med

fokus på ændringer

Beskriv ændringer i den

faglige udvikling på egne

tilbud

Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel

Beskriv ændringer i

forventninger til det faglige

indhold og kompetencer i de

tilbud, som kommunen

efterspørger

Øvrige bemærkninger


Specialundervisning for voksne og øvrige områder

Tilbud: SVIKA, Maglemosen, Egedammen

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.

Beskriv de fremtidige planer

og hvilke konsekvenser det

får for kommunens udbud af

tilbud

Beskriv ændringer i forventninger

til kommunens efterspørgsel

som konsekvens af

ovenstående planer

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 13 af 20 sider.

Herlev forventer at fortsætte med STU på Maglemosen. SVIKA & Egedammen

anvendes som i dag efter behov.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig

efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:

Beskriv ændringer i

kommunens forebyggende

foranstaltninger.

Beskriv ændringer i

forventningerne til

kommunens efterspørgsel af

tilbud som konsekvens af

ændringer i kommunens

forebyggende

foranstaltninger

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med

fokus på ændringer

Beskriv ændringer i den

faglige udvikling på egne

tilbud

Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel

Beskriv ændringer i

forventninger til det faglige

indhold og kompetencer i de

tilbud, som kommunen

efterspørger

Øvrige bemærkninger


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 14 af 20 sider.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud. Social delen

Lands- og landsdelsdækkende tilbud, social delen

Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia,

Døvblindecentret, Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej,

Nyborgskolen, Institut for blinde og svagtseende, Synscenter Refnæs

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.

Beskriv de fremtidige planer

og hvilke konsekvenser det

får for kommunens udbud af

tilbud

Beskriv ændringer i forventninger

til kommunens efterspørgsel

som konsekvens af

ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig

efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:

Beskriv ændringer i

kommunens forebyggende

foranstaltninger.

Beskriv ændringer i

forventningerne til

kommunens efterspørgsel af

tilbud som konsekvens af

ændringer i kommunens

forebyggende

foranstaltninger

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med

fokus på ændringer

Beskriv ændringer i den

faglige udvikling på egne

tilbud

Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel

Beskriv ændringer i

forventninger til det faglige

indhold og kompetencer i de

tilbud, som kommunen

efterspørger

Øvrige bemærkninger


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 15 af 20 sider.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud. Undervisningsdelen

Lands- og landsdelsdækkende tilbud, undervisnings delen

Tilbud: Ålborg skolen, Fredericia skolen, Børneskolen kolonien Filadelfia, Døvblindecentret,

Geelsgård skolen, Børneklinikken, Skolen på Kastelvej, Nyborgskolen, Institut for blinde og

svagtseende, Synscenter Refnæs

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.

Beskriv de fremtidige planer

og hvilke konsekvenser det

får for kommunens udbud af

tilbud

Beskriv ændringer i forventninger

til kommunens efterspørgsel

som konsekvens af

ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig

efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:

Beskriv ændringer i

kommunens forebyggende

foranstaltninger.

Beskriv ændringer i

forventningerne til

kommunens efterspørgsel af

tilbud som konsekvens af

ændringer i kommunens

forebyggende

foranstaltninger

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med

fokus på ændringer

Beskriv ændringer i den

faglige udvikling på egne

tilbud

Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel

Beskriv ændringer i

forventninger til det faglige

indhold og kompetencer i de

tilbud, som kommunen

efterspørger

Undervisningsdelen gives fra de mest specialiserede tilbud, hvorfor vi forventer en

høj grad af individuel tilrettelæggelse af undervisningen, samt at tilstødende

ydelser som f.eks. nødvendig fysio- og ergoterapi, psykologstøtte m.v. indgår i

tilbuddenes ydelser.

Et højt specialiseret tilbud på området vil tage udgangspunkt i specifikke handicap,

f.eks. til døve, blinde, autister, sindslidende m.fl. og vil sikre en høj grad af

individuel pædagogisk støtte.

F.eks. kræver nogle af de fysisk handicappede unge på Geelsgaardskolen særlig

pleje og stiller særlige krav til de fysiske faciliteter. Nogle unge med autisme vil

ikke kunne magte den uro, et stort sted vil medføre.

Vi har færre børn og unge i målgruppen til Geelsgaardskolen og flere til den særlig

tilrettelagte ungdomsuddannelse.


Øvrige bemærkninger

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 16 af 20 sider.


Tale høre syn: Kommunikationscentre

Tilbud: Tale høre instituttet, Center for syn og kommunikation, Kommunikationscentret og Center for

specialundervisning for voksne o.a.

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.

Beskriv de fremtidige planer

og hvilke konsekvenser det

får for kommunens udbud af

tilbud

Beskriv ændringer i forventninger

til kommunens efterspørgsel

som konsekvens af

ovenstående planer

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 17 af 20 sider.

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig

efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:

Beskriv ændringer i

kommunens forebyggende

foranstaltninger.

Beskriv ændringer i

forventningerne til

kommunens efterspørgsel af

tilbud som konsekvens af

ændringer i kommunens

forebyggende

foranstaltninger

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med

fokus på ændringer

Beskriv ændringer i den

faglige udvikling på egne

tilbud

Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel

Beskriv ændringer i

forventninger til det faglige

indhold og kompetencer i de

tilbud, som kommunen

efterspørger

Vi forventer, at der er tale om specialundervisning og ikke om behandling, træning

eller genoptræning. Vi forventer, at der alene gives kompenserende

specialundervisning i situationer, hvor undervisningen ikke kan gives den enkelte

efter Folkeoplysningsloven, Serviceloven m.v..

Vi er opmærksomme på Kommunikationscentrenes ekspertise, som det vil være

vanskeligt at opnå andre steder.

Specialundervisning eller alternativer hertil skal indgå i handleplanen for den

enkelte borger, hvor også målet med ydelsen skal fremgå. Der skal foreligge en

udredning og en undervisningsplan. Der skal aftales opfølgning m.h.p. at sikre at

målene nås eller hvis de ikke kan nås, at dette forhold så tages med videre til

handleplanen for den enkelte.


Øvrige bemærkninger

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 18 af 20 sider.


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 19 af 20 sider.

Øvrig specialundervisning og rådgivning

Tilbud: Falck hjælpemidler, Hjælpemiddelcentralen i Rødovre, Specialtandplejen Gentofte, specialtandplejen i Rudersdal og

Børneterapien Gentofte

Fremtidige planer om nye og ændrede tilbud med konsekvens for rammeaftalerne.

Beskriv de fremtidige planer

og hvilke konsekvenser det

får for kommunens udbud af

tilbud

Beskriv ændringer i forventninger

til kommunens efterspørgsel

som konsekvens af

ovenstående planer

Ændringer i forebyggende foranstaltninger i kommunen, der kan forventes at betyde ændringer i fremtidig

efterspørgsel hos tilbud i andre kommuner:

Beskriv ændringer i

kommunens forebyggende

foranstaltninger.

Beskriv ændringer i

forventningerne til

kommunens efterspørgsel af

tilbud som konsekvens af

ændringer i kommunens

forebyggende

foranstaltninger

Faglig udvikling af de tilbud, kommunen driver, herunder bruger- og pårørende inddragelse på tilbuddene, med

fokus på ændringer

Beskriv ændringer i den

faglige udvikling på egne

tilbud

Fagligt indhold og forventede kompetencer ved kommunens efterspørgsel

Beskriv ændringer i

forventninger til det faglige

indhold og kompetencer i de

tilbud, som kommunen

efterspørger

Øvrige bemærkninger

Vi forventer, at der er tale om specialundervisning og ikke om behandling, træning

eller genoptræning. Vi forventer, at der alene gives kompenserende

specialundervisning i situationer, hvor undervisningen ikke kan gives den enkelte

efter Folkeoplysningsloven, Serviceloven m.v..

Vi betragter ikke KOL og brystopererede som målgruppen for kompenserende

specialundervisning, men der kan være særlige grunde.

Vi har fokus på, hvad der burde kunne leveres andre steder f.eks. i dagtilbuddets

tilbud og takst. Vi vil i højere grad være opmærksom på, hvilke tilbud, der bør

indgå i de eksisterende dagtilbud (§103 og 104) og hvilke, der er genoptræning,

jobforberedelse m.v.

Specialundervisning eller alternativer hertil skal indgå i handleplanen for den


Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: ssfbudget@herlev.dk

ssfbudget@herlev.dk

Side 20 af 20 sider.

enkelte borger, hvor også målet med ydelsen skal fremgå. Der skal foreligge en

udredning og en undervisningsplan. Der skal aftales opfølgning m.h.p. at sikre at

målene nås eller hvis de ikke kan nås, at dette forhold så tages med videre til

handleplanen for den enkelte.


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2009

Kommune:

Herlev

EFTERSPØRGSEL

Kontaktperson:

Helle Risager Lund Tlf. nr.

Indledning Side 1 .

EFTERSPØRGSEL

Mail:

ssfbudget@herlev.dk

Mappen indeholder følgende ark:

Paragraf

20 stk 2 Undervisning på døgntilbud

32 Særlige dagtilbud til børn

36 Klubtilbud til børn og unge

67 stk 2 Døgntilbud til børn og unge

67 stk 2 Aflastningstilbud til børn og unge

67 stk 3 Sikrede døgninstitutioner

103 Beskyttet beskæftigelse

104 Aktivitets- og samværstilbud

107 Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionevne

107 Aflastning; Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionevne.

108 Længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

109 Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder

110 Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer

101 Tilbud om behandling af stofmisbrugere

141 Tilbud om behandling af alkoholmisbrugere efter Sygehusloven

10 - 12 & Specialrådgivning 112

efter §§ 10 - 12 og hjælpemidler efter § 112

Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Sociale tilbud (døgn og dag)

Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Undervisning og Rådgivning

Kommunikationscentre

Øvrig specialundervisning for voksne

Der benyttet flg forkortelser i en af kolonnerne

Behov B

Udenfor rammeaftale U

Andre regioner R

Indenfor rammeaftale I

44526019


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 20 stk 2

Undervisning på døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

autisme Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL

§ 20 stk2 underv Side 2 af 30.

EFTERSPØRGSEL

Faktisk

forbrug

Rammeaftale

Til

rammeaftale

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 3 3 3 3 3 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 3 3 3 3 3

x

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

0 0 2 2

12057

2

x

nedsat fysisk funktionsevne Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 2 2 1 1 1 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I

Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 2 2 1 1 1

0 0 1 1 1

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 20 stk 2

§ 20 stk2 underv Side 3 af 30.

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

Undervisning på døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

psykisk udviklingshæmning Helårs pladser

Til

EFTERSPØRGSEL

Faktisk Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0 0 0 0 0

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I

EFTERSPØRGSEL

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

sindslidelse Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 1 2 2 2 2 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I

Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

0 1 2 2 2 2

0 1 2 2 2

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 32

§ 32 Side 4 .

EFTERSPØRGSEL

Særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

autisme Helårs pladser

Til

EFTERSPØRGSEL

Faktisk Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 2 0 0 0 0 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

0 2 0 0 0 0

fysisk funktionsevne Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0 0 0 0 0

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

0 0 0 0 0 0

udviklingshæmning Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 2 2 1 1 0 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I

Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

Herlev

0 2 2 1 1 0

Kryds ved ændringer

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 36

Klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

Målgruppe:

Ingen specifik målgruppe Helårs pladser

§ 36 Side 5 .

EFTERSPØRGSEL

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 29 28 21 18 18

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

27 27 20 17 17

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 2 1 1 1 1


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 67 stk 2

Døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

autisme Helårs pladser

§ 67 stk2 Side 6 .

EFTERSPØRGSEL

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 5 5 6 6 6 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I

Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 5 5 6 6 6

2 2 2 2 3

nedsat fysisk funktionsevne Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 1 1 1 1 1 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 1 1 1 1 1

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år 0 0 0 0 0

x

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 67 stk 2

Døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

§ 67 stk2 Side 7 .

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

ændringer

ved Kryds

Målgruppe: hovedvægt på

psykisk udviklingshæmning Helårs pladser

Til

EFTERSPØRGSEL

Faktisk Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 5 5 4 4 4 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

3 3 2 2 2

rammeaftalens område.

x

3. R Behov, som placeres i andre regioner 1 1 1 1 1 x

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 1 1 1 1 1

x

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år 0 1 2 1 2

x

sindslidelse Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 2 1 1 1 1 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 2 1 1 1 1

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år 0 0 0 0 1

Herlev

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 67 stk 2

Aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

autisme Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL

§ 67 stk 2 Afl Side 8 .

EFTERSPØRGSEL

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0,5 1 1,5 1,5 1,5 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 0,5 1 1,5 1,5 1,5

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år 0 0 0 1 1

nedsat fysisk funktionsevne Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I

Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0 0 0 0 0

x

x

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 67 stk 2

Aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

§ 67 stk 2 Afl Side 9 .

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

Målgruppe: hovedvægt på Kryds ved ændringer

psykisk udviklingshæmning Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

rammeaftalens område.

x

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 1 1 1 1 1

x

EFTERSPØRGSEL

5. I

Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

EFTERSPØRGSEL

0 0 0 0 0

sindslidelse Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Herlev

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 67 stk 3

Sikrede døgninstitutioner

Målgruppe: hovedvægt på

Sikrede døgninstitutioner (domsanbragte) Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL

§ 67 stk 3 Side 10 .

EFTERSPØRGSEL

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 1 1 1 1 1

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

9 1 1 1 1 1

Sikrede døgninstitutioner (pædagogisk observation Helårs - forvaltning) pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0 0 0 0 0

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I

Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

0 0 0 0 0 0

Herlev

Kryds ved ændringer


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§103

Beskyttet beskæftigelse

Målgruppe: hovedvægt på

autisme Helårs pladser

§ 103 Side 11 .

EFTERSPØRGSEL

EFTERSPØRGSEL Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 4 3,8 3,8 3,8 3,8 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0

3. R Behov, som placeres i andre regioner 1 1 1 1 1 x

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 3 2,8 2,8 2,8 2,8

x

nedsat fysisk funktionsevne / senhjernesk.Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 2,5 2,5 5,5 5,5 5,5 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

0 2,5 2,5 5,5 5,5 5,5

Herlev

Kryds ved ændringer

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§103

§ 103 Side 12 .

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

ændringer

Beskyttet beskæftigelse

ved

Målgruppe: hovedvægt på Kryds

psykisk udviklingshæmning Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 32 32 33 33 33 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner 1 1 1 1 1

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 31 31 32 32 32

sindslidelse Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 4,2 5,2 5,2 5,2 5,2 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner 1 1 1 1 1

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 3,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Herlev

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

Aktivitets- og samværstilbud

Målgruppe: hovedvægt på

autisme Helårs pladser

§ 104 Side 13 .

EFTERSPØRGSEL

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 4 5 6 6 6 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden

inden for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

0 4 5 6 6 6

nedsat fysisk funktionsevne / senhjernesk. Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 9 10 10 12 12 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner 1 1 1 1 1

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden

inden for rammeaftalens område

0 8 9 9 11 11

Herlev

Kryds ved ændringer

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

§ 104 Side 14 .

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

ændringer

ved

Aktivitets- og samværstilbud

Målgruppe: hovedvægt på Kryds

psykisk udviklingshæmning Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Helårs pladser 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner 3 3 3 3 3

4. I

Behov for pladser i Region Hovedstaden

inden for rammeaftalens område

0 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4

sindslidelse Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 3 3 3 3 3 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner 1 1 1 1 1

4. I

Behov for pladser i Region Hovedstaden

inden for rammeaftalens område

0 2 2 2 2 2

Herlev

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 107

Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

autisme Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL

§ 107 Side 15 .

EFTERSPØRGSEL

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 4 5 5 5 5 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

1 1 1 1 1

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

0 3 4 4 4 4

nedsat fysisk funktionsevne / senhjernesk. Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 1 1 1 1 1

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner 1 1 1 1 1

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 0 0 0 0 0

Herlev

Kryds ved ændringer

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 107

Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne

EFTERSPØRGSEL

§ 107 Side 16 .

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

ændringer

ved Kryds

Målgruppe: hovedvægt på

psykisk udviklingshæmning Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 8 8 8 8 8

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

3. R Behov, som placeres i andre regioner 3 3 3 3 3

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 5 5 5 5 5

sindslidelse Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 14 14 14 14 14 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner 6 6 6 6 6 x

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 8 8 8 8 8

Herlev


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 107 Afl Side 17 .

EFTERSPØRGSEL

§ 107

AFLASTNING: Midlertidigt ophold til personer med nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne.

Målgruppe: hovedvægt på

autisme Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

rammeaftalens område.

x

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 0 0 0 0 0

nedsat fysisk funktionsevne / senhjernesk. Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0 0 0 0 0 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

0 0 0 0 0 0

Herlev

Kryds ved ændringer

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 107 Afl Side 18 .

EFTERSPØRGSEL

§ 107

AFLASTNING: Midlertidigt ophold til personer med nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne.

Udfyldende

kommune :

Målgruppe: hovedvægt på Kryds ved ændringer

psykisk udviklingshæmning Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

sindslidelse Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0 0 0 0 0

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 0 0 0 0 0

Herlev


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 108

Længerevarende ophold til personer med nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

autisme Helårs pladser

§ 108 Side 19 .

EFTERSPØRGSEL

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 9 10 11 11 11 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

0 9 10 11 11 11

nedsat fysisk funktionsevne / senhjernesk. Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 10 10 14 14 14 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

1 1 1 1 1

rammeaftalens område.

x

3. R Behov, som placeres i andre regioner 1 1 1 1 1 x

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 8 8 12 12 12

x

Herlev

Kryds ved ændringer

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 108

Længerevarende ophold til personer med nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 108 Side 20 .

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

ændringer

ved Kryds

Målgruppe: hovedvægt på

psykisk udviklingshæmning Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale EFTERSPØRGSEL

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 55 56 60 60 60 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner 3 3 3 3 3 x

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 52 53 57 57 57

x

sindslidelse Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 26 26 26 26 26

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0 0 0 0 0

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner 4 4 4 4 4 x

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 22 22 22 22 22

x

Herlev


§ 109

Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder

Målgruppe:

Voldsramte kvinder Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 1 0,8 1 1 1 1

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

1 0,8 1 1 1 1

Herlev

Kryds ved ændringer


§ 110

Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale

problemer

Målgruppe:

Hjemløse Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Helårs pladser 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 5 5,7 6 6 6 6

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

5 5,7 6 6 6 6

Herlev

Kryds ved ændringer


§ 101

Tilbud om behandling af stofmisbrugere

Målgruppe:

Misbrug døgn tilbud Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 1 1 1 1 1

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Misbrug dagtilbud Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL

1 1 1 1 1 1

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 2 2 2 2 2

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Misbrug ambulant tilbud Forløb

3 2 2 2 2 2

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 55 55 1 1 1 1

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

55 1 1 1 1


§ 141

Tilbud om behandling af alkoholmisbrugere efter

Sygehusloven

Målgruppe:

Misbrug døgn tilbud Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 1 1 1 1 1

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden

inden for rammeaftalens område

Misbrug dagtilbud Brugere

0 1 1 1 1 1

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 2 2 2 2 2

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden

inden for rammeaftalens område

Misbrug ambulant tilbud Brugere

EFTERSPØRGSEL

0 2 2 2 2 2

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 87 87 87 87 90

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I

Behov for pladser i Region Hovedstaden

inden for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

0 87 87 87 87 90

Herlev

Kryds ved ændringer


§ 10 - 12 & § 112

Specialrådgivningstilbud efter §§ 10 - 12 og hjælpemidler efter

§ 112

Målgruppe:

Hjælpemidler Brugere

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Tilbud og antal brugere i årene 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. I Falck Hjælpemidler A/S, Allerød 0 0 0 0 0

2. I Hjælpemiddelcentralen, Rødovre 2 2 2 2 2

EFTERSPØRGSEL

Specialtandpleje Brugere

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Tilbud og antal brugere i årene 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. I Specialtandplejen i Gentofte 82 82 82 82 82

2. I Specialtandplejen i Birkerød

EFTERSPØRGSEL

Fysio- og ergoterapi Brugere

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Tilbud og antal brugere i årene 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. I Børenterapien Gentofte 2 2 2 2 2

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Landsdelsdæk. social Side 26 .

EFTERSPØRGSEL

Lands- og landsdelsdækkende tilbud Social

Lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud -

Social tilbud (døgnophold)

autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. N Ålborgskolen

nedsat fysisk funktionsevne Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. N Ålborgskolen 0 0 1 1 1 x

2. Sy Fredericiaskolen 0 0

3. Sj Børneskolen, Kolonien Filadelfia 0 0

4. N Døvblindecentret 0 0

5. H Geelgårdskolen 0 0 0 1 1

6. H Børneklinikken 0 0

7. H Skolen på Kastelsvej 0 0

8. Sy Nyborgskolen 0 0

9. H Institut for blinde og svagt seende 0 0

10. Sj Synscenter Refnæs, Skolen 0 0

11. H Center for Døve, døgnophold 0

EFTERSPØRGSEL

EFTERSPØRGSEL

Lands- og landsdelsdækkende tilbud Social

Lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud - Social tilbud

(beskyttet beskæftigelse)

nedsat fysisk funktionsevne Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. H Center for Døve, beskyttet beskæftigelse 0 0 0 0 0

EFTERSPØRGSEL

Lands- og landsdelsdækkende tilbud Social

Lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud - Social tilbud

(Aktivitets- og samværstilbud)

nedsat fysisk funktionsevne Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. H Center for Døve, Aktivitets og samværstilbud 1 1 1 1 1

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

Udfyldende

kommune :

Udfyldende

kommune :

herlev

herlev


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Landsdelsdæk. underv. Side 27 .

EFTERSPØRGSEL

Lands- og Landsdelsdækkende tilbud, Undervisning

Lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud -

Undervisning

autisme Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. N Ålborgskolen

nedsat fysisk funktionsevne Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. N Ålborgskolen

2. Sy Fredericiaskolen

3. Sj Børneskolen, Kolonien Filadelfia

4. N Døvblindecentret

5. H Geelgårdskolen 3 1 1 1 1

6. H Børneklinikken

7. H Skolen på Kastelsvej 1 1 1 1 1

8. Sy Nyborgskolen

9. H Institut for blinde og svagt seende 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

10. Sj Synscenter Refnæs, Skolen

Lands- og Landsdelsdækkende tilbud, Undervisning

Lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud -

Rådgivning

nedsat fysisk funktionsevne Brugere

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Sj Synscenter Refnæs, Rådgivningen 3 3 3 3 3 x

2. H Døvekonsulentordningen, Center for Døve

2 2 2 2 2

x

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

herlev

Kryds ved ændringer

Udfyldende

kommune :

herlev


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Kommunikationscentre

Tale-, høre-, og syn (Kommunikationscentre)

Målgruppe:

Børn og Unge: Tale Brugere

Tale-, høre-, syn Side 28 .

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Tilbud og antal brugere i årene 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. I Tale- og Høreinstituttet 2 2 2 2 2

2. I Center for syn og kommunikation 4 4 4 4 4

3. I

4. I

5. I

6. I

Børn og Unge: Høre Brugere

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Tilbud og antal brugere i årene 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. I Tale- og Høreinstituttet 0 0 0 0 0

2. I Center for syn og kommunikation 0 0 0 0 0

3. I

4. I

5. I

6. I

Børn og Unge: Syn Brugere

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Tilbud og antal brugere i årene 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. I Tale- og Høreinstituttet 0 0 0 0 0

2. I Center for syn og kommunikation 8 8 8 8 8

3. I

4. I

5. I

6. I

Herlev

Kryds ved ændringer


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Kommunikationscentre

Tale-, høre-, og syn (Kommunikationscentre)

Tale-, høre-, syn Side 29 .

EFTERSPØRGSEL

Udfyldende

kommune :

Målgruppe: Kryds ved ændringer

Voksen: Tale Brugere

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Tilbud og antal brugere i årene 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. I Tale- og Høreinstituttet 37 37 37 37 37

2. I Tale- og Høreinstituttet - hjerneskade 24 24 24 24 24

3. I Center for syn og kommunikation 15 15 15 15 15

4. I

5. I

6. I

Voksen: Høre Brugere

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Tilbud og antal brugere i årene 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. I Tale- og Høreinstituttet 432 432 432 432 432

2. I

3. I

4. I

5. I

6. I

Voksen: Syn Brugere

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Tilbud og antal brugere i årene 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. I Center for syn og kommunikation 63 63 63 63 63

2. I

3. I

4. I

5. I

6. I

Kommunikastionscentret

Center for syn og kommunikation

Tale- og Høreinstituttet

Herlev


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Øvrig specialundervisning

Øvrige tilbud

Målgruppe:

Specialundervisning for voksne brugere

Øvrig specialun. Side 30 .

EFTERSPØRGSEL

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Tilbud og antal brugere i årene 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. I Maglemosen 7 7 7 7 7 x

2. I SVIKA 10 11 11 11 11 x

3. I Egedammen 1 1 1 1 1 x

4. I SUKA 3 3 3 3 3 x

5. I

6. I

SUKA

Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen

SVIKA

Egedammen

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2009

Indledning Side 1 .

UDBUD

Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Herlev

Kontaktperson:

Helle Risager Lund Tlf. nr. 44526019

Mail: ssfbudget@herlev.dk

Overskrifter på de enkelte ark.

Opdeling i §§

Beskrivelse af paragraffen / indhold i det pågældende ark

Tilbuddets navn: I Helårspladser

UDBUD

Ramm Ramm

e- e-

Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

Skema sæt vedrørende UDBUD

Dette skema sæt vedrører UDBUD. Det vil sige, de tilbud kommunen selv er

driftsherre for og som indgår i rammeaftalen. ”Driftsherre” begrebet omfatter

både egne tilbud og tilbud, kommunen har driftsoverenskomst med.

Driftsherr

e

For hvert tilbud udfyldes skema med den pågældende §. Skulle et tilbud have

aktivitet fordelt på flere paragraffer eller flere aktiviteter i samme paragraf skal der

udfyldes et skema for hver, idet det formodes, at tilbuddet også har et pladstal på

hver aktivitet.

Er kommunen driftsherre for flere tilbud inden for samme paragraf kan det enkelte

ark / faneblad kopieres

For en række paragrafer er der anført flere målgrupper. Der udfyldes for de

relevante målgrupper for hvert tilbud.

Nærværende sæt skemaer er udarbejdet ud fra de oplysninger, der indgik i

kommunens redegørelse pr. 1. maj 2008 og i Rammeaftalen for 2009.

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Herlev

Kryds ved ændring


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 103

Beskyttet beskæftigelse

§ 103 Cafe Harlekin Side 2 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Cafe Harlekin

UDBUD

RammeRammeaftaleaftale Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0

psykisk udviklingshæmning Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0

sindslidelse Pladstal 12 12 12 12

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

6 6 6 6

kommuner i regionen 0 6 6 6 6

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 12 12 12 12

Pladser kommunens egne borgere 0 6 6 6 6

Pladser fra andre regioner 0 0 0 0 0

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 6 6 6 6

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

Kommentarer om tilbuddet: Pladstallet er udtryk for max-antallet af pladser.

Det konkrete antal brugere varierer, og der laves ikke en egentlig opgørelse.

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Driftsherre

2013

0

0

0

12

6 x

6 x

12

6

0

6

Kryds ved ændring

Herlev

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

§ 103 Cafe Harlekin Side 3 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 103

Beskyttet beskæftigelse

§ 103 Hørkær Side 4 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Job- og aktivitetscentret Hørkær UDBUD

RammeRammeaftaleaftale Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

psykisk udviklingshæmning Pladstal 33 33 33 33 33

Pladser kommunens egne borgere 4 4 4 4 4

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

1 1 1 1 1

kommuner i regionen 0 28 28 28 28 28

sindslidelse Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 33 33 33 33 33

Pladser kommunens egne borgere 0 4 4 4 4 4

Pladser fra andre regioner 0 1 1 1 1 1

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 28 28 28 28 28

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Driftsherre

Herlev

Kryds ved ændring


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

Aktivitets- og samværstilbud

§ 104 Peberkværnen Side 5 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Værestedet Peberkværnen UDBUD

RammeRammeaftaleaftale Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

psykisk udviklingshæmning Pladstal 40 40 40 40 40

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

40 40 40 40 40

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

sindslidelse Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 40 40 40 40 40

Pladser kommunens egne borgere 0 40 40 40 40 40

Pladser fra andre regioner 0 0 0 0 0 0

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

Kommentarer om tilbuddet: Værestedet er et åbent tilbud for borgere i Herlev,

der er indenfor målgruppen. Pladsantallet er udtryk for max-antallet af pladser. Det

konkrete antal brugere varierer, og der laves ikke en egentlig opgørelse.

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Driftsherre

Herlev

Kryds ved ændring


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

Aktivitets- og samværstilbud

§ 104 Aktivisterne Side 6 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Aktivisterne

UDBUD

RammeRammeaftaleaftale Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen

psykisk udviklingshæmning Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

0 0 0 0 0 0

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

sindslidelse Pladstal 50 50 50 50 50

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

20 20 20 20 20

kommuner i regionen 0 30 30 30 30 30

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 50 50 50 50 50

Pladser kommunens egne borgere 0 20 20 20 20 20

Pladser fra andre regioner 0 0 0 0 0 0

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 30 30 30 30 30

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

Kommentarer om tilbuddet: Aktivisterne er et fælles idrætsprojekt mellem

aktivitetsteamet i Herlev Kommune og Ballerup Kommune.

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Driftsherre

Herlev

Kryds ved ændring


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

Aktivitets- og samværstilbud

§ 104 Værested Side 7 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Aktivitetsteamets værested UDBUD

RammeRammeaftaleaftale Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

psykisk udviklingshæmning Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

sindslidelse Pladstal 50 50 50 50 50

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

50 50 50 50 50

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 50 50 50 50 50

Pladser kommunens egne borgere 0 50 50 50 50 50

Pladser fra andre regioner 0 0 0 0 0 0

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

Kommentarer om tilbuddet: Pladstallet er udtryk for max-antallet af pladser.

Det konkrete antal brugere varierer, og der laves ikke en egentlig opgørelse.

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Driftsherre

Herlev

Kryds ved ændring


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

Aktivitets- og samværstilbud

§ 104 Hørkær Side 8 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Job- og aktivitetscentret hørkær UDBUD

RammeaftaleRammeaftale

Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

psykisk udviklingshæmning Pladstal 63 63 63 63 63

Pladser kommunens egne borgere 7 7 7 7 7 x

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

1 1 1 1 1 x

kommuner i regionen 0 55 55 55 55 55 x

sindslidelse Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 63 63 63 63 63

Pladser kommunens egne borgere 0 7 7 7 7 7

Pladser fra andre regioner 0 1 1 1 1 1

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 55 55 55 55 55

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Driftsherre

Herlev

Kryds ved ændring


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 107

Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

§ 107 Aktivitetsteamets bo Side 9 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Aktivitetsteamets Botilbud UDBUD

RammeRammeaftaleaftale Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

psykisk udviklingshæmning Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

sindslidelse Pladstal 4 4 4 4 4 x

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

4 4 4 4 4 x

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 4 4 4 4 4

Pladser kommunens egne borgere 0 4 4 4 4 4

Pladser fra andre regioner 0 0 0 0 0 0

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Driftsherre

Kryds ved ændring

Herlev


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 108

Længerevarende ophold til personer med nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 108 Juvelhuset Side 10 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Juvelhuset

UDBUD

RammeRammeaftaleaftale Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

psykisk udviklingshæmning Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

sindslidelse Pladstal 16 16 16 16 16

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

1 1 1 1 1

kommuner i regionen 0 15 15 15 15 15

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 16 16 16 16 16

Pladser kommunens egne borgere 0 1 1 1 1 1

Pladser fra andre regioner 0 0 0 0 0 0

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 15 15 15 15 15

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Driftsherre

Kryds ved ændring

Herlev


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 108

Længerevarende ophold til personer med nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 108 Højsletten Side 11 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Højsletten

UDBUD

RammeRammeaftaleaftale Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

psykisk udviklingshæmning Pladstal 24 24 24 24 24

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

5 5 5 5 5

kommuner i regionen 0 19 19 19 19 19

sindslidelse Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 24 24 24 24 24

Pladser kommunens egne borgere 0 5 5 5 5 5

Pladser fra andre regioner 0 0 0 0 0 0

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 19 19 19 19 19

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Driftsherre

Herlev

Kryds ved ændring


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 185 b stk. 5 Almene boliger

Længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne

§ 185 b Skovgården Side 12 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Byskoven/ametystvej UDBUD

RammeRammeaftaleaftale Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

psykisk udviklingshæmning Pladstal 24 24 24 24 24

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

1 1 1 1 1

kommuner i regionen 0 23 23 23 23 23

sindslidelse Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 24 24 24 24 24

Pladser kommunens egne borgere 0 1 1 1 1 1

Pladser fra andre regioner 0 0 0 0 0 0

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 23 23 23 23 23

Anskaffelses år 2008

Ansklaffelses sum ?

Huslejeomkostning pr. kvadratmeter ?

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Driftsherre

Kryds ved ændring

Herlev


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 185 b stk. 5 Almene boliger

Længerevarende ophold til personer med nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

§ 185 Bofællesskaberne Side 13 .

UDBUD

Tilbuddets navn: I Helårspladser

Bofællesskaberne UDBUD

RammeRammeaftaleaftale Målgruppe: Hovedvægt på 2009 2010 2011 2012 2013

autisme Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

fysisk nedsat funktionsevne Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

psykisk udviklingshæmning Pladstal 25 25 25 25 25

Pladser kommunens egne borgere 14 14 14 14 14 x

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

2 2 2 2 2 x

kommuner i regionen 0 9 9 9 9 9 9

sindslidelse Pladstal

Pladser kommunens egne borgere

Pladser fra andre regioner

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 0 0 0 0 0

Samlet for tilbuddet Pladstal 0 25 25 25 25 25

Pladser kommunens egne borgere 0 14 14 14 14 14

Pladser fra andre regioner 0 2 2 2 2 2

Pladser til rådighed for andre

kommuner i regionen 0 9 9 9 9 9

Anskaffelses år 1993-2002

Ansklaffelses sum Forskelligt

Huslejeomkostning pr. kvadratmeter Forskelligt

Ved indsættelse af flere målgrupper skal skemaet tilrettes. Kontakt evt. Region Hovedstaden

Kommentarer om tilbuddet: Tilbuddet indeholder 6 boenheder, hvoraf det ene

er seniorfællesskab.

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Kommunens udbud af tilbud

Driftsherre

Herlev

Kryds ved ændring


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Indledning

Specifikation vedr. autisme

Bilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2009

Kommune:

Herlev

EFTERSPØRGSEL

Kontaktperson:

Helle Risager Lund Tlf. nr. 44526019

Mappen indeholder følgende ark:

Mail: ssfbudget@herlev.dk

Til specifikation af autisme skemaerne i

skabelonen om Efterspørgsel, såfremt

kommunen måtte ønske at specifisere.

Paragraf

20 stk 2 Undervisning på døgntilbud

32 Særlige dagtilbud til børn

67 stk 2 Døgntilbud til børn og unge

67 stk 2 Aflastningstilbud til børn og unge

103 Beskyttet beskæftigelse

104 Aktivitets- og samværstilbud

107 Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionevne

107 Aflastning; Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionevne.

108 Længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Der benyttet flg forkortelser i en af kolonnerne

Behov B

Udenfor rammeaftale U

Andre regioner R

Indenfor rammeaftale I

Side 1 .

EFTERSPØRGSEL


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 20 stk 2

§ 20 stk2 underv

Specifikation vedr. autisme

Undervisning på døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

Aspergers Syndrom Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre kommuners

tilbud, som er uden for rammeaftalens område.

EFTERSPØRGSEL

Faktisk

forbrug

Rammeaftale

Til

rammeaftale

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Side 2 .

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 0 0 0 0 0

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

12057

Infantil Autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 3 3 3 3 3 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre kommuners

tilbud, som er uden for rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I

EFTERSPØRGSEL

0 3 3 3 3 3

0 0 2 2 2

Atypisk autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre kommuners

tilbud, som er uden for rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I

Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 0 0 0 0 0

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 32

§ 32

Specifikation vedr. autisme

Særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

Aspergers Syndrom Helårs pladser

Til

EFTERSPØRGSEL

Faktisk Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

0 0 0 0 0 0

Side 3 .

EFTERSPØRGSEL

Infantil autisme Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 2 0 0 0 0 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

0 2 0 0 0 0

Atypisk autisme Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

Herlev

0 0 0 0 0 0

Kryds ved ændringer

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 67 stk2

Specifikation vedr. autisme

§ 67 stk 2

Døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

Aspergers Syndrom Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre kommuners

tilbud, som er uden for rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden for

rammeaftalens område

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

EFTERSPØRGSEL

0 0 0 0 0 0

Side 4 .

EFTERSPØRGSEL

Infantil autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 5 5 6 6 6 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre kommuners

tilbud, som er uden for rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden for

rammeaftalens område

0 5 5 6 6 6

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år 0 2 2 2 2 3

Atypisk autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre kommuners

tilbud, som er uden for rammeaftalens område.

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden for

rammeaftalens område

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 0 0 0 0 0

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 67 stk 2

Målgruppe: hovedvægt på

EFTERSPØRGSEL

§ 67 stk 2 Afl

Specifikation vedr. autisme

Aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

Aspergers Syndrom Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

EFTERSPØRGSEL

0 0 0 0 0 0

Side 5 .

EFTERSPØRGSEL

Infantil autisme Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0,5 1 1,5 1,5 1,5 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I

Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

EFTERSPØRGSEL

0 0,5 1 1,5 1,5 1,5

0 0 0 1 1

Atypisk autisme Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

5. I Heraf antal over 15 år, som vil have behov for

specialtilbud af bolig efter det fyldte 18. år

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 0 0 0 0 0

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§103

§ 103

Specifikation vedr. autisme

Beskyttet beskæftigelse

Målgruppe: hovedvægt på

Aspergers Syndrom Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL

Side 6 .

EFTERSPØRGSEL

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 1 0,8 0,8 0,8 0,8 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

0 1 0,8 0,8 0,8 0,8

Infantil autisme Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 3 3 3 3 3 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner 1 1 1 1 1 x

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 2 2 2 2 2

x

Atypisk autisme Helårs pladser

Faktisk Ramme-

Til

ramme-

forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

0 0 0 0 0 0

Herlev

Kryds ved ændringer

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

§ 104

Specifikation vedr. autisme

Aktivitets- og samværstilbud

Målgruppe: hovedvægt på

Aspergers Syndrom Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0 0 0 0

Side 7 .

EFTERSPØRGSEL

Infantil autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 4 5 6 6 6 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

0 4 5 6 6 6

Atypisk autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale Helårs pladser 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 1 1 1 1 1

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 1 1 1 1 1

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 107

§ 107

Specifikation vedr. autisme

Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

Aspergers Syndrom Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0 0 0 0

Side 8 .

EFTERSPØRGSEL

Infantil autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 4 5 5 5 5 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

1 1 1 1 1

rammeaftalens område.

x

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

0 3 4 4 4 4

x

Atypisk autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

EFTERSPØRGSEL

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 0 0 0 0 0


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 107

§ 107 Afl

Specifikation vedr. autisme

AFLASTNING: Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne.

Målgruppe: hovedvægt på

Aspergers Syndrom Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 0 0 0 0 0

Side 9 .

EFTERSPØRGSEL

Infantil autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

0 0 0 0 0 0

Atypisk autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 0 0 0 0 0

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 108

§ 108

Specifikation vedr. autisme

Længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

Målgruppe: hovedvægt på

Aspergers Syndrom Helårs pladser

EFTERSPØRGSEL Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

0 0 0 0 0 0

Side 10 .

EFTERSPØRGSEL

Infantil autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 9 10 11 11 11 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

EFTERSPØRGSEL

0 9 10 11 11 11

Atypisk autisme Helårs pladser

Faktisk

Til

Rammeramme- forbrug aftaleaftale 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. B Samlet behov for pladser 0 0 0 0 0 x

2. U Behov, som placeres i egne eller andre

kommuners tilbud, som er uden for

rammeaftalens område.

3. R Behov, som placeres i andre regioner

4. I Behov for pladser i Region Hovedstaden inden

for rammeaftalens område

Udfyldende

kommune :

Herlev

Kryds ved ændringer

0 0 0 0 0 0

x

x


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning

Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Herlev

Kontaktperson:

Helle Risager Tlf. Lund nr. 44526019

Mail: ssfbudget@herlev.dk

Overskrifter på de enkelte ark.

Opdeling i §§

Beskrivelse af paragraffen / indhold i det pågældende ark

Takst

Tilbuddets navn: 2007

Indledning Side 1 .

UDBUD

Takst

dage

2006

Takst

dage

2007

Udfylde

s i 2009

Takst

dage

2008

Takst

dage

2009

01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

sindslidelse Dag 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Skema sæt vedrørende BELÆGNING

Dette skema sæt vedrører BELÆGNING. Det vil sige, de tilbud kommunen selv er

driftsherre for og som indgår i rammeaftalen. ”Driftsherre” begrebet omfatter både

egne tilbud og tilbud, kommunen har driftsoverenskomst med.

Nærværende sæt skemaer er udarbejdet ud fra de oplysninger, der indgik i kommunens

redegørelse pr. 1. maj 2008 og i Rammeaftalen for 2009.

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Driftsherre

Pladsforbrug 08

Herlev


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 103

§ 103 Cafe Harlekin Side 2 .

UDBUD

Beskyttet beskæftigelse Udfyld

Takst

Takst

dage

Takst

dage

es i

2009

Takst

dage

Tilbuddets navn: 2007 2006 2007 2008 2009

Cafe Harlekin 240 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

sindslidelse Dag 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 12 12 12 12

Takstdage i periode pr plads 365 365 366 365

Takstdage på tilbud 4.380 4.380 4.392 4.380

Albertslund 0 0,0

Allerød 0,0

Ballerup 0,0

Bormholm 0,0

Brøndby 0,0

Dragør 0,0

Egedal 0,0

Fredensborg 0,0

Frederiksberg 0,0

Frederikssund 0,0

Furesø 0,0

Gentofte 0,0

Gladsaxe 0,0

Glostrup 0,0

Gribskov 0,0

Halsnæs 0,0

Helsingør 0,0

Herlev 187 0,5

Hillerød 0,0

Hvidovre 0,0

Høje-Taastrup 0,0

Hørsholm 0,0

Ishøj 0,0

København 0,0

Lyngby-Taarbæk 0,0

Rudersdal 0,0

Rødovre 0,0

Tårnby 0,0

Vallensbæk 0,0

Region Sjælland 0,0

Region Syddanmark 0,0

Region Midt 0,0

Region Nord 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0,0

Takst dage i alt 0 0 187 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 2008

Pladsforbrug samlet 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Belægningprocent for perioden 0,0% 0,0% 4,3% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Takst

dage

Skal først udfyldes i 2010

Pladsforbrug 08Driftsherre


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Herlev

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 103 Cafe Harlekin Side 3 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 103

Beskyttet beskæftigelse

§ 103 Hørkær Side 4 .

UDBUD

Takst

Takst

dage

Takst

dage

Udfyld

es i

2009

Takst

dage

Tilbuddets navn: 2007 2006 2007 2008 2009

Job- og aktivitetscentret Hørkær 415 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

psykisk udviklingshæmning Dag 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 33 33 33 33

Takstdage i periode pr plads 365 260 366 365

Takstdage på tilbud 12.045 8.580 12.078 12.045

Albertslund 1.040 1.245 3,4

Allerød 1.426 0 0 0,0

Ballerup 2.755 2.080 2.050 5,6

Bormholm 0 0,0

Brøndby 1.533 1.560 1.758 4,8

Dragør 366 1,0

Egedal 175 260 293 0,8

Fredensborg 0 0,0

Frederiksberg 0 0,0

Frederikssund 0 0,0

Furesø 365 260 366 1,0

Gentofte 73 0 0 0,0

Gladsaxe 1.679 1.716 1.611 4,4

Glostrup 292 468 538 1,5

Gribskov 0 0,0

Halsnæs 0 0,0

Helsingør 0 0,0

Herlev 1.386 1.019 977 2,7

Hillerød 0 0,0

Hvidovre 411 260 0 0,0

Høje-Taastrup 292 520 293 0,8

Hørsholm 0 0,0

Ishøj 292 572 293 0,8

København 365 0 0 0,0

Lyngby-Taarbæk 77 0 0 0,0

Rudersdal 0 0,0

Rødovre 292 0 147 0,4

Tårnby 260 0 0,0

Vallensbæk 0 0,0

Region Sjælland 297 0 0 0,0

Region Syddanmark 0 0,0

Region Midt 260 293 0,8

Region Nord 0 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0 0,0

Takst dage i alt 11.710 10.275 10.230 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 0 2008

Pladsforbrug samlet 32,1 39,5 28,0 0,0 28,0

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 31,3 38,5 27,2 0,0 27,2

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 0,8 1,0 0,8 0,0 0,8

Belægningprocent for perioden 97,2% 119,8% 84,7% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Takst

dage

Skal først udfyldes i 2010

Pladsforbrug 08Driftsherre


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Herlev

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 103 Hørkær Side 5 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

§ 104 Peberkværnen Side 6 .

UDBUD

Aktivitets- og samværstilbud Udfyld

Takst

Takst

dage

Takst

dage

es i

2009

Takst

dage

Tilbuddets navn: 2007 2006 2007 2008 2009

Værestedet Peberkværnen 74 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

psykisk udviklingshæmning Dag 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 40 40 40 40

Takstdage i periode pr plads 365 365 366 365

Takstdage på tilbud 14.600 14.600 14.640 14.600

Albertslund 0,0

Allerød 0,0

Ballerup 0,0

Bormholm 0,0

Brøndby 0,0

Dragør 0,0

Egedal 0,0

Fredensborg 0,0

Frederiksberg 0,0

Frederikssund 0,0

Furesø 0,0

Gentofte 0,0

Gladsaxe 0,0

Glostrup 0,0

Gribskov 0,0

Halsnæs 0,0

Helsingør 0,0

Herlev 80 0,2

Hillerød 0,0

Hvidovre 0,0

Høje-Taastrup 0,0

Hørsholm 0,0

Ishøj 0,0

København 0,0

Lyngby-Taarbæk 0,0

Rudersdal 0,0

Rødovre 0,0

Tårnby 0,0

Vallensbæk 0,0

Region Sjælland 0,0

Region Syddanmark 0,0

Region Midt 0,0

Region Nord 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0,0

Takst dage i alt 0 0 80 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 2008

Pladsforbrug samlet 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Belægningprocent for perioden 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Takst

dage

Skal først udfyldes i 2010

Pladsforbrug 08Driftsherre


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Herlev

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 104 Peberkværnen Side 7 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

Aktivitets- og samværstilbud

Takst

Tilbuddets navn: 2007

§ 104 Aktivisterne Side 8 .

UDBUD

Takst

dage

Aktivisterne 15 01.01.06 2006 01.01.07 2007 01.01.08 01.01.09

sindslidelse Dag 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 50 50 50 50

Takstdage i periode pr plads 365 365 366 365

Takstdage på tilbud 18.250 18.250 18.300 18.250

Albertslund 0 0,0

Allerød 0,0

Ballerup 0,0

Bormholm 0,0

Brøndby 0,0

Dragør 0,0

Egedal 0,0

Fredensborg 0,0

Frederiksberg 0,0

Frederikssund 0,0

Furesø 0,0

Gentofte 0,0

Gladsaxe 0,0

Glostrup 0,0

Gribskov 0,0

Halsnæs 0,0

Helsingør 15 0,0

Herlev 0,0

Hillerød 0,0

Hvidovre 0,0

Høje-Taastrup 0,0

Hørsholm 0,0

Ishøj 0,0

København 0,0

Lyngby-Taarbæk 0,0

Rudersdal 0,0

Rødovre 0,0

Tårnby 0,0

Vallensbæk 0,0

Region Sjælland 0,0

Region Syddanmark 0,0

Region Midt 0,0

Region Nord 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0,0

Takst dage i alt 0 0 15 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 2008

Pladsforbrug samlet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Belægningprocent for perioden 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Takst

dage

Udfyld

es i

2009

Takst

dage

2008

Takst

dage

2009

Skal først udfyldes i 2010

Pladsforbrug Driftsherre 08


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 104 Aktivisterne Side 9 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Herlev

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 104 Aktivisterne Side 10 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 104 Aktivisterne Side 11 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

Aktivitets- og samværstilbud

§ 104 Værested Side 12 .

UDBUD

Takst

Tilbuddets navn: 2007

Takst

dage

Aktivitetsteamets værested

2006

92 01.01.06

2007

01.01.07 01.01.08 01.01.09

sindslidelse Dag 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 50 50 50 50

Takstdage i periode pr plads 365 365 366 365

Takstdage på tilbud 18.250 18.250 18.300 18.250

Albertslund 0 0,0

Allerød 0,0

Ballerup 0,0

Bormholm 0,0

Brøndby 0,0

Dragør 0,0

Egedal 0,0

Fredensborg 0,0

Frederiksberg 0,0

Frederikssund 0,0

Furesø 0,0

Gentofte 0,0

Gladsaxe 0,0

Glostrup 0,0

Gribskov 0,0

Halsnæs 0,0

Helsingør 0,0

Herlev 99 0,3

Hillerød 0,0

Hvidovre 0,0

Høje-Taastrup 0,0

Hørsholm 0,0

Ishøj 0,0

København 0,0

Lyngby-Taarbæk 0,0

Rudersdal 0,0

Rødovre 0,0

Tårnby 0,0

Vallensbæk 0,0

Region Sjælland 0,0

Region Syddanmark 0,0

Region Midt 0,0

Region Nord 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0,0

Takst dage i alt 0 0 99 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 2008

Pladsforbrug samlet 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Belægningprocent for perioden 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Takst

dage

Udfylde

s i 2009

Takst

dage

2008

Takst

dage

2009

Skal først udfyldes i 2010

Pladsforbrug 08Driftsherre


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Herlev

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 104 Værested Side 13 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

Aktivitets- og samværstilbud

Takst

Tilbuddets navn: 2007

§ 104 Hørkær Side 14 .

UDBUD

Job- og aktivitetscentret hørkær 623 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

psykisk udviklingshæmning Dag 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 63 63 63 63

Takstdage i periode pr plads 365 260 366 365

Takstdage på tilbud 22.995 16.380 23.058 22.995

Albertslund 585 520 1.172 3,2

Allerød 0 0,0

Ballerup 4.818 4.420 5.198 14,2

Bormholm 0 0,0

Brøndby 1.533 1.300 1.538 4,2

Dragør 365 260 366 1,0

Egedal 657 780 952 2,6

Fredensborg 0 0,0

Frederiksberg 584 520 586 1,6

Frederikssund 0 0,0

Furesø 584 520 586 1,6

Gentofte 1.460 1.560 1.538 4,2

Gladsaxe 2.564 2.080 2.270 6,2

Glostrup 0 0,0

Gribskov 0 0,0

Halsnæs 0 0,0

Helsingør 0 0,0

Herlev 1.533 1.560 2.319 6,3

Hillerød 0 0,0

Hvidovre 292 260 293 0,8

Høje-Taastrup 292 260 659 1,8

Hørsholm 0 0,0

Ishøj 730 520 659 1,8

København 1.460 1.040 1.465 4,0

Lyngby-Taarbæk 876 780 879 2,4

Rudersdal 292 260 293 0,8

Rødovre 2.993 2.860 2.124 5,8

Tårnby 584 520 586 1,6

Vallensbæk 0 0,0

Region Sjælland 384 520 293 0,8

Region Syddanmark 0 0,0

Region Midt 0 0,0

Region Nord 0 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0 0,0

Takst dage i alt 22.586 20.540 23.776 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 2008

Pladsforbrug samlet 61,9 79,0 65,0 0,0 65,0

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 60,8 77,0 64,2 0,0 64,2

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 1,1 2,0 0,8 0,0 0,8

Belægningprocent for perioden 98,2% 125,4% 103,1% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Takst

dage

2006

Takst

dage

2007

Udfyld

es i

2009

Takst

dage

2008

Takst

dage

2009

Skal først udfyldes i 2010

Driftsherre

Pladsforbrug 08

Herlev


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 107 Aktivitetsteamets bo Side 15 .

UDBUD

§ 107

Midlertidigt ophold til personer med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne Udfyld

Takst

Takst

dage

Takst

dage

es i

2009

Takst

dage

Tilbuddets navn: 2007 2006 2007 2008 2009

Aktivitetsteamets Botilbud 441 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

sindslidelse Døgn 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 8 8 8 8

Takstdage i periode pr plads 365 365 366 365

Takstdage på tilbud 2.920 2.920 2.928 2.920

Albertslund 0 0,0

Allerød 0,0

Ballerup 0,0

Bormholm 0,0

Brøndby 0,0

Dragør 0,0

Egedal 0,0

Fredensborg 0,0

Frederiksberg 0,0

Frederikssund 0,0

Furesø 0,0

Gentofte 0,0

Gladsaxe 0,0

Glostrup 0,0

Gribskov 0,0

Halsnæs 0,0

Helsingør 0,0

Herlev 441 1,2

Hillerød 0,0

Hvidovre 0,0

Høje-Taastrup 0,0

Hørsholm 0,0

Ishøj 0,0

København 0,0

Lyngby-Taarbæk 0,0

Rudersdal 0,0

Rødovre 0,0

Tårnby 0,0

Vallensbæk 0,0

Region Sjælland 0,0

Region Syddanmark 0,0

Region Midt 0,0

Region Nord 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0,0

Takst dage i alt 0 0 441 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 2008

Pladsforbrug samlet 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Belægningprocent for perioden 0,0% 0,0% 15,1% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Takst

dage

Skal først udfyldes i 2010

Pladsforbrug 08Driftsherre


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Herlev

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 107 Aktivitetsteamets bo Side 16 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 108 Juvelhuset Side 17 .

UDBUD

§ 108

Længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne Udfyld

Takst

Tilbuddets navn: 2007

Juvelhuset 2.208 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

sindslidelse Døgn 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 16 16 16 16

Takstdage i periode pr plads 365 365 366 365

Takstdage på tilbud 5.840 5.840 5.856 5.840

Albertslund 0 0,0

Allerød 0,0

Ballerup 31 365 366 1,0

Bormholm 0,0

Brøndby 292 0,8

Dragør 0,0

Egedal 365 365 366 1,0

Fredensborg 0,0

Frederiksberg 0,0

Frederikssund 0,0

Furesø 108 365 366 1,0

Gentofte 365 365 60 0,2

Gladsaxe 365 365 366 1,0

Glostrup 365 365 366 1,0

Gribskov 0,0

Halsnæs 0,0

Helsingør 0,0

Herlev 669 365 366 1,0

Hillerød 0,0

Hvidovre 365 365 366 1,0

Høje-Taastrup 1.312 1.095 1.098 3,0

Hørsholm 0,0

Ishøj 1.095 1.095 1.098 3,0

København 0,0

Lyngby-Taarbæk 0,0

Rudersdal 365 365 366 1,0

Rødovre 365 365 366 1,0

Tårnby 0,0

Vallensbæk 0,0

Region Sjælland 0,0

Region Syddanmark 0,0

Region Midt 0,0

Region Nord 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0,0

Takst dage i alt 5.770 5.840 5.842 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 2008

Pladsforbrug samlet 15,8 16,0 16,0 0,0 16,0

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 15,8 16,0 16,0 0,0 16,0

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Belægningprocent for perioden 98,8% 100,0% 99,8% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Takst

dage

2006

Takst

dage

2007

es i

2009

Takst

dage

2008

Takst

dage

2009

Skal først udfyldes i 2010

Driftsherre

Pladsforbrug 08


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Herlev

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 108 Juvelhuset Side 18 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 104

Længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne

§ 108 Højsletten Side 19 .

UDBUD

Takst

Takst

dage

Takst

dage

Udfyldes

i 2009

Takst

dage

Tilbuddets navn: 2007 2006 2007 2008 2009

Højsletten 1.943 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

psykisk udviklingshæmning Døgn 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 24 24 24 24

Takstdage i periode pr plads 365 365 366 365

Takstdage på tilbud 8.760 8.760 8.784 8.760

Albertslund 0 0,0

Allerød 0,0

Ballerup 730 730 730 2,0

Bormholm 0,0

Brøndby 0,0

Dragør 0,0

Egedal 0,0

Fredensborg 0,0

Frederiksberg 0,0

Frederikssund 0,0

Furesø 365 365 366 1,0

Gentofte 1.095 1.095 1.098 3,0

Gladsaxe 365 365 366 1,0

Glostrup 365 365 366 1,0

Gribskov 0,0

Halsnæs 0,0

Helsingør 0,0

Herlev 1.825 1.825 1.830 5,0

Hillerød 0,0

Hvidovre 365 365 366 1,0

Høje-Taastrup 365 365 366 1,0

Hørsholm 0,0

Ishøj 365 365 366 1,0

København 1.460 1.460 1.464 4,0

Lyngby-Taarbæk 730 730 732 2,0

Rudersdal 365 365 366 1,0

Rødovre 365 365 366 1,0

Tårnby 0,0

Vallensbæk 0,0

Region Sjælland 0,0

Region Syddanmark 0,0

Region Midt 0,0

Region Nord 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0,0

Takst dage i alt 8.760 8.760 8.782 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 2008

Pladsforbrug samlet 24,0 24,0 24,0 0,0 24,0

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 24,0 24,0 24,0 0,0 24,0

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Belægningprocent for perioden 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Takst

dage

Skal først udfyldes i 2010

Pladsforbrug 08Driftsherre


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Herlev

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 108 Højsletten Side 20 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 185 b stk. 5 Almene boliger

Længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne

Takst

Tilbuddets navn: 2007

§ 185 b Byskoven Side 21 .

UDBUD

Takst

dage

2006

Takst

dage

2007

Udfyld

es i

2009

Takst

dage

2008

Takst

dage

2009

Byskoven/ametystvej 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

psykisk udviklingshæmning Døgn 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 24 24 24

Takstdage i periode pr plads 365 365 366 365

Takstdage på tilbud 0 8.760 8.784 8.760

Albertslund 0 0,0

Allerød 0,0

Ballerup 0,0

Bormholm 0,0

Brøndby 0,0

Dragør 0,0

Egedal 0,0

Fredensborg 0,0

Frederiksberg 0,0

Frederikssund 0,0

Furesø 0,0

Gentofte 0,0

Gladsaxe 0,0

Glostrup 0,0

Gribskov 0,0

Halsnæs 0,0

Helsingør 0,0

Herlev ? #####

Hillerød 0,0

Hvidovre 0,0

Høje-Taastrup 0,0

Hørsholm 0,0

Ishøj 0,0

København 0,0

Lyngby-Taarbæk 0,0

Rudersdal 0,0

Rødovre 0,0

Tårnby 0,0

Vallensbæk 0,0

Region Sjælland 0,0

Region Syddanmark 0,0

Region Midt 0,0

Region Nord 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0,0

Takst dage i alt 0 0 0 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 2008

Pladsforbrug samlet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Belægningprocent for perioden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Skal først udfyldes i 2010

Driftsherre

Pladsforbrug 08


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

Herlev

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

§ 185 b Byskoven Side 22 .

UDBUD


Redegørelse til brug for rammeaftale

med Region Hovedstaden

§ 185 b stk. 5 Almene boliger

Længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne

§ 185 Bofællesskaberne Side 23 .

UDBUD

Takst

Takst

dage

Takst

dage

Udfyld

es i

2009

Takst

dage

Tilbuddets navn: 2007 2006 2007 2008 2009

Bofællesskaberne 895 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09

psykisk udviklingshæmning Døgn 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09

Pladstal 25 25 25 25

Takstdage i periode pr plads 365 365 366 365

Takstdage på tilbud 9.125 9.125 9.150 9.125

Albertslund 0 0,0

Allerød 0,0

Ballerup 0,0

Bormholm 0,0

Brøndby 365 580 1,6

Dragør 0,0

Egedal 365 366 1,0

Fredensborg 0,0

Frederiksberg 0,0

Frederikssund 0,0

Furesø 0,0

Gentofte 365 580 1,6

Gladsaxe 120 0 0,0

Glostrup 0,0

Gribskov 0,0

Halsnæs 0,0

Helsingør 0,0

Herlev 6.205 5.124 14,0

Hillerød 0,0

Hvidovre 0,0

Høje-Taastrup 730 732 2,0

Hørsholm 0,0

Ishøj 0,0

København 365 366 1,0

Lyngby-Taarbæk 0,0

Rudersdal 0,0

Rødovre 0,0

Tårnby 0,0

Vallensbæk 0,0

Region Sjælland 0,0

Region Syddanmark 0,0

Region Midt 365 732 2,0

Region Nord 0,0

Andet ( Færøerne, Grønland og lign.) 0,0

Takst dage i alt 0 8.880 8.480 0

- heraf takst dage for 15-18 årige 2008

Pladsforbrug samlet 0,0 24,3 23,2 0,0 23,2

Pladsforbrug hos alle kommuner i regionen 0,0 23,3 21,2 0,0 21,2

Pladsforbrug hos kommuner uden for regionen 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0

Belægningprocent for perioden 0,0% 97,3% 92,7% 0,0%

C:\Documents and Settings\s497\Skrivebord\Belægning for 2008 for de tilbud kommunen driver

Takst

dage

Skal først udfyldes i 2010

Pladsforbrug 08Driftsherre

Herlev


KommuneHerlev

Tilbudsgrupper:

Venteliste pr. 01.01.09 REGION HOVEDSTADEN

Kommunens opgørelse over borgere på venteliste til forskellige tilbud

uanset driftsherre

Målgruppe Antal på venteliste

Hovedvægt på

pr.

01.04.07

forventet

løst i 2007

pr.

01.01.08

§ 32 Særlige dagtilbud til børn autisme 0 0

med betydelig og varigt

nedsat fysisk eller psykisk

Kommunens egne borgere

forventet

løst i 2008

pr.

01.01.09

forventet

løst i 2009

nedsat fysisk

funktionsevne 0 0

psykisk

udviklingshæmning 0 0 0 0

§ 36 Klub tilbud til børn og unge

med betydelig og varigt

nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne 1 1 0 0 0

§ 67, stk 2 Døgntilbud til børn og unge autisme 0 0

med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

nedsat fysisk

funktionsevne 0 0

psykisk

udviklingshæmning 0 0

sindslidelse 1 1 2 1 1 1

§ 67, stk 2 Aflastningstilbud til børn og autisme 0 0

unge med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

nedsat fysisk

funktionsevne 0 1 1 0 0

psykisk

udviklingshæmning 0 0

sindslidelse 0 0 0 0 0 0

§ 67, stk 3 Sikrede døgninstitutioner 0 0 0 0

§ 103 Beskyttet beskæftigelse autisme

nedsat fysisk

0 0 0 0

funktionsevne

psykisk

0 0 0 0

udviklingshæmning 0 0 0 0

sindslidelse 0 0 0 0

§ 104 Aktivitets- og

samværstilbud autisme

nedsat fysisk

0 0 0 0

funktionsevne

psykisk

0 0 0 0

udviklingshæmning 0 1 0 0 0

sindslidelse 0 0 0 0

§ 107 Midlertidigt ophold til autisme 0 0 0 0

personer med nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne

nedsat fysisk

funktionsevne 1 1 0 0 0

psykisk

udviklingshæmning 0 0 0 0

sindslidelse 0 0 0 0

§ 107 Midlertidigt ophold til autisme 2 0 0 0

personer med nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne

nedsat fysisk

funktionsevne 0 0 0 0

psykisk

udviklingshæmning 0 0 0 0

sindslidelse 0 0 0 0

§ 108 Længerevarende ophold til autisme 0 2 0 1 1

bemærkning

Side 1 af 3 .

02-04-2009


KommuneHerlev

Tilbudsgrupper:

personer med nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne

Venteliste pr. 01.01.09 REGION HOVEDSTADEN

Kommunens egne borgere

Målgruppe Antal på venteliste

Hovedvægt på

pr.

01.04.07

forventet

løst i 2007

pr.

01.01.08

forventet

løst i 2008

pr.

01.01.09

forventet

løst i 2009

nedsat fysisk

funktionsevne 3 1 2 1 2 2

psykisk

udviklingshæmning 1 4 2 3 2

sindslidelse 0 2 1 2 1

§ 109 Midlertidigt ophold til

voldsramte kvinder 0 0

§ 110 Midlertidigt ophold til

personer med særlige

sociale problemer Hjemløse 0 0

§ 101 Tilbud om behandling af Døgn tilbud 0 0

stofmisbrugere

Dagtilbud 0 0

Ambulant rilbud 0 0

§ 141 Tilbud om behandling af Døgn tilbud 0 0

alkoholmisbrugere efter

Sygehusloven

Dagtilbud 0 0

Ambulant tilbud 0 0

bemærkning

Andre ventelisteproblematikker, der er relevante i relation til rammeaftalen, herunder evt. venteliste til tilbud i andre regioner

Angiv tilbud:

Bemærknings feltet: væsentlige fremtidige behov, der ikke er med i ventelisten

Side 2 af 3 .

02-04-2009


KommuneHerlev

Kommunens tilbud Antal på venteliste

Paragraf Tilbuddets navn Målgruppe

Venteliste på egne tilbud 09 REGION HOVEDSTADEN

Kommunens opgørelse over personer på venteliste på tilbud drevet af

kommunen

§ 104

Job - og Aktivitetscentret

Hørkær

§ 108 Botilbuddet Højsletten

pr.

01.04.07

forventet

løst i 2007

pr.

01.01.08

forventet

løst i 2008

pr.

01.01.09

forventet

løst i 2009

psykisk

udviklingshæmning

psykisk

2 1 2 1 4 4

udviklingshæmning 15 0 13 0 8 0

§ 108 Botilbuddet Juvelhuset Sindslidelse

psykisk

3 0 2 1 1 0

§ 185 Bofællesskaberne udviklingshæmning 0 0 0 0 1 0

Dette er en registrering af ventelisten på de tilbud, kommunen driver. Listen kan derfor indeholde borgere fra

flere kommuner - og der kan være mulighed for at en borger findes på venteliste til flere tilbud (evt. hos flere

driftsherrer)


" " # #

# $

% # & # #

& " # ' (

!

) # ' ! "

) " * ' ! &

& & & $ ' ! '

) ! ' # ! & $ &$

' # # ' + ,'

! !

- # & # '

# " & $

.! & & '

# ' ! &

) # !# !'

# ' !

!

#

# 2

//0 1

//0 0

#

//0


) ' 3 # # 4

• 5

• # " 5

• 6 " 5

• & 5

• # & ' #

o

o " !

o ' * #

6 3 #

" # ' #" & 7

!

• - & &

• - & &

• 8 "

• -

• 3 & #

• ! !

& &

• - " ! '

& &

• 8 * # ' &

& & #

• 8 & & ! & ' ' !

• 8 * # ' &

& & #

• ! & ! & & &

• 8 # ! &

• - $ # #

• 3 # & &


Det gode liv

Sundhedsstrategi for

Herlev Kommune

Social- og Sundhedsforvaltningen


Det gode liv

februar 2005

Udgiver:

Sundhedsafdelingen

Herlev Kommune

Herlev Bygade 30

2730 Herlev

Tlf. 4452 7000

Email: sund@herlev.dk

Lay-out, pre-press

og tryk:

TrykBureauet

Grafi sk produktion A/S

2730 Herlev


Ny sundhedsstrategi i Herlev Kommune

Som medlem af Sund By Netværket har Herlev Kommune siden 1992 arbejdet med at fremme trivsel og

sundhed i kommunen ud fra et bredt sundhedsbegreb. Der har gennem årene været mange temaer og

indsatser indenfor sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. For øjeblikket står rygestop, alkohol og

overvægt temaer centralt i kommunens sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter.

Udviklingen på sundhedsområdet, herunder ikke mindst den kommende kommunalreform med nye

forebyggende og sundhedsmæssige opgaver til kommunerne, har gjort, at vi nu har fundet det vigtigt at

tilvejebringe en overordnet sundhedsstrategi.

Vi fandt det vigtigt og naturligt, at borgerne fra starten var inddraget i processen omkring udarbejdelsen af

den nye strategi. Derfor blev det besluttet at gennemføre en borgerundersøgelse. Målet med undersøgelsen

var at få belyst arbejdet med sundhedsfremme og folkesundhed gennem borgernes egne historier, erfaringer

og holdninger til ”Det gode liv”.

Interviewundersøgelsen, der fi k arbejdstitlen ”Borgere interviewer borgere” om det gode liv i Herlev,

blev gennemført i juni og juli 2004. Fjorten medlemmer af Herlev Kommunes TIM-klub (Trivsel, Idræt

og Motion) stillede sig til rådighed som frivillige interviewere. Forud for gennemførelsen af interviewene

gennemgik de en træning i interviewteknik, ligesom de var involveret i udformningen af undersøgelsens

inter viewerguide.

Vi fi nder det meget positivt, at der er borgere i Herlev, der vil påtage sig et sådant frivilligt arbejde. De

holdninger, de repræsenterer, lover godt for den fremtidige konkrete indsats for fremme af det gode liv i

Herlev.

Der er kommet mange spændende resultater ud af undersøgelsen, som er offentliggjort i to rapporter fra

Herlev Kommunes sundhedsafdeling. Undersøgelsens resultater danner udgangspunkt for udarbejdelsen

af den nye Sundhedsstrategi for Herlev Kommune. Sundhedsstrategien indeholder en vision for det gode

liv i Herlev og hvilke værdier, temaer og arbejdsprincipper der skal danne grundlaget og rammerne for det

daglige arbejde og de politiske beslutninger, der i fremtiden skal træffes på sundhedsområdet.

Det er kommunalbestyrelsens håb, at den nye sundhedsstrategi vil inspirere til et bredt samarbejde om

”Det gode liv” i Herlev og dermed en bedre sundhed og livskvalitet for alle borgere i Herlev. Der er tale om

en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor såvel den enkelte borger, familien, de nære netværk, de frivillige

organisationer, arbejdspladserne og kommunen er væsentlige aktører.

Godkendt på kommunalbestyrelsesmøde

19. januar 2005

Kjeld Hansen

Borgmester


Vision

Alle Herlev-borgere skal have et godt liv

Det gode liv i Herlev skal fremmes gennem en styrket sundhedsfremmende og forebyggende

indsats baseret på et bredt sundhedsbegreb og på borgerinvolvering.

Det gode liv er ikke det samme for alle borgere, og det gode liv kan variere i en borgers

liv. Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats skal bidrage til en højnelse af

det gode liv for den enkelte borger.

Værditemaer

• Sundhed: Sundhed er overskud til at klare dagligdagens små og store krav. Sundhed

er ikke kun fravær af sygdom og handicap, men et spørgsmål om såvel fysisk som

psykisk og socialt velbefi ndende.

• Lighed i sundhed: Sundhed og sygdom er ulige fordelt i befolkningen.

Derfor skal sundhed indtænkes i kommunale tiltag, således at der planlægges en

særlig indsats overfor de svageste grupper i samfundet.

• Sundhed er et samfundsanliggende: Ansvaret for sundhed ligger både hos den

enkelte og hos samfundet. Det er i samfundets interesse at fremme sundheden i

befolkningen, og den enkelte har et personligt ansvar for at tage vare på sig selv og

sine efterkommere.

• Respekt for borgeren: Det enkelte menneske er værdifuldt. Det enkelte menneskes

ønske om selv at tage vare på eget liv og ret til at vælge adfærd indenfor egne

sociale rammer, må som udgangspunk respekteres. Det kan derfor være det offentliges

opgave at hjælpe borgeren frem til en afklaring om egen situation, men det er

borgerens valg, hvilken vej borgeren ønsker at gå.


Temaer

Sundhedsstrategiens 6 målsætninger

1. Livsstil

2. Natur

3. Bolig & trafi k

4. Familie & netværk

5. Arbejdsliv

6. Ulykker


1. Livsstil

Bevægelse

Overvægt blandt befolkningen i Danmark

er over de sidste 50 år steget 30-40

gange. 40% af den danske voksne befolkning

er overvægtige, og 13-15% er svært

overvægtige. Årsagerne til den stigende

overvægt er fl ere, men ændrede levevaner,

hvor vi bevæger os meget mindre

end tidligere, har meget stor betydning.

For at forebygge den stigende overvægt

i befolkningen samt andre livsstilssygdomme,

ikke mindst blandt børnene, skal

det i Herlev Kommune være let at bevæge

sig for alle borgere. Således skal der

være gode cykelstier i byen og specielt til

skoler, daginstitutioner og fritidstilbud.

Der skal være gode idrætstilbud til unge

og voksne. De professionelle, som arbejder

med børn og unge, skal have særligt

fokus på børns bevægelse i dagligdagen.

Hvad kan den enkelte gøre?

• Være fysisk aktiv mindst 1 time om dagen

(børn)

• Være fysisk aktiv mindst 1⁄2 time om

dagen (voksne)

• Støtte ens netværk (familie og venner) i

at blive/forblive fysisk aktive

• Gøre den daglige transport aktiv ved at

tage cyklen, trappen m.v.

Hvad kan kommunen / fællesskabet gøre?

• Skabe fysiske rammer, der stimulerer til

fysisk aktivitet, bl.a. i skoler, daginstitutioner

og på arbejdspladser

• Skabe alsidige tilbud, der kan motivere

folk, der ikke har tradition for at være

fysisk aktive

• Have særlig fokus på genoptræning af

borgere

• Skabe gode bevægelsesmuligheder for

den ældre del af befolkningen

• Sætte fokus på fysisk aktivitet i forebyggelsen


Kost

Børn har brug for en sund kost for ikke at

blive overvægtige og for at reducere antallet

af fysiske sygdomme senere i livet.

Det er derfor vigtigt, at børn som vokser

op i Herlev Kommune, får skabt bevidsthed

om at indtage en sund og varieret

kost i kommunens institutioner og skoler.

Forældrene skal have mulighed for at få

vejledning om den rigtige kost til børn.

Ældre på kommunens ældrecentre samt

ældre, som får bragt mad til eget hjem,

skal sikres en stimulerende, nærende og

veltillavet mad.

Hvad kan den enkelte gøre?

• Vælge sunde mad- og måltidsvaner

• Skabe fællesskab om måltiderne

• Støtte ens børn og unge i at udvikle

sunde kostvaner

• Støtte personer i omgangskredsen, der

prøver at ændre kostvaner

• Spise sundt og i passende mængde

Hvad kan kommunen / fællesskabet gøre?

• Fokusere på sund mad og måltider – på

skoler, institutioner, arbejdspladser mv.

• Sikre kvaliteten og den gode oplevelse

af maden på ældrecentre og for ældre i

eget hjem

• Opbygge netværk og initiativer, der kan

understøtte sunde kostvaner

• Opstille strategier for at fremme sunde

kostvaner


Rygning

Det fremgår af en undersøgelse foretaget

blandt danskerne i 2002, at 34% er udsat

for passiv rygning på deres arbejde eller

uddannelsesinstitution, enten hele dagen

eller en del af dagen.

Da passiv rygning kan være lige så sundhedsskadeligt

som aktiv rygning, skal det

være muligt for alle i Herlev Kommune

at færdes i et røgfrit miljø. Børn og unge

skal ikke udsættes for voksnes røg. Der

skal tilbydes rygestopkurser til borgere i

Herlev, som ønsker rygeophør.

Hvad kan den enkelte gøre?

• Støtte ens børn i ikke at begynde at

ryge

• Støtte rygere i omgangskredsen, der vil

holde op med at ryge

• Vise hensyn ved ikke at ryge, hvor andre

opholder sig

• At være bevidste rollemodeller i forhold

til børn og unge i hverdagen

• Som ryger – prøve at holde op

• Som gravid – undlade aktiv og passiv

rygning

Hvad kan kommunen / fællesskabet gøre?

• Skabe røgfrie miljøer i det offentlige

rum

• Skabe rygepolitikker på arbejdspladserne

• Uddanne rygestopinstruktører

• Tilbyde rygestopkurser til arbejdspladser

samt enkeltpersoner

• Skabe støttende rammer for børn og

unge

• Indsats for at hindre børn og unge i at

begynde at ryge


Rusmidler

Hver dansker over 14 år drikker gennemsnitlig

godt 11 liter ren alkohol om året.

Følgerne kan ses i dødsårsagsstatistikken,

idet næsten hver 20. dansker over 14 år

(4,6%) døde af en alkoholrelateret lidelse i

1998 (6,4% af alle mænd og 2,5% kvinder).

Til sammenligning drak hver dansker først

i 1960erne ca. 5 liter ren alkohol om året.

Dengang døde hver 50. dansker over 14 år

(2,1%) af en alkoholrelateret lidelse.

I følge internationale undersøgelser har

danske børn på 15 – 16 år haft europarekord

i alkoholforbrug. De starter tidligt,

drikker hyppigt og meget.

Opgørelser fra 2004 viser, at 20% af 15-16

årige har prøvet at ryge hash. 4% prøver

andre illegale stoffer end hash. 33% af de

16-20 årige har prøvet at ryge hash. 7% har

prøvet andre illegale stoffer end hash.

I Herlev Kommune vil vi arbejde for at

antallet af storforbrugere nedsættes og

antallet af folk med alkoholproblemer, som

søger behandling øges. Børn, som lever

i hjem med misbrug, skal støttes. Unges

alkoholdebut skal udskydes og deres eksperimenteren

med hash og andre illegale

rusmidler forebygges.

Hvad kan den enkelte gøre?

• Støtte ens børn i sen alkoholdebut

• Støtte ens børn i ikke at bruge illegale

rusmidler

• Undlade at drikke over genstandsgrænserne

• Som gravid undlade at drikke alkohol og

tage rusmidler

• Ikke at blande rusmidler og trafi k

• Tage hånd om venner og kolleger m.v.

som viser tegn på misbrugsproblemer

• Søge hjælp og støtte så hurtigt som muligt,

hvis man har et misbrugsproblem

• Underrette socialforvaltningen, hvis et

barns trivsel er truet pga. misbrugsproblemer

i familien

Hvad kan kommunen / fællesskabet gøre?

• Udarbejde misbrugspolitikker på arbejdspladser,

i skoler, på institutioner

mv.

• Underrette socialforvaltningen, hvis et

barns trivsel er truet pga. misbrugsproblemer

i familien

• Tage hånd om børn og pårørende til

borgere med misbrugsproblemer

• Uddanne frontpersonale i at håndtere

alkoholproblemer hos deres klienter

• Sikre trygge festmiljøer for de unge

• Informere om behandlingstilbud


2. Natur

Det øger livskvaliteten, hvis man har noget

grønt at se på.

Herlev Kommune ønsker derfor at sikre

borgerne let adgang til rekreative områder.

En let adgang til naturen øger muligheder

for at opfylde borgernes rekreative

behov og øger dermed borgernes livskvalitet.

Det er derfor vigtigt at sikre, at der

er mulighed for at opleve naturen i byen,

og der hvor vi færdes til dagligt. Kvaliteten

af byens grønne områder og udfoldelsesmuligheder

i byrummet skal løbende

gøres bedre.

Hvad kan den enkelte gøre?

• Værne om naturen og miljøet i Herlev

• Holde byen ren

• Benytte de rekreative områder

• Tage familien med i naturen

Hvad kan kommunen / fællesskabet gøre?

• Sikre rekreative områder

• Sikre nemme transportmuligheder til

rekreative områder

• Opsætte affaldsbeholdere

• Sikre at institutioner og skoler bruger

naturen i dagligdagen

• Uddele foldere som viser stianlæg og informere

om mulighederne i kommunens

rekreative områder


3. Bolig & trafi k

Herlev Kommune vil sikre gode tidssvarende

boliger i tæt tilknytning til natur

og indkøbsmuligheder samt forbedre

trafi kmiljøet.

Forholdene for fodgængere og cykellister

skal forbedres, så cyklen kan blive et attraktivt

alternativ til bilen til gavn for den

enkelte borgers helbred og det ydre miljø.

Kommunens hovedstinet skal stadig udvikles,

så fodgængere og cyklister nemt

og sikkert kan komme til og fra kommunens

bydele. Den kollektive trafi k bliver

løbende forbedret, og skolevejene sikres,

så det er trygt at færdes til og fra skole,

såvel gående som cyklende eller med bus.

Hvad kan den enkelte gøre?

• Være bevidst om at overholde fartgrænserne

hele tiden

• Holde boligområder rene og ryddet

• Tage cyklen frem for bilen, hver gang

det er muligt

• Lad børnene cykle til og fra skole, alene

eller sammen med forældre

Hvad kan kommunen / fællesskabet gøre?

• Sikre at vejene fartsikres i boligområderne,

ved skolerne og på de større

kommuneveje

• Sikre trygge skoleveje med bl.a. gode

stier og sikre kryds

• Skabe rekreative miljøer i offentlige

boligområder

• Sikre at der er tilstrækkelig, god og attraktiv

offentlig transport

• Tilskynde til at bruge bilen mindst muligt

og cyklen mest muligt


4. Familie & netværk

Familie og netværk er en væsentlig

faktor for det gode liv. Derfor vil Herlev

kommune arbejde for at udbygge fællesskabsmulighederne

blandt borgerne i

kommunen. Dette gælder fællesskabet i

boligområderne samt i de lokale foreninger

i kommunen.

Hvad kan den enkelte gøre?

• Skabe netværk gennem fritidsliv el.

lignende

• Tilskynde ensomme i omgangskredsen

til at indgå i netværk

• Arbejde for at få varige gode familie og

netværksrelationer

Hvad kan kommunen / fællesskabet gøre?

• Opmuntre borgere til at deltage i

kultur- og fritidsaktiviteter eller andre

netværksskabende sammenhænge

• Skabe aktiviteter for unge, ældre samt

andre voksne, som ikke er i netværk i

forvejen

• Skabe gode rammer så netværk kan

udfolde sig


5. Arbejdsliv

Herlev Kommune vil arbejde for, at arbejdspladserne

i kommunen sikrer deres

ansatte et godt arbejdsliv. Herlev Kommune

vil gå foran i denne proces ved at gøre

arbejdsmiljøet på kommunens arbejdspladser

endnu bedre. Der skal blandt

andet tages hånd om langtidssygemeldte

og stressbelastede medarbejdere.

Hvad kan den enkelte gøre?

• Gøre en indsats for at skabe en positiv

ånd på arbejdspladsen

• Få løst små konfl ikter inden de bliver

store

• Håndtere sin stress

• Være opmærksom på kolleger som

mistrives

• Undgå mobning

Hvad kan kommunen / fællesskabet gøre?

• Skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

• Formulere personalepolitikker

• Give de ansatte tryghed i ansættelsen

• Forebygge stress, udbrændthed og langtidssygemeldinger

• Have fl eksible familie- og seniorpolitikker

• Have fl eksibilitet i forhold til de ansatte

• Give de ansatte medindfl ydelse


6. Ulykker

Ulykker er den hyppigste dødsårsag op til

40 års alderen. Antallet er ulykkesdødsfald

hos børn er f.eks højere i Danmark,

end i fl ere af de lande vi sammenligner

os med, og antallet af faldulykker blandt

ældre er et stigende problem.

Hvad kan den enkelte gøre?

• Være bevidst om at sikkerhed starter

hos en selv

• Ikke tage ”chancer” med defekt eller

farligt udstyr i hjemmet

• Hjælpe ældre i omgangskredsen med at

faldsikre hjemmet

• Bruge sikkerhedssele

• Ikke køre spritkørsel

• Overholde fartgrænserne

• Vise hensyn i trafi kken

• Køre efter reglerne og forholdene

• Ikke at bruge ulovligt fyrværkeri

Hvad kan kommunen / fællesskabet gøre?

• Udbrede viden om førstehjælp

• Gennemgå institutioner og det lokale

trafi ksystem for risici

• Holdningsbearbejde trafi kanter

• Henlede opmærksomheden på risikoen

for unges spiritus – og hasarderet kørsel

• Sikre faldforebyggelse i hjemmet

• Sikre ulykkesforebyggelse i hjem med

småbørn

• Sikre ulykkesforebyggelse på skoler og

institutioner

• Sikre ulykkesforebyggelse på kommunale

arbejdspladser


Forudsætninger

Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Herlev Kommune bygger på følgende

principper:

• Viden om og hensyntagen til sundhedsfremme og forebyggelse bliver indtænkt på

alle niveauer i kommunen.

• Frontpersonalet er opkvalifi ceret til at indtænke og håndtere sundhedsfremme og

forebyggelse som en del af deres daglige arbejde.

• Sundhedsfremme og forebyggelse sker i tæt og tværfagligt samarbejde sektorerne

imellem.

• Alle initiativer er relateret til målgrupper eller til et af forebyggelsesmiljøerne – skoler,

institutioner, arbejdspladser, foreninger m.v.

• At der i udviklingen af nye initiativer sker en kvalitets- og metodeudvikling.

• Alle initiativer evalueres og/eller dokumenteres.

• Alle tre forebyggelsesniveauer - generel sundhedsfremme, opsøgende og tidlig indsats

samt rehabilitering - indtænkes i nye projekter og tiltag.

• Sundhedsfremme og forebyggelse er en driftsopgave.

Herlev Kommune er medlem af det danske Sund By Netværk.


v/ formand Kristian Christiansen

Telefon: 44844837. E-mail: dh-herlev@handicap.dk

Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/herlev

Til handicaprådets medlemmer:

Forslag om uddeling af handicappris

Markering af den 3. december som ”Dagen for lige muligheder” ved uddeling

af handicappris.

Vi vil gerne foreslå handicaprådet, at det vedtager fremover at markere den 3. december -

der er FN’s internationale handicapdag - ved årligt at uddele en handicappris på denne dag.

Prisen skal gives til en person, virksomhed, organisation eller institution, der har fremmet

lige muligheder for personer med handicap.

Sådanne priser uddeles allerede af ca. 20 kommuner - og erfaringerne med herigennem at

synliggøre handicapområdet er rigtig gode. Vi tror dog, at man vil styrke effekten, hvis

man placerer de lokale priser i en fælles ramme – på den internationale handicapdag.

Kriterierne for at modtage prisen skal udformes i handicaprådet. DH-Herlev vil gerne bidrage

hertil. Det er vigtigt at tænke ud over de traditionelle rammer, og ikke kun på tilgængelighed

og jobskabelse, selvom begge dele naturligvis skal med. Prisen kan f.eks. gives til

en lokal ildsjæl, en virksomhed som har udnyttet potentialet hos personer med handicap, en

sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt eller selvfølgelig et byggeri, hvor

man har medtænkt adgang for personer med handicap.

Hvad skal prisen så bestå af? Det må handicaprådet bestemme - og herefter om nødvendigt

drøfte økonomi med kommunen. Hvor en sådan pris allerede bliver uddelt, er det nogle

steder et værk af en lokal kunstner, andre steder giver kommunen blomster og andre igen

har kontante priser fra 500 kr. og op til 10.000 kr. Det er ikke afgørende for os. Vægten

skal ligge på selve markeringen. Nogle kommuner har i øvrigt lokale virksomheder som

sponsorer.

DH-Herlev vil foreslå, at rådet kalder prisen for ”Handicapprisen”. Rådet må gerne bede

borgmesteren om at uddele prisen, når vi når dertil. Vi er sikre på, at vores lokale presse

nok skal dække et sådant arrangement.

I Danmark har den internationale handicapdag, der ellers markeres verden over, traditionelt

ikke tiltrukket sig større opmærksomhed. Men hvis flere kommuner vælger - med hver deres

pris - at markere dagen som ”Dagen for lige muligheder”, så tror vi på en god effekt.

Danske Handicaporganisationer vil på deres centrale hjemmeside lave en oversigt over de

forskellige priser og projekter, så også de landsdækkende medier kan gøres interesseret i

dagen. Landsdækkende omtale af ”Dagen for lige muligheder” vil omvendt få flere borgere

til at interessere sig for den lokale pris her i kommunen.

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer – DSI.

De 32 medlemsorganisationer repræsenterer 320.000 medlemmer og alle slags handicap.


DH-Herlev foreslår, at der i Herlev Kommune indstiftes en handicappris, som skal

uddeles hvert år den 3. december af handicaprådet og borgmesteren i fællesskab.

Første gang 3. december 2009. Handicaprådet fastsætter i løbet af foråret kriterier

for modtagelse af prisen, således at kandidater kan indhentes i efteråret.

Med venlig hilsen

Kristian Christiansen,

formand for DH-Herlev

2


! "#

%

! !

$ & ' "()

' *() ' ()

& ' #() % $ + + & '

,(! - + ") # $ . /$

) 0 $ %0 $ 1! - +

, $ . /$ ! 2 , !

3% $ + , )

+ "2 #

+ )4 5 + & )

+ 4 5 + ! 6

) +

% ! ! ! 77 !

8 %0 $ + 1

9 $ ! 8 %0 ! ! 8

+ $ + +

%0 $ !

8 - " + +

% %0

+ % ! 8 !

0 $ + & !

. + 2 +

1 ! ! ) +

$ 1 !

$


. 77# $ $ :

- + 4 1 : )

!

. $ $ *! .

$ $ 0 & +

) + 1 ! 8 $

$ $ %$ $ +

$ + 0 + %$

+ !

; 0 0 %04 1 ) $

) % &

! !%! 0 + !

. +

*!

. $ $ $

$ ) )


! " #

60$ 77# $ $ :

4 ? : @> *) !

' & 1 + (

8 $ $ + )

+ ! .

& 1 + 0 % ! 8

) ! @

+ $ ) + 1 % )

% 1 0 +

%$ ) ! 2! 8

$ % %

% & ) +

!

0 $ ) %0

$ 0 ! 0

% 0 ! @

! ! $ + 1 +

77# 77,! @ 0 %

% 1 %04 ? 77#! @ 0

+ $ + 0

!


$%&'#

' ( %) )* +

(

' ,

; 0 $

+ ! . 0

)% 1 %$ !

- $ % &

% & + ) 0 % % 1$ % %$

! ! # 2# ) 7 7 + 7

7 ) & "2 ,! .

+ $ ) +

% & + !

; +

+ ) + % 0

% !

0 ) % 0 ! @

$ ) !

+ 0 0 +

+ & %0 $ $ ) 0

+ $ + % !

8 *) ! ) + + )

% ) + &

%0 $ )1! ! ! . %0 + & 1 %

*) ! ) +

)1! *! 8 + 0 %0

1 % ! % ! 0 !

'

5 + & $ % 2

% 1 & % $ % ) 0

) % 2 + + $

% )

$ %0 $ $ !

5 + & $ $ 0

& % $ % ) 0

$ ) % 2

+ + $ $ % )

$ + %0 $ $

+ $ $ !

4 ! $ $ ) &

$ % $ ) ) ) 1

$ 0 ) 0 1$ % ! - )

! ) 0 + )

!

- .


5 + & $ &

% % + ) 0

$ ) % + $

$ % )

$ + %0 $ !

5 + & + $ % $

& % ) 0

+ + % % & 1 2 + ! .

% )1! *) ! ) )

% & 1 2 + + 0 !

/ .

'

= ") ! ) + & $

& %

!

5 + & $ ) %

) + )

!

5 + & $ %$

1$ % ) ) ) 0

$ ) % + $ $

% ) $ + %0 $ !

5 + & $ ) %

& ) ! ) ) + )

!

0

5 + & )1! ) $ $

) % ) $ &

& )1! ! ) % +

) + % + % $ ! # 7! 1+ ,#

$ % % +

! !) 0

+ %0 $ ) %0 $ 0 1$ %)

1$ % %

%0 $ +

%0 $ + $ $ %

+ & !

; % & % & + )1! ) ! )

$ & ) &

& ) % & + $

$ ) )

+ & $ % + )

+ & $ $ ) )

1! ) 0

% + & %0 $ ) %0 $ 0

1$ %)

$ $ + $ $

%0 $ !


. 0 + & + ! ) +

$ $ ) %0 $

1$ % % & %0 $ !

5 + & ! + %0 $

% 7 %0 0 !

5 + & $ $ )

)1! ) + & $ $

% & + ! !

) ! !

1

5 + & + ") # $

$ ) 0 $ %0 $ 1!

; $ $ $ ) $ ! )

+ ) $ $ % & )

+ + )

%$ 1$ % % 1 % *) $ $

$ $ )

% ) $ )

%0 + $ $ !

/$ ) + ! )

+ ) $ + & + !

4 $ $ ) + ) $

) ! ) %0

0 ! 9 $ $

!

/$ + ! ) $ $ !

4 $ $ %0 $ $ $ )

$ ) + + + )

$ ) $ ! !

1 2

. $ $ % $ + + &

, + & ! /$ $

+ + & !

8

+ ) , % & )

+ + )

1$ % % 1 % *) $ $ $ +

%0 $ ) % $ + + )

& % 1$ %)% 1 ! !)

+ 0 )

% %0 + $ $

& !

@ $ $ $ 0 % ) % )

) + & %0

% $ + ! 5

$ % 7 %0

0 ) & !

4 %0 $ $ ) + & ) 0

& ) $

$ 0 !

5 + %

& !


'

*

5 + & ) % + 0

! ! %0 $ 1

% $ + ,) ! !

& + ) $

+ $ ) $ $ ) % )1!

% % 1 !

5 + & + ") #) $

%0 $ 1) + * $

% 7 %0 0 !

5 *) ! ) + % )

$ )1! ! ! 5 + & )

+ ** %0 0 )

1! ! !

5 *) ! ) + +

% + 0 )

$ )1! ! ! 5 0 ) + **

%0 0 !

@ $ $ ) %0 ) $ % $ % )

) + & + ) 0

% ) ) !

* '

. $ 7 + & ! !

") ! ! ) &

# $ % $ + ,

& + ) 0

!

. % ) ) + & )

) $ ! !

@ $ $ ) %0 ) $ % $ % )

) $

$ ) 0 % ) )

!

/0 & ) $ % , 7

%0 0 * **

% 7!

1 2

9 & + ) 0

) $

% 1 % ) 0 &

! !

% $ + ,!

) .

3% $ + , )

+ "2 #)


$

+ + & + )

+ & & )1! # ) 0 + )

0 & )1! ") ! ! 5 + & 0

% + )1! , %0

0 ) !

5 + & + 1 %

% ) $ ! !

$ $ $

) ) ) + 1

% )1! "2 *!

$ + % )

& 1$ % ,)

)1! !


% "

!

" # $

" # $

$ % &

!


' ( % ))! * +

, ** #

- * + ))!.

• ))! / * 0

• * ))! / * 0

• % ))! / * 0

• 1 * ))! / * 0

• ))! / * 0

• " # $ % * ))!

/ * 0

• " % * ))! / * 0

• 2 * ))! / * 0

- * + , **

+ 2 + ))$ *

* ))$ 3

* + .

• 4 * + **


• 5

• 6 *

7 * *

* *

* * 2 ** + * * * -

* * 8

8 8

* 8

- * + * *

3 * * *

+ +

6 * + *

8 ** * 8

6 * + 8'

6 + 8 89 * 8

2 # 6 + * + *

* * *

* : * +

* # ; +

2 #

6 + 3

# * + #

**

+

&


- + + *

#

2 " 2 # " - *

+ * * *

+ - +

* *

- + & %

' (

• -

+

% .<

'

) *+

*

2

• - * 2

* *

2

• - 2+

/ * + 0

• - **

*

) *+

• - *

* *

% *

( & ,,-+

; + *

+

2 ** *

*

+ * *

- *

* + * -

* * + *

** * **

= + * * 2

* * 2


* * 2 *

-

* * * # *

*

= + * 2+ *

* - *

*

= + *

** *

* ** *

* *

% + <

.(

*

.( (

) *+

• 5 6 * +

• ; * " * *

*

• < * *

? *

* 5 +

( ,,-

; + * * * " *

* **

- *

"


% +

.( / (

+

• ; + ** * ; 3

+ *

+ 22

• -

- *

*

• - * **

2

• " **

• # 6

* * +

• ; +

;

• ; +

* + *

• ; +

* * * *

* 2 *

• - * * * ;' "' *

- *

*

• = * *

*

• - * + ))$ ))!

* * +

• ; ))1 ; ))1

• - * 2

.( /

( ,,-+

; + * ** * ; 3

+ *

+ 22 *

22

= + *

*

* -

* * **

%


= + *

** 2 *

+ 2

* ** * * *

* *

; + * **

*

**

))1

*

= + # 6

* * +

* * # 6

$ * ))1

= + *

; *

2 2 @ 2 2

* +

= + *

* + * *

* 2 *

; + *

* * * * *

2 * *

*

* 3

* 2

= + * *

* * ;' "' *

* * * ;'

"'

= + * * *

*

*

- + *

2 * - *

; + * *

+ ))$ ))! * *

+ *

3 # *

= + * ))1

; ))1

* * + A ))1

$


= + + *

* 2 *

2 * 2

%

! / (

• -

*

• - + * *

*

• < ;

• - * * 2

• - *

#

• -

** 6 *

• - 2 * **

* * *

• 4 * /

• B * *

2

• 4

• - ** + *

**

* **

! / .

,,0

( ,

; + * * *

* *

* ** 6#* C

* +

, ** " ** +

= + * 6 *

%

* * *

6 1 * ** ))!

0

!


= + *

** *

** *

6 : * * 3

**

3 **

; + * *

+ * *

* *

* *

* * * ))! -

+ *

= + ;

* ;

*

= + * *

2 *

* D# * *

* +

= + * *

# *

* **

* * -

**

*

* *

= +

** 6 *

* , * *

# * .

: .<

* - *

-

* E

,

* 3

*

2 +

+ *#

* - 2 * F # F

*

+ * *

; *

2 *

1


, * * .- :

* * *

= * *

; + * 2 *

** * * * *

** 2

))! * -

* 2

** ))! * * D *

= + * *

2 *

* -

* * *

- * +

* * ))! ** #*

** * + *

* * ))! # 6

* ** * * * ; +

** ;

! / ,,0

( +

• 6 ))$.-

))% ** * ))$ 4

* G

• ' 6 .- )))

* *

* G

• 6

6 & " ; .6

!))* ))*

G

• : *

. *

2 G

% ! / . (

, ,,0

; * * 6 ))$

6 ))H +

*

*

)


; * * 6

* ))H ,

* I :

I , **

* * , I *

* * * B

, *

* * - **

/B 0 - *

* + , *

2 * *

; *

6 6 & " ;

<

%

1

*

* *

" ! / 1( "2 & (

$ ! / 1 " (

• -

• - * * + ; *

D + *

• 3

( ,,-

; + *

* "

4 * *

*

4 * * *

))! ))1 4 * *

*

= + + *

* "

* * -

*

+


* *

- * *

+ * * : *

* + + *

C *

+ * 4 **

: + * -

*

* -

4 * * *

* +

= + * * *

+ ; * D +

* * " *

* +

* *

- * 4 * * *

))1

- + # * *

+ + 6

+ - + **

+ * *

* + * ** -

* *

* * *

* * - +

+ *

4

2+ 2+ +

6 * *

7 , *

* - *

* '

+ - *

* *

* - * *

* * ))$

6 +

* I : *

3

' * *

* - * * + * *

- **


* + + *

* * + - +

** 3

6 * *

*

3 (

- +

# 6

; : *

* + *

6 * + +

* ; + 2 * *

;

* +

* 2 "

6 + 2 *

2 *

+ - * > *

* * -

< @

!

** 3

* * * ,

*


* -

* * ))!

- J


* * ; +

* *

* 2 * *

- *

* * +

<

* * *

- + * -

+ **

** *

4 5

6 ,

* * 2 ** 6

+

* * -

6 * +

* 6

+ * 2

* + ' **

* 2

; +

* 2

2 .

• - D 2 * * * * 2

*

• @

* 2 " * 2 *

6 +*

* 2 * *


6 *

+ - **

* * 2 *

6 * - ))$

*

2 - 2

*

6 * * **

* **

" #

; *

+

6 * + + *

; + *

+ *

*

#& * *

< * 2

*

*

*

6 + * *

* - *

1

" * * * *

, ** + *

6 * *

" * * <

* *+ * *

- + *

*

6

- * * * *

; 6 *

* +

))1

6 * *

;

* 2 - * *

* ; ; +

; ))1

; ))1

%


$ %

6 * # * 6

+ * *

* * - +

* + * =

+ *

6 +

1

* = *

"+

+ < ))$

* * + $ H

3 *

+ * *

+ * "+ ))!

H = +

* 2

*

6 + *

"+ ))$ ) ! *

/ + *0 = *

> *

+ - *

= + *

* K

6 + * "+

* $ *

"+

, * 2

- + * 2

2 * < *

> *

*

6 * +

* * + I * = + #

;+ < 2 - *

+

*

< + **

** - * -

* ** -

+ * ** * -

*

$


6 * 2

+ * 2 *

* 2 * ; +

* * 2

+ *

+

* * 2 *

+ -

+ - * *

!


! " # " $ %&

'! ! # " $ %&

( ) * " $ +, !- ,

* " * $ %

& '! ! !- * " * $ %(

'! ! !- , * $ %

. '! ! !- * " *

* $ %

/ '! ! !- , 0 1$ %

1 '! ! ! !- $ %(

, 0 ) $ , (%1 ) , $ # ! 2

, 3

-

*

&& /

* 4

&& ( (

) *

&& .

More magazines by this user
Similar magazines