Høring om indsatsen over familier med børn og unge.pdf - HK

hk.dk

Høring om indsatsen over familier med børn og unge.pdf - HK

Social- og Integrationsministeriet

Departementet

Holmens Kanal 22

1060 København K

E-mail: dho@sm.dk

Weidekampsgade 8

Postboks 470

0900 København C

Tlf. 70 11 45 45

Fax 33 30 44 49

www.hk.dk/kommunal

Dato 18. januar 2012

Høring om forslag til ændring af lov om social service (Styrkelse af

indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig

støtte)

HK/Kommunal har fra Social- og Integrationsministeriet modtaget ovennævnte forslag til

ændring af lov om social service til høring, og vi vil benytte lejligheden til at komme med

følgende kommentarer.

Vedr. § 13 – nye stk. 4 og 5 – VISO

Vi anerkender, at det undtagelsesvis kan være nødvendigt at have adgang til at bringe de

nye pkt. 4 og 5 i anvendelse. Dog må der altid søges opnået tilladelse forinden. I tilfælde af

manglende tilladelse fra forældremyndighedsindehaveren eller den unge skal der altid foretages

en vurdering af nødvendigheden af at bringe de nye pkt. 4 og 5 i anvendelse.

Af hensyn til barnets/den unges retskrav på hjælp og særlig støtte er det vigtigt, at VISO

sikres alle nødvendige oplysninger for at sikre, at kommunen får den rette bistand fra VISO,

også selvom forældrene eller den unge ikke ønsker at samtykke.

Vedr. § 49 stk. 1 og 3 – SSD-samarbejde

Vi har ingen bemærkninger til den foreslåede udvidelse, idet vi finder den relevant.

Vedr. § 50 – nyt pkt. 9 – Adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig og rum

efter § 64, stk. 3

Med henvisning til bemærkningerne til lovforslaget, så kan vi genkende problemstillingen fra

praksis, idet der kan forekomme situationer, hvor nuværende lovgivning ”kommer til kort”.


Der er tale om et vidtgående forslag, som der kan være mange meninger om, idet det i situationen

kan opleves som en krænkelse af privatlivets fred. Omvendt forudsætter lovforslaget,

at der har været forsøgt og motiveret for et samtykke og samarbejde i forbindelse

med udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse. Der skal jf. lovforslaget udelukkende

være tale om hjemmel, når det skønnes nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko

for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, og forældrene har modarbejdet,

at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre

lempelige foranstaltninger.

Vi kan af hensyn til barnets/den unges retskrav på hjælp og støtte bakke op om lovforslaget,

som det er skitseret og beskrevet i bemærkningerne. Vi finder, at det desværre kan

være nødvendigt at bringe bestemmelsen i anvendelse for at sikre den nødvendige viden til

brug for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse og senere beslutning om indsats i

forhold til familien og/eller barnet/den unge.

Hensynet til privatlivets ukrænkelighed må vige for at skaffe en nødvendig viden for at sætte

ind med den nødvendige støtte. Dette med henblik på at sikre barnets/den unges krav på

retssikkerhed.

Vedr. § 140 – Ændre handleplan til fremtidsplan

Der er ikke lagt op til indholdsmæssige ændringer i forhold til de nuværende handleplaner,

hvorfor vi finder, at en ændring til fremtidsplaner er unødvendig og ikke relevant. De nuværende

bestemmelser vedr. handleplaner lægger allerede op til, at der skal være fokus på

fremtiden i udarbejdelsen af handleplanen. Derfor vil den foreslåede ændring ikke få nogen

betydning. Dog finder vi det relevant at iværksætte i bemærkningerne omtalte udviklingsprojekt.

Det er vigtigt at videreudvikle og udbrede gode eksempler på børnefaglige undersøgelser

og handleplaner.

Vedr. § 76 – nyt stk. 6 – Efterværn

Vi finder, at det er et meget vigtigt og desværre yderst relevant forslag at sikre et retskrav

på efterværn, som foreslået. Vi havde dog ønsket, at retskravet på efterværn skulle gælde

til 23 år.

Den kommunale praksis viser stor kreativitet i forhold til nuværende lovgivning. Dels forsøges

unge lokket til hjemgivelse før det 18 år og dels vurderes alt for ofte, at efterværn (typisk

kontaktperson) skal gives efter § 85, som bo-støtte, og ikke efter § 76. Der er i mange

tilfælde tale om kassetænkning og ikke en socialfaglig vurdering på baggrund af en handleplan.

Vi kan frygte, at lovforslaget, hvor retskravet kun er til det 19. år, blot vil udskyde overgangen

fra den nødvendige støtte jf. § 76 til en væsentlig mindre støtte og i mange tilfælde

utilstrækkelig støtte jf. § 85.

Vedr. § 152 – nyt stk. 2 – Mellemkommunale underretninger

2


Vi kan med henvisning til bemærkningerne til lovforslaget erklære os enig i forslaget. Lovforslaget

sikrer, at den nye kommune omgående får de rette oplysninger, som gør, at de

kan reagere hurtigere end tilfældet er i dag. Vi kan håbe, at den nye praksis kan betyde, at

der bliver færre ”nomadefamilier”, da de hurtigere vil blive opdaget/kontaktet af den nye

kommune. Vi håber, at denne bestemmelse vil sikre barnets/den unges retskrav på hjælp

og støtte bedre, end det sker i dag.

Vi støtter endv. forsalget om, at underretningspligten også gælder i forhold til flytning til og

fra Grønland og Færøerne.

Med venlig hilsen

Per Støve

Formand for socialpolitisk Udvalg

HK/Kommunal

Elin Jørgensen

Faglig konsulent

HK/Kommunal

3

More magazines by this user
Similar magazines