Nyt fra A-kassen - HK

hk.dk

Nyt fra A-kassen - HK

Nyt fra A-kassen

Juli - august 2009

Unge skal sikres uddannelse og job

Nyuddannet og ledig?

Nye regler på

Jobcenteret for ledige under 30 år

Skil dig ud fra mængden!

Send os dine ønsker

til overenskomst elektronisk


2

Unge skal sikres

uddannelse og job

Ledigheden i HK’s A-kasse voksede i maj til 3 %

fra 2,4 % i begyndelsen af året. Hele arbejds-

markedet havde en ledighed på 3,7 % i maj. En

fordeling af tallene på aldersgrupper viser, at

ledigheden rammer de unge hårdest. For grup-

pen af 16-24 årige var ledigheden på 6,3 % og

4,5 % for de 25-29 årige i HK’s A-kasse.

Gruppen består bl.a. af ufaglærte unge, som

har haft job inden for handels- og service-

branchen i de seneste år samt nyuddannede

med korte videregående uddannelser.

I dette nummer af Nyt fra A-kasse, kan du bl.a.

læse om de nye regler i indsatsen over for unge

under 30 år, som træder i kraft pr. 1. august. De

skal fremover have en jobplan senest ved 3

måneders ledighed.

Intentionerne er at få flere unge uden uddan-

nelse til at starte hurtigere på en sådan. Det er

der meget fornuft i, såfremt der er tilstrække-

ligt med uddannelsestilbud til unge med for-

skellige forudsætninger og behov.

Mangel på praktikpladser

Antallet af praktikpladser på virksomheder

falder, og dermed er antallet af praktikpladssø-

gende elever vokset. Mange kontor- og han-

delselever leder efter en plads. Unge, der er i

gang med en erhvervsuddannelse, tvinges der-

for til at stoppe efter grundforløbet (HG) på

grund af manglen på praktikpladser.

Sammen med andre LO-forbund er det lykkedes

for HK at få regeringen til at udvide skoleprak-

tikken inden for bl.a. håndværksfag og kontor-

området. Der er indtil videre bevilget midler til,

at 349 kontorelever kan påbegynde skoleprak-

tik i resten af 2009 og dermed færdiggøre deres

kontoruddannelse.

Det er nødvendigt konstant at have skoleprak-

tikken som reserve, så ingen dropper uddan-

nelsen, fordi de mangler en praktikplads. Ingen

tvivl om, at arbejdsgiverne bør tænke mere

langsigtet og uddanne de unge, men det er

uholdbart, hvis der ikke er et sikkert alternativ.

Det går ud over de unge og dermed den sam-

fundsmæssige udvikling.

Forbered din jobplan

Unge ledige skal fremover ret hurtigt forholde

sig til, hvad de mest fornuftigt kan bruge en

jobplan til. Det er vigtigt at overveje mulighed-

erne og undersøge kurser og jobpotentialer på

virksomheder før samtalen i Jobcenteret. Vær

forberedt på et mål med din plan, og hvordan

indholdet leder mod målet.

Der bliver travlt på Jobcentrene. Velargumen-

terede forslag kan sandsynligvis hurtigt bringe

dig videre i ønsket retning. Husk du kan altid få

hjælp til din jobplan i din HK-afdeling.

Venlig hilsen

Bo Gatzwiller

direktør


Nyuddannet og ledig ?

Det vigtigste for dig som nyuddannet er at

komme ud og bruge dine nye kompetencer. Er

du nyuddannet ledig, gør vi i HK’s A-kasse hvad

vi kan, for at du kan komme hurtigt i job. I mel-

lemtiden behøver du ikke at spekulere over din

økonomi.

y

y

Du får 595,00 kr. om dagen (fem dage om

ugen) før skat i dagpenge (2009)

Du har ret til dagpenge en måned efter af-

sluttet uddannelse.

Men HUSK :

y

y

y

y

Din uddannelse skal have varet mindst 18

måneder

Du skal melde dig ind i a-kassen senest 14

dage efter afsluttet uddannelse

Du skal tilmelde dig Jobcenteret på første

ledige dag

Du skal udfylde en ledighedserklæring for

nyuddannede (det gør du elektronisk på

Mit HK).

NYT : Ledighedserklæring for

nyuddannede kan sendes via Mit HK

Som noget nyt kan nyuddannede ledige og le-

dige efter værnepligt indsende deres ledigheds-

erklæring via Mit HK.

Man logger ind med sit brugernavn og pass-

word og finder ledighedserklæringen for nyud-

dannede ledige under ”Blanketter”. Udfyld

blanketten og tryk send, så ordner vi resten.

Har du været medlem af

HK Forbundet under din uddannelse ?

Hvis du har været medlem af HK forbundet un-

der din uddannelse, har du nogle særlige for-

dele, når du er færdiguddannet. Afhængig af

hvilken uddannelse du har taget og perioden

på dit studiemedlemskab, får du et dimittend-

tilbud fra HK : Du betaler et nedsat kontingent

den første periode, og du kan få dagpenge fra

første ledige dag.

Men som du sikkert ved fra studietiden, er der

ingen regler uden undtagelser ! Vil du være helt

sikker på hvad dine muligheder for medlemskab

er, så tjeck a-kassens website eller ring til os på

7011 4545.

3


4

Nye regler på

Jobcenteret for ledige under 30 år

Den 1. august 2009 træder nye regler i kraft for

ledige under 30 år. Der er tale om en række ini-

tiativer, som Jobcenteret vil bruge for at få

unge ledige hurtigere i gang med en uddan-

nelse eller i job.

De nye regler betyder bl.a., at ledige under 30

år skal indkaldes til samtaler tidligere, og at de

får ret og pligt til tilbud (som fx uddannelse

eller løntilskudsjob) tidligere. Samtidig får Job-

centeret friere hænder til at kunne vælge i pa-

letten af redskaber til aktiveringen.

Her kan du læse om nogle af de vigtigste æn-

dringer :

Du bliver indkaldt tidligere til

samtaler hos Jobcenteret

Ledige skal senest til samtale, når der er mod-

taget offentlig forsørgelse i sammenlagt èn

måned. Før var det efter sammenlagt 3

måneder.

Tidligere aktivering

Retten og pligten til tilbud (dvs. uddannelse,

løntilskudsjob mv.) for personer under 30 år

starter allerede efter 3 måneders sammenlagt

ledighed mod tidligere 6 måneders ledighed.

Tilbuddet skal have en sammenhængende

varighed på mindst 6 måneder.

Tilbud om vejledning

og opkvalificering op til 6 uger

Tilbud om vejledning og opkvalificering kan

gennemføres inden for de første 6 måneders

sammenlagt ledighed og gælder kun personer,

der er under 30 år.

Ledige under 30 år har nu mulighed for at få

mere end 6 ugers uddannelse.

Ny pligt for personer under 25 år uden forsørg-

erpligt og uden uddannelse – uddannelsesegnet

Hvis Jobcenteret vurderer, at en ledig er egnet

til en uddannelse, skal personen tage en uddan-

nelse inden for det ordinære uddannelsessys-

tem.

Uddannelsen skal gennemføres på almindelige

vilkår, altså med SU eller elevløn. Den unge skal

selv komme med forslag til uddannelsen.

Omvendt skal Jobcenteret også lytte til dine øn-

sker!

Det nye er, at Jobcenteret nu kan stille det som

krav, at personen tager uddannelsen og på al-

mindelige vilkår med SU eller elevløn, hvor det

før var et tilbud.

Det er også nyt, at Jobcenteret får kompetence

til at give tilbud om SU-berettiget uddannelse,

hvor det samtidigt vil være muligt at bevare

sine dagpenge under noget af uddannelsen.

Endeligt er det nyt, at hvis personen afslår eller

ophører i den ordinære uddannelse, uden en

gyldig grund, så får personen en karantæne på

3 uger.


Uddannelsesmuligheder

for personer mellem 25 og 30 år

Der er også nye uddannelsesmuligheder for per-

soner mellem 25 og 30 år uden en kompetence-

givende uddannelse, som har afsluttet sit første

tilbud.

Jobcenteret kan ved sit andet tilbud efter nye 6

måneders sammenlagt ledighed tilbyde uddan-

nelse inden for det ordinære uddannelsessystem.

Det kræver bl.a., at du har forsørgelsespligt.

Uddannelsen skal kvalificere til arbejde inden

for områder, hvor der er behov for arbejdskraft,

og der må ikke være tale om en uddannelse,

der varer længere end en professionsbachelor-

uddannelse som for eksempel skolelærer eller

sygeplejerske.

Du kan forhøre dig på Jobcenteret om dine mu-

ligheder for at bevare dagpenge under noget af

den uddannelse, som ellers kun er SU-beret-

tiget.

5


6

Skil dig ud fra mængden !

Af journalist Ulla Kofod-Olsen, HK Sydjylland

Gå med hver gang du har muligheden for at

deltage i jobmesser eller andre jobmøder.

Sørg for at tage personlig kontakt til de chefer,

der er til stede.

Gå hen og præsentér dig med navn, og sig,

hvad du kunne tænke dig at arbejde med.

Det gælder om at skille sig ud fra mængden.

Der er kun én, som skal påvirkes, og det er den

tilstedeværende chef. De første sekunder er SÅ

vigtige !

Ikke sidste gang

Sådan siger personalechef Flemming Bang fra

Bilka i Sønderborg. Et nyåbnet varehus med 350

ansatte. Flemming Bang holdt for nylig fore-

drag for ledige medlemmer fra HK Sydjylland i

Sønderborg, et formiddagsarrangement der var

kommet i stand i samarbejde mellem HK og

Bilka. Det var første gang, HK og Bilka prøvede

noget sådant lokalt, men bestemt ikke sidste,

mener Flemming Bang.

Prøv igen

I dagene efter modtog Flemming Bang 22 mails

med ansøgninger fra ledige fra mødet. Nogle af

dem havde faktisk søgt i den store bunke an-

søgninger op til åbningen af Bilka, men uden at

komme til samtale.

– Prøv igen. Ring eller søg igen. Spørg hvorfor

fik jeg ikke jobbet, jeg er den bedste. Kom på

banen igen, siger Flemming Bang.

Ansat efter mødet

Èn af de ledige, der gjorde som Flemming Bang

sagde og gik hen og hilste personligt efter

mødet, blev få dage efter ansat i isenkramaf-

delingen i Bilka, foreløbig i en 4 ugers prak-

tikordning, men alt tyder på en kommende

fastansættelse. Resten af de 22 ansøgninger

bliver alle sammen gemt, og der har faktisk

allerede vist sig nogle flere jobåbninger.

Tre bunker

Som personalechef modtager Flemming Bang

masser af ansøgninger. De bliver grovsorteret i

tre bunker:

1) Et afslag, der siger, at man ikke skal søge

mere.

2) Et brev om, at der ikke lige nu er en ledig

stilling, der passer til din profil, men at

Bilka gemmer ansøgningen i tre måneder.

3) En invitation til en personlig samtale med

det samme.

Gode råd

Flemming Bangs bedste råd til ledige, når de

søger job, lyder sådan her :

y

Søg information om virksomheden før du

søger. Allerbedst på internettet, hør hvad

venner og bekendte siger om virksom-

heden eller ring til virksomheden, hvis du

har specifikke spørgsmål.


y

y

y

y

y

y

y

y

y

Beslut om du kan se dig selv i den pågæl-

dende virksomhed/ stilling. Har du de kvali-

fikationer, der passer, eller kan virksom-

heden bibringe dig dem undervejs, hvis du

er den rigtige person.

Søg målrettet, det er ikke nok bare at ville

have et job.

Lad nogle andre læse din ansøgning, inden

du afleverer den.

Mød op og aflevér din ansøgning person-

ligt. Spørg efter personalechefen eller få

noteret dit navn, hvis han/ hun ikke er til

stede.

Skriv brevhovedet med den korrekte

adresse til virksomheden.

Begrund hvorfor det netop er den virksom-

hed/ det job, du søger.

Vær hudløst ærlig omkring din situation,

hvis du fx er blevet afskediget.

Få alt det væk fra dit CV, der ikke er rele-

vant for det job, du søger. Behold de fag-

lige kompetencer og evt. fritidsinteresser,

men kun hvis de har relevans for jobbet.

Skriv fx ”jeg søger jobbet, fordi jeg ved fra

tidligere job, at jeg er rigtig god til at

koordinere”. Vi får alt for mange an-

søgninger med ”jeg søger nye udford-

ringer”.

y

y

y

y

y

En ansøgning må ikke fylde mere end èn

A4-side plus en dataliste.

Pas på med at bruge fremmedord og slang-

udtryk i ansøgningen.

Fremsæt aldrig negative udsagn i ansøg-

ningen om virksomheder, du tidligere har

været ansat i. Det virker illoyalt.

Sørg for at søge viden om virksomheden

inden du skal til samtale, kom ikke for sent,

præsentér dig med et ordentligt håndtryk,

ret dig op, klæd dig på efter arbejdsplad-

sen.

Medbring en liste med dine egne spørgs-

mål til virksomheden, som du ikke selv har

fundet svar på. Det viser engagement.

“Det her er måden at rekruttere på i fremtiden. Det

er jeg slet ikke i tvivl om. Det er den helt rigtige

gruppe ledige, som sidder der, de har en faglig bag-

grund og er topmotivede,” siger personalechef Flem-

ming Bang fra Bilka i Sønderborg efter mødet med

ledige medlemmer fra HK Sydjylland.

7


8

Send os dine ønsker

til overenskomst elektronisk

Hvad er vigtigst ?

y

y

y

y

y

Fri med løn på barnets anden sygedag ?

Mere i pension ?

Bedre fritvalgsordninger ?

Sund mad i kantinen ?

Eller noget helt femte ?

Nu har du muligheden for at få indflydelse på,

hvad HK/ Privat skal lægge arm med arbejds-

giverne om ved næste års overenskomstfor-

handlinger.

Hvis du er medlem af HK forbundet og af sekto-

ren HK/ Privat, kan du indsende dine overens-

komstønsker elektronisk via Mit HK. Det er

første gang, at HK/ Privat elektronisk opsamler

medlemmers prioriteringer til overenskomsten

og håbet er naturligvis, at så mange som muligt

vil benytte sig af muligheden.

Der er i alt 35 forskellige overenskomstkrav at

vælge imellem, og der kan sættes kryds op til 10

forskellige steder. Afstemningen er åben frem

til 6. september 2009.

Sådan gør du

y

y

y

Gå ind på www.mithk.dk

Log på

Klik på banneret ”OK 2010 - Giv din

mening til kende, det er dig, vi forhandler

for”, og følg vejledningen.

Du kan også gå ind via menupunktet ”Job og

løn”, ”Overenskomstønsker”.

HK’s A-kasse l Postboks 106 l 0900 København C l www.hka-kasse.dk l www.mithk.dk l Mail : a-kassen@hk.dk

Telefon : 7010 6789

Vind fede præmier

Når du har udfyldt spørgeskemaet og afsluttet,

deltager du automatisk i en konkurrence. Du

kan vinde en bærbar computer, et digitalkame-

ra eller biografbilletter.

Mere information får du på HK Privats website :

www.hk.dk/privat.

Bilag 00040

More magazines by this user
Similar magazines