tidende 6 2010.pdf - HK

hk.dk

tidende 6 2010.pdf - HK

www.hk.dk/post

Medlemstilbud

PoKoBank

Forsikring

Ledige feriehuse 2010 & 2011

Fakta

Tjek din lønseddel

HK/Post & Kommunikations interne udvalg

HuskeBoxen

Jubilæer 2010

Afdelingsbestyrelsen

Kroner i kassen

ISSN: 1603-7928

6

2010

Net og netværk gav nyt job


Indhold

4. René Nørbjerg var postmester i Hørsholm indtil sidste

år. Så fik han at vide, at han ikke indgik i den fremtidige

ledelsesstruktur. Nu har han fået nyt job uden for Post

Danmark. Det lykkedes efter intenst brug af både hans

personlige netværk og flere sociale netværk på internettet.

For andre, der havner i samme situation, er der gode tip i et

interview med den tidligere næstformand i Chefkredsen.

8. Det er en stor udfordring at være

fællestillidsrepræsentant i et privatkundeområde. Den

udfordring har Bente Jensen taget op i Privatkundeområde

Vest. Det fortæller hun om i et interview, som også handler

om den diskriminerende 50 % regel og et meget flot resultat

ved forårets afstemning om overenskomstresultatet. Et resultat

som gav gode kontanter til det faglige arbejde.

10. Anita Sørensen er fællestillidsrepræsentant i

Privatkundeområde Øst. Hun brugte nogle af de varme

julidage på at se nærmere på medlemmernes lønsedler. Det

gav bonus til bl.a. et nyindmeldt medlem. „Kontingentet til

HK/Post & Kommunikation kan være en rigtig god

investering“, fastslår Anita i et interview og kommer med

gode råd til, hvad du skal tjekke på din lønseddel.

Tidende

Grundtvigs Alle 11c, 1.th

6700 Esbjerg

Telefon: 8627 9152.

tidende@oncable.dk

Redaktør: Frede Dauer (ansv).

54dau@hk.dk

Medarbejder:

Bertel Qvortrup

bertelq@gmail.com

Ekspedition og adresseændringer:

HK/Post & Kommunikation,

Weidekampsgade 8, Postboks 470,

0900 København C.

Tlf.:3330 4500.

Abonnement:150 kroner/år

Annoncer:

Kontakt redaktøren

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

12. EU-dom afgør, at ud har ret til erstatningsferie, hvis du

bliver syg i din ferie. Dommen gør det nødvendigt at ændre

den danske ferielov, men under henvisning til dommen vil

HK rejse kravene overfor arbejdsgiveren.

14. De bli’r lidt længere og venter på efterlønnen. Det er

fakta, selvom Dansk Industri påstår noget andet. „De aftalte

fastholdelsesfridage er uden tvivl den faktor, som mest

effektivt fastholder medlemmerne over 60 år på jobbet“,

fastslår næstformand Eigil Johannesen.

14. Læserbrev: K-P. Porskrog, forhenværende

kredspostmester, går i clinch med Klummen i nr. 5, som han

mener tegner et alt for positivt billede af Post Danmarks

kvalitet. Han mener, at ‘post 6 dage om ugen’ tilsyneladende

kun er en hensigtserklæring og gi’r nogle eksempler.’

20. Tæt kontakt med det, der sker på arbejdspladserne, er

centralt for en fagforening. Den kontakt har HK/Post &

Kommunikation bla. via fem interne udvalg. Tidende giver

dig en fortegnelse over udvalgenes medlemmer.

Hver gang (næsten)

7. Tjenestemændenes Forsikring

13. PoKoBank

17. Ledige feriehuse i 2010 og 2011

19. hist.com.Post

21. Rodekassen

F@gPosten

22. Huskeboxen

23. Jubilæer 2010

23. Jubilæumsgaver

23. BIS i afdelingsbestyrelsen

23. Lønsystemet gav kroner

Tryk:

HTOdense, Landbrugsvej 20,

5260 Odense S

www.htodense.dk

Oplag:5200

Redaktionen af næste nummer slutter den

1. september 2010.

Afleveret til Breve Danmark 16. august

2010.


Leder

Sekretariat:

Sophie Lønborg

3330 4210, 54slb@hk.dk

Hanne Clausen

3330 4205, 54hsc@hk.dk

Rolf Hansen(socialrådgiver)

3330 4204, 54rha@hk.dk

Mette Holm (kasserer)

3330 4211. 54mh@hk.dk

Konsulenter:

Jan Esbensen

3330 4225

54jes@hk.dk

Steen Toft Jensen

3330 4206

54sj@hk.dk

Feriehusene:

Tlf. 3330 4221

e-mail: 54ferie@HK.DK

HK/Post & Kommunikation

Formand:

Isa Rogild, 3330 4217

Privat 3284 8792

54isa@hk.dk

Samarbejdet på plads

Næstformænd:

Ulla Funder,

3330 4207

54ufu@hk.dk

HK/Post & Kommunikation

Weidekampsgade 8

Postboks 470

DK-0900 København C.

Ekspedition: Mandag -

fredag 9.00 -15.00

Danske Bank 9541 0008000018

Telefon: 3330 4500

Fax: 3330 4202

post_postdanmark@hk.dk

www.hk.dk/post

Eigil Johannesen,

3330 4209

54eij@hk.dk

Nu er endnu en brik i fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB faldet på plads. Det er nu endeligt aftalt

hvordan samarbejdet på arbejdspladserne i form af samarbejdsudvalg skal foregå.

Formen er på plads, nu skal der indhold i samarbejdet og dialogen.

For de fleste medlemmer vil deres tillidsrepræsentant have det samme forum for drøftelser med ledelsen som

hidtil. Der vil også som hidtil være et fælles Hovedsamarbejdsudvalg med et antal udvalg for Breve Danmark.

Flere danske arbejdspladser har fået en svensk chef på distancen Den chef skal nu skal agere i den danske

model. De mindre koncernfunktioner (under 35 ansatte) har fået et fælles samarbejdsudvalg, som skal fungere

på tværs af arbejdspladsernes forskellighed. HK/Post & Kommunikation har allerede anmodet om det første

møde.

Logistik Danmark får deres eget samarbejdsudvalg, som skal fungere i en organisation med flere juridiske

selskaber.

Fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB var et fornuftsægteskab. Nu kan der for alvor komme fokus

på en dialog om hverdagens udfordringer og den enkelte arbejdsplads’ fremtid.

Samarbejdsudvalget (SU) er et forum for dialog mellem ledelse og medarbejdere. Arbejdspladsens udvikling og

fremtid er i centrum for dialogen. Arbejdet i SU skal involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens

mål og strategi.

Der vil fortsat skulle være fokus på de personalemæssige konsekvenser af den faldende omsætning.

For de berørte vil det altid have store konsekvenser. Det kan for den enkelte være tab af karriere, identitet og

indtægt. Men uanset personalereduktioner vil der fortsat være flere kolleger tilbage. Derfor skal der i den lokale

dialog også fortsat være fokus på de muligheder, der opstår i kølvandet af fusionen som for eksempel

interessante arbejdsopgaver og gode udviklingsmuligheder.

HK/Post & Kommunikations tillidsrepræsentanter er parat til at bruge de muligheder, samarbejdsudvalgene giver.

Nu gælder det bare om at komme i gang og få indkaldt til det næste møde i samarbejdsudvalget!


4

Net og netværk gav nyt job

Flere postmesterstillinger forsvinder i takt med faldet i

brevmængden. René Nørbjerg blev en af dem, der mistede jobbet.

Nu er han videre i et nyt job i en anden virksomhed.

4


René Nørbjerg var postmester i

Hørsholm. Et job han var glad for.

I slutningen af september 2009 fik

han en fornemmelse af, at der var

noget i gære.

Kort før månedsskiftet blev René

indkaldt telefonisk til et møde om en

ny ledelsesstruktur i postområdet.

På det tidspunkt var han sikker på,

at han ikke skulle være en del af den

ledelsesstruktur. Og hans fornemmelse

holdt stik.

- Kom det bag på dig?

- Nej – ikke at postområdet skulle

nedlægge to postmesterstillinger. Den

beslutning var rigtig. Men jeg er

selvfølgelig ikke enig i, at jeg skulle

være den ene. Naturligvis er jeg

subjektiv, men jeg have trods alt fået

den højeste resultatløn, jeg nogensinde

havde fået, siger René. Jeg

havde da også set mig selv i virksomheden

mange år endnu.

- Hvad var begrundelsen for, at det

blev dig?

- Jeg synes ikke selv, jeg har fået en

begrundelse og har kigget mig selv

mange gange i spejlet for at finde den

uden at finde et præcist svar. På den

anden side så accepterer jeg, at det

blev sådan og foretrækker at se

fremad, siger René.

Set i bakspejlet er næsten hele

processen i forbindelse med afskeden

forløbet professionelt.

- På det første møde, hvor jeg fik at

vide, at jeg ikke længere indgik i

postområdets planer, oplevede jeg det

sådan, at jeg ikke kunne få svar på en

række praktiske spørgsmål – f.eks.

hvordan jeg skulle forholde mig med

firmabilen. Jeg kunne godt tænke mig,

der lå en tjekliste vedrørende alt det

praktiske, fortæller René.

På det næste møde som fandt sted

ugen efter med deltagelse af bl.a. faglig

sekretær i HK/Post & Kommunikation

Hanne Clausen blev en række

spørgsmål afklaret og fra det tidspunkt

foregik alt hundrede procent

professionelt. Mere om det senere.

Postmester i næsten 5 år

René Nørbjerg var postmester i

Hørsholm, da han blev afskediget.

Her havde han været chef i halvandet

år efter tre år i Stenløse.

René begyndte sit postale liv som

lørdagsafløser på Vesterbro i 1987.

Det fortsatte med forskellige job i

distributionen, bl.a. som distributionsleder,

før han havnede i sætteprojektet

(det som nu betyder at en

meget stor del af brevene er færdigsorterede

når de lander på postbudets

budbord). Derfra var vejen ikke lang

Fodnote

Spilleregler ved afsked: På Chefkredsens årsmøde blev spørgsmålet om

spilleregler/tjekliste i forbindelse med afsked rejst.

Det var opfattelsen, at der ikke er egentlig behov for særlige spilleregler ud

over dem, der allerede findes vedrørende personalereduktioner i Post

Danmark. Spillereglerne har været brugt og som en mødedeltager sagde: -

Bliver de ikke fulgt, må man jo trække på Chefkredsen eller Isa Rogild, som

jeg selv har gjort med stor tilfredshed.

Set med Post Danmarks optik, bliver de aftalte spilleregler fulgt og Isa

Rogild opfordrede til at få rejst konkrete sager i stedet for at arbejde med

nye spilleregler.

til jobbet som projektleder i Post

Danmark Udvikling (UVL), hvor han

var i 8 år før han valgte jobbet som

postmester.

Han blev også aktiv i HK/Post &

Kommunikations Chefkreds, hvor

han indtil sin afsked var en kreativ og

engageret næstformand.

God rådgivning

Som noget af det første efter at have

fået meddelelsen om at karrieren i

Post Danmark var slut kontaktede

René formanden for HK/Post &

Kommunikation Isa Rogild. Der blev

arrangeret et møde i afdelingen med

Isa Rogild og faglig sekretær Hanne

Clausen og konsulent Steen Toft

Jensen.

HKs juridiske afdeling vurderede

afskeden og opstillede to scenarier: en

– formentlig – langtrukken sag med et

usikkert resultat eller indgåelse af en

tilfredsstillende fratrædelsesaftale,

som kunne afslutte sagen.

I samråd med HK/Post & Kommunikation

valgte René det sidste. Det

blev – med Renés egne ord – ”en

supergod aftale” og René har kun ros

til både sin nu forhenværende

områdedirektør og sin fagforening.

- Vi havde et rigtig godt møde, hvor

vi var enige om at komme videre på

den bedste måde. Jeg oplevede, at der

var fokus på mig. Det var meget

René var en aktiv

og engageret

næstformand i

Chefkredsen -

blandtr meget

andet på det

seneste årsmøde.

Til højre et af de

nye bestyrelsesmedlemmer

Poul

Erik Andersen

(foto: Federico

Beccaglia)

Læs mere >>

5


6

professionelt, husker René.

- Er der noget i fratrædelsesaftalen,

du vil fremhæve?

- Jeg får betalt resten af min

påbegyndte uddannelse ’Diplom i

ledelse’, som først bliver afsluttet

næste sommer.

I den forbindelse har René et godt

råd til andre, der havner i samme

situation: ”Vær opmærksom på

skattereglerne og kontakt SKAT, når

fratrædelsesaftalen er på plads”.

René Nørbjerg brugte sit personlige netværk, men var

også meget aktiv på internettet. Han deltog flittigt i

sociale netværk som Facebook, Twitter og LinkedIn og

oprettede sin egen hjemmeside.

Powerjobsøgning

En del af fratrædelsesaftalen var et

outplacementforløb hos Capacent (et

konsulentfirma der bl.a. hjælper

afskedigede medarbejdere videre i

deres karriereforløb).

Her var René til en række samtaler

med en konsulent, hvor han fik rigtig

god sparring til at udforme et CV

(curriculum vitæ - en kort levnedsskildring,

der oplyser om uddannelses-

og erhvervsmæssige kvalifikationer,

anvendes i forbindelse med

jobansøgninger).

- Havde du selv en idé til et nyt job?

- Næh .. min første tanke var

BringCityMail, men de lukkede. Så

forestillede jeg mig noget med logistik

og distribution, men jeg søgte også i

andre brancher.

6

- Hvad gjorde du for at finde et nyt

job?

- Jeg drev simpelthen rovdrift på mit

netværk, griner René. Jeg rendte

simpelthen folk på dørene - både

bekendte, bekendtes bekendte og

nogle jeg knap nok kendte. Det gav

faktisk en stor hitrate – mange sagde

”ok kom bare forbi til en kop kaffe”.

Og hver gang jeg drak en kop kaffe

var der en oplysning om mulige

kontaktpersoner.

René kom bl.a. i kontakt med

netværket Powerjobsøgerne (http://

www.powerjobsogerne.dk).

Powerjobsøgerne er en non-profit

‘virksomhed’, hvor medarbejderne er

varen. Målet er at udvide deltagernes

netværk i erhvervslivet, og at tilbyde

virksomhederne kvalificerede og

motiverede medarbejdere for på den

måde blive informeret om ledige

stillinger, før de bliver annonceret.

Succeskriteriet er at komme til

samtale og få arbejde.

- Min deltagelse i det netværk er nok

det, der har givet mest, fortæller

René. Der er gode arrangementer og vi

hjælper hinanden med kontakter og

giver hinanden positiv feed back. Her

får du at vide, at du er god nok, mens

det kan være deprimerende at sidde

alene foran sin computer og sende

masser af forgæves jobansøgninger af

sted.

René anbefaler også LinkedIn (http:/

/www.linkedin.com) - et erhvervsorienteret

socialt netværkssite.

Formålet med netværket er at skabe

professionelle kontakter og forretningsforbindelser,

og det anvendes af

flere virksomheder til at rekruttere

ansatte.

LinkedIn er alternativet til kaffeslabberads

og receptioner. Drop sludderen

og pindemadderne, for med social

software og en internetforbindelse har

du et langt mere effektivt socialt

værktøj og større sandsynlighed for at

løbe ind i den, du lige netop søger. På

nettet er det lettere at bruge sine

forbindelser og sine forbindelsers

forbindelser.

- Der ligger mange job her, forklarer

René. Og for mig var det positivt at

se, at der var mange job for mig i

Storkøbenhavn og læse andres

erfaringer med, at det kan lade sig gøre

at finde det rigtige job.

- Medlemmer af HK/Post &

Kommunikation er velkomne til at

kontakte mig, hvis de har brug for

hjælp til at komme i gang med

etablering eller udbygning af netværk,

tilføjer René. Han kan kontaktes på

rene.noerbjerg@gmail.com.

Nyt job via netværket

Efter lidt stilstand fik René pludselig

tre job på hånden.

Et som lean-konsulent som han

havde søgt helt almindeligt via

Jobindex (http://www.jobindex.dk).

Det næste som projektleder – én fra

netværket ringede inden jobbet blev

opslået.

Og endelig et job som lean-konsulent

hvor én fra Renés netværk kendt én

som kendte én. Det blev flere

samtaler og test og endte med et

jobtilbud.

I allersidste fase skulle René hurtigt

oplyse tre referencer, som den

kommende arbejdsplads kunne

kontakte. Og her har René et godt råd:

- Få styr på dine referencer inden du

kommer tæt på et nyt job. Spørg

nogle i dit netværk, som kender dig,

om de vil udtale sig og hvordan en

potentiel arbejdsgiver kan kontakte

dem.

Valget faldt på det sidste job. 1.

august starter en ny tid for René

Business Process Consultant i

Danske Bank, Koncern IT med

arbejdsplads i Glostrup.

- Hvad er dine kvalifikationer?

- Jeg har arbejdet med LEAN i ti år i

Post Danmark og som chef i Post

Danmark bliver man utrolig dygtig til

at arbejde systematisk og kommunikere

med både medarbejdere og chefer.

René glæder sig til at komme i gang,

men starter alligevel med en uges

ferie. Han har været heldig at få HK/

Post & Kommunikations feriehus i

Blåvand. Det kunne han ikke sige nej

til og da der ikke var problemer med

den nye arbejdsgiver, så..

- Og hvordan gik det så med

firmabilen i Post Danmark?

- Den blev pænt afleveret, griner

René, jeg havde intet job på det

tidspunkt, så jeg ville ikke købe den.

Og den proces styrede Leasing

professionelt.

Tekst og foto: frede


Forsikringer med

plads til hele familien

Dine voksne børn kan også nyde godt af fordelene

hos Tjenestemændenes Forsikring. Oven i købet på

samme gode vilkår som dig *. Normalt forsikrer vi

kun medlemmer af de organisationer, vi samarbejder

med. Men vi gør en undtagelse med vores kunders

børn, så vi dækker hele familien. Ring i dag på

7033 2828 eller læs mere på www.tjm-forsikring.dk

* Du skal være medlem af en af de organisationer, vi samarbejder

med og kunde hos os.


- Vi skal vise, at vi

står vagt om vore

medlemmer og

hele tiden har det

menneskelige

aspekt for øje,

siger Bente Jensen

(foto:Hung Tien Vu)

8

Bente Jensen:

Svært at bevare optimismen

At være tillidsrepræsentant i et privatkundeområde i dag er en udfordring, og udfordringen er

naturligvis ikke mindre, når man samtidig er fællestillidsrepræsentant for hele Privatkundeområde

Vest, der dækker alle posthuse vest for Storebælt.

Den udfordring har Bente Jensen

påtaget sig, men først efter en

grundig overvejelse.

Bente, som har postalt hjemsted i

Odense, har været tillidsrepræsentant

i en årrække og som sådan været

fagligt involveret i de mange

ændringer, som privatkundeområdet

har måttet „stå model“ til i de senere

år. Men med den seneste

organisationsændring i Post Danmark,

der fagligt betyder et geografisk

set så stort dækningsområde, var

hun i tvivl om, hvorvidt hun ville

fortsætte. Bente sagde først ja, da hun

fik vished om, at hun fortsat har

Odense som base - privat såvel som

tjenstligt - og at den lokale ledelse

sidder i Vejle.

Bente startede i postvæsenet/Post

Danmark som kontorfunktionær for

ca. 30 år siden og har været overenskomstansat

i hele perioden.

De mange omdannelser frustrerer

8

I en samtale med Tidende fortæller

Bente om opgaven som fællestillidsrepræsentant

at skulle dække så

stort et område i en tid, hvor posthusomdannelser

fylder en meget stor del

af dagligdagen.

- Det er naturligvis frustrerende med

de mange omdannelser, fastslår hun. -

Jeg er bestemt ikke optimistisk med

hensyn til fremtiden for Privatkunder.

Vi havde 1. januar i år 41 posthuse i

egendrift og ud fra ledelsens oplysninger

forventer jeg, at vi ved årets

udgang er nede på ca. 20.

Bundlinien en

betydningsfuld medspiller

Hvordan påvirker de mange posthusomdannelser

samarbejdet med

ledelsen?

- Vi kan jo som faglig organisation

ikke vende udviklingen, og derfor er

det meget vigtigt med et godt

samarbejde med ledelsen, men også

at vi viser, at vi står vagt om medarbejderne

- vore medlemmer - og hele

tiden har det menneskelige aspekt for

øje. Vi må ikke være blinde for, at

bundlinien er en betydningsfuld

medspiller for ledelsen - ofte den

vigtigste.

Overenskomstansatte

afskediges først

Tages der ved omdannelser særligt

hensyn til én personalegruppe på

bekostning af en anden?

- Der er ingen tvivl om, at medarbejdere

på særlige vilkår - de tidligere

tjenestemænd - tilgodeses i forbindelse

med en posthusomdannelse.

Disse medarbejdere virksomhedsoverdrages

før overenskomstansatte

medarbejdere, der, sagt med andre

ord, afskediges først, og det er

naturligvis min og øvrige tillidsrepræsentanters/sikkerhedsrepræsentanters

opgave at „tage hånd om“

såvel blivende som afskedigede

medarbejdere.

Bente ser i fremtiden et Post Danmark

organiseret i 3 hovedområder -

distribution, transport og en erhvervskundeafdeling

- og hun forventer, at

nethandel, døgnpost, post-selvautomater

og flexaflevering bliver

brugt af flere og flere kunder.

Samarbejdsånden giver

motiverede medarbejdere

Er det ikke et paradoks, at så mange

medarbejdere bevarer motivationen

på trods af den usikre fremtid?

- Jo, og det skyldes den samarbejdsånd,

der eksisterer og altid har

eksisteret. Selv medarbejdere, som er

afskediget, bevarer motivationen i

opsigelsesperioden. Det finder jeg

utrolig flot.


200 medarbejdere i

Privatkundeområdet

Det er aftalt med ledelsen, at Bente

resten af indeværende år er frigjort til

fagligt arbejde 100 % - med den

tilføjelse, at hun én til to dage om

ugen befinder sig i Vejle, hvor

privatkundedirektøren og staben har

deres kontorer.

Som fællestillidsrepræsentant

repræsenterer hun ca. 200 medarbejdere,

er medlem af afdelingsbestyrelsen

i HK/Post & Kommunikation,

repræsentant i OSU og i et

lønsystemudvalg. Endvidere har hun

sæde i det centrale lønudvalg samt et

kompetence- og uddannelsesudvalg.

Hvad anser du som den vigtigste

opgave i fremtiden?

- Det er vigtigt, at vi håndterer de

mange opgaver rigtigt, herunder

„holder gryden i kog“ i relation til de

lokale tillidsrepræsentanter/sikkerhedsrepræsentanter,

således at de

bevarer motivationen.

Solidaritet med HKmedlemmer

uden

overenskomst honoreret

Du har i forbindelse med afstemningen

om OK-resultatet netop vundet

15.000 kr. til lokalt fagligt brug.

- Ja, afstemningen drejede sig om den

forkætrede 50%- regel, som HK/

Privat i forbindelse med OKforhandlingerne

førte en massiv

kampagne for at få afskaffet. Den

kampagne ønskede jeg, at vi skulle

bakke op.

Reglen berører ganske vist ikke Post

Danmarks medarbejdere, da vi som

bekendt har ordnede forhold med

overenskomst. Det handlede om at

være solidariske med HK-medlemmer,

som er beskæftiget på en arbejdsplads,

hvor mindre end 50% er

medlemmer hos HK og derfor er uden

overenskomst.

I Post Danmark har vi mange

medlemmer, som bliver afskediget, og

disse medlemmer kan komme i den

situation, at de søger arbejde i

virksomheder, som ikke har overenskomst.

Da vi i Post Danmark ikke er berørt

af 50%- reglen, var det i første

omgang „op ad bakke“ at forklare

medlemmerne på Odense postkontor,

at vi i solidaritet med medlemmerne

uden overenskomst burde stemme nej

til OK-resultatet. Mange af mine

medlemmer er tidligere tjenestemænd,

som ikke har været vant til at føre

faglig kamp.

Med en god snak over frokostbordet,

gule sole på klistermærker med det

håndfaste budskab, at „50%-reglen er

100% diskrimination“ samt retningslinjer

for strejke hængt op, forsøgte

jeg at forklare, at det vigtigste var at

stemme, og dernæst at stemme nej.

Det virkede. 88% af medlemmerne

stemte, og det betød, at HK-klubben

vandt 15.000 kr. for den højeste

HK/Post & Kommunikations

medlemmer kan komme i den

situation, at de søger arbejde i

virksomheder, som ikke har

overenskomst. Derfor skal reglen

væk.

stemmeprocent blandt virksomheder

med mellem 21 og 40 medlemmer.

Det flotte resultat og prisen glæder

naturligvis Bente, der imidlertid ikke

synes, at det har været så vanskeligt

at få folk til at stemme.

- Til gengæld har jeg måttet bruge en

del tid på at forklare, at jeg anbefalede

et nej, fordi spørgsmålet handler om

solidaritet.

Hvordan vil I bruge pengene?

- De skal bruges til en faglig aktivitet

for alle regionens medlemmer.

bertel

Det flotte resultat

gav genlyd i HK

(artikel i HK

Privatbladet 5/

2010).

SCK fik også et

godt resultat og

vandt 50.000 kr

til fagligt arbejde.

9


10

Sommertjek gav bonus

Et godt kendskab til overenskomsten kan give ekstra kroner til

medlemmerne.

Du hører måske til den store gruppe,

der har ubegrænset tillid til, at din

lønseddel er rigtig. Det er den også i

de fleste tilfælde, men der kan ske

fejl, som koster dig tusinder af kroner.

Det har Anita Sørensen, fællestillidsrepræsentant

i Privatkundeområde

Vest, flere gange konstateret.

Hun benytter den lidt stille sommerperiode

til at nærlæse ansættelsesbreve

og lønsedler fra sine medlemmer

i HK/Post & Kommunikation. Og det

giver pote.

Tidende har besøgt Anita i det lille –

og i juli meget varme – kontor hun har

fået stillet til rådighed på Glostrup

postkontor.

Hun synes, det har været en herlig

varm sommer – ikke mindst fordi hun

bl.a. har fundet næsten 75.000 kroner

til to medlemmer.

Det er Anitas gode kendskab til HK/

Post & Kommunikations Lokalaftaler

til Industriens Funktionæroverenskomst

der giver de gode resultater.

Indmeldelse gav bonus

Anita fortæller om en salgsassistent,

der meldte sig ind i HK/Post &

Kommunikation. Anita tjekkede

rutinemæssigt det nye medlems

ansættelsesbrev og lønseddel. Det

viste sig, at medlemmet ikke var

rykket op i løn, som hun skulle være

efter lokalaftalen.

Privatområdet fik besked på at få

rettet op på lønsedlen og efterbetale

den manglende løn til medlemmet – et

beløb som er opgjort til mindst

50.000 kroner.

- Det viser, at kontingentet til HK/

Post & Kommunikation kan være en

rigtig god investering, fastslår Anita.

Og resultatet er opnået, fordi vi er en

rigtig fagforening, der kender overenskomsten

ud og ind. Var hun ikke

blevet medlem hos os, var fejlen

formentlig aldrig blevet opdaget og så

havde hun mistet tusindvis af kroner

hvert år.

Et andet eksempel er et medlem, der

10

Der er chefer og personalemedarbejdere, der ikke kender lokalaftalerne godt

nok, mener Anita Sørensen.

var forkert indplaceret. Det blev

rettet op og medlemmet får nu ca.

12.000 kroner mere om året end før

plus en efterbetaling på godt 20.000

kroner plus feriepenge plus pensionsindbetaling.

- Hvad går galt for Post Danmark?

- Først og fremmest er der chefer og

personalemedarbejdere, der ikke

kender lokalaftalerne godt nok, mener

Anita og slår op på side 10 og 11 i

Lokalaftalen, som meget præcist

beskriver indplacering og oprykningstidspunkt

for de ansatte.

- Så er der forskellige undskyldninger

som at man har glemt at meddele,

hvornår der skal ske oprykning eller

at medarbejderen har skiftet arbejdsplads.

Men når et funktionstillæg skal

fjernes, så kan de lynhurtigt se det!,

siger Anita med et ironisk smil.

- Finder du alle fejl?

- Det tror jeg ikke, beklager Anita og

viser Tidendes udsendte en bunke


uåbnede sager i indbakken. – Jeg har

efterhånden en del rutine i at spotte

fejl og i at vide, hvornår det er en god

idé at be’ om en lønseddel fra et

medlem. Den største høst var et

medlem som fik ca. 75.000 kroner.

Anita har tidligere gennemgået et

stort antal lønsedler fra medlemmer

og tjekker fortsat lønsedler fra

medlemmer, hun kommer i kontakt

med:

- Mange medlemmer har alt for stor

tillid til deres lønseddel og holder ikke

øje med, om de bliver rykket op på

næste, højere løntrin. Desværre kan

de ikke – som tidligere – se næste

oprykningsdato på lønsedlen og

glemmer det derfor. I værste fald

bliver det aldrig opdaget.

Stedtillæg kan

give flere lønkroner

En ny type sager har også givet bonus

til medlemmerne.

Privatkundeområde Vest omfatter nu

både Sjælland (og Lolland Falster) og

hovedstadsregionen. Det betyder, at

nogle medlemmer skifter arbejdsplads

fra et posthus uden for hovedstadsregionen

til et posthus i hovedstadsregionen.

For funktionærer betyder de, at de

skal have hovedstadssatsen, mens

ansatte på særlige vilkår skal have

stedtillæg.

Anita har for nylig fundet to

medlemmer i Roskilde, som ikke fik

den løn, de skulle have.

Skyggelønrammen

Anita finder også penge til medlemmer

på særlige vilkår.

I 2002 blev langt den største del af

de tjenestemandsansatte medarbejdere

i Post Danmark overenskomstansatte

på særlige vilkår, men de bevarede

bl.a. retten til tjenestemandspension i

henhold til de aftaler, der blev indgået

i forbindelse med overgangen.

Medarbejderne blev efterfølgende

pensionsmæssigt indplaceret i

“skyggelønrammer”.

Der vil typisk ske ændringer i skyggelønrammerne

i følgende situationer:

- ansættelse i ny stilling efter

ansøgning,

- tildeling af funktionstillæg for

funktioner, der er en integreret

del af stillingens indhold

(tildelt i overenskomst

perioden 2002-2005),

- tildeling af varige

kvalifikationstillæg.

- Desværre er der

fortsat fejl i skyggelønrammerne

for overenskomstansatte på

særlige vilkår. Det kan være

manglende skalatrin for

kvalifikationsløn, eller det nyeste

eksempel manglende oprykning til

højere skalatrin (anciennitetsstigning),

fortæller Anita. Fejlene

kan betyde, at medlemmerne får

mindre i pension.

Et konkret eksempel er et

medlem som nu kan se frem til 300

kroner mere i pension om måneden.

Det kan være svært at forstå,

hvordan skyggelønrammen bliver

beregnet, men du kan nemt kontrollere

din lønseddel.

Har du kvalifikationstillæg (kode

2935), skal din skyggelønramme være

højere end (din lønramme - 50).

Er den ikke det, skal du kontakte din

nærmeste chef og gøre opmærksom

på fejlen.

Du kan selvfølgelig også kontakte

Anita, hvis du er ansat i Privatkundeområde

Vest. Andre medlemmer kan

kontakte deres tillidsrepræsentant.

Et ps

Anita har lige et ps:

- Jeg ved ikke lige, hvad der sket,

men jeg har opdaget, at et medlem

uden videre har fået ændret sit

kvalifikationstillæg til et funktionstillæg.

Det betyder, at hun lige pludselig

risikerer at få mindre i løn! Et

funktionstillæg forsvinder, hvis

opgaven, som gi’r tillægget forsvinder,

mens et kvalifikationstillæg er

vedvarende. Så her er lige noget, jeg

skal have rettet!

Så det var lige en god grund mere til

at holde øje med din lønseddel!

frede

11


12

Sygdom under ferie giver

ret til erstatningsferie

EU-dom afgør at du har ret til erstatningsferie, hvis du

bliver syg i din ferie.

Indtil nu har det bare været ærgerligt,

hvis du er blevet syg under din ferie.

Nu siger en EU-dom, at du har ret til

erstatningsferie.

Det blev i dommen fastslået af

retten, at den årlige ret til en betalt

ferie skulle betragtes som et særligt

princip i Fællesskabets sociallovgivning.

Formålet med at give arbejdstagere

ret til en årlig betalt ferie er at

give arbejdstageren mulighed for at

have en periode, hvor denne kunne

slappe af og nyde sin fritid.

Domstolen anfører, at en arbejdstager,

der er syg under sin forud

- Nu har du hængt der i to dage, så

nu ringer jeg altså til EU og HK...

12

fastlagte ferie, har krav på at holde

ferien på et andet tidspunkt, også

selvom man herved kommer uden for

den nationalt fastsatte ferieperiode

(referenceperiode).

Ferieloven skal ændres

I dansk ret sondres der mellem på den

ene side tilfælde, hvor lønmodtageren

bliver syg inden ferien begynder, og

tilfælde hvor lønmodtageren bliver

syg efter ferien er begyndt.

Hvis lønmodtageren bliver syg inden

feriens påbegyndelse, er det arbejdsgiverens

risiko, og lønmodtageren er

berettiget til erstatningsferie. Det

fremgår af ferielovens §13.stk.2:

„Hvis en lønmodtager er syg, når

ferien begynder, har lønmodtageren

ikke pligt til at begynde ferie“.

Hvis lønmodtageren bliver syg efter

feriens påbegyndelse, er det lønmodtagerens

risiko, og lønmodtageren er

ikke berettiget til erstatningsferie.

Det er HKs vurdering, at EU -

Domstolen ikke sondrer mellem om

man er blevet syg før eller efter

feriens er begyndt.

I præmisserne er det også præciseret,

at ferien har et rekreativt formål,

og at ferieafholdelse ikke er foreneligt

med sygdom.

Det er HK’s opfattelse, at dommen

gør det nødvendigt at ændre den

danske ferielovs § 13, stk. 2, hvorefter

ferien afvikles som planlagt, på

trods af sygdom, med mindre

lønmodtageren har givet arbejdsgiveren

meddelelse om sygdommens

indtræden senest ved arbejdstids

begyndelse på første feriedag.

Med EU-Domstolens afgørelse vil

det ikke længere være lovligt at

sondre mellem, om sygdommen

indtræder før eller efter feriens

påbegyndelse.

Under henvisning til dommen vil

HK rejse kravene overfor arbejdsgiveren.

Hvis medarbejderen ikke er

fratrådt kan der rejses krav om

erstatningsferie og hvis medarbejderen

er fratrådt kan der rejses krav om

feriegodtgørelse.

Et eksempel

Det er HKs opfattelse, at dommen

må fortolkes således, at allerede

forbrugt ferie ikke kan erstattes, men

at ferien under sygdom kan erstattes

og ferien efter sygdommen efter

lønmodtagerens ønske kan afholdes

som planlagt eller udskydes til senere.

Eksempel: 3 ugers hovedferie - syg

efter 1 uge i 1 uge - krav på 1 uges

erstatningsferie samt ret til at holde

den 3. uge som oprindeligt planlagt

eller udskyde denne til senere brug i

sammenhæng med „sygeferien“.

Et synspunkt om, at der altid er ret til

3 ugers sammenhængende ferie, har

været drøftet, men det ville indebære,

at en lønmodtager, der var syg 2 dage

i hver ferieperiode stort set kunne

holde ferie året rundt. Det er derfor

HKs vurdering, at det synspunkt ikke

holder.

CO-Industri har en verserende sag

om problemstillingen for Østre

Landsret, og der arbejdes i

Implementeringsudvalget med at

vurdere om ferieloven skal ændres.

frede

Kilde: HK, Juridisk afdeling


5%

LSBprivat ® Løn

HK/Post & Kommunikation har et samarbejde med Lån & Spar, der giver dig store medlemsfordele:

Højeste rente på din lønkonto – lav rente på dit billån

Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto

På LSBprivat ® Løn får du 5 % i rente på de første

50.000 kr. og 0,25 % på resten. Du får LSBprivat ® Løn

på baggrund af en almindelig kreditvurdering. For at

få LSBprivat ® Løn, skal du være medlem af HK/Post &

Kommunikation og samle hele din privatøkonomi hos os.

Lav rente på dit billån – uden udbetaling

Når du har LSBprivat ® Løn, kan du også få LSBprivat ® Bil

til 5,95 % i rente (svarer til ÅOP på 7,76 %). Tilmed

uden udbetaling og med lav stiftelsesprovision.

Har du et billån i en anden bank, overfører vi dit billån

helt uden stiftelsesprovision.

Det er nemt at skifte bank

Du skal blot investere tid til et møde, så klarer vi resten

– også kontakten til din nuværende bank.

Online: Klik ind på www.pokobank.dk

På forsiden vælger du ’Book et møde’, så bliver

du kontaktet.

Ring: Ring på 33 78 19 54 og aftal tid til et personligt

eller telefonisk møde.

Rentesatserne er variable og gældende pr. 7. juli 2010.

13


De bli’r lidt længere og

venter med efterlønnen

14

Dansk Industri påstår at efterlønnen er skyld i,

at virksomhederne ikke kan fastholde

medarbejderne. De burde vide bedre.

Eigil Johannesen

har fokus på

fakta...

Chefkonsulent i Dansk Industri

Thomas Q. Christensen påstår, at den

enkelte virksomhed ikke kan fastholde

medarbejdere omkring de 60 år,

da efterlønnen er for attraktiv.

Dansk Industri burde være bekendt

med, at det i hvert fald er lykkedes

for en større medlemsvirksomhed -

nemlig Post Danmark.

- Det er

fakta, at

virksomhedenspersonalepolitiske

tiltag - ikke mindst

fastholdelsesfridagene - har betydet,

at flere bliver længere. Det er især

værd at huske, at dette er aftalt med

fagforeningerne inden for den samlede

økonomiske ramme ved en tidligere

overenskomstfornyelse, siger

næstformand Eigil Johannesen.

- Det er vor erfaring, at kun et fåtal

af vore medlemmer vælger at gå på

efterløn. For langt de fleste sker det i

forbindelse med en aftale om frivillig

fratræden. Altså som en konsekvens

af personalereduktioner, som er

nødvendige for virksomheden.

Det er altså muligt at forlænge

arbejdslivet, uanset de vedvarende

påstande om, at efterlønnen får

lønmodtagerne til at forlade arbejdsmarkedet

for tidligt.

14

De bli’r lidt længere

Fakta er at de bli’r lidt længere, hvis

betingelserne er til stede.

I Post Danmark bli’r medarbejderne

længere. Siden de faglige organisationer

fik indført fastholdelsesfridagene

i 2005 er medarbejderne begyndt at gå

senere på pension/efterløn. Det har

givet Post Danmark en millionbesparelse.

Der er flere årsager. Lovgivningen er

ændret, så det kan betale sig at gå på

pension/efterløn efter det fyldte 62.

år. Og i Post Danmark er der i

overenskomsterne aftalt særlige

seniorordninger med bl.a.

fastholdelsesfridage for ældre

medarbejdere.

- Men, siger Eigil Johannesen, de

aftalte fastholdelsesfridage er uden

tvivl den faktor, som mest effektivt

fastholder medlemmerne over 60 år

på jobbet.

Overenskomstforhandlingerne fandt

sted i skyggen af de fortsatte fald i

postmængden, så fastholdelse af

medarbejdere var ikke lige det men,

Post Danmark havde fokus på.

Den økonomiske ramme kunne i

øvrigt ikke have finansieret forbedringer.

frede

Læserbrev:

Seks dage

om ugen er

kun en

hensigtserklæring

I Tidende nr. 5/2010 konstaterer

redaktøren, Frede Dauer, at Post

Danmark fortsat leverer breve fra dag

til dag overalt i Danmark 6 dage om

ugen.

Det er rigtigt Frede Dauer, at Post

Danmark har det som hensigtserklæring,

men dér stopper det også.

Vi, min hustru, Gerda, og jeg bor La

Cours Vej 6, 2.tv., 2000 Frederiksberg,

og det sker gang på gang, at

posten til os er flere dage undervejs –

eller simpelthen udebliver helt.

Eksempelvis er hele tre indkaldelser

til hospitaler overhovedet ikke

kommet frem, bl.a. med det til følge,

at da Gerda, der ventede en indkaldelse

fra Herlev Hospital, ringede for

at rykke for en ny tid til behandling,

fik hun den besked: Du er faldet ud,

fordi du er udeblevet.

To andre gange er angiveligt sendte

indkaldelser til mig heller ikke

fremkommet.

Det er sket nogle gange, at jeg har

truffet postbuddet på gaden, når jeg

har vidst, at der skal være brev til os i

dag. Når jeg så har spurgt postbuddet

om han har post til os i dag, har

svaret flere gange været: Nej, jeres

stykke er faldet ud i dag (sic!). Når

jeg så spørger om en forklaring på

dette udsagn, har svaret hver gang

været: Vi mangler personale i dag, så

vi kan ikke omdele post overalt.

Da jeg fortalte det på et møde for

pensionerede kredspostmestre var

svaret: Det må de ikke (post-


Post Danmark er den eneste

distributionsvirksomhed

som kan levere post 6 dage

om ugen i by & på land.

(foto: Lars Schmidt/Post

Danmark)

buddene).

Nej, men det gør de.

Palle Juliussen viste nogle grafer,

hvoraf bl.a. fremgik, at 94,1 % af

samtlige afsendte breve kommer frem

dagen efter. Jeg spurgte, hvorfor de

sidste 6 % alle sammen præcist skal

ramme min husstand. Palle Juliussen

replicerede: Det er fordi, du bor i

Helmand Provinsen.

Jeg fortsætter: Min gamle ven Frode

Christensen, Frederikshavn (tidligere

fællestillidsmand dér) og jeg skriver

stadigvæk sammen. Ved en lejlighed

havde jeg fortalt Frode, at vi muligvis

ville flytte til stueetagen på samme

adresse.

Pludselig en dag ringer Frode og

spørger, om vi er flyttet fra adressen.

Da jeg svarer benægtende, siger

Frode. Jeg har sendt dig et brev, hvor

der står dit fulde navn og adresse.

Nedenunder i en parentes har jeg

tilføjet (muligvis stuen). Brevet er

kommet tilbage med påtegningen:

adressaten ubekendt på adressen.

Jeg fik konvolutten tilsendt igen fra

Frode, og gik på postkontoret på

Finsensvej for at reklamere. De

beklagede!

Senere igen sendte samme Frode mig

et andet brev, men denne gang uden

noget „muligvis“. Også dette brev gik

retur til Frederikshavn med samme

påskrift. Igen på postkontoret på

Finsensvej, hvor jeg bad om at tale

med postmesteren. Svaret lød: Sådan

én har vi ikke. Hvad drejer det sig

om? Det fortalte jeg ekspedienten, der

replicerede: Det kan du tale med én af

os om.

Det havde jeg nu ikke stor lyst til, jf.

det tidligere.

I min kvide ringede jeg til min gamle

ven, K.B.Pedersen, da jeg kom hjem.

Jeg satte ham ind i situationen, og

sagde, at dette havde jeg ikke lyst til

at tale med en tilfældig ekspedient på

posthuset om. Det skal du heller ikke,

svarede K.B. Pedersen. Du skal sende

konvolutten til Hovedkontoret, så får

vi styr på den sag.

Som sagt – så gjort. Efter nogen tid

spurgte jeg, hvad der var sket i sagen.

Svaret var, at sagen var oversendt til

posthuset på Finsensvej med

spørgsmålet, om de hverken kunne

læse eller skrive. – Og dér endte den

sag.

Jeg ved derfor fortsat ikke om de

kan hverken læse eller skrive på

posthuset på Finsensvej.

Det jeg savner i dag er det, der i min

tid om kredspostmester hed konsekvens.

Dette ord findes i nu åbenbart

kun i fremmedordbogen.

Og så den foreløbig sidste:

Vi har en handikappet datter, der i

maj måned i år var på tur med

Apopleksiforeningen til Vendsyssel.

Vel hjemme igen spurgte vores

datter, om vi havde fået hendes kort.

Det havde vi ikke. Hun oplyste så, at

hun havde skrevet 24 kort til

forskellige venner og familiemedlemmer.

Alle kortene var af chaufføren på

bussen blevet lagt i en postkasse et

sted mellem Løkken, hvor alle kortene

var skrevet, og Års. Nærmere kunne

hun ikke komme det. Men hun kunne

oplyse, at postkassen blev tømt

søndag.

Alle kortene er skrevet fredag den

14.5. og lagt i postkassen lørdag den

15.5. Nu stod der jo ikke på postkassen,

at det var søndag den 16.5., den

ville blive tømt. Der stod som før

nævnt kun søndag.

Vores kort – og andre til familie, som

vi har kunnet tjekke - kom frem den

8.7. Man kunne jo godt have skrevet

på postkassen, at den tømmes: en

søndag.

Hvis du, Frede, stadigvæk mener, at

Post Danmark udbringer breve fra dag

til dag seks dage om ugen, kan du så

ikke fortælle mig hvor i Danmark?

Med venlig hilsen

K-P.Porskrog,

La Cours Vej 6, 2.tv.,

2000 Frederiksberg

(også selvom postbuddet skulle mene

noget andet).

Kære Porskrog

Post Danmark er den eneste postvirksomhed i

Danmark med et distributionsnet, som kan nå ud til

alle husstande seks dage om ugen. Det koster penge –

og det var konstateringen i Klummen.

Nu konstaterer du, at du inden for de senere år har

oplevet huller i distributionsnettet. Og det er der da –

det er ikke 100 procent af brevene der kommer frem

fra dag til dag. Der er sikkert nogle, der kan komme

med lignende eksempler, men mon ikke de også må

indrømme – når regnebrættet gøres op – at 95 ud af

100 breve når frem som lovet.

At vi to så med vore postkasserøde hjerter helst så,

at Post Danmark var 100 procent uangribelig er en

anden sag…

frede

15


HK/Post & Kommunikations Feriehuse

Ledige uger fra uge 34/2010.

Redaktionen er sluttet den 3. august 2010. Det betyder, at nogle uger kan være udlejet i

mellemtiden.

Perlen (Nyt hus) 43,45,48,49,51

Ællingen 35,36,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52

Sylve 34,35,38,39,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

Bomhuset 35,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52

Giro 40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52

PostA 37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

PostB 34,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

PostC 39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

Arken 49,50

Bøgebo 39,40,41,44,46,47,48,49,50,51,52

Ærø1 35,41,43,44,45,46,47,48,49,50

Ærø2 35,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50

Hans 37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

HOC 35,39,41,44,45,46,47,48,49,51

Birgitte 36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52

Gorm 36,45,47,48,49,50

Skawbo 49,50,51

Dræbel 38,39,41,44,45,46,47,48,49,50

MC 39,40,41,44,45,46,47,48,49,50

Rævebo 46,48,49,50,51

Jens 35,37,39,41,44,45,46,48,49,50,51,52

Sønderjyden 41,44,45,46,47,50,51,52

Blåvand 44,45

Søhuset 35,43,45,46,47,48,49,50,52

Paris 41,44,50,51,52

Udover vores egen lejlighed, har vi en lejlighed i Paris i kommission, se på

hjemmesiden under medlemstilbud - Ledige uger pr. d.d. 40,43,45,47,48,50,51,52

London Alt udlejet

Berlin 51

Prag 49,50,51

København 36,40,41,43,46,47,49,50,51,52

Wildersgade*) Alt udlejet

Wildersgade**) Alt udlejet

Wildersgade***)

Perlen i

Nordsjælland er

HK/Post &

kommunikations

nyeste fereihus

16

16

Se alle huse og lejligheder

plus en opdateret liste

over ledige perioder på

www.hk.dk/post

Følgende huse udlejes ikke i

weekenden:

Perlen, Arken, Bøgebo, Gorm,

Skawbo, Rævebo, Blåvand, Jens,

Sønderjyden, samt lejlighederne

Paris, London, Berlin og Prag.

Feriehusene:

Tlf. 3330 4221

e-mail: 54ferie@HK.DK

*) Weekenden i de nævnte uger er ledig (fredag kl. 14.00 – søndag kl. 22.00)

**) I ferieperioderne prioriteres hele uger før weekend.

***) Øvrige ledige hele uger kan lejes 3 uger før lejemålet.


Ledige uger 1- 26 2011

Redaktionen er sluttet den 3. august 2010. Det betyder, at nogle uger kan være

udlejet i mellemtiden.

Perlen (Nyt hus) 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12

Ællingen 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Sylve 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26

Bomhuset 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25,26

Giro 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24

PostA 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

PostB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24

PostC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Arken 1,2,3,4,5,6,9,10,12

Bøgebo 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20,24,25

Ærø1 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26

Ærø2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23,25

Hans 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

HOC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,18,19,20,21,22

Birgitte 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Gorm 1,2,3,5,6,8,9,10,11

Skawbo 2,3,4,5,6,8,9,10,11,18,20

Dræbel 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,25

MC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,20,21,23

Rævebo 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13

Jens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26

Sønderjyden 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,14,15,17,23,24

Blåvand 1,2,11,12

Søhuset 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,20,26

Lejlighederne i:

Paris, London, Berlin og Prag

Alle uger bliver tildelt efter ansøgning.

Ansøgningsskema uge 1-24/2011 i Tidende nr. 7, der udkommer den 7. oktober 2010.

Ansøgningsfrist med morgenposten mandag den 1. november 2010 - tilsagn/afslag sendes

fredag den 5. november 2010.

Uge 25-52/2011 i Tidende nr. 9, der udkommer den 30. december 2010.

Du kan leje feriehus i hele

2011

Du kan leje feriehus efter

”først-til-mølle-princippet”.

Nogle uger kan ikke lejes,

fordi der er tilsyn/

håndværkere.

Hovedtildelingen ugerne 27-

32/2011 (begge uger incl.)

bliver tildelt efter ansøgning

(ansøgningsskema i bladet

december 2010).

København 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

Wildersgade*) 3,4,5,8,9,10,12, *) Weekenden i de nævnte uger er ledig (fredag kl. 14.00 – søndag kl. 22.00)

Wildersgade**) 8

**) I ferieperioderne prioriteres hele uger før weekend.

Wildersgade***)

***) Øvrige ledige hele uger kan lejes 3 uger før lejemålet.

17


Hist.com.POST

Hist.com.POST er

smånyt fra ind- og

udland.

Der er også plads

til din historie eller

noget, du bare lige

vil fortælle –

gerne med et foto.

Skriv, ring eller

mail – adresser

finder du på side

2.

Tomme

lommer

I USA kender de

det også: ingen

breve, ingen

indtægter...

18

Post-Expo 2010

I begyndelsen af oktober er der Post-

Expo 2010 i Bella Center i København.

Her bliver den nyeste postale

teknologi præsenteret for postselskaber

fra hele verden.

Det er det 14. arrangement af

slagsen. Post-Expo er en kombination

af udstilling og konference, hvor

omkring 200 leverandører af postal

teknologi fra hele verden præsenterer

det nyeste nye for postselskaberne.

www.cpl-expo.com/

40 års jubilæum

Steen Toft Jensen, faglig

sekreær i HK/Post &

Kommunikation, havde 40

års jubilæum i Post

Danmark den 16. august.

Tidende iler med et lidt

forsinket til lykke.

18

Bank på alle posthuse

De britiske posthuse (= postbutikker)

skal udføre enkle bankforretninger

for alle banker, hvis det

står til den nye britiske regering.

Kort sagt skal alle bankkunder

kunne hæve og indsætte penge og

tjekke deres bankkonto på det

nærmeste posthus.

Initiativet med ’minibanker’ er et

forsøg på at bremse den accelererende

lukning af posthuse i mindre bysamfund.

Regeringen vil kræve, at der bliver

adgang til alle bankkonti fra alle

11,500 posthuse.

Hovedparten af posthusene er en

skranke i en lokal forretning. Bankforretningerne

skal give flere kunder,

som så vil lægge lidt indkøb I

butikken.

Minibankerne vil være til stor glæde

Royal Mail får canadisk chef

Moya Greene overtog ledelsen af

det nationale britiske postselskab

Royal Mail i juli. Hun var indtil da

for pensionister og andre befolkningsgrupper,

som ikke kan eller vil

bruge netbanker og som derfor har

mange kilometer til nærmeste bank.

Tre af Storbritanniens største

banker HSBC, Royal Bank of

Scotland og Abbey er ikke uden

videre parate til at give adgang fra

posthusene, men regeringen vil lægge

pres på dem for at indgå en aftale.

Med regeringsskiftet hænger

fremskredne planer om at etablere en

egentlig statsejet postbank i en tynd

tråd. Tilhængerne af en statsejet

Postbank har dog ikke givet op. De

fastholder, at der er brug for konkurrence

til de etablerede banker og

peger på, at der er aktuelle planer om

at etablere en ny bank, Metro Bank,

for første gang i 100 år.

chef for det canadiske postvæsen,

Canada Post.

Moya Greene bliver den første

kvinde i spidsen for Royal Mail.

Udfordringerne er store. Royal

Mail har et stort underskud,

konkurrenterne tager deres bid af

kagen og det er svært at finansiere

befordringspligten.

Samtidig planlægger den nyvalgte

britiske regeringen delvis privatisering

af Royal Mail for at skaffe

nødvendig ny kapital til selskabet.


Tæt på medlemmerne

HK/Post & Kommunikation ved hvad der sker på din arbejdsplads

Tæt kontakt med det, der sker på arbejdspladserne, er

centralt for en fagforening.

Den kontakt har HK/Post & Kommunikation bla. via fem

interne udvalg. Her mødes lokale tillidsrepræsentanter med

afdelingsledelsen.

Udvalgets medlemmer fortæller, hvad der foregår helt

aktuelt. Der er mulighed for at stille spørgsmål og få dem

afklaret. Og ikke mindst er der mulighed for at udveksle

erfaringer.

De fire udvalg har netop fået nye medlemmer. Derfor får

du en oversigt, men kan i øvrigt se en opdateret oversigt på

www.hk.dk/post ved at klikke ind på ’din arbejdsplads’.

Koncernfunktioner m.v.

Service Center Kunde Øst:

Connie Lund

Service Center Kunde Vest:

Pia Kopietz

Service Center Personale Øst:

Winnie Dannef

Service Center Personale Vest:

Annette Nielsen

Service Center Debitor:

Birgit Jakobsen

Service Center Kreditor:

Gerda M Mathiasen

Indkøb:

Irene Zobbe

Intern Revision:

Karin Strømberg

Leasing A/S.:

Dorthe Malmborg

Facility Management:

Jytte Møller

Kommunikation:

Lisbeth Thye

Business Information Services:

Antoinette (Nette) Nygaaard

Distribution DIS)

Postområde København:

Hanne Sørensen

Postområde Ballerup-Lyngby:

Thomas Matthisen

Postområde Frederiksborg:

Erik K. Hansen

Postområde Taastrup:

Henrik Thomsen

Postområde Ringsted:

Afventer

Postområde Fyn:

Anne Skovhøj

Postområde Syd- og Sønderjylland:

Ulla Bonde Jensen

Postområde Midtjylland:

Lone Henriksen

Postområde Vestjylland:

Jens M Christensen

Postområde Østjylland:

Lillian Pedersen

Postområde Nordjylland:

Helle Christensen

Privatkunder (PK)

Privatkundeområde Øst:

Anita Sørensen

Bente Svendsen

Tommy Niebuhr

Anne-Dorte Schmidt Pedersen

Janne Schmidt

Privatkundeområde Vest:

Bente Jensen

Hans Worre Jensen

Birgitte Jespersen

Maibritt Dahlsen

Susanne Lund Olsen

Frimærker:

Kim Kristensen

Erhvervskunder (EK)

Storkundesalg:

Afventer

Salg Øst:

Michael S. N. Thaarup

Salg Vest:

Karin Lauritsen

Salg Vest:

Marianne Hovgaard

Logistik:

Bente B. Mikkelsen

Logistik-salg Vest:

Dorthe Ø. Troulsen

Produktion og Transport

(PRT)

International Postcenter:

René Madsen

Københavns Postcenter:

Annette Wittarp

Københavns Pakkecenter:

Annette R Michaelsen

Taulov Pakkecenter:

Karen Stenholt Nielsen

Brevproduktion Vest:

Jørgen Engberg

Produktions og Produktsupport:

Pernille Hebsgaard

Engineering:

Afventer

Transport:

Afventer

Møde i DIS-udvalget

19


RODEKASSEN

Rodekassen er

gratis for alle

medlemmer af

HK/Post &

Kommunikation.

Her kan du købe,

sælge, hilse, drille

og hvad du ellers

har lyst til

(næsten),

Rodekassen har

ultrakort deadline:

Ca. 10 dage efter

den normale

sidste frist på side

2 (ring evt. til

redaktøren).

20

Frankrig

Provence, Arles

(sydfrankrig).

Hyggelig lejlighed med stor solterrasse

i den gamle historiske bydel udlejes i

juli og august

Al comfort 4/6 personer 2900kr/uge

henvendelse e-mail :

vklargaard@gmail.com

Paris

Medlemstilbud - lejlighed i Paris

Lejlighed i Paris nær Pompidou

Centret udlejes på ugebasis!

Skal du holde en lille ferie i byernes

by, så er her et godt alternativ til

hotel.

Lejligheden ligger i Marais kvarteret/

3. arr. Det er ca. 250 meter fra

Pompidou Centret, og dermed i gåafstand

til de fleste af seværdighederne

i Paris.

Lejligheden er på 44 kvm, og består af

en stor stue og et mindre soveværelse.

I soveværelset er der en stor seng og

en hems til børnene, mens der i stuen

er en sovesofa. Så i alt kan I bo 6

personer i lejligheden (men ingen

husdyr). Lejligheden er fuldt møbleret.

I skal bare selv have sengelinned

og håndklæder med.

Den ligger på 4. sal.

Prisen er 3800,- kr. for en uge.

Lejeperioden er fra fredag kl. 14 til

fredag kl. 14.

Lejligheden udlejes via HK/Post &

Kommunikations feriehuse.

Ring på 3330 4221.

Låneforeningen

Alle ordinære medlemmer af HK/Post & Kommunikation

kan få markedets billigste lån i Tjenestemændenes

Låneforening.

Tjenestemændenes Låneforening tilbyder lån til

markedets laveste renter. Spørg din tillidsrepræsentant

om et ansøgningsskema. Du kan også ringe

(3330 4500) eller bestille online på www.hk.dk/

post.

Du skal være fyldt 20 år og skal have været ansat

i mindst 1 år.

På Låneforeningens http://www.tjlaan.dk/ kan du

læse mere. Her kan du også hente et ansøgningsskema

.. men HUSK - det skal sendes til HK/Post

& Kommunikation !

Udlånsrenten er p.t. 5,5 %.

20

Danmark

Østjylland

Als Odde

Luksusbjælkehus i Helberskov

Flot Bjælkesommerhus på 115 kvm

med en stor naturgrund på 1750 kvm

udlejes. Huset er fra 2006 og er

helårsisoleret.

Der er 3 soverum, stor køkken

afdeling i forbindelse med stuen, samt

et lækkert badeværelse med sauna,

spa og bruseniche. Derudover er der

en stor hems med god plads.

Til huset hører en carport samt et

legeområde med legehus, gynge og

trampolin.

Se priser og ledige uger på

www.bjaelkehus-udlejes.dk

Kontakt os fra hjemmesiden eller

direkte på telefon 60482824 eller

mail: Kjeld1@adr.dk

Sommerferie på Fyn?

Dejligt sommerhus med udsigt over

Nyborg Fjord og Storebæltsbroen

udlejes.

Huset indholder kombineret stue/

køkken, soveværelse med dobbeltseng,

køjerum med 2 køjer samt toilet/bad.

I anneks to enkeltsenge. Huset ligger

på en 600 m2 stor grund med

havemøbler, grill og sandkasse/gynge

til de mindste.

Pris fra 1.600 til 3.200 kr. pr. uge plus

forbrug. Se mere på

www.123hjemmeside.dk/

taarupstrand eller kontakt

Anne & Peder Klinge på telefon

65303008 eller 23240812 eller mail til

klinge.nyborg@pc.dk

Rønde/Djursland

2 store luksusferieboliger 275 og 350

m2 med plads til 20 pers. i hver.

Her er havudsigt og ca. 1 km. til

vandet.

Vi lejer også ud i weekends.

Har du fået lyst til at høre mere så kik

ind på

www.roendegaard.dk

eller kontakt os på tlf. 40203558

Hejlsminde/Sønderjylland

Hyggeligt 52m2 træsommerhus

udlejes. Huset er løbende renoveret og

fremtræder lyst og venligt.

Komb. stue/køkken, tv/parabol/

stereoanlæg/brændeovn/hjørnesofa

m.v. Vaskemaskine og microovn.

3 soverum (et med TV) I alt til 5

personer.

Fra udestuen kan udsigten nydes til

Lillebælt.

2 min. til stranden. 5 min. til indkøb,

restaurant og minivandland. 300 m. til

campingplads med

swimmingpool. Nyd også udsigten fra

de 80m2 træterrasse rundt om huset.

Steen Nielsen, Alpedalsvej 43 A,

6000 Kolding

Tlf. 75503764 -

Email: steen-alpe@stofanet.dk


Medlemstilbud:

Rodekassen

- nu også på www.hk.dk/post

Annoncer i Rodekassen finder du

også på HK/Post &

Kommunikations hjemmeside.

Her kan du ofte se dem, før du

kan læse dem i Tidende.

Du kan annoncere på

hjemmesiden på de samme

betingelser, som i papirTidende -

d.v.s. at annoncer er gratis for

medlemmer.

Klegod Søndervig

Hyggeligt sommerhus, totalt moderniseret

i år 2003/2004, udlejes hele året.

Huset ligger meget naturskønt og

ugenert tæt ved klit og lyng beplantning

og kun 8 min. gang til Vesterhavet,

tæt ved købmand, samt Put And

Take Fiskesø, og er derfor særdeles

velegnet til en familieferie med små

børn.

Huset er til 4 personer og indeholder

2 soveværelser med 2 senge.

I huset er der varmt vand, og det

opvarmes med el.

Huset indeholder kaffemaskine, elkedel,

vaskemaskine, brændeovn,

sauna, fjernsyn, CD/kassetteradio,

grill, havemøbler og liggestole, samt

stor træterrasse omkring hele huset

Ingen husdyr!

Ugepris: 1500.kr – 3175. kr excl.

forbrug

Birthe & Jørgen Eybye

tlf.97127877/22206541

Email yz4@post.dk

Thy og Blåvand

Ferielejligheder i Danmarks største

nationalpark Thy og i Blåvand.

Aggerhavn ferieby: Ferielejlighed til 5

personer. 3 soveværelser, stue

med åbent køkken og udgang til dejlig

terrasse. Fri adgang

til indendørs pool, sauna og bordtennis.

Blåvand: Lejlighed til 6 personer

fordelt på 3 soveværelser, stue og

åbent køkken, udgang til dejlig

terrasse og lille have. Fri adgang til

indendørs pool, spa og sauna.

Se evt. mere på www.mostgaard.dk

j.mostgaard@mail.dk

tlf. 86141782 og 40764995

Postpensionisternes klub for Storkøbenhavn

Bestyrelsen byder velkommen til

en ny sæson.

Husk vi mødes nu i Valby Kulturhus,

Valgårdsvej 4-8!

Tirsdag den 7. september kl. 10.00

starter vi sæsonen med at besøge

landbomuseet Lundekrog lige syd for

Lille Skensved. Her er udstillet gamle

håndværks-, landbrugs- og husholdningsmaskiner

fra 1840 til 1950. Det

bliver en hyggetur, hvor vi selv tager

madpakken – og eventuelt en ledsager

– med. Er vejret fint, er der plads ude

og er vejret dårligt, er der plads inde.

Klubben sørger for service og

drikkevarer.

Efter frokost er der en kop kaffe med

’hundekiks’.

Vi mødes på Lyshøjgårdsvej ved

Valby Station. Vi kører kl. 10.00 og er

tilbage klokken 15.00. Prisen bliver

kun 100 kr pr. person. Tilmelding på

tlf 4494 8169 senest fredag den 3.

september, som også er sidste frist

for afbud.

Fritidsjob

Forsikringstillidsmand

- et attraktivt fritidsjob.

De fleste af HK/Post & Kommunikations medlemmer

har én eller flere forsikringer i Tjenestemændenes

Forsikring.

Tjenestemændenes Forsikring har 75 forsikringstillidsmænd

fordelt over hele landet. De betjener

medlemmer af alle de organisationer som Tjenestemændenes

Forsikring har aftale med.

Du kan blive én af dem.

Læs mere på www.hk.dk/post (> medlemstilbud >

Tjenestemændenes Forsikring > Fritidsjob)

Tirsdag den 28. september kl. 15.00

vil forhenværende kriminalinspektør

Jørn Moos fortælle os om

Blekingegadebandens ’bedrifter’.

Jørn Moos er kendt for sin rolle i

opklaringen af sagen og for sine bøger

om denne. Røverierne gik som

bekendt ud over flere posthuse – bl.a.

Købmagergade. Sagen bliver ved med

at blive taget op, så det er et interessant

emne at høre om.

Onsdag den 6. oktober kl. 10.45 vil

vi forsøge at gennemføre turen til

Metroens værksteder og kontrolcenter,

som vi måtte aflyse i februar

på grund af snestorm. Bagefter går vi

samlet over i Fields og spiser en

hakkebøf.

Vi mødes ved metrostation Ørestad

og går ned til værkstederne.

Der kan deltage 20 personer så førsttil-mølle-princippet

gælder.

Prisen for besøg, mad og en øl eller

vand til denne er 80 kr.

Tilmelding på tlf. 4494 8169, Sidste

frist for evt. afbud er fredag den 1.

oktober til samme telefonnummer.

Annoncer:

Mail til

tidende@oncable.dk,

send et brev .. eller

ring 8627 9152.

21


22

F@gposten

Nyt fra sekretariat, afdelingsbestyrelse & udvalg

Information

HuskeBoxen

0-dage (arbejdsfri dage)

Post Danmark og Leasing:

Begrebet 0-dage bruges i forbindelse

med deltidsansatte, som har brug for

arbejdsfri dage for at holde deres

beskæftigelsesgrad i en normperiode.

En 0-dag er en arbejdsdag på 0 timer,

der tælles med i normen. Det skal

derfor af tjenesteplanerne/bemandingsplanerne

fremgå hvilke dage, der

er fridage og hvilke dage, der er 0dage.

Ifølge lokalaftale nr. 9 Arbejdstid §13

må en 0-dag kun undtagelsesvis

inddrages:

Det henstilles, at medarbejdere, hvis

tjeneste er fordelt på et færre antal

arbejdsdage end for fuldtidsbeskæftigede,

så der udover ordinære ugentlige

fridage indgår arbejdsfri dage (0-dage),

kun undtagelsesvis tilkaldes på

sådanne dage.

Man står ikke til rådighed for

arbejdspladsen på en 0-dag. En 0-dag

svarer til en fridag, men der gives dog

ikke kompensation, hvis en 0-dag

undtagelsesvis (og ’undtagelsesvis’

skal opfattes helt bogstaveligt!) må

inddrages.

Hvis det er aftalt eller bestemt, at en

0-dag altid falder på en bestemt

ugedag, så vil man ikke have ret til en

ekstrafridag i forbindelse med, at en

skævhelligdag falder på denne dag.

Eks.: Hvis man altid har en 0-dag på

en mandag, så har man ikke krav på

en ny fridag 2. påskedag, 2.pinsedag,

eller hvis 1. – 2. juledag eller nytårsdag

falder på en mandag.

Kørepenge

2010

22

Opsat pension

Du får din opsatte pension udbetalt,

når du fylder 65 år. Hvis din pension

er registreret i Økonomistyrelsen, vil

du få besked om udbetalingen senest

14. dage før første udbetaling.

Du kan også vælge at få din pension

udbetalt, fra du fylder 60 år, hvis du

er født efter 30. juni 1944.

Din pension kan tidligst blive

udbetalt fra den 1. i måneden efter, at

du skriftligt har bedt om at få den

udbetalt.

Sygdom

Du kan få den opsatte pension

udbetalt af på grund af sygdom, hvis

din erhvervsevne er nedsat til

halvdelen eller derunder. Hvis du

mener, at du opfylder det krav, skal

du kontakte Personalestyrelsen

og sende de nødvendige lægelige

oplysninger til brug for Helbredsnævnets

vurdering af din erhvervsevne.

Opsat pension og

kontraktansættelse

Den opsatte pension bliver udbetalt

fra den 1. i måneden efter du søgt om

den. For de fleste ansatte i Post

Danmark går det af sig selv (de får en

vejledning i forbindelse med pensioneringen)

- men ikke for kontraktansatte.

Den opsatte pension er ikke

en del af vilkårene ved kontraktansættelse

- de skal selv tage et

initiativ.

Hvis du er født efter 30. juni 1944

kan du få din opsatte pension

udbetalt når du fylder 60 år (du skal

være opmærksom på at der sker et

fradrag i pensionen).

Du skriver blot en ansøgning om at få

udbetalt din opsatte pension til:

Økonomistyrelsen, Landgreven 4,

Postboks 2193 · 1017 København K.

Bordet fanger - hverken Post

Danmark eller Personalestyrelsen

(Finansministeriet) har lovmæssig

mulighed for at udbetale med

tilbagevirkende kraft.

Kontakt: pension@oes.dk

Frivillig fratræden

Reglerne om afregning af tilgodehavende særlige feriedage i forbindelse med

frivillig fratræden:

Tidspunktet for afholdelse af særlige feriedage skal aftales mellem ledelsen

og den enkelte medarbejder. Ledelsen kan således ikke pålægge medarbejderen

at holde særlige feriedage.

Det vil sige, at du ikke er forpligtiget til at afvikle dine særlige feriedage i

forbindelse med frivillig fratræden.

Ledelsen kan ikke beslutte, at du skal afvikle dine særlige feriedage i

forbindelse med frivillig fratræden.

Særlige feriedage godtgøres kontant direkte til medarbejderen efter de

almindelige regler om godtgørelse ved fratræden. Fratrædelsesårsag er uden

betydning.

Såfremt der ikke indgås aftale om afvikling, skal du have dem udbetalt ved

fratræden.

Satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil i 2010:

Skattefri kørselsgodtgørelse i egen bil - kørsel til og med 20.000 km: 3,56 kr.pr. km.

Skattefri kørselsgodtgørelse i egen bil - kørsel over 20.000 km: 1,90 kr. pr. km.

(OBS: den høje sats kun efter særlig kørselsbemyndigelse fra din chef).

Kørsel ud over 20.000 km: 1,90 kr. pr. km


Jubilæer 2010

Navne på medlemmer, der har

jubilæum i 2010, er tidligere bragt i

Tidende. HK/Post & kommunikation

får oplysningerne fra arbejdspladserne,

men nogle kom ikke med

i første omgang:

Kontorassistent Lene Nielsen har

40 års jubilæum den 1. august

2010.

Lykke Madsen, Værløse Postbutik,

har 40 års jubilæum den 1.

november 2010.

BIS i afdelingsbestyrelsen

Bis (Koncernfunktioner) har udskilt

udviklingssektionen.

Den nyvalgte fællestillidsrepræsentant

i BIS, Antoinette S. Nygaard, vil

indtil næste valg til afdelingsbestyrelsen

i begyndelsen af 2011

deltage i afdelingsbestyrelsens møder

som observatør med fuld taleret.

Afdelingsbestyrelsens beslutning

skal ses i lyset af det antal medlemmer

Antoinette S. Nygaard repræsenterer

og at Posten Norden har planer

om at inden for en kort periode at

lave et joint venture partnerskab med

en anden ekstern leverandør.

Husk at ændre

HK/Post & Kommunikation får ikke

automatisk ændringer i dit navn, din

adresse og/eller din arbejdsplads.

Det er derfor vigtigt, at du giver os

besked.

Det kan ske fra hjemmesiden

www.hk.dk/post (on-line service), via

e-mail: post_postdanmark@hk.dk

eller telefon 3330 4500.

HK/Post &

Kommunikation

markerer

såvel ordinære

som ekstraordinære medlemmer i

arbejdes 25, 40 og 50 års

(arbejds)jubilæum. Den konkrete

markering (gave(r)) besluttes af

sekretariatet. Regionen/Chefkredsen

har ansvaret for HK/Post

& Kommunikations repræsentation

i forbindelse med markeringen. HK/

Post & Kommunikation markerer

ikke andet f.eks. medlemskab af

HK.

Nyt timetal?

HK/Post & Kommunikation får ikke

automatisk oplyst, hvis du flere eller

færre timer. Du skal selv være

opmærksom på, om du betaler det

rigtige kontingent (fuld tid/15-30

timer/under 15 timer).

Du kan få kontingentet ændret

fremadrettet, men der sker ingen

tilbagebetaling.

Du skal ringe til HK/Post & Kommunikation

på tlf. 3330 4500 og

rekvirere en blanket til ændringen.

Du kan også sende en mail til

post_postdanmark@hk.dk eller bruge

online-service på www.hk.dk/post.

Husk også at meddele din A-kasse,

hvis du ændrer timetal!

Kroner i kassen

Et medlem i Odense (Postområde

Fyn) gav Erhvervskunder

et tip. Det blev til tre

kontrakter om udkørsel af

post og en ny årlig omsætning

til Post Danmark på

30.000 kroner.

Med den fine indsats blev

medlemmet og Postområde Fyn månedens vinder af

DIS konkurrencen Kroner I Kassen.

Præmien var et éngangsvederlag på 3.000 kroner.

Resultatet glæder næstformand Eigil Johannesen. Og

det gør éngangsvederlaget også:

- HK/Post & Kommunikation noterer med tilfredshed,

at DIS aktivt anvender lønsystemets muligheder

til at understøtte den forretningsmæssige udvikling.

www.hk.dk/post

Aktuelle nyheder fra din fagforening,

din region og om arbejdspladserne.

Nyheder.

Medlemstilbud.

Løn og overenskomst.

Din arbejdsplads.

On-line service.

Og meget mere …

23


Id nr 42374

Hundredetusinder af kroner har Anita fundet til

medlemmer (læs inde i bladet). Og som hun

selv siger – det er kun et spørgsmål om at

kende et par sider i overenskomsten

(lokalaftalen).

Det er selvfølgelig heldigt for de medlemmer,

der har fået det, de faktisk skulle ha’ haft, at

de har valgt at betale kontingent til en rigtig

fagforening. Kun den fagforening der har

forhandlet aftalerne med arbejdsgiveren kender

dem ud og ind og kan slå ned på eventuelle

fejl.

Havde det ikke været for Anita, var fejlene

måske aldrig blevet opdaget og medlemmerne

havde mistet tusindvis af lønkroner og

pensionskroner.

Det burde ikke være nødvendigt – men tjek nu

alligevel for en sikkerheds skyld din næste

lønseddel. Er det for svært, så kontakt din

tillidsrepræsentant – hvis du altså er medlem.

Anita skal ha’ ros og du får så lige en

opfordring, der kan blive penge værd:

Tjek din lønseddel! Tillid er godt nok, men

kontrol kan være bedre....

Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at Post

Danmark bevidst snyder på vægten. Slet ikke!

Problemet er ‘bare’, at for mange chefer og

ledere simpelthen ikke har respekt for, at

lokalaftalen er et must at kende – også når det

er til medarbejdernes fordel. Helt på linje med

alt det andet en chef/leder skal sætte sig ind i.

Måske skulle en chefaspirant frem over testes

på sit kendskab til overenskomst og aftaler ..

eller det kunne være tvungen godnatlæsning

med efterfølgende eksaminering af

tillidsrepræsentanten.

Postmysterie

Det sker af og til, at et eksemplar af Tidende

havner et helt andet sted end planlagt. I juli

havnede et eksemplar således hos hr.

Christensen i Terndrup, som absolut ikke har

relationer til HK. Et tjek i vore egne

databaser viste at bladet rettelig skulle til et

kvindeligt medlem i Nærum. Det var også

den oplysning Post Danmark havde fået. Men

et eller andet sted under processen, har

’systemet’ så konkluderet, at modtageren

retteligen boede i Terndrup og ændret

adressen.

Så hvis du ikke modtager Tidende kan det

meget vel skyldes en edb-nisse…

Verdens mindste post’væsen’

Et meget lille brev eller en meget lille pakke.

Det er tilbuddet fra Verdens mindste postvæsen’.

Worlds Smallest

Post Service

(WSPS) har

hjemsted i Oakland,

Californien.

Firmaet leverer

verdens mindste breve og pakker. Brevenes

format er ca. 2,5 x 3,8 cm. Ta’r du

turen til USA kan du få dit brev

håndskrevet, bestiller du online

bliver det printet.

Brevene bliver forsynet med

segl.

Det siger sig selv, at så små breve ikke kan

sendes. De bliver i stedet leveret i en

forseglet pose med tilhørende lup.

Selvfølgelig tilbyder WSPS også verdens

mindste pakker.

Er du i Oakland kan du måske finde selveste

chefen for WSPS, Lea Redmond i gang med

at håndskrive breve..

http://www.leafcutterdesigns.com/

More magazines by this user
Similar magazines