Protokol Ekstraordinær kongres og a-kasse delegeretmøde - HK

hk.dk

Protokol Ekstraordinær kongres og a-kasse delegeretmøde - HK

Protokol

Ekstraordinær

kongres og a-kasse

delegeretmøde

Den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København


INDHOLDSFORTEGNELSE

HK’s Ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Velkomst............................................................................................................................................. 5

Pkt. 1 Valg af dirigenter .................................................................................................................... 6

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden .................................................................................................... 9

Pkt. 3 Godkendelse af mandater ...................................................................................................... 9

Pkt. 4 Forslag til forretningsorden ................................................................................................... 12

Pkt. 5 Valg af kongressens tillidsrepræsentanter ........................................................................... 12

Pkt. 6 Forelæggelse af forslag til tilpasning af HK’s organisation

til fremtidens udfordringer: Nyt HK (”Pakken)...................................................................... 13

Pkt. 7 Behandling af forslag om enhedskontingent........................................................................ 49

Pkt. 8 Behandling af forslag om nyt HK........................................................................................... 85

Pkt. 8a Fælles mål og prioriteringer – 4 årigt målprogram og årlige handlingsplaner ...... 85

Pkt. 8d Afdelingsstrukturen – sammenlægning af lokale HK-afdelinger............................. 88

Pkt. 8b Ændret sammensætning af forretningsudvalget...................................................... 119

Pkt. 8c Ændret sammensætning af hovedbestyrelsen .......................................................... 127

Pkt. 8e Demokratistrukturen i forhold til hyppighed, deltagerantal m.v. ........................... 131

Pkt. 9 Afslutning ................................................................................................................................ 145

Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse den 10. juni 2007

Velkomst............................................................................................................................................. 151

Pkt. 1 Valg af dirigenter .................................................................................................................... 152

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden .................................................................................................... 153

Pkt. 3 Godkendelse af mandater ...................................................................................................... 153

Pkt. 4 Forslag til forretningsorden ................................................................................................... 154

Pkt. 5 Valg af delegeretmødets tillidsrepræsentanter .................................................................... 155

Pkt. 6 Forelæggelse af forslag til ny struktur for HK’s arbejdsløshedskasse,

herunder orientering om valg af bestyrelse ......................................................................... 156

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag............................................................................................ 156

Pkt. 8 Afslutning ................................................................................................................................ 164


Protokol

HK/Danmark

Ekstraordinær

Kongres

Den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København


VELKOMST

HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Dørene åbnedes kl. 10.00, hvor Nis P. underholdte, mens kongressens deltagere fandt deres pladser.

Kl. 10.30 bød forbundsformand John Dahl velkommen:

- Kære delegerede. Kære gæster og tilhørere. Rigtig hjerteligt velkommen til vores ekstraordinære

kongres.

En kongres, hvor vi skal skabe rammerne for et nyt HK. Et moderne HK, som kan og vil varetage

medlemmernes interesser. Et HK, hvor vi i fællesskab skal styrke værdi og muligheder i hvert enkelt

medlems arbejdsliv. Et skarpere HK, hvor der er lagt op til færre og større afdelinger, færre,

men bedre serviceydelser og ikke uvæsentligt: Et HK, der kan drives billigere, end vi gør det i dag.

Vi har ikke noget valg. For hvis vi ikke ændrer vores organisation, ja, så vil medlemmerne bestemme

for os.

Lad mig kort ridse situationen op:

Da vi sagde farvel til hinanden efter strukturkongressen i 2003 i Bella Centret, havde vi 367.460

medlemmer. I dag, hvor vi er samlet for at skabe et nyt HK, kan vi konstatere, at vi her i salen repræsenterer

339.395 medlemmer. Med andre ord: På cirka fire år har vi sagt farvel til 28.065 medlemmer.

Det er en tilbagegang på godt syv procent. I gennemsnit har vi haft et fald i medlemstallet

på 19 medlemmer om dagen i de sidste fire år. I runde tal betyder det, at vi har mistet årlige kontingentindtægter

svarende til ca. 29 mio. kr. Og indtil videre ser det ud til, at vi i hvert fald mister

4-5 procent om året i de kommende år.

De af jer, som også deltog i strukturkongressen i 2003, vil sikkert huske, at jeg også den gang

slog fast, at det var nødvendigt at finde nye måder at arbejde sammen på. At det var nødvendigt at

skabe et nyt forbund.

Allerede den gang kunne vi se, at det var svært at overbevise de unge om nødvendigheden af at

være medlem af en fagforening. Vi kunne også se, at mange i dag uddanner sig på andre områder

end de traditionelle HK-uddannelser. Og at de derfor også melder sig ind i andre fagforeninger

end HK. Disse tendenser er forstærket siden 2003 – og vil givetvis fortsætte i de kommende år.

Siden hen har vi kunnet konstatere, at bortfaldet af eksklusiv-aftalerne har haft en negativ effekt.

Især i forhold til HK HANDELs medlemmer.

Derfor er det en alvorlig situation, vi befinder os i. Og det er tvingende nødvendigt, at vi forsøger

at ændre HK, så vi har de rigtige tilbud til medlemmerne - og ikke mindst de rigtige tilbud til de

uorganiserede.

Men selv om situationen er alvorlig, så er den bestemt ikke umulig:

Men med en lettere omskrivning af et gammelt Winston Churchill-citat kan man sige, at dette ikke

er tiden til lette løsninger og behagesyge, men til at vise mod og udholdenhed.

Vi står faktisk med en enestående chance for at skabe et nyt forbund, som vil være i stand til at

løfte opgaven og professionelt tage vare på medlemmernes interesser. Vi skal endnu tættere på

det enkelte medlem – og helst være til stede helt ude på arbejdspladserne med endnu stærkere og

endnu bedre uddannede tillidsrepræsentanter. Det kræver, at vi i fællesskab rykker tættere sammen

for at kunne levere varen.

Vi skal gribe chancen, så vi i morgen kan få succes. Vi skal have stoppet medlemsflugten. Vi skal

vise, at vi kan tiltrække nye medlemmer. Og vi skal ikke mindst gøre det billigere.

Protokol

Side 5


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Vi vil gå langt for også at kunne matche konkurrencen fra de foreninger og forretninger, der går

på strandhugst blandt vores medlemmer. Se det er det, der er udfordringen.

I godt et år har vi nu arbejdet på at skabe de forslag til et nyt HK, som vi skal træffe beslutning om

i dag. Jeg vil gerne – inden vi for alvor går i gang med at drøfte forslaget til et nyt HK – takke de

mange i HK, som har lagt mange kræfter i arbejdet. Hovedbestyrelsen, som har deltaget i arbejdet

med at udvikle den strategi og de visioner, som det ny HK skal bygge på. Det har været et spændende

arbejde, som har vist, at der er en stor idérigdom i vores forbund.

Jeg vil også gerne takke de mange medarbejdere, der engageret og dygtigt har deltaget i de forskellige

projektgrupper. De har leveret et fremragende, professionelt stykke arbejde, som kun kan

aftvinge stor respekt. Og sidst – men bestemt ikke mindst – vil jeg gerne rette en stor tak til alle

medarbejdere i forbundshuset og afdelingerne. Trods udsigten til, at strategiprojektet vil føre til,

at vi bliver færre ansatte i fremtiden, er det min bestemte oplevelse, at alle har ønsket at deltage i

arbejdet med at skabe et nyt HK.

I kraft af undersøgelser, analyser og workshopper har medarbejderne fået en naturlig indflydelse

på mange af de forslag, vi i dag skal drøfte. Naturligvis har mange også givet udtryk for en vis

bekymring for fremtiden. Især én bekymring har måske været gennemgående: Mange medarbejdere

har fra starten været usikre på, om forbundets politikere nu var opgaven voksne. At man nu var

i stand til at træffe tilstrækkeligt vidtgående beslutninger, så vi reelt havde chancen for at skabe et

nyt slagkraftigt og levedygtigt HK.

Vi – det vil sige hovedbestyrelsen – fremlægger i dag en række forslag, som vil være fundamentet

for et nyt HK. Et skarpere HK, der med fokus på fælles løsninger, vil arbejde for at skabe styrke,

værdi og mulighed for medlemmerne. Et HK med fælles værdier og fælles mål.

Og kære delegerede – det er jeres opgave i dag at vise, at HK er tilstrækkelig modig til at træffe de

rigtige beslutninger. Og dermed gøre de mange bekymringer om vores handlekraft til skamme.

Rigtig hjerteligt velkommen til HK’s ekstraordinære kongres.

Vi skal bygge et nyt forbund i dag. Det betyder ikke, at vi skal skrotte alt det gamle. Det skal vi

bestemt ikke. Vi har en stolt historie – og stærke rødder. Det skal vi bære med over i det ny HK.

Traditioner er med til at skabe tryghed midt i al forandringen. Derfor vil jeg bede Nis P. om at indtage

pladsen ved klaveret og spille for, så vi sammen kan synge ”Når jeg ser et rødt flag smælde”.

Kongressens deltagere rejste sig og sang herefter ”Når jeg ser et rødt flag smælde”.

John Dahl takkede Nis P. for musikken, og gik herefter over til dagsordenens punkt 1.

PKT. 1 VALG AF DIRIGENTER

Protokol

Side 6

Kl. 10.45

John Dahl indstillede på hovedbestyrelsens vegne følgende til valg som kongressens dirigenter:

delegeretnr. 210 Karin Østerby, HK/MidtVest Kommunal

delegeretnr. 120 Lizette Risgaard, HK/Service København

delegeretnr. 345 Finn Rønhøj, HK/Sydvestjylland Kommunal

Disse blev valgt.

Herefter overtog dirigenterne ledelsen af mødet.


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Dirigent Karin Østerby takkede på dirigenternes vegne for valget, og lovede, at dirigenterne ville

gøre deres bedste for, at kongressen blev afviklet på en god og ordentlig måde.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære kongres var forvarslet den 16. januar 2007. Dagsordenen

er vedtaget den 12. marts 2007, og samme er ændret og endelig besluttet på hovedbestyrelsens

møde den 3. maj 2007, og senere udsendt i kongresmappen den 7. maj 2007.

Den ekstraordinære kongres er således lovligt indvarslet efter lovenes § 15, stk. 3, der fastslår, at

ekstraordinær kongres skal varsles med mindst 1 måned og indeholde motiveret dagsorden.

Dirigenten ønskede at høre, om der var bemærkninger hertil.

Delegeretnr. 255 Ane Mette Skjøth, HK/Nordjylland Privat

- Jeg er skuffet over den motiverede dagsorden, der er fremsat af hovedbestyrelsen til denne ekstraordinære

kongres. Det er en motiveret dagsorden, det har jeg fået besked på, så der kan ikke

ændres på den. Og jeg har slået op i ordbogen og set, at det, at en dagsorden er motiveret, betyder,

at den er begrundet. Begrundet i hvad? I de forandringer, der skal ske, går jeg ud fra. Tilpasning

af HK, punkt 6 er kun til drøftelse. Jeg havde ønsket et oplæg, som kongressen kunne diskutere,

inden beslutningen blev truffet. Til punkt 7, enhedskontingent. Det spørgsmål er diskuteret

for ikke så lang tid siden. Det kan rigtig sætte følelserne i gang, så alle væbner sig til den diskussion

i stedet for at fokusere på det, vi står overfor: De vigtigste politiske beslutninger i årtier. Til

punkt 8 kunne jeg ønske mig, at når man så på HK’s ledelse i sparetider, havde man overvejet, om

én næstformand var nok. Jeg har fået besked på, at det forslag kan fremsættes i 2009. Tak for det.

Hvis man siger, at man kunne foreslå noget, kunne man tage enhedskontingent efter de vigtige

beslutninger. Tak for ordet.

Delegeretnr. 123 Jakob Nerup, HK/Service København

- Jeg vil gerne følge op på det, kollegaen sagde. Jeg har stillet forslag til proceduren, som hedder:

”Kongressens diskussioner af dagsordenens punkt 6 afsluttes med en vejledende afstemning om

oplægget til et nyt HK.”

Det er ud fra den enkle betragtning, at vi ikke er hidkaldt blot for at ændre paragraffer, men vel

også for at tilkendegive om vi synes, at det nye fundament for udviklingen af vores forbund i fremtiden,

skal have en tilkendegivelse fra os, der er delegerede. Det er sådan set kun hovedbestyrelsen,

der har diskuteret og vedtaget hele det fundament af ikke bare de strukturelle, men også de

ting man synes, skal til for at give vores forbund en fremtid.

På den baggrund synes jeg, at der er behov for, at vi som delegerede får lejlighed til, ikke blot at

drøfte det, men også at tilkendegive om vi synes, at fundamentet er stærkt nok, og om retningen i

det er rigtig.

Jeg tror også, at forbundets ledelse, hovedbestyrelsen, har brug for at vide, at de har et tillidsvotum

til udgangspunktet for det fremtidige arbejde frem mod næste kongres, hvor vi kan diskutere

indholdet mere præcist. Derfor mit forslag om, at vi tager en vejledende afstemning, når vi

har afsluttet drøftelserne af punkt 6, så et nyt HK kan få vores stemmer. Eller, hvis vi skulle stemme

anderledes og være imod, at det får de stemmer med på vejen.

Protokol

Side 7


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Dirigent Finn Rønhøj tog ordet:

- Vi skal lige for god ordens skyld have fat i, hvor det er, vi er i dagsordenen. Foreløbig var det den

tilkendegivelse, der skulle gives fra salen af, hvorvidt indvarslingen af den ekstraordinære kongres

var i orden. Indholdet af dagsordenen kommer vi til under det næste punkt, godkendelse af dagorden.

Så vi vil godt bede om, at vi hjælper hinanden med ikke at blande tingene unødigt. Så vi vil

fra dirigenternes side tillade os at vende tilbage til selve indvarslingen af kongressen og lovligheden

heraf. Og så vender vi tilbage til dagsordenen bagefter.

Dirigent Karin Østerby overtog igen ledelsen af mødet:

- Jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at der er rygeforbud i salen, men at der selvfølgelig vil

blive afholdt pauser. Og mobiltelefoner skal være slukkede i salen under hele kongressen.

Jeg skal også for en god ordens skyld sige, at kongressen vil blive web-casted. Det vil sige, at der

er opsat kameraer i salen, som optager, hvad der sker fra talerstolen og udsender billeder til HK’s

hjemmeside på internettet. Desuden vil der blive udarbejdet en elektronisk og en skriftlig beslutningsprotokol

fra lørdag og søndag. Protokollen lægges på nettet søndag eftermiddag.

De delegerede kan komme med bemærkninger til beslutningsprotokollen senest den 26. juni til

Gert Skov i Forbundssekretariatet. Der vil snarrest herefter blive udarbejdet en kongresprotokol,

som kan rekvireres i den lokale HK-afdeling. Den vil også kunne findes på HK’s internet og intranet.

I den omdelte plasticmappe på jeres borde skulle ligge et blåt stemmekort til afstemning ved

håndsoprækning. Der ligger jeg-begærer-ordet sedler, som skal udfyldes og afleveres ved dirigentbordet,

hvis man ønsker ordet. Det skal udfyldes tydeligt med navn og delegeretnummer. Der

ligger to sæt stemmesedler, en med 7-15 og en med p-y, som vi skal bruge ved skriftlige afstemning.

Der er en endvidere omdelt indkomne forslag med HB-indstillinger på. Jeg skal gøre opmærksom

på, at ved skriftlige afstemning skal bordtællerne samle stemmesedlerne sammen fra hver enkelt

delegerede, så det sikre, at der fra hver delegerede kun afleveres én stemmeseddel.

Og så skal jeg lige huske at spørge, om I alle har været forbi indtjekningsbordet, så I er blevet registreret

som mødt. Ellers har I lige en chance for at nå det nu.

Der er også uddelt andre ting. Der er en del materiale, som ligger på bordene:

• Erstatningsbilag til kongresmappens fane 11. Det er bilagene: Delegerede, forbundskongressen

• Erstatningsbilag til kongresmappens fane 11 Det er bilagene: Kongresdelegerede ny struktur

HK/Privat København er opdelt som følger

• Hjælpesekretærer til stemmeudvalget

• Oversigt over hvor de forskellige afdelinger skal spise (frokostbilag)

• Lovforslag

• Almindelige forslag

• Strategiprojektet Nyt HK – Økonomiske konsekvenser

• Ændringsforslag til afdelingslovenes § 16a

• Oversigt over bordoptællere

• Oversigt over stemmeudvalg

• Udskiftningsliste til HK’s ekstraordinære kongres

• Dagsordenens punkt 7 – forslag om enhedskontingent. Der ligger desuden et forslag:

- Et flertal i hovedbestyrelsen indstiller forslag om tilføjelse til hovedbestyrelsens forslag

F1 om enhedskontingent

Protokol

Side 8


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

• Dagsordenens punkt 7 – også om enhedskontingent

- Et flertal i hovedbestyrelsen indstiller ændringsforslag til hovedbestyrelsens indstilling

om enhedskontingent samt ændringsforslag til HK’s love i relation til enhedskontingent.

Det var alt det materiale, som ligger hos jer.

Så skal jeg for en god ordens skyld konstatere, at der var ingen, der havde bemærkninger til selve

indvarslingen af den ekstraordinære kongres.

PKT. 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dirigent Karin Østerby:

- Vi går over til den motiverede dagsorden, som lyder sådan:

1. Valg af dirigenter

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af mandater

4. Forslag til forretningsorden

5. Valg af kongressens tillidsrepræsentanter

6. Forelæggelse af forslag til tilpasning af HK’s organisation til fremtidens

udfordringer: Nyt HK (”Pakken”)

7. Behandling af forslag om enhedskontingent

8. Behandling af forslag om nyt HK

8a. Fælles mål og prioriteringer – 4-årigt målprogram og årlige handlings-

planer

8b. Ændret sammensætning af forretningsudvalget

8c. Ændret sammensætning af hovedbestyrelsen

8d. Afdelingsstrukturen – sammenlægning af lokale HK-afdelinger

8e. Demokratistrukturen i forhold til hyppighed, deltagerantal m.v.

9. Afslutning

Protokol

Side 9

Kl. 11.00

- Jeg skal for god orden skyld oplyse, at den ekstraordinære kongres er indkaldt med en motiveret

dagsorden, og at der kun kan stilles forslag i forhold til den. Samtidig vil jeg gerne meddele, at vi

som dirigenter mener, at punkt 8d skal behandles lige efter punkt 8a, da afdelingsstrukturen er en

forudsætning for sammensætningen af forretningsudvalg og hovedbestyrelse, sådan som forslagene

er formuleret.

Jeg skal herefter høre, om der er kommentarer til dagsordenen. Det lader ikke til at være tilfældet.

Så stemmer vi med det blå stemmekort.

Dagsordenen blev godkendt, således at pkt. 8d behandledes efter pkt. 8 a.

PKT. 3 GODKENDELSE AF MANDATER

Kl. 11.05

Dirigent Karin Østerby sagde:

Der ligger en liste over udskiftning af delegerede, der er skiftet ud i forhold til det udsendte materiale.

Den skulle ligge på bordene.


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Udgår I stedet deltager

Djursland-Kronjylland, HANDEL:

046 Tina Steen

Viborg-Skive-Nykøbing, HANDEL:

421 Britt Hendriksen

København, Stat:

160 Benthe Lindevang

Østjylland, Kommunal:

446 Jørgen Madsen

Østjylland, Stat:

479 Lars Gruhn

MidtVest, HANDEL:

216 Sonja Klaris

Østjylland, Privat:

464 Bjarne Johansen

Midt, Privat:

192 Lone Schlosser Nielsen

København, Stat:

146 Tine Erecius

Næstved-Slagelse, Privat:

295 Lilly Buchardt

København, Service:

119 John Mejdahl Jeppesen

Storstrøm, HANDEL:

322 Hanne Brix Hansen

MidtVest, Stat:

225 Kirsten Kanstrup

Landsforening Lageransatte:

068 Henrik Larsen

Nordjylland, Kommunal:

237 Poul Graugaard

Sektorbestyrelsesmedlem, HANDEL:

75 Margit Betzer

København, HANDEL:

74 Pernille Lionborg

Djursland-Kronjylland, HANDEL:

046 Ingen

Viborg-Skive-Nykøbing, HANDEL:

421 Herdis Sørensen

København, Stat:

160 Rita Lintner

Østjylland, Kommunal:

446 Hans-Henrik Hansen

Østjylland, Stat:

479 Marianne Nuur

MidtVest, HANDEL:

216 Ingen

Østjylland, Privat:

464 Torben Thomassen

Midt, Privat:

192 Carsten Carstensen

København, Stat:

146 Anne Bille

Næstved-Slagelse, Privat:

295 Ingrid Eyjolfson Nielsen

København, Service:

119 Kim Schilling Hansen

Storstrøm, HANDEL:

322 Bettina Jørgensen

MidtVest, Stat:

225 Anne Haskø

Landsforening Lageransatte:

068 Henning Bredahl Vangaard

Nordjylland, Kommunal:

237 Christian Andersen

Sektorbestyrelsesmedlem, HANDEL:

75 Ingen

København, HANDEL:

74 Brian Petersen

Protokol

Side 10


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Udgår I stedet deltager

Sektorbestyrelsesmedlem, Stat:

284 Ole Danborg – kommer efter

frokost lørdag

HB

201 Marianne Ellehauge Andersen -

Afbud

Østjylland, Kommunal:

368 Birte Geertsen

Pga. forkert afdeling

Østjylland, Kommunal:

379 Mogens Dam Jepsen

Pga. forkert afdeling

Sektorbestyrelsesmedlem, Midt - Stat:

199 Marianne Petersen

Pga. forkert afdeling

Sydøstjylland, Privat:

373 Lis Sørensen

Sydøstjylland, Kommunal:

371 Aziza Pia Hermanstad

Østjylland, Kommunal:

449 Barbara Bech Nielsen

København, Privat:

124 Torben Fog

Sønderjylland, Kommunal:

368 Birte Geertsen

Sønderjylland, Kommunal:

379 Mogens Dam Jepsen

Sektorbestyrelsesmedlem, Sydøstjylland –

Stat:

199 Marianne Petersen

Sydøstjylland, Privat:

373 Ingen

Sydøstjylland, Kommunal:

371 Lilly Susanne Dolleris

Østjylland, Kommunal:

449 Ingen

København, Privat:

124 Lisbeth Lundbergh

Næstformand Mette Kindberg, formand for mandatudvalget:

- Jeg vil også gerne starte med at byde alle velkommen til kongressen. Det er sådan, at alle afdelinger

har tilmeldt delegerede til kongressen.

Afdelingerne Sydøstjylland, Østjylland, Djursland-Kronjylland og MidtVest har tilmeldt en delegeret

færre.

Derudover deltager Brancheafdelingen HK/Post & Kommunikation, jf. fusionsaftalen af 1. januar

1998, og brancheafdelingen HK/Trafik & Jernbane, jf. fusionsaftale af 1. juni 2000, hver med 4

mandater. I alt vil der være 478 delegerede med stemmeret.

Jeg kan oplyse, at alle delegerede er ájour med kontingent, og dermed opfylder betingelserne for

at være valgbare.

Derudover deltager med taleret, men uden stemmeret, 128 sekretærer/konsulenter i forbundet, 6

klubrepræsentanter, 7 repræsentanter fra landsdækkende klubber og foreninger med under 2.000

medlemmer, 2 revisorer og 1 repræsentant fra HK Seniorer Danmark.

Hovedbestyrelsen indstiller disse mandater til godkendelse.

Mandaterne blev godkendt.

Protokol

Side 11


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

PKT. 4 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Dirigent Karin Østerby henviste til forslag til forretningsorden, og læste den herefter op:

”Kongressens forhandlinger ledes af tre dirigenter. Disse ordner indbyrdes mødernes ledelse. Desuden

vælges tre sekretærer.

Den ledende dirigent kontrollerer ved kongressens begyndelse navnene på de delegerede, og ved

begyndelsen af hvert møde afkrydses de delegerede ved indgangen. Udeblivelse tilføres protokollen

og referatet.

De delegerede begærer ordet skriftligt hos dirigenten med opgivelse af navn og den afdeling/forbunds-sektor/landsdækkende

klub og forening med over 2.000 medlemmer, vedkommende repræsenterer.

Intet medlem kan få ordet om samme sag mere end tre gange, heraf undtages dog forslagsstillerne.

Ingen kan have ordet mere end fem minutter ad gangen. Stillere af hovedforslag kan dog

til forelæggelse af den pågældende sag tale indtil 15 minutter. Undtaget fra disse bestemmelser er

forbundsformanden, næstformændene og forbundssektorformændene.

Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten forsynet med navn på forslagsstilleren samt

den afdeling/forbundssektor/landsdækkende klub og forening med over 2.000 medlemmer, vedkommende

repræsenterer.

Forslag om afslutning eller taletidens yderligere begrænsning kan stilles af enhver deltager på

kongressen.

Afstemning foregår ved håndsoptrækning, med mindre mindst 50 delegerede forlanger skriftlig

afstemning eller afstemning ved navneopråb.

Forslaget blev godkendt.

PKT. 5 VALG AF KONGRESSENS TILLIDSREPRÆSENTANTER

Dirigenten foreslog på hovedbestyrelsens vegne, at

delegeretnr. 256 Lene Thomsen, HK/Nordjylland Privat

delegeretnr. 193 Lone Thomhav, HK/Midt Privat

samt forbundssekretær Erik Kristiansen

valgtes som kongressens sekretærer.

De blev valgt.

Protokol

Side 12

Kl. 11.10

Dirigent Karin Østerby foreslog herefter på hovedbestyrelsens vegne, at kongressen godkendte det

uddelte forslag til stemmeudvalg.

Til stemmeudvalget blev følgende foreslået:

Formanden for udvalget er delegeretnr. 007 Peter Waldorff.

Scene 007 Peter Waldorff

Bord 1-2 020 Rosa Skov Larsen

Bord 3-4 044 Hans Molte Lyng

Bord 5-6 069 Else-Marie Dupont

Bord 7-8 092 Erling Jensen

Bord 9-10 116 Ulla Jeppesen


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Bord 11-12 140 Dorte Sejr

Bord 13-14 164 Michael Mai

Bord 15-16 199 Marianne Petersen

Bord 17-18 223 Ole Ellerbæk Nielsen

Bord 19-20 247 Bonnie Blirup

Bord 21-22 271 Vinni Petersen

Bord 23-24 295 Ingrid E. Nielsen

Bord 25-26 319 Poul T. C. Sørensen

De foreslåede blev valgt.

Protokol

Side 13

Bord 27-28 343 Lene Nedenskov

Bord 29-30 367 Lene Roed

Bord 31-32 391 Bent Aage Hansen

Bord 33-34 415 Patricia Luz

Bord 35-36 439 Lissi Snog Eskerod

Bord 37-38 463 Tom Dam Sørensen

Bord 39-40 464 Torben Thomassen

Som bordoptællere var foreslået med en enkelt rettelse i forhold til det uddelte materiale. Det var

ved bord nummer 1, hvor delegeret nr. 19, Lene G. Treffner blev erstattet af Ole Bjerg.

Scenen 007 Peter Waldorff

Bord 1 018 Ole Bjerg

Bord 2 020 Rose Skov Larsen

Bord 3 043 Peter Frederiksen

Bord 4 044 Hans Molte Lyng

Bord 5 067 Bo Henrik Grundtvig

Bord 6 069 Else-Marie Dupont

Bord 7 091 Ditte Gjøl Nørgaard

Bord 8 092 Erling Jensen

Bord 9 115 Olaf Christensen

Bord 10 116 Ulla Jeppesen

Bord 11 139 Yvonne Madsen

Bord 12 140 Dorte Sejr

Bord 13 163 Karl Johan Arentzen

Bord 14 164 Michael Mai

Bord 15 176 Bernt Andersen

Bord 16 199 Marianne Petersen

Bord 17 200 Jørgen Ulrik Wedel

Bord 18 223 Ole Ellerbæk Nielsen

Bord 19 224 Inge Lise V. Frost

Forslaget blev godkendt.

Bord 20 247 Bonnie Blirup

Bord 21 248 Jørgen B. Vestergaard

Bord 22 271 Vinni Petersen

Bord 23 272 Flemming Jacobsen

Bord 24 295 Ingrid E. Nielsen

Bord 25 296 Lili Friis Jørgensen

Bord 26 319 Poul T. C. Sørensen

Bord 27 320 Joan Rørbæk Johansen

Bord 28 343 Lene Nedenskov

Bord 29 344 Jeanne Højsgaard Wium

Bord 30 367 Lene Roed

Bord 31 368 Birte Geertsen

Bord 32 391 Bent Aage Hansen

Bord 33 392 Hanne Wortmann

Bord 34 415 Patricia Luz

Bord 35 416 Gitte Gotfredsen

Bord 36 439 Lissi Snog Eskerod

Bord 37 440 Flemming Kjær Laursen

Bord 38 463 Torben Dam Sørensen

Bord 39 464 Bjarne A. Johansen

Til hjælp for stemmeudvalget blev stillet 21 sekretærer fra forbundet til rådighed.

Det blev godkendt.

Dirigenten oplæste herefter dagens første fraværsliste:

Delegeretnr. 19 Lene G. Treffner Afbud

Delegeretnr. 204 Bjarne Manbjerg Afbud

Delegeretnr. 284 Ole Danborg Anmeldt forfald

Delegeretnr. 302 Agnethe Albrechtsen Sygdom

Delegeretnr. 446 Hans-Henrik Hansen Afbud

PKT. 6 FORELÆGGELSE AF FORSLAG TIL TILPASNING AF HK’S OR-

GANISATION TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER: NYT HK (”PAKKEN”)

Kl. 11.15

Dirigent Lizette Risgaard overtog ledelsen af mødet og introducerede punktet.

- Som sagt er vi allerede nået til punkt 6 om forelæggelse af forslag til tilpasning af HK’s organisation

til fremtidens udfordringer.


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

I mappen under faneblad 6 ligger det skriftlige materiale. Formålet med den ekstraordinære kongres

er at gennemføre en fornyelse af HK’s organisation med henblik på at styrke den faglige service

overfor HK’s medlemmer. Samtidig med, at der gennem omlægning af organisationens opgaver

skabes balance i HK’s budget i fremtiden.

Som nævnt i dagsordenen skal kongressen drøfte de overordnede hensigter med at tilpasse HK’s

organisation, og der vil således ikke skulle stemmes under redegørelsen.

John Dahl sagde:

- Der er en gang en eller anden, der har sagt, at den største kilde til nydelse er forandring.

Hvis det er sandt, ja, så skal vi rigtig nyde denne ekstraordinære kongres. For nu er vi nået frem til

dagsordenens punkt 6, hvor vi skal drøfte rammerne for det ny HK. Nu skal vi for alvor diskutere

de forandringer, der er nødvendige for at sikre HK en ny fremtid.

Da vi i 2003 mødtes til strukturkongressen i Bella Centret, skete det under parolen ”Fra vækst til

vision”. Afsættet for de beslutninger, vi traf for fire år siden var et vigende medlemstal – og dermed

også faldende kontingentindtægter. Og vi ville ændre udviklingen, så vi var bedre rustet til at

møde de udfordringer, vi kunne se i horisonten. Derfor parolen om at gå fra vækst til vision.

Ønsket om en visionær fremtid for HK betød, at der blev truffet en række vidtgående beslutninger:

• Antallet af lokalafdelinger med politisk ledelse faldt fra 43 til de 16, vi når den 1. juli i år.

• De to store private sektorer – HK/Service og HK/Industri - fusionerede til HK/Privat.

• De to offentlige sektorer skulle arbejde tættere sammen og øge koordineringen.

• På kontingentsiden blev der sat grænser for, hvor meget kontingentet måtte stige – og ikke

mindst hvem, der i organisationen måtte opkræve kontingenter.

Nu skal vi ét, to, mange skridt videre. Vi skal styrke HK som det mest visionære fagforbund. Og vi

skal gøre det gennem en fælles holdning til de tilbud, vi giver vores medlemmer.

Strukturkongressen i 2003 blev afholdt på en alvorlig baggrund. Især betød et ændret uddannelsesmønster,

at flere og flere unge uddannede sig på andre områder end de klassiske HK-områder,

hvorfor de ikke endte som HK-medlemmer. Oven i købet oplevede vi en kraftig konkurrence, hvor

en række tværgående foreninger – og forretninger – gik på strandhugst blandt vores medlemmer

med slagvarer som billigt kontingent og lavt serviceniveau i såvel a-kasse som i den faglige del.

Disse forhold betød, at vi allerede i 2003 kunne se, at 4-5.000 medlemmer forlod HK om året.

Frem til i dag har vi kunnet se, at disse tendenser er blevet forstærket. I kolde tal betød det, at HK

alene i 2006 mistede 16.800 medlemmer. Vi mister ikke medlemmer, fordi de melder sig ud i hobetal.

Vi er simpelthen bare blevet dårligere til at tiltrække nye medlemmer. Og ikke nok med dét:

Vi ved fra HK/Pulsen, at der blandt store medlemsgrupper hersker en foruroligende lav loyalitetsfølelse

over for HK. Det drejer sig især om de grupper, der ikke er i kontakt med HKog som derfor

ikke har gavn af de tilbud, vi har.

I 2003 tog vi de første spæde skridt i retning af et nyt HK. Men udviklingen gennem de sidste fire

år har vist, at det ikke var nok. For oven i hatten forsvandt eksklusivaftalerne, som især på HK

HANDELs område har gjort det svært at tiltrække nye medlemmer.

Skal vi finansiere medlemstilbagegangen – og de manglende kontingentindtægter - skal vi finde

mindst 170 millioner kroner på de årlige driftsomkostninger.

Hvis man skulle være lidt kynisk, så kunne man selvfølgelig blot have kørt grønthøsteren gennem

hele organisationen og kradset disse 170 millioner kroner ind. Vi tror bare ikke, at det havde virket!

Havde vi gjort det, ja, så havde vi selvfølgelig sparet nogle penge.

Protokol

Side 14


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Men vi havde ikke løst de grundlæggende problemer, HK står overfor. Og havde vi valgt grønthøster-metoden,

ja, så er jeg overbevist om, at vi havde været tvunget ud i gentagne sparerunder

for at få tingene til at hænge bare nogenlunde sammen. Det er ikke en farbar vej. Den ville hverken

være virksom eller visionær. Den vil kun føre til et HK, der ville blive stadig dårligere til at varetage

medlemmernes interesser. Et ufokuseret fagforbund, der konstant måtte kæmpe for sin

egen overlevelse. Et HK, hvis faglige tilbud til medlemmerne ville stritte i alle retninger.

Så det spørgsmål, vi stillede os selv, da vi sidste år kunne se konsekvenserne af den negative medlemsudvikling,

var for så vidt ganske enkelt: - Kunne vi drive HK billigere og på samme tid tiltrække

flere medlemmer – og ikke mindst øge loyaliteten blandt dem, der allerede var medlem? Svaret

var ja! Det kan vi – og det skal vi!

Men det kræver, at vi gennemfører nogle omfattende forandringer, som i bund og grund skaber et

helt nyt forbund. Forandringer, som går skridtet videre i forhold til de beslutninger, vi traf på den

ekstraordinære kongres i 2003. Der bliver tale om omfattende forandringer. I forhold til medlemmerne

vil vi skærpe vores tilbud – og især på a-kassens område – til udelukkende at levere de lovpligtige

ydelser. Og dét vel at mærke til en konkurrencedygtig pris.

Desuden vil al den bagudvendte administration i både forbund og a-kasse blive effektiviseret og

centraliseret. Alle sten bliver vendt – og hvor vi kan gøre tingene billigere og mere effektive, ja, der

vil vi gøre det. Alt sammen for at kunne levere en topprofessionel indsats til gavn for vores medlemmer.

Alt i alt vil disse forskellige tiltag levere de varige besparelser, vi har behov for at finde. Og de vil

levere en vitalisering af det HK, vi kender.

Jeg skal ikke her gennemgå planerne punkt for punkt. De er beskrevet i det materiale, I har i mapperne

foran jer. Og vi skal jo senere i dag stemme om de konkrete forslag, der vil skabe rammerne

for det nye HK. Derimod vil jeg gerne sætte de konkrete forslag lidt i perspektiv. Og meget gerne

give jer et skarpt og præcist billede af det nye HK, som vi vil skabe.

Hvad er forudsætningerne for et moderne fagforbund i 2007?

Historisk set har HK bevæget sig fra at være et klassisk fagforbund med fokus på overenskomster

og løn via tankerne om et 24-timers forbund til den lidt blandede landhandel, vi har i dag.

I opgangstider, hvor medlemmerne strømmede ind i forbundet helt af sig selv, ja, der var der såmænd

ikke de store problemer i at være en blandet landhandel. Men situationen er som bekendt

helt anderledes i dag. De unge uddanner sig ind i andre områder end de klassiske HK-områder.

Arbejdsløsheden er i bund og mange lønmodtagere har taget imod nye tilbud fra andre tværgående

foreninger og forretninger, der i øvrigt postulerer, at de kan levere den samme vare som HK.

HK er under pres. Der er ingen grund til at fornægte det. Vi er udsat for en skarp konkurrence.

Ikke nødvendigvis på vores faglighed eller vores solide servicetilbud til medlemmerne. Derimod er

vi udsat for en voldsom konkurrence på prisen.

Og det er noget af dét, der får medlemmerne til at stille spørgsmål til den brede vifte af tilbud,

som HK har på hylderne. Er det nu noget, jeg har brug for? Og er det noget, jeg vil betale op til

362 kr. om måneden for?

Hertil kommer, at medierne og en stribe – især borgerlige – politikere har brugt de sidste mange

år på at skabe usikkerhed om fagbevægelsens eksistensberettigelse i et moderne samfund, hvor

individets rettigheder var sat i højsædet. Er der nu overhovedet behov for fagbevægelsen? Skaber

fagforbundene ikke bare indsnævrende og begrænsende overenskomster?

Protokol

Side 15


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Vi har jo alle læst jubelhistorierne i aviserne om lønmodtagere, som frejdigt udtalte, at de da sagtens

kunne forhandle sig til rette om løn- og arbejdstid uden hjælp fra fagforeningen! Og dét vel at

mærke med et bedre resultat! Man kan i hvert fald sige, at vores gamle slogan om at være solidarisk

med sig selv, har haft lidt for stor succes! Og skulle de få brug for juridisk assistance, ja, så

ville de da bare hyre en advokat! Helt uden at overveje, hvilken pris advokater tager for at sætte så

meget som et komma på et blankt stykke papir.

Desværre er der blevet skabt et billede af en gumpetung fagbevægelse, der ikke kunne eller ville

indse, at dens dage var talte.

Men er den da det? NEJ! Vel er den ej! De, der mener, at vi har et så velordnet arbejdsmarked, at

det rettelig burde være op til den enkelte at forhandle sig til rette med sin arbejdsgiver, kender jo

ikke virkeligheden. De skulle tage og spørge de tusindvis af medlemmer, der hvert år får hjælp af

HK! Hjælp efter at være kommet i klemme hos en arbejdsgiver, der ikke ville betale løn til tiden.

Eller hjælp efter en arbejdsskade.

Hvert år hjælper vi i tusindvis af medlemmer med juridisk og faglig bistand, så de kan få deres ret.

Og vi fører alle disse sager hele vejen gennem systemet. Det har vi gjort i årevis – og det vil vi fortsat

gøre. Også i det ny HK. For HK er også i fremtiden en solidarisk organisation, der kan og vil

bruge fællesskabet til at sikre den enkeltes ret.

Og så har jeg slet ikke nævnt det helt grundlæggende faglige arbejde, der jo handler om at skabe

resultater til gavn for det enkelte medlem gennem solide overenskomster, der sikrer gode løn- og

gode arbejdsvilkår.

HK’s professionelle service er vidtfavnende og dækker værdifulde områder for mange medlemmer.

Det handler om jobformidling, rådgivning ved jobskifte, lønstatistik – og så har vi oven i købet

Danmarks bedste online fagforening i form af mitHK.

En anden udfordring, som mange HK-medlemmer står over for, handler jo om globaliseringen.

Arbejdspladser flytter ud og andre kommer ind. Og ofte med en helt anden type arbejdsgivere end

dem, vi kendte til. Arbejdsgivere i form af kapitalfonde eller store multinationale virksomheder,

som ikke nødvendigvis har den store respekt for den såkaldte danske model. Også her er HK en

aktiv part, der kæmper for medlemmernes muligheder.

Uddannelseskravene på arbejdsmarkedet er et andet område, hvor HK-medlemmerne har behov

for en stærk partner, der kan og vil tage ansvar for, at vi fortsat har gode og fremtidssikrede uddannelser,

der kan være med til at sikre et trygt og udviklende arbejdsliv.

Så det korte svar på udfordringerne er naturligvis: Selvfølgelig har HK en eksistensberettigelse!

Der er stadig brug for et stærkt og slagkraftigt fagforbund, der både kan og vil slås for medlemmerne.

Men udviklingen de sidste 8-10 år har også vist, at det er på tide at sadle om.

For vi kan have nok så mange gode varer på hylderne, som vi vil, men det betyder intet som helst,

hvis medlemmerne ikke vil vide af dem – endsige betale for dem. Og vi har ikke været gode nok til

at afvikle de servicetilbud, som medlemmerne ikke ville vide af, hurtigt nok.

I takt med de gode tider og den historisk høje beskæftigelse i Danmark, må vi også erkende, at vi

var været for dårlige til at fortælle vores medlemmer om de goder, de har som medlem. Især den

gruppe af medlemmer, som jo klarer sig fint på arbejdspladserne. De medlemmer, som ikke oplever

de store problemer i hverdagen, kan vitterlig have svært ved at se, hvorfor de skulle betale op

til 362 kroner for at være medlem af et fagforbund.

Protokol

Side 16


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det er derfor, vi ikke bare kan køre grønthøsteren igennem hele organisationen og kradse de meget

omtalte 170 mio. kr. ind gennem golde besparelser. Så ville vi jo bevare vores service – bare på

et lidt mindre niveau.

Og grønthøstermetoden? Ja, den har vi prøvet. De sidste otte år har vi jo stort set hvert andet år

måttet rulle en del af økonomien tilbage. Dét, vi har behov for, er at være skarpere i forhold til de

serviceydelser, vi tilbyder vores medlemmer. Vi har behov for en stærkere fælles HK-profil. Og endelig

har vi naturligvis også behov for at gøre det billigere end i dag.

Vi har ganske enkelt behov for at få en ny strategi og nye visioner, som vi alle i fællesskab vil være

forpligtet af, uanset hvor i organisationen vi end har vores virke. Til fordel for alle medlemmer –

både dem, der kommer i klemme – og dem, der klarer deres arbejdsliv uden skrammer – skal vi

have et klart og præcist tilbud.

Det kan vi udtrykke på denne måde:

Missionen er nemlig klar: HK skal skabe styrke, værdi og muligheder for det enkelte medlem. Og vi

vil være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening. Og vi vil være arbejdspladsens foretrukne

valg.

Hvad betyder det i praksis? Først og fremmest, at vi skal møde vores medlemmer, der hvor de er!

Vi skal møde dem med tilbud og service lige nøjagtig der, hvor de befinder sig, nemlig på arbejdspladsen!

Og lige dér, hvor de befinder sig i arbejdslivet! Uanset om de oplever problemer, eller om

de har behov for rådgivning eller vejledning i forhold til karrieren, skal vi være til stede.

Vi skal rykke os tættere om det enkelte medlem. Og vi skal betyde en afgørende forskel i hendes

eller hans arbejdsliv. Og vi skal gøre det entydigt, stærkt og vi skal gøre det med karakter!

Alle kan finde ud af at udbetale dagpenge til tiden. Alle kan finde ud af leve op til krav og specifikationer,

som andre har stillet. Men ikke alle kan finde ud af at tolke medlemmernes behov. Og

ikke alle kan finde ud af at levere den service eller de tilbud, som kan bringe den enkelte videre i

arbejdslivet. Men det kan vi. Det kan HK! Og det skal vi gøre på de områder, hvor det har betydning.

Vores medlemmer lever på et arbejdsmarked, hvor viden, erfaring og udvikling går hånd i hånd.

Derfor skal vi også være i stand til at levere den støtte og de tilbud, der kan hjælpe netop vores

medlemmer til et trygt og udviklende arbejdsliv. Og dét, uanset om de er under uddannelse, i starten

af karrieren, midt i den eller i afslutningsfasen af et aktivt arbejdsliv.

Vi skal målrette vores viden og vores tilbud til medlemmerne, så den passer til et arbejdsmarked i

en mere globaliseret tid.

Vi skal være til stede gennem veluddannede og engagerede tillidsrepræsentanter, professionelle

medarbejdere i alle afdelinger, der tropper op på arbejdspladsen og gør en forskel.

Vi skal løse problemerne for medlemmerne, når de opstår. Og vi skal forhindre, at de opstår. Men

vi skal mere end det!

Vi skal sikre, at de uddannelser, vores medlemmer får, er i takt med tidens krav. Og vi skal sikre,

at uddannelse er noget, der gennemsyrer hele arbejdslivet. Vi skal kort sagt være garantien for, at

vores medlemmer får alle chancer for at være en del af et udviklende og fremadrettet arbejdsmarked.

Globaliseringen og den teknologiske udvikling flytter hele tiden kravene på arbejdspladserne. Det

er en udvikling, som hele tiden sætter traditionelle HK-områder under pres. Men globaliseringen er

en udfordring, snarere end en trussel.

Protokol

Side 17


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Og HK skal være der for alle medlemmer. Vi skal sikre, at alle medlemmer får en chance for at sikre

sig et solidt fodfæste på et arbejdsmarked, der stormer fremad. Det er derfor, vi skal blive skarpere.

Vores medlemmer har klare krav og forventninger til os. Og leverer vi ikke varen, ja, så finder

de andre, der vil!

Vi repræsenterer i dag flere hundrede forskellige uddannelser. Det vil vi også gøre i fremtiden. Og

det skal et nyt HK også afspejle. Men det er fantastisk vigtigt – måske vigtigere end nogensinde

tidligere – at vi er i stand til fremstå som et samlet HK med klare værdier og med præcise tilbud.

Det er muligt, at strategiprojektet nyt HK havde et afsæt i manglende kontingentindtægter – eller

slet og ret blev set som et besparelsesprojekt.

Men jeg har i hvert fald hele tiden set det som en gylden mulighed for at genskabe HK. Eller rettere:

Som en gylden mulighed for at skabe et nyt HK, der på afgørende vis kan gøre en forskel i

medlemmernes arbejdsliv. Vi kan som sagt have fastholdt vores strategi, om end den ville få forbundet

til at stritte i alle retninger. Men vi vælger altså at skabe noget nyt! Vi vælger at skære de

dele fra, som medlemmerne ikke ønsker. Og vi vælger at gøre det på en sådan måde, at medlemmernes

behov og ønsker kommer i forreste linje.

Vi har lagt en mission frem, som sikrer, at vores medlemmer får den optimale støtte og rådgivning

i deres arbejdsliv. Vi har lagt en plan frem, som vil betyde, at vi kommer til at sige farvel til en

række trofaste og dedikerede medarbejdere. Men også en plan, som vil skabe skarpere og mere

præcise tilbud til medlemmerne.

Organisatorisk har vi også vist modet til at foreslå en ny retning, som på afgørende vis vil skabe et

nyt HK, der er billigere for medlemmerne – og et HK som vil være slankere på den politiske front. I

de forslag, vi skal behandle senere på dagen, har vi sikret en balance, som vil give ny kraft til medlemsdemokratiet

– men som også slanker hele organisationen og gør det nemmere at yde service

og tilbud til det enkelte medlem.

Vi sikrer en øget tilgængelighed for medlemmerne gennem nye medlemskontaktcentre og endnu

flere tilbud via internettet og mitHK. Vi går fra 16 til bare 7 regionale afdelinger. Og vi effektiviserer

såvel forretningsudvalg som hovedbestyrelse.

Det skaber en særlig udfordring for afdelingerne. For med syv regionale afdelinger vil den fysiske

afstand til afdelingerne vokse for mange medlemmer. Når vi samtidig vil sikre en øget tilgængelighed,

skal vi have fundet løsninger, der øger HK’s synlighed for det enkelte medlem. Vi opretter

som sagt medlemskontaktcentre i afdelingerne, hvor medlemmerne via telefonen vil kunne få

hjælp til de fleste af dagligdagens problemer. Og vi vil forbedre servicen via internettet.

Men jeg tror den reelle udfordring ligger i at komme helt ud på arbejdspladsen, hvor afdelingen

for alvor kan komme i dialog med både medlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere. Det er

her den store opgave ligger. For tillidsrepræsentanterne kæmper mange steder en ulige kamp. Her

kan afdelingens medarbejdere og valgte for alvor gøre en forskel. Og vise medlemmerne, at de via

HK-medlemskabet får værdi, styrke og nye muligheder i arbejdslivet.

Tilgængelighed handler ikke nødvendigvis om mursten og fine afdelingshuse. Men om indlevelse i

den virkelighed, som medlemmerne arbejder i, og ved vores evne til at skabe løsninger, der har

værdi for medlemmerne helt ude på den enkelte arbejdsplads.

Organisationen HK vil efter denne kongres – med jeres godkendelse naturligvis – fremstå som en

effektiv organisme, der har til formål at sikre medlemmerne den bedst mulige service.

Selv om vi fortsat vil kunne se de mange forskellige faggrupper afspejlet i organisationen, vil det

ny HK på afgørende vis være i stand til at sætte en fremtidig faglig dagsorden.

Protokol

Side 18


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Ganske enkelt fordi vi også introducerer et nyt begreb i form af en politisk overligger. Eller sagt på

en anden måde: Vi revitaliserer de gamle handlingsprogrammer. Men vi sikrer, at alle organisationens

led bliver forpligtet til at føre dem ud i livet. De skal være en aktiv styrepind, som får afgørende

betydning for de aktiviteter, som HK sætter i søen. Og dét uanset om vi taler om forbund,

sektorer, afdelinger, brancheklubber, landsforeninger eller hvem der nu er tale om. Alle uden undtagelse

skal tilrettelægge deres arbejde, så målsætningerne bliver indfriet.

Det er en nødvendighed. Det nytter ikke noget, at forbundets hovedbestyrelse beslutter sig for en

faglig politisk linje, hvis ikke alle føler sig forpligtet til at føre den ud i livet. Fællesskabet er en

nødvendighed for at sikre medlemmerne resultater. Og vi vil bruge den politiske overligger til netop

at sikre disse formål.

Forskelligheden i HK skal blive en styrke for fællesskabet. Den kan nemlig sikre, at HK med styrke

og konsekvens kan kæmpe de kampe, der giver medlemmerne fordele og udvikling på arbejdsmarkedet.

Sammen kan vi skabe de resultater, der giver HK-medlemskabet værdi, styrke og muligheder.

Vi har tidligere kæmpet for barselsorloven og barselsfonde. Det har været til alle medlemmers

gavn, at vi vundet de kampe. Og det har været hele organisationens fortjeneste, at det lykkedes.

Det er blandt andet den slags kampe, som den politiske overligger skal vinde for os i fremtiden.

Det har i de seneste år været klart for de fleste, at det er nødvendigt med en stærkere og mere

entydig HK-profil. Uden den kan vi vedtage så mange resolutioner på vores kongresser, vi vil. Vi

bliver nødt til at erkende, at det er gennem fællesskabet, vi vinder vores sejre. I sidste ende er det

vores medlemmer, der både kæmper og vinder.

HK’s rødder er fællesskabet. Det er dem, vi værner om i dag, ved at møde de store udfordringer, vi

står over for med en ekstraordinær kongres, der skal skabe rammerne for et nyt HK.

Vi har foretaget mange analyser og mange interviewundersøgelser blandt medlemmerne. Vi har

analyseret mangt og meget. Men det er nu i dag i denne sal, vi bestemmer HK’s fremtid.

Vil vi noget? Vil vi noget med HK? Tør vi tage springet? Vil vi for alvor sætte medlemmerne i centrum?

Vi har i dag fremlagt – på baggrund af næsten et års diskussioner på kryds og tværs af HK – et

forslag til rammerne for et nyt HK, som vil skabe forudsætningerne for et fagforbund, der vil gå i

spidsen for medlemmerne. Et fagforbund, der kan og vil se forskellighederne som en styrke.

Vi vil et forbund, der i fællesskab kan betyde en forskel for det enkelte medlem. Der kan levere

værdi for den enkelte, styrke og nye muligheder. Et HK, der kan blive Danmarks vigtigste – og et

fagforbund, der bliver arbejdspladsens foretrukne valg.

Jeg ser frem til en frugtbar debat. En debat, hvor vi kan lægge fastlåste synspunkter fra os. En debat,

hvor vi kan sætte medlemmernes ønsker og behov i højsædet. Det har været et stort arbejde

at beskrive det ny HK. En masse medarbejdere og valgte har været i sving i en lang række arbejds-

og projektgrupper.

Jeg vil endnu en gang gerne have lov til at sige tak for jeres fantastiske indsats. Det lover godt for

fremtiden. Det nye HK er en udfordring for os alle. Det er en enestående chance for at skabe et

helt nyt forbund, der på afgørende vis kan standse den negative udvikling, vi har været vidne til.

Sammen kan og vil vi skabe en ny succes for HK.

Protokol

Side 19

Kl. 11.30


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Herefter var der debat om den mundtlige og skriftlige redegørelse til punkt 6.

Delegeretnr. 255 Ane Mette Skjøth, HK/Nordjylland Privat

- Jeg kan godt lægge ud, men jeg skal lige sikre mig. For John startede med at sige, at dette her

var punkt 5. Men jeg vil godt lige høre dirigenterne, om dette her ikke er punkt 6, for sidste gang

kom jeg jo lige hurtigt nok op, kan man sige. For lige at være sikker på, at vi er ved det samme

punkt. Det er vi. Tak Lizette!

HK står overfor store ændringer, fordi man skal spare. Når man med tandpastasmil taler om nyt

HK, oplever jeg det som om, jeg står overfor en støvsugersælger, der forsøger at sælge mig en

støvsuger, som godt nok er lidt billigere, men som er meget ringere i ydeevne. Men han påstår

med al sin charme, at den er meget bedre end den jeg har.

HK skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening. Jamen, er det noget nyt? Det har hele

tiden været planen, og tænk – det troede jeg faktisk, at vi var.

Nu skal HK ud på arbejdspladserne, og der skal tegnes flere overenskomster. Jeg har været med i

rigtig mange år, og jeg vil gerne spørge: Er det noget nyt? Det mener jeg ikke, det mener jeg, har

været planen længe.

Hvis det er nyt, hvor skal tiden så komme fra til det nye, der skal ske? Skal medarbejderne så både

passe afdelingen og være ude på arbejdspladserne samtidig. Jeg har ikke den opfattelse, at de

ligger på den lade side på nuværende tidspunkt.

Man vil styrke tillidsrepræsentanternes loyalitet. Det kan man kun, hvis man tager tillidsrepræsentanterne

alvorligt. Der er en tendens til, at det mest er i festtalerne, vi er i fokus.

Hvis vi vil blande os i denne diskussion, bliver der svaret i et overbærende tonefald, at der ikke er

lagt op til en åben diskussion om det, der skal ske. Det er jeg ikke tilfreds med.

De kompetencecentre, der er foreslået, lyder som en god idé. Ekspertviden samles i forbundet.

Man kunne forestille sig at etablere ét til, nemlig en redaktion, hvor alle de journalister, der er ansat

i HK kunne arbejde sammen om den nyhedsformidling, HK har gang i. Måske kunne vi udgive

et formiddagsblad, i fire sektioner, forstås!

Med hensyn til den opbygning man vil lave med administrative funktioner, er det en gåde, hvorfor

man i 2007 vælger at udforme det ved at samle tingene på adresser. It er opfundet, og når det

bliver sagt, at HK’s medlemmer ikke interesserer sig for, hvor folk sidder, hvorfor ønsker hovedbestyrelsen

så, at de skal sidde i København og i Århus.

Mange af de medarbejdere, der har kompetencerne til at udføre opgaverne, skal enten flytte eller

have lang transport. Det er ufatteligt, når man kan løse opgaverne der, hvor man er.

Med hensyn til nedskæringer og flytninger, som medarbejderne er varslet, så virker det uigennemtænkt.

Hvordan kan det stemme, at 200 færre medarbejdere og 400 på landevejene i en lang periode

skal kunne klare det arbejde, som den nuværende stab klarer i dag?

Laver de ikke noget? Eller er det bare ledelsen, der ikke ved, hvad de laver? Hvis det her betyder, at

medlemmerne ikke får de ydelserne til tiden, som de har krav på, så er medlemstilbagegangen

kun lige begyndt. For det rygtes nemlig. Også til dem, der ikke skal have ydelser fra HK. Det bliver

endnu værre.

Protokol

Side 20


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Kan det nu passe, at man kan være både bedst og billigst? Eller kan det måske være, at man har

sat overliggeren lige lovlig højt? Hvis arbejdspresset bliver sat tilpas højt i HK, kan frirummet i

hvert flad forøges, nemlig det frirum, dygtige medarbejdere har til at søge andre steder hen.

På det punkt skal jeg bede hovedbestyrelsen genoverveje den beslutning, de har truffet. Jeg frygter

nemlig, at dette er vejen til enden for det forbund, jeg skal være en loyal fællestillidsrepræsentant

for. Tak for ordet.

Delegeretnr. 400 Søren Bjerregaard Johannesen, HK/Sønderjylland Privat og HK-Ungdom

- Lige nu står jeg med en 25 øre i hånden. Den har vi mulighed for at vende HK rundt på. Jeg ved

godt, at HK er en stor supertanker, men i denne her weekend har vi faktisk muligheden for at vende

den på en 25 øre. Den vil jeg lægge heroppe, så folk, når de står heroppe, kan stå og tænke

over det.

I HK-Ungdom har vi tre ting, vi gerne vil: Vi vil gerne det nye HK. Vi vil gerne stemmeret i HB – det

er godt nok en gammel kending, men vi tager den med alligevel. Og så vil vi også gerne have en

observatørpost i FU, for vi mener, at vi har gjort det rigtig godt, og vi vil gerne have noget mere

ansvar. Vi er også klar til at arbejde for det ansvar.

Vi mener ikke, der kommer noget ud af at trække tilbage til de gode gamle dage – den gang, hvor

et af de store problemer var medlemsfremgangen – for nu står vi overfor nogle nye ting. Vi mener

i HK Ungdom, at det er nu, vi skal til at se fremad.

Vi har så tit hørt, at det er os, der er fremtiden, og i denne weekend har vi faktisk mulighed for at

kæmpe det slag. Vil vi fortsat have fire forskellige priser i HK? Det synes jeg personligt ikke. Det

mener vi heller ikke i HK-Ungdom.

Skal betontænkningen fortsætte? Eller er vi klar til at se fremad? Optimisten ser som bekendt, at

der er lys forenden af tunnellen, pessimisten ser faren for et modkørende tog. Jeg vil helst ikke

rammes af det tog, så jeg vælger at være optimist og stemmer derfor ja. Jeg håber også, at I har

tænkt jer at gøre det samme.

Ydermere er der gået rygter om, at der skal oprettes et fælles ungdomssekretariat. Det har jeg

selvfølgelig også en holdning til. Vi håber, at vi bliver taget med i beslutningerne, og bliver spurgt

til råds. Det er ligesom os, der skal bruge det til noget. Vi ser gerne, at det nye fælles ungdomssekretariat

kommer til at bestå af mindst ni konsulenter. To i forbundet og en ungdomskonsulent i

hver af de forhåbentlig syv kommende afdelinger.

Vi ser det som en stor fordel, at alle er ansatte af forbundet, så vi sikrer, at de arbejder ud fra

samme målsætning, og derfor også hen imod de samme strategier. Dog er det vigtigt at sige, at

de syv afdelingskonsulenter skal have deres daglige gang i afdelingerne, og ikke i forbundet. For

så risikerer vi, at de alle kommer til at sidde i København eller Århus, hvor der også skal være et

FAC-center, hvis alt går, som HB gerne vil. Og som HK-Ungdom også gerne vil.

Det er vigtigt, at konsulenterne har et godt samarbejde, og at vi alle arbejder med de samme mål

og værdier. Derfor vil det være optimalt, hvis alle konsulenter mødes minimum to gange om måneden

for at koordinere samarbejdet og udveksle ideer. Ønsker afdelingerne så at have deres egne

ungdomskonsulenter ansat, vil vi selvfølgelig ikke stå i vejen for det. Tak for ordet.

Delegeretnr. 365 Svend Aage Hansen, HK/Sydøstjylland HANDEL

- Allerførst vil jeg sige tak til John for forelæggelsen af nyt HK. Det er jo en forelæggelse, der kan

give anledning til mange bemærkninger. Og jeg kan love jer, at resultatet af det, som John står og

fortæller om, har også givet anledning til mange overvejelser og mange debatter også i hovedbestyrelsen.

Protokol

Side 21


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg husker, at da vi startede projektet op, sagde John, at nu skulle alle sten vendes og man skulle

sikre sig, at vi fik set på, hvordan vi fungerer, og hvordan vi optimalt ville kunne fungere i fremtiden.

Vi fik præsenteret et oplæg i hovedbestyrelsen i december måned. Et oplæg, som var resultatet af

mange arbejdsgruppers arbejde. Også arbejdsgrupper, hvor der havde siddet repræsentanter fra

stor set alle led i organisationen. Men ét af resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde syntes nogle

af os i hovedbestyrelsen lignede et meget, meget centralistisk HK. Et HK, der var på vej til at bevæge

sig væk fra medlemmerne. Og et HK, der var på vej til at bevæge sig væk derfra, hvor medlemmerne

er.

Jeg kan nævne eksemplerne central a-kasse og centralt medlemskontaktcenter, et fælles administrationscenter.

Vi synes, at centralismen i det forslag var at trække den forkerte vej. Det, vi ønskede

var, at vi kunne lave et HK, der fortsat ville være i øjenhøjde med medlemmerne. Et HK, der

kunne sikre, at medlemmerne kunne finde os, møde os og blive betjent, når de havde behov for

det.

Derfor var vi nogle afdelingsrepræsentanter, der fandt sammen inden det omtalte hovedbestyrelsesmøde,

og lavede et supplerende oplæg til debat i hovedbestyrelsen. Et oplæg, som vi syntes

mere rettede HK ud mod medlemmerne, og mere fik trukket HK ned, så det passede med medlemmernes

øjenhøjde, og sådan at medlemmerne kunne finde os, kende os og blive betjent af os.

Samtidig var vi enige i, at der er en bunden opgave. Den bundne opgave var at finde de besparelser,

som John omtalte, de 170 millioner, som vel er på vej til at være lidt mere.

Så vi var enige i, at vi skulle hjemtage gevinsten ved at lave stordrift på forskellige områder, men

samtidig skulle vi også sikre den lokale placering. Derfor lavede vi et oplæg for at sikre det nødvendige:

For at få en decentralisering af HK i forhold til det oprindelige oplæg var vi nødt til at

pege på en anden afdelingsstørrelse.

Derved fremkom vores forslag om, at vi skulle have 5-8 afdelinger. Efter nærmere drøftelser og

overvejelser blev det til det, der ligger nu, nemlig 7 afdelinger.

Vi er også enige om, at vi ikke er ens i HK. Derfor skal vi udvikle os, så det passer til de forskellige

medlemsgrupperinger, der er i sektorerne. Men vi vil være med til at sikre – og det var et af vores

ærinder – at alle led i organisationen skal medvirke i den omstilling og forandringsproces, som vi

nu skal igennem.

Derfor foreslog vi, at vi skulle indføre et nyt begreb i HK – nemlig at pengene skal følge opgaven.

Det skulle selvfølgelig være et signal om, at der hvor opgaverne bliver løst bedst, skal pengene

også være til at løse opgaverne. Vi skal ikke bare lægge opgaver ud til hinanden uden der følger

økonomi med.

Vi foreslog også, at der indføres enhedskontingent. Vi foreslog, at det skulle være hovedbestyrelsen,

som skulle være det led i organisationen, der kan udskrive kontingentet fremover. Og at det

er i hovedbestyrelsen, man får fordelingen af økonomierne – af de økonomiske vilkår, der er i hele

HK. Det finder vi som en vigtig ting.

Vi blev døbt Cappuccinoklubben, fordi vi gik ind og blandede os lidt i tingene, og fordi vi havde

drukket kaffe sammen.

Undervejs har vi mødt en modstand fra sektorformændene til at være med i forandringsprocessen.

Lige så snart vi talte om, at der også skulle ske nogle ting i sektorerne, så oplevede vi, at man veg

lidt tilbage.

Protokol

Side 22


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Så jeg vil gerne sige, at det vi har medvirket til i forbindelse med diskussionen her, er at få et HK i

øjenhøjde, et HK der kan styrkes i fronten og et HK der kan komme ud og være der, hvor medlemmerne

er.

Jeg er fuldstændig klar over, at spørgsmålet om enhedskontingent er der mange forskellige meninger

om. Jeg skal også sige, at i den afdeling jeg kommer fra, HK/Sydøstjylland, er vi heller ikke

enige i det spørgsmål.

Men fra Cappuccinoklubbens side er vi ikke i tvivl om, at hvis vi skal sikre os en organisation, der

har en fremtid, og hvor vi kan udvikle os i takt med hinanden, så er det nødvendigt, at vi kun har

ét sted, hvor vi udskriver kontingent.

Delegeretnr. 149 Kirsten Sloth, HK/Stat København

- I må altså meget, meget undskylde. Det viser sig, at jeg ikke måtte have lov til at dele det her

papir ud til jer. Jeg har forbrudt mig mod de demokratiske spilleregler, der er for denne her kongres.

Desuagtet – og jeg tager de tæv, jeg skal have – og jeg mente det ikke. Jeg troede bare, at når vi

kommer til denne her kongres, og hvis vi er nogen, der har nogle ændringsforslag, at det så var

muligt at dele det ud til jer, så I kunne sidde lige så stille og få det læst igennem og få det tygget,

og få kigget, om det måske var noget for jer.

Når jeg tænker nyt HK, kan jeg høre, at der er mange, der har billeder. Jeg har også et billede. Jeg

har det billede, der hedder, at jeg er inviteret til middag. Jeg er inviteret til middag i et stort hus,

og så får jeg lov til at stå i entreen. Og hvis jeg kommer til at sige noget, så kan det godt være, at

jeg bliver skubbet lidt længere væk end i entreen.

Men det er sådan, at der er nogen utilfredshed. Og det er vi nogle stykker, der har forsøgt at samle

op i idéer og i bobler. De idéer og de bobler har vi på det stykke papir, der ligger hos jer.

Nogle gange er det sådan, at man har brug for at få ord på. Og nogle gange har man brug for at få

det læst stille og roligt. Når vi når til forslagene, som jeg har indleveret til dirigenterne, så vil jeg

gå op og forklare konceptet noget mere nøje.

Vi køber sådan set den pakke, som hovedbestyrelsen har forelagt omkring demokrati, omkring nyt

HK. Vi køber dog ikke den der med generalforsamling hvert andet år. Vi synes, det er godt at møde

et medlem, vi synes, det er godt at stå ansigt til ansigt med medlemmerne minimum én gang

om året.

Vi vil, at medlemmerne skal involveres, og skal involveres helt ind i HK. Og vi vil, at medlemmerne

flere gange skal bruge deres demokratiske rettigheder. Vi vil gerne, at I viser os lidt velvilje.

Så har vi en kommentar omkring HK Ungdom hernede bagest. Det er ikke, fordi vi vil opretholde

HK-Ungdoms forslag om at komme ind i forretningsudvalget, vi vil bare have lov at sige, at HK-

Ungdom er så vigtig en medspiller i nyt HK, at de skal med ind og være en del af medlemsdemokratiet

på alle niveauer.

Delegeretnr. 398 Mona Larsson, HK/Sønderjylland Privat

- Kære kongres. I de seneste fem år har stor set al politisk energi været brugt på struktur i HK. Og

for den sags skyld – tror jeg også – meget medarbejderenergi. På strukturkongressen i 2003 blev

der truffet vidtrækkende beslutninger. Og dem har vi så brugt de sidste fire år på at implementere

rundt omkring i hele landet. Det var ikke alle, der nåede at få den fusion på plads, inden vi i 2006

igangsatte arbejdet med nyt HK. Konsulentfirma, politikere, medarbejdere, ja alle blev involveret.

På HB-mødet i december skulle der så slås søm i og processen skulle sættes i gang.

Protokol

Side 23


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Men i nattens muld og mørke fandt nogle afdelingsformænd på et helt nyt forslag, som blev fremlagt

og som har ført til det, vi i dag skal drøfte, nemlig 7 regionale afdelinger.

Så vi fortsætter med fusioner, og til hvilken nytte? Jeg tror ikke på, at de her fusioner vender medlemsafgangen

til medlemstilgang. Jeg frygter virkelig, at vi sidder her igen om tre år, fordi der så

er nye 170 millioner, vi skal spare.

Det havde været rart, hvis vi i stedet for havde fået arbejdsro ude i afdelingerne, så vi kunne koncentrere

os om det faglige arbejde, og om at gå ud og skaffe nye medlemmer. Og, hvis vi havde

fået lov til at se resultatet af den fusion, vi lige har lavet.

I Sønderjylland valgte vi at sætte tæring efter næring. Vi solgte fire store, dyre afdelingshuse og

flyttede sammen i et nyt fælles, lejet domicil, hvor vi har holdt indvielse og ”Åbent hus” for halvanden

uge siden. Samtidig har vi etableret fire lokalkontorer i købstæderne. Det ville vi gerne have

set virkningen af.

Andre steder i landet har man også forstået at indrette sig efter de lokale forhold. Der må derfor

være mange til stede i salen, der har de samme ønsker og behov som os i Sønderjylland, at se virkningen

af de tiltag, der er gjort.

Med det nye forslag, der nu er fremlagt om 7 nye regionale afdelinger, frygter jeg for alvor for

demokratiet i HK. Jeg frygter, at demokratiet er på vej til at blive afløst af ren forretning. Vi mistede

under den netop gennemførte fusion mange gode kræfter, fordi valgte politikere og tillidsrepræsentanter

rundt i vores område ikke havde lyst til at køre så langt for at udøve deres hverv,

for at komme til møde i afdelingen. Det frivillige, ulønnede arbejde har vi hårdt brug for i HK.

Uden disse mennesker er vi ikke noget demokratisk.

Hvordan vil det så gå nu, hvor der er nogle, der vil få op til 150 km for at komme til møde – og det

er vel at mærke hver vej? Vi har også oplevet, at det kan være problematisk for området at samle

folk til generalforsamling. Der kommer fortrinsvis folk fra det sted, hvor generalforsamlingen holdes.

På den generalforsamling vi holdt i foråret oplevede vi en meget kraftig reaktion fra de medlemmer,

der var til stede, imod at det nu så ud til, at vi skulle være 7 regionale afdelinger. Og vi

oplevede en frygt for, at det ville give et demokratisk underskud.

Det må vi som delegerede tage til os, at der var den klare melding på generalforsamlingen. Derfor

vil jeg meget kraftigt anbefale kongressen at stemme imod forslaget om 7 regionale afdelinger.

Tak.

Delegeretnr. 472 Viggo Thinggård, HK/Østjylland Privat

- Tak for ordet Lizette! Og tak til John for en god og fyldestgørelse redegørelse om det nye HK. For

mig er det utrolig vigtigt, når nu vi skal til at danne det nye HK, at vi hele tiden har fokus på, hvad

det er for en nytteværdi, der er vigtig i forhold til vores medlemmer. Hvad er det, der kan fastholde?

Og hvad er det, der kan få nye medlemmer til organisationen? Hvor er det, vi kan gøre det

bedre for at få nye medlemmer?

Jeg ser et nyt HK med et fællesskab og med fire stærke faglige sektorer, både på det centrale og

på det lokale plan.

Når nu vi skal tale strategi, handler det om at finde ud af, hvilke veje vi skal gå. Vi skal foretage

nogle tilvalg og fravalg. Noget kommer til at gøre utrolig ondt. Det gør det, når vi skal have debatten

om, hvilke faglige ydelser vi skal have i fremtiden. Hvad er det for faglige ydelser, som måske

er vigtige for mig og for en gruppe af medlemmerne i HK/Østjylland, men som vi desværre måske

skal til at fravælge?

Protokol

Side 24


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det bliver hårdt også, at vi skal til at sige farvel til en række medarbejdere, som i dagligdagen gør

et stort stykke arbejde i forhold til medlemsserviceringen i vores organisation.

En af de vigtige ting i strategiprojektet er at få skabt en organisation, som kan forandres hurtigt,

hvis ikke vi får vendt medlemsudviklingen. Eller hvis der er andre faglige strategier, der skal ændres

på.

Men det, der også er vigtigt for mig, er, at vi får skabt den politiske overligger med et politisk frirum,

som John var inde på. Jeg ser det frirum både på det centrale plan og på det lokale. Jeg tror,

at det er utrolig vigtigt, at den forskellighed, som vi har i HK, er vores styrke. Det er noget, vi og

skal bygge videre på.

Så vil jeg sige, at HK’s hovedbestyrelse har været god til at have opmærksomheden på den rummelighed,

som HK indeholder. Der er blevet givet adskillige millioner til reformarbejdet i forhold til

HK/Kommunal og HK/Stat. Der er givet 18 millioner til projektet ”Flere overenskomster – Flere

medlemmer” i HK HANDEL og HK/Privat. Og senest er der givet fem millioner til en annoncekampagne

i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2007. Det er den rummelighed, det er den styrke,

vi skal bygge videre på. Både på det centrale og på det lokale plan.

Jeg tror, at der er en ting, vi skal have meget fokus på. I det øjeblik, vi laver 7 nye afdelinger, får vi

– som Mona også var inde på – nogle store geografiske enheder. Jeg ser HK som to søjler. Den ene

er den daglige medlemsservicering, det er den nytteværdi, som medlemmet har af HK. Den anden

er den politiske søjle, som vi skal have utrolig fokus på.

Det hjælper ikke, at vi sætter vores politiske indflydelse over styr ude i de enkelte afdelinger.

Hvis jeg prøver at give et billede i forhold til HK/Østjylland, er vi meget aktive i forhold til erhvervs-

og beskæftigelsespolitikken. Det er nogle af de ting, som vi skal være bedre til, og som vi

skal arbejde sammen om. Men som vi også skal se i nogle større politiske enheder.

Vi skal også være synlige i forhold til vores kommuner. Vi kommer til at dække flere kommuner.

Det kan handle om hele velfærdsdebatten. Det kommer også til at handle om de kommunale budgetter

fremadrettet.

Jeg vil appellere med at sige, at det politiske er utrolig vigtigt. Selv når vi bliver større afdelinger,

skal vi have meget fokus på disse ting også.

Lad os bruge rummeligheden og forskelligheden som en styrke.

Til sidst vil jeg sige. I morgen er kongressen slut. Det er måske ikke alle, der er lige tilfredse med

de beslutninger, vi har truffet. Men det er vigtigt, at vi politikere ikke går hjem og forsøger at grave

grøfterne endnu dybere. Vi skylder derimod vores medlemmer at arbejde med nogle af de store

udfordringer, vi står overfor. Det kan være i forhold til flere overenskomster. Det kan være i forhold

til medlemshvervning og medlemsservicering, og dybest set i forhold til at sætte den politiske

dagsorden både på det lokale og på det centrale plan. Tak for ordet.

Delegeretnr. 427 Egon Espersen, HK/Viborg-Skive-Nykøbing Privat

- I vores afdeling har vi haft mange møder om nyt HK. Vi havde besøg af John Dahl i Viborg den

31. maj, hvor vi havde en god aften med en livlig debat. Somme tider en meget livlig debat. Men

da vi kom til emnet nærdemokrati, hoppede kæden af.

John sagde elegant, at det var de nye afdelingers ansvar, for de var jo tættest på medlemmerne.

Netop på dette ekstremt vigtige emne skød John ansvaret let og elegant fra sig. Hvordan løser vi

problemet med, at vi skal være tæt på vores medlemmer? Mit bud er, at vi beholder de 16 afdelinger,

vi har nu.

Protokol

Side 25


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

På den måde har vi en mulighed for at komme tæt på vores medlemmer og på det lokale erhvervsliv.

Der er afdelinger, som først har fusioneret pr. 1. januar i år, og de har ikke haft en skygge af

chance for at vise, hvad de kan.

Lad de 16 afdelinger få lov til at vise, hvad de kan frem til kongressen i 2009, og i mellemtiden

kan vi få en sober og saglig debat om fremtidens struktur med beregninger om, hvad der kan spares

på forskellige tiltag, og hvem der ønsker at samarbejde med hinanden. Så vil vi have et godt

grundlag for at vurdere den fremtidige struktur. Det har vi ikke i dag.

Dette forslag forhindrer os jo ikke i, at vi i mellemtiden reorganiserer vores organisation, og at

afdelingerne arbejder sammen, hvor de finder det fornuftigt. Tak for ordet.

Delegeretnr. 159 Pia Brade, HK/Stat København og næstformand i SamData

- Kære delegerede. Jeg vil gerne starte med at sige tak til hovedbestyrelsen for oplægget om pakken

nyt HK. Det lyder godt, men er det godt nok? Jeg havde nok forventet, at den såkaldte revitalisering

havde indeholdt noget mere nytænkning. Det er et skridt i den rigtige retning, og det skridt

har I min opbakning til at tage. Men vi skal ikke stoppe her.

Jeg synes, at vi i HK er gode til at tale om fællesskab. Til gengæld synes jeg, at vi er utrolig dårlige

til at markedsføre os på individualismen, blandt andet markedsføring af den store mangfoldighed,

de mange profiler, vi har i vores organisation.

Vi bliver ofte benævnt som HK’ere, ikke bare af vores arbejdsgivere, men også af os selv. Det er

helt ærligt ikke en betegnelse, jeg tænder særlig meget på.

Det lyder for mig som en stor grå masse. Individualismen er væk, vi er alle ens. Jeg er valgt som

bestyrelsesmedlem af HK/Stat København. Her sidder jeg sammen med en mangfoldighed af faglige

profiler. F.eks. kan jeg nævne korrespondenter, biblioteksassistenter, it-folk, kontorfunktionærer

og jeg kunne blive ved. Ja, vi har sågar en lønkonsulent fra A-siden. Jeg er valgt som næstformand

i landsforeningen SamData. Her sidder jeg også sammen med en mangfoldighed af faglige

profiler. Som eksempel kan jeg nævne en driftsmedarbejder, udvikler, systemkonsulent, netværksansvarlig,

ja, jeg kunne blive ved. Vi har sågar en it-chef fra A-siden.

Efter min bedste overbevisning er det her, vi profilerer os kraftigere, for individualismen bor som

bekendt bedst i fællesskabets have. Vi skal profilere os på mangfoldigheden i fællesskabet.

Vi skal øge digitaliseringen i HK. Vi skal bruge de medier, der ligger de unge nærmest for at nå

dem. Der skal trådløse netværk i alle de nye afdelinger og i forbundet. Vi skal holde møder via

videokonferencesystemer og visuelle møderum, live screening og online deltagelse til f.eks. generalforsamlinger

og ikke kun kongresser. Broadcasts, blog, ja, jeg kunne blive ved. Det er vejen

frem for HK. Som it-fagets største fagforening må det jo være en smal sag.

Vi skal ud af døren på søndag med et nyt HK, hvor medlemshvervning, faglig aktivitet på arbejdspladserne

og gode overenskomster er i højsædet. Jeg er klar, og jeg glæder mig til, at vi går i gang

på mandag.

Delegeretnr. 426 Bill Sejer Pharsen, HK/Viborg-Skive-Nykøbing Kommunal

- Kan man forestille sig en fagbevægelse uden demokrati? Åbenbart! Kan man forestille sig en fagbevægelse

uden medlemmer? Åbenbart!

Protokol

Side 26


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Vi står i dag med resultatet fra den sidste kongres. Afdelingerne er lige blevet færdige med fusionerne,

og så skal vi til det igen. Denne gang kan vi ikke engang få lov til at vælge, hvem det er, vi

vil være gift med. Næ, vi bliver inviteret til et Moonbevægelsens tvangsbunkebryllup.

Vi snakker meget om et nyt HK. Ja, men hvad nyt er der i centralisme? Vores gamle kammerater

ovre i øst tænkte også, at magten ligger bedst i få hænder. Det er der ikke noget nyt i. Man tænkte

også: Stordrift, det er der virkelig gang i. Men det røg også på røven i Østeuropa.

Slankning af det politiske system! Så er det man tænker, for hvem? For jer, ganske almindelige

bestyrelsesmedlemmer ude i afdelingerne! Fordi, det er vel ikke udvidelsen af forretningsudvalget

fra 7 til 15, der er en slankning af det politiske system?

Betalte formænd, magtkoncentrationer, HB! Hvem er det, der betaler prisen? Det gør ildsjælene.

Talerørene for vores almindelige medlemmer. Vi har kun en chance, et skud i bøssen. Det er, at vi

stemmer det her ned. Kommer i gang med at mobilisere medlemmerne og få dem til at interessere

sig for fagbevægelsen. For dem har vi sgu glemt. Tak for ordet.

Delegeretnr. 156 Peter Raben, HK/Stat København

- Demokrati – som Bill lige var inde på – er en af grundpillerne i fagbevægelsen. Demokrati har

været en vigtig drivkraft i udviklingen af en stærk fagbevægelse, der også har bidraget til at skabe

det demokratiske velfærdssamfund, som vi har i Danmark i dag. Demokrati udgør også forskellen

mellem en fagforening og en forretning.

Men desværre ser det ud til, at når krisen kradser, har vi ikke mere så meget råd til demokratiet.

Det er i hvert fald det indtryk, jeg får, når jeg læser om projekt nyt HK, som jeg synes, lider under

et demokratisk underskud – både i processen og i produktet.

HK-kongressen i 2005 var der ingen advarsler fremme om, at vi nu var på vej til en stor medlemstilbagegang

og deraf følgende økonomiske problemer. Selv om man måske havde kunnet

forudane, at der måske ville komme en eksklusivdom. Men et halvt år efter er situationen lige

pludselig helt anderledes, og hovedbestyrelsen køber et privat konsulentfirma til at udarbejde en

redningsplan, der på mange måder er skåret over den samme skabelon, som vi ser i det private

erhvervsliv og i den offentlige sektor: Centralisering og stordrift.

Der bliver – som allerede nævnt af mange blandt andre John – nedsat en række grupper, som arbejder

i et års tid. Men de har mest bestået af lukkede fora for professionelle politikere og medarbejdere

fra HK. Fint nok, men man har jo ikke gjort meget for at inddrage andre!

Nu om dage taler man ellers i mange sammenhænge om det, man kalder brugerdreven innovation,

det vil sige, at man tager brugernes erfaringer, idéer og forslag aktivt med i fornyelsesprocesser.

Men det synes jeg kun er sket meget indirekte i form af HK-Pulsen, som mest af alt er en analyse

af det, jeg vil kalde kundeloyalitet. Men der har ikke været meget debat med tillidsrepræsentanter,

bestyrelsesmedlemmer og andre fagligt aktive i HK.

Vi har siddet ude på sidelinien og er kommet ind meget, meget sent, uden de store muligheder for

at komme med nogle indspil til processen. Jeg håber ikke, at det er et billede af, hvordan demokratiet

skal være i det nye HK. Men det er lidt svært at finde ud af, hvor demokratiet er i det nye

HK.

Der tales godt nok meget om, at man skal være tæt på medlemmerne, men som flere andre talere

allerede har været inde på, så er der mange, som vil komme til at bruge længere tid på landevejene

og på togskinnerne. Ganske vist er der – som andre har været inde på, og som jeg også går

ind for – en række nye muligheder med it for vidensdeling, information, debat og afstemninger.

Men der står jo ikke meget i papirerne om det digitale demokrati, og det har jo også sine begrænsninger.

Protokol

Side 27


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Når det så ses i sammenhæng med, at der i øvrigt ligger nogle tiltag, der går i retning af at begrænse

medlemsdemokratiet, så synes jeg, at det giver anledning til at blive bekymret. Der ligger

forslag om, at man kan nøjes med at holde generalforsamling hvert andet år, og at man kan indføre

et repræsentantskab i sektorafdelingerne, hvor ikke alle medlemmer kan møde op. Der tales

om, at vi skal have netværk, men det er meget uklart, hvordan det organiseres og styres. Hvordan

finansieres det? Og skal netværksdannerne igennem lange økonomiprocedurer for at få penge til –

eller få lov til – at lave nogle ting?

Så, jeg synes, at det går i den forkerte retning.

Der er et lille skidt i den rigtige retning, og det er, at man kan lave urafstemning til fællesformandsposterne.

Men hvorfor er man ikke gået meget længere i den retning af at prøve nye demokratiformer

af.

Jeg synes, at nyt HK burde være en udvidelse af demokratiet i stedet for en indskrænkning. For

demokratiet er en forudsætning for, at vi kan have et dynamisk HK, der også udvikler sig i takt

med tiden. Og det kan kun ske ved at inddrage medlemmerne aktivt. Derfor synes jeg, at oplægget

til nyt HK mere er et oplæg til forretningen HK end til fagforeningen HK.

Delegeretnr. 118 Simon Tøgern, HK/It, Medie & Kommunikation København:

- Jeg var i London i forrige uge. Jeg var af sted med en gruppe af københavnske fagforeningsfolk

for at besøge den engelske fagforening Transport and General Workers Union, i daglig tale T&G.

Det var som at kigge ind i fremtiden eller mere præcist som at kigge ned i et dybt sort hul.

I slutningen af 70’erne organiserede T&G mere end to millioner medlemmer i en række af Englands

nøgle industrier. T&G var stort og magtfuldt. Men i løbet af godt tyve år mistede de to tredjedele

af deres medlemmer og praktisk taget al politisk og samfundsmæssig indflydelse. I de tyve

år har de selvfølgelig ikke siddet passivt og ventet, men har omlagt deres organisation i flere omgange.

De har igangsat adskillige medlemshvervningskampagner. De har opfundet nye gimmicks

og har opfundet nye typer af ydelser til medlemmerne. De har fusioneret afdelinger, de har rationaliseret

og effektiviseret deres organisation.

Men lige meget hjalp det. Medlemmerne blev ved med at sive. De var i den situation, som vi står i i

dag. De var, som de sagde ”managing the decline” – altså, de administrerede tilbagegangen.

I dag har de vendt udviklingen. De har medlemsfremgang. De får flere og flere tillidsfolk, og de

udvider løbende deres overenskomstdækning. Jeg skal ikke her forklare deres i øvrigt interessante

hvervningsstrategi. Men essensen af den erfaring de gjorde sig, er, at da organisationen holdt op

med at koncentrere sig om sig selv, og i stedet koncentrerede sig om sine klassiske kerneaktiviteter,

så kom medlemmerne også.

Diskussionen om nyt HK udviklede sig desværre meget hurtigt til en diskussion om den formelle

organisation. Hvor mange afdelinger? Hvor mange sektorer? Hvem skal sidde i hvilke bestyrelser?

Hvem skal fordele pengene?

Vi savner i dag den diskussion, der burde være gået forud: Hvilke opgaver skal vi løse for og med

vores medlemmer? Hvad er vigtigst, hvad er mindre vigtigt? Skal vi satse på den individuelle servicering

af den enkelte? Skal vi rette al vores fokus på tillidsrepræsentanterne? Eller er det med

tillidsrepræsentanterne noget gammeldags og opreklameret sludder? Eller skal de i virkeligheden

være udgangspunkt for alle vores aktiviteter?

Helt grundlæggende kan man jo spørge: Er HK blevet en svagere faglig organisation, fordi vi i dag

er blevet 7 procent færre end vi var for fire år siden? Er det vigende medlemstal et problem for

vores medlemmer? De 93 procent, der er blevet? Eller er det vigende medlemstal i virkeligheden et

større problem for dem, der er lønnede af organisationen?

Protokol

Side 28


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Hvorfor er det i øvrigt lige sådan i dag, hvor de mennesker, vi repræsenterer, aldrig har haft større

købekraft, at så er en tilsyneladende besparelse på 200 kroner om måneden før skat, af afgørende

betydning for om de melder sig ud af organisationen? Det er ikke alene et spørgsmål om pris og

penge.

Før man har taget stilling til den slags spørgsmål som kollektiv og som organisation, er det svært

at have en debat om organisationens indretning og fremtid. Nu må vi hver især tage stilling til de

forskellige forslag ud fra vores individuelle forventninger til, hvilke opgaver fremtidens HK skal

arbejde med.

Det havde været ulige sjovere, hvis vi i fællesskab havde fundet frem til, hvilken type af faglig organisation,

vi ønsker os.

For mig, delegeretnummer 118, er det afgørende, at vi som organisation varetager de udadvendte,

de medlemsrettede og de opsøgende opgaver. De udadvendte, de medlemsrettede og de opsøgende

opgaver!

I dag fungerer HK omvendt. Et billede på dette er, at hver gang vi betaler 5 kroner i faglig kontingent,

så – i runde tal – bliver de 3 kroner brugt centralt i forbund og sektorer, mens afdelingerne

må nøjes med 2 kroner.

Det forhold skal vi have vendt om. Selvfølgelig ikke sådan at forstå, at vi ikke skal have en stærk

central organisation, selvfølgelig skal vi det. Men den centrale organisation skal indrettes til at

servicere og supportere afdelingerne, som er dem, der i al væsentlighed har de udadvendte, medlemsrettede

og opsøgende funktioner.

Den ændring forudsætter, at vi ændrer på pengestrømmene og at vi ændrer på magten. Her er

enhedskontingentet en del af et større billede. Her er 7 regionale afdelinger og en hovedbestyrelse

domineret af afdelingssektorerne andre vigtige dele af samme billede.

Hvis de, der vil trække væsentlige dele ud af oplægget til nyt HK, skal overbevise mig, så skal de

forklare mig, at de har bedre måder at klare de udadvendte, medlemsrettede og opsøgende aktiviteter.

Argumenter, der alene hviler på organisationskonservatisme og taburetklæberi flytter ikke mig.

Delegeretnr. 7 Peter Waldorff, formand for HK/Stat

- Kære Kongres. Det siges, at vejen til fremtiden er brolagt med forhindringer! Det er da en opmuntrende

melding.

For i så fald må HK gå en strålende fremtid i møde. Den proces vi i dag og i morgen skal følge til

dørs med en række vigtige beslutninger, er jo undervejs blevet mødt med både skub og barrikader.

Vejen til det fremtidige HK, kunne have været mere jævn sådan hen ad en vej, hvor man får lyst til

at køre stærkt, mærke vinden i håret, hvor pulsen er høj og adrenalinen pumper i blodet. En vej

belagt med mange flere muligheder, en vej, som vi i virkeligheden var på, da vi formede nyt HK

projektet sig i begyndelsen.

Mange væsentlige grundsten til nyt HK blev lagt, netop fordi vi svingede ind på et ny-asfalteret

stykke vej, hvor den fælles rejse viste nogle oplagte muligheder.

Jeg er oprigtig glad og stolt over det arbejde, som jeg fik lov til at deltage i fra sommeren 2006.

Stolt over at det lykkedes at holde gang i processen hen over efteråret, det var en fornøjelse at

mødes i den bredt sammensatte følgegruppe, og i starten fik ansvaret for at definere det nye HK.

Protokol

Side 29


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Vi kom i mål med en ny mission og vision, og vi fik sat en kurs for det nye HK.

Hvor længe var det så, at det gik godt, det her med at finde den nye vej til det nye HK?

Det gjorde det så længe, vi havde fokus på det, der har værdi for medlemmerne! Den der lyst til at

køre stærkt var jo dybest set til glæde og ære for medlemmerne. Det handlede om fornyelse, forandring,

og om skabelsen af et nyt HK.

Da vi svingede væk fra den nye vej og gav slip på det fælles medlemsfokus, faldt vi tilbage i vante

mønstre og begyndte at slås om magten og ressourcerne.

Det siges, at frænde er frænde værst. Det passer vist meget godt på os i HK, vi dyrker til tider fællesskabet

på særpræget vis.

HK er en stor organisation. På vores kongres i Ålborg for 6 år siden gjorde vi meget ud af at tegne

billedet af HK som en mangfoldig organisation. Vi repræsenterer næsten 400 forskellige titler og

professioner – HK har rigtig mange ansigter.

Vi skal i fremtiden være et stærkere fagligt fællesskab med plads til mangfoldighed og forskellighed.

Vi skal levere nærværende og vedkommende ydelser og resultater til vores medlemmer, og vi

skal være arbejdspladsernes foretrukne valg.

HK/Stat er – sagt i al beskedenhed – arbejdspladsernes foretrukne valg på statens område, og det

vil vi gerne blive ved med at være!

Vi har næsten 100 % overenskomstdækning. Mere end en fjerdedel af HK’s samlede korps af tillidsrepræsentanter,

sikkerhedsrepræsentanter og kontaktpersoner er i HK/Stat, og vi har i de offentlige

sektorer uden sammenligning den højeste organisationsprocent.

Vores tillidsvalgte er nok det allerstærkeste aktiv, som vi råder over i HK.

Vi har som følge af en anderledes arbejdsgiverstruktur end det øvrige HK, også en anden forhandlingsstruktur.

Vi er medlem af et overenskomstbærende kartel. Vi har et finmasket net af landsdækkende

sammenslutninger, som 55 procent af vores medlemmer er omfattet af.

I HK/Stat har udvikling og fornyelse i mange år været et centralt omdrejningspunkt. Det gælder

måden, vi arbejder på, det gælder overenskomstudvikling og udvikling af øvrige fagpolitiske områder.

Den overligger, som senere i dag forhåbentlig skal vedtages for hele HK, og som skal sikre en højere

grad af fælles fokus i vores arbejde, den har vi faktisk indført i HK/Stat for flere år siden på

vores forrige kongres, og vi arbejder konstant med at optimere beslutningsprocesser, vidensdeling

og effektivitet i det faglige arbejde.

For os er udfordringen konstant, at vi på den ene side skal udvikle overenskomster og fagpolitiske

dagsordner og på den anden side gøre det for færre ressourcer. Og jeg tør godt sige, at det faktisk

er lykkedes, indtil nu.

Det er lykkedes, fordi vi alle – sektorbestyrelse, landsdækkende sammenslutninger, medarbejdere

i HK afdelingerne og forbundssektoren - har taget ansvar og ejerskab for at få det gjort.

Når der er mere fokus på muligheder end forhindringer og når værdier og indhold er vigtigere end

magt og struktur, så lykkes vi!

Protokol

Side 30


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

I HK/Stat har vi modet til forandring og vi er tilhængere af nytænkning, af fornyelse og af at styrke

fællesskabet i HK. Derfor har vi også søgt at bidrage til fødslen af nyt HK, og det vil vi fortsat gøre

med entusiasme og vi vil tage medejerskab for det.

Vi har brug for at nytænke og udvikle vores kultur. En kultur der bygger på tillid, en kultur hvor

mange er villige til at løbe en risiko og føde nye tanker og idéer, uden at frygte for andres dom.

Hvis alt for megen energi skal bindes i magt og frygt, så dræber vi initiativ, kreativitet og fornyelse.

Forslaget om enhedskontingent er et godt eksempel på dette. Siden kravet om enhedskontingent

kom på banen, har vi stort set gået i tomgang, hvad fornyelse og kreativitet angår. Enhedskontingentforslaget

hører ikke hjemme her på denne kongres.

Det har flyttet fokus væk fra det nyskabende hen til kampe og magt om indflydelse. Vel lever vi i

en politisk drevet organisation, men også dér skal mandaterne bruges med omtanke. Tænk over

det!

Hvis vi fortsætter med at træffe beslutninger, hvor medlemsgrupper spilles ud mod hinanden,

hvordan er perspektivet for et nyt HK så? Er det sådan, vi skal styrke fællesskabet?

Der er grænser for, hvor meget HK kan holde til, at vi river og flår i hinanden. Medlemmerne er

trætte af, at vi bruger kræfterne på interne slagsmål i stedet for at varetage deres interesser uden

for vores egen lille verden.

Det er ikke på nogen måde nyttigt for os i HK. Det er vigtigt for os at komme godt fra start, når vi

skal skabe forandringer. Forslaget om enhedskontingentet har givet os den værst tænkelige start.

Lad os nu tage ansvaret for skabelsen af et godt udgangspunkt for nyt HK. Fasthold princippet om

et fællesskab med plads til og anerkendelse af forskellighed og stem nej til forslaget om enhedskontingent,

når vi når dertil.

Og lad os så samle kræfterne om at få gang i den udviklingsproces, der skal vise medlemmerne

værdien af medlemskabet i HK.

Sømmet i bund kammerater, medlemmerne venter på os derude.

Herefter var der frokostpause.

Under Jakob Nerups indlæg blev talerrækken lukket til punkt 6.

Protokol

Side 31

Kl. 12.30

Mødet blev genoptaget kl. 13.30

Delegeretnr. 123 Jakob Nerup, HK/Service København:

- I løbet af ugen har jeg flere gange gjort mine kolleger opmærksom på, at jeg skulle på HK kongres

i weekenden. De har sagt: Nå! Og jeg har fortalt, at det var fordi, vi skulle lave nyt HK. Og de

har sagt: Nå, og hvad går det så ud på? Og jeg har sagt: Jo, vi skal spare nogle penge. Ok, har de

sagt!

Og jeg siger, at det er fordi, vi ikke får nok medlemmer. Og de spørger, hvad vi skal gøre ved det.

Og jeg siger, at vi skærer ned på antallet af afdelinger. Ja, og så slanker vi demokratiet. Vi udvider

det i forretningsudvalget og indskrænker det i afdelingerne. Nå, siger de så, og hvor er så det nye?


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Se, perspektivet for et nyt HK, når vi siger, at det er nyt, så skal vi jo love noget. Det er muligt, at

det højt oppe i luftlagene i vores forbund er nyt og vovet at lave enhedskontingent. Men ærligt,

sådan ser det jo ikke ud for medlemmerne. Det er der jo ikke noget nyt og vovet i, om kontingentet

er ens for en, der er medlem af handelsområdet og af kommunalområdet.

Det, der er nyt for medlemmerne, er f.eks., hvis vi turde satse på at vælge formændene ved urafstemning.

Så ville medlemmerne synes, at de fik medbestemmelse. Det vil være nyt, hvis vi sagde,

at vi havde indbudt alt for få medlemmer til diskussionerne om, hvad HK skal mene og gøre. Hvis

vi ville gøre kongressen dobbelt så stor. Ikke af ansatte i HK, men af medlemmer og tillidsfolk.

Eller vi ville sige: Vi imødegår en medlemstilbagegang! Hvad er det så, vi skal gøre? Så er det måske,

at vi skal finde de bedste ildsjæle.

De bedste til at gå ud og hverve og organisere nye medlemmer. Hvorfor ansætter vi ikke dem, i

stedet for bare at sikre os, at vi beholder dem, der kan og har vist deres duelighed oppe og inde i

organisationen. Det ville være nyt.

Det ville også være nyt, hvis jeg kunne sige til mine kolleger: Yes! HK skal spare 170 millioner.

Men I skal bare vide, at vi i realiteten sparer 300 millioner, langt mere. Men, at der bliver flere

penge til afdelingerne, men langt færre derinde, hvor I aldrig mærker det.

Og hvorfor er det sådan, at sådan et argument ville blive hørt af mine kolleger? Det er måske, fordi

de mangler det der perspektiv på, hvad det er ved det store, centrale HK, der er godt for dem. Der

hjælper det altså ikke, at vi kører alle de fede ord, der står oppe på tavlen om værdi for medlemmerne.

Prøv lige at forestille jer, hvis vi sagde, at HK ikke skal have værdi for medlemmerne. Hvis man kan

sætte et ”ikke” foran, så er det betydningsløst – det oprindelige. Derfor siger det ikke noget som

helst.

Hvis nu jeg kunne sige til mine kolleger, at HK ikke bare er det største forbund, men også er det

forbund, der er allerlængst fremme i skoene, i den offentlige debat og i at slå for, at kvinderne i

samfundet skal have mere ligestilling.

Det ville f.eks. være det forbund, der råbte højst, når Familie- og Arbejdsmarkedskommissionen

kommer og siger, at der ikke er så meget balance mellem familie- og arbejdsliv, mens de undlader

at fortælle om ulighederne. Fordi de lader som om, at mænd og kvinder i den sammenhæng er

lige. Og det viser alle undersøgelser, at det er mænd og kvinder jo ikke. Det er kvinderne, der bærer

langt de største byrder hjemme. Ikke bare med tøjvask og børnepasning, men ved husholdning

i almindelighed.

Hvis vi som HK sagde det højlydt, ville medlemmerne sige Yes! Det er derfor vi har brug for et forbund,

der vil gå ud og tage den diskussion, gå ud og slå Anders Fogh i hovedet og sige, at det

regeringen laver, i hvert fald ikke gavner ligestillingen.

Eller det ville være, hvis vi havde et stort og stærkt HK, når der blev forhandlet overenskomster. Et

HK, der gik ud og slog det store slag i dagbladsannoncer og i kampagner for, at mindstelønnen

skulle hæves, ikke mindst for alle vores egne kolleger inden for handel. Alle de, der går på de laveste

lønninger.

Så ville medlemmerne jo nikke til det og sige ja, så har det værdi. Men værdi er man nødt til at

sætte indhold på. Og hvis vi ikke gør det, bliver det ikke nyt.

Derfor synes jeg, at når vi skal mene noget om nyt HK, handler det først og fremmest om at styrke

der, hvor medlemmerne er. Men det her forslag om nyt HK handler om at styrke indadtil og opadtil,

i stedet for nedadtil og udadtil.

Protokol

Side 32


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Derfor fører det os ikke ind i fremtiden, men er snarere lidt fortid iklædt nye klæder. Og det kommer

vi ikke særlig langt med i fremtiden. Vi kommer til at stå til næste kongres og se, at vi bliver

ved at gå tilbage. Og hvad nyt skal der så være i det?

Det nye skal være, at vi faktisk kan tro på, at vi har et forbund i fremtiden.

Delegeretnr. 317 Marianne Vind Petersen, HK/Sjælland Privat og formand for Dansk Laborant-

Forening

- Mor er ikke sur. Mor er heller ikke skuffet. Mor er faktisk nervøs og mor er bekymret. Hvad er det

vi har gang i? Nytænkning, forandring, nyskabende udfordringer, overligger, moderne organisation,

effektiv osv. osv.

Vi skal jo gøre noget. Det her går jo ikke. Men pas nu på, der er faktisk områder i HK, hvor det går

rigtig, rigtig godt. De tværgående landsforeninger oplever ikke medlemstilbagegang. Hvorfor ikke?

Jeg er formand for Dansk Laborant-Forening. Jeg kan jo sagtens stå her og sige nogle fine floskler

om, at det er fordi, vi har kontakt til medlemmerne, til laboranterne i Danmark. Og jeg kan og

sige, at vi allerede er arbejdspladsernes foretrukne valg!

Ja, ja, det kan hun sagtens stå der og sige. Det passer faktisk. Jeg er meget ofte ude på laboratorierne,

på arbejdspladserne og i brancheklubberne i hele Danmark.

Laboranterne vil rigtig gerne fortælle om, hvad de har af problemer og hvordan vi kan hjælpe dem.

Hvor svært er det så for DLF at rette vores lille skude ind efter den retning, de gerne vil have?

Vi har et fagblad, der bliver læst. Ja, ja, det kan hun sagtens stå der og sige! Jeg får utrolig mange

kommentarer om et eller andet, der har stået i Laboranten, hver gang jeg møder nogle laboranter.

I Laboranten annoncerer vi vores medlemsarrangementer og medlemsweekender, som altid har

nogle udelukkende fagligt indhold. De annonceres i fagbladet og de er altid overtegnede. Vi ved

direkte fra medlemmerne, hvad der er aktuelt og hvilke temaer, vi vil have op, hvor det er, de vil

vide noget mere.

Jeg håber sådan, at vi efter denne weekend, hvor rammerne er på plads, at alle de, der skal være

med til at fylde rammerne ud, at de husker, hvad jeg har sagt. Dansk Laborant-Forening har utrolig

meget at byde ind med. Vi er fulde af idéer. Vi kan fortælle om masser af succeser. Vi kender faktisk

de medlemmer, vi har i vores lille gruppe.

Brug os! Ved I hvad, det er faktisk lige nøjagtig det samme, jeg står og siger til medlemmerne:

Brug os. Og ved I hvad, de gør? De ringer og mailer, de bruger os. Det er ikke så farligt. Man skal

bare ud og snakke med dem.

Jeg opfordrer virkelig til, at vi bliver brugt. Vi vil meget gerne være med i det her.

Delegeretnr. 186 Martin Rasmussen, HK/Midt Privat

- Jeg synes, det er dejligt, når Marianne kommer herop og fortæller en succeshistorie. Jeg synes,

det er dejligt, når en masse af vores kolleger på kongressen også har sådan nogle historier. Så

sidder man og har følelsen af, hvorfor vi så er her i dag? For det går jo godt?

Nej, det gør det jo ikke alle steder. Vi er her i dag, fordi vi skal spare 177 millioner. Jeg synes, at

John sagde det meget godt i sin indledning. Jeg synes også, han har sagt det godt, når han har

været rundt i landet:

Protokol

Side 33


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Der er to måder, vi kan spare 177 millioner på. Vi kan gøre, som vi plejer og skære sådan lidt hist

og pist, sådan som vi plejer. Eller vi kan gøre noget nyt: Det nye er jo, at vi rent faktisk har sat os

ned og spurgt, hvordan vi skaber et nyt HK, hvor vi ikke bare skærer hist og pist, men hvor vi prøver

at lave opgaverne på en helt anden måde, end vi plejer.

Så er det nogen gode kolleger, der har sagt: Hvorfor skal vi til at ændre antallet af afdelinger?

Hvorfor venter vi ikke? Nu er vi lige kommet ned på 16!

Til det må jeg sige, at vi jo ikke kan vente længere. De barske realiteter har overhalet os. Jeg

kommer fra en afdeling, der blev stiftet den 29. marts, HK/Midt.

Jeg tror godt, at jeg kan sige til jer, at hvis HK/Odense, HK/Svendborg og HK/Lillebælt havde kunnet

få lov at fortsætte, så er der ingen tvivl om, at så ville de det.

Men vi må sige, at selvom vi nu er blevet en stor regional enhed, har vi altså allerede problemer

med at få ressourcerne til at hænge sammen. Og jeg skal hilse og sige, at med de beslutninger vi

træffer på denne kongres, bliver det ikke nemmere.

Så for mig at se er der ingen tvivl om, at det eneste rigtige vi gør i dag, er at skabe 7 nye regionale

enheder. De 7 nye regionale enheder skal sikre – jeg tror, at det var Jakob fra København, der var

oppe og sige, at vi skal have politikere længere ud med de politiske meldinger – at vi har nogen,

der kan komme ud og give disse politiske meldinger.

Vi skal sørge for ude i afdelingerne, i de 7 nye regionale enheder, at vi har eksperter, vi kan samle,

så medlemmerne altid er sikre på, at de kan hente den hjælp, de behøver.

Det, vi ikke skal glemme, er, at fordelen ved 7 regionale enheder er jo, at vi har et modspil til,

hvad der ellers ville være sket i et nyt HK. Grunden til, at Cappuccinoklubben blev startet var jo, at

der var ved at ske en centralisering. En centralisering, som vi ikke syntes så fornuftig ud. Så kan

det godt være, at nogen synes, at vi centraliserer ret kraftigt. Men jeg vil sige, at det havde været

endnu værre, hvis ikke vi var kommet med det her forslag.

Så jeg vil godt opfordre jer til, at når vi om lidt, hvor vi forhåbentlig kommer til et punkt, når vi

skal stemme om afdelingerne, at vi får nogle afdelinger, der kan fungere. Det kan de kun, hvis de

er store, stærke regionale enheder.

Det betyder ikke, at vi ikke skal have kontorer lokalt. Det betyder bare, at vi samler de politiske

enheder, så vi får styrke og fleksibilitet, og som betyder, at vi kan sende medarbejderne til de forskellige

lokale kontorer, som vi så kan opretholde. Fortsat god kongres.

Delegeretnr. 378 Jette Holm Algreen, HK/Sydøstjylland Privat

- John Dahl indledte kongressen med at sige, at vi er i en alvorlig situation. Jeg er fuldstændig

enig. Så siger han, at vi skal være billigere. Det har han nok også ret i. Og så siger han, at vi skal

ud og være tættere på medlemmerne. Det kan jeg da kun være enig i.

Men når jeg så ser forslaget fra hovedbestyrelsen, ja så hopper kæden altså af. Vi er gået fra 42 til

16 afdelinger. Og nåede vi at bevise overhovedet, at det var det rigtige? Nej! Tre uger før vi overhovedet

kom i gang, bliver det nye HK allerede varslet. Det var i december 2006. Hvor er vores

troværdighed overfor medlemmerne?

Og nu skal vi gå fra 16 til 7. Og hvordan hænger det sammen med at være tættere på medlemmerne?

Ja, selvfølgelig skal de faglige mere ud og møde medlemmer. Men jeg skulle hilse og sige,

at man ikke møder ret mange medlemmer på landevejene, og det er vel der, at de vil få tiden til at

gå fremover.

Protokol

Side 34


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Hvorfor er det, at strukturændringer i HK altid betyder færre politikere? Politikere er faktisk i mine

øjne en god og praktisk måde at være tæt på medlemmerne på. Fritidspolitikere går ind i arbejdet

af lyst og interesse. Og de har den direkte dialog med medlemmerne. Men HK vil dem ikke.

Og det kommer af sig selv. De forsvinder uanset lyst og interesse. Det er jo ikke muligt først at

være på arbejde en hel dag, så køre i halvanden time og holde møde, som også tager tid. Vores

møder tager længere tid efter, vi er blevet en ny afdeling, for møderne rummer meget. Vi skal

rumme det hele i HK/Privat, vi har brancher og vi har geografiske opdelinger, så jeg tør slet ikke

tænke på, hvad det kommer til at betyde i en ny afdeling, der går helt ned til grænsen. Og så skal

man så køre hjem igen.

Det er ubegribeligt for mig, at vi ikke tænker modsat og siger, at vi skal have fat i mange flere

ildsjæle, som er derude og er i dialog med medlemmerne. Og især når det nu er, vi skal blive billigere.

Ja, pengene. 177 millioner er godt nok mange penge. Og jeg tror ikke, at det er nok. De beregninger

på besparelser, der er lavet, holder ikke. Hvis man spørger ind til dem, viser det sig, at man

både har regnet husleje, lys, varme og rengøring med på de personer, der skal spares væk. Sådan

virker det jo ikke. Vi kan jo ikke bare afskaffe et kontor ude i afdelingerne. Så selvfølgelig vil der

komme til at mangle penge igen. Og så er der altså ikke andet at gøre end at skære ned på afdelingskontorerne,

og så kommer det til at gå rigtig stærkt med medlemstallet. Ja, altså nedad.

Ja, det er en meget alvorligt situation, og derfor er det vel også ekstra vigtigt, at vi gør det rigtige.

Så jeg vil foreslå som John Dahl, at vi er modige. Vi skal være så modige, at vi siger, at vi gerne vil

noget. Men det skal også gerne være noget, der kan holde længere end sidst, ikke!

Så kære meddelegerede. Jeg mener, at det er en om’er. Lad os sige ja til et nyt HK, men lad os

bruge tiden frem til den ordinære kongres i 2009 på at lave det ordentligt. Jeg ved ikke helt, hvordan

vi kan få hovedbestyrelsen til at trække deres forslag, eller hvordan det kan foregå. Det er der

nok nogle andre, der kan hjælpe med. Men jeg ved godt, at der vil komme nogen og sige, hvad

med de 177 millioner?

Det er rigtig nok. Dem når vi ikke, hvis vi venter. Men vi har altså også en stor reservefond, og jeg

har før været talsmand for, at den ikke behøver være så stor. For det første mister vi medlemmer,

og for det andet strejker vi jo næsten aldrig mere. Så lad os hente de 177 millioner der, og så lad

os bruge de penge på at bruge tiden frem til 2009 på et bæredygtigt resultat. Noget som er til

gavn for medlemmerne. Tak.

Delegeretnr. 192 Carsten Carstensen, HK/Midt Privat

- Nyt HK. Det lyder meget godt. Jeg lyttede med interesse til John Dahl. Jeg synes, at han klynkede

en lille smule, da han sagde, at vi mangler en masse penge og vi mister medlemmer. Han sagde, at

det er andres skyld, at det er fordi, der er kommet nogle discountkasser og nogle discountfagforeninger.

De bruger vores overenskomster gang på gang til at hente penge hjem til deres medlemmer.

Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke hver gang, man oplever sådan en sag, hvor de har brugt vores

overenskomst, sender en faktura til dem. For det er os, der har omkostningerne ved at lave overenskomster.

De har ingen omkostning ved det. Men de profilerer sig på, at de henter pengene

hjem til medlemmerne.

Derfor mener jeg, at vi må kunne gøre krav gældende. Vi har haft en sag ved menneskeretsdomstolen

vedrørende eksklusivaftalerne. Hvorfor laver vi ikke den omvendte sag? Der er nogle,

der bruger vores overenskomster, som vi har betalt til, uden at betale.

Protokol

Side 35


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Når jeg tager toget til København, betaler jeg, når jeg stiger ind. Jeg kunne lade være med at betale,

for toget kører alligevel og så kunne jeg ligeså godt bruge det, men det koster mig 500 kroner i

bøde at gøre det. Sådan burde det også være med overenskomsterne.

Jeg synes så, at når vi taler om nyt HK, er jeg ikke helt stolt af HK. Jeg synes ikke, man kan være

tjent med den måde, man har behandlet medarbejderne på. Man har meldt ud, at der skulle fyres

200 medarbejdere, og at der skulle flyttes 400. Det har man meldt ud i god tid, og de skulle have

besked her i juni på, hvem det kunne blive, hvem der skulle finde andet job.

Det har man så skudt ud, så nu går de i det uvisse. Det er ikke en måde at behandle mennesker

på. Vi kan sige, at vi har givet vores arbejdsgivere alle tiders våben, fordi de kan bruge det overfor

os. De kan sige, at når det er sådan, I behandler jeres medarbejdere, så må vi vel også behandle

vores medarbejdere sådan. Det kan man ikke.

Da jeg rejste herover i dag, var jeg sikker på, at vi skulle have de 7 afdelinger. Men jeg er faktisk

kommet lidt i tvivl på grund af alt det her, jeg hører. Det er et problem, at folk får over 150 km til

at komme til deres generalforsamling. Hvordan løser vi det? Det løser vi måske ved, at man i

kommunerne måske vælger nogen til deres sektorgeneralforsamling. Hvad så med sådan en som

mig, der arbejder i én by, men bor et andet sted. Det vil sige, at der hvor jeg har min base, er ikke

der, hvor jeg kan vælges. Så skal jeg vælges i den by, hvor jeg ikke har base og ikke er blandt kolleger.

Jeg kan ikke få det til at hænge sammen, men vi kan selvfølgelig gå skridtet fuldt ud og sige, hvorfor

laver vi ikke bare én afdeling i HK/Danmark, så har vi alle skide langt til at komme til vores

generalforsamling, og så kunne vi springe kongressen over.

Delegeretnr. 370 Per Bergenhagen, HK/Sydøstjylland Kommunal

- Tak. Til dig Carsten: Vi kan jo bare køre sammen.

Jeg vil gerne knytte et par bemærkninger til procesforløbet, som har kørt siden sommeren 2006.

Der er foregået en del fra sommeren 2006 til december 2006, hvor hele hovedbestyrelsen har været

involveret på højere eller lavere niveau åbenbart. Ved I hvad, der sker? Der sker det, at der på

et møde i december 2006 fremlægges et forslag, der – sådan som vi får det forklaret – har været

alle ubekendt, og som giver et kæmpe chok: Hold da op, det hele skal ligge i København.

Så var der en, der tænkte i billeder. Det kom jeg også til – der var nogen, der kom til at sidde og

hyperventilere. De fandt sammen og kaldte sig Cappuccinoklubben. Så hyperventilerede de i otte

timer og fremkom med et forslag. Det forslag er det, der nu danner baggrund for et nyt HK.

Hold da op, siger jeg. Hvorfor fanden skal man bruge seks måneder, når det kan klares på otte

timer. Man kommer til at tænke på reklamen ”Det er en om’er”, men nu får vi se.

Det eneste, jeg kan konstatere lige nu, er, at der er en masse løse ender i det her. Blandt andet:

Hvad er en afdeling? Det er en regional baseret et eller andet. Men hvor skal de ligge? Det ved vi

ikke rigtigt, men medarbejderne skal søge derhen!

Det jeg så kom i hu er, at vi har haft besøg af en prominent sanger, Bob Dylan, og en af hans sange

er den her. Nu skal jeg prøve: ”The answer my friend is blowing in the wind, the answer is

blowing in the wind”. (Kongressen sang med).

Noget af det, der er gået igen i medlemsundersøgelser over tid er, at medlemmerne gerne vil have

kvalitet og nærhed. Nu er definitionen af nærhed blevet lidt mere alternativ, for nu skal vi skabe

mere nærhed ved at have færre afdelinger. Mig bekendt er Danmark ikke vasket for varmt, så det

er krympet.

Protokol

Side 36


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det vi er i gang med lige nu, er at afvikle begge dele på trods af påstandene om det modsatte.

Med mindre man definerer begrebet kvalitet med, at vi bliver mere it tilgængelige. For mig har det

aldrig været sådan, at jeg kommer til at elske mit web kamera mere end den jeg sidder og taler

med.

Alle talerne fra John Dahl og nedefter har været enige om, hvad vi skal. Vi skal være stærkere, vi

skal være mere indflydelsesrige, vi skal ditten og dytten og datten, men jeg har hørt ganske få sige

hvordan. Og jeg har spurgt mange steder, det vil jeg gerne lige medgive.

Med det landkort der kommer op nu, vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, om det kan lade sig

gøre? Det, der bliver sagt heroppe fra i skåltalerne, er: Større nærhed, mere kvalitet og så videre.

En anden også prominent formand har sagt, at vi skal ud til køkkenbordene. Jeg troede, at jeg

havde hørt forkert, og det var kakkelbordene, men det var køkkenbordene. Jeg vil gerne sige, at

hvis hvert medlem har et køkkenbord, bliver der mange at besøge, men der bliver færre medarbejdere,

så det bliver ikke nemt.

Det, jeg synes, at det ser ud til, er, at med dette forslag med reduktion af det nuværende antal

afdelinger til 7 bliver forslaget en del af problemet og ikke en del af løsningen.

Så derfor vil jeg faktisk anbefale, at indtil den kongres der er i 2009, har vi tid. Så må jeg støtte

min formandskollega fra Sydøstjylland Privat og sige, at vi er en lille forening, der har en samlet

formue på 2,3 milliarder kroner. Det er 2.300 millioner kroner, så jeg hører ikke fogeden stå og

banke på døren derude og sige: ”I er ved at gå på røven.”

Som Tøgern sagde: Det er syv procent af medlemmerne, der er væk, men vi skal vel egentlig og

tage os af de 93 procent, der er her, på en ordentlig måde.

Nu er der et skilt fra dirigenterne, der siger, at tiden er udløbet. Det håber jeg ikke, at den er for

HK.

Delegeretnr. 396 Jan Salskov, HK/Sønderjylland Privat

- Jeg skal love, at jeg gør det kort. Og jeg begynder ikke at synge!

Hvad er det, der kan redde HK? Er det en ny struktur med færre afdelinger? Det tror jeg i hvert fald

ikke. Får vi flere medlemmer med den nye struktur? Det tror jeg heller ikke.

Færre afdelinger gør ikke nogen forskel for medlemsudviklingen. John sagde i sin tale, at vi skal

tage varer ned af hylderne. Men det, vi gør i stedet, er, at vi fjerner hylderne.

Vi er lige nu midt i en strukturforandring i HK, hvor de fleste afdelinger først er lagt sammen for

nylig. Det synes jeg helt ærligt, vi skal lade stå sin prøve og at se frem til vores kongres i 2009,

om det ikke gør en del af de besparelser, vi taler om.

Vi taler jo om noget, vi ikke rigtig ved noget om. De tal, det bygger på, er, at vi havde 42 eller 43

afdelinger, så det holder jo ikke. Der er allerede sket en del besparelser. Det er jo sådan, at i opgangstider

laver vi en masse nye tiltag, men når det går den anden vej, skærer vi ned på politikerne.

Tak.

Delegeretnr. 84 Michel Onnik Berg Doukmadjian, HK/Kommunal København

- Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til John for en god orientering. Jeg er sikker på, at der

ingen er her i salen, der er i tvivl om, at vi har behov for at samle en masse ting. Der sker en masse

ude i afdelingerne, som helt sikkert kunne gøres bedre centralt. Jeg tænker på administration af

løn m.m. Og alle de medlemmer, der ringer ind og har et enkelt spørgsmål.

Protokol

Side 37


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg skal ikke være dommer i dag over, om vi har brug for 7, 9 eller 15 afdelinger. Det er jeg overhovedet

ikke kompetent til. Men når jeg ser på forslaget, der er kommet ud her, minder det mig

om en gammel vittighed.

Der står en mand i en mørk nat under en lygtepæl og leder efter sine nøgler. En anden mand

kommer hen og spørger, hvad han leder efter. Mine nøgler! Hvor tabte du dem? Jeg tabte dem

derovre! Hvorfor leder du så her? Fordi det er her, der er lys!!

Hvorfor er vi her i dag? Det er fordi, medlemmerne pibler ud af kassen. Uha, det er jo ikke så godt,

så det må vi gøre noget ved. Hvad gjorde vi sidste gang? Jamen, der skar vi antallet af afdelinger

ned. Virkede det? Nej. Det gjorde det ikke! Jamen, lad os prøve igen. Ja, lad os prøve det!

Det er jo ikke tilfældigt for HK. Vi er pisse gode til at administrere. Vi administrerer os selv ihjel.

Det er imponerende. Jeg vil sige, at denne kongres handler om at flytte vores møbler. Nogle møbler

skal flyttes rundt i afdelingerne. Nogle skal flyttes til København, nogle skal flyttes til Århus.

Det er fint nok.

Men tror I, hånden på hjertet, at det betyder noget i forhold til at få flere medlemmer. Tror I, at der

kommer en ind i den lokale afdeling og siger: Nu vil jeg gerne melde mig ind, for jeg har hørt, at

jeres kontormøbler er flyttet til København?

Hvad har vi i virkeligheden brug for? At vi sætter medlemmerne først. Vi har brug for en organisation,

der tager ud og siger goddag til medlemmerne. Og det er jeg rigtig ked af, at der ikke står

noget om i oplægget.

Jeg har med stor, stor iver ledt efter, om der står noget om medlemshvervning. Det gør der faktisk

kun under punkt nummer 8 under kompetencecenter og fællessekretariat. Det står gemt sammen

med HK-Ungdom og web kommunikation. Er det virkelig det, vi vil med vores medlemshvervning?

Vil vi gemme det sammen med HK-Ungdom og web kommunikation? Hvorfor er det ikke sådan, at

dette her er sat i fokus?

Jakob Nerup havde en god pointe før. Vi har virkelig brug for at have nogen, der tager ud og besøger

vores medlemmer ude på arbejdspladserne. Specielt på de arbejdspladser, hvor vi ikke har

tillidsrepræsentanter. Medlemmerne har brug for, at der er nogen i HK, der kigger dem dybt i øjnene,

men grundlæggende er vi blevet bange for at tage ud og opsøge medlemmerne.

Det kan godt være, at nogen vil sige, at det har de gjort for nyligt. Det er der sikkert nogen, der

har. Men det helt grundlæggende problem er, at medlemmerne ikke har set en repræsentant fra

HK i øjnene i flere årtier. Det er jo dybt grotesk.

Mit budskab er meget klart: Vi har behov for en agitationsafdeling, der tager ud og meget klart og

målrettet organiserer, og besøger medlemmerne, der hvor de er, på arbejdspladserne.

I HK står vi i en unik situation. Vi ved jo, hvor vores medlemmer er!

Hvis jeg var en virksomhed, der vidste, hvor mine kunder var, ville jeg købe nogle nye sko og løbe

ud til dem alle sammen. Det burde vi også gøre. Tak for jeres tid.

Delegeretnr. 147 Poul Drews, HK/Stat København

- Vi er her ikke i dag for at redde HK. I det hele taget skal vi jo ikke redde HK. Organisationen skal

ikke leve for organisationens skyld. Vi er alene sat i verden, fordi der var nogle, som syntes, at HK

var en god måde at organisere sig på. Så kunne man opnå gevinster, fordele, muligheder i ens

arbejdsliv, som man ellers ikke ville få.

Protokol

Side 38


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg synes, at vi står overfor meget store problemer. Jeg kommer fra en afdeling, hvor jeg synes, at

vi tit er ude på arbejdspladserne. Jeg synes tit, vi ser medlemmerne i øjnene.

Det gør vi faktisk dagligt. Men vi oplever jo også, at ude på vores arbejdspladser, hvor man nogle

gange kan få lov at holde klubgeneralforsamlinger i arbejdstiden, er det meget forskelligt, hvor

mange medlemmer der overhovedet tropper op. Også til nærdemokrati.

Vi oplever, synes jeg, en manglende interesse for det, fordi man synes, at man godt kan selv. Og,

hvis ikke man er tilfreds her, kan man sikkert finde noget et andet sted. Jeg mener, at vi har mange

store opgaver, ikke kun som HK, men som fagbevægelse.

Jeg er ikke i tvivl om, at en af de måder, vi kan gøre det bedre på, er ved at have et styrket, fælles

HK. Vi har været forvænt med i mange år, at medlemmerne kom i hobetal til HK. Og var man utilfreds

med, hvad fællesskabet lavede et sted, i ens afdeling eller sektor, så kunne man lave sit eget

selv, for det var der jo penge til.

Det er der ikke mere. Så vi er tvunget til at snakke sammen og finde et samarbejde på kryds og

tværs i HK, på en meget mere forpligtende måde. På en måde, der også åbner op for flere muligheder

for medlemmerne.

Det er jo heller ikke godt nok at sige, at hvis bare min afdeling hjemme i København kunne bestå,

eller hvis bare min landsklub kunne bestå osv., så var det godt nok. Vi skal jo også ud og opdyrke

de områder, hvor der ikke er noget lige nu, hvor man ikke har manifesteret, hvad det er, man kunne

tænke sig.

En af måderne at gøre det på er, at man samler sig i fællesskab, så man har mulighed for at flytte

ressourcer, både pengeressourcer og personressourcer hen, hvor vi vil gøre en indsats. Hvis vi

venter på, at medlemmerne selv kommer og siger, hvad de gerne vil, kan det være, at vi kommer

til at vente længe, og at de går et andet sted hen. Eller at nogle andre kommer og tilbyder det i

stedet for os.

Så jeg synes virkelig, der er brug for, at for sådan nogle som mig, høvdinge i en afdelingssektor i

København, er der brug for, at vi høvdinge arbejder sammen, i stedet for at gå i hver sin retning.

Det er noget af det, vi skal gøre fremadrettet.

Så har vi brug for at inddrage nogle af alle de aktive tillidsrepræsentanter, vi har. Vi har rigtig

mange inden for det statslige område og inden for den afdeling, jeg kommer fra. Få inddraget

dem også i denne proces.

Vi har som afdeling brokket os under hele denne proces og spurgt efter at få inddraget nogle af de

aktive tillidsrepræsentanter og de aktive medlemmer. Hvorfor kører processen mest for sådan nogle

fuldtidslønnede politikere som mig eller ansatte i fagforeningen? Hvorfor får vi ikke inddraget

de andre? Både fordi de gerne vil være med og tage ansvar for det, vi når frem til. Men selvfølgelig

også fordi vi gør det meget bedre, hvis vi inddrager nogle af dem, der er ude på arbejdspladserne

til daglig i hele deres arbejdstid. Hvis vi inddrager dem i processen, får vi en bedre proces og

sandsynligvis også et bedre resultat.

Så synes jeg, at nogle af de ting vi har lært, og som vi selv underviser i i HK, er vigtige at sige: Indflydelse

får vi ikke kun, når vi er på kongres og når man sidder til samarbejdsudvalgsmøder. Indflydelse

får man måske ved at blande sig i det daglige. Man skal selvfølgelig ikke kimse af den

formelle indflydelse, men det er også i det daglige. Så hvis man ikke får indflydelse fra os i HK, vil

jeg sige som aktiv tillidsrepræsentant, at så gælder det om at rive indflydelsen til sig og blande

sig, selvom man ikke er blevet inviteret.

Protokol

Side 39


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Vi kommer senere til at diskutere enhedskontingent, og hvor mange afdelinger fremover. Nogle

siger, at processen er gået i tomgang, og at vi ikke snakker indhold. Men i sådan en stor kvindefagforening

som HK, skulle det vel være muligt at overkomme flere ting på samme tid.

Jeg er godt nok ikke selv så god til det. Min kone brokker sig over, at jeg ikke kan binde snørebånd

og tale med hende samtidig. Men nu kan hun også være lidt kompliceret at snakke med…

Nej, jeg synes, at denne kongres kun er en del af forløbet. Vi skal da sige, at vi beslutter i dag og i

morgen, og så kører vi videre og blander os fremadrettet. Tak for ordet.

Delegeretnr. 259 Ivan Ziegler, HK/Nordjylland Privat

- Tanken om at samle afdelingerne i Nordjylland i én politisk region har været på banen for nogle

få år siden. Når det nu ser ud til at blive en realitet, vil det ikke for alle været båret af lyst, men

måske mere af økonomisk pres.

Når jeg vil anbefale jer at stemme for de 7 regionale afdelinger, herunder det Nordjyske område,

er det med ønsket og intentionen om, at vi kan bevare så tæt en kontakt til medlemmerne som

overhovedet muligt i forhold til de økonomiske vilkår, vi skal arbejde under. Og om at give os mulighed

for at løse så mange opgaver som overhovedet muligt med afsæt i de nye afdelinger.

Man kan også godt sige, at selvom baggrunden er træls, tror jeg på, at vi i Nordjylland kan få et

rigtig godt samspil.

Vi har selvfølgelig også nogle bekymringer. De store bekymringer for os er – som i de øvrige afdelinger

– de store afstande og den virkning, de får på serviceringen og driften og på vores demokrati.

Så jeg ville selvfølgelig gerne stå her og give facit på, hvordan vi når det ideelle medlemsdemokrati

under de nye økonomiske vilkår, men det kan jeg desværre ikke.

Men når nu lægesekretærerne, brancheorganisationerne og andre kan skabe fagligt nærvær over

store områder, ja så er jeg så optimistisk, at jeg også tror, at vi i det nordjyske område kan finde

løsninger, der virker.

Hvordan vi nu får omsat de intentioner og mål, der er i nyt HK, giver naturligvis også en vis usikkerhed.

Specielt fordi der endnu er et par vitale områder, som ikke er afklarede. Her tænker jeg

naturligvis på de faglige ydelser og på TR-området. Herunder også effekten af, at administrationsbidraget

i a-kassen sættes ned.

Men det er jo også forhold, der bliver påvirket af, hvordan vi vælger at fordele økonomien i den

nye organisation, hvor opgaverne skal løses, af hvem og til hvilken pris. Og hvem der kan og vil

beslutte.

Afslutningsvis vil jeg lige gøre opmærksom på, at der i de seneste år har været gjort meget for

medlemshvervningen, lige fra ”Den sælgende afdeling” til ”Flere overenskomster – Flere medlemmer”.

Men vi må stadig konstatere, at trods den flotte indsats mangler vi stadig 177 millioner i kassen i

denne kongresperiode. Det er jo det, der er en del af problemet. De 7 afdelinger kan være et afsæt

til at få mere medlemsudvikling, og til at komme mere ud på arbejdspladserne, sådan som Simon

Tøgern også var inde på i sit indlæg. Tak for ordet.

Protokol

Side 40


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 207 Elsebeth Benzon Holm, HK/MidtVest Kommunal

- Jeg kan forstå, at der er usikkerhed omkring demokratiet og hvordan det kan udføres i det nye

HK. Det er jeg også usikker på.

Men nu står vi i en situation, hvor vi er nødt til at gå nye veje, og som jeg ser det, er det vores opgave

at få det politiske potentiale bragt i spil, så vi inddrager flest mulige medlemmer i områderne.

Hvordan gør vi det?

Jeg tror på, at vi lokalt kan lave et demokrati, som sikrer indflydelsen og demokratiet. Vi er HK. Vi

vil HK. Og med de kompetencer vi har, kan vi sammen skabe gode vilkår. Tak.

Delegeretnr. 215 Camilla Hvam, HK/MidtVest Privat og HK-Ungdom

- Der er sagt flere negative ting fra denne talerstol, så nu synes jeg faktisk det er tid til at sige noget

positivt. Jeg og vi i HK-Ungdom synes faktisk, at forslaget om nyt HK er rigtig godt. For første

gang kan vi se en fornuftig fremtid i HK.

Vi kan se en fagforening, som vi kan føle os hjemme i og som appellerer til de unge, de nye medlemmer,

som er fremtiden i HK. Er det ikke det, det hele handler om. Det er ikke nogen hemmelighed,

at vi forventer meget af det nye HK. Men vi vil bestemt gøre vores til, at alle får de bedste

resultater. Vi vil derfor forlange fremtidig indflydelse i HK.

Med det her forslag ser vi heller ikke de store problemer med medlemsdemokratiet, som vi kan

høre, bekymrer mange. Vil et medlem have indflydelse, skal det nok få det. Forslaget giver afdelingerne

mulighed for at tænke kreativt. Der er flere, der har nævnt mulighederne i teknologien,

hvor man i dag kan holde møder via internettet. Hvorfor bruger vi ikke de muligheder noget mere?

Brug de muligheder, der er, og lad være med at begrænse jer af frygt. Vi har i HK-Ungdom i år lagt

vores struktur om. Vi har indrettet os i 7 regioner, som forhåbentlig efter denne weekend ændrer

sig til 7 afdelinger. Vi har ændret arbejdsformen til mere netværksbaseret arbejde og har formået

at få flere unge mere engageret i arbejdet. Vi er blevet bedre til at lave målrettede opgaver for vores

unge medlemmer. Hvis vi kan, så kan I også.

Det har ikke været nemt, men vi retter til hen ad vejen, når nye spørgsmål opstår. Mød forslaget

med åbnet sind og lad medlemmerne vurdere, om skridtet er for stort. Tak.

Delegeretnr. 48 Lars Top Christensen, HK/Djursland-Kronjylland Kommunal

- Først og fremmest tak til John Dahl for en flot indledning i dag, hvor han virkelig fik sat perspektiv

på de problemer, vi står overfor.

Men gode venner, det er jo ikke det eneste. Jeg er ikke bekymret, jeg er virkelig meget bekymret

for HK’s fremtid. Jeg har tidligere underholdt i hovedbestyrelsen med, at jeg har været til et foredrag

med professor Louis Printz, som sammen med andre professorer har skrevet en bog om ledelse

i innovative vidensvirksomheder. Er det ikke det, vi siger, HK er, en innovation vidensvirksomhed.

Hvad er det, han siger? Han siger, at man skal gå væk fra centraliseringen, som kun hører til på

gammeldags industrivirksomheder. Han siger, at man skal gå over i små innovative og driftige

enheder og meget andet i samme stil. Hvad er det, vi lægger op til HK? Lige det stik modsatte.

Ligesom vi desværre også lægger op til at forringe vores medlemsdemokrati.

Med hensyn til afdelingerne kan det godt være, at det med tiden kan være realistisk at lave nye

afdelingsgrænser, men lad os nu gøre det på demokratisk vis ude i afdelingerne, og lad os så og

på demokratisk vis – i stedet for ved en magtkamp om et enhedskontingent – få lavet et andet HK,

som er for vores medlemmer. Tak.

Protokol

Side 41


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 471 Andy Dalum, HK/Østjylland Privat

- Jeg har sagt det før, og jeg vil gerne gentage det fra denne talerstol. Selvfølgelig skal vi som faglige

ledere bekymre os og værne om medlemsdemokratiet. Men det er, som om vi ikke lytter til,

hvad det er, vores medlemmer forlanger af os.

De efterspørger ikke kort afstand til en generalforsamling. Nej, de efterspørger en stærk og nærværende

faglig organisation, der ikke blot én gang om året, men hver eneste dag året rundt er i

stand til at yde service og hjælpe dem med de problemer, de støder på i deres arbejdsliv.

Lad os derfor holde op med at bekymre os om, hvordan medlemmerne når frem til os, og i stedet

beskæftige os med, hvordan vi kommer ud til dem.

Demokrati kan udøves på flere måder. Den traditionelle og gammeldags facon er at indkalde til et

møde, hvor man kan afgive sin stemme, og en mere dynamisk facon er at støtte medlemmerne i at

blive mere selvhjulpne. Med andre ord at møde dem og tematisere deres problemer og dermed

skabe forståelse for, at det er handling i fællesskab, der skaber resultater. Det er den måde, den

engelske fagforening, som Simon henviste til, fik fornyet styrke, og det kan vi helt afgjort lære af.

også derfor synes jeg, at der er rigtig god musik i den pakke, den model, som hovedbestyrelsen

har lagt frem som et bud på et nyt HK. For mig er det rigtigt at styrke den faglige del i afdelingerne

og lade periferiydelserne – uden dermed at forklejne de medarbejder, der er beskæftiget hermed

– udføre i nogle centrale enheder.

I HK/Østjylland har vi god erfaring med at komme ud til medlemmerne, når de har brug for os. Det

skal vi styrke, og derfor tror jeg på, at nogle få, men meget fagligt stærke, regionbaserede afdelinger

er et skridt i den rigtige retning.

Hvis vi også formår at forene vores kræfter og erkender, at forbund, sektorer, afdelinger, landsforeninger

og branchesektioner og –klubber er hinandens forudsætninger, ja, så er der for mig at

se grund til optimisme for fremtiden.

Delegeretnr. 336 Henrik Kragh, HK/Storstrøm Stat

- Det er første gang, jeg er på kongres, og jeg har glædet mig rigtigt meget til at komme her og

være med til at forme, hvordan fremtiden skal være for vores fælles organisation HK.

Det er en kendsgerning, at vi har haft et vigende medlemstal de seneste år. Og når man ser udviklingen

på arbejdsmarkedet, må vi se i øjnene, at der fortsat vil være en tilbagegang i medlemstallet

inden for vores områder, selvom vi gør det godt, og får flere med fra vores målgrupper. Målgrupperne

er for mig at se faldende.

Derfor synes jeg, det er et utrolig godt forslag, der kommer fra vores hovedbestyrelse til en struktur

med 7 afdelinger. Hvis vi skal yde en ordentlig service til vores kolleger ude på arbejdspladserne,

er det også vigtigt, at der er vis faglig masse i afdelingen.

Jeg kommer selv fra et af de små områder – jeg er AF konsulent, og vi er ikke ret mange på vores

overenskomst. I de små afdelinger er der ikke ekspertise nok til de små smalle områder, så jeg ser

virkelig frem til, at vi med de store afdelinger kan få en større ekspertise også på de smalle områder.

Så er det klart, at når man skal se på opgavefordelingen, skal vi se på, hvordan opgavefordelingen

skal være mellem de styrkede afdelinger, sektorerne og HK/Danmark. Men jeg mener, at udgangspunktet

for at komme igennem den proces helt rigtigt er de nye afdelinger.

Så det bakker jeg kraftigt op om.

Protokol

Side 42


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Et andet stort spørgsmål i dag er enhedskontingentet, og det synes jeg, er utrolig ærgerligt, at vi

skal have det til debat. Jeg mener, at vi har en stor opgave foran os, når vi forhåbentlig har vedtaget

det nye HK, og så synes jeg, det er ærgerligt, at vi skal have et spørgsmål, som virkelig skiller

vandene som enhedskontingentet. Jeg havde gerne set, at det havde været diskuteret på et senere

tidspunkt, evt. på den næste kongres.

Så jeg ville foretrække, at forslaget simpelthen blev trukket. Tak.

John Dahl rundede debatten af:

- Jeg skal starte med at sige, at det ikke bliver en lille afrunding. Det ville jo være helt urimeligt

ikke at knytte kommentarerer til de mange, konstruktive indlæg, der har været, og til de mange

elementer, der har været.

- Jeg tror, at jeg vil vælge at undgå at kommentere alle indlæg, men jeg har prøvet at samle emnerne

op i nogle klumper og håber dermed, at jeg kommer hele vejen rundt.

Lad mig indledningsvis give udtryk for – og det bliver måske det eneste sted, hvor jeg meget præcist

vil rette mine ord til en bestemt delegeret, nemlig Ane Mette Skjøth fra HK/Nordjylland Privat:

Det er jo en sjælden ære at blive sammenlignet med en støvsugersælger. Der er to ting, man kan

glæde sig over i den sammenhæng. Det er da trods alt en HK’er! Og det havde været endnu værre,

hvis du havde sammenlignet mig med en brugtvognsforhandler!

Lad mig prøve at knytte nogle bemærkninger til den røde tråd, der har været i mange af indlæggene.

Lad mig allerførst sige: Jeg kan sagtens forstå, at en del af jer er bekymrede. Det ville da være

besynderligt andet, hvis ikke vi var en smule bekymrede. Det er helt naturligt at være det. Det er

på mange områder et kæmpe skridt, vi skal tage, og det er naturligt, at man stiller sig selv

spørgsmålet: Har vi nu på alle felter ramt rigtigt?

Det kan jeg godt forstå. Det er der ikke noget forkert i. Men det handler også om en gang imellem

at vise mod og sige: Vi mener og tror på, at det vi har lavet her, er den rigtige vej.

Mange har været inde på, om det er for tidligt at løbe dette i gang. Vi har jo indtil for ganske nyligt

netop afsluttet en strukturproces, som havde sit afsæt i 2003-beslutningen. Nemlig at gå fra at

være 42 afdelinger til pr. 1. juli i år at være 16 afdelinger, når København fusionerer sig ind i

Bornholm.

Det har, det erkender jeg – og jeg mener også, at jeg udtrykte det klart på kongressen i 2005 –

bundet mange ressourcer. Det har været slidsomt, især for de mange, der har haft fingrene nede i

den proces. Det kunne være rart, hvis vi kunne trække vejret i en kort periode og løbe det nye i

gang. Og se om det virkede.

Det, der bare er problemet med det ønske, er, at det har vi ikke tid til. Vi har ikke tid til at vente.

Jeg er nødt til at sige til jer – ikke for at være dommedagsprofet eller ødelægge den gode stemning:

Men fra 1. januar til udgangen af maj har vi altså mistet 5.000 fuldtidsbetalende medlemmer.

Det er bare en realitet, vi er nødt til at forholde os til. Her vil jeg godt tilkendegive, at

selvom man – på den korte bane – kunne have sympati for at stoppe op og trække vejret en lille

smule, så er vi nødt til at sige, at det er der ikke tid til. Det er nu, vi skal vise modet til at træffe de

nødvendige beslutninger – og selvfølgelig være båret af den fælles ambition at få det bedste ud af

det.

Der har været et gennemgående tema i langt, langt de fleste indlæg, nemlig demokratiet. Og lad

mig understreje det så tydeligt, som jeg overhovedet kan: Jeg mener ikke, at vi har et valg, når

nogen sætter det skarpt op og spørger, om det er en forretning eller en forening.

Protokol

Side 43


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Lad mig slå fast én gang for alle: Denne organisation er – og vil altid forblive – en demokratisk

forening. Den er styret af medlemmer, og det er medlemmerne, der fastsætter kursen.

Men når det er sagt, er der ikke noget forkert i, at man på nogle felter snitter det – måske lige snitter

– begrebet forretning. Hvad er der af forretningsmæssige elementer? Der er sådan set kun det

forretningsmæssige element i denne proces, at vi er stærkt optagede af at bringe balance mellem

indtægter og udgifter.

Men at blæse det op som om, at vi nu bliver en ren og skær forretning, nej. Det eneste forslag, der

ville mangle – det er der ikke nogen, der har stillet forslag om – er, at forbundsformanden ændrer

stillingsbetegnelsen til administrerende direktør. Men det er jo ikke det, vi ønsker.

Vi ønsker stadig at være en levende organisation, hvor medlemmerne har indflydelse, og hvor det

er dem, der udstikker kursen. Jeg erkender – og det har jeg givet udtryk for på alle de optaktsmøder,

jeg har været ude til, og, hvor jeg i øvrigt har været på møder for at diskutere det her – jeg

erkender fuldt ud: Her har vi en kolossal stor udfordring. Men den er ikke uoverstigelig.

Og uden nu at fordybe mig i historiebøgerne var det sådan, at frem til HK’s ordinære kongres i

1969 var vi 49 afdelinger. Der gik man ned til 43 afdelinger, og i 2003 tog vi virkelig en ordentlig

tur og reducerede, og er nu kommet ned på 16. Den udfordring, vi har haft hver eneste gang, vi

har reduceret antallet af afdelinger, er ikke anderledes end den vi har i dag.

Der er vel ingen, der vil påstå, at vi i perioden fra 1969 og indtil dato ikke har løftet den udfordring

og stadig kan håndtere den udfordring – der skal være i en faglig organisation som HK: At

sikre medlemmerne en bestemmende indflydelse og en udvikling af HK.

Men det er som om, at vi alene forbinder – og det var måske også det, som Andy var inde på meget

klogt – medlemmernes demokratiske rettigheder i et lidt snævert billede.

Det, at man kommer frem til en generalforsamling og gør sin indflydelse gældende, erkender jeg,

er en væsentligt del af medlemsdemokratiet. Men det er jo lige så vigtigt, at vi som fagforening –

ikke kun på en generalforsamling, men hver eneste dag, vi møder vores medlemmer – er lydhøre

overfor de signaler, medlemmerne sender til os.

Det er jo også demokrati at give medlemmerne en oplevelse af, at når de fortæller os noget, når de

prøver at retlede os og vejvise os og sige: ”Nu er I på gal vej”, at lytte. Det ville være udtryk for den

højeste form for arrogance, hvis man sagde: ”Jamen, det kan du fremføre på en generalforsamling”.

Jeg vil bare appellere til, at man breder den demokratiske udfordring ud til mere end bare lige at

handle om generalforsamlinger.

Jeg ved godt, at vi behandler et forslag om det senere. Det skal jeg ikke blande mig i, det styrer

dirigenterne. Men jeg har også givet udtryk for – jeg har jo mødt langt de fleste af jer til optaktsmøderne

– at her synes jeg, at vi har et lille problem. Det håber jeg, at vi får en god diskussion

om, når vi kommer dertil.

Afdelingsstruktur med 7 afdelinger. Flere har været inde på det i dag. Ja, vi troede i 2003, at vi

havde skabt os en ny afdelingsstruktur, der var fremtidssikret.

Vi må bare konstatere, at udviklingen har vist noget andet. Udviklingen er jo løbet utrolig hurtigt

på to år. Deraf forslaget om 7 afdelinger.

Protokol

Side 44


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Også sammen med andre dele af strategiprojektet giver det den mulighed at rykke tættere sammen

i opgaveløsningen. Vi skal prøve at skabe en ny struktur, hvor vi i endnu større grad er optagede

af at skabe rum, plads, tid og ressourcer til det, der handler om at komme ud på arbejdspladserne.

Samt at lægge alle de ressourcer vi bruger på administration væk. Sådan som vi har

valgt at gøre på det administrative område i forhold til FAC og i forhold til a-kassen, når vi etablerer

en central a-kasse med to centrale locationer i henholdsvis København og Århus.

Men vi har også ved ændringerne i 1969 og i 2003 stået overfor akkurat den samme udfordring,

som vi står overfor i dag: At håndtere den forventning som mange tusinder af vores medlemmer

har, at vi er nærværende og tilgængelige!

Nu behøver tilgængelighed ikke altid have noget at gøre med fysisk tilstedeværelse. Jeg tror, at det

var Pia fra København, der var inde på, at der selvfølgelig er en række it-værktøjer i dag, som giver

os nogle muligheder. Og, som man ikke havde kendskabet til, da man første gang tog nogle omgange

med afdelingsstrukturen i HK i 1969.

Dem skal vi også forstå at benytte. Men vi er også nødt til at have en åben tilgang til den diskussion,

der handler om, at når vi går fra 16 til 7 afdelinger, er vi nødt til at fokusere på, hvor tilgængeligheden

er. Men specielt også nærhedsdiskussionen. Hvordan lokaliserer vi os på landkortet?

Der er vi er nødt til at bryde op i verdensbilledet, som vi alle render rundt med for vores indre blik.

Vi forbinder nærvær med en form på 500 kvadrat meter med udhæng og glaserede tegltag. Men

det behøver ikke være sådan. Det tror jeg for så vidt heller ikke, at medlemmerne er pokkers optagede

af.

Det, som medlemmerne er optagede af, er, om der derude i lokalområderne, hvor hovedafdelingen

nu ikke kommer til at ligge, er en mulighed for dem for at møde en medarbejder fra afdelingen.

”Hvem er der her, som jeg skal tale med og få en dialog med”?

Medlemmerne er ligeglade med de fysiske rammer. Jeg tror for så vidt også, at medlemmerne er

rimelig afslappede overfor i hvilken fysisk lokalitet, det pågældende medlems problem bliver løst.

De har bare et grundlæggende behov for at få afleveret deres problem. Så skal de have en sikkerhed

for, at der er nogen, der tager imod det, og de skal have en sikkerhed for, at det bliver løst på

et professionelt niveau.

Det er den ufordring, vi har brugt meget tid til at diskutere i demokrati-gruppen. Og her var svaret,

at det selvfølgelig er et spørgsmål, som man må klare ude i de 7 afdelinger, hvis det bliver

vedtaget senere på dagen.

Det er jo ikke udtryk for – som kollegaen fra Viborg-Skive udtrykte det – at jeg lægger ansvaret fra

mig. Det er bare en realitet, at det, der var drøftelsen i demokrati-gruppen – også kaldet strukturudvalget

– var jo, at den udfordring var man opmærksom på i afdelingsnettet. Man tilkendegav

også meget præcist, at den skulle man nok løse på en fornuftig og hensigtsmæssig måde.

Det er vigtigt i den sammenhæng at sige, at det der med at være lokaliseret i lokalområderne under

en eller anden form – det kan være forskelligt fra region til region – jo også har et andet afsæt:

Vi skal ikke kun være lokaliseret for at møde medlemmerne, hvor de er, men også for at vi på centrale

områder er i stand til at fastholde den indflydelse, der betyder meget for HK’s medlemmer.

Det er helt naturligt, at HK som fagforening er med i det lokale beskæftigelsesråd, sidder i den

lokale erhvervsskole, deltager i erhvervsudviklingsarbejdet, og hvad det kan være.

Det skaber synlighed i forhold til medlemmerne, og kan på en række områder være med til at tilføre

medlemmerne værdi. Jeg tror, vi kan løse opgaven.

Protokol

Side 45


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Lad mig være meget præcis: Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det – men, meget kan

man beskylde mig for, men klynke, det gør jeg sgu ikke.

Hvis vi først begynder på det, hvordan pokker skal vi så løse de udfordringer, der ligger foran os?

Udfordringerne skal vi da møde med entusiasme, med engagement og med tro på, at det vi gør, er

at betræde den rigtige vej. Der er rigeligt med klynkere rundt omkring os. Jeg mener ikke, at der

er mange klynkere i HK-systemet. Jeg er det i hvert fald ikke.

Det er vigtigt at understrege, lige for at gøre nærhed og tilgængelighed færdig: Vi får også en

åbenbar mulighed i, at medlemmerne for det første og forhåbentlig inden for væsentlig flere timer

end tilfældet er i dag, kan komme i kontakt med HK via etableringen af de 7 medlemskontaktcentre.

Det giver os også en anden mulighed, når vi får løbet medlemskontaktcentrene i gang: Vi får hurtigt

gjort os nogle erfaringer med, hvad det er for ressourcer, der skal lokaliseres over til medlemskontaktcentrene.

Der må være en forventning om, at medlemmerne betjenes i den tid, hvor medlemskontaktcentrene

holder åbent, og det må gerne i mit verdensbillede være en åbningstid, der ligger ud over

den, vi kender i dag.

Det giver da en mulighed, når man ser på ressourceanvendelserne ude i afdelingerne, at vi kan

løfte den kolossale udfordring, som Simon og flere andre har været inde på, at vi skal være optagede

af at komme derud, hvor medlemmerne lever deres arbejdsliv. Vi skal møde dem dér. Det er

jo altafgørende, og medlemmerne efterspørger det med stigende styrke.

Der er to væsentlige faktorer, man bør fokusere på i den sammenhæng. Den ene er citeret flittigt,

og den er også nogle år gammel, men på nogle felter desværre ikke uaktuel: Nemlig undersøgelsen,

der viste, hvor man spurgte et bredt udsnit af uorganiserede på arbejdspladserne om ”Hvorfor

er du ikke er medlem af en fagforening”? Og hvor 57 procent svarede, at ”Det er fordi, ingen har

spurgt mig”.

Det er da lidt af en udfordring, og det understøtter da i allerhøjeste grad nødvendigheden af, at vi

kommer ud på arbejdspladserne og stikker folk på næven, både i forhold til vores nuværende

medlemmer, men naturligvis også i bestræbelserne på at tiltrække nye.

Det andet fokuspunkt i den diskussion, og prøv at hør her: Når I læser Pulsen-undersøgelsen, så

viser den med al ønskelig tydelighed – ud over, at medlemmerne er lidt smålune og forelskede i

os, men ikke har en himmelråbende høj loyalitet - at medlemmerne bliver varme om hjertet, når de

har mødt os og har en dialog med os. Så udvikler det sig til et hedt forhold. Og vi kunne formentlig

henvise til mange andre analyser og undersøgelser.

Men jeg vil understege, at jeg er helt enig med alle de kolleger, der har været oppe på talerstolen

og givet udtryk for, at den arbejdspladsvendte aktivitet er det altafgørende for at vende udviklingen.

Medlemmerne kommer ikke af sig selv, det var i gamle dage, som jo dybest set ikke er så

mange år siden. Så lad os prøve i denne strukturforandring og -proces at frigøre ressourcer til det.

Det er det, vi skal fokusere på.

Det der med at administrere bogføring, bogholderi, ejendomsadministration – og hvad der nu ligger

i det nye administrative center – skal vi ikke bruge tid på i vores nye afdelinger. Det løser vi i

det center.

Og så kan man i øvrigt have mange opfattelser af, om det er klogt at betræde den vej, om man

ikke bare kunne bruge teknologien noget mere.

Protokol

Side 46


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det har jeg sådan set en rimelig afklaret tilgang til. Jeg har svært ved at undgå at forholde mig til,

at etableringen af et fælles administrationscenter giver en besparelse, der ligger på den anden side

af 40 millioner kroner. Det har jeg fandens svært ved at sige nej tak til. Og det samme gælder for

så vidt på a-kasseområdet.

Et andet synspunkt, der har været fremme i debatten, og som mange af jer har været inde på, og

mange, der har været tæt på processen igennem godt og vel trekvart års tid: Kunne vi ikke godt

øve os mere på inddragelse?

Nu vil man sige: Lad være med at komme med den der med, men jeg gør det nu alligevel: Vi lever i

et repræsentativt demokrati, men det hindrer jo ikke nogen i, hverken i denne sal eller udenfor, at

vi til enhver tid har sendt det signal, at vi stiller op til alle de diskussioner, der måtte være behov

for. Det har vi aldrig afvist i andre sammenhænge, og det ville da have været dybt problematisk i

forhold til den proces, vi har været igennem nu.

Men vi kan prøve på at rette op på det i forhold til den fremtidige proces: Ring efter os, inviter os,

kald på os. Så lad os tage snakken, dialogen, lad os holde møderne, og gøre det på jeres præmisser.

Lidt om medarbejderne, fordi jeg ikke synes, at den skulle have lov til at svæve ubesvaret i luften.

Jeg mener faktisk i den lange proces, og jeg håber, at jeg har kvitteret for det: Jeg synes, at der er

alt muligt grund til at kvittere for medarbejdernes indsats både centralt og lokalt. Den indsats, der

har været ydet specielt inden for det seneste år, som er forløbet under meget uvished og utrygge

former: Arbejdet i maskinrummet er alligevel blevet udført. Det er der grund til at kvittere for.

Vi har i hele processen lagt vægt på at have en god dialog med vores medarbejdere og deres respektive

faglige klubber. Jeg er også nødt til at sige, at vi ikke har haft noget ønske om at trække

pinen ud ved ikke at være skarpe og præcise i vores udmeldinger om, hvornår vi kender, hvor reduktionerne

skal ske og med hvem. Hvem skal flytte? Det er rigtigt, at det er skubbet fra juni til

september. Det er en proces, som er lavet i aftale i vores nye fælles virksomhedsnævn, som vi har

etableret i anledning af processen, netop fordi den både involverer forbund og afdelinger.

Noget af det sidste, jeg skal kommenterer, og som flere har været inde på, er spørgsmålet om,

hvad vi gør med vores faglige ydelser.

Jeg tror, at der er en bred erkendelse af hos os alle, at det bliver en svær og vanskelig diskussion.

Fordi mange af os har levet i en tid, hvor nye idéer bare blev realiseret. Der var ikke langt fra, at

idéen blev født, til den blev realiseret.

Da havde vi musklerne, vi havde pengene til det, og vi gjorde det, når de opstod. Det har vi været

gode til i HK. Vi har måske været knapt så gode til at lukke noget ned igen. Altså med jævne mellemrum

sige til os selv: Det kan godt være, at det var en god idé for 5 år siden, men er det stadigvæk

efterspurgt?

Derfor ligger der også på dette felt en stor opgave foran os i forhold til at nærme os det punkt at

gøre tilbudene til medlemmerne efterspurgte, skarpe og præcise i forhold til de forventninger og

ønsker, som medlemmerne har til os.

Lad mig så bare gøre den bemærkning til denne proces, at her lægger vi op til at ville inddrage alle

mulige gode kræfter. I den diskussion vil der være en dialog med afdelingernes politikere og medarbejdere.

I forhold til processen omkring tillidsrepræsentanterne, vil de naturligvis også blive inddraget med

deres tilkendegivelser om ønsker og forventninger til HK. Det vil vi også gøre i den kommende

periode.

Protokol

Side 47


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Sammenfattende vil jeg sige, at der har været begejstrede indlæg og bekymrede indlæg. Nogle

synes, at vi ikke har haft en heldig hånd med dette her. Det er for så vidt også et udtryk for demokrati,

at der er forskellige opfattelser af tingene og ikke mindst, at vi kan få lov til at udtrykke

dem.

Jeg skal bare appellere til, at selvom man i et svagt øjeblik kunne føle sig fristet til at sige, at vi

skulle klappe hesten og vente til 2009, så tror jeg, at udfordringen står klar for alle. Og jeg tror, at

det vil være at trække pinen ud at udskyde den beslutning, som vi efter alt at dømme skal i gang

med at køre igennem her på kongressen.

Jeg tror, at det er afgørende, at vi får skabt det nye HK med de rammer, der foreløbig er lagt. Vi er

slet ikke færdige, for der ligger også opgaver efter denne kongres. Vi skal løbe tingene i gang og

vi skal være optagede af, at vi kan vende den negative medlemsudvikling – og det forudsætter som

sagt, at vi trimmer organisationen og justerer, hvor vi overhovedet kan – og dermed skaffe os ressourcerne,

der er nødvendige for, at vi kan komme ud på arbejdspladserne, tage kontakt og møde

vores medlemmer der, hvor de er. Det tror jeg er ret afgørende for udviklingen af nyt HK.

Så skal jeg bare appellere til – nogen vil sige, at jeg ikke burde sige det, fordi jeg ved, det ikke er

nødvendigt – der kan være forskellige opfattelser af det, der er lagt frem. Det får vi afklaret på et

senere tidspunkt på dagsordenen. Til gengæld kender jeg HK-organisationen så godt, og det vil

jeg gerne kvittere for, at trods forskellig tilgang til debatten: Når beslutningen er taget, har vi et

fælles ansvar for at smøge ærmerne op og kaste os over udfordringerne og være med til i fællesskab

at skabe rammerne for et nyt HK. Og dermed få vores organisation op på rette spor igen.

Tak for jeres opmærksomhed og tak for jeres bidrag.

Dirigent Lizette Risgaard sagde efter opsummeringen af debatten, at det ikke var meningen, at der

skulle stemmes her.

- Men der er kommet et forslag fra delegeretnr. 123 Jakob Nerup, om at vi skulle tage en vejledende

afstemning på dette punkt. Det har vi drøftet i dirigentgruppen, men vi mener, at det i givet

fald ville være uklart, hvad kongressen skulle stemme om, idet hele fundamentet jo ikke er et entydigt

begreb.

Derfor håber vi, at I er enige med os i, at kongressen på de kommende punkter skal realitetsbehandle

de enkelte forslag, de enkelte elementer. Det gør vi under punkt 7 og 8. Derfor håber vi, at

I er enige med os i, at en vejledende afstemning på dette punkt, skal vi ikke have.

Delegeretnr. 123 Jakob Nerup, HK/Service København

- Jeg synes, at det er ret entydigt, hvad det er, jeg synes, vi skal tage en vejledende afstemning

om. Det er nemlig det oplæg, der er sendt ud og som hedder ”Oplæg om nyt HK”. Enkelt!

Når jeg synes, vi skal tage en vejledende afstemning, er det fordi, vi lige så godt kan øve os i det

medlemsdemokrati, vi lige har snakket om i et par timer. Lige nu bliver det hele ”live screenet”, og

jeg er sikker på, at der sidder tusinder af vores kolleger klinet til fladskærmene hjemme i køkkenerne

og følger vores diskussioner. De venter i spænding på, om vi kaster vores blå kort i vejret og

siger: Yes! Oplægget til nyt HK er fundamentet, vi hviler på for de videre beslutninger om, hvorvidt

vi konkret skal justere på den ene eller anden måde.

Eller er der mange, der er i tvivl? Eller er der mange, som synes, at det ikke er godt nok? Jeg synes,

at jeg har hørt rigtig mange tvivlere, og jeg har hørt rigtig mange spørgsmål. Jeg hørte også nogle,

der har en grundlæggende kritik af den retning, der er i det.

Protokol

Side 48


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Så kan det ikke nytte noget, at alle de tusinder af kolleger hjemme ved fladskærmene kan sidde

med et indtryk af, at der ikke er et stort flertal, der mener, at retningen er god nok.

Derfor har vi brug for den vejledende afstemning. Hvis vi ikke øver os i at turde bruge medlemsdemokratiet

på den måde, hvornår skulle vi så egentlige gøre det?

Det duer jo ikke, at vi alene vælger at stemme om lovændringer, hvis vi ikke også kan stemme om

de store ord om den retning, vi skal. Derfor skal vi have den vejledende afstemning nu, så kollegerne

ved, at det er det fundament, der er opbakning til på kongressen.

Dirigent Lizette Risgaard sagde hertil, at dirigenterne holdt fast i, at der skulle stemmes om de

enkelte punkter, men ikke om den generelle debat under punkt 6.

- Debatten har været der under punkt 6. Under punkt 7 og 8 tager vi debat og afstemning om det –

som Jakob siger, at de venter på med spænding ude omkring – hvad siger vi ja til, og hvad siger vi

nej til. Dirigenterne mener ikke, at vi kan tage en vejledende afstemning om dette punkt

Der var herefter pause.

PKT. 7 BEHANDLING AF FORSLAG OM ENHEDSKONTINGENT

Protokol

Side 49

Kl. 15.00

Mødet blev genoptaget kl. 15.15

Dirigent Lizette Risgaard fortsatte ledelsen af mødet, og sagde, at forslag F1 fra hovedbestyrelsen

(udsendt med kongresmaterialet) var trukket til fordel for hovedbestyrelsen eget ændringsforslag,

der var omdelt på bordene:

Et flertal i hovedbestyrelsen indstiller følgende ændringsforslag til hovedbestyrelsens indstilling

om enhedskontingent samt ændringsforslag til HK's love i relation til enhedskontingent:

”Forslag 1. Forslag vedrørende enhedskontingent

1. Der indføres enhedskontingent pr. 1. januar 2010.

2. Fra 2010 er der tale om et fælles HK kontingent, hvor fordelingen tager udgangspunkt i udgiftsbehov

afledt af opgaverne i de enkelte led i organisationen, dvs. afdelinger, sektorer og

forbund.

3. Indførelsen af enhedskontingent får ikke betydning for sektorernes ret til at disponere over

deres eksisterende formue.”

Dirigent Lizette Risgaard:

- Det er dette forslag, som hovedbestyrelsen ønsker, er hovedforslaget. Der vil være afledte lovændringsforslag,

men dem kommer vi til senere. Det er klart, at vi med dette forslag behandler

hvorvidt hovedbestyrelsen skal være det eneste kontingentudskrivende led i HK ud over arbejdspladsklubberne.

Vi vil også fra dirigenternes side spørge kongressen, om der kan gives bemyndigelse til, at forbundssekretariatet

ved sammenskrivning af de nye love kan foretage de nødvendige konsekvensrettelser.

Kongressen gav sin bemyndigelse.


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Dirigent Lizette Risgaard spurgte herefter, om nogen ønskede at opretholde hovedbestyrelsens

oprindelige forslag, som hovedbestyrelsen selv havde trukket til fordel for sit eget ændringsforslag.

Det var ikke tilfældet.

Forslaget var bortfaldet.

Dirigenten oplyste endvidere, at et flertal i hovedbestyrelsen havde et ændringsforslag – en tilføjelse

– til hovedbestyrelsens ændringsforslag til forslag F1 om enhedskontingent, som lød:

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

”Nyt punkt:

Sektorerne stiller et beløb svarende til minimum 10 kr. pr. medlem pr. måned til rådighed for

branchearbejdet. Midlerne kan bruges til såvel centrale som lokale medlemsrettede aktiviteter.”

Dirigent Lizette Risgaard sagde, at de tilhørende lovændringsforslag ville blive sat til debat og afstemning

efterfølgende:

Lovforslag L1. Lovforslag vedrørende enhedskontingent

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 3, stk. 2 ændres til:

”Forbunds- og afdelingskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen under ansvar over for kongressen.

Med virkning fra 1. januar 2006 kan fremtidige kontingentstigninger dog maksimalt udgøre

90 pct. af den procentvise lønudvikling jf. DA’s konjunkturstatistik.”

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes nyt § 3 stk. 2a:

”Kontingentet fastsættes fra 1. januar 2010 af hovedbestyrelsen under ansvar over for kongressen.

Med virkning fra 1. januar 2006 kan fremtidige kontingentstigninger dog maksimalt udgøre

90 pct. af den procentvise lønudvikling, jf. DA’s konjunkturstatistik.”

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundssektorlovenes § 13:

”Udgår pr. 1. januar 2010 i konsekvens af overnævnte”.

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundssektorlovenes § 9, stk. 2:

”Udgår pr. 1. januar 2010 i konsekvens af ovennævnte”.

Herefter gav dirigenten ordet til John Dahl, der motiverede på vegne af arbejdsgruppen for hovedbestyrelsens

indstilling.

John Dahl sagde:

- Det er lidt pudsigt. Hvis I tænder for jeres computer og ”Googler” ordet penge, så vil internettets

søgemaskiner finde mere end 11.500.000 hits.

Søger I derimod på ordet kontingent, så får I godt 2.500.000 resultater.

Hvis I til sidst søger på ordet enhedskontingent – og tilmed indsnævrer søgningen til kun at omfatte

danske hjemmesider – så får I 292 resultater. Det er til gengæld links, der i høj grad peger på

forskellige HK-sider på internettet. Hvad fortæller disse resultater os?

At penge er et emne, vi går utroligt meget op i. Men interessen er ofte bundet op på, hvordan vi

sikrer os selv flest mulige penge på vores egen bankkonto. At vi også har en stor interesse i,

Protokol

Side 50


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

hvordan vi bruger pengene. Især når vi skal betale for et eller andet som eksempelvis det faglig

kontingent.

Og endelig fortæller de os, at debatten om enhedskontingent er en særegen debat, som stort set

kun fylder internt i HK. Der fylder den til gengæld også meget.

Og den fylder uhyggeligt meget mere, end hvis man søger på ordene fællesskab og sammenhold.

Da er resultatet under 25. De fleste i erindringer og interview med afgåede HK-formænd.

Men det er til gengæld værd at bemærke, at enhedskontingent ikke optræder nær så tit som ordet

medlemsflugt. Det dukker minsandten op 823 gange.

Nu skal jeg spare jer for mere Google-statistik. Men lige for en god ordens skyld nævne endnu et

meget nærværende tal: 16.800. Det er HK’s medlemstilbagegang i 2006. Det er som bekendt det

tab af medlemmer, som er hele baggrunden for, at vi er samlet denne weekend. Og som betyder,

at vi skal vende hver krone, vi bruger, mindst to gange.

Når vi så også beslutter, at vi i fremtiden skal have større fokus på fælles handlingsplaner og fælles

faglige mål, ja, så er det jo naturligt, at vi bruger de færre kontingentkroner mere målrettet.

For vi kan godt vende kronerne to gange, men vi kan kun bruge dem én gang.

Når vi rykker sammen omkring fælles beslutninger om mål og midler, så giver det god mening, at

vi også i fællesskab træffer beslutninger om økonomien. Det er, hvad jeg kalder sammenhængskraft.

Det er så nogle steder blevet udlagt, som om et enhedskontingent vil lukke dele af HK’s organisation

og begrænse andre i deres udfoldelser. Det påstås, at landsdækkende klubber, foreninger,

branchesektioner, fagudvalg og TR-kollegier er i fare og nærmest skal gå tiggergang til forbundets

hovedbestyrelse for at overleve.

Mit svar er et spørgsmål:

Er der noget, der kan underbygge en formodning om, at forbundet skulle være ude på at knægte

landsdækkende klubber, foreninger, branchesektioner, fagudvalg og TR-kollegier? Nej. Det er der

så absolut ikke.

Vi har stor respekt for det arbejde, de udfører. De spiller alle sammen en meget afgørende rolle i

HK’s udvikling. Det er først og fremmest her, medlemmer engageres i et interessefællesskab. Og

det er jo afgørende for at tiltrække og fastholde medlemmer i HK. Hvorfor i alverden skulle nogen

ville det til livs?

Og her er det faktisk sådan, at et flertal i forbundets hovedbestyrelse i går ved sidste revision af

forslaget vedtog en særlig tilføjelse til forslaget om enhedskontingent.

Som det fremgår af det omdelte materiale går tilføjelsen ud på, at sektorerne skal stille et beløb på

minimum 10 kroner pr. medlem pr. måned til rådighed for branchearbejdet.

Blandt mange påstande i debatten om enhedskontingent har jeg også kunnet læse, at jeg gennem

en snæver kassetænkning vil flytte kontingentkroner fra det faglige, arbejdspladsbaserede arbejde

til forbundets centrale administration.

Det lyder jo voldsomt og drabeligt. Og jeg skal da også minde om, at det bærende princip for mig

i hele denne diskussion er et helt andet. Det er nemlig tværtimod, at vi flytter pengene fra det administrative

arbejde til de medlemsrettede aktiviteter. For det er gennem kontakten med medlemmerne

og gennem den solide faglige støtte til medlemmerne, at vi finder løsningen på de problemer,

vi står med i dag.

Protokol

Side 51


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

For at skabe grundlag for det har hovedbestyrelsen under gårsdagens behandling ændret forslaget

om enhedskontingent. Enhedskontingentet foreslås nu indført fra 1. januar 2010 i stedet for 2008.

Der bliver så ingen overgangsperiode. Men til gengæld får vi to ekstra år med sektorkontingent til

at skabe rammerne for en ny fælles prioritering af opgaverne i HK.

Jeg vil gerne sige det så indtrængende, som jeg overhovedet kan:

Et fælles kontingent fastsat af forbundets kommende hovedbestyrelse – hvor to tredjedele af medlemmerne

udgøres af afdelingernes sektorformænd og de centrale forbundssektorers formænd –

ikke har til formål at svække handlekraften hos sektorerne. Eller for den sags skyld i andre led i

HK. Det har aldrig været tanken. Og det bliver det heller aldrig.

Jeg må også sige, at jeg faktisk har ledt med lys og lygte for at finde frem til et eksempel, der

kunne bruges til at underbygge den frygt for fremtiden, som udsigten til et enhedskontingent har

udløst. Det er mig helt umuligt.

Derimod kan jeg finde masser af eksempler på, at fællesskabet har leveret ekstra økonomi til forskellige

projekter. For eksempel da regeringen gennemtrumfede en kommunalreform.

Forbundets hovedbestyrelse greb dybt i lommerne og fandt de penge, der var nødvendige for, at

de offentlige sektorer kunne oprette reform-sekretariatet. Se det var fælles solidaritet med de offentlige

ansatte. Var de så også solidariske med vores privatansatte medlemmer?

Ja. Det var de. For hvad var det lige, der skete, da de private sektorer fremlagde et konkret forslag

til en kampagne med sigte på flere overenskomster og flere medlemmer? Forbundets hovedbestyrelse

og dermed fællesskabet af offentligt og privatansatte HK-medlemmer – besluttede at levere

den ekstra økonomi til de private sektorer, fordi arbejdet gavner os alle.

Det er blot to eksempler på, at fællesskabet har viljen til at understøtte forskelligheden i praksis.

Også økonomisk, når det er nødvendigt.

Så indførelsen af et enhedskontingent er ikke et forsøg på at føre midler fra sektorerne til forbundets

administration. Overhovedet ikke. Hele HK skal have fokus på ikke blot økonomien – men i

særdeleshed de faglige aktiviteter og behovet for at skabe en ny stærk fælles profil for det nye HK.

Nu foreslår et flertal i hovedbestyrelsen, at enhedskontingentet først får virkning fra 2010. Men

selvfølgelig vil HK/Danmarks hovedbestyrelse til den tid gå ind og tage en drøftelse af, om enkelte

sektorer har særlige udgiftsbehov, som det er rimeligt, at fællesskabet dækker. Jeg synes, at det er

uhyre vigtigt at slå fast og få markeret, at vi er i stand til at tage vare på medlemmernes kontingentkroner

med omhu.

Medlemmerne fortjener, at vi sender et entydigt signal om, at vi er i stand til at holde kontingentet

i ro. Og jeg hører jo, når jeg er til møde ude omkring, at det er et problem med prisen. Det er de

meldinger, jeg får. Også fra jer.

Og når vi spørger til, hvorfor folk melder sig ud. Ja, så er svaret typisk: I gør faktisk et meget godt

stykke arbejde. Men det er for dyrt. Skulle det så være uden betydning, at vi som det første LOforbund

de facto bliver i stand til at sænke fagforeningskontingentet?

Og når vi lægger nedsættelsen af administrations-bidraget til a-kassen oveni, så taler vi om noget i

omegnen af en halvtredser om måneden i 2010. Skulle det være helt uden betydning for en HKfamilie

at få sådan et budskab? I en tid, hvor alt andet stiger? Jeg tror godt, vi alle sammen ved,

hvad medlemmerne vil sige.

Det er nemlig et rigtig godt og værdifuldt signal. Det kan bruges i den markedsføring, vi i stigende

grad er afhængig af for at kunne tiltrække nye medlemmer. Og for at kunne fastholde dem, vi har!

Protokol

Side 52


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Når vi fremsætter et forslag om at indføre et enhedskontingent, skyldes det altså nogle meget

konkrete forhold. Enhedskontingentet er helt afgørende for at kunne gennemføre en professionel

økonomistyring i HK. Og så er der gevinsten ved at nedsætte det kontingent, medlemmet skal betale.

Til et både lavere og ens kontingent.

Den indstilling, der ligger nu, støttes af et flertal i hovedbestyrelsen. Men det skal retfærdigvis

nævnes – og det er vist ikke nogen overraskelse for nogen – at et mindretal i såvel arbejdsgruppen

som hovedbestyrelsen er imod, at sektorerne afskæres fra at udskrive eget kontingent.

Mindretallet opfatter forslaget som en unødig indgriben i sektorernes faglige og politiske selvstændighed.

Og mindretallet frygter, at det i længden vil svække sektorernes handlefrihed og i

væsentlig grad rykke ved HK’s strukturelle opbygning.

Jeg har med denne fremlæggelse forsøgt at tegne et billede af, hvor vi står. Det er nu op til hver

enkelt af jer at afgøre, hvad I synes, der er bedst for HK og vores 340.000 medlemmer.

Ja, det er for øvrigt allerede godt 6.000 færre, end vi havde ved årsskiftet. Det går stærkt, og heri

ligger jo dybest set den røde tråd for det, vi er samlet om på denne ekstraordinære kongres. Vi

tager her hul på et emne, der deler vandene. Det skal vi alle have en gensidig respekt for.

Med de bemærkninger vil jeg opfordre til en god og saglig debat om indførelse af enhedskontingentet.

Herefter var der debat.

Protokol

Side 53

Kl. 15.30.

Delegeretnr. 186 Martin Rasmussen, HK/Midt Privat

- For nogle handler enhedskontingent om magt. For andre handler enhedskontingent om retten til

at inddrive de kontingentkroner, man har brug for. For mig handler enhedskontingent om, at vi i

fællesskab bruger vores midler på den bedst mulige måde.

Rundt omkring i vores system findes mange gode grunde til, at vi skal have en bedre koordinering

af vores tiltag. De fleste af vores sektorer har forskellige standardansættelseskontrakter. Vi har

flere arbejdsmiljøpjecer, der egentlig har samme indhold, men bare forskellige logoer.

For et par år siden, da vi for første gang skulle afskedige i forbundshuset, så vi, at vi skulle tage

afsked med en række kolleger i fællesskabet, og samtidig gik der nye kolleger ind ad døren i sektorerne.

Hvis vi lægger hånden på hjertet, kan vi i dag konstatere, at vi ikke altid lige gør tingene

på den rigtige måde.

Modstandere af enhedskontingent har fremsat mange skræmmebilleder. HANDEL mener ikke, at

de kan køre deres egne kampagner med enhedskontingent. I Privat har branchesektionerne været

bange for, at indførelse af enhedskontingent vil betyde en lukning af branchesektionerne. Kommunal

har følt sig krænket på sin selvstændighed, fordi de i mange år har haft mulighed for selv at

opkræve kontingent. Og Stat har i en periode ment, at enhedskontingent var noget, der skulle være

med til at udsulte dem, så man senere kunne lukke sektoren.

For mig er der ikke tvivl om, at det faglige arbejde skal i fokus. Det skal selvfølgelig ske ude i vores

sektorer og vores mange faglige sammenslutninger. Derfor er enhedskontingent ikke tænkt

som en lukning af sektorer og klubber, men som et styringsredskab til, at vi bruger pengene på

den optimale måde. Og, hvor der naturligvis er økonomi til både sektorer og klubber.

Gennem de senere år er der mange gode eksempler på, at fællesskabet har givet økonomi til sektorerne.

John har så rigeligt fortalt om det i sit indlæg, så jeg skal ikke komme yderligere ind på

det.


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg vil gerne tage udgangspunkt i HK/Midt. Vi har igennem de senere år gennemført ikke ubetydelige

besparelser på medarbejderkontoen. Da vi fusionerede her den 29. marts, var vi omkring 100

medarbejdere. Når strategiprojektet om tre måneder forventes at gå i gang, skal vi nok forvente at

miste omkring 20 medarbejdere. Det er en reduktion på 20 procent.

Men det har ikke fået mig som fællesformand til at true brancheklubber eller sektorer eller virksomhedsklubber

med, at vi lukker for tilførslen af økonomi.

Hos os har vi altid haft enhedskontingent. Det er fællesskabet – fællesformand, sektorformænd og

de fire sektornæstformænd – der har uddelt penge til dem, der har haft brug for penge til faglige

aktiviteter. Når en sektor er i knibe, springer de andre sektorer til. Når a-kassen mangler bemanding

kommer faglig afdeling og hjælper.

Da HK/Kommunal fik ny løn, fik man også en ekstra konsulent til at tage sig af den opgave. Og

sådan kunne vi blive ved med eksempler på, hvordan vi har været ude og give penge.

I HK/Midt tror vi på, at medlemmerne først og fremmest er medlem af HK. Vi tror også, at medlemmerne

forventer, at vi bruger deres kontingentpenge på den bedst mulige måde. Vi skal være

mere optagede af at løse problemer, og ikke bruge tid på at opbygge magtbaser, der skal retfærdiggøre

vores eksistens.

Hos os har sektorer og brancheklubber haft en fornuftig økonomi. De har faktisk hvert eneste år

kunnet komme tilbage til fællesskabet og aflevere penge tilbage, fordi de simpelthen ikke har

kunnet bruge de penge, de har fået.

Så! Vi kan ikke bruge skræmmebilleder og trusler om lukninger til noget. Det, vi kan bruge, er

fakta om, at denne organisations overlevelse afhænger af, at vi bruger pengene på faglige aktiviteter,

og vi bruger pengene der, hvor der er brug for dem.

Derfor: Stem for hovedbestyrelsens forslag om enhedskontingent. Så stemmer I også for, at pengene

bliver brugt på den bedst mulige måde.

Delegeretnr. 122 Poul Vinholt, HK/Industri København

- Tak for ordet. På sidste kongres sammenlignede jeg HK med en patriark, der har haft magten så

længe, at han har glemt, hvorfor han har den. Det ærgrer mig – her to år senere – at konstatere, at

nogle af organisationens mange patriarker endnu lever i bedste velgående.

Det ærgrer mig, at der er for mange, der sidder og siger: ”Jamen, jeg vil nu bestemme de ting, jeg

altid har bestemt. Også selv om jeg ikke lige kan huske, hvorfor jeg egentlig bestemmer dem”.

Lad mig tale lige ud af posen:

Hvis der var nogen i sektorerne, der kunne give mig en saglig argumentation for, at det gavner alle

HK’s medlemmer, at sektorerne bevarer retten til at udskrive kontingent, så ville jeg være lydhør.

Hvis der var nogen, der kunne vise mig ét eneste analyseresultat, der pegede på, at HK samlet set

ville høste fordele ved, at sektorerne udskriver kontingent, så ville jeg også være imødekommende.

Men vi får jo ingen saglig argumentation. Vi får jo ikke skyggen af en analyse. Selv om sangens

omkvæd burde lyde: Hvordan sikrer vi vores medlemmer?

Så lyder omkvædet i stedet: ”Hvordan sikrer jeg bedst egen indflydelse? Hvordan sikrer jeg bedst

egen position?”

Protokol

Side 54


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Nej, patriarker afgiver ikke frivilligt deres magt.

Kære delegerede! Forbundet og afdelingsleddet har leveret varen. Tænk blot på hovedbestyrelsens

beslutning omkring et fremtidigt fælles administrations center og den kommende nye a-kassestruktur.

Fra afdelingernes side har vi også leveret varen. Nedskæringerne i årsværk kan ses på denne lille

planche, der hedder ”Hvem skal passe fronten?”.

Og vi leverer også varen på denne kongres. Fremover 7 afdelinger i stedet for 17 i dag og 16 om

en måneds tid. Det er en stor beslutning. Den indebærer store, ja, enorme politiske forandringer.

Og alligevel har vi tillid til vor egen formåen. For vi stoler på argumentets magt, så vi stiller ikke

krav om selv at skulle udskrive kontingent.

Vi stoler på tilsagnet – at pengene følger opgaverne! Vi stoler på idéen om en ny struktur.

Ergo er der blevet leveret – fra forbund og fra afdelingerne.

Men hvad har I som sektorformænd leveret? Nu vil I nok sige: ”Jo, vi har da sagt ja til det der med,

at pengene skal følge opgaverne...”

Jovist, svarer jeg, men når vi så i praksis kommer til det tiltag, der skal muliggøre, at pengene i

praksis kan følge opgaverne – nemlig enhedskontingentet – så siger I: ”Dæleme nej!”

Som en klog mand engang sagde: ”Alle siger, de vil ha’ udvikling, men ingen vil ha’ forandring.”

Det er altså den ene hånd, der modarbejder den anden. Derfor: Vi må alle levere, vi må alle tro på

argumentets magt og tro på fællesskabet.

Dét gør vore medlemmer ude på arbejdspladserne, når de faglige rettigheder skal forsvares og

forøges.

Så sektorerne må også tro på argumentets magt og være bevidste om fællesskabets koordinerende

nødvendighed, når de stadig færre kontingentkroner skal fordeles i den kommende hovedbestyrelse.

Sektorerne må forlade patriarkens profil. Profilen: ”Jeg vil ha’ det, som jeg altid har haft det.”

For hvordan hulen kan sådan en holdning gavne alle vore medlemmer? Mon ikke, vi gavner vore

medlemmer meget mere med forslaget om et fælles kontingent?

Støt det – støt det for fællesskabets skyld!

Men skal det så ske i ét hug? Skal det være fra den ene dag til den anden?

Nej, det behøver det ikke! Lad os bare indføre fælleskontingentet med virkning fra 1. januar 2010

som hovedbestyrelsen foreslår.

For så har organisationens patriarker to et halvt år til at få handsken af – og vanten på!

Delegeretnr. 281 Niels-Jørgen Holm, HK/Nordsjælland Privat

- Langt, langt de fleste af HK’s medlemmer må godt nok være forvirrede i de har dage. De må sidde

derude i solskinnet og tænke: Hvad er det, de har gang i derinde? Hvad er det, de er så uenige

om? Hvad slås de om?

Protokol

Side 55


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Kan de ikke bare tage sig en lille bitte smule sammen og lade være med at slås indbyrdes, og bare

give os det, vi vil have som medlemmer? Nemlig en god fagforening til en rimelig pris.

De medlemmer har jo ret. Det sidste halve år har vi haft krig på kniven i HK. Vi kan jo ikke blive

enige om at sænke prisen for alle de medlemmer, der i dag betaler mest. Vi kan heller ikke blive

enige om at lægge alle pengene i én pulje og fordele dem efter, hvem der løser opgaverne.

Kære kolleger. Vores medlemmer og tillidsrepræsentanter skal have et klart budskab fra denne

kongres om, at vi har ét HK, ét samlet HK, hvor vi arbejder sammen om at løse opgaverne. Et HK,

hvor vi ikke laver dobbeltarbejde, men hvor vi står sammen om den fagpolitiske kurs om at lave en

effektiv, konkurrencedygtig og billigere fagforening. Det skal give medlemmer og tillidsrepræsentanter

alle de gode argumenter, der skal til, for at komme ud med HK, og sørge for, at kollegerne

melder sig ind.

Vi har brug for mange flere medlemmer, nye medlemmer, for at fastholde vores faglige styrke. Og

det får vi kun, hvis vi kan levere varen billigst og bedst muligt. Vi skal være – som det er blevet

nævnt før – arbejdspladsens foretrukne valg.

Det er derfor vi skal stemme ja til enhedskontingentet. Enhedskontingentet er nemlig den eneste

måde, vi kan styre HK effektivt på, så det bliver billigere og bedre. Det er det eneste effektive middel

imod dobbeltarbejde. Et dobbeltarbejde vi har oplevet så mange gange.

Når hver sektor kan udgive sine egne brochurer, så får vi en masse brochurer om det samme. Og

når hver sektor kan ansætte sine egne journalister og sin egen kommunikationschef, så får vi en

masse journalister og en masse kommunikationschefer, og det går jo bare ikke. Vi er nødt til at

samle kræfterne og stemme ja til enhedskontingentet, og tro på, at vi alle vil det samme, nemlig at

styrke HK for vores medlemmers og vores tillidsrepræsentanters skyld.

Der er sagt og skrevet meget om enhedskontingent, og der er nogle, der frygter, at man mister sin

faglige selvbestemmelsesret, hvis ikke man har retten til at udskrive kontingent. Det er efter vores

erfaringer i HK/Nordsjælland ikke rigtigt.

I HK/Nordsjælland arbejder fællesskabet og sektorerne hånd i hånd. Sektorerne er sikret 114 kroner

pr. medlem pr. år til de faglige aktiviteter, der bliver planlagt af sektorbestyrelsen. Vi slås ikke

om pengene hjemme hos os. Vi vil hellere bruge kræfterne på at slås for medlemmerne.

Samarbejde på tværs af sektorerne er en del af vores dagligdag. Og den dialog vi har med hinanden,

giver flere og bedre resultater, end vi kan nå hver for sig.

Vores erfaring er, at økonomien godt kan ligge samlet i HK’s fællesskab uden, at den faglige selvstændighed

og aktivitet bliver skadet. Hos os er sektorerne blevet stærkere og stærkere rent fagpolitisk.

Og, hvis der er en sektor, der mangler penge, prioriterer vi i fællesskab og finder pengene.

Enhedskontingentet er ikke et mål i sig selv. Enhedskontingentet er det middel, vi skal bruge til at

nå vores mål, nemlig et stærkt HK, der kan give vores medlemmer den optimale service derude,

hvor de bor og arbejder. Og et stærkt HK, der kan understøtte det faglige fællesskab.

HK skal styrkes, og det når vi altså ikke ved at pleje vores særinteresser og klamre os til snak om

tom suverænitet og selvstændighed. Det får vi ved at stå sammen om at lave det nye HK.

Hovedbestyrelsens nye forslag skaber luft til tilpasningen. Enhedskontingentet besluttes i dag og

indføres om to et halvt år. Det giver god tid til at tilpasse forbundssektorerne til de nye opgaver og

den nye økonomi.

Protokol

Side 56


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det burde være et forslag, der kan samle os alle, så vi igen kan se alle medlemmerne og tillidsrepræsentanterne

i øjnene med god samvittighed, og sige, at vi står sammen i HK. For sammenhold

er jo den rette vej for en fagbevægelse. Det er at gå den samme vej og trække på samme hammel.

Det er derfor, at vi skal stemme ja til enhedskontingentet. Tak for ordet.

Delegeretnr. 176 Bernt Andersen, HK/Midt Kommunal

- Kære kolleger. Kommunikation er en vanskelig ting. Det ene øjeblik er der nogle, der taler om

paver og patriarker. Det andet øjeblik er der nogle, der taler om, at vi mangler penge. Så kommer

der tre andre op og siger, at vi har masse af penge, og at vi faktisk sender dem tilbage alle sammen.

Jeg har selv fået en belæring om, hvor svær kommunikation kan være. Jeg har fra denne talerstol

en gang sagt: Kære John Dahl, jeg tror, at vi skal overveje at gå tilbage til rødderne, back to basic,

fordi vi sætter mange skibe i søen, men vi er ikke ret gode til at lægge dem op igen.

Det fik jeg belæring på i dag, efter jeg fik Johns udmærkede velkomst med meget værdiladede

ord. Så gik jeg udenfor og beskrev det i otte linier vedrørende enhedskontingent. Og da jeg ikke

kunne finde computerne, gik jeg hen til en venlig dame i sekretariatet og spurgte, hvor computerne

stod? Ja, dem har vi jo sparet væk!

Så. John Dahl. Du har rent faktisk taget mig på ordet. Du har skåret helt ind til benet. Nu er computerne

også væk.

John Dahl! Du sagde i din velkomsttale, at vi har arbejdet et helt år dygtigt og seriøst. Det er jo

rigtigt. Der har været fire-bander, syv-bander, Vilvorde-gruppen m.m. Og så er der nogle, der har

været på turne til en masse lokale møder.

I bussen på vej til København fik vi fra HK/Midt en meget farverig brochure, der er enhver valgkamp

værd. Da vi så nåede ind i forbundshuset – da vi nåede til København og var til formøde – ja,

hvad var det så, det skete: Vi havde besøg af John Dahl, der sad på bageste række og ikke sagde

noget. Det synes jeg, er meget godt, at han lytter. Så lige pludselig sprang kaninen: Der var et ændringsforslag.

Kære venner! 16 timer før deadline finder hovedbestyrelsen de vises sten. Nu skal der ikke tages

af formuen, nu gør vi det i 2010. Selve forslaget er bare ikke mere rigtigt end det gamle.

Jeg ser i fremtiden én fælles offentlig sektor, og her tænker jeg ikke på, at jeg vil være medlem af

FOA. Jeg tror nemlig på, at vi kan få nye medlemmer. F.eks. indmeldelse af socialrådgiverne, som

er vores samarbejdspartnere i hverdagen. Altså tilgang af medlemmer.

Jeg tror også på, at vi får et samarbejde i jobcentrene, og at det skaber grobund for, at HK/Stat og

HK/Kommunal bliver et rigtig stærkt team, som vil skabe grobund for, at vi får et rigtig godt samarbejde.

Og, vigtigst af det hele, at vi hæver det faglige niveau, at vi kommer ud og snakker politik

og holdninger. Det er det, vores kolleger efterlyser.

Enhedskontingent vil være gift for de forhandlinger, der skal optages med f.eks. socialrådgiverne.

Et topstyret – vi vil nemlig stå i den situation, at vi får det – et topstyret kronebeløb på, og så kan

de være med eller lade være. Og så er jeg bange for, at vi vil lade være.

Jeg mener også, at det vil være urimeligt, at hvis vi vil lave fornuftsægteskab med socialrådgiverne,

er det den store fælles kasse, der skal betale det. Jeg mener, at vi skal være med til at betale regningen,

vi skal være med til at tage et ansvar, at det koster.

Så jeg vil gerne bede om – i modsætning til de tre andre – at stemme forslaget ned. Lad det være

fællesskabet, der er vores styrke, uden at det betyder, at vi skal være ensrettede og topstyrede.

Protokol

Side 57


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det er ikke vores kollegers ønske hjemme på arbejdspladsen, at vi alle skal være ens og ligne hinanden.

Vores kolleger er fagstolte af de forskellige ting, de har. Og det skal de have lov til at være.

Kære kolleger. Det her er vores ansvar. Men jeg er tryg ved, at det er os, der tager beslutningen.

Delegeretnr. 150 Kate Kengen, HK/Stat København

- Kære kongres, kære kolleger. Ja, vi sparer i HK, så vi bruger lige nogle penge på en ekstraordinær

kongres. Jamen, det er da logisk, vil det enkelte medlem sikkert tænke. Nu skal vi så i overført

betydning og skal bygge et nyt hus. Jamen så må vi da håbe, at de beslutninger vi træffer i disse

dage, kan holde vand. Så det ikke går som i forbundshuset. Her siver vandet ned i kælderen, så vi

må nøjes med at kigge på naboens smukke vand. Så der kan man altså ikke holde vand.

Det er vigtigt, at det nye hus har et sikkert fundament, og det mener jeg ikke, at forslaget om enhedskontingent

bidrager til. Mange medlemmer vil nu tro, at hvis forslaget vedtages, vil de gå tyve

kroner ned i kontingent, og hvis vi tager a-kassen med, bliver det 50 kroner.

Men det er altså kun de statsansatte, der betaler de tyve kroner mere i dag, så det er altså lidt at

stikke folk blår i øjnene. Vi har – os statsansatte – altså ikke bedt om at blive sat ned i kontingent.

Da kongressen tidligere besluttede for nogle år siden, at de landsdækkende sammenslutninger

ikke længere kunne opkræve selvstændigt kontingent, gik jeg hjem i Københavns Byret og fortalte,

at nu blev vi sat 25 kroner ned. Nå, sagde de. Hvad betyder det? Ja, det betyder så, at landsklubbens

økonomi ikke længere besluttes af landsklubbens medlemmer på et delegeretmøde, men af

vores sektor.

Hvis jeg nu kommer hjem på mandag og siger, at nu er det ikke længere sektoren, men hovedbestyrelsen,

vil de nok spørge, om hovedbestyrelsen ikke har noget andet og vigtigere at tage sig til.

At vi skal spare, er jeg da helt med. Det har vi allerede gjort i de landsdækkende sammenslutninger.

At vi ikke behøver gøre de samme ting flere steder, er jeg da også helt med på.

Jeg ser ikke de enkelte led i HK som hinandens modsætninger, men – som det også tidligere er

sagt i dag – som hinandens forudsætninger.

Vi har alle hver vores opgaver i forhold til medlemmet. For at fastholde og tiltrække medlemmer er

det vigtigt med gode tillidsrepræsentanter, velfungerende afdelinger og sektorer, en hovedbestyrelse,

der beskæftiger sig med de store linier samt et forbund, der servicerer, hvor der er behov.

Så er det altså meget vigtigt, at de landsdækkende sammenslutninger får lov at være der for medlemmerne,

med de nære og brancherettede ting. Vi er et stort tandhjul, og vi skulle gerne passe

sammen.

Det siges, at pengene skal følge opgaverne, men hvem beslutter, hvilke opgaver, de landsdækkende

sammenslutninger skal udføre?

Det ligger i dag i sektoren, og lad det blive der. Lad os selv betale for det ekstra, det koster. Vi

ønsker ikke at gå tyve kroner ned i kontingent.

Det er som sagt at stikke sig selv blår i øjnene at tro, at det er de tyve kroner, der er afgørende

for, om man forbliver medlem af HK, eller om man melder sig ind. Det er det altså ikke.

Vi skal passe på, at vi ikke sparer så meget på medlemmernes penge, at vi sparer medlemmerne

væk.

Protokol

Side 58


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 435 Rita Claumarch Bundgaard, HK/Viborg-Skive-Nykøbing Stat

- Et nyt HK, der er fokuserende på medlemmerne, både de nuværende og de kommende – det er

professionelt organisationsarbejde. Et nyt HK, som tør holde fast i princippet om kvalitet i sine

ydelser til medlemmerne, samtidig med at vi erkender behovet for fornyelse og forandring – det er

professionelt og seriøst organisationsarbejde.

Men det er ikke professionelt og seriøst, når vi forsøger at bilde hinanden ind, at man kan forstærke,

forandre og forny samtidig med, at vi med dette forslag om enhedskontingent sender beskeden

om et ukendt og usikkert økonomisk fundament.

Et ændret økonomisk fundament er ikke en forudsætning for et nyt HK. Så at starte de to processer

samtidigt er at gøre det unødig svært for os selv. Nogle vil kalde det her modstand mod forandring,

andre vil kalde det jysk sendrægtighed. Jeg vil kalde det ren logik.

Lad os ikke lamme processen om et nyt HK med interne kampe og debat om økonomien.

Lad os samle de mange kræfter i HK, som det er nødvendigt at samle for at løse den opgave, vi er

begyndt på nu, nemlig et nyt HK. Og lad os blive enige om ikke at gøre det unødvendigt svært.

Stem nej til enhedskontingentet, så alle kræfter kan bruges på opgaven med at forny, forstærke og

forandre HK. Tak for ordet.

Delegeretnr. 345 Finn Rønhøj, HK/Sydvestjylland Kommunal

- Kære kongresdelegerede. Jeg afslører ikke nogen hemmelighed, hvis jeg kommer med den udmelding,

at begrebet enhedskontingent vækker mange følelser, oven i købet mange stærke følelser!

Personligt har jeg den opfattelse, at enhedskontingent udelukkende er en praktisk – og praktisk

nem – måde at leve op til strategiprojektets overordnede beslutninger om, at vi skal lade pengene

følge opgaverne.

Generelt kan det siges, at med økonomisk gode tider ikke er et problem, at der træffes økonomiske

beslutninger flere forskellige steder. Men når økonomien strammer til, giver det nu engang et

større overblik og dermed bedre mulighed for at udnytte ressourcerne, hvis ansvar og prioriteringer

samles på ét sted.

HK’s situation kan på mange måder – i hvert fald i forhold til det her – sammenlignes med en familie

derhjemme. Hvis indtægterne er gode, så gode, at penge ikke er et problem, ja så kan man

sagtens leve med, at alle familiemedlemmer køber, hvad de har lyst til. Men hvis indtægterne falder,

fordi den ene f.eks. bliver arbejdsløs, ja så opstår der hurtigt problemer, hvis man bare fortsætter

som før.

Den bedste måde at løse sådanne problemer vil være, at familien i fællesskab disponerer og i fællesskab

prioriterer den nu begrænsede økonomi, der er til rådighed. Det gælder også i HK. Vi har

brug for en samlet prioritering af medlemmernes kontingenter. Kun derved kan vi sikre, at pengene

bliver brugt bedst muligt.

Indførelse af et fælles kontingent vil derfor være den mest effektive måde at sikre, at vi i fællesskabet

HK kan anvende de penge, vi får stillet til rådighed af medlemmerne, så de samlet set gavner

medlemmerne bedst.

Jeg mener derfor, at den bedste måde rent praktisk at udmønte den opgave på, er, at vi indfører

enhedskontingent. Jeg vil gentage, hvad også Niels Jørgen Holm sagde, da han var heroppe, at

enhedskontingentet i sig selv ikke er et mål. Enhedskontingentet er et middel til den bedst mulige

styring. Tak for ordet.

Protokol

Side 59


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 91 Ditte Charlotte Gjøl Sort, HK/Kommunal København

- Jeg kan sige, at vi har sparet. Det opdagede hovedbestyrelsen forleden. Det første forslag, de

kom med var nemlig så dyrt – et par og tredive millioner, tror jeg, at det skulle koste at indføre

enhedskontingent nu her med det samme.

Jeg er bare ked af, at hovedbestyrelsen var så lang tid om at finde ud af det, for ellers kunne vi

andre måske have fået lov at tænke lidt længere over det nye forslag. Så glæd jer over det. Det er

da en besparelse.

Jeg kan ikke – overhovedet ikke – bakke op om enhedskontingent, og det er ikke fordi, vi plejer at

gøre det. Jeg synes bare, at vi skal gøre det, der er bedst. Og det, der er bedst, er nu en gang, at

penge er derude, hvor medlemmerne er.

Forleden mødte jeg et medlem, som jeg faktisk ikke vidste, var medlem af HK. Hun sagde: Nå, så

du er medlem af den der fagforening, åh!

Så sagde jeg til hende: Det er en god fagforening! Så sagde hun: Jeg har da overvejet at melde mig

over i Det Faglige Hus, så får jeg da trods alt en lønforhøjelse.

Jeg sagde, at det var en dårlig idé og forklarede så alt det, vi fik i HK. Og hun sagde: Jamen forskellen

på det, vi betaler, kan alligevel give mig noget.

Så tænker jeg bare: 50 kroner! Jeg synes, I skal overveje, om I tror, at hun bliver. Jeg tror det ikke.

Princippet i at indføre enhedskontingent handler om, at vi flytter bestemmelsen over i hovedbestyrelsen.

Det handler jo ikke så meget om retten til at udskrive kontingent. Det handler lige så meget

om muligheden for at bestemme over de penge, vi har. Og det synes jeg, vi skal blive ved med

have. Tak.

Delegeretnr. 327 Birgit Rasmussen, HK/Storstrøm Kommunal

- Kære kongresdelegerede. Jeg går ind for fællesskabet. Jeg har i mange år arbejdet i HK i fællesskabet

såvel i afdelingen som på landsplan med alle dens forskelligheder – de faglige forskelligheder.

Det synes jeg giver gode resultater.

Jeg synes, at vi har mange tiltag for alle vores medlemmer, og det synes jeg også, vi skal blive ved

med. Vi skal sørge for, at medlemmerne bliver serviceret, når de har brug for os. Vi skal holde

fokus på kerneydelserne, og måske ikke tilbyde alle de ydelser, vi har opfundet i de seneste år,

men de rigtige kerneydelser. Det er det, medlemmerne ønsker, det de har givet tilkende i Pulsen.

Jeg synes også, at vi har mange penge at gøre godt med i HK. Nu fokuserer vi lige på dem, vi skal

spare, men jeg synes, at selvom det er et stort antal millioner – hvis vi sætter det i relation til vores

private økonomi – så har vi i HK rigtig mange penge at jonglere med. Derfor bliver det også muligt

igennem denne sparerunde at få et nyt og godt HK.

Men vi skal gøre det i fællesskab. Vi skal fastlægge de øvre rammer sammen, og vi skal tage ejerskab

til beslutningerne. Vi skal gøre det, vi bliver enige om, selvom det måske ikke lige var ens

egen idé, der kom igennem.

Jeg tror, at vi kan. Jeg synes, vi skal vise medlemmerne, at vi tager opgaverne alvorligt. At vi kommer

mere ud til dem og viser dem, at vi er en stærk fagforening.

Jeg har i flere omgange kæmpet for enhedskontingent og denne gang er det nødvendigt. Vi skal

have det. Det er den omlægning, der skal til, for at vi kan blive bedre til det arbejde, vi skal lave

for HK’s medlemmer.

Protokol

Side 60


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg kan ikke huske mange gange, hvor der har manglet penge til faglige aktiviteter og tiltag, når vi

skulle finde dem og udføre en god gerning på det faglige område. Jeg tror også, at vi skaffer pengene

i fremtiden, jeg tror bare det er vigtigt, at vi gør det i fællesskab.

Så ja til enhedskontingent, og gerne så hurtigt som muligt. Men hvis ikke det kan være anderledes,

tager vi det gerne fra 2010. Tak for ordet.

Delegeretnr. 413 Ole Carlsen, HK/Vendsyssel Privat

- For få år tilbage havde vi fremgang. Det var lykke. Pengene strømmede ind og medlemmerne

kom. Vi satte en masse ting i værk og alt var grønt og lyserødt. Det er rigtigt, hvad forbundsformanden

siger, at vi satte projekter i gang, men det er ikke alle sammen, vi har fået afsluttet.

I øjeblikket er vi i den modsatte situation. Vi har en medlemsudvikling i frit fald nedad. Hvis vi kigger

på 2006 tallene, viser de, at vi har mistet over 16.000 medlemmer – altså af dem, der betaler

gildet.

I år har vi i budget- og økonomiudvalget budgetteret med, at det bliver ca. 10.000, men allerede

nu har vi nået de 5.000. Så det er en ganske alvorlig situation, vi står i, og vi er forbandet nødt til

at gøre noget ved det.

Det har vi egentlig også gjort de senere år. For det er jo ikke noget, der er lige er startet i går. I

løbet af de seneste fem-seks år har vi set det gå denne modsatte vej. Vi har brugt grønthøstermetoden,

og der er skåret også på medarbejderdelen med 174 medarbejdere. Det er ca. 12 procent

af medarbejderstanden.

Nu var vi i Vendsyssel nogle af de første, der fusionerede, og vi har set effekten. Det har givet rationaler.

Men der er selvfølgelig mange flere kameler, der skal sluges i den proces, vi skal igennem.

Jeg husker, at alle klappede med begejstring, da John forelagde hovedbestyrelsen, at vi skulle prøve

at gøre tingene på en anden måde – at vi skulle prøve at finde 177 millioner. At vi skulle prøve

at være på forkant med udviklingen.

Der er vi nu. Vi skal se, at 200 medarbejdere må forlade HK totalt.

Per Bergenhagen fra Horsens – fra kulturbyen – havde en fortrinlig sangstemme. Jeg vil ikke forsøge

at gentage sangen, men vil bare sige, at blæsten altså er frisk over Limfjordens vande. Der er

meldt storm fra Vesterhavskysten. Vi i Nordjylland er i en kraftig, kraftig omvæltning.

Sandheden er hos os, at foruden nedskæringerne, vi har talt om her, sammen med vores egne

nedskæringer, er det noget med 40-50 procent, vi skal sige farvel til. Og de har ikke lige muligheden

for at tage til København eller Århus og få beskæftigelse. De skal helt ud. Så vi står overfor

nogle meget store udfordringer her.

Alligevel vedkender vi os, at vi er nødt til at gennemføre nogle markante ændringer.

Det er sagt flere gange, at den power, der kan ligge i 7 afdelinger, når de er lagt sammen, det giver

muskler, det er i orden. Det er i orden at blive lagt sammen. Vi har været med til at betale prisen

ude i afdelingerne.

Vi skal løfte fremtidens faglige opgaver. Derfor er det nødvendigt, at vi laver skarpe og præcise

prioriteringer. Ikke bare hos os i afdelingen, ikke bare i forbundet, ikke bare i sektorerne, men i

alle led. Det gør vi bedst, hvis vi samler os om opgaverne, laver fælles prioritering og fælles finansiering.

Protokol

Side 61


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Derfor er min holdning, ligesom det i øvrigt er holdningen i bestyrelsen i HK/Vendsyssel, at vi går

ind for enhedskontingent.

Det har vi i øvrigt selv praktiseret, og der er aldrig nogen, der har klaget over det hverken fra sektorer

eller fra fællesskabet.

Vi har en øvelse endnu. Vi har otte domiciler, som skal sættes til salg snart. Vi skal til at lave nogle

kraftige forandringer. Vi vil også gerne opfordre andre i organisationen til at udvise den fleksibilitet,

så vi kan samle os om de fælles prioriteringer.

Eller sagt på denne måde: Fælles mål, fælles økonomi og fælles prioriteringer er en nødvendighed

for os fra nu af og fremover. Tak.

Delegeretnr. 23 Nils Pedersen, HK/Bornholm Kommunal

- I sidste uge måtte jeg rydde mit skrivebord i kommunen, fordi jeg og mine kolleger måtte rykke

teltpælene op og flytte tilbage til Rønne på grund af en strukturændring i Bornholms storkommune.

Årsagen var eftervirkningen af en omfattende besparelse. Underligt nok kommer strukturændringer

som oftest ikke, fordi de er nødvendige, eller fordi de er særligt gennemtænkte, men fordi der

skal spares. Lyder det ikke bekendt.

Men bagest i skrivebordsskuffen fandt jeg to ting: Et sæt raflebægere med terninger, som senest

var i brug en gang i 1980’erne. Det var dengang, man endnu ikke var stressramte i kommunerne

og kunne tage sig en slapper engang imellem.

Men jeg fandt også denne bog, min første medlemsbog fra 1965. Jeg står som delegeretnummer

23 her ved kongressen, men egentlig burde jeg benævnes som medlem nummer 366.524. Nummeret

er trykt her uden på bogen.

Men der er andre sjove ting i bogen. På side 1: ”Med denne bog ajourført med kontingentmærker

viser De, at De har opfyldt Deres pligt overfor Deres kolleger og Deres stand.” Man føler sig helt

beæret over at være en del af fællesskabet.

På samme side i bogen står der også: ”Ved indmeldelse betales bogen med en krone. Udløbne bøger

ombyttes uden betaling. Bortkommer bogen erstattes den med en ny, som koster fem kroner.”

Ja, det er utroligt, hvad man kan få for en krone, hvis man passer på den.

Der står også noget om flytning og jobskifte: ”Enhver bopælsforandring skal straks meddeles afdelingen.

Ved flytning til anden by skal den nøjagtige adresse og nyt firma meddeles den fraflyttede

afdeling, ligesom tilmelding straks skal ske til den nye afdeling. Ved jobskifte bør medlemmet

inden engagement indgås rette henvendelse til afdelingen i den by, hvor pladsen skal tiltrædes.”

Det er vedtaget på kongressen i 1925.

Så er det lige, jeg spørger: Hvordan kan vi leve op til det, når vi kun bliver 7 afdelinger om lidt?

Men jeg betalte også kontingent den gang. Hele 54 kroner om året. Fem år senere betalte jeg 37

kroner om måneden. Året efter betalte jeg 40 kroner, altså en stigning på otte procent. Det fandt

man sig i dengang uden at brokke sig.

I dag må kontingentet knap nok stige, og fremover slet ikke. Og hvad kan I så bruge disse mange

nyttige oplysninger til? Stort set til ingenting. Men det sætter trods alt tingene i perspektiv.

Protokol

Side 62


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Heldigvis bladrede jeg om til de bageste sider i bogen, og der fandt jeg noget, som jeg kan bruge i

dag. Allerede den gang betalte jeg kontingent til den kommunale landsforening, forløberen for

HK/Kommunal. Jeg kan godt vise jer mærkerne, hvis ikke I tror på det.

Jeg betalte den formidable sum af én krone om måneden i sektorkontingent. Altså betalte jeg sektorkontingent,

længe før sektoren overhovedet var opfundet. Og jeg har det sådan i dag, at det vil

jeg sgu gerne blive ved med.

Uanset, at det er steget betragteligt siden da, nemlig fra én krone til 60 kroner. Procentstigningen

vil jeg ikke regne ud – den er stor. Men med det børnene lærer i skolen i dag, kan den vel regnes

ud til omkring 60 procent. Sådan cirka.

Det lyder umiddelbart som en voldsomt stigning, men nu er jeg ikke kasserer i HK/Kommunal for

ingenting, så jeg har haft mulighed for at undersøge det nærmere.

Udgangspunktet kan vi alle blive enige om – det er dokumenteret i min medlemsbog, én krone i

1972. Hvordan i alverden kan det blive 60 gange så højt i løbet af de 35 år, der er gået i mellemtiden.

Har HK/Kommunal brandbeskattet sine medlemmer?

Nej, det har HK/Kommunal ikke. Vi skal faktisk ikke længere tilbage end til 1996, hvor sektorkontingentet

var 15 kroner om måneden. I 1998 skete en omlægning af økonomien i forbundet, således

at udgifter til lønninger, overenskomstforhandlinger og en hel del andre omkostninger blev

pålagt sektoren. Derved steg sektorkontingentet til 50 kroner om måneden, uden at det kom medlemmerne

til gode på nogen måde.

Nu er det sådan, at I får anden halvdel af historien senere.

Delegeretnr. 6 Karin Retvig, formand for HK/Privat

- Nu er det sådan med den nye teknologi, at når John siger, han har været på Google for at lede

efter ”enhedskontingent”, så var jeg lidt hurtig sammen med Peter for at se, hvad der kom op af

sider.

Den første side om enhedskontingent er fra Danske Inkassoadvokater. Nummer to er De Danske

Vandværker. Ja, der er ikke rigtig noget sammenligningsgrundlag, men det er da altid rart at vide.

Og det er jo det, teknologien giver os mulighed for.

Det bliver ofte sagt, at vi i fagbevægelsen er fast beton – helt til knæene. Men beslutningen om at

fusionere HK/Industri og HK/Service i 2003 er et bevis på det stik modsatte. Det var en beslutning,

der var rationale i, og som var i overensstemmelse med den hverdag, som vores medlemmer i nu

HK/Privat har ude på deres arbejdspladser.

Brancheglidning, faggrænser der flyttes, fusioner, udlicitering, opkøb fra kapitalfonde, multinationale

virksomheder, øgede uddannelseskrav, pres fra andre faggrupper, ja medlemmerne i sågar

vores kooperative virksomheder er under voldsom forandring. Alt dette er hverdag for medlemmerne

i HK/Privat. kooperative

Derfor var opbygningen af vores sektor særdeles vigtig. For den voldsomme forandring på arbejdsmarkedet

skal koordineres med, at vi har 153.000 medlemmer fordelt på en stribevis af

brancher og fordelt på hundredvis af faggrupper og i snesevis af hovedoverenskomster.

Vi dannede derfor seks branchesektioner, som ganske vist i betydeligt omfang bestod af de gamle

landsforeninger, men det betød med det samme, at vi fik dækket samtlige medlemmer i et branchefællesskab,

hvor vi tidligere kun dækkede en tredjedel.

Protokol

Side 63


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Kontingentet kom alle medlemmerne til gavn i et nyt branchefællesskab. Branchesektionerne fik

plads i vores sektorbestyrelse. De deltager i fornyelsen af vores 254 landsdækkende overenskomster.

De har ansvaret for forvaltningen og udviklingen af det faglige arbejde i dagligdagen. Således

sikrer vi nemlig den korteste vej fra det enkelte medlem til organisationens beslutningstagere.

Tag nu f.eks. vores branchesektion ”Sundhed og Velvære”. Her har vores aktive tandklinikassistenter

– dem der har kæmpet, og som har været de søde piger, der holdt i hånd i tandlægestolen med

dengang usle lønninger og dårlig uddannelse.

De er nu hovedaksen inden for ”Sundhed og Velvære” med en afsmittende faglig effekt på fysioterapeutområdet,

kiropraktorområdet og fitnesscenter området. Den udvikling er et eksempel på

totalt brancherettede aktiviteter blandt dem, der ved, hvor skoen trykker.

Eller tag nu branchesektionen ”Produktion” som med tillidsrepræsentanter for de store industriarbejdspladser

i bestyrelsen tager stribevis af initiativer for tillidsrepræsentanter på de store multinationale

arbejdspladser. Den udvikling understøtter en livsvigtig faglig funktion for dem, der

kommer direkte fra arbejdspladserne og til mødebordet i HK/Privat.

Ja, det her er jo kun to superkorte eksempler på, at medlemmerne betaler deres sektorkontingent,

og at deres branchesektioner omsætter det til fagligt arbejde, der kan bruges til noget.

Vores overenskomster er vores hovedopgave. Det er den, der adskiller os fra de gule. Det er overenskomsterne,

der skaber resultater på det danske arbejdsmarked. Når det drejer sig om løn, arbejdstid,

overtidsbetaling, feriepenge, barsel til mænd og kvinder, pension, barselsfond og meget,

meget mere. Og sidst lykkedes det os at lave en brancherettet it-overenskomst.

Pulsen siger klart, at vores medlemmer forventer, at vi løser de her opgaver. Det kræver, at vi er

meget præcise i de resultater, vi opnår. Den enkelte skal føle, at vi er helt opmærksomme på de

specielle vilkår i den enkelte branche, hvad enten du er advokatsekretær, speditør, it-medarbejder,

tandklinikassistent, grafiker, ja you name it!

I vores sektor udvikler tingene sig fra dag til dag og kræver ofte indsats med det samme. Det kræver,

at vi er manøvredygtige i samme sekund, og at vi ikke skal igennem en lang økonomidiskussion,

før vi kan handle.

Såfremt sektorerne ikke kan påtage sig deres specialistopgave på overenskomstområdet, på brancheområdet,

på det nærfaglige område, om udvikling, uddannelse, faglig udvikling … Ja, så taber

vi det. Hvis vi ikke er tæt på medlemmerne og kan ikke manøvrere i et økonomisk råderum, så

mister vi nærværet, som medlemmerne ellers ønsker, vi skal have.

Derfor skal vi ikke centralisere på områder, hvor det, som ønskes af vores medlemmer, er decentralisering.

Derfor skal vi ikke opgive det enestående nærhedsprincip, som trives i HK/Privat og de

andre sektorer. Samtidig med at vi selvfølgelig udøver det store fællesskabs styrke og stordrift.

Ja, jeg er faktisk så beskeden at sige, at HK/Privat snart er en fire år gammel ubetinget succes, når

vi måler på den værdi, som jeg synes, er relevant, nemlig det faglige arbejde.

Dette arbejde udføres altså bedst, når vi er tæt på medemmernes faglige identitet. Derfor skal vi

have den nødvendige handlekraft og de nødvendige ressourcer. Enhedskontingent trækker i den

stik modsatte retning.

Jeg må jo sige, at de sidste par dage har været ret turbulente. Vi fik inden for 24 timer et nyt forslag,

der betyder, at enhedskontingentet, som har optaget os meget i processen igennem det seneste

halve år, nu lige pludselig jo ikke er så væsentligt at få igennem, fordi det reelt ikke har nogen

betydning for den proces, vi er i gang med.

Protokol

Side 64


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Hvad er det så, vi gør lige nu? Vi går hen og skal stemme om noget, der får virkning fra 2010 samtidig

med, at vi ved, at vi har en kongres i 2009.

Jeg kan ikke indgående og indtrængende nok appellere til: Kære flertal i hovedbestyrelsen! Tag nu

og træk jeres forslag. Tag nu og lad os behandle det i 2009 – for det kommer jo op alligevel, hvad

enten den ene del eller den anden del vinder denne afstemning. Hvorfor splitte organisationen i to

halvdele på nuværende tidspunkt?

Jeg kan kun appellere til, at I trækker det. Og hvis I ikke skulle gøre det, så vær venlig at stemme

forslaget ned. Tak!

Protokol

Side 65

Herefter var der pause. Kl. 16.25

Mødet blev genoptaget kl. 16.50

Dirigent Lizette Risgaard ønskede dagens fødselar, faglig sekretær i HK/Privat Finn Hansen tillykke.

Delegeretnr. 346 Helle Pedersen, HK/Sydvestjylland Kommunal

- Kære kongresdelegerede. Når jeg lytter til argumenterne for enhedskontingentet, lyder det som

om, der ikke er forskel på at bruge penge sektorvis, hvis vi får enhedskontingent, i forhold til nu.

Hvordan kan man tro det?

Pengene føler opgavne, ja! Men hvem bestemmer hvilke opgaver?

Hvis sektorerne skal have den samme frihed, giver det ingen mening. Så er det et spørgsmål om

bogføring og et andet ekspeditionssted.

Enhedskontingent er det samme som ens kontingent uanset sektor. Det kan da klares med en beslutning

om et ens beløb for alle. Det er nemt! Men det er slet ikke det, det handler om.

Det handler om at flytte magten fra sektorerne til hovedbestyrelsen. Hvis vi virkelig skal have forskellighed

som en styrke, og vi skal sætte den enkeltes behov i højsædet, som John sagde i sin

indledning, så er vi nødt til at lade sektorerne have sektorkontingenterne.

Hvis der skal sidde smagsdommere og bestemme, hvad den enkelte sektor skal bruge penge på,

er jeg bange for, at vi bliver en ensartet gruppe uden skarp profil. Hvis man som medlem ikke oplever,

at man er medlem af en sektor, der tilgodeser de særlige ønsker og særlige behov, man har

som medlem af Stat, HANDEL, Privat eller Kommunal, ja, hvad er forskellen så på os i HK og det

faglige hus og de kristelige? Vi risikerer simpelthen at skubbe vores medlemmer lige i armene på

de gule.

Vores forskellighed og vores respekt for forskelligheden er vores værdi og vores styrke i HK, og

det giver muligheder for vores medlemmer. Det er jeg stolt af, og derfor synes jeg, at I skal stemme

nej til enhedskontingentet. Tak.

Delegeretnr. 270 Winnie Axelsen, HK/Nordsjælland Kommunal og formand for HK/Offentlig Nordsjælland

- Det grundlæggende argument i det arbejde, som blev sat i gang, og som nu kulminerer på denne

kongres, har gået på, at HK mangler penge, og nu bliver vi nødt til at gøre noget.

Det kan godt opfattes, som om vi handler i panik og må gøre noget udelukkende fordi, vi mangler

penge. Jeg mener imidlertid, at det at vi mangler penge, er blevet en kærkommen lejlighed til at se

HK grundigt efter i sømmene.


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Vi er et mere end hundrede år gammelt forbund, der gennem årene har indrettet os på en måde,

som faktisk ikke er helt nutidigt. Og som måske ikke rigtig svarer til de krav, som medlemmerne

stiller til et handlekraftigt forbund anno 2007.

Jeg har i hele den proces, vi har været igennem, hørt både tilhængere og modstandere af sektorerne

sige, at et formål med denne kongres var blandt andet en gang for alle at komme af med sektorerne.

Det er for mig en helt forfejlet strategi, hvis vi tror, at HK bliver mere slagkraftig uden sektorerne.

Min holdning har hele tiden været, at når denne kongres er overstået, har vi stadigvæk forbund,

sektorer og afdelinger i HK.

Men jeg mener også, at tiden er til, at vi er nødt til at se på i hvilket regi, at opgaverne økonomisk

bedst løses. Det er rigtigt, at der indimellem er meget bøvl med sektorerne. Det er der også indimellem

med forbundet. Og hvis jeg som fællesskabsmenneske i HK skal være helt ærlig, så er der

det også indimellem med afdelingerne.

Vi er kort og godt forskellige og arbejder på meget forskellige niveauer. Og har vel også forskellige

forudsætninger at drive det faglige arbejde ud fra. Men når jeg står her i dag, er det fordi, jeg

mener, at det er vigtigt at kommunikere budskabet ud, at vi er hinandens forudsætninger.

Forbundet og sektorerne ville have meget vanskelige arbejdsforhold, hvis de ikke havde afdelingerne.

Og jeg mener faktisk, at afdelingerne i mange tilfælde ville være handlingslammede, hvis vi

ikke havde forbundet og sektorerne.

Jeg mener ikke, at vores offentlige bestyrelse i Nordsjælland alene er i stand til at opfinde den dybe

tallerken, når vi skal arbejde for vores medlemmer. Jeg er selv en del af den kommunale sektor

og det er netop i kraft af den kommunale forbundssektorbestyrelse – som jeg i øvrigt mener, er en

yderst velfungerende sektor – at vi bliver i stand til at være medlemmernes og arbejdspladsernes

foretrukne valg.

Uden den kommunale sektor med al dens ekspertise ville de offentlige medlemmer have været ilde

stedt i forbindelse med strukturreformen. Det er da også takket være forbundssektorerne og det

fantastiske arbejde, der har været udført i form af høringssvar og politisk lobbyarbejde, at vi har

bestået eksamen, og i dag har flere tillidsrepræsentanter i den offentlige sektor i HK/Nordsjælland

end før strukturreformen.

For os tre sektorformænd og vores fællesformand i Nordsjælland er sektorerne kommet for at blive

i HK. Det er vi helt enige om. Men afdelingerne har i de senere år gennemgået en gevaldig forandring,

hvor vi i langt højere grad end tidligere har været nødt til at prioritere indsatsen på grund

af færre medlemskontingentkroner. Det har været en hård, men også en sund proces. Vi har fået

luget ud i mange uhensigtsmæssigheder.

Når enhedskontingentet vedtages er det klart, at så kommer der meget mere fokus på sektorerne

og deres måde at forvalte medlemmernes kontingentkroner på. Men det behøvet vel ikke nødvendigvis

at være en dårlig ting.

Stem ja til enhedskontingent. Lad os komme i arbejdstøjet. Medlemmernes har brug for os. Der er

så meget fagligt arbejde, der trænger til at blive gjort derude. Tak for ordet.

Delegeretnr. 151 Ulla Moth-Lund Christensen, HK/Stat København

- Kære kongres. Enhedskontingent eller ej. Jeg siger nej til interne magtkampe og ja til landsklubber

og brancheklubber, tværgående klubber og -landssammenslutninger. De laver et fantastisk

stykke arbejde i HK og er et godt demokratisk indspark til HK.

Protokol

Side 66


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Og så er der rigtig måder at købe stemmer på. At gøre interne magtkampe mellem forbund og

afdelinger på den ene side og sektorerne på den anden offentlig ved at stille et forslag om at øremærke

ti kroner til klubber. Det virker som at købe klubbernes stemmer, og det er simpelthen for

meget.

Forslaget om at afsætte ti kroner falder mig for brystet. Vi er rigtig mange i HK, som er ansat i

kontorfaget.

Vi har ingen klub og dermed ingen mulighed for f.eks. at sende en interesseformand ved overenskomstforhandlingerne.

Og vi vil heller ikke have mulighed for at få afsat selv samme ti kroner til

gode HK-formål. Vi må bero os på, at vores respektive afdelinger synes, at vores arrangementer i

de uformelle netværk vi skaber, er vigtige nok til, at de vil støtte dem økonomisk eller politisk.

Så fortæl mig venligst en gang til, hvorfor jeg skal stemme ja til et forslag, hvor allerede ti kroner

er afsat til kolleger, hvis møder jeg desværre ikke har adgang til. Det skulle da lige være, hvis vi

kontorfolk holdt op med at opføre os som de pæne piger og drenges klub og dannede en tværgående

landssammenslutning af kontorfolk. Så kunne vi også være med der, hvor det sker.

Jeg er stolt af at være HK’er, men er desværre ikke medlem af en tværgående landssammenslutning

endnu. Tak for ordet.

Delegeretnr. 471 Andy Dalum, HK/Østjylland Privat

- Jeg ved godt, at det er sagt før, men jeg vil gerne gentage det her: I vores debat om enhedskontingent

eller ikke enhedskontingent skal vi ikke glemme, at enhedskontingent jo ikke er et mål i

sig selv, men blot et middel til at nå det mål, vi alle er enige om, nemlig et nyt HK.

Jeg tror til gengæld, at enhedskontingentet er et væsentligt og meget afgørende middel til at nå

vores fælles mål, og på den måde i sidste ende at få nyt HK til at blive en succes.

Jeg vil derfor knytte et par bemærkninger til forslaget i håb om at mane den frygt i jorden, som

desværre er opstået i kølvandet på forslaget.

Da vi gjorde regnestykket op om de nødvendige besparelser på 170 millioner, var det ud fra en

optimistisk – og nogle vil måske ligefrem kalde det en naiv – opfattelse af, at det var, hvad der

skulle til for at vende skuden. Underforstået, at vi også ville få styr på det faldende medlemstal.

Virkeligheden er imidlertid en helt anden og mere barsk.

Vores afgang af medlemmer er fortsat for stor, og hvad værre er, vores tilgang af medlemmer lader

rigtig meget tilbage at ønske. Sagt på en anden måde: Medlemstallet falder fortsat med en helt

uacceptabel rate, der nødvendiggør endnu større besparelser på den anden side af 200 millioner

kroner.

Det stiller store krav til vores organisation, og det stiller absolut et krav om at bruge kontingentet

rigtigt første gang. Alt, hvad der blot tangerer dobbeltarbejde, må være bandlyst, og vi bliver nødt

til at tage stilling til, hvem der skal udføre hvilke opgaver.

Forbund, sektorer, afdelinger, landsforeninger, branchesektioner og klubber har hver især deres

force. Og vi skal selvfølgelig vide at udnytte det, så vi oplever de enkelte led i organisationen som

hinandens forudsætninger.

Forstår vi at løfte denne opgave, er der helt sikkert lys for enden af tunnelen, men fortsætter vi

med – i et eller andet omfang – at udføre det samme arbejde i flere led, så ser det sort ud for HK.

Protokol

Side 67


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Derfor, og kun derfor, er der for mig at se ingen vej uden om at indføre en kontingentstruktur,

hvor den overordnede instans i HK, nemlig hovedbestyrelsen, opkræver kontingentet, og derefter

kanaliserer det ud i de led, som vi har besluttet os for, skal udføre opgaven.

Den filosofi synes jeg i bund og grund, er rigtig, og dybest set tror jeg heller ikke, at så mange er

uenige heri. Derfor er der heller ingen grund til at male fanden på væggen, sådan som mange har

gjort i denne ophedede debat.

Som eksempel kan nævnes HK/Privats branchesektionsformænd, der hver især har skrevet og

sendt et brev ud til alle deres kongresdelegerede medlemmer med et indhold, der ligner et skrækscenarium,

der er fuldstændig ude af proportioner.

Lad mig for en god ordens skyld erindre de pågældende sortseere om, da HK/Service i sin tid valgte

at gennemføre en såkaldt mini-kontingentreform. Den indebar, at de daværende landsforeninger

under HK/Service fik frataget deres ret til selvstændigt at opkræve kontingent. I stedet

blev kontingentet opkrævet af sektoren, der herefter – i forhold til landsforeningernes budgetter –

tildelte de nødvendige midler til foreningernes drift. Det gav anledning til bange anelser og store

bekymringer fra landsforeningernes side.

Men al bekymring blev gjort til skamme. Og, da HK/Service siden fusionerede med HK/Industri,

hvis landsforeninger fortsat måtte opkræve kontingent, berettede formændene for HK/Service

landsforeninger i rosende vendinger om, hvor godt denne ordning fungerede.

Med andre ord havde HK/Industris landsforeninger intet at frygte, og således fusionerede vi i tryg

forventning om, at det ikke ville stække eller hæmme nogen i deres udfoldelse.

Og sådan er det også gået. Så derfor er der vel ikke noget at sige til, at jeg og mange andre forundrer

os over den nærmest dæmonisering af forslaget, som de samme personer nu udgyder over

deres medlemmer.

Lad mig bruge et sidste eksempel fra min egen virkelighed. Min sektorbestyrelse i HK/Privat er

bredt sammensat, og har derfor også en ikke ubetydelig repræsentation af det tidligere Grafisk

Forbund. I vores egen debat stillede jeg på et tidspunkt mine grafiske bestyrelseskolleger et

spørgsmål om, hvordan kontingentet blev opkrævet og forvaltet i Grafisk Forbund, der som bekendt

var en fusion mellem Dansk Typograf-Forbund, Dansk Litografisk Forbund, Bogbindere og

Kartonagearbejdere og Medieforbundet. Og ja, I har gættet rigtigt: Det blev naturligvis opkrævet af

det nye forbunds hovedbestyrelse, og delt ud i de led i organisationen, hvor kontingentet skulle

anvendes.

Jeg spurgte videre, om det nogensinde havde givet anledning til problemer, om nogen havde oplevet

at få stækket deres indflydelse? Svaret var nej. Med andre ord fungerede denne kontingentstruktur

tilfredsstillende for alle parter.

Så jeg bliver nødt til at sige til sortseerne i HK/Privats branchesektioner: Der er simpelthen ikke

historisk belæg for at argumentere, som I gør.

Derfor er mit budskab: Lad os tænke fremad. Lad os tro på hinanden og ikke mistro hinandens

hensigter. Lad os i fællesskab forme det nye HK og lad os et hundrede procent koncentrere os om

denne opgave. Og lad midlet enhedskontingent være det værktøj, der hjælper os frem mod målet,

så vi også i fremtiden kan være dagsordensættende som organisation. Og være en organisation,

som vores medlemmer kan være stolte af.

Protokol

Side 68


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 469 Inge E. Meyer, HK/Østjylland Privat og formand for branchesektionen It, Medie &

Kommunikation

- Nu kan jeg ikke dy mig: Andy er jo min branchesektionsformand i Århus: Vi har ikke sendt noget

skrækscenarium ud. Det passer selvfølgelig ikke. Vi har sendt et enkelt brev til vores delegerede.

Vi har nemlig ikke penge til en fire farvet folder og den slags ting. Så vi sendte såmænd bare et

lille brev.

Når det så er sagt, vil jeg starte med at undre mig lidt over hovedbestyrelsens seneste forslag,

som kommer her, lige inden klokken er ved at falde i slag. Og ikke mindst Simon Tøgerns forslag.

Det kunne godt ligne, som om man er ved at stryge sukker på et ellers uspiseligt forslag, men

substansen i det er nøjagtig det samme som det, der ligger i vores papirer.

Nå, der var slet ikke det, jeg ville.

Jeg skal nemlig på vegne af de seks branchesektioner i HK/Privat anbefale de delegerede at stemme

nej til forslaget om enhedskontingent. Det er i grunden også underligt, at det er kommet til at

hedde enhedskontingent. Der er jo slet ikke tale om et ens kontingent, idet der fortsat vil være

forskel på, hvad medlemmerne betaler i fagforening også i nyt HK.

Det handler slet ikke om enhedskontingent, men udelukkende om ønsket om en stærk centralisering

af de økonomiske midler. Det er det, der er tale om.

Som en af fortalerne for enhedskontingent, Simon Tøgern, så udmærket beskriver det på forsiden

af sit blad HK/Medie & Kommunikation i København, som udkom 21. marts: Der skriver han med

store bogstaver på forsiden af bladet ”Magtforskydning i et helt nyt HK”. Jeg citerer:

”Magtfordelingen mellem afdelinger, sektorer og forbund forskydes i et forslag om at opdele HK i

syv store regionale afdelinger.” Og videre:

”Afdelingerne skal styrkes i syv nye regionale afdelinger, mens sektorerne skal slankes og alene

arbejde med det overenskomstmæssige.”

Ja, jeg må jo sige det igen: Pengene er jo magt.

Nå! Vi må erkende, at opgaverne og forudsætningerne for at løse disse opgaver er meget forskellige.

Derfor mener vi i branchesektionerne, at det er naturligt, at de kompetente organer i den enkelte

sektor har mulighed for at vurdere, hvilke ressourcer der kræves for at løse opgaverne. Det

betyder helt enkelt, at sektorerne fortsat skal have mulighed for at opkræve eget kontingent.

Hvis der indføres enhedskontingent, vil det efter vores opfattelse medføre en uhensigtsmæssig

centralisering af den økonomiske og politiske magt i HK’s hovedbestyrelse. En hovedbestyrelse,

som overvejende kommer til at bestå af afdelingsformænd og afdelingssektorformænd, og de skal

så stå for fordelingen af arbejdsopgaverne og ikke mindst økonomien i forhold til forbund, sektorer

og afdelinger.

Vi frygter, at en sådan kompetencefordeling vil føre til, at de faglige forbundssektorer med hensyn

til både opgaver og ressourcer vil blive kraftigt reduceret til et niveau, som vi ikke ønsker for vores

medlemmer.

I branchesektionerne og landsforeningerne sikrer vi en kortere demokratisk vej til direkte indflydelse.

Kurser og aktiviteter målrettes kollegerne ude på arbejdspladserne. Faglige folk tæt på

hverdagen. Faglige medarbejdere i sektorerne med specialer tæt på den enkelte branche. Og som

noget meget vigtigt og centralt er det i sektorerne – jævnfør sektorlovene i HK/Privat – der er ansvarlige

for den daglige administration af og forhandlingerne om landsoverenskomsterne.

Protokol

Side 69


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Vi tror, at med et enhedskontingent, hvor sektoren skal søge om penge til sine aktiviteter, at disse

unikke værdier i det faglige arbejde kan gå tabt. I branchesektionerne ønsker vi at styrke fagligheden,

nærheden og demokratiet. Derfor opfordrer vi til, at man stemmer nej til forslaget om enhedskontingent.

Jeg har her med mig – som jeg giver til dirigenterne – underskrifter indsamlet, så vi beder om

skriftlig afstemning, såfremt det kommer der til. Det var det. Stem nej!

Inge Meyer afleverede herefter underskrifter på en begæring om skriftlig afstemning til forslagene.

Delegeretnr. 4 Kim Simonsen, formand for HK/Kommunal

- HK/Kommunal var imod enhedskontingent på kongressen i 2005, og det er vi stadigvæk. Kommunal

er nok det brancheområde, eller faglige gruppering eller landslub, der i HK’s historie – den

del jeg har kendskab til – har den måske længste tradition for at have et kontingent.

Det var en af de tidligere patriarker inde på – Poul Vinholt – en af de stabile støtter i HK. Vi har

faktisk haft kontingent – jeg kan spore det tilbage til 1948-49. At vi ikke har afskaffet det før, at

der ikke er nogen, som er kommet og har foreslået det afskaffet tidligere, er vel fordi, man har

været meget glad for det i den ca. 50-årige periode.

Er vi så gammeldags og forstokkede i HK/Kommunal, at vi ikke vil af med det, vi har haft? Ser vi

ikke de udfordringer, der er i HK? Vil vi ikke være med til at bidrage til fællesskabet, når der skal

findes besparelser?

Jo! Jeg er medunderskriver af aftalen, af ”pakken” fra 17. januar. Den skal gennemføres senere på

dagen. Vi kommer måske ind på senere i dag, om alle medunderskriverne nu også husker, at det

var pakken, vi skrev under på, og ikke del-elementer af pakken.

Så! Derfor tager vi også det ansvar, der skal til for at sætte det nye HK i gang. Men enhedskontingent

var jo ikke en del af pakken. Og alle har erkendt, at pakken skal gennemføres uafhængigt af

enhedskontingent eller ej. Alligevel er enhedskontingent måske et af de varmeste emner på denne

kongres.

Alle er også enige om, at enhedskontingentet ikke sparer penge. Vi er også enige om, at det ikke

ændrer ved det princip, vi har, om at pengene skal følge opgaverne.

Enhedskontingent samler os ikke – måske tværtimod – og det er det, vi har brug for i øjeblikket.

I forhold til at pengene følger opgaven, vil den overligger, vi skal i gang med i det nye forretningsudvalg

og den nye hovedbestyrelse, betyde, at hvis der flyttes opgaver fra sektorerne, falder kontingentet

også.

Niels fra Bornholm var inde på, hvordan kontingentet i HK/Kommunal steg fra 15 kroner til 60

kroner, fordi vi blandt andet overtog et økonomisk ansvar for udgifter, der tidligere lå i forbundet

og ikke fordi vi har udvidet aktiviteterne i HK/Kommunal.

Tingene har ændret sig over tid. De har også ændret sig siden 2005 og frem til denne kongres,

ligesom de vil ændre sig fra denne kongres og frem til den næste. Så når vi står fast på princippet

om at afvise enhedskontingentet, er det af principielle grunde.

Vi mener, at når det overenskomstmæssige ansvar og opgaver ligger i sektorerne, og når ansvar

for medlemmernes pensioner, løn, tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg ligger der, og når arbejdet

med medlemmernes fags udvikling ligger i sektorerne, når væsentlige dele af den direkte

medlemskommunikation ligger i sektorerne, ja så er det også sektorerne, der har arbejds- og

Protokol

Side 70


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

ansvarsområderne, og så er det også sektorerne, der inden for rammen har det økonomiske ansvar

og beføjelser til at løse disse opgaver.

Jo! Vi har haft opgaver over tid, som vi ikke selv har kunnet bære. Og dem har vi fået støtte til fra

forbundet. Jeg har kun været formand for HK/Kommunal i 16½ år, og vi har bedt om forbundets

støtte to gange i den periode. Nu skal vi bede om støtte hvert år. Jeg har fået at vide, at der er

mange penge i systemet, så det bliver jo ikke noget problem.

Men vi flytter ikke arbejdsopgaver væk fra sektorerne med det nye HK, så derfor synes vi også, at

vi skal bevare retten til at udskrive kontingent.

Jeg kommer fra den del af hovedlandet, hvor der er tradition for, at den der bestiller musikken,

også bestemmer, hvad der skal spilles, og så betaler man også for det.

Vi vil i HK/Kommunal gerne stå til ansvar for vores arbejdsopgaver, og det vi laver overfor vores

kongres og vores delegerede, overfor vores tillidsrepræsentanter, overfor vores sektorbestyrelsesmedlemmer.

Det er dem, der vejer og måler, om vi har løst arbejdsopgaverne godt nok. Det er

også dem, der vejer og måler, om de har givet os gode nok rammer for at løse opgaverne. Så derfor

er det der, hvor prisen og rammerne bestemmes, at økonomien bestemmes og hvad der er til

rådighed.

Det er vores bagland, der stiller kravene. Og det vil vi gerne fastholde. Der er en tæt sammenhæng

mellem at have ansvaret for opgaverne og have ansvaret for økonomien.

HK/Kommunals tidligere kasserer Erik Hove Olesen havde mange ordsprog. Et af dem er, at hvis vi

vil stille folk ens, skal vi behandle dem forskelligt.

Den bedste garanti for dette er, at HK HANDEL, Stat, Privat og Kommunal selv har ansvaret for egne

udfordringer, krav og egen økonomi.

Og dette – for den enkelte sektor – valg af forskellighed i løsning af opgaverne er udtryk for, at

medlemmerne har forskellige forventninger til hvilke opgaver, der skal løses inden for deres område.

Synlighed på arbejdspladserne, stærkere tillidsrepræsentanter er noget af det, der bliver lagt vægt

på. Og det er jo ikke en opgave, der kun ligger ét sted, men den ligger også i sektorerne.

For 20-22 timer siden fik vi et nyt forslag om enhedskontingent. Forslaget blev gjort til hovedbestyrelsens

forslag efter et flertal i HB i går. Det vil sige, at der faktisk ikke er nogen af os, eller meget

få, der har haft muligheden for at drøfte dette forslag med vores politiske bagland. Der kan i

hvert fald ikke være mange, der har nået at drøfte det med deres afdelingsbestyrelser – ud over

den del af afdelingsbestyrelsen, der er til stede i dag.

Det må være ganske få, der har nået at drøfte det med tillidsrepræsentanter med undtagelse af de

tillidsrepræsentanter, der selvfølgelig er til stede i dag.

Jeg synes, det er rigtigt ærgerligt. Jeg kan også undre mig over, at der kommer et ændringsforslag

kun 20 timer før kongressens start. Jeg håber, vi er enige om, at det vigtigste på denne kongres er

det nye HK. At det er her, vi skal bruges kræfterne.

Det nye HK har brug for, at vi kommer samlet og styrket ud af denne kongres, får flere medlemmer,

omlægger de administrative og bagudvendte opgaver for at styrke de udadvendte, faglige

opgaver.

Protokol

Side 71


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg har også haft lyst til at opfordre HB til at trække forslaget – det gjorde Karin så glimrende. Det

kunne være man skulle trække det for at behandle det i 2009, men det kan også være, vi skal tage

den i dag.

Jeg synes, at det er ærgerligt, at der kommer et forslag, som man ikke har haft mulighed for at

diskutere med sit bagland.

Så bliver jeg også lidt overrasket i går, da jeg hørte, at kongressen i dag skulle behandle, at vi

eventuelt skulle falde 50 kroner i kontingent. Det var der et kommunalt medlem i Høje Taastrup

kommune, der blev interviewet om. Jeg ved selvfølgelig ikke, om DR journalisten havde forstået

spørgsmålet rigtigt, men det var i hvert fald sådan, det fremstod i radioen.

Jeg har også undret mig over at talen om, at vi skal falde i kontingent, er kommet så tæt på forslaget

om enhedskontingent. Det har intet med enhedskontingent at gøre, om vi skal falde i kontingent

eller ej. Når jeg nævner det, er det fordi, jeg også synes, at vi skal have et billigt kontingent.

Men jeg synes mere, at vi skal have det rigtige kontingent i forhold til de ydelser, vores medlemmer

forventer og forlanger af os.

Der er det ikke nødvendigvis sådan, at billigst altid er bedst i den sammenhæng.

Et ønske om et fald på 50 kroner i samlet kontingent – også for HK/Kommunals medlemmer – betyder,

at så skal HK/Stats medlemmer falde 20 kroner mere, nemlig 70 kroner – det vil sige, at så

skal vi yderligere ud og spare 175 millioner kroner oveni de 170 millioner, vi i forvejen skal spare.

Det er godt nok først i 2010, selvom vores medlemstal kan være steget så meget frem til 2010, så

det ikke bliver et problem. Inflationen og lønudviklingen kan være på nul, så vi ikke behøver lægge

ekstra til i disse tal.

Jeg synes, vi skal have den bedste fagforening med det rigtige kontingent til de rigtige medlemmer.

Det betyder også et differentieret kontingent til medlemmer, der er medlem af den ene eller

den anden sektor, sådan at det er deres tillidsrepræsentanter, der på en kongres vælger deres

kontingent.

Det var den del af det.

Simon Tøgern og andre fra hovedbestyrelsen har også stillet et forslag om en ti’er. Jeg vil ikke

kommentere det meget blot læse op af forbundslovene, hvor der i forbundssektorlovene vedtaget

på en kongres står i § 14 stk. 2 vedrørende landsforeninger, brancher og den slags, at omkostningerne

skal dækkes af forbundssektorerne efter regler udarbejdet af forbundssektorbestyrelserne.

Her har vi altså et regelsæt for, hvordan den sag skal håndteres, så derfor mener jeg også, at man

skal henvise forslaget til at blive afvist.

Så stem nej til de to forsalg, der ligger.

Dirigent Lizette Risgaard oplyste, at der på daværende tidspunkt var 25 på talerlisten til punktet.

Hun bad de delegerede om at tegne sig på, hvis de ønskede ordet hertil. Dog ville dirigenten ikke

lukke for indtegningen på dette tidspunkt.

Delegeretnr. 5 Jørgen Hoppe, formand for HK HANDEL

- Kære kongres. Jeg står her med min tale til kongressen i oktober i 2005 om fordelene ved sektorkontingent

frem for enhedskontingent Jeg overvejede at benytte den samme tale igen, det gik

jo godt for kun halvandet år siden. Da besluttede kongressen, at vi stadig skulle have sektorkontingent

med 378 stemmer for sektorkontingent og 186 for enhedskontingent.

Protokol

Side 72


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Omvendt synes jeg, at det ikke ville være fair overfor de delegerede, som var med for halvandet år

siden. De kunne jo opfatte det som en gentagelse – hvad det jo i øvrigt også ville være. Derfor har

jeg valgt at smide den væk og i stedet for skrive en anden.

Skulle der alligevel være delegerede, der syntes, at det kunne være interessant at vide, hvad jeg

sagde i 2005, kan man finde den i kongresprotokollen på side 270. Og jeg er sikker på, at det for

nogen sikkert vil være godt at få genopfrisket de gamle argumenter for sektorkontingent.

Jeg skrev så en ny tale, som gik på det forslag, vi kendte indtil i går. Den har jeg også smidt væk,

for der kom jo et nyt forslag, som vi så i stedet for kunne skrive en ny tale til. Det har jeg og

gjort. Den vil jeg også smide væk.

Det vil jeg fordi, det er tydeligt, at det her med sektorkontingent og enhedskontingent er gået hen

og blevet det allervigtigste på denne kongres. Der har ikke været nær så mange oppe og tale om

nyt HK, som der har været om enhedskontingent. Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes virkelig det

er ærgerligt, at vi bruger så meget tid på det, når det ikke er nødvendigt.

Vi afgjorde for halvandet år siden, at vi stadig ville have noget, der hed sektorkontingent. Vi ved,

at det ikke har noget at gøre med nyt HK. Det har hele hovedbestyrelsen besluttet – vi har skrevet

under på det i de politiske papirer. Vi kan gennemføre et nyt HK uden at diskutere enhedskontingent.

Så pokker da bruge tiden på det. Tænk om vi i stedet var gået til denne kongres med ambitioner

om at diskutere det, der var enighed om i hovedbestyrelsen, diskutere det nye HK, diskutere de

faglige ydelser, diskutere det indhold, vi skulle lægge ind i et nyt HK i stedet for at ribbe op i diskussionen

om enhedskontingent.

Ved I hvad, jeg kan slet ikke tale for sektorkontingent så godt som dem, der har været heroppe.

Jeg synes, det er en imponerende talelyst, der har været, og jeg synes, det er flot, det der er sagt

om sektorkontingent. Derfor vil jeg slet ikke bruge den tale, jeg har lavet. For jeg kan ikke gøre

det så godt som dem, der har været heroppe.

Men der er selvfølgelig nogle ting, jeg godt vil sige. Det ene er – jeg ved ikke om, man skal blive

vred eller ked af det, eller man skal grine af det – men det er jo sjovt at blive tituleret patriark,

fordi man nu en gang kæmper for de medlemmer, man nu en gang er valgt til at kæmpe for. Det

er jo ikke sektorformændene, der står her og slås for sektorkontingent. Nej, vi står og repræsenterer

vores sektorbestyrelser, hvor der i hvert fald i HK HANDEL er et stor flertal, der går ind for sektorkontingent.

Så kunne man jo – selvom det ligger mig fjernt – prøve at finde andre, man kunne titulere patriark.

Hvis man kigger på dem, der har været oppe og tale indtil nu, er det jo forbavsende at se, at stort

set alle dem, der har været oppe og tale for enhedskontingent, er fællesformændene og aflønnede

sektorformænd. Hvorimod stort set alle dem, der har været oppe og tale for sektorkontingent er

folk, der arbejder ude på arbejdspladserne. Det er landsforenings- og landsklubformænd og brancheklubformænd,

som godt ved, hvor vigtigt det er, at vi stadigvæk har en god økonomi i sektorerne.

Jeg skal nok lade være med at definere, hvem der er patriarker og hvem, der ikke er det. Jeg synes

til gengæld godt, jeg vil pege på nogle af de myter, der er i denne diskussion. Det er som om at

det, at vi har sektorkontingent, er skyld i, at vi har mistet 16.000 medlemmer. Det er som om, når

vi står og hører dem, der taler for enhedskontingent, at grunden til at vi skal fyre 200 medarbejdere,

er, at vi har sektorkontingent.

Man kunne også få indtryk af, når man hører talere herfra talerstolen sige, at grunden til at 400

medarbejdere skal flytte, er fordi, vi har sektorkontingent. Ved I hvad, det er jo ikke rigtigt. Det

samlede kontingent bliver jo ikke mindre af, at vi indfører nyt HK og enhedskontingent.

Protokol

Side 73


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Og hvis det bliver mindre, gør det det først i 2010. Og som forslaget ligger, er der jo ikke taget

stilling til, om den del, der er sektorkontingent, skal være på 60 kroner eller på en højeste fællesnævner,

der hedder 140 kroner. Eller, hvad det nu kunne være. Det er der ikke taget stilling til.

Hvis det er sådan, at det er de 60 kroner, vil det betyde, at nogle aktiviteter skal skæres bort i sektorerne.

Det synes vi ikke om, fordi vi faktisk synes, at de aktiviteter vi laver, er gode. Og så vil jeg

godt sige, at når HK mister et medlem, mister en af de fire sektorer også et medlem. Så den indtægtsnedgang,

vi mærker i forbundet, mærker vi også i sektorerne. Såvel forbund som afdelinger

og sektorer har måttet tilpasse sig i rette tid. Det har der været behov for, at vi har gjort i alle tre

led i organisationen.

Det er jo ikke sådan, som nogle har stået heroppe og sagt, at sektorerne bare har kørt på frihjul.

Hvis jeg tager HK HANDEL, har vi skåret medarbejderstaben ned fra 41 til 33. Er det at køre på

frihjul? Vi har måttet skære vores tilskud til landsforeninger og landsklubber ned for at få økonomien

til at hænge sammen. Er det at køre på frihjul?

Vi har skåret ned på aktiviteter – nogle som vi godt kunne skære væk, andre som vi har været kede

af. Er det at køre på frihjul? Nej, alle led i denne organisation har naturligvis måttet tilpasse sig.

Og, jeg synes, at når der snakkes om skræmmebilleder og dæmonisering, vil det klæde dem, der

siger, at det var sektorernes skyld, at det gik, som det gjorde, at sætte sig ind i tallene. Og reelt

fortælle at vi også har været med til at tage de besparelser, der skulle tages.

Jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er en rigtig, rigtig dårlig idé, at en fælles hovedbestyrelse skal

træffe beslutning om økonomi til de aktiviteter, man skal lave i sektorerne.

Jeg vil godt sige, at jeg ikke føler mig klædt på til at vurdere, hvad der skal bruges af penge på det

faglige arbejde i HK/Kommunal. Jeg synes heller ikke, jeg er klædt på til at beslutte, hvor meget

der skal bruges af penge til fagligt arbejde i HK/Stat. Og på samme måde heller ikke, hvad der skal

bruges af penge til fagligt arbejde i HK/Privat. Men én ting ved jeg. I hvert fald synes jeg, at jeg

ved noget om, hvad der skal bruges af penge i handelsområdet.

Jeg vil godt sige, at handelsområdet for mig er for vigtigt til at overlade til andre end HK HANDEL

selv. Derfor vil jeg godt sige til jer: Stem nej til forslaget om enhedskontingent. Og lad os så for

pokker se at komme videre med HK’s vision.

Dirigent Lizette Risgaard bebudede at lukke for indtegningen af talere, når næste taler var færdig.

Delegeretnr. 116 Ulla Jeppesen, HK/It, Medie & Kommunikation København

- En lang række afdelinger mener, at sektorerne har for stor magt – politisk og økonomisk. Og nu

vil de have magten i stedet. Til det formål er kombinationen af enhedskontingent og en ny struktur,

hvor afdelingsformændene har udpeget sig selv til at udgøre hovedparten af den nye hovedbestyrelse,

jo perfekt.

Ved at forhindre sektorerne i at udskrive kontingent vil det blive afdelingerne, der har fat i den

lange ende, og sektorerne vil blive afhængige af afdelingsformændenes nåde og barmhjertighed.

For at overbevise alle os andre herom har en række afdelingsformænd fået fremstillet denne farvestrålende

otte siders tryksag, der ensidigt argumentere for enhedskontingentets velsignelser.

Da de pågældende afdelingsformænd jo er meget optagede af, at HK anvender kontingentkronerne

på rette måde, og da jeg personligt ikke har hørt noget om det i vores bestyrelse i HK/Medie &

Kommunikation København, går jeg ud fra, at alle de her afdelingsformænd har finansieret denne

fine tryksag – der er også lavet en plakat, har jeg set – ud af deres egen lomme. Skulle jeg tage

fejl, vil jeg selvfølgelig gerne rettes.

Protokol

Side 74


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg vil godt fortælle jer om nogle afdelinger: Afdeling A1, A2 og A3. Og jeg skal understrege, at

afdelingerne er ren fiktion og enhver lighed med eksisterende afdelinger er utilsigtet.

Afdeling A1 har principielt en positiv holdning til branchearbejdet. Problemet er bare, at de par

brancheklubber afdelingen har, ikke har lyst til at holde lige præcist de arrangementer, som afdelingen

har foreslået dem at arrangere. Man har derfor besluttet ikke længere at stille særskilt økonomi

til rådighed for brancheklubberne.

I afdeling A2 har man besluttet, at brancheklubberne ikke automatisk får tilskud. De skal ansøge

afdelingsbestyrelsen om økonomi til hvert enkelt arrangement.

Nogle ansøgninger er blevet afvist, men det er i et enkelt tilfælde lykkedes at få bevilget penge til

et møde, som afdelingens kontorchef havde foreslået. Emnet var individuel supervision og karriereplanlægning

for medlemmer med en arbejdsleder i maven. Mødet blev desværre aflyst på grund

af manglende tilslutning.

Endelig har vi afdeling A3. Her har der aldrig været nogen slinger i valsen. Holdningen har været

klar. Medlemmerne tilhører afdelingen og pengene bruges meget bedre her end til at finansiere

brancheklubarbejde. Pengekassen har været smækket i, og afdelingens brancheklubber har som

konsekvens heraf måttet nedlægge sig selv.

Når nu HK skal barberes ned til kun 7 afdelinger, bliver afdelingerne A1, A2 og A3 slået sammen

til afdeling A4.

Og nu er der altså nogle, der forsøger at bilde os ind, at bare vi får enhedskontingent, så vil denne

nye afdeling A4 og dens formænd, som kommer i hovedbestyrelsen pludselig begynde at elske

brancheklubberne, aktivt understøtte deres arbejde og bidrage med den nødvendige økonomi.

Helt ærligt, hvor dumme tror I egentlig, vi er?

Til sidst vil jeg godt lige kommentere på det forslag, der ligger om ti kroner til brancheklubarbejdet,

som oprindeligt er stillet af min formand, Simon Tøgern, og som i går blev gjort til hovedbestyrelsens

forslag. Det er jo smart af Simon at stille det her forslag. Specielt fordi der er afdelinger,

hvor man aldrig har set en krone til branchearbejdet, og så er det jo fristende.

Men jeg vil bare lige underholde med, at det altså ikke er for brancheklubbernes blå øjnes skyld, at

det forslag er fremsat, hvis nogen skulle have fået den opfattelse. Det er fremsat for – og jeg citerer

fra en skrivelse, der har fulgt forslaget rundt til nogle afdelinger: ”.. at hive branchefolkene ud

af sektorfolkenes hede favntag”. Så er det vel ligesom sat på plads!

Delegeretnr. 3 Karin Bancsi, næstformand i HK/Danmark

- Det er måske den mest følelsesladede diskussion, jeg har deltaget i under min tid i HK. Jeg får

breve fra min branchesektion, der direkte advarer mig imod et kongresforslag, jeg får pjecer, der

rådgiver mig til at stemme nej, og jeg får pjecer, der rådgiver mig til at stemme ja. Og det er endda

fra kolleger, som jeg fagligt respekterer alle sammen.

Hvordan tager man fat på et indlæg som dette? Man kan vælge at gøre det ekstremt kompliceret

og man kan vælge at gøre det enkelt. Jeg vil forsøge at gøre det sidste. Og så må jeg se, om mine

pædagogisk evner rækker.

Hvorfor går jeg ind for forslaget om enhedskontingent? Det kan jeg svare helt enkelt på. Jeg mener,

at hver eneste krone, som vores medlemmer vælger at lægge i vores varetægt, skal udnyttes

bedst muligt. Og det er min faste overbevisning, at vores medlemmers kontingentkroner kan anvendes

endnu bedre end de bliver i dag.

Protokol

Side 75


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Et billede er måske på sin plads. Det kan være, at det er for enkelt, og det kan være, at jeg stikker

hånden i en hvepserede af holdninger til separat eller fælles økonomi: Hvis man er enlig forsøger

eller enlig pensionist i Danmark, har vi særlige regler om tilskud. Tilskud man får, fordi der er forskel

på, om man skal klare sig selv eller man er flere om at klare økonomien.

Når jeg handler i Brugsen helt for mig selv, for mig selv alene, skal der ikke den store businessuddannelse

til at forstå, at husholdningen er dyrere end når man er flere. Når jeg handler sammen

med min mand, får vi mere ud af pengene. Men det betyder ikke – som en af vores delegerede fra

HK HANDEL mente – at vi er så ensrettede hjemme hos mig, at min mand går i dametøj – i hvert

fald ikke, når jeg ser det.

Vi bliver jo ikke begrænsede! Vi får hver især, hvad vi skal bruge i vores dagligdag. Vi får bare mere

ud af vores økonomi, når vi er sammen.

Når diskussionen ruller over landet, bliver der ikke sparet på tillægsordene. Der er ikke grænser

for, hvilke farer der ligger og lurer ved et fælles kontingent. Der bliver talt om kvælende overligger,

laveste fællesnævner. Er det ikke noget, vi selv bestemmer?

Er det kendetegnende for HK, at vi lægger fælder for hinanden til at sikre, at vores medlemmer

ikke får gavn af det fællesskab, de har med gode kolleger inden for samme fag? Når man lytter til

diskussionerne rundt omkring, må jeg tage mig til hovedet. Det kommer til at lyde som om, at det

eneste vi beskæftiger os med, er at konspirere imod hinanden for at sikre et flertal uanset prisen.

Prisen for et fælles kontingent skal ikke betales med nederlag. Prisen for dette forslag er ansvarlighed.

Der hviler et stort ansvar på vores skuldre for at sikre, at dommedagsprofeterne tager fejl.

Dommedagsprofeter, der fortæller, at efter 2009 vil der ikke længere være økonomi til landsdækkende

klubber og foreninger, tværgående landsforeninger og branchesektioner.

Forslaget om enhedskontingent betyder for mig, at vi vil få endnu nemmere ved at kompensere en

lille smule for vores faldende medlemstal.

Vi skal bevise overfor hinanden, at dette forslag er et forslag om at give endnu mere værdi til medlemmerne,

endnu mere nærhed og endnu flere gode tilbud relateret til den enkeltes fag. Vi skal

vise, at de der mener, at risikoen for at ødelægge noget, der er unikt og værdifuldt, tager fejl. Vi

skal sammen og i solidaritet med hinanden fastholde det unikke og værdifulde i vores fagforening.

Den fagforening, som vores medemmer kender og genkender som den forening, der repræsenterer

deres fag eller uddannelse.

Et af de følelsesladede argumenter er, at man kommer til at stå med hatten i hånden, når der er

noget, man vil have på dagsordenen eller noget man vil have gennemført. Her kan jeg forstå, at vi

er beskæftigede i afdelingen med spådomme – et erhverv vi måske kan tage til os som en tillægsydelse,

hvis vi vel at mærke var gode til det. Men det er vi ikke. Vi har forstand på arbejdsmarkedet

og vores medlemmer.

Spådomme og tankelæsning er der andre, der har som deres levebrød. Og det er ikke et felt, hvor

jeg vil anbefale, at vi skal deponere vores handlekraft og beslutninger.

Det har da aldrig nogensinde været tilfældet, at hovedbestyrelsen har sagt nej til et tiltag, der kom

fra en sektor og ikke fra fællesskabet. Og hvorfor i alverden er det en vane, som hovedbestyrelsen

skulle begynde at tiltage sig?

En hovedbestyrelse, der tværtimod med den nye sammensætning, har en helt anden balance. En

hovedbestyrelse, hvor jeres egne lokale sektorformænd har plads. Der bliver gransket i motiver

for, hvorfor den ene eller den anden primært ønsker dette forslag gennemført.

Protokol

Side 76


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Handler det primært om magt, om indskrænkning af rettigheder og handlekraft? Eller handler det

mest af alt om personlig overbevisning om, hvordan det kan lykkes os at få mere ud af hver eneste

kontingentkrone.

For mig handler det mest af alt om personlig overbevisning. Personlig overbevisning og tro på, at

dette forslag vil give nyt HK endnu mere vind i sejlene til at komme smult vande og sikkert i havn.

Vi kan godt få det til at handle om magt alene, men det er kun, hvis vi beslutter os for ikke længere

at sætte medlemmerne øverst og som højeste prioritet. Det mener jeg ikke, at vi kan byde vores

medlemmer, for det har de ikke fortjent.

Hvis jeg skal fortsætte i det enkle spor, hvordan kan man så forklare det på den mest enkle måde?

Kunne jeg vove at sige, at forskellen vil være, at hvis man som udgangspunkt vil lave tingene selv,

og hvis ikke man kan finde økonomi til det, forsøger man at lave noget i fællesskab?

Med fælles kontingent vil det alt andet lige være bedre som udgangspunkt at se, om tingene kan

ske i fællesskab, og kan de ikke det, ja så laver man dem alene. For vi er forskellige. Det er vores

styrke. Det er derfor medlemmerne vælger HK som deres foretrukne fagforening.

At indføre enhedskontingent handler for mig om noget helt fundamentalt i mine grundlæggende

værdier. For mig handler det om tillid og tro. Tro på, at vi kan lave mange flere ting sammen end

vi gør i dag. Og tillid til, at man i en hovedbestyrelse vil træffe værdige beslutninger.

Modargumentet er åbenlyst: Hvis det kan lade sig gøre at lave tingene sammen, jamen så gør vi da

det. Her beklager jeg at måtte sige, at sådan hænger verden ikke sammen hos os.

Lad os prøve noget nyt. Lad os træffe en beslutning, der peger i retning af, at vi kan have tillid til,

at vi alle har et ønske om at finde løsninger, der er bedst for medlemmet og tættest på medlemmet.

Lad os træffe en beslutning, der tvinger os til at være imødekommende overfor hinanden og træffe

værdige beslutninger, der handler om, at vi skal vokse og gro hver især, men ikke mindst sammen.

Lad os træffe en beslutning, der udstiller os, hvis vi fejler, og maner dommedagsprofetierne til

jorden. Nyt HK er ukendt land for os alle. Men når vi udforsker dette land, skal vi gøre det nysgerrigt

og trygt, fordi vi ved, at dem, der står ved vores side, er venner og forbundsfæller, der står

vagt om de værdier og holdninger, som vi altid vil repræsentere.

I nyt HK skal det være en naturlighed at kæmpe for ordentlige lønninger for vores lavest lønnede

kolleger i HK HANDEL. Har HK HANDEL problemer med TV overvågning eller andre urimeligheder

skal vi være klar med støtte og opbakning og kolde kontanter.

Det skal være naturligt at hjælpe vores kolleger i kommunerne, når de står overfor store reformer.

Og når staten varsler massefyringer, skal HK have et ordentligt beredskab.

Når man inden for HK/Privats område har behov for enten at komme af med den berygtede 50

procent regel eller har behov for, at flere skal være tillidsrepræsentanter, så handler det ikke om

selvstændig økonomi og selvstændig beslutningskompetence. Så handler det om de muligheder, vi

har i HK. Fordi vi som Danmarks største fagforbund har musklerne. De sidder selvfølgelig forskellige

steder på kroppen, men hvis de koordineres, hvis man f.eks. løfter med begge arme samtidig,

så er der noget, der rykker. Og det gør det også, når vi står sammen i HK. Det er solidaritet i ordets

mest bogstavelige forstand.

Protokol

Side 77


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 193 Lone Thomhav, HK/Midt Privat

- Lad mig starte med at slå fast, at jeg er varm fortaler for enhedskontingent. Jeg mener, at der er

noget grundlæggende rigtigt i den tankegang, at et HK-medlemskab har én pris, og kun en pris.

Om medlemmet er butiksassistent, fitnessinstruktør, trykker eller bedemand.

Medlemmerne betaler for at være medlem af HK og have et bagland, hvor de kan henvende sig,

når det brænder på på jobbet. Eller når de skal have juridisk bistand i en faglig sag.

Og kunne det så ikke forbedre HK’s konkurrencekraft, hvis vi fik et kontingent, som vi rent faktisk

var i stand til at forklare vores medlemmer? Jo det kunne det. Og efter min opfattelse er enhedskontingentet

svaret. Så ville vores medlemmer ikke i tide og utide skulle undre sig over, at de skal

betale mere i kontingent, bare fordi de har fået et andet arbejde eller skal i en anden sektor.

Jamen betyder det så ikke sektorernes undergang? Og hvad med klubberne? Vil deres muligheder

ikke blive reduceret, når hovedbestyrelsen skal have enderne til at nå sammen? Ja, sådan vil skeptikerne

spørge.

Jeg er sektorbestyrelsesmedlem i HK/Privat og hovedbestyrelsesmedlem. Og jeg kan i hvert fald

give kongressen det tilsagn, at jeg aldrig vil gå ind for ikke at prioritere HK’s lands- og branchearbejde.

Og det gælder uanset, hvad vi kalder barnet. Om det er firmaklubber, branchesektioner eller brancheklubber.

Om det er landsforeninger, eller hvad man nu kalder det i den sektor, hvor medlemmet

har sin base.

Det nære faglige tilhørsforhold er HK’s livsnerve, og underminerer vi den, har HK efter min opfattelse

udspillet sin rolle som fagforening. Derfor sker det selvfølgelig ikke.

Det er den siddende hovedbestyrelse enige om. Og værdien af det medlemsnære faglige arbejde –

det der er vores rodnet – er helt afgørende for HK’s overlevelsesevne.

Mister vi forbindelsen og nærheden til vores medlemmer, er vi i al væsentlighed ikke så forskellige

fra vores konkurrenter, som vi ynder at kalde discountfagforeninger eller gule organisationer.

Set fra min stol handler det meget om tilliden til hinanden. I mange afdelinger har vi haft den tillid

igennem mange år, uden at det hverken har ført til klubbernes eller sektorernes død.

Og til forskel fra Ulla Jeppesens eksempler på fordelingen af økonomien kan jeg sige, at vi i afdeling

Midt fordeler økonomien i afdelingsbestyrelsen. Vi giver til afdelingssektorerne og til afdelingens

klubber, og det har fungeret ganske fortrinligt – også i de tre tidligere afdelinger inden vi

fusionerede.

Det betyder, at vi kan fordele økonomien efter ret så objektive og gennemskuelige kriterier. Denne

gennemskuelighed savner jeg helt klart i HK’s kontingentsystem, som det ser ud i dag. Og det gør

vores medlemmer også.

Lad os have tillid til hinanden og stemme for forslaget om enhedskontingent. Det er ikke bare vigtigt,

det er afgørende for HK’s fremtid og er den helt centrale beslutning på denne kongres.

Jeg anbefaler klart et ja til enhedskontingent. Tak for ordet.

Delegeretnr. 215 Camilla Hvam, HK/MidtVest Privat og HK-Ungdom

- Jeg vil først gerne lige starte med at slå fast, at HK-Ungdom er for enhedskontingent. Fordi, hvordan

forklarer man Hr. og Fru Hansen, at han som medlem af Stat skal betale 20 kroner mere om

måneden end hun skal som medlem af Kommunal? Er han mere værd end hun er?

Protokol

Side 78


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Er der overhovedet nogen, der har overvejet, hvilken signalværdi vi sender vores medlemmer med

de forskellige kontingenter? Er de medlemmer, der betaler 20 kroner mere om måneden i kontingent

mere værd end alle os andre? Nej, det synes jeg bestemt ikke, de er.

Vi kan ikke længere blive ved med at forsvare prisforskellen overfor vores medlemmer, og der er

behov for, at vi griber ind nu. Jeg repræsenterer en gruppe medlemmer, som ofte fravælger fagforeningen

på grund af prisen. En gruppe, der er meget påvirkelig overfor billige tilbud fra gule

fagforeninger, som lover samme vilkår som HK.

Derfor mener vi i HK-Ungdom, at indførelse af enhedskontingent skal være det første skridt i retning

af en kontingentnedsættelse, som vi mener, er altafgørende for fremtidig overlevelse for HK.

Nogle vil helt klart sige, at med indførelse af enhedskontingent bliver det sværere at hive penge ud

af HK. Men som det ser ud i dag, ligger der mange ressourcer ude i de forskellige sektorer, klubber,

landsforeninger osv., som ikke bliver brugt. Hvorfor ikke bruge de penge rigtigt på at lave

aktiviteter og gode tilbud til vores medlemmer uanset hvor i organisationen, der er brug for det.

Vi er uforstående overfor sektorernes modvilje mod at indføre enhedskontingent. Fremover skal I

også selv være med til at beslutte, hvilke opgaver der skal løses i en tid, hvor der er lagt op til, at

pengene følger opgaverne og aktiviteterne.

Vi i HK-Ungdom kan se en klar fordel i, at pengene skal søges igennem HB. HK skal ikke bare være

en kaffeklub, hvor man sidder og hygger sig. Der skal være faglig relevans i de aktiviteter, der bliver

afholdt. Ved at der søges gennem HB, opnår man mere kontrol med, hvad pengene bliver

brugt til, og man sørger for, at alle i organisationen får lige muligheder for at få penge til aktiviteter.

Faktum er, at laver man sit benarbejde og sin forberedelse godt nok, så er der også penge at få –

også selvom pengene skal søges i HB. For os i HK-Ungdom er det logisk, at pengene skal følge

opgaverne.

Uanset om der i dag bliver indført enhedskontingent, skal vi fortsat lave forskellige målrettede

aktiviteter for vores medlemmer i HK. Vi mener bare ikke, at det skal ske ved, at der er differentieret

medlemskab.

Vi må stole på, at den nye hovedbestyrelse er deres opgave værdig, ligesom vi også i denne weekend

her i salen må stole på, at vi er i stand til at varetage den opgave, det er at ændre HK til noget

bedre.

Hvis HK var et parti, ville der være kontant afregning ved næste valg. Vi ville simpelthen ikke få

stemmer nok. Vi kan se på Socialdemokraterne, at det går dem meget bedre ved ikke længere at

have interne magtkampe. Vi skal turde at styrke HK som et stærkt valg for vores medlemmer. Derfor

synes vi i HK-Ungdom, at I skal stemme ja til enhedskontingent.

Delegeretnr. 88 Karla Helle Kirkegaard, HK/Kommunal København

- Jeg vil undlade at gentage de argumenter, der har været fremført heroppe tidligere imod enhedskontingent,

og som jeg har været enig i.

Det er et spørgsmål om principper. For mig er netop det spørgsmål det primære i denne diskussion

om enhedskontingent eller ej. Og så tillid måske og magtfordeling.

Som min formand Kim S. lige har stået og sagt, så er den, der bestiller musikken, også den der

betaler. Det er også min principielle overbevisning og min personlige overbevisning.

Protokol

Side 79


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg har forstået på nogle af indlæggene, at der er en opfattelse af, at penge ikke følger opgaverne,

sådan som det er i dag. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan det ser ud i de øvrige sektorer,

men i HK/Kommunal er det min helt klare opfattelse, at pengene følger opgaverne.

Når jeg taler med folk fra min egen og fra andre sektorer, har jeg ikke hørt anden opfattelse end,

at HK/Kommunal er en velfungerende sektor. Vi og medlemmerne i HK/Kommunal har stor gavn af

den måde, hvorpå HK/Kommunal har valgt at organisere sig – både opgavemæssigt og økonomisk.

Det er for mig meget vigtigt, at sektoren fremadrettet og også efter 2010 bevarer sine manøvremuligheder.

For mig er det uacceptabelt at ændre noget, som er velfungerende.

Vi har alle sammen sikkert været til en forfærdelig masse formøder, og det har jeg også. På et af

de formøder var der faktisk for mig at se en genial sammenligning. En sammenligning mellem

enhedskontingent og den nyligt gennemførte kommunalreform i Danmark.

Enhedskontingentet er HK’s egen kommunalreform. Sektorerne vil med enhedskontingentet blive

som de nye regioner, hvor der er opgaver, forpligtelser og ansvar, men der er ingen ret til skatteudskrivning.

Det synes jeg siger meget godt, hvad enhedskontingent vil betyde. Det hænger ikke

sammen.

Jeg vil derfor opfordre til, at forslaget bliver trukket. Og hvis det ikke bliver trukket, vil jeg opfordre

til, at folk stemmer nej. Det vil jeg i hvert fald gøre. Tak for ordet.

Delegeretnr. 317 Marianne Vind Petersen, HK/Sjælland Privat og formand for Dansk Laborant-

Forening

- HK har fået en ny tradition. Vi skal diskutere enhedskontingent på hver eneste kongres. Det må vi

nok bare vænne os til, at sådan er det. Der har snart været en del heroppe på talerstolen og har

talt om, at der ikke er saglige argumenter for fordelen for medlemmerne ved, at sektorerne fortsat

opkræver kontingent.

OK, så kan jeg ikke lade være med at spørge: Hvad er så de saglige argumenter for, at sektorerne

ikke skal opkræve kontingent?

Der er jo ikke nogen af os, der kan svare på det. Hvis vi havde en facitliste, ville jeg for en gang

skyld gerne snyde og kigge i den. Men det har vi ikke. Ingen af os ved, hvordan det kommer til at

se ud.

Der er i tidens løb lovet rigtigt, rigtigt meget fra en talerstol på en kongres. Denne gang er det, at

branchesektionerne, sektorerne, landsforeningerne og de tværgående landsforeninger fortsat kan

få tilført midler til deres medlemsaktiviteter, og det vil et enhedskontingent ikke ændre på. Så har

jeg så igen et spørgsmål: Hvem bruger penge på noget, der ikke er til fordel for medlemmerne?

Kan I så holde op med det!

Hvis vi alle får tilført de penge til de opgaver, vi plejer at løse, så kan jeg slet ikke se, at der er

noget at diskutere. Og så hører vi også, at pengene skal følge opgaverne. Jamen dette lyder jo som

om, at der skal flyttes rundt på opgaverne!

På Dansk Laborant-Forenings område er opgaverne at besøge laborantskolerne, hvor vi hver gang

får 95 procent meldt ind. Vi bruger utrolig meget krudt på at forbedre arbejdsmiljøet i laboratorierne,

vi besøger arbejdspladserne i mange forskellige sammenhænge, vi sidder med i undervisningsministeriets

arbejdsgruppe, når der skal kigges på grund- og efteruddannelserne, vi laver

indsigelser hver gang, der er høring på områderne.

Protokol

Side 80


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Som tidligere nævnt har vores kurser stor faglig relevans. Og vi er nu begyndt at have et samarbejde

på at udnytte deres kompetencer sammen med vores laborantskoler og sammen få offentlige

tilskud til vores arrangementer. Vi fornyer os også! Det kan man godt gøre.

Skal HB fire gange om året sidde og fordele opgaverne? Vores opgaver og alle andres opgaver? Det

kan da godt være, at jeg er sortseer, fordi jeg er bekymret for fremtiden. Jeg synes, at vi har en

god medlemsservice. Os og vores sekretariat i Dansk Laborant-Forening.

Måske er man sortseer. Måske er man patriark. Det er der ingen, der har kaldt mig før. Jeg har

som de fleste af jer andre heller ikke en enige bestyrelse bag mig. Nogle siger ja og nogle siger

nej. Jeg håber virkelig ikke, at det her deler HK i to. Vi skal alle sammen kunne arbejde sammen

fra på mandag. Der starter hverdagen igen, og det må ikke gå ud over vores medlemmer.

Delegeretnr. 275 Susanne Palner, HK/Nordsjælland Privat

- Jeg er i hvert fald enig med Karin i, at strukturen i Privat sektor er rigtig god. De seks branchesektioner

har nemlig sikret, at alle medlemmer har et fagligt tilhørsforhold. Det giver medlemskaber

og fastholdelse.

Privat sektor blev i 2003 en realitet, og kort tid efter blev de seks branchesektioner dannet i Nordsjælland

i samarbejde med de seks formænd for branchesektionerne i sektoren. Vi har en god økonomisk

fordeling i afdelingen, hvor vi sikrer det faglige arbejde. Derfor fik alle seks branchesektioner

tildelt en selvstændig økonomi, og hvis en faglig afdelings aktivitet overskred budgettet,

kunne der søges ekstra tilskud i Privats bestyrelse.

Indtil i dag er der ikke blevet sagt nej til et fagligt initiativ fra branchesektionerne, og Privats bestyrelse

ser kun fordele ved samarbejdet. Derfor ærgrer det mig at høre, at branchesektionerne

føler sig skoldet af afdelingerne.

Et godt medlemsarrangement skal også nævnes. Det blev afholdt i samarbejde med branchesektionerne.

Overskriften var: Hvordan sikres en positiv fusion?

Det er jo oppe i tiden, at de faglige organisationer fusioner både på forbundsplan og på afdelingsplan.

HK er også med her. Vi har nemlig stillet os en stor opgave her i dag. Vi vil nemlig lave en

bedre og overskuelig fagforening for færre penge. Det kan kun lykkes, hvis vi har fælles opgaver

og alle er med til at bidrage.

I det ny HK er alle enige om, at pengene skal følge opgaverne, og det sker faktisk i projektet ”Flere

overenskomster - Flere medlemmer”.

Da projektet blev skudt i gang med økonomisk støtte fra fællesskabet, var det netop det princip,

der skulle efterleves: At pengene skal følge opgaven. Det er et kontraktstyret projekt, hvor parterne

har indgået kontrakten om, at alle ved, hvad alle gør. Det vil sige: Slut med dobbeltarbejde.

Det allerbedste ved disse kontrakter er, at ikke bare er sektorerne og afdelingerne, men også virksomhederne

og HK’s medlemmer er en del af kontrakten. Det giver fagligt fællesskab. Der er tydelig

fremgang der, hvor man har målrettet indsatsen, fordi flere tillidsfolk, flere overenskomster,

flere elever giver medlemmer. Og det er faktisk lykkedes for Privat sektor i Nordsjælland i 2006 på

alle disse områder.

Vi bliver nødt til at styrke vores økonomi centralt, ellers kan vi ikke styrer vores tilbud. Vi skal have

et fælles værdigrundlag, som vi kan arbejde målrettet efter. Pengene skal følge opgaverne, og de

fælles prioriteringer skal overholdes.

Protokol

Side 81


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Selvfølgelig skal der også i fremtiden være et vist råderum og plads til initiativer. Så stem for enhedskontingentet,

så vi kan undgå at se avisoverskrifter om medlemsflugt fra de faglige organisationer.

Tak

Delegeretnr. 462 Sia Møller, HK/Østjylland Privat og HK-Ungdom

- Nu har jeg ikke skrevet nogen lang tale, men jeg følte mig nødsaget til at gå herop og sige noget

under dette punkt. Jeg synes, at jeg i den første debat hørte en enstemmig klang om, at vi skal

have et stærkt HK. Men efter at have overværet debatten er det gået op for mig, at vi er begyndt at

spille både i dur og i mol.

Jeg kan ikke se, hvordan man kan få et stærkt HK, hvis alle lige pludselig går op i, hvordan man

bedst varetager egne interesser. Hvis hver lille beslutning skal træffes i eget regi, også hvis det

betyder, at man vil i en helt anden retning end resten af HK, hvordan kan man kalde det et fællesskab?

Misforstå mig ikke. Jeg mener stadig, at sektorerne skal have suverænitet, men den suverænitet

må aldrig overgå fællesskabets interesser. Enhedskontingentet er en måde til at styrke fællesskabet.

Det er jo ikke sådan, at nogen i hovedbestyrelsen ønsker en eller anden form for topstyring.

Det er ikke et spørgsmål om, at der skal sidde smagsdommere og sige duer, duer ikke. Det er heller

ikke et spørgsmål om, at nogen ønsker at drille sektorerne og sige: Ha, ha, I må ikke få nogen

penge! Heller ikke sådan, at nogen ønsker, at der ikke skal udføres det bedst mulige arbejde.

Sådan som det kommer til at se ud i den nye hovedbestyrelse, får sektorerne også repræsentanter,

og det må da være deres fornemmeste opgave at sikre, at deres sektor selvfølgelig også bliver

repræsenteret.

Derfor stem ja til fællesskabet – stem ja til enhedskontingent.

Delegeretnr. 460 Jens Christian Johansen, HK/Østjylland Privat

- Jeg vil gerne som andre udtrykke min beundring for denne flotte tryksag. Det er flotte tegninger

og det er pænt lavet. Det må jeg sige. Min egen branchesektion udsendte i al ydmyghed bare en

enkelt A4 side til 51 delegerede. Her gav vi udtryk for vores betænkeligheder ved forslaget om

enhedskontingent.

Men det kan da nok være, at der kom nogle reaktioner, og det var ikke småting, vi blev skudt i

skoene: Vi går ind for dobbeltarbejde, vi mangler kendskab til det enkelte medlems behov, vi har

ingen forståelse for afdelingernes behov, vi er kun ude på at beskytte vores egne lukrative magtpositioner.

Men nej, vi går ikke ind for dobbeltarbejde. Det prøver vi at afskaffe, men vi mener, at nogle opgaver

med fordel kan løses af fællesskabet uden for afdelingerne i stedet for, at hver enkelt afdeling

selv skal opfinde den dybe tallerken.

Og, jo! Vi ved også godt noget om det enkelte medlems behov. Det har jeg selv gennem 30 år som

medlem af HK og som mangeårig tillidsrepræsentant interesseret mig en hel del for.

Jo, vi går også op i afdelingernes ve og vel. Jeg selv går så meget op i det, så jeg i mange år har

været faglig aktiv i sektorbestyrelsen i HK/Århus, nu HK/Østjylland, hvor jeg også er næstformand.

Og nej, i branchesektionerne har vi ingen fede magtpositioner at beskytte. Vi er også som branchesektionsformænd

frivillig, ulønnet arbejdskraft.

Både jeg selv og de øvrige branchesektioner i HK/Privat støtter faktisk den samlede plan og alle de

forslag, der er til et nyt og mere effektivt HK, som vi senere skal behandle.

Protokol

Side 82


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Men sagen er måske, at vi kan have forskellige opfattelser af HK som organisation. Jeg har nogle

gange på det sidste hørt mantraet: Der er kun en indgang til HK, og det er via dørene til den lokale

afdeling.

Det synes jeg godt, at man kan nuancere lidt. Mange af HK’s medlemmer har en anden indgang til

HK end gennem afdelingen. Deres tilgang til HK er via de faglige fællesskaber, der er bundet til

deres fag, deres branche, deres uddannelse eller deres landsdækkende arbejdsplads.

Disse faglige fællesskaber er for nogens vedkommende en tværgående landsforening, der er forankret

i forbundet, f.eks. SamData, laboranterne og LAK. For andres vedkommende er man forankret

i de faglige sektorer. Og vi skal ikke være blinde for, at mange advokatsekretærer, laboranter,

grafikere, klinikassistenter, it-ansatte og andre medlemmer føler en langt større tilknytning til deres

fag og deres faglige fællesskab i en landsdækkende sammenslutning end de gør i forhold til

HK-afdelingen.

Nu kommer vi så til problemet: Hvis uddannelse, miljø og de øvrige fælles områder er fjernet fra

sektorerne. Hvis man har nedsat sektorkontingent, og hvis den enkelte faglige sektor derefter er

henvist til at få fastsat sin økonomi af hovedbestyrelsen, ja, så frygter vi ganske enkelt, at det vil

gå alvorligt ud over de faglige fællesskaber i sektorerne. Fællesskaber, der er bundet op på landsoverenskomster

og det enkelte medlems faglige identitet.

Vi er enige om, at afdelingerne skal styrkes og at vi andre fortsat skal være med til at spare. Det

gælder også sektorerne og deres landsdækkende sammenslutninger og branchesektionerne. Men

vi skal bevare de faglige fællesskaber, også dem der rækker ud over den enkelte afdeling.

Derfor er vi i HK/Privats branchesektioner modstandere af enhedskontingent. Og jeg skal i al ydmyghed

tillade mig at anbefale, at man stemmer nej til forslaget. Tak for ordet.

Forbundsformand John Dahl bad om ordet til forretningsordenen:

- Jeg synes faktisk, at der siden kl. 10.30, hvor vi startede, har været ydet en formidabel arbejdsindsats.

Det er varmt, det koger lidt, stemningen koger måske også lidt. Jeg har kigget på, hvor

mange talere der er tilbage, og vi har på en af de gode dage sådan rundt regnet to en halv time

tilbage.

Jeg vil godt foreslå, at vi måske går til middag lidt før. Ikke fordi middagen er rykket frem, den er

stadig kl. 18.30, men så kunne man jo strække ben på vejen.

Og så vil jeg godt bede om, at hovedbestyrelsen mødes ude i vandrehallen umiddelbart efter, at

dirigenterne – efter alt at dømme – suspenderer kongressen. Så holder vi hovedbestyrelsesmøde

og ses vi igen her kl. 19.30.

Kongressen blev herefter suspenderet.

Protokol

Side 83

Kl. 18.10

Mødet blev genoptaget kl. 19.50

Dirigent Lizette Risgaard fortsatte ledelsen af mødet og konstaterede, at 28 delegerede ikke var

tjekket ind.

John Dahl fik ordet:

- Jeg skal starte med at beklage overfor kongressen, at jeg ved, at bede om ordet til forretningsordenen,

har foranlediget, at I har fået en længere spisepause end tiltænkt.

På den anden side har den helt bestemt været velfortjent.


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Vi har jo fulgt en debat igennem de seneste par timer omkring enhedskontingent, og som jeg vurderede,

så ville debatten med de foreløbigt indtegnede talere – hvis de udnyttede deres taletid –

tage to en halv time længere. Og jeg sad med en fornemmelse af, at vi sad i den situation omkring

enhedskontingentet, at vi var ved at bringe os i en ret uønsket situation, nemlig at vi fjerner fokus

fra debatten om nyt HK, og dermed være godt i gang med det fænomen at tale os længere og

længere væk fra hinanden. Og at retorikken måske også var blevet mere voldsom end godt er.

Men det væsentligste har været, at vi jo har – selvom der kan være meningsforskelle generelt set i

forhold til nyt HK – alt andet lige et stort ansvar for at få løst nogle af de udfordringer, der ligger i

nyt HK. Og vel at mærke løse dem med så bred opbakning som muligt. Jeg vil ikke kommentere,

hvor der kan være forskellige opfattelser af de respektive forslag, der ligger tilbage om nyt HK.

Jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at mange følger os i dag, ikke blot dem der sidder hjemme ved

pc’en og følger med, men hele organisationen, alle vores medarbejdere.

Og vi er forpligtet til at komme videre fra denne kongres med en så god opbakning til de elementer,

der ligger i nyt HK, at vi kan få løst de store udfordringer, der ligger foran os.

På den baggrund har vi holdt ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde og jeg vil læse en redegørelse,

et lille notat op for jer, en indstilling – kald det, hvad I vil. Det er jo sådan set indholdet, der er

interessant:

”Forbundets forretningsudvalg og et overvejende flertal af hovedbestyrelsen konstaterer, at drøftelsen

om enhedskontingent på den ekstraordinære kongres risikerer at fjerne fokus fra udviklingen

af et samlet og styrket nyt HK.

Forbundets forretningsudvalg og et overvejende flertal af hovedbestyrelsen trækker derfor forslaget

til enhedskontingent.

Forbundets forretningsudvalg og et overvejende flertal af hovedbestyrelsen vil i stedet iværksætte

et internt udredningsarbejde med henblik på at afdække økonomistrømmene i HK.

Forbundets forretningsudvalg og et overvejende flertal af hovedbestyrelsen agter på dette grundlag

at foretage eventuelle ændringer af økonomistrømmene i HK, ud fra princippet om at pengene

følger opgaverne.

Forbundets forretningsudvalg og et overvejende flertal af hovedbestyrelsen vil på den ordinære

kongres i 2009 fremlægge en redegørelse for dette arbejde og de foretagne ændringer”.

Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at også et overvejende flertal i hovedbestyrelsen

og forretningsudvalget tilkendegiver overfor denne ekstraordinære kongres, at hovedbestyrelsen –

med respekt for, at der er andre demokratiske led i vores organisation, der kan gøre det - ikke har

til hensigt på kongressen i 2009 at fremsætte forslag om enhedskontingent.

Det var det, vi havde behov for at fortælle jer.

Dirigent Lizette Risgaard spurgte om der var nogen, der ønskede at fastholde forslagene.

Det var ikke tilfældet.

Ændringsforslagene til forslag 1 var hermed trukket og talerrækken bortfaldt.

Protokol

Side 84


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

PKT. 8 BEHANDLING AF FORSLAG OM NYT HK

Pkt. 8a Fælles mål og prioriteringer – 4 årigt målprogram og årlige handlingsplaner

Dirigent Finn Rønhøj overtog ledelsen af mødet.

- Vi skal først drøfte de generelle principper og dernæst behandle lovforslagene. Omtalen af principperne

her ligger under faneblad på side 2, og lovforslagene på side 2-3 i det omdelte bilag.

Det skal vi nok vende tilbage til. I første omgang handler det om, at vi skal have en redegørelse for

grundprincipperne og en drøftelse heraf.

John Dahl gav en redegørelse:

- Tak skal du have Finn. Det handler jo om det, vi kalder overliggeren.

Arbejdet med strategiprojektet nyt HK har peget på mange udfordringer, som vi skal have fundet

svar på.

Men en af de helt centrale har været den fælles retning. En stor mængde undersøgelser og analyser

har gennem de seneste år slået fast, at et af de største problemer HK havde, ja, det var jo

manglen på en fælles linje.

Når vi spurgte medlemmerne kunne de ikke præcist fortælle, hvad HK er, eller hvilken retning forbundet

udviklede sig hen imod.

I gamle dage havde vi naturligvis egentlige handlingsprogrammer. Men hånden på hjertet: De endte

jo med at blive halvhjertede målbeskrivelser, som på to en halv A4 side forsøgte at beskrive alle

de krav, HK havde til alt mellem himmel og jord på denne planet. Ja, faktisk havde vi i vores handlingsprogrammer

sikkert svar på hele planetens problemer.

Med det forslag vi lægger frem i dag, vil vi introducere et nyt begreb i form af en politisk overligger.

I praksis er der tale om et fireårigt målprogram, som kongressen skal godkende. De suppleres af

årlige handlingsplaner, som hovedbestyrelsen opstiller.

Det afgørende – i hvert fald set i forhold til de gamle handlingsprogrammer – er, at den nye politiske

overligger er en forpligtende styrepind for alle aktiviteter i hele vores organisation.

Med andre ord skal alle led i HK arbejde aktivt og målrettet for at levere deres bidrag til, at målene

bliver indfriet.

Hvor man tidligere måske godt kunne slippe af sted med at ignorere et punkt i handlingsprogrammet,

ja, så vil det fra nu af være en forpligtelse, at alle bidrager til at indfri de fælles mål.

Hvorfor nu det?

Jo, som jeg indledte med at sige, så har HK udviklet sig til lidt af en blandet landhandel. Vores

profil er blevet, om jeg så må sige, en anelse udvandet.

Skal vi have held til at vende den negative udvikling, hvor medlemstallet er faldende, ja, så kræver

det som et minimum, at vi er i stand til at spille på den samme bane.

Som led i strategiprojektet har vi jo blandt andet fastslået, at vi har behov for en stærkere, fælles

profil. Vi har også behov for at kunne lave skarpere prioriteringer, så alle er klar over, hvilke mål

HK arbejder for.

Protokol

Side 85


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Den politiske overligger vil fastlægge de overordnede fælles mål og prioriteringer for udviklingen

af den fagpolitiske strategi og ikke mindst den tilhørende økonomi til løsning af opgaverne.

Vi er naturligvis en stor organisation med mange forskellige medlemsgrupper. Derfor vil der være

behov for, at opgaverne kan løses på forskellig vis rundt omkring i organisationen. Det skal der

naturligvis også være plads til. Det er nemlig en af HK’s store styrker.

Derfor har vi også skabt et vis frirum, der kan sikre, at netop forskelligheden kan komme til udtryk.

Frirummet kan også sikre, at de enkelte led af organisationen kan tage initiativer uden for

overliggerens rammer.

I kort form kan den politiske overligger siges at være en fælles forpligtende prioritering og målrettet

indsats, der har til hensigt at skabe resultater til gavn for det enkelte medlem.

Overliggeren skal udvikles inden for konkrete fokusområder og være værdiskabende for medlemmerne.

Overliggeren skal skabe større sammenhæng i organisationen.

Det er nødvendigt med aftaler om en klar arbejdsdeling mellem de enkelte led i organisationen.

Hele organisationen HK har pligt til at levere idéer til indholdet i handlingsplanerne for hele organisationen.

Og endelig skal alle led i organisationen forpligtes til at overholde deres målopfyldelse.

Den politiske overligger er faktisk kernen i arbejdet for at skabe et nyt, samlet HK. Et HK, der i

fællesskab kan levere konkrete og værdiskabende resultater til gavn for det enkelte medlem.

Herefter var der debat om redegørelsen for målprogrammet.

Delegeretnr. 303 Mikkel Ginnerskov Silvert, HK/Sjælland HANDEL

- Vi i HK-Ungdom vil gerne støtte op om forslaget om et fireårigt målprogram. Ungdommen er en

af de største udfordringer, vi har. Og, som du siger John Dahl, det er svært at overbevise ungdommen.

Derfor er det vigtigt for os i HK-Ungdom, at I husker os.

Vi ser som minimum gerne, at ét af punkterne bliver øremærket ungdommen. Vi er dog sikre på,

at det ikke bliver noget problem. Vi tror på, at I kan vælge de rigtige emner.

Vi er selvfølgelig behjælpelige med emnerne, for vi tager gerne et ansvar også gerne sammen med

jer.

Delegeretnr. 112 Connie Bjerregaard, HK/Service København og AkademiMerkonomer i HK

- Jeg har ikke været på kongres før, så det kan være, at jeg gør her på et helt forkert tidspunkt.

Men nu går jeg på talerstolen, for jeg vil gerne bede jer om at fastholde fokus.

Jeg vil gerne bede jer om at kigge på fremtiden. Jeg står her som repræsentant for akademimerkonomerne,

som jeg er formand for. Jeg er også københavner, jeg er også kvinde. Så derfor har jeg

som jer andre mange hatte på i dag.

Mit fokus er akademimerkonomerne og vi er en meget blandet gruppe. Vi har faktisk medlemmer i

alle dele af HK, og derfor synes jeg godt, at jeg kan sige, at vi har fingeren på pulsen. Det er faktisk

sådan, at jeg også kan sige, at der er liv i patienten, for der er over 78 merkonomer her i dag.

Protokol

Side 86


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Merkonomerne er både mænd og kvinder, ældre og unge. Vi er som gruppe relativt godt uddannede,

og vi er klar til at tage imod de udfordringer, som fremtiden bringer.

Men vi er også noget andet, som i denne sammenhæng er mere interessant. Vi er utrolig loyale

HK-medlemmer. Statistik kan bruges og misbruges, men den kan også vise noget. Og den viser, at

akademimerkonomerne i forhold til andre medlemmer af HK er mere loyale.

Vi tiltrækker rigtig mange nye medlemmer i landforeningerne. Og vores landsforeningers nerve er

brancheklubberne. De er landsforeningernes forlængede arm ude lokalt i afdelingerne, og det er

ofte brancheklubberne, der repræsenterer HK i den direkte kontakt med medlemmerne.

Derfor vil jeg også godt sige, at det glæder mig overordentlig meget, at pengene fremover skal

følge opgaverne. Som landsforening leverer vi med brancheklubbernes hjælp allerede vigtige ydelser

til HK. Lad mig blot nævne fire områder:

Agitatoriske tiltag, der sikrer fastholdelse af gamle medlemmer og tilgang af nye, sparring i forbindelse

med uddannelsernes fortsatte udvikling, et fagligt netværk og en efter- og videreuddannelse

af aktive medlemmer. Det fastholder dem i HK.

Opgaverne med at tiltrække er vigtig. Derfor vil jeg gerne slå fast, at vi går fra landsforeningen ind

for nyt HK. Vi går ind for tankerne i overliggeren, og vi glæder os til de udfordringer, fremtiden

bringer. Vi er fortrøstningsfulde, og vi ved, at vi både har kompetencerne og viljen til at bidrage til

dette arbejde.

Så derfor vil jeg gerne sige, at vi i landsforeningen er loyale medlemmer, der foretrækker HK. Ikke

fordi det er billigere, men fordi det er bedre.

Næstformand Mette Kindberg sagde:

- I forhold til det oplæg og de indlæg, der har været vedrørende fælles mål og prioriteringer, indstiller

hovedbestyrelsen, at der på den faste kongresdagsorden i både forbundslovene – og det er

§ 19 – og forbundssektorlovene – det er § 8 – tilføjes et nyt punkt 6 angående vedtagelse af det 4årige

målprogram.

Resten af punkterne på kongresdagsordenen konsekvensrettes.

Forslaget sikrer, at der på kongresserne fremover – første gang i 2009 – afsættes et særligt punkt

på dagsordenen til behandling af forslag til 4-årigt målprogram for HK. Det er herefter hovedbestyrelsens

opgave at omsætte målprogrammet til årlige handlingsplaner, der er forpligtende for

alle organisationens led.

Hovedbestyrelsen indstiller forslagene til vedtagelse.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 19, stk. 1, nyt punkt 6:

”6) Vedtagelse af 4-årigt målprogram”

Resten konsekvensrettes.

Forslaget blev vedtaget.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundssektorlovenes § 8, nyt punkt 6:

”6) Vedtagelse af 4-årigt målprogram”

Resten konsekvensrettes.

Forslaget blev vedtaget.

Protokol

Side 87


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Herefter behandledes pkt. 8d, som vedtaget i forbindelse med dagsordenens vedtagelse, idet

sammensætning af hovedbestyrelse og forretningsudvalg er afhængig af, hvordan afdelingsstrukturen

ville blive.

Dirigent Finn Rønhøj gjorde opmærksom på forud for behandlingen af forslag 8d, at der lå forslag

både under almindelige forslag og under forslag til lovændringer, som skulle behandles sammen

med punkterne 8b og 8c.

Pkt. 8d Afdelingsstrukturen – sammenlægning af lokale HK-afdelinger

John Dahl sagde:

- Det er mit privilegium at skulle præsentere de overordnede tanker, der ligger til grund for de

forslag til lovene, som er beskrevet i dagsordenens punkter 8b-8e.

Jeg skal ikke gennemgå hvert enkelt forslag. Det håber jeg, at Mette Kindberg vil tage sig af, når vi

skal drøfte de enkelte forslag.

I stedet vil jeg på vegne af hovedbestyrelsen – og ikke mindst den arbejdsgruppe, som har arbejdet

med den geografiske og politiske struktur i det nye HK – forsøge at trække linjerne bag forslaget

op.

Grundlæggende har vi stillet os den opgave at finde løsninger på et par præcise udfordringer,

nemlig:

Kan vi drive HK billigere end i dag?

Kan vi tiltrække nye medlemmer og fastholde dem, vi allerede har?

Og endelig: Hvordan skal det ny HK så i givet fald se ud?

Et af de områder, som har stor indflydelse på den samlede økonomi i HK, er uden diskussion vores

afdelingsnet.

Allerede i 2003 tog vi jo hul på en udvikling, som i løbet af de sidste fire år har betydet, at vi har

nedbragt antallet af HK-afdelinger fra 42 til bare 16 afdelinger. I hvert fald når HK/Bornholm om

en fjorten dages tid fusionerer med HK/København.

Jeg tror, alle er bekendt med, at udviklingen de sidste fire år er gået hurtigere end nogen af os

havde regnet med. Derfor har den såkaldte politiker-gruppe fra starten rettet fokus mod afdelingsnettet.

Vi har haft den grundlæggende forudsætning, at for det enkelte medlem skulle det ny HK opleves

som nærværende og tæt på. Det enkelte medlem skulle opleve en øget tilgængelighed i forhold til

HK.

Men tilgængelighed er ikke kun bestemt af afstanden til en bestemt bygning, hvor der står HK

dørskiltet. Tilgængelighed er også bestemt af den kvalitet af service, som medlemmet oplever, når

han eller hun griber telefonen for at få svar på et spørgsmål eller et konkret problem.

Tilgængelighed er også en forbedret service via nettet. Og tilgængelighed er naturligvis også bestemt

af vores evne til at være til stede helt ude på den enkelte arbejdsplads, hvor vi kan være en

støtte for såvel vores medlemmer som vores tillidsrepræsentanter.

Derfor ligger der nu på jeres bord et konkret forslag, der betyder, at vi i forhold til beslutningerne

fra 2003 går skridtet videre.

Protokol

Side 88


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Vi foreslår, at der i det ny HK er 7 regionale afdelinger. Det betyder, at hver afdeling får en størrelse,

der gør, at man på en lang række områder får bedre muligheder for at levere en endnu mere

professionel service til vores medlemmer.

Men det er samtidig klart, at når vi i fremtiden kun vil have 7 regionale afdelinger, ja, så vil der

være medlemmer, der får ekstra langt til deres afdeling.

Det bliver den helt store udfordring for HK at sikre, at vi reelt kan leve op til kravet om øget tilgængelighed,

når den fysiske afstand bliver større.

Vi er overbevist om, at vi kan levere en bedre service – også helt ude på den enkelte arbejdsplads.

Ikke mindst fordi vi via digital selvbetjening via internettet og måske især via de nye medlemskontaktcentre

vil være i stand til at øge tilgængeligheden i praksis.

Det er klart, at der er et stort besparelsespotentiale i at gå fra 16 afdelinger til 7 afdelinger.

I arbejdsgruppen har vi endvidere haft særlig fokus på spørgsmålet om medlemsdemokratiet. Når

vi går ned til 7 afdelinger, vil der jo blive tale om forholdsvis store afdelinger med en stor geografisk

udstrækning. Det kan få stor betydning for det grundlæggende medlemsdemokrati.

I arbejdsgruppen har flertallet indstillet, at medlemsdemokratiet bliver sikret, så der er et reelt

demokratisk tilbud til alle medlemmer.

Eksempelvis er det blevet foreslået, at der kan oprettes lokaludvalg eller lokale netværk, som kan

arbejde sammen om konkrete faglige og politiske emner.

Herudover har et flertal i hovedbestyrelsen foreslået, at lovene ændres, så det bliver muligt at afholde

lokale valgmøder for at vælge lokale repræsentanter til – og hold fast, for nu bliver det rigtig

svært – afdelingssektor-repræsentantskabs-generalforsamlingen. Fik I den?

Det grundlæggende synspunkt er, at det kan blive endog meget besværligt at lokke medlemmerne

til at deltage i en generalforsamling, når afdelingerne får den geografiske størrelse, som tilfældet

er.

Heroverfor står et mindretals synspunkt, som grundlæggende mener, at det er at fratage medlemmerne

en demokratisk rettighed, når de ikke – som i dag – har ret til at møde frem til deres

afdelings generalforsamling.

Det illustrerer i hvert fald tydeligt de udfordringer, vi står over for, når vi om lidt tager hul på debatten.

Det er ikke kun det lokale demokratiske led, der har været under lup.

Et vigtigt element i hele strategiprojektet nyt HK er at sikre en mere slagkraftig organisation, der

er i stand til at opbygge en stærkere, fælles profil.

Og ikke mindst en organisation, der har evnen og viljen til at skaffe medlemmerne værdiskabende

tilbud.

I en tid, hvor vores økonomi på grund af medlemsfaldet bliver mere anstrengt, er det naturligt at

sikre en skarpere prioritering af den måde, vi anvender vores ressourcer på.

Vi skal – som vi har diskuteret lige før, da vi behandlede spørgsmålet om den politiske overligger –

i højere grad være i stand til at spille på den samme faglige og politiske bane.

Protokol

Side 89


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Hele organisationen skal, om jeg så må sige, trække på samme hammel – og arbejde målrettet for

at indfri de overordnede mål, som kongressen og hovedbestyrelsen opstiller.

Derfor foreslår vi også, at forretningsudvalget og hovedbestyrelsen organiseres anderledes, end vi

ser det i dag.

Lad os tage forretningsudvalget først: For at sikre en bedre gennemslagskraft – og ikke mindst

bredt ejerskab til de beslutninger, der træffes i HK – foreslår vi, at forretningsudvalget ud over de

nuværende medlemmer udvides med repræsentanter for afdelingerne i form af fællesformændene

for de 7 regionale afdelinger, samt et ekstra medlem fra HK/Hovedstaden.

Hovedbestyrelsen foreslår vi sammensat, så den består af det nye forretningsudvalg, de regionale

afdelingers sektorformænd, samt 4 ekstra medlemmer fra HK/Hovedstaden.

Hovedbestyrelsen vil fortsat være forbundets øverste myndighed i kongresperioden – og vil stå

med det overordnede ansvar for at tilvejebringe økonomien for de aktiviteter, der sættes i værk,

samt udarbejde de handlingsplaner, der kan indfri kongressens beslutninger i forhold til den politiske

overligger.

Denne nye sammensætning betyder, at HK’s øverste besluttende organer – når vi ser bort fra kongressen

– får et bedre afsæt for at løfte de opgaver, der er beskrevet i det ny HK. Nemlig et mere

effektivt og slagkraftigt HK, der leverer styrke, værdi og nye muligheder til hvert enkelt medlem.

Samlet set rummer forslagene en mulighed for netop at skabe det ny HK, som kan gøre vores vision

om at blive Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg til

virkelighed.

De enkelte forslag er indstillet af et flertal i hovedbestyrelsen. Og Mette Kindberg vil om lidt gennemgå

de konkrete forslag i forbindelse med debatten. Tak for jeres opmærksomhed.

Dirigent Finn Rønhøj henviste til kongresmappens faneblad 10, bilag 10a. Forslag F6 og F7 ville

blive behandlet sammen med de lovforslag, der vedrører pkt. 8d, nemlig forslag til § 3 stk. 1, da

de er identiske med lovforslagene.

Forslag F8 om aflønning af sektorformændene er et almindeligt forslag, som blev omdelt først på

dagen, og det ville kongressen vende tilbage til senere.

Forslag F9 om medlemsdemokrati og lokal indflydelse indeholdt både lovændringer og almindeligt

forslag, og forslaget ville komme til særskilt behandling sidst under punktet.

Det samme gjaldt forslag F10 om arbejdspladskriteriet. Dirigenten gjorde opmærksom på, at den

første del af teksten i dette forslag i forvejen er lovstof, som ikke var en del af den motiverede

dagsorden, og som derfor ikke kunne stilles ændringsforslag til.

Herefter behandledes lovændringerne, som vedrørte forslag 8d.

Protokol

Side 90


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Forslag F6. Den nye afdelingsstruktur, herunder antallet af afdelinger og den heraf følgende

grænsedragning

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

”Der skal fremover være 7 lokale HK-afdelinger, jf. fordelingen på vedlagte landkort 1.

Afdelingerne er:

HK/Nordjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Vendsyssel og HK/Nordjylland

samt Morsø kommune.

HK/MidtVest – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Viborg-Skive-Nykøbing og

HK/MidtVest, på nær Morsø kommune.

HK/Østjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Djursland-Kronjylland og

HK/Østjylland samt Samsø kommune.

HK/Sydjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Sydøstjylland, HK/Sydvestjylland og

HK/Sønderjylland.

HK/Midt – bestående af den nuværende HK-afdeling HK/Midt.

HK/Sjælland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Storstrøm, HK/Næstved-Slagelse,

HK/Centrum Sjælland og HK/Sjælland, på nær Solrød, Greve og Samsø kommuner.

HK/Hovedstaden bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Nordsjælland, HK/Bornholm og

HK/København samt Solrød og Greve kommuner.”

Generalforsamling i offentlig sektor samt forretningsudvalget i HK Djursland-Kronjylland

foreslog:

”Alle kontorer i lokal områderne bibeholdes for at sikre service til alle HK-medlemmer”.

Lovforslag 6-7

Lovforslag til dagsordenens pkt. 8d – Afdelingsstrukturen – sammenlægning af lokale HKafdelinger

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 1, stk. 3 ændres til:

HK-afdelingerne skal med virkning fra den 1. juni 2008 bestå af 7 afdelinger.

HK/Nordjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Vendsyssel, HK/Nordjylland samt

Morsø kommune.

HK/MidtVest – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Viborg-Skive-Nykøbing, på nær Morsø

kommune, og HK/MidtVest.

HK/Østjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Djursland-Kronjylland,

HK/Østjylland samt Samsø kommune.

HK/Sydjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Sydøstjylland, HK/Sydvestjylland og

HK/Sønderjylland.

HK/Midt – bestående af den nuværende HK-afdeling HK/Midt.

HK/Sjælland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Storstrøm, HK/Næstved-Slagelse,

HK/Centrum Sjælland og HK/Sjælland, på nær Solrød, Greve og Samsø kommuner.

HK/Hovedstaden – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Nordsjælland, HK/Bornholm,

HK/København og Solrød og Greve kommuner.”

Hovedbestyrelsen stillede ændringsforslag til sit eget forslag:

Til HK/Nordjylland ”samt Morsø kommune” udgår.

Til HK/MidtVest ”på nær Morsø kommune” udgår.

Forretningsudvalget i HK Djursland-Kronjylland foreslog:

Forbundslovenes § 1, stk. 3 ændres til:

HK afdelingerne skal senest med virkning fra 1. januar 2009 tilvejebringe en regionalbaseret afdelingsstruktur

af 7 afdelinger.”

Protokol

Side 91


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

HK/Sjælland Kommunal, HK/Centrum Sjælland Kommunal og HK-klubben i Solrød Kommune

foreslog:

Forbundslovenes § 1, stk. 3 ændres til:

HK-afdelingerne skal med virkning fra 1. juni 2008 bestå af 7 afdelinger.

HK/Nordjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Vendsyssel, HK/Nordjylland samt

Morsø kommune.

HK/MidtVest – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Viborg-Skive-Nykøbing, på nær Morsø

kommune, og HK/MidtVest.

HK/Østjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Djursland-Kronjylland,

HK/Østjylland samt Samsø kommune.

HK/Sydjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Sydøstjylland, HK/Sydvestjylland og

HK/Sønderjylland.

HK/Midt – bestående af den nuværende HK-afdeling HK/Midt.

HK/Sjælland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Storstrøm, HK/Næstved-Slagelse,

HK/Centrum Sjælland og HK/Sjælland.

HK/Hovedstaden – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Nordsjælland, HK/Bornholm og

HK/København.”

Dirigent Finn Rønhøj bebudede videre, at der ville komme endnu et ændringsforslag fra Per Bergenhagen,

som selv ville motivere sit forslag.

Næstformand Mette Kindberg sagde:

- Jeg vil gerne motivere hovedbestyrelsens indstilling til en ny afdelingsstruktur. Det er nemlig sådan,

at politikgruppen for strategiprojektet fremkom i deres aftale om forslag til tilpasning af HK’s

organisation til fremtidens udfordringer: Nyt HK med et forslag om at reducere yderligere i antallet

af HK-afdelinger. Gruppens konkrete forslag var 7 regionsafdelinger.

Hovedbestyrelsens arbejdsgruppe om politisk og geografisk struktur i HK har herefter konkretiseret

forslaget, fremkommet med forslag til grænsedragning og ikrafttrædelsestidspunkt.

På denne baggrund indstiller et flertal i hovedbestyrelsen, at den fremtidige afdelingsstruktur ser

ud som det landkort, der er fremlagt i kongresmappen under fane 10.

Dog med den ændring, der ligger i ændringsforslaget til § 1 stk. 3 på side 12 i det uddelte lovmateriale,

at Morsø kommune bliver en del af HK/MidtVest og ikke af det nye HK/Nordjylland.

Forslaget følger ikke præcist de nye danske regioner, men opererer med knap så store enheder,

idet vi foreslår, at vi lægger os fast på 7 i stedet for 5 regionsafdelinger.

Et flertal i hovedbestyrelsen indstiller desuden en fælles, fast ikrafttrædelsesdato for den nye afdelingsstruktur,

nemlig den 1. juni 2008.

Dette vil give de nye afdelinger, der altså grænsemæssigt vedtages på denne kongres, ca. et år til

at implementere den nye struktur. Et flertal i hovedbestyrelsen vurderer, at dette er tid nok at få,

til de ydre rammer er lagt fast.

Når der peges på en fast, fælles dato, så skyldes det, at nogle afdelinger skal flytte medlemmer til

andre afdelinger, hvorfor det vil blive uhensigtsmæssigt med flere ikrafttrædelsesdatoer.

Det var som sagt, hvad et flertal i hovedbestyrelsen indstiller til vedtagelse. Og Finn har læst afdelingsgrænserne

op.

Herefter var der debat om forslagene.

Protokol

Side 92


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Dirigent Finn Rønhøj oplyste, at der var begæret skriftlig afstemning om forslag 8d med 62 underskrifter

og opfattede anmodningen således, at det var et samlet forslag, der skulle stemmes om

skriftligt efter afstemning om de enkelte ændringsforslag ved håndsoprækning.

Delegeretnr. 426 Bill Sejer Pharsen, HK/Viborg-Skive-Nykøbing Kommunal

- Cappuccino gruppen har udgivet en lille pamflet om deres forslag. Og hvis I ser på bagsiden, er

der et udmærket symbol på, hvad risikoen vil være ved at gå ind for de 7 afdelinger: En kop så

stor, at ingen kan løfte den. Om det er en freudiansk fejl, er svært at vide, men vi risikerer, at der

bliver så store enheder, at ingen kan løfte demokratiet.

Ønsker vi at blive et forsikringsselskab, eller ønsker vi at blive en forening, der har sit afsæt i medlemmerne?

Ingen kan organisere sig ud af en krise. Kriser overvindes kun ved at mobilisere tvivlerne.

Jeg kan ikke bevise, at det kommer til at medføre medlemsflugt, men er der nogen, der tror, at vi

kan ændre denne beslutning, hvis det går galt. Og hvis vi endelig kan ændre beslutningen, tror I

så, at medlemmerne vil komme tilbage?

Der er mange, der siger, at de kan se lyset for enden af tunnellen, men har I tænkt på, at de, der

siger det, som regel er dem, der har haft en nærdødsoplevelse.

Dommedagsprofet? Måske, men hvis I husker den kongres, hvor vi vedtog de 17 afdelinger, var vi

nogle, der var meget bange for, at konsekvenserne var et faldende medlemstal. Og pudsigt nok,

kan vi i dag konstatere, at det er sket – uanset årsagerne. Vi tror, at en af årsagerne er det manglende

medlemsdemokrati, der er opstået i kølvandet på nedlæggelse af afdelingerne mod deres

vilje.

Vi er ikke bange for at eksperimentere, men eksperimenterne skal foregå tæt på medlemmerne, så

vi øjeblikkelig kan ændre kurs, hvis der er noget, der går galt.

Vi kan sagtens på afdelingsniveau finde nye samarbejdsformer, som kan imødekomme vores økonomi.

Og det samtidig med, at vi mobiliserer medlemmerne. Vi har jo ikke haft overskuddet til at

lave politisk mobilisering, for sammenlægningerne har tappet os.

Lad tusinde blomster blomstre. Det var der en klog mand fra et stort land, der engang sagde. Stem

nej til tvang og dermed ja til at eksperimentere. Vi kan sagtens fortsætte med at udvikle et nyt HK

også på den baggrund.

Delegeretnr. 309 Bent Munk Jensen, HK/Sjælland Kommunal

- Kære kongresdelegerede. Jeg skal nu motivere det forslag, som vi er kommet med fra HK/Sjællands

sektorbestyrelse i forhold til de nye grænser, der skal være i HK. Det drejer sig om, at Greve

og Solrød skal til at tilhøre hovedstaden.

Vi vil gerne henlede jeres opmærksomhed på, at den af hovedbestyrelsen foreslåede grænsedragning

vil splitte to velfungerende afdelinger. Generelt er det ganske uforståeligt med et forslag,

som starter med at splitte to afdelinger, nemlig HK/Sjælland og HK/Centrum Sjælland. Endvidere

hører de to kommuner til Region Sjælland, der forventes at høre under den kommende HK/Sjælland.

Det er i tiden, siden forslaget kom frem ikke lykkedes at få en god forklaring og en saglig begrundelse

for, at Greve og Solrød skal overgå til HK/Hovedstaden. Der er dog kommet et bud fra Cappuccino

klubben: Hverken sygehusregionerne eller TV2s regionale stationer skal danne mønster

for, hvordan HK’s nye afdelinger skal være.

Protokol

Side 93


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Afdelingsgrænserne tager derimod afsæt i pendlermønstre og orientering mod arbejdspladserne

for HK’ere. Hvad er det lige, der er det naturlige pendlermønster for HK’erne i Greve og Solrød

kommuner?

Jamen de, der ikke kan få arbejde i nærområdet, tager ganske sikkert til hovedstaden, men hvad

betyder det så? Det betyder så, at når vi i HK er enige om, at tilknytningen afhænger af, hvor man

arbejder og ikke hvor man bor, kan vi slet ikke bruge det argument.

Når man ser det i det perspektiv holder den med pendlermønstret ikke. Hvad så med udsagnet om

orientering mod arbejdspladserne for HK’ere? Jamen, så drejer det sig måske om, at HK/Hovedstaden

har brug for endnu flere medlemmer end de 75.000 de har i forvejen. Det er dog klar tale.

Det kan man forstå.

Vi ved godt, at der har været nedsat en politisk arbejdsgruppe omkring politisk og geografisk

struktur. Vi ved også godt, at Roskilde kommune tidligere var tillagt hovedstaden. Vi ved og

godt, at der har været en forhandling mellem fællesformændene for de berørte afdelinger fra

HK/København, HK/Sjælland og HK/Centrum Sjælland. Vi ved også godt, at der er lavet en aftale

om, at Roskilde kommune vil tilhøre den nye Sjælland afdeling, mod at Greve og Solrød kommer til

hovedstaden.

Vi ved også godt, at er svært at forhandle, når ”I make you an offer you can’t refuse” nemlig: Hvis i

ikke lader os få Greve og Solrød kommuner, så tager vi Roskilde kommune med! Det kan være

svært at argumentere og forhandle, når man har en pistol for tindingen.

De kommunale HK-medlemmer i Greve kommune har indsamlet 110 underskrifter med krav om, at

der bliver gennemført en urafstemning om, hvilken afdeling alle HK-medlemmerne skal tilhøre i

det nye HK.

Nu kan jeg godt tænke mig at afslutte med en god historie ligesom Nils, men det kan være svært.

Men jeg har kigget i H.C. Andersens eventyr. Jeg har kigget på fyrtøjet og på Store Klavs og Lille

Klavs. Ja, og Tinsoldaten. Men alligevel. Jeg tænkte, at hvis det ikke er H. C. Andersen, så er det

måske Grimm’s eventyr. Jeg fandt måske en, men den er lidt lang, så det vil jeg ikke bruge min tid

på. Jeg synes som sagt heller ikke, at der var nogen, der passede helt perfekt, men det gør de af

hovedbestyrelsen foreslåede grænser jo heller ikke, efter vores opfattelse.

Tak for ordet og stem for vores forslag.

Delegeretnr. 370 Per Bergenhagen, HK/Sydøstjylland Kommunal

- Jeg må komplimentere dirigenterne. Jo flere gange man kommer herop, jo bedre bliver de til at

udtale ens efternavn. Det er jo dejligt.

Det, jeg står her for nu, kære delegerede, det er det, man kalder damage-kontrol, at begrænse

skadernes omfang. Som I kan huske fra mit tidligere indlæg, så talte jeg om, at vi burde tage en

kvalificeret drøftelse af det her, det er jo stort. Og så tage en drøftelse af det på kongressen i

2009.

Det er der nogle, der synes om. Det er der nogle, der siger, det har vi ikke råd til. Har vi råd til at

lade være?

I hvert tilfælde, så er det tid nu til at repetere et forslag, vi har fremsendt fra HK/Sydøstjyllands

bestyrelse. Nu er det så mig, der er forslagsstiller denne gang som formand for Kommunal i Sydøstjylland,

men har jeg en fornemmelse af, at der er andre i afdelingen, der også sympatiserer

med det.

Protokol

Side 94


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg vil lige læse det op for jer ganske kort:

Afdelingsbestyrelsen i HK/Sydøstjylland har drøftet oplægget til nyt HK, herunder forslaget til nye

afdelingsstørrelser og -grænser. Indledningsvis kan oplyses, da vi etablerede HK/Sydøstjylland

med virkning fra 1. januar 2007 – det vil sige, at nu har vi været gift i fem måneder og ni dage –

var vi meget optagede af at få skabt en afdeling med et væsentligt medlemsunderlag, vi er pt. ca.

24.000 medlemmer, heraf er de ca. 16.500 erhvervsaktive. Dermed var vi af den opfattelse, at vi

havde fremtidssikret afdelingen. Det kunne man også læse i et større indlæg i de lokale aviser ni

dage efter, men det var jo, hvad det var dengang.

Det nye landkort lægger op til et antal regionale afdelinger med et antal fysiske kontorer, og sikrer

dermed, at medlemskontaktcentrene bliver forankret i de lokale afdelinger.

Bestyrelsen vil gerne pege på, at afstandene i den nye afdeling Sydjylland bliver store. Med et antal

på ni gamle købstæder og 13 kommuner finder vi det svært at løfte opgaven med oprettelse og

sikring af 11 lokale netværk, som vil være naturligt i området til blandt andet at beskæftige sig

med 11 lokale beskæftigelsesråd, handelsskoler osv., osv., osv.

Afdelingen består af fem kommuner, mere end 350.000 indbyggere, mere end 20.000 medlemmer.

Derfor vil vi mene, at – og jer der var med på den sidste kongres kan huske det begreb, der

hedder bæredygtig – vi er en bæredygtig afdeling.

Dermed vil vi gerne fastholde forslaget om, at vi bliver den 8. afdeling.

Vi sendte det til strukturudvalget, som sendte det tilbage og sagde tak for henvendelsen, men vi

mener ikke, det er relevant. Og: I kan selvfølgelig altid overveje at stille et ændringsforslag til kongressen.

Det er hermed gjort, skal jeg lige sige.

Og lige som det sidste omkring det, at vi er bæredygtige: Jeg står her med et diplom i min lille

venstre hånd, hvor der står: ”HK/Kommunal bedste medlemsudvikling i Danmark, januar kvartal

2007”. Tak for ordet.

Ændringsforslaget lød:

”Det foreslås, at HK/Sydøstjylland består i sin nuværende form”.

Delegeretnr. 33 Preben Tibirk Jørgensen, HK/Centrum Sjælland Kommunal

- Kære kongresdelegerede. Jeg har siddet og lyttet her i dag, og det giver jo nogle små input en

gang imellem, og det giver nogle tankeassociationer. Peter Waldorff talte meget om asfalt og

vognbaner, så lad os blive i det billede et øjeblik. Jeg synes, at det er gået så hurtigt og så uovervejet,

at det på et minimum af tid må have afstedkommet så mange klip i kørekortet, at nogen

burde have mistet det allerede på nuværende tidspunkt. Det burde give stof til eftertanke.

Vores forslag – for at gribe den med pendlingen, hvis det er det, der er årsag til, at man skal have

Greve og Solrød med, så ved jeg ikke, hvad pokker Næstved, Slagelse, Kalundborg, Nykøbing, Nakskov

og Rødby har gjort. Vi leverer dagligt oceaner af passagerer til togene og på motorvejene ind.

Er det diskriminering, at vi ikke må komme med?

Til forsvar for hvorfor vi ønsker Greve og Solrød med ind i det nye HK/Sjælland: Altså vi har nogle

tværgående relationer i kommunerne. Vi har en erhvervsudvikling, der peger på tværs og sydpå.

Den er inden for regionens grænser og det er logisk, at man arbejder den vej rundt. Der er ikke så

meget, der går Nordpå. Selvfølgelig er der noget, men der er væsentligt mere, der går på tværs og

sydpå. Alene det burde sige noget om, hvor vi hører hjemme i Greve og Solrød.

Protokol

Side 95


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Ja, Per gav også en tanke. Jeg har det også med at finde analog’er i sangens verden. Jeg mener, at

det er Farinelli – operetten, hvor han synger om bordets glæder. Det passer jo meget godt med

”Herren som skabte alt på jord”. Bare rolig, jeg skal nok spare jer for at synge.

Så skabte han vel også de her afdelingsmord? Det kan jeg ikke lade være med at tænke på. Så er

det kommet mig for øre, at der findes en hel del delegerede, blandt andre hovedbestyrelsesmedlemmer,

som mener, at dette her er et problem, som ikke rigtig vedrører dem, fordi det er et lokalt

problem for Greve og Solrød.

Men kære venner, hvad er det, vi plejer at sige til hinanden, når vi har en afstemning til et folketingsvalg?

Hvad er det, sofavælgerne gør? De vælger side ved ikke at vælge side. De giver deres

stemme til dem, der løber med sejren. Hvad var det lige, jeg titulerede jer med? Delegerede! Ordet

delegeret betyder, at man er blevet tildelt et ansvar på vegne af andre.

Tag og lev op til det ansvar. Træf en beslutning. Så kan I tillade jer at se jeres medlemmer i øjnene

og sige: Vi har tænkt på medlemmerne. Vi har levet op til vores ansvar. Med de ord henstiller jeg

til forsamlingen: Stem for forslaget. Vi ønsker ikke at miste vores medlemmer.

Meget af det, der er blevet snakket om i denne relation om nyt HK, går på medlemsdemokrati,

nærdemokrati, mere medlemsdemokrati end vi kender det i forvejen. Hvorfor dog vente til 1/6

2008 med at få medlemsdemokratiet? Lad os da få det nu! Det burde da være draget ind i det her

på nuværende tidspunkt. Så gør det. Stem for det.

Delegeretnr. 378 Jette Holm Algreen, HK/Sydøstjylland Privat

- For nogle timer siden havde vi en rigtig god debat om det her. Det er ikke fordi, jeg synes, at vi

skal starte forfra, men jeg synes, det er nødvendigt, at vi lige tager nogle af tingene op igen. Vi

havde en meget lang debat, som ikke førte til noget. Nu synes jeg, at vi skal tage en kort debat,

der virkelig fører til noget.

Stort er godt, er der nogle, der siger. Det kan da godt være i nogle situationer. Men nej, det vi besluttede

sidst, hjalp jo ikke på medlemstilbagegangen. Vi kan vende den om og sige: Det er lidt

frækt, det er en påstand: Det kostede os 6.000 medlemmer. Det er meget kort tid efter, at det

trådte i kraft i hvert fald, at vi har mistet 6.000 medlemmer, så jeg synes ikke, det er uden grund,

at jeg drager den konklusion.

Det burde nok få os til at sige meget hurtigt, at det nok ikke var rigtigt, det vi gjorde. Altså, er det

ikke den retning, vi skal. Luk noget ned, ja, helt sikkert. Jeg synes heller ikke, at HK har været god

nok til at lukke noget ned.

”Back to basic” er der en, der har foreslået. Det er jeg helt med på. Det har vi faktisk ikke prøvet i

den tid, jeg har været med til kongresser. Så ja, lad os gøre det.

Hvad tænker de derude, er der nogen der har spurgt heroppe fra. Jeg tror da, de tænker, at det da

er noget underligt noget, at der er så mange, der fra talerstolen giver udtryk for, og udtrykker bekymring

for, at det her ikke er rigtigt. At det her ikke er noget, der gavner HK’s medlemmer. Og at

det her forslag ikke løser dette problem.

Men hvad siger ledelsen? Gør det indtryk? Nej, åbenbart ikke. Jeg vil godt sige, at jeg ikke er bagstræberisk.

Jeg vil meget gerne et nyt HK, men det skal være troværdigt. Og det skal kunne holde i

mere end de her fem måneder, som det sidste, vi kom hjem med, har gjort.

Per, min kollega fra HK/Sydøstjylland har stillet et forslag. Et forslag, som vi havde sendt til strukturarbejdsgruppen

inden for geografi. Og jeg kan godt sige, at jeg støtter det forslag. Jeg synes, at

det var en rigtig uartigt behandling, det fik.

Protokol

Side 96


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Fordi vi ikke havde nogen med i den gruppe, kunne det ikke en gang komme med som en mindretalsindstilling

til kongressen. Det er derfor, det bliver stillet her.

Til gengæld synes jeg også, at jeg hørte både i formiddag og henover middagen, at der faktisk er

rigtig mange meddelegerede, som er enige i, at forslaget om 7 afdelinger er forkert.

Derfor vil jeg sige, kære delegerede. Begynd nu ikke at ryste på hånden. Lad os gøre det ordentligt.

Lad os gøre det, vi ikke har prøvet før: Skære det væk, som medlemmerne ikke ønsker, ja. Og

lad os så bruge vores kræfter på en mere aggressiv markedsføring. Få vendt medlemstilbagegangen,

og lad os så være nærværende overfor medemmerne. Det bliver vi ikke med 7 afdelinger. Tak.

Delegeretnr. 421 Herdis Agnethe Sørensen, HK/Viborg-Skive-Nykøbing HANDEL

- Det er første gang, jeg står her. Det gør jeg fordi, der er nogle ting, der giver mig en kæmpe

klump i maven. Jeg er dybt bekymret over ting, der er ved at ske her. Jeg er meget bekymret over

vores fremtid i HK.

Jeg har det meget, meget dårligt med, at vi kun skal være 7 afdelinger. Vi har ikke rigtig hørt noget

om, hvad det vil sige med hensyn til andre mindre afdelinger. Skal vi have nogen kontorer

rundt omkring?

Så er det jeg spørger: Hvor skal vi henvende os? Hvem er det, der kender netop lige min arbejdsplads?

Hvem er det, der kender lige netop de problemer, som vi går og bokser med til hverdag?

Som det er nu, har vi fagligt meget dygtige faglige sekretærer, som formår at hjælpe os.

Det er fint nok med teknologien, men når jeg står på min arbejdsplads med et akut problem, hvor

jeg lige har fem minutter og kan snuppe en telefon og ringe ned til HK, så er jeg ikke sikker på, at

jeg er rigtig klar til at høre, at: ”De er nu nummer 35 i køen”.

På nuværende tidspunkt kan det være et problem at komme igennem til afdelingen. Og vi er altså

nogle, der har et arbejde, som gør, at vi ikke bare kan stå i en halv time og ringe fra en telefon,

selvom vi i den grad har brug for hjælp.

Jeg tror, at vi kender irritationsmomentet til bevidstløshed, når vi f.eks. ringer til lægevagten eller

til en offentlig myndighed. Så er det så, at vi bliver nødt til at spørge os selv: Er det virkelig det, vi

ønsker?

Jeg bliver rigtig bekymret, når jeg hører fra mine kolleger: Det der vi har set rundt omkring i pressen,

hvad er det egentlig, der sker. Skal vi til at være så store afdelinger? Så er det i hvert fald sikkert,

at så melder jeg mig ud, for så kan jeg lige så godt være medlem af en billigere fagforening,

hvis de alligevel ikke kender os i afdelingen.

Det giver mig en knude i maven, for jeg har kæmpet i rigtig mange år for at få HK på min arbejdsplads.

Det er nemlig ingen selvfølge i butiksfaget.

Det bekymrer mig også, at vi skubber medlemmerne længere og længere ud i periferien. Det

stemmer ikke overens med det, John Dahl siger om, at medlemmerne skal være i centrum og at vi

skal opfylde medlemmernes ønsker og behov.

Det er også min fulde overbevisning, at der er mange ildsjæle, der vil slukkes i det politiske liv på

denne måde. For mig at se handler det rigtig, rigtig meget om magt og taburetter. Mange tak.

Protokol

Side 97


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 186 Martin Rasmussen, HK/Midt Privat

- Det er jo rart at kunne stå som formand for en af de 7 regionale afdelinger, som allerede er stiftet.

Til dem, der er bange for, at det giver udmeldelser, skal jeg hilse at sige: Vi har ikke fået nogen

udmeldelser endnu på grund af, at vi er blevet en stor regional enhed.

Jeg vil godt have lov at minde om, at i 2003 havde vi en struktur kongres, hvor vi ikke slog streger

på et landkort. Der gik vi hver især hjem og forsøgte at få tingene på plads. På Fyn havde vi lidt

problemer, og jeg tror, at vi har været båret af i denne proces – os der har siddet i strukturudvalget

– at det har været vigtigt at få slået stregerne. Sådan, så når vi går herfra, skal vi ikke ud og

bruge en masse tid på, hvem der nu skal være sammen med al den ballade, det kan give blandt

medlemmerne. Derfor har vi tegnet et landkort.

Så er der kommet et forslag fra Sydøstjylland, og en grund til, at det er blevet fejet væk fra bordet,

som det er sagt, er fordi, vi skal holde fast i, at hvis vi vil noget med et nyt HK, så skal vi have disse

7 stærke, regionale enheder. Så nytter det ikke noget at begynde at lave 8, 9, 10 og 11. For så

kan vi lige så godt beholde de 16, vi har.

Derfor skal vi også være opmærksomme på, at når der lige pludselig kommer delegerede fra

HK/Sjælland eksempelvis og begynder at stille ændringsforslag til landkortet, i og med at vi var

båret af, at vi skulle lave et landkort, som de fleste kunne være enige om, så kiggede afdelingerne

hinanden dybt i øjnene. Det vil sige, f.eks. på Sjælland satte repræsentanter fra ledelserne i

HK/Sjælland, HK/Centrum Sjælland og HK/København sig sammen og lavede dette kompromis,

som er blevet til det her forslag.

I det nordjyske, hvor Mors var et problem, blev afdelingerne i Nordjylland, i Vendsyssel og Viborg-

Skive enige om at lave en urafstemning, hvor man spurgte medlemmerne på Mors.

Derfor synes jeg, at vi skal holde os til det landkort, der er. Det er et rigtig fornuftigt landkort,

som giver os 7 stærke afdelinger, som vi kan arbejde videre med. Og vi har en fast dato, hvor vi

kan køre.

Delegeretnr. 23 Nils Pedersen, HK/Bornholm Kommunal

- Det var ikke meningen, at jeg skulle herop igen, men det er jo sådan set noget, jeg selv bestemmer.

Nu fandt jeg ud af, at det faktisk er sidste gang, at jeg kan stå på denne talerstol som medlem

af HK/Bornholm, og det vil jeg rent faktisk gerne udnytte.

På Bornholm er der et stort ønske om, at Bornholmstrafikken sejler til København i stedet for til

Køge. Det er der ikke rigtig grobund for politisk i øjeblikket. Så vi var nogle stykker, der sejlede – i

overført betydning – HK-afdelingen til Islands Brygge her i Købehavn. Det gjorde vi selvfølgelig,

fordi vi godt vidste, hvad der skulle ske i fremtiden. Der ville komme dette forslag om 7 bæredygtige

afdelinger – regionsbaserede eller hvad vi nu kalder dem.

Jeg vil simpelthen anbefale, at I stemmer ja til det forslag, så vores sejlads ikke har været forgæves.

Men på den anden side synes jeg også, at man skal have respekt for medlemmerne. Og for de forslag,

der kommer fra medlemmerne eller deres repræsentanter. Så i og med, at jeg har lyst til at

bestemme selv, kan jeg godt forstå forslaget, der kommer vedrørende Solrød og Greve. Så det vil

jeg stemme for.

Med hensyn til tidspunktet, om det skal udsættes eller være senere end 1/8 2008, så ved jeg fra

kommunesammenlægningerne, som jeg har været med til to gange, at det værste tidspunkt er fra

det tidspunkt, hvor det er besluttet og til der sker noget. Derfor skal det efter min mening være

hurtigst muligt.

Protokol

Side 98


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Og så er der nogen, der sidder og venter på slutningen af historien. Den får I ikke, for den hører

ikke til dette punkt. Men der kommer en kongres igen, og jeg håber da at være med som medlem

af underafdelingen af HK/Bornholm, HK/København. Så kan I tage det som et løfte eller en trussel,

men jeg skal nok være der.

Hvis I godt vil se enden på historien, så tror jeg, at vi kan finde ud af at lægge den på Bornholms

hjemmeside på mandag.

Delegeretnr. 462 Sia Møller, HK/Østjylland Privat og HK-Ungdom

- Jeg taler endnu en gang på HK-Ungdoms vegne. Jeg synes, at kongressen er blevet ramt af lidt

mytedannelse omkring de 7 afdelinger.

Jeg synes, jeg har hørt mange påstande om, at 7 afdelinger vil være alt for store, og at man ikke

kan få nærdemokratiet til at fungere, fordi der er alt for stor afstand. At det simpelthen ikke kan

lade sig gøre.

Men det synes jeg ikke passer. Man kan sagtens have nærdemokrati selvom man har 7 store afdelinger,

for du kan stadig beholde lokale kontorer rundt omkring, som kan få fat i de medlemmer,

der er i de enkelte kommuner. Det kan også sagtens lade sig gøre at lave et lokalt arrangement i

en kommune. Det er et spørgsmål om, at de medlemmer, der er der, gør det.

Jeg mener helt sikkert, at idéen om, at man samler alle afdelinger til 7 afdelinger, betyder, at man

kan spare penge rent administrationsmæssigt, og de penge kan de bruge på medlemsaktiviteter.

Det er lige præcist det, vi har brug for for at vende medlemstilbagegangen, og jeg synes, at det er

en rigtig, rigtig god ting.

I HK-Ungdom har vi på vores kongres i marts vedtaget en ny struktur, hvor vi har delt HK-Ungdom

op i 7 regioner. Det har faktisk fungeret rigtig godt, og der er kommet et godt samarbejde afdelingerne

imellem. Vores nye styregruppe er bygget op omkring regionerne, så der sidder en repræsentant

for hver region og repræsenterer afdelingerne.

Det har medført, at vi har fået en styregruppe, som er langt mere effektiv, og som betyder, at vi

fungerer meget bedre. Der har ikke været problemer for de forskellige regioner med at mødes.

Samtidig skal vi tænke på – som det er blevet sagt flere gange i dag – at den nye teknik betyder, at

man ikke død og pine behøver holde fast i, at man skal sidde overfor hinanden to og to for at holde

møde. Det er muligt at gøre på nye måder, og jeg tror, at det kan lykkes.

Jeg synes virkelig, at I skal stemme for de 7 afdelinger.

Delegeretnr. 432 Allan H. F. Poulsen, HK/Viborg-Skive-Nykøbing Privat

- Kære kongres. Ligesom en af de forrige talere er det også første gang, at jeg prøver at stå på

talerstolen. Jeg synes, det er utrolig svært at komme efter så mange gode indlæg om afdelingsstrukturen,

både her og under debatten under punkt 6.

Men jeg vil gerne bidrage med et par enkelte synspunkter omkring sammenlægningen af geografiske

størrelser og vigende medlemsinteresse. Jeg kommer fra det grafiske område og har med tre

fusioner og de godt syv år, vi har været med i HK, set mange ildsjæle forsvinde ud af systemet.

Og jeg er meget bekymret for, at de 7 regionsafdelinger vil få endnu flere til at være usynlige. Jeg

frygter for, at endnu flere medlemmer vil melde sig ud.

Der bliver sagt, at vi skal ud til medlemmerne. Det er jeg fuldstændig enig i. Men vi skal altså og

sørge for, at der er ildsjæle til at lave medlemsaktiviteter, der kan bevare den levende fagforening,

Protokol

Side 99


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

som HK jo også er. Jeg kan desværre ikke finde noget om damage-kontrol, hvis det går galt. Det

bliver sagt, at TR’erne skal være vores ambassadører på arbejdspladsen i forbindelse med slankningen

af det politiske system. Det er muligt. Men jeg vil vove den påstand, at tillidsrepræsentanterne

ikke har det nødvendige overskud og energi til det politiske arbejde efter at have ført faglig

kamp for kollegerne ude på arbejdspladserne i det daglige. Derfor skal vi passe på med at begynde

at ændre det politiske fundament i HK.

Da forslaget efter min mening også er meget baseret på følelser, synes jeg, det vil være svært at

anbefale forslaget, men jeg vil selvfølgelig respektere kongressens beslutning og arbejde der ud

fra.

Delegeretnr. 306 Hanne Lise Olesen, HK/Sjælland Kommunal

- Greve og Solrød skal tages ud af Sjællandsafdelingen. Jeg har deltaget i tre forberedende møder

uden at blive overbevist om det fornuftige i det forslag. København bliver på 78.000 medlemmer

og de resterende seks afdelinger kan med nød og næppe snige sig op på de 30.000 medlemmer.

Ud over det får HK/Sjælland – eller hvad den kommer til at hedde – en kæmpe geografi. Fra Sjællands

Odde til Rødby eller Tårs. Ikke et eneste sagligt argument er dukket op.

De HK’ere i Greve og Solrød, betyder de meget for Københavnsafdelingen? Os, der har rejst ændringsforslaget

fra kommunal sektor i HK/Sjælland, er blevet mødt med forskellige mærkværdige

udsagn i løbet af de seneste uger.

Vi har fået at vide, at det kan vi slet ikke lave om på, for det er aftalt tre formænd imellem. Vi får

også at vide, at de der 5, 7, 10 store afdelinger, vi har i dag, har sagt, at de stemmer det igennem.

Og hvis vi fremsætter et forslag, har vi fået at vide, så vil det første forslag til geografi, hvor og

Roskilde skal til København blive genfremsat og blive stemt igennem.

Altså et valg mellem pest eller kolera. Hvad er det for noget? Hvis man vil ændre i de eksisterende

tilhørsforhold for medlemmerne i Solrød og Greve, hvorfor så ikke spørge medlemmerne?

Det har jo kunnet lade sig gøre oppe nordpå. Og det ville klæde HK. Men hvis det passer, at der

sådan er handlet af, er der så noget demokrati tilbage i HK? Vi sidder her 500 delegerede med

hver en stemme, og vi skal tage ansvar for fremtiden.

Det var de ting, jeg havde forberedt.

I løbet af dagen er jeg blevet overbevist om noget andet, fordi der har været så mange kloge mennesker

oppe og sige en masse om fremtiden, og jeg har ikke kunnet lade være med at tænke på,

at HK netop har været igennem en fusion siden sidste kongres.

Det kan jeg sammenligne med min kommunale verden, hvor vi lige har været igennem en kommunalreform.

Det trækker simpelthen alle kræfter ud af en organisation, det suger alt ud af en organisation

at indrette sig på en ny struktur. Det er fordi, man bruger ressourcerne på at få det interne

til at fungere. Det kan kun gå ud over en ting, ligesom i kommunerne hvor det går ud over borgerne.

I HK må det absolut gå ud over medlemmerne. Der var en, der sagde, hvorfor der har været så stor

medlemstilbagegang. Jamen er det, fordi vi har været igennem en stor reform? Det kan vi ikke vide.

Men jeg er bare kommet til den konklusion i dag, at man har været igennem en strukturomlægning,

og så starter man en lige oven i.

Kunne nogen kommunalt ansatte forestille sig at få en ny kommunalreform i 2009? Det kunne jeg

ikke. Så er der mange, der vil flygte ud af en organisation, og lige nu er der faktisk også job at få,

så man kan stikke af, hvis det er det, man vil.

Protokol

Side 100


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Så lad os spare på det, vi kan. På de ikke medlemsrettede opgaver. Men lad os skabe ro i afdelingerne

i de næste to år. Lad os spise af formuen. Ikke for at være ligegyldige eller uansvarlige overfor

den truende økonomi, men som en investering i fremtiden til at få tid og overskud i afdelingerne

til at arbejde med det medlemsrettede og udadvendte.

Hvad betyder det, om formuen i 2009 er 2,3 milliarder eller 2,1 milliard, hvis vi har fået jaget alle

medlemmerne væk?

Alt i alt: Hvis vi skal stemme om noget, synes jeg, at Solrød og Greve skal til HK/Sjælland. Vi kunne

også overveje at give det hele to års ro og stemme det ned. Tak.

Delegeretnr. 33 Preben Tibirk Jørgensen, HK/Centrum Sjælland Kommunal

- Martin! Jeg bliver fortørnet, når jeg hører dig sige sådan noget. Lad være med at sige, at det er en

grænsedragning I laver for at undgå, at medlemmerne kommer op at slås indbyrdes, fordi ingen

har været så venlige og faderlige at trække nogle grænser for dem.

Jeg ved fra forslagsstillerne til det oprindelige forslag om, at Roskilde og Køge skulle høre med til

HK/København, at det blev fremlagt ved allerførste færd. Siden er det lykkedes at forhandle sig

frem til – med pistolen for panden – at det kun koster Greve og Solrød. For at få fred og for at få

resten af de to afdelinger til at gå til HK/Sjælland.

Hvis dette her skulle være sket eller gjort for at undgå interne stridigheder, havde man nok draget

grænserne der, hvor det var naturligt, så afdelingerne fik lov at overgå samlet.

Vi har forespurgt vores medemmer på min foranledning, da min formand af gode grunde ikke

kunne foranledige det i og med, at hun var tvunget ud i en aftale.

Ud af 100 mulige i Solrød Kommune lykkedes det at kontakte 72, og ud af 72 skrev 70 under på,

at de ønskede at få en urafstemning, to undlod.

Hvis ikke det er udtryk for, at vores medlemmer ønsker at komme til HK/Sjælland, så ved jeg ikke,

hvad det er. Det havde måske været en idé at undersøge sådan noget på forhånd, så man havde

undgået noget ballade. Tak.

Delegeretnr. 58 Per Tønnesen, HK HANDEL København

- Det er mig, der er pistolmand, kan jeg forstå. Nu tror jeg, at vi er nødt til at skrue tiden en lille

bitte smule tilbage. Det er rent faktisk sådan, at det forslag der lå til nyt HK, indebar 7 regionale

afdelinger, hvor Hovedstaden var en region bestående af Køge kommune, Roskilde kommune og

så hele vejen op til Hundested osv. Og til og med Bornholm.

Så havde vi en diskussion i demokratigruppen – i daglig tale strukturudvalget – om ikke lige vi

kunne øve os på det her i øvrigt sammen med formanden for HK/Centrum Sjælland Lene og formand

for HK/Sjælland Jorun.

Det er klart, at det ikke er nemt, når man lige bliver bedt om at finde en løsning på det. Det er ikke

nemt. For et er, hvordan strukturen er på det kommunale område. Man har jo en helt anden erhvervsstruktur

på det private område. Og så sker der det, at så er man nødt til at forsøge at finde

en løsning.

Det var i al stilfærdighed det, vi gjorde. Der var to udgangspunkter, det oprindelige forslag og det

at finde et nyt. Derfra og så til at påstå, at jeg og kollega Eva, som var med til mødet – vi var nemlig

fire til mødet – har holdt nogen en pistol for panden, er fuldstændig ude af proportioner.

Protokol

Side 101


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Så jeg må konstatere, at ét er, hvad strukturen er på det kommunale område, ét er, om man skal

dele HK ind efter, hvad man har i den offentlige regionsstruktur. Noget andet er, hvordan vi rent

faktisk synes, at det hænger naturligt sammen.

Der er ingen tvivl om, at hovedstadsområdet helt ned til og med Køge og Roskilde er ét sammenhængende

arbejdsmarkedet. Det er i øvrigt også sammenhængende i forhold til mange andre

samarbejdsformer.

Der er ingen tvivl om, at de handelsfolk vi har i Bilka Hundige har betydeligt mere tilfælles med

dem, der er i Bilka Greve end dem, der er i Bilka Næstved. Derfor er historien helt anderledes end

på det kommunale område. Og der er andre end kommunale medlemmer – undskyld Kim, men det

er det – i HK. Vi skal tage hensyn til helheden, og derfor skal jeg bede jer om at stemme for det

oprindelige forslag, som er fremlagt. Tak for ordet.

Delegeretnr. 406 Annette Riis, HK/Vendsyssel Kommunal

- Jeg kunne også godt have tænkt mig, at vi kunne fortsætte med de afdelinger, vi har i dag. Jeg er

sådan set også ked af, at vi i HK står i en situation, hvor vi er nødt til at lave større afdelinger. Men

vi skal altså spare 170 millioner, og det er faktisk rigtig mange penge.

Derfor synes jeg, det er rigtigt, at vi stemmer for de 7 afdelinger, og så må vi have tillid til, at afdelingerne

sørger for, at de kommer ud til medlemmerne også ude i yderområderne.

I forhold til spørgsmålet omkring Solrød og Greve synes jeg, at man skal lytte til, hvad der bliver

sagt. Jeg stemmer selv for, at de skal have lov at høre til Sjælland, men man kunne måske – nu har

jeg hørt den forrige taler – have taget det til afstemning blandt medlemmerne. Så havde man måske

fået det rette billede, på samme måde som man har gjort det med Mors. Tak.

Delegeretnr. 267 Hanne Hintze Jessen, HK/Nordsjælland HANDEL

- Jeg bliver godt nok lidt forskrækket, når jeg hører denne debat. I HK/Nordsjælland fusionerede vi

i 2000, og der var det præcis de samme argumentationer, vi hørte forinden.

Jeg vil bare sige, at vi faktisk har beholdt serviceringsstederne ude lokalt. Godt nok ikke på den

måde vi havde det før. Vi har gjort, at vi lægger aktiviteterne ud i områderne. Vi tager også ud på

arbejdspladserne og laver enkelte aktiviteter. Og vi gør det ude i områderne.

Så lad være med at tro, at den eneste måde at få medlemmerne tæt på os er, hvis de kommer ind i

en afdeling. De er fuldstændigt ligeglade med, hvor den afdeling ligger, så længe de kan serviceres

i nærheden af, hvor de bor eller arbejder.

Jeg tænker bare, at vi måske her skal tænke over det mere nuancerede billede af et medlem. De vil

sådan set serviceres, når de har brug for det, og så er de sådan set ligeglade med, hvor kontoret

ligger. HK skal bare være i nærheden. Og det er vores opgave på denne kongres at fastholde nærhedsprincippet

i forhold til de enkelte medlemmer.

Jeg vil bare sige til jer, lad være med at være så bekymrede for 7 store afdelinger. Det, I skal beskæftige

jer med, når I kommer hjem, er, hvordan I får struktureret arbejdet derhjemme. Og hvad

det er, man vil være bagefter.

Derfor vil jeg håbe, at I stemmer for.

Dirigenterne havde modtaget forslag om at stoppe for indtegningen af talere til punktet.

Forslaget blev vedtaget.

Protokol

Side 102


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 391 Bent Aage Hansen, HK/Sønderjylland Kommunal

- I et tidligere indlæg nævnte Martin Rasmussen fra HK/Midt, at det ikke er farligt at slå sig sammen.

Der var ikke lige de ord, han brugte om, at det var ikke et problem at blive en stor afdeling.

Geografien svarer også blot til det, vi i dag kender i HK/Sønderjylland. Geografien i HK/Midt er

ikke større end i HK/Sønderjylland i dag.

Jeg er ikke alene nervøs for det geografiske område. Jeg er lige så meget nervøs for det demokratiske

tomrum, når vores medlemmer ikke vil kunne deltage rent fysisk i generalforsamlinger m.v.

Så kan man lave indirekte demokrati og med afstemninger på papir eller elektronisk, og på mange

andre områder.

Men jeg er meget bekymret på medlemmernes vegne, hvis vi siger ja til dette forslag. Jeg vil især

bede alle jer, der ikke har noget i klemme – her tænker jeg på de store afdelinger i København og

Århus, og hvad de nu hedder alle sammen – I har ikke noget i klemme, men det har vi. Så tænk

ikke kun på jer selv, men også på os andre.

Ad frivillighedens vej er vi nået langt i dag, hvor vi er langt færre afdelinger end før. Og det kan da

også godt være, at vi er modne til at blive endnu færre om et år eller to, men lad os afgøre det

selv.

Derfor vil jeg anbefale jer at stemme nej til forslaget.

Folk er trætte og vil gerne hjem, derfor skal der lukkes for talerlisten nu, og det forstår jeg udmærket.

Jeg håber ikke, det er svært lige at holde den sidste gnist og stemme nej.

Og lige til allersidst. Besparelserne kommer altså ikke ved at lægge afdelingerne sammen. Nede

ved os har vi ikke aflønnede personer. Det er ren fornøjelse at deltage i samarbejdet i HK.

Vi sparer ikke en krone ved at lægge os sammen, så det er ikke noget med, at vi ofrer en masse på

politikere. Så derfor behøver man ikke være bange den vej. Der er ingen besparelse i det. Tak for

ordet.

Delegeretnr. 370 Per Bergenhagen, HK/Sydøstjylland Kommunal

- Jeg overvejede faktisk at krydre mit første indlæg til denne debat med John Lennons sang ”Power

to the people”. Men så fandt jeg ud af, at det slet ikke er det rigtige matrikelnummer, så det lader

jeg lige være med.

Kære Martin. Det er jo meget risikofrit det, du siger, at lad os nu få fred og ro, der hvor du er. Det

er fantastisk, at du brugte betegnelsen fred og ro på Fyn. Det må man sige, det er noget, der rykker.

Du sagde også noget andet. Du sagde, at nu havde ledelserne sat sig sammen og lavet de aftaler,

der skulle laves. Og så er det bare, jeg siger, at måske har du fat i humlen, at ledelserne har sat

sig sammen. For de formøder jeg har deltaget i både med Kommunal og med resten af Sydjylland

på tværs af sektorerne, de bærer ikke ligefrem præg af de store baglandsdiskussioner for at sige

det mildt.

Men det kan jo være, at det bare er Mensa Klubben, der bare har sat sig ned og trukket nogle streger.

Men det er dybest set det, der forstyrrer processen, og det er derfor, vi bruger så lang tid på

det her og nu. Jeg tror, at hvis der skal ro på bagsmækken, så prøv at lytte godt efter hvad der

bliver sagt her. For det er os, der skal leve med det fra på mandag og fremefter.

Protokol

Side 103


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Så fik vi et rigtigt godt lav-eksempel på, hvorfor det var godt, at vi ikke fik enhedskontingent. Det

har Per Tønnesen lige givet et eksempel på: Nu skal I kommunale ikke tro, at det kun er jer, det

handler om her. Sådan og sådan og sådan.

Det er fandeme godt, at det ikke er min økonomi, der skal fordeles herinde.

Men som vi næsten også har vundet hævd på: Nu er den ged barberet. Ordet er hermed givet patriarkisk

videre. Tak for ordet.

Delegeretnr. 122 Poul Vinholt, HK/Industri København

- Nu sluttede Per jo af med det med patriarken! Og i morges, da jeg sad og finpudsede talen, kunne

jeg ikke helt lade være med at grine over ordet patriarken, specielt i forhold til mig selv. Men

det undlader man jo så at komme ind på i den sammenhæng.

Jeg vil godt sige, at nu har vi hørt mange gange, at det her drejer sig om medlemmerne. Og det

drejer sig ikke om organisationen, men det passer jo ikke.

Hvis nu de medlemmer, der i gamle dage var ansat under det område, der i gamle dage hed HK/Industri

på Sjælland, kunne vælge fuldstændig frit på den kemiske industri, på medicinalvirksomhederne,

og man sendte det ud til urafstemning inden for det område, og kun det område! Så ville de

beslutte, at de skulle være medlemmer af HK/Industri i København.

Det eksempel er lige så godt, som når vi hører, at man har spurgt 172 medlemmer, eller hvor

mange det nu er i Solrød kommune. For dem er jeg fuldstændig overbevist om, at det er rigtigt,

hvad der bliver sagt. Specifikt for de medlemmer ville det være bedst at komme til HK/Sjælland,

fordi de har noget samarbejde der.

Men hvis vi nu kigger på handelsområdet, som jeg jo ikke kommer fra, er jeg fuldstændig enig i, at

handelsområdet har en helt anden tilknytning til Københavnsområdet end det har til det nye

HK/Sjælland. Der er fællesskabet meget større. Det, jeg forsøger at sige, er, at der er så mange

forskellige dagsordener.

Jeg blev ringet op af en tillidsrepræsentant i Roskilde. På det tidspunkt var Roskilde en del af spillet

og skulle til København. Vedkommende sagde: Det er fandeme godt, for det er jo i HK/Industri,

at den helt store ekspertise ligger omkring industrifunktionæroverenskomsten. Yes! Nu skal vi til

København.

Så går der et stykke tid, så har man sat sig ned i en politisk aftale og besluttet, at sådan skal det

alligevel ikke være. Så får jeg den næste telefonsamtale: Poul, du kunne nu altså godt have holdt

lidt mere fast i det der med, at Roskilde skulle høre med til København. Og så svigter jeg jo medlemmerne,

for så siger jeg: Prøv nu lige at høre: Af hensyn til organisationen…

Hvem er det nu, der er mest vigtig? Er det medlemmerne eller organisationen? Og jeg må sige, at

medlemmerne på handelsområdet har betydelige større fordele af at være en del af HK/København,

som ”Tønne” har sagt. Men skillelinierne er der, og alle har lige ret.

Problemet er bare, at hvis der skal afstemmes, skulle det være hele den gamle Roskilde afdeling,

der skulle have stemt, og ikke bare de kommunale, men alle, der er beskæftiget på virksomheder,

beliggende i Roskilde. Og så kunne det lige pludselig være, at resultatet var anderledes.

Der ligger en politisk aftale, og den synes jeg, at man skal holde sig til.

Herefter skulle der stemmes.

Protokol

Side 104


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Dirigent Finn Rønhøj satte først de fire ændringsforslag til afstemning, et ad gangen, for

derefter at sætte et samlet forslag til skriftlig afstemning.

Dirigent Finn Rønhøj afviste, at der kunne komme yderligere indlæg til begrundelse af ændringsforslag

idet talerlisten var lukket.

Ændringsforslaget om ikke at lægge grænserne fast for 7 nye afdelinger, men lade afdelingerne

selv afgøre disse inden 1. januar 2009, stillet af forretningsudvalget i HK/Djursland–Kronjylland

blev afstemt først.

Forslaget blev forkastet.

Herefter blev der stemt om Per Bergenhagens forslag:

HK/Sydøstjylland består i sin nuværende form”.

Forslaget blev forkastet.

Hovedbestyrelsens ændringsforslag til hovedforslaget om at lade medlemmerne i Morsø tilhøre

HK/MidtVest og ikke som oprindeligt foreslået HK/Nordjylland.

Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag fra HK/Sjælland Kommunal og HK/Centrum Sjælland Kommunal om, at Greve og

Solrød skulle blive i HK/Sjælland i stedet for HK/Hovedstaden.

Forslaget blev afgjort ved bordoptælling.

Forslaget blev vedtaget med 233 stemmer for, 188 imod og 28 blanke.

Det samlede forslag lød herefter:

HK-afdelingerne skal med virkning fra den 1. juni 2008 bestå af 7 afdelinger.

HK/Nordjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Vendsyssel og HK/Nordjylland.

HK/MidtVest – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Viborg-Skive-Nykøbing og

HK/MidtVest.

HK/Østjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Djursland-Kronjylland,

HK/Østjylland samt Samsø kommune.

HK/Sydjylland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Sydøstjylland, HK/Sydvestjylland og

HK/Sønderjylland.

HK/Midt – bestående af den nuværende HK-afdeling HK/Midt.

HK/Sjælland – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Storstrøm, HK/Næstved-Slagelse,

HK/Centrum Sjælland og HK/Sjælland, på nær Samsø kommune.

HK/Hovedstaden – bestående af de nuværende HK-afdelinger HK/Nordsjælland, HK/Bornholm og

HK/København.”

Forslaget kom til skriftlig afstemning

Kongressen blev suspenderet, mens stemmerne blev talt op.

Dirigenten sagde indledningsvis, at der var meldt forfald fra følgende:

Delegeretnr. 204 Bjarne Manbjerg Afbud

Delegeretnr. 302 Agnethe Albrechtsen Sygdom

Delegeretnr. 446 Hans-Henrik Hansen Afbud

Delegeretnr. 71 Winnie Elna Hansen Sygdom

Delegeretnr. 82 Vibeke Schrøder Afbud

Delegeretnr. 114 Nina Engelsen Afbud

Protokol

Side 105

Kl. 22.00

Mødet blev genoptaget kl. 22.20


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Formanden for stemmeudvalget Peter Waldorff aflagde beretning fra optællingen.

Der var afgivet 465 stemmer, 3 var blanke, der var 322 ja stemmer og 140 nej stemmer.

Forslaget var vedtaget.

Der sluttedes med sangen ”Det var en lørdag aften”, hvor Nis P. spillede for. Dirigenten meddelte,

at der ville være natmad. Herefter blev kongressen suspenderet indtil søndag morgen.

Mødet blev indledt med sangen ”Oplevelser i folkeferien”, og Nis P. spillede for.

Protokol

Side 106

Kl. 22.30

Mødet blev genoptaget søndag kl. 9.00

Dirigent Lizette Risgaard ønskede dagens fødselar faglig sekretær i HK/Kommunal Søren Christensen

tillykke.

Dirigenten gav fem minutter til HK-Ungdom, som præsenterede deres kampagne ”Drop prostitution

– det er for klamt”.

- I den forbindelse har vi solgt armbånd, og de af jer, som ikke har købt armbånd endnu, kan gøre

det ude i forhallen. Armbåndet støtter dels et projekt i Thailand og dels et i Danmark. I Thailand

handler det om at hjælpe de thailandske prostituerede. Det holder dem fra gaden og det hjælper

med at give deres børn en uddannelse.

I Danmark vil de penge, vi får samlet ind, gå til Reden. Senere i eftermiddag vil vi overrække Reden

en check på 49.800 kroner. Det er vi naturligvis stolte af. Ikke blot fordi vi har solgt mange armbånd,

men også fordi vi har fået rigtig god støtte fra afdelingerne lokalt. Det vil vi gerne honorere.

Vi har talt op, hvilken afdeling der har solgt fleste armbånd, og hvilken afdeling der har hjulpet

mest.

En afdeling har både fra toppen været mest begejstret for projektet, men har også haft et ungdomsarbejde,

der har været banebrydende og har solgt rigtig, rigtig mange armbånd. Derfor vil vi

gerne se formand for HK/Østjylland, Viggo Tinggård, heroppe. Vi har en indrammet plakat som

anerkendelse for indsatsen. Vi har fået produceret plakaten med billedet, som har været på alt

vores materiale. Der står en tak for hjælpen på.

Men Østjylland er ikke den eneste, som har hjulpet os i denne proces. Vi har haft to mere, som bør

fremhæves heroppe fra. Det er to, som med deres engagement og deres støtte – ikke bare til projektet

her, men også til det øvrige HK-Ungdom arbejde – fortjener en rigtig stor tak for hjælpen.

De to, jeg taler om er vores næstformænd Mette Kindberg og Karin Bancsi, som vi også gerne vil

give en plakat.

Vi vil gerne sige tak for jeres opmærksomhed, og håber som sagt, at I vil købe nogle af de sidste

armbånd. Vi har 800 stk. tilbage, så der skulle være nok til alle sammen.

Dirigent Finn Rønhøj overtog ledelsen af mødet, og fortsatte behandlingen af forslag.

Forslag F7. Ikrafttrædelsesdato for den nye afdelingsstruktur

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

”Den nye regionale afdelingsstruktur skal etableres den 1. juni 2008. Datoen er en fast, fælles

dato for ikrafttræden af den nye struktur.”


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Dirigenten sagde, at ikrafttrædelsesdatoen var blevet vedtaget sammen med forslaget om de

7 afdelinger lørdag, hvorfor forslaget bortfalder.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 28, stk. 1 ændres til:

HK-afdelingerne skal med virkning fra den 1. juni 2008 bestå af 7 afdelinger, jf. Forbundslovenes

§ 1, stk. 3.

De 7 afdelinger er selvstændige, faglige og politiske enheder, der ledes af en HK-afdelingsbestyrelse

og et antal afdelingssektorbestyrelser svarende til antallet af sektorer på forbundsniveau.

Dog kan HK/Hovedstaden bevare en brancheopdeling i maksimalt de nuværende 6 enheder.”

Mette Kindberg sagde:

- Som Finn så rigtigt siger, er det en paragraf, der har overlevet fra den ekstraordinære kongres i

2003. Og det, der står i paragraffen, er alene en præcisering af, hvordan nutiden er, nemlig at HK

består af 7 afdelinger, og at antallet af sektorer ude i afdelingerne skal svare til det antal, der er på

forbundssektorplan. Og at Hovedstaden bevarer op til de 6 brancheafdelinger, som de er i dag.

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslår det her til vedtagelse.

Forslaget blev vedtaget.

Forretningsudvalget HK/Djursland-Kronjylland foreslog:

Afdelingslovenes § 28, stk. 1 ændres til:

HK-afdelingerne skal senest med virkning fra 1. januar 2009 tilvejebringe en regionalbaseret afdelingsstruktur

bestående af 7 afdelinger.”

Forslaget var bortfaldet som konsekvens af vedtagelsen fra lørdag.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 28, stk. 2:

Udgår

Forslaget blev vedtaget.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 28, stk. 3:

Udgår

Forslaget blev vedtaget.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 28, stk. 4:

Udgår

Forslaget blev vedtaget.

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 23 ændres til:

”Mellem kongresser kan en HK-afdeling kun nedlægges med hovedbestyrelsens godkendelse, og

såfremt forslag herom er vedtaget på en generalforsamling med 3/4 af de afgivne stemmer. Afstemningen

skal foregå skriftligt.”

Mette Kindberg sagde:

- Et flertal i hovedbestyrelsen foreslår, at afdelingslovenes § 23 vedrørende nedlæggelse af afdelinger

tydeliggøres, så det fremgår, at kongressen altid kan nedlægge afdelinger, mens det kræver

¾ stemmer at nedlægge en afdeling uden en kongresvedtagelse.

Protokol

Side 107


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

I et juridisk responsum fra professor, dr. Jur. Jens Kristiansen har hovedbestyrelsen fået fastslået

kongressens ret til at nedlægge afdelingerne, hvilket forslaget om den nye afdelingsstruktur og

tager udgangspunkt i. Der er derfor tale om en tydeliggørelse af lovene. Et flertal i hovedbestyrelsen

indstiller det til vedtagelse.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag F8 under ”almindelig forslag”: De lokale afdelingssektorformænd

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

”Det er overordnet set intentionen, at et Nyt HK med 7 regionsafdelinger kan understøtte en central

politisk struktur med p.t. 4 sektorer samt en fællesformand og ligeledes gerne med fuldtidslønnede

afdelingssektorformænd, såfremt afdelingens økonomi kan bære dette. Det er ligeledes en

forudsætning, at afdelingssektorformændene ønsker og rent erhvervsmæssigt har mulighed for

det.”

Ændringsforslag fra HK/Kommunal:

”Det er overordnet set intentionen, at et Nyt HK med 7 regionsafdelinger kan understøtte en central

politisk struktur med p.t. 4 sektorer samt fuldtidslønnet fællesformand og en fuldtidslønnet

formand for hver afdeling.

Beslutning om ikke at fuldtidsaflønne sektorformanden kan dog træffes af den enkelte afdelingssektors

generalforsamling/repræsentantskabsmøde.

Den enkelte HK-afdelings sektorformand aflønnes på samme niveau. Niveauet fastsættes af afdelingsgeneralforsamlingen/afdelingens

repræsentantskabsgeneralforsamling.”

Mette Kindberg sagde:

- I forhold til hovedbestyrelsens forslag er det sådan, at motivationen faktisk ligger i selve forslaget.

Men diskussionen har jo gået på, at det er op til en lokal beslutning om, at dem, der har ansvaret

for økonomien, også er dem, der træffer beslutningen, om de vil have aflønnede sektorformænd.

Så et flertal i hovedbestyrelsen anbefaler, at man vedtager hovedbestyrelsens forslag.

Delegeretnr. 4 Kim Simonsen, formand for HK/Kommunal

- Vi har stillet et ændringsforslag i forbindelse med forslaget om at få sektorformænd i de 7 nye

afdelinger, og vi har også motiveret det. Det skal jeg ikke læse op, men vil fremhæve den sidste

del, hvor vi skriver, at det er fremsat for at sikre en professionalisering af det lokale fagpolitiske

arbejde.

Vi var inde på i går, at det bliver forholdsvis store geografiske afdelingsområder. Det lokale fagpolitiske

arbejde er dels at holde vores tillidsrepræsentanter i hånden, at støtte, hjælpe og udvikle

sammen med medarbejderne.

Det er også at holde øje med de politiske arbejdsgivermiljøer rundt omkring i lokalområderne,

som for det kommunale område både kan være regionerne og kommunerne. Det kan også være

det lokale erhvervspolitiske arbejde på det private område, og den erhvervsstruktur, der ligger

nedenunder.

Så har vi selvfølgelig alle de steder, hvor vi har et fællesskab, og hvor der skal repræsenteres på

lokale handelsskoler, tekniske skoler, arbejdsmarkedsråd m.m. Så jeg tror, at der bliver rigeligt at

bruge politikere til i det nye system med kun 7 afdelinger.

Protokol

Side 108


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det vil understøtte processen både i forhold til at kunne rekruttere bedre og bredere. Vi giver nogle

rekrutteringsmuligheder og arbejdsmuligheder for dem, der står overfor karrierevalg, om man

vil lægge det inden for det faglige område eller på sin arbejdsplads. Dem sikrer vi bedre muligheder

ved at lade dem komme ind i et professionelt miljø.

I forvejen trækker vi hårdt på vores fælles ressourcer, så ved at give dem fuldtidsmulighed, giver vi

dem mulighed for at få et familieliv ved siden af. Det bliver under alle omstændigheder begrænset,

for vi ved, at i de store enheder vil der blive trukket hårdt på folk i denne situation.

Når vi har fået færre afdelinger og de skal lave det samme – mindst, for vi skal jo også skaffe nogle

flere medlemmer, så tror vi, at dette her er en af månederne at gøre det på.

Man skal også lige lade øjet falde ned over økonomipapiret, for der har også været talt om de

økonomiske konsekvenser. Betyder det, om vi skal bruge flere eller færre penge? Man skal huske,

at økonomipapiret er et tommefingerpapir, som vi plejer at kalde det, for vi kan ikke overskue alle

omkostninger rundt omkring.

Men det bekræfter, at selvom vi får flere fuldtidspolitikere i vores system, betyder det ikke, at det

vælter vores økonomi.

Vi giver også mulighed for, at hvis en formand hellere vil gøre karriere på arbejdspladsen, så kan

en lokal sektorbestyrelse, eller en generalforsamling, vælge en anden model.

Vi tror på, at det er et af de kloge og nødvendige træk for at få nyt HK på banen, at alle sektorerne

får mulighed for at give dette valg til deres lokale sektorbestyrelsesformænd.

Delegeretnr. 255 Ane Mette Skjøth, HK/Nordjylland Privat

- Jeg syntes, at der er mange vigtige opgaver, en valgt sektorformand kan varetage. Der er noget

på handelsskoler og rigtig mange andre ting, som Kim også nævnte. Det synes jeg, er fint.

Der er én ting, jeg er meget optaget af, og det er, at man skal beslutte et jobindhold for en sektorformand,

inden man beslutter at have en sådan fastlønnet. Fordi: En politiker uden fastlagte opgaver

er ligesom Frk. Jørgensen i Matador: God for en gang sladder. Og en masse rævekager kan de

bage.

Når jeg siger det, er det fordi, jeg har set det. Jeg vil ikke nævne hvor, men det har jeg. Det er ikke

i dette forbund, skal jeg sige.

Jeg synes, det er vigtigt, at man giver mulighed for at få fingrene i mulden. Og der ved jeg i hvert

fald, at der er en, der meget gerne vil det, og samtidig være sektorformand med det frikøb, der

ligger i det.

Jeg er selv fællestillidsrepræsentant og kunne måske bruge al min tid, men jeg er også optaget af

at være sagsbehandler i en a-kasse, nemlig at have fingrene i mulden der hvor mine kolleger arbejder.

Det er rigtig vigtigt for mig at have det, og jeg synes, at den mulighed skal være til stede. Så jeg er

glad for den ændring, der er sket fra det første forslag, at man har mulighed for at gøre det på

flere forskellige måder.

Min opfordring skal være, at når man beslutter at have en fuldtidslønnet sektorformand, at man så

sikrer, at der er et jobindhold. Det skal ikke være en sagsbehandler eller en faglig konsulent. Det

skal være en politiker og jobindholdet skal ligge klart, inden man bliver valgt. Tak for ordet.

Protokol

Side 109


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 48 Lars Top Christensen, HK/Djursland-Kronjylland Kommunal

- Kære Kim. Jeg har fuld forståelse for dit forslag. Lad mig blot erindre om – og jeg skal gøre det

kort – hvad du sagde i går om enhedskontingentet: Dem, der betaler musikken, bestemmer også,

hvad der skal spilles. Så det må være op til fællesskabet det der.

Delegeretnr. 254 Knud-Erik Hansen, HK/Nordjylland Privat

- Det er blot en kommentar eller et spørgsmål til Kim. Mener han virkelig – sådan læser jeg forslaget

– at, hvis HK/Stat i Nordjylland beslutter, at de vil have en fuldtidslønnet sektorformand, kan

de beslutte det, men hvis man i Privat og Kommunal ikke beslutter det, ja, så har vi en sektorformand

fra Stat og måske fra HANDEL, men ikke nogen fra Privat og Kommunal. Er det sådan man

ønsker det? At måske har man en fuldtidsformand i Stat, som er et lille område i Nordjylland, men

ikke fra de store områder?

Det synes jeg, lyder mystisk.

Delegeretnr. 5 Jørgen Hoppe, formand for HK HANDEL

- Et flertal i HK HANDELS bestyrelse anbefaler, at man støtter det forslag, der er stillet af HK/Kommunal.

Det gør vi, fordi vi oplever og hører meget om den forskellighed, vi breder over i denne

organisation.

Jeg kan i hvert fald fortælle for HK HANDELs vedkommende, at der er det ikke nemt at få fri til

møder midt på dagen, få fri til at besøge virksomheder, få fri til at gå til møder på handelsskolen

eller til andre ting.

Derfor har vi oplevet i den tid, der har været, at ret mange af vores sektorformænd rundt omkring

har haft ønske om at blive frikøbt. Jeg synes, at den forskelighed, som vi har talt så meget om her,

har vi mulighed for at vise, at vi også mener noget med.

Og så må jeg sige til Knud-Erik: Ligheden i det her er jo, at det er dem, man er formand for, der

bestemmer, om de ønsker at give den frihed. Hvis HK/Stat i Aalborg beslutter, at de synes, at deres

sektorformand skal frikøbes, betyder det – som jeg ser Kommunals forslag – at så har de ret til

det.

På samme måde som hvis HK/Privats generalforsamling i Aalborg synes det, har I også ret til det.

Det synes jeg er lighed. Jeg må så også sige, at det med økonomien, hvis det skulle være et problem

– hvad jeg ikke tror, det er – så kunne man overveje at fortsætte den linie, vi tidligere har lagt

i organisationen her, nemlig at det er forbundets hovedbestyrelse og forbundets sektorer, der

skulle finde økonomien til det. Men jeg tror ikke, at det skulle være nødvendigt i denne omgang,

men man kunne jo overveje det.

Delegeretnr. 186 Martin Rasmussen, HK/Midt Privat

- Jeg tror, at vi skal spole tiden tilbage til i går, hvor vi havde denne debat med omvendt fortegn.

Kim var jo på talerstolen på et tidspunkt i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt en sektor kunne

blive påduttet at reservere ti kroner af kontingentet til noget bestemt arbejde.

Der siger Kim: Det har vi vist fundet ud af i Kommunal i rigtig mange år.

Jeg vil også sige, at ude i afdelingerne har vi i mange år fundet ud af, hvordan det er bedst at aflønne

vores politiske niveau.

Protokol

Side 110


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

- Jeg vil også sige, at vi i HK/Midt har fuldtidsaflønning af vores sektorformænd, for det har vi fundet

ud af. Men jeg tror ikke på, at det er sundt, hvis en sektorgeneralforsamling kan træffe en beslutning,

der bagefter forpligter et fællesskab, der så skal ud og finde pengene. Så tror jeg, at det

er bedre, at fællesskabet sætter sig ned og spørger, hvordan man klarer denne opgave, og hvordan

man styrker det politiske niveau.

Så allerhelst, Kim. Når du selv siger, at vi skal have respekt for forskelligheden, og når vi nu skal

træffe beslutningerne der, hvor pengene er, så synes jeg, du skulle trække forslaget. Hvis ikke du

gør det, vil jeg bede om at stemme imod Kommunals forslag og støtte hovedbestyrelsens.

Delegeretnr. 4 Kim Simonsen, formand for HK/Kommunal

– Der var lige par ting. Jeg vil sige, at det stadig er afdelingerne, der kommer til at træffe beslutningerne.

Det er afdelingssektorerne eller afdelingssektorrepræsentantskabet, der kommer til at

træffe beslutningen om, hvorvidt man vil have en lønnet sektorformand. Der står ikke skrevet ind i

lovene, at man SKAL have det. Der gives mulighed for det, og derfor er det det lokale afdelingsled,

der beslutter det.

Derfor mener jeg ikke, at jeg har sagt, at man skal gøre det. Det er afdelingerne, der bestemmer,

men det er ikke afdelingernes fællesrepræsentantskab. Det er det led, der er en tak tættere på

medlemmerne, nemlig afdelingernes sektorgeneralforsamlinger eller afdelingssektorrepræsentantskab.

Forslaget er også stillet i forhold til, at det vil styrke fællesskabet i afdelingerne i forhold til det

samlede politiske samarbejde i de meget store enheder. Jeg tror faktisk, at det ikke har bundfældet

sig hos os alle sammen endnu – i hvert fald ikke hos mig – hvor store de nye afdelinger egentlig

bliver i forhold til den måde, der skal køres en hverdag på derude.

Der tror jeg også, at det vil styrke fællesskabet ikke ubetydeligt at have et større politisk team af

fuldtidspolitikere, hvor man kan arbejde med tingene i dagligdagen på den ene eller den anden

måde. Det tror jeg, at fællesskabet vil have stor glæde af.

Til Knud: Jo, der kan blive forskellighed, men det er jo netop den valgte forskellighed, man foretrækker

i denne her situation. Det tror jeg også, at vores medlemmer er helt klart til inden for de

forskellige sektorområder. Også selvom vi igen bliver store, så vil der inden for de store afdelinger

være nogen, der er større end andre i det spil.

Ifølge vores sektor tal er HK/Privat stadig en lille smule større end HK/Stat – det har jo ikke ændret

sig på denne kongres. Der vil være områder i landet, hvor Stat måske vil vælge en anden model

end de private sektorer. Det synes jeg også, er helt fint.

I forhold til økonomien vil den samlede økonomi løbe rundt. Men jeg har tidligere sagt på formøder

rundt omkring, at hvis kongressen træffer denne beslutning, så er det vel også en af de ting,

man kan se på i hele økonomifordelingen, hele kontingentfordelingen, hvor vi har alle andre modeller

inde over, når vi fordeler penge. Så der er mange måder at løse økonomiproblemet på. Men

samlet set kan man ikke sige, at vi bruger flere penge her. Vi sparer nogle penge, så der er penge

til at forbedre det politiske niveau til glæde for vores medlemmer.

Delegeretnr. 370 Per Bergenhagen, HK/Sydøstjylland Kommunal

- Det, der lige fik mig herop, var Martins indlæg. Hvis jeg forstår dig ret Martin, så fraskriver du dig

retten til at beslutte, om der skal eller ikke skal. Hvis der skal, så skal der, og så afskriver du dig

retten til at bestemme, hvis nogle af sektorerne synes, at det ikke er nødvendigt med en fuldtidslønnet

sektorformand.

Protokol

Side 111


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Sådan som jeg har kendt til tidligere HK/Fyns økonomi, så ved jeg ikke, om det var det, der var

intentionen, da man første gang kom hen og bad forbundet om tilskud til fuldtidslønnede formænd.

Tak

Delegeretnr. 411 Claus Henrik Nedermark, HK/Vendsyssel Privat

- Jeg er måske ikke den skarpeste kniv i skuffen, for der er noget, jeg ikke rigtig har forstået. Har

jeg ret i, at hvis en afdeling ikke har pengene, kan en sektorgeneralforsamling alligevel bestemme

og tvinge en afdeling til at betale for en fuldtidslønnet sektorformand?

Hvis det er rigtigt, kan jeg ikke gå ind for Kommunals forslag.

Hvis man derimod sagde, at det var afdelingsrepræsentantskabet for den fælles afdeling, der sagde,

at man havde pengene og derfor foreslog det, kunne jeg bakke op.

Men ikke om, at en sektor kan bestemme, hvad helheden skal. Tak.

Delegeretnr. 259 Ivan Ziegler, HK/Nordjylland Privat

- Jeg vil også bare minde om, at grunden til, at vi er samlet til kongres, er, at vi har økonomiske

problemer i organisationen. Jeg synes, at vi skal lade det være op til de nye afdelinger at se på,

hvilken økonomi der er til rådighed i forhold til, hvad det giver af muligheder for at understøtte

det politiske arbejde – også i forhold til frikøb.

Tag en lokal debat om, hvordan vi bruger pengene bedst i forhold til de opgaver, der skal løses

politisk – herunder også branchesektioner og brancheområder, hvor vi har hørt, at det er her, man

er tættest på medlemmerne.

Vi skal have det hele til at gå op, og det må jo være det lokale demokrati, der skal slå igennem

der.

Jeg anbefaler hovedbestyrelsens forslag.

Delegeretnr. 426 Bill Sejr Pharsen, HK Viborg-Skive-Nykøbing Kommunal

- Kære venner, I bør være rigtig, rigtig glade. Med det forslag, HK/Kommunal kommer med, må de

jo regne med, at vi har reddet økonomien ved at blive 7 afdelinger. Jeg tror, at det her bliver en

virkelig bombe under en økonomi, vi ikke kender endnu.

Det er da klart, at man lettere kan overtale en afdelingssektorgeneralforsamling til ikke at se på

helheden, men på lige præcis deres faglige principper. Vi har ikke råd til at give dette her ud.

Det, der ryster mig lidt, er, at man allerede nu lægger op til en meget stærk centralisering. Hvis I

lagde mærke til Kims ord, så sagde han, at når man skal sidde i erhvervsskolerne …

De skal sgu ikke sidde i erhvervsskolerne, jo i den kommune de kommer fra. Men hvis vi allerede

nu begynder at sælge ud af de demokratiske rettigheder, der er i de enkelte steder, så er vi virkelig

på den. Derfor: Stem det her ned.

Delegeretnr. 347 Tove Friis, HK/Sydvestjylland Kommunal

- Ivan sagde frikøb. Frikøb er ikke lige løn for lige arbejde. Det er noget af det, vi har lagt ind i

vores forslag fra HK/Kommunal. Så synes jeg også bare, at I da må have tillid til os politikere fra

Kommunal og fra de andre sektorer ude i samfundet. Så stem for forslaget fra HK/Kommunal.

Protokol

Side 112


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 5 Jørgen Hoppe, formand for HK HANDEL

- Undskyld forstyrrelsen. Jeg havde egentlig ikke regnet med, at jeg skulle op en gang til. Men nu

er dette her gjort til et spørgsmål om økonomi. Det troede jeg ikke, det var. Jeg troede, det var et

spørgsmål om at sikre, at vores politikere kunne fungere optimalt. Og at vi alle sammen havde en

opfattelse af, at dette her drejede sig om at give kolleger, vi valgte, både et ordentligt arbejdsliv

og et ordentligt familieliv. Give dem mulighed for at forberede sig ordentligt til de mange møder

de skal til, have mulighed for at deltage i de politiske debatter, der skal være rundt omkring. Og

også sikre, at de politikere vi vælger, bliver det ansigt ud af til i sektorerne, hvor de er valgt.

Men hvis det skal gøres til et økonomisk spørgsmål: Jeg kan forstå, at der er nogen, der er bange,

selvom beregninger viser, at der er rigeligt med penge, i forhold til det antal lønnede politikere vi

kender i dag, i forhold til det maksimale antal, der vil kunne blive, hvis alle valgte det.

Derfor vil jeg gerne stille et ændringsforslag, som lyder:

”Forbundet og forbundssektorerne tilvejebringer i fællesskab midlerne til at finansiere aflønningen

af afdelingssektorformænd. Dette sker i en aftale godkendt af hhv. forbundssektorbestyrelserne

og forbundets hovedbestyrelse”.

Til motiveringen: Såfremt regionsafdelingerne ikke har økonomi til aflønning af fire afdelingssektorformænd,

så forlænges den hidtidige solidariske finansieringsform – for vi kender den allerede i

dag – således, at forbund og forbundssektorer deler den økonomiske byrde.

Jeg skal bede jer om at tænke på demokratiet og stemme for.

Delegeretnr. 365 Svend Aage Hansen, HK/Sydøstjylland HANDEL

- Jeg kan ikke lade være med at tage ordet nu og sige til Jørgen Hoppe, at vi i går fastsatte nogle

principper om, at pengene følger opgaven. Nu kan det ikke hjælpe, at vi fraviger det princip og

opfinder penge et andet sted for at kunne løse en beslutning et helt andet sted.

Efter mine begreber må det være sådan, at hvis man ønsker at have en fuldtidsbeskæftiget sektorformand,

så beslutter man det, og så betaler man selv. Ellers synes jeg ikke, at det hænger sammen

mere.

Delegeretnr. 186 Martin Rasmussen, HK/Midt Privat

- Jeg bliver også nødt til at komme igen. Det er rigtig, rigtig pænt Jørgen, at du nu vil sende pengene

ud. Det er lige før, at man skulle være et skarn, hvis ikke man vil tage imod så mange millioner.

Men jeg synes, at vi skal holde tungen lige i munden. Vi sidder på en kongres, vi er her for at

spare 177 millioner kroner.

Jeg er enig i, at det er fornuftigt, at vi har nogle fuldtidspolitikere, og det skal vi nok finde ud af.

Og så sætter vi os ned, når vi skal fordele kontingentet efter ”pengene følger opgaven”. Men vi skal

ikke stå her og udlodde rundt regnet 10 millioner kroner allerede nu.

Delegeretnr. 6 Karin Retvig, formand for HK/Privat

- I går vedtog vi en ny afdelingsstruktur med 7 centrale afdelinger. Det vil sige, at i de 7 centrale

afdelinger vil der være fire sektorer. Det vil sige en sektorformand fra hvert område.

I dag har vi 17 snart 16 og lige om lidt, så har vi 7.

HK/Privats område er et område, hvor det bliver mere og mere vanskeligt for vores tillidsrepræsentanter

og medlemmer, der ønsker at gå ind i fagligt arbejde, at få fri til det.

Protokol

Side 113


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det er selvfølgelig klart, at sådanne ting må man være opmærksom på, når man nu går ned til 7

afdelinger og områderne bliver større.

Og der bliver et større pres på de enkelte sektorformænd. De skal også sidde i sektorbestyrelserne.

Det vil altså sige, at de skal være ret mange steder. Det betyder, at vi får et ret stort træk på

disse sektorformænd. Det har været diskuteret flere gange, også hos os, hvordan vi kan løse det

her problem. Vi har talt om frikøb på den ene eller anden måde.

Det, der bliver stillet her fra HK/Kommunal, er jo ikke et spørgsmål om, hvor man skal finde pengene.

Pengene er jo ude i afdelingerne.

Det, som Jørgens forslag går på, er, at vi viderefører den løsning, vi har i dag. Så der er sådan set

ikke nogen ændring i det her. Det er ikke finansieringen, det her handler om.

Jeg siger det på denne måde, fordi vi i går besluttede, at pengene følger opgaven. Det er da indlysende,

at der kan blive masser af opgaver, der kan blive flyttet rundt – også på sektorniveau, hvor

man ønsker at bede sektorformændene i afdelingerne om at løse opgaver, som måske tidligere har

ligget centralt.

Derfor skal vi til at arbejde med, at vi flytter opgaver ud eller ind til hinanden, og hver gang så

flytter vi økonomien. Jeg vil bare bede om, at vi ikke lander i en økonomidiskussion. Papirerne

viser, at vi sparer penge på det her, så der er ikke nogen problemer økonomisk i det.

Næ det, der er hele essensen, er, om det er den enkelte sektor og dens medlemmer ude regionalt,

der beslutter, hvorvidt deres formand skal være fastlønnet eller have en ordning. Eller det er fællesskabet

og de tre andre sektorformænd, der kan stemme en anden sektor ned.

Det er det, det handler om og ikke den anden del af det. Vi har jo diskuteret, at pengene skal følge

opgaven.

Dirigent Finn Rønhøj bad om, at alle, der ønskede ordet, gav sig tilkende under næste taler. Herefter

ville talerrækken være lukket til dette punkt.

Delegeretnr. 122 Poul Vinholt, HK/Industri København

- Helt ærligt! Jeg er som medlem af regionsbestyrelsen i HK/København ekstremt besnæret af Jørgen

Hoppes forslag. Det er sådan i dag i København, at der er seks brancheformænd, og vi har lige

fået bekræftet, at det kan vi fortsætte med.

Jørgen Hoppes forslag betyder jo, at HK/København kan sende regningen på lønnen på 55.000

kroner om måneden videre til sektorerne og til forbundets hovedbestyrelse. Så skulle man da være

et skarn, hvis man ikke støttede Jørgen Hoppes forslag.

Men nu er der jo to led i Jørgen Hoppes forslag, nemlig, at det både er sektorerne og hovedbestyrelsen.

Så derfor vil jeg gerne spørge forbundsformanden, om han i relation til forbundets økonomi

kan støtte Jørgen Hoppes forslag?

Delegeretnr. 1 John Dahl, formand for HK/Danmark

- Det var jo et præcist spørgsmål, som forudsætter et meget præcist svar.

Jeg er nødt til at sige, at jeg som øverst ansvarlig for forbundets økonomi i sagens natur er nødt til

at fokusere på, hvordan vi anvender hver evig eneste krone på den mest hensigtsmæssige måde.

Protokol

Side 114


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Lad mig blot erindre om, at der under en diskussion i går var nogle, som lidt vidtløftigt sagde, om

ikke vi kunne tære lidt på formuen. Vi har en betragtelig formue, og det har vi af en eneste årsag:

Vi skal som faglig organisation til enhver tid, i forbindelse eventuelt med en overenskomstsituation,

lægge ud til vores medlemmer at tage stilling til et forhandlingsresultat. Her må medlemmerne

have en 150 procents sikkerhed for, at hvis de måtte vælge at stemme nej til et forhandlingsresultat,

at vi er i stand til at betale strejkeunderstøttelse. Det må ikke være det, der styrer deres afstemning,

at de kaster sig ud i økonomisk uføre.

Vi står overfor at skulle implementere et strategiprojekt nyt HK. Lad mig blot erindre om, at det

ikke er mange dage siden, at vi i hovedbestyrelsen besluttede at etablere en strategipulje. Den er i

bund og grund solidarisk. Den betyder også, at vi under indtryk af de stramme driftsbudgetter har

været nødt til at tage af formuen, når det gælder forbundets solidariske anliggender.

Den anden del af strategipuljen skyldes, at vi i sagens natur er nødt til at tænke ind, at der i nyt HK

bliver tale om nogle etableringsomkostninger – også i en betragtelig størrelsesorden.

Disse etableringsomkostninger knytter sig til etableringen af to centrale a-kasser i Århus og København,

og også en række etableringsomkostninger og udviklingsomkostninger i forhold til fælles

administrations center.

Det kan vi bare ikke finansiere af vores driftsbudgetter. Det er bare umuligt. Derfor har hovedbestyrelsen

i vores tidligere drøftelser og senest i fredags truffet beslutning om, at vi i den sammenhæng

har måttet tære lidt på formuen. Med sikkerhed for, at den stadigvæk er intakt i forhold til

en kommende konfliktsituation.

Jeg vedkender mig, at jeg selv var en af forslagsstillerne og bagmændene til det strukturforslag,

som vi behandlede i 2003. Et af elementerne var jo, at vi fra 2003 – overfor de afdelinger, der ret

hurtigt kom ud af starthullerne i forhold til etableringen – i kompromisforslaget understøttede

frikøb af afdelingssektorformænd i op til to dage om ugen. Den aftale udløber den 31. december

2009.

Her kommer svaret så – undskyld, at det måske tog længere tid at komme derhen end forudsagt –

men der må jeg sige, at det kan jeg ikke acceptere, skal forlænges.

Jeg kan ikke acceptere, at vi først laver en ordning for en seksårig periode, hvor vi finansierer frikøb

og derefter lægger op til at fortsætte i den ordning.

Her vil jeg sige, at med respekt for den økonomiske situation vi står i, kan jeg ikke som forbundsformand

støtte det forslag. Derfor skal jeg anbefale kongressen, at man ikke i en ny periode forgriber

sig på forbundets formue.

Delegeretnr. 23 Nils Pedersen, HK/Bornholm Kommunal

- Det er utrolig så dygtige, vi er i HK. Vi er simpelthen verdensmestre i at lave et enkelt problem til

noget svært.

Hvis I sidder og læser hovedforslaget, vil I se, at det er hovedbestyrelsens intention, at der skal

være fire fuldtidslønnede sektorformænd ude i de 7 nye afdelinger. Hvis det her forslag var kommet

fra en kommunalbestyrelse, var det et spareforslag, og man huggede til, lige så snart det

kom. Fordi det drejer om, at pengene jo er derude. De bør være der, hvis intentionen er, at der

skal være fire fuldtidslønnede sektorformænd.

Altså er det kun en afgørelse om, hvorvidt man vil bruge pengene til en formand eller til noget

andet ude i den enkelte sektor. Så derfor – undskyld John, jeg er ikke enig med dig – I skal stemme

for dette forslag.

Protokol

Side 115


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Delegeretnr. 227 Kate Ziegler, HK/Nordjylland HANDEL

- Vi er på en kongres, hvor vi i dag og i går har talt meget om, at vi skal lytte til medlemmerne.

Hvad er det, vi er bange for her? Vi er bange for at lytte til medlemmerne. Alle dem, der har sagt,

at det ikke er sektorgeneralforsamlingerne ude i afdelingerne, der afgør, hvorvidt de vil have en

fuldtidslønnet formand, er bange for at lytte til medlemmerne.

Det er sektorernes medlemmer, der skal bestemme, om de opgaver de lægger på en sektor, kræver

en fuldtidslønnet sektorformand. Hvad er I bange for? I er bange for at lytte til medlemmerne.

Så lyt dog til dem. Stem for HK/Kommunals forslag og meget gerne med Jørgens tilføjelse.

Delegeretnr. 33 Preben Tibirk Jørgensen, HK/Centrum Sjælland Kommunal

- Jeg er kommunalt ansat, og jeg har meget fine forhold, når jeg skal rundt som sektorformand og

skal repræsentere sektorbestyrelsen ude hos vores medlemmer. Min erfaring er, at måden at få et

medlem fra Det Faglige Hus og fra de kristelige, eller nogen, der tænker på at skifte fra HK, er ved

at snakke med dem.

Jeg har som sagt et meget fint forhold til det. Når jeg kommer rundt, er medlemmerne glade for at

se os, de er glade for at høre om, hvad vi laver. Der er sågar nogen, der ikke rigtig er klar over, at

vi eksisterer. Eller, at vi laver nogle ting.

Jo mere vi kommer rundt, jo mere vi viser ansigt, jo bedre vil det være for vores medlemmer. Hvis

man tænker på vores medlemsflugt og parrer det med, hvilke sektorer, vi mister medlemmer fra,

så er det nok noget i retning af, at tillidsrepræsentanter og sektorformænd i HANDEL og Privat har

helt andre vilkår at arbejde under, end folk under kommunal og statslig ansættelse.

Derfor er det uhyre vigtigt, at vi støtter op om dette forslag, for det vil styrke HK i det lange løb.

Det kunne jo være, at det endte med at blive en gevinst, også økonomisk.

Delegeretnr. 413 Ole Carlsen, HK/Vendsyssel Privat

- Jeg vil som udgangspunkt sige, at det er et emne, vi har diskuteret meget oppe i Nordjylland. Det

har selvfølgelig sin baggrund i, om vi skal i gang med et ressourceforbrug, efter vi skal af med

næsten hver anden medarbejder. Så kommer vi bagefter og siger, at vi skal have fuldtidsformænd.

Det hænger ikke sammen, og det redegjorde forbundsformanden jo fornemt for.

Det her er også et princip om, hvem der har det overordnede ansvar for økonomien i en afdeling.

Det er afdelingsbestyrelsen, som i øvrigt også består af sektorformændene. Det er dem, der suverænt

bestemmer og har ansvaret for afdelingens økonomi.

Jeg er ikke enig med Kate Ziegler i, at det bare er lige at lade medlemmerne komme frem her og

pålægge afdelingen en udgift. Det er suverænt afdelingerne, der skal beslutte de her ting.

Derfor: Stem for hovedbestyrelsens forslag. Det giver en masse muligheder, også for at ansætte,

hvis man har råd til det.

Delegeretnr. 5 Jørgen Hoppe, formand for HK HANDEL

- Det er jo blevet almindeligt at trække sine forslag, så jeg vil også gerne trække mit forslag. Det

var i virkeligheden ment som en beroligelse, for pengene er jo derude. Jeg vil også gerne gøre det

med den samme begrundelse, som forslaget om enhedskontingent i går blev trukket, nemlig, at vi

frem til 2009 skal kigge på pengestrømmene og holde fast i, at pengene følger opgaverne.

Og med Johns bemærkninger om, at vi jo frem til 2009 har en aftale om to dage betalt af sektorerne

og to dage betalt af forbundet, så vil det være helt oplagt, at det indgår i de drøftelser om

Protokol

Side 116


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

arbejdsopgaver og pengestrømme. Så jeg vil gerne trække mit forslag til fordel for Kommunals og

så anbefale, at man støtter det.

Mette Kindberg sagde:

- Et flertal i hovedbestyrelsen indstiller HK/Kommunals forslag til forkastelse. Da det er op til en

lokal vurdering i afdelingsbestyrelsen om afdelingens økonomi kan bære fuldtidsaflønning, og om

afdelingssektorformændene ønsker det og rent faktisk har mulighed for det.

Dermed anbefaler vi hovedbestyrelsens forslag om, at det er op til lokal afgørelse, hvad man vil, til

vedtagelse. Og en forkastelse af HK/Kommunals forslag.

Afstemning om ændringsforslaget fra HK/Kommunal:

Forslaget blev afstemt ved bordoptælling.

Forslaget blev forkastet med 219 ja stemmer mod 236 nej stemmer og 5 blanke.

Hovedbestyrelsens forslag blev vedtaget.

Forslag 9. Medlemsdemokrati og lokal indflydelse

Hovedbestyrelsen foreslog – i overensstemmelse med arbejdsgruppens indstilling – at det findes

hensigtsmæssigt, at:

• ”afdelingerne fastsætter standarder for den lokale service, så medlemmerne ved, hvad de kan

forvente. Standarderne kan omfatte omfang af service, på hvilke områder medlemmerne kan

forvente at blive serviceret, åbningstider m.v.

• regions- og regionssektorbestyrelserne afgør, om der skal oprettes lokaludvalg og/eller etableres

lokale netværk. Regions- og regionssektorbestyrelserne fastsætter nærmere retningslinjer

herfor.

• regions- og regionssektorbestyrelserne afholder mindst et møde årligt med eventuelle lokaludvalg

eller alle medlemmer i lokalområdet, herunder afholdelse af valg til regions- og regionssektorbestyrelserne,

jf. reglerne om lokal demokratiindflydelse.

• regions- og regionssektorbestyrelserne beslutter rammerne for udpegning af repræsentanter

til f.eks. erhvervsskolebestyrelser, lokale beskæftigelsesråd, erhvervsråd, LO-sektioner m.m.”

Ændringsforslag fra generalforsamlingen i offentlig sektor samt forretningsudvalget i

HK/Djursland-Kronjylland.

”Alle kontorer i lokale områder bibeholdes for at sikre service til alle HK-medlemmer”.

Mette Kindberg sagde:

- I forhold til medlemsdemokrati og lokal indflydelse har vi jo set, at dette er en flig. Nu har vi vedtaget,

at det hedder afdelinger, afdelingsbestyrelser og afdelingssektorer, så det synes jeg, at vi

skal rette i teksten, så vi er helt klar over, hvad det er, vi taler om.

Hvis jeg skal præcisere, vil jeg gøre det i forhold til dot 3, hvor det hedder, at afdelings- og afdelingssektorbestyrelserne

skal holde mindst et møde årligt med eventuelle lokaludvalg eller alle

medlemmer i lokalområdet, herunder afholdelse af valg til afdelings- og afdelingssektorbestyrelserne,

jf. reglerne om lokal demokratiindflydelse. Det åbner vi således muligheder for. Selve

Protokol

Side 117


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

loven kommer vi senere til at behandle. Det er i § 17 stk. 1, hvor der gives bemyndigelser til, at

man kan afholde disse lokale valg.

Hovedbestyrelsen indstiller det her til vedtagelse.

Delegeretnr. 47 Kirsten Ohmand Jensen, HK/Djursland-Kronjylland Kommunal

- Det er sådan, at der står, at ”Alle kontorer i lokale områder bibeholdes for at sikre service til alle

HK-medlemmer”.

Dertil har vi et ændringsforslag, der lyder:

”Sikre de nuværende muligheder for servicering i lokalområderne af alle HK-medlemmer”.

Det skriver vi, fordi vi får en stor geografi. Nu kommer jeg fra Randers, som er den kristelige højborg.

Jeg har i mit lange liv som tillids- og fællestillidsrepræsentant hørt mange sige: ”Hvor er I

heldige, at I har et kontor her i området. Vi har et amtskredskontor”.

Jeg er nødt til at fortælle, at det er noget, der betyder noget. Vi ønsker en tydelig, synlig mulighed

for alle medlemmer. De skal opleve, at vi er tæt på. Derfor fastholder jeg, at vores forslag bør

stemmes igennem, og jeg vil anbefale, at I støtter op om det. Tak.

Mette Kindberg sagde:

- Det ændringsforslag, der er kommet fra HK/Djursland-Kronjylland om at sikre de nuværende muligheder

for servicering i lokalområdet af alle HK-medlemmer, det går ikke ud på, at man vil have

alle kontorerne, men at man skal sørge for, at den service, der er for medlemmerne i dag, fortsat

skal være der.

Det var også det, vi talte om i går, nemlig at der skal være muligheder for, at medlemmerne kan

serviceres. Hovedbestyrelsen kan bakke op om ændringsforslaget fra HK/Djursland-Kronjylland og

indstiller det dermed til vedtagelse.

Det oprindelige ændringsforslag blev trukket til fordel for det nye ændringsforslag som et

ekstra dot punkt under hovedbestyrelsens forslag.

HK/Djursland-Kronjyllands ændringsforslag til eget forslag blev vedtaget.

Hovedbestyrelsens forslag med ændringen blev vedtaget.

Forslag 10. Arbejdspladskriteriet

Hovedbestyrelsen foreslog:

”Kriteriet for afdelingstilhørsforholdet sker fortsat ud fra arbejdspladskriteriet med mulighed for,

at medlemmerne kan deltage i forskellige former for aktiviteter i deres bopælsby, dog ikke selve

medlemsdemokratiet og den faglige servicering.”

Dirigenten mindede om, at den første del af forslaget om at bevare arbejdspladskriteriet ikke

kunne realitetsbehandles, fordi den indgår i § 3 stk. 7 i afdelingslovene og ikke er indeholdt i

den motiverede dagsorden.

Mette Kindberg sagde:

- Når forslaget har været til debat, er det fordi, det har været til debat i strukturgruppen og i hovedbestyrelsen,

om der skal ske ændringer i forhold til arbejdsplads- og bopælskriterier.

Protokol

Side 118


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det har man ikke valgt. Det vil sige, at vi bibeholder arbejdspladskriteriet, men dog sådan at der

også rejses mulighed for, at medlemmerne kan deltage i aktiviteter i naboafdelingen, fordi for

medlemmerne er HK jo HK. Når det er i forhold til medlemsaktiviteter, kan man deltage. Men der

er ikke realitetsændringer i forslaget. Det er jo stadig sådan, at arbejdspladskriteriet er gældende i

forhold til medlemmernes tilhørsforhold til afdelingerne.

Forslaget blev vedtaget.

Hermed var forslag 8d færdigbehandlet.

Herefter blev der holdt pause.

Dirigent Finn Rønhøj læste fraværslisten fra søndag morgen:

Delegeretnr. 204 Bjarne Manbjerg Afbud

Delegeretnr. 446 Hans-Henrik Hansen Afbud

Delegeretnr. 71 Winnie Elna Hansen Sygdom

Delegeretnr. 82 Vibeke Schrøder Afbud

Delegeretnr. 85 Kirsten Westh Afbud

Delegeretnr. 113 Uffe Ring-Petersen Sygdom

Delegeretnr. 159 Pia Brade Kommer senere

Pkt. 8b Ændret sammensætning af forretningsudvalget

Forslag 2. Forretningsudvalg

Protokol

Side 119

Kl. 10.30

Mødet blev genoptaget kl. 10.45

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

”Forbundets forretningsudvalg består fra etableringen af de 7 HK-afdelinger den 1. juni 2008 af

forbundsformanden, forbundets næstformænd, formændene for forbundets sektorer, fællesformanden

for hver HK-afdeling samt en yderligere repræsentant fra Hovedstaden.

Forretningsudvalget afholder 10 møder om året. Såfremt en sektor- eller fællesformand er forhindret

i at deltage i et forretningsudvalgsmøde, kan denne suppleres af en næstformand med stemmeret,

og hvis en sådan ikke er valgt, af en suppleant udpeget af og valgt blandt sektor-

/afdelingsbestyrelsens medlemmer.”

Lovforslag 2-4

Lovforslag til dagsordenens pkt. 8b – Ændret sammensætning af forretningsudvalget

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 24, stk. 1 ændres til:

”Fra 1. juni 2008 udgør forbundsformanden, forbundets næstformænd, formændene for forbundets

sektorer samt fællesformanden for hver HK-afdeling, samt yderligere 1 repræsentant fra

HK/Hovedstaden, forretningsudvalget. Såfremt en sektorformand er forhindret i at deltage i et

forretningsudvalgsmøde, kan denne suppleres af sektorens næstformand med stemmeret, og hvis

en sådan ikke er valgt, af en suppleant udpeget af og valgt blandt sektorbestyrelsens medlemmer.

Såfremt en afdelingsrepræsentant er forhindret i at deltage i et forretningsudvalgsmøde, kan

denne suppleres af sin suppleant med stemmeret. Suppleanten er udpeget af og valgt blandt afdelingsbestyrelsens

medlemmer.”


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

HK-Ungdoms styregruppe foreslog:

Forbundslovenes § 24 stk. 1 – tilføjelse til hovedbestyrelsens forslag:

”Talspersonen for HK-Ungdoms styregruppe er observatør i forretningsudvalget og kan suppleres

af sin suppleant valgt blandt styregruppens medlemmer”.

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 24, ny stk. 1a:

”Fra 1. august 2007 udgør forbundsformanden, forbundets næstformænd, formændene for forbundets

sektorer samt en fællesformand fra hver af de 7 kommende regionsafdelinger, samt yderligere

1 repræsentant fra HK/Hovedstaden, forretningsudvalget. Såfremt en sektorformand er

forhindret i at deltage i et forretningsudvalgsmøde, kan denne suppleres af sektorens næstformand

med stemmeret, og hvis en sådan ikke er valgt, af en suppleant udpeget af og valgt blandt

sektorbestyrelsens medlemmer. Såfremt en afdelingsrepræsentant er forhindret i at deltage i et

forretningsudvalgsmøde, kan denne suppleres af sin suppleant med stemmeret.

Suppleanten er valgt og udpeget af de kommende afdelingsregioner. Denne paragraf bortfalder

den 31. maj 2008 og erstattes af § 24, stk. 1.”

HK-Ungdoms styregruppe foreslog:

Forbundslovenes § 24, ny stk. 1a – tilføjelse til hovedbestyrelsens forslag før sidste punktum:

” Talspersonen for HK-Ungdoms styregruppe er observatør i forretningsudvalget og kan suppleres

af sin suppleant valgt blandt styregruppens medlemmer.”

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 24, ny stk. 1b:

”Formanden, de to næstformænd og formændene for forbundets sektorer udgør forretningsudvalget.

Såfremt en forbundssektorformand er forhindret i at deltage i et forretningsudvalgsmøde,

kan denne suppleres af sektorens næstformand med stemmeret, og hvis en sådan ikke

er valgt, af en suppleant udpeget af og valgt blandt sektorbestyrelsens medlemmer.

Med virkning fra 1. august 2007 ændres bestemmelsen til § 24a, stk. 1 og ordene ”forretningsudvalg”

og ”forretningsudvalgsmøde” ændres til Daglig Ledelse og Daglig Ledelsesmøde.”

Mette Kindberg sagde:

- Et flertal i hovedbestyrelsen indstiller, at det nye forretningsudvalg udvides i forhold til i dag, så

det fremover består af både det nuværende forretningsudvalg med forbundsformand, de to forbundsnæstformænd

og de 4 forbundssektorformænd – og de kommende 7 afdelingsfællesformænd.

Herudover får det nye HK/Hovedstaden yderligere et medlem af forretningsudvalget på

grund af afdelingens store medlemstal.

Det nye forretningsudvalg skal mødes 10 gange årligt.

Sammensætningen af forretningsudvalget, der fremover så vil bestå af i alt 15 personer, afspejler

såvel organisationens centrale som lokale led. Flertallet i hovedbestyrelsen er af den opfattelse, at

denne sammensætning på den mest optimale måde vil sikre ejerskab for beslutningerne hele vejen

rundt i organisationen.

Det nye forretningsudvalg træder først i kraft den 1. juni 2008, samtidig med startdatoen for de 7

lokale afdelinger. Først på dette tidspunkt er fællesformændene for afdelingerne valgt.

Indtil dette tidspunkt foreslås etableret et ”overgangsforretningsudvalg”, der dels skal være med til

at sikre overgangen mellem den nuværende struktur og den nye, dels skal sikre en fortsat fokus

på strategiprojektet og ikke mindst sikre igangsætningen af arbejdet med de nye handlingsplaner

og den nye overligger. Overgangsforretningsudvalgets eksistens er fra den 1. august i år til den

31. maj næste år, hvor så det permanente forretningsudvalg tager over.

Protokol

Side 120


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Endelig foreslås det, at det nuværende forretningsudvalg ændres til en daglig politisk ledelse, der

tilser den løbende drift i forbundshuset og afgør de sager, der nødvendigvis skal afgøres mellem

forretningsudvalgsmøderne.

I spørgsmål, hvor kompetencen er tillagt forretningsudvalget og ikke delegeret ud til daglig ledelse,

medtages sagen på førstkommende forretningsudvalgsmøde til endelig godkendelse.

Et flertal af hovedbestyrelsen anbefaler dette til vedtagelse.

Delegeretnr. 215 Camilla Hvam, HK/Midtvest Privat og HK-Ungdom

- Jeg står her for at fortælle om vores forslag om en observatørplads i forretningsudvalget. Vi stillede

forslaget, fordi vi godt kunne tænke os at ”være med på en lytter”, dér hvor tingene sker.

Vi vil gerne være med til, via en plads i forretningsudvalget, at ytre vores holdninger og meninger

og erfaringer om HK. Det er trods alt vores fremtidige organisation.

Vi kan imidlertid mærke, at de gamles HK endnu ikke er parat til at lade os unge komme til. Vi

håber, at det kommer. Derfor trækker vi forslaget om en observatørplads i forretningsudvalget.

Men når det så er sagt, vil jeg sige, at vi forventer, at det nye forretningsudvalg sørger for en god

kommunikation i alle led. Og vi forventer, at vi unge bliver taget med i de beslutninger, som har

konsekvens for fremtidens HK.

Til slut vil jeg sige, at vi forventer, at I senere i dag stemmer ja til en hovedbestyrelsesplads med

stemmeret til HK-Ungdom. Hjælp os med at være med til at kunne sikre vores fremtid. Tak.

Delegeretnr. 370 Per Bergenhagen, HK/Sydøstjylland Kommunal

- Somme tider kan det næsten ikke gå stærkt nok. I forbindelse med dette midlertidige overgangsforretningsudvalg,

som blandt andet skal bestå af ikke-valgte afdelingsformænd for de 7 nye regionsbaserede

afdelinger, så syntes jeg nok, at hovedbestyrelsen afmonteres før tid.

Det bliver slemt nok, når vi kun skal mødes fire gange om året. Så er der ikke grund til, at vi skal

have alt for mange meninger om al ting. Derfor ligger der et ændringsforslag, der lyder således:

”Nuværende forretningsudvalg fortsætter frem til der er foretaget valg af ny formand i de 7 nye

afdelinger. Disse må successivt indtræde i forretningsudvalget frem til 1/6 2008, hvorefter det

nye forretningsudvalg er fuldtalligt”.

Tak for ordet.

Delegeretnr. 309 Bent Munk Jensen, HK/Sjælland Kommunal

- Jeg vil gerne anbefale, at man støtter det af Per Bergenhagen stillede forslag, fordi dette overgangsforretningsudvalg,

der skal være – den måde, det er foreslået på, er meget udemokratisk.

Der kan kun vælges blandt nogle, der sidder i hovedbestyrelsen. Hvis man ser på, hvordan sådanne

ting foregår ude i den virkelige verden – hvis man tager kommunesammenlægningen som et

eksempel – var det jo frie demokratiske valg, hvor man kunne lade sig vælge til det nye byråd eller

regionsråd. Og så fungerede sammenlægningsudvalget i en periode sammen med det eksisterende

byråd.

Så jeg skal bede om, at man stemmer for det af Per Bergenhagen stillede forslag.

Protokol

Side 121


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg synes også, at det er en god idé, at man lader det nuværende forretningsudvalg fortsætte, for

de har gjort et stort stykke arbejde.

Delegeretnr. 241 Birgitte Ussing, HK/Nordjylland Kommunal og Dansk Lægesekretærforening (DL)

- Der har i strategiarbejdet imod et nyt HK været opfordret til blandt andre de tværgående landsforeninger

om at udvise besparelser. I Dansk Lægesekretærforening har vi valgt at forlænge delegeretperioden

fra to til tre år for flere år siden. Vi har nedlagt en række udvalg og vi har sat et

strukturarbejde i gang om en fremtidig sammensætning af bestyrelsen. Her tænker vi ikke på at få

flere ind.

Når jeg så ser forslaget om den kommende hovedbestyrelse, det kommende forretningsudvalg og

nu et nyt led, der hedder daglig ledelse, ja så hopper kæden af.

Vi skal spare i HK, og derfor besluttede vi i går, at vi kun skal have 7 afdelinger. Trods det foreslås

det, at den kommende hovedbestyrelse fortsat består af 46-47 medlemmer, og et forretningsudvalg

på 15 personer – det vil sige væsentligt større end det, vi har i dag. Og så et nyt led, daglig

ledelse.

Vi andre skal skære ned, I sætter antallet op. Hvor er logikken?

Jeg ved fra andre steder, at alt for store udvalg ikke fungerer. Det er simpelthen ikke operationelt.

Demokratiet kan godt fungere med et mindre antal både i forretningsudvalg og i hovedbestyrelse.

Det fungerer vel i dag, går jeg ud fra?

Og jeg går også ud fra, at tingene i dag diskuteres med baglandet. Det er i hvert fald min erfaring.

Jeg mener, at det forslag skal laves om. Det politiske demokrati må kulegraves endnu en gang, og

et nyt forslag må udarbejdes til behandling og vedtagelse på den ordinære kongres i 2009.

Delegeretnr. 4, Kim Simonsen, formand for HK/Kommunal

- Som I kan se af materialet, er der et flertal i hovedbestyrelsen, der foreslår, at forretningsudvalget

skal består af de 7 nuværende og formænd for de 7 afdelinger. Det vil sige, at der også findes

et mindretal i hovedbestyrelsen.

I den sammenhæng er jeg en del af det mindretal. Det har forvirret mig lidt, fordi jeg tidligere har

været en del af en enig hovedbestyrelse, der har været enig om et andet forslag.

Hvis man tager det papir, som udgør ”pakken”, blev der også her aftalt – efter rimelig lange snakke

og rimelig lange forhandlinger – hvordan det fremtidige forretningsudvalg skulle se ud. Det var

der fuld enighed om i politikergruppen. Vi gik oven i købet så langt den gang, at vi skrev under på

det. Og der var fuld enighed om det efterfølgende på hovedbestyrelsesmødet. Og så er der alligevel

dukket et flertal op i hovedbestyrelsen med et helt andet forslag.

Det har jeg jo syntes, var en underlig måde at arbejde på, når vi skal være loyale overfor pakken.

Så kan man åbenbart pakke den op, hvis der er nogle forslag, man synes, skal være anderledes.

Det kan jo altid være sådan, at der dukker nye oplysninger op i sagen, så man må ændre på tingene.

Det er sådan, at København har så mange flere medlemmer, at de skal have to. Men de har nok

færre medlemmer efter den 17. januar – i hvert fald flyttede vi nogen væk fra det storkøbenhavnske

område i går.

HK/Privat har også mange medlemmer, men her har vi ikke foreslået, at de skal have to i forretningsudvalget.

Der var lavet en politisk aftale om, at den måde vi sammensatte forretningsudvalget på var én fra

hver afdeling og så det nuværende forretningsudvalg. Det synes jeg, at vi skal fastholde.

Protokol

Side 122


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Ikke kun fordi vi havde en aftale om det, men fordi det giver den rigtige vægt og sammensætning i

det fremtidige forretningsudvalg.

Derfor har jeg et ændringsforslag til F2, men når I ser i lovene, betyder det sådan set, at der skal

sættes et punktum efter ordene …”samt fællesformændene for hver afdeling”.

Den sætning, der går ud, lyder:

”samt yderligere en repræsentant fra HK Hovedstaden”.

Sætningen udgår altså i flere af lovene. Forslaget er afleveret til dirigenterne:

”Forbundets forretningsudvalg består fra etableringen af de 7 HK-afdelinger den 1. juni 2008 af

forbundsformanden, forbundets næstformænd, formændene for forbundets sektorer og fællesformanden

fra hver HK-afdeling.”

Jeg skal sådan set indstille, at den enighed vi havde i hovedbestyrelsen i sin tid, fastholder vi på

nuværende tidspunkt, og så sammensætter vi det nye forretningsudvalg på den måde, som vi har

haft aftalt.

Delegeretnr. 105 Eva Arnhild, HK/Service København

- Nu har jeg haft fornøjelsen at være medlem af i Cappuccinoklubben i snart et år. Den lukkede vi

jo i går. Det var været en utrolig positiv oplevelse, for det har været et fællesskab, der stille og

roligt udviklede sig i afdelingsregi.

Vi har været enige og vi har været uenige. Men jeg går da ud fra, at kollegerne i Cappuccinoklubben

kan bekræfte, at både kollegerne i HK/København og HK/Nordsjælland har bidraget i processen.

Jeg vil bekræfte, at det første forslag om afdelingsrepræsentation i forbundets forretningsudvalg

handlede om 7 personer. Men Kim, du kan jo også bekræfte, at når man laver politiske aftaler,

hænder det af og til, at man åbner og lukker pakkerne.

I dag skal vi tage stilling til, hvorvidt det er rimeligt, at hovedstaden har krav på et ekstra medlem.

Vi repræsenterer i den nye afdeling ca. en tredjedel af medlemmerne. Mit spørgsmål til jer vil være:

Tror I virkelig, at vi vil misbruge et ekstra mandat?

Det svar får jeg senere, og så må jeg jo tage det til efterretning.

Men jeg vil godt fastholde, at jeg mener, at vi i processen har vist, at vi kan og vil samarbejde til

gavn for hele HK-familien. Så derfor er det nu jeres tur til at vise jeres gode vilje overfor os. Derfor

vil jeg anbefale, at I støtter forslaget om en ekstra repræsentation til hovedstaden.

Delegeretnr. 413 Ole Carlsen, HK/Vendsyssel Privat

- Jeg kan også bekræfte, at jeg har været med i Cappuccinoklubben, og at vi har haft mange gode

sager til debat. Nogle er det gået godt for, og i går var der en, det gik knapt så godt for. Nå, men

lad det ligge.

Nu kan det undre forsamlingen her, at en fællesformand for HK/Vendsyssel anbefaler, at man udvider

HK/Københavns repræsentation med et ekstra forretningsudvalgsmedlem. Jeg synes, det er

fair. Det er fairplay, at man gør det overfor en afdeling, der faktisk udgør en tredjedel af medlemmerne

i hele denne organisation. De er faktisk fire gange så store som den mindste af de andre,

som har en repræsentant.

Protokol

Side 123


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg synes, at hvis man ser på repræsentationer i andre demokratiske sammenhænge, kan vi se, at

man har tilgodeset København ekstra i hovedbestyrelsen. Det har man også i sektorerne.

Jeg tror, at vi alle sammen skal være med til at vise tillid og skabe balance, så kan vi nå et stykke

videre. Jeg vil også bekræfte det, som Kim sagde. Det vedgår vi, at der stod 7 i det oprindelige.

Men der stod også andre ting, som vi fik ændret lidt, da vi pakkede pakken ud.

Delegeretnr. 186 Martin Rasmussen, HK/Midt Privat

- Jeg har – var jeg ved at sige – drukket cappuccino med Eva i et års tid. Det har jeg ikke, fordi jeg

drikker kaffe, men jeg må sige, at Eva er en dejlig hyggelig kvinde at være sammen med, og jeg

tror ikke, at Eva vil misbruge et ekstra mandat i forretningsudvalget. Derfor lod jeg mig også overbevise

på et tidspunkt om, at det var fornuftigt, at København skulle have et ekstra mandat. Netop

fordi København havde en anden størrelse.

Det havde vi en afstemning om i hovedbestyrelsen og et flertal, hvor jeg var blandt, indstillede

dette forslag som hovedbestyrelsens forslag. Indtil jeg fik stukket et stykke papir i hånden – vores

politiker aftale, hvor det faktisk helt klart fremgår, hvordan forretningsudvalget skal se ud.

Der har jeg så trukket følehornene til mig igen, fordi jeg har det sådan, at selvom jeg synes, at det

vil være fornuftigt, at København får den ekstra plads, så er en aftale en aftale. Så derfor vil jeg

godt opfordre til, at I stemmer for Kims ændringsforslag.

Delegeretnr. 357 Diana Sejr Kromann, HK/Sydvestjylland Stat

- Det her er min første kongres, og jeg havde besluttet, at jeg ville op og sige noget, bare for at se

om jeg turde. Og det turde jeg godt!

Jeg blev egentlig lidt fortørnet over det, Eva sagde, at Cappuccinoklubben har siddet i et år. Så vidt

jeg ved, så sad jeg til HB-formøde i december måned. Og lige pludselig – dagen efter – var Capuccinoklubben

opstået. Hvis der er gået et år fra december til nu, så går tiden eddermame hurtigt i

København, undskyld sproget.

Jeg har det lidt sådan, at vi sidder her og skal afgøre HK’s fremtid og vi tror på demokratiet, det er

derfor, vi er medlemmer af HK. Demokratiet er noget med at have respekt for hinandens holdninger

og meninger. Jeg synes ikke, at Cappuccinoklubben har udvist respekt for alle os andre og

vores holdninger. Vi, der troede på, at den pakke, vi så i starten, var noget, vi arbejdede ud fra.

Men så i nattens mulm og mørke ændrede dagsordenen sig.

Nu skal vi have respekten, tilliden og accepten tilbage i højsædet, og jeg synes, at vi skal tænke på

medlemmerne.

Delegeretnr. 378 Jette Holm Algreen, HK/Sydøstjylland Privat

- Diana, jeg er glad for, at vi blev forlovet i går – det skal nok blive et godt ægteskab. Det var lige

nøjagtig det samme, der sagde mig, nej nu… Nu kan jeg ikke få kalenderen til at passe mere.

Cappuccinoklubben har kørt i et år, og jeg hørte også først om alt det der for fem måneder siden.

Så vil jeg godt sige til København: Jeg synes, det er fint at stille sig her op og sige: En tredjedel er

lig med større repræsentation. Men jeg kan fortælle jer, at i hvert fald ude i vores afdeling har Privat

halvdelen af medlemmerne. Men det er altså ikke noget, der giver en større repræsentation. Vi

må bare argumentere det bedre.

Til sidst vil jeg godt sige, at jeg synes, vi skal stemme for det forslag, der er stillet af Per Bergenhagen,

for hvordan kan man stille forslag til, at vi skal vælge noget for noget kommende? Lad os

da vente til det er kommet. Tak.

Protokol

Side 124


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Dirigent Finn Rønhøj foreslog at stoppe indtegningen af talere under det følgende indlæg. Det blev

godkendt.

Delegeretnr. 122 Poul Vinholt, HK/Industri København

- I morges, da jeg vågnede, lå der en sms til mig fra formanden for LO-Storkøbenhavn, som skrev:

Hvordan går kongressen? Så ringede jeg til ham og sagde, ja, i går var fandeme ikke min dag på

kontoret. Og vi snakkede lidt frem og tilbage, om det man oplever. Han har været medlem af socialdemokratiets

hovedbestyrelse, han har været medlem af NNF’s hovedbestyrelse. Det er jo en

selvstændig forhindring at repræsentere København!

Fordi, der træder andre mekanismer i værk, når man taler om store enheder. Men bemærk nu, når

man eksempelvis sammensætter Folketinget, tager man udgangspunkt i en fordeling, hvor folket

er. Men alligevel har man fordelt det sådan, at Københavnsområdet og Sjælland faktisk er underrepræsenteret

i forhold til Jylland. Fordi der er mange forskellige ting, der gør sig gældende.

Men se nu her, en tredjedel af HK’s medlemmer er medlem af den kommende HK/Hovedstaden. I

kan altså ikke sætte lighedstegn mellem HK/Midt og HK/Hovedstaden. Det er ikke bare almindelig

lighed. Indflydelse har også noget at gøre med, hvor mange medlemmer man rent faktisk repræsenterer.

Det synes jeg, at I skal medgive HK/Hovedstaden.

Og jeg vil godt sige: Jeg bryder ingen aftale, for jeg har hverken været med i hovedbestyrelsen

eller Cappuccinoklubben eller noget som helst. Jeg forsøger bare at beskrive et ret- og rimelighedsprincip.

Derfor synes jeg, at man skal stemme for hovedbestyrelsens forslag.

Delegeretnr. 367 Lene Roed, HK/Sydøstjylland Kommunal

- Nu er det også min første kongres i HK/Danmark, og man bliver jo klogere under en kongres.

Der er dog en ting, der undrer mig, når vi snakker hovedbestyrelsen i HK/Danmark. Og det er,

hvem er det hovedbestyrelsens varetager interesser for? I min verden – hvis man er en bestyrelse i

en forening – skal man varetage samtlige medlemmers interesser. Derfor bliver jeg nødt til at

spørge: Når hovedbestyrelsen er samlet, sidder de så kun og varetager de medlemmers interesser,

som de er valgt på i hovedbestyrelsen? Eller tænker de nyt HK i fremtiden?

Dirigent Finn Rønhøj gav næstformanden ordet til replik til debatten om § 24 stk. 1.

Mette Kindberg sagde:

- Til denne § 24 stk. 1 er der indkommet forskellige ændringsforslag. Der er indkommet et ændringsforslag

fra delegeretnr. 370 Per Bergenhagens ændringsforslag. Det siger, at her skal fællesformanden

indtræde successivt i forhold til, hvornår de bliver valgt. Ja, men det her strider jo direkte

imod det, vi vedtog i går, netop fordi vi vedtog, at afdelingerne har fælles start dato. Så de

nye afdelings fællesformænd bliver valgt til den 1. juni næste år. Så dette forslag kan ikke lade sig

gøre, for de kan ikke indtræde successivt.

Det, der er foreslået, er – og nu foregriber jeg begivenhederne på kongressen – at vi får et overgangsforretningsudvalg.

Det finder hovedbestyrelsen nødvendigt netop for at sikre, at overgangen

mellem det gamle og det nye foregår på så god en måde som muligt. Det, der så skal ske senere

kongressen, er, at I skal ud i det, der måtte være de nye afdelinger og vælge dette overgangsforretningsudvalg.

Det sker senere i dag, og I har indflydelsen på, hvilken fællesformand, der skal

være i de nye afdelinger, og dermed skal sidde i dette overgangsforretningsudvalg.

Derfor indstiller hovedbestyrelsen Per Bergenhagens forslag til forkastelse.

Protokol

Side 125


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Så er der kommet et ændringsforslag fra delegeretnr. 4 Kim Simonsen om, at den ekstra repræsentation

i forretningsudvalget af HK/Hovedstaden skal udgå, og at det bliver fællesformændene for

de nye afdelinger, der skal sidde i forretningsudvalget fremover.

Flertallet i hovedbestyrelsen indstiller dette til forkastelse, idet man synes, at det medlemstal

HK/Hovedstaden får, at det berettiger til et ekstra forretningsudvalgsmedlem.

Hovedbestyrelsen indstiller derfor den foreslåede § 24 stk. 1 til vedtagelse.

Herefter blev der stemt om forslagene:

Ændringsforslaget fra HK-Ungdom var trukket.

Ændringsforslaget fra Kim Simonsen blev godkendt – og konsekvensrettes i yderligere forslag.

Hovedbestyrelsens forslag med den vedtagne ændring blev vedtaget.

Ændringsforslaget fra Per Bergenhagen skulle ikke afstemmes her.

Forslag 3. Overgangsforretningsudvalg

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

”Det nuværende forretningsudvalg, en fællesformand fra hver af de 7 kommende regionsafdelinger

samt yderligere en repræsentant fra Hovedstaden udgør et overgangsforretningsudvalg

indtil etableringen af de 7 HK-afdelinger den 1. juni 2008. Overgangsforretningsudvalget etableres

pr. 1. august 2007.

De eksisterende afdelinger i hver af de kommende 7 regionsafdelinger udpeger/vælger, hvilken

fællesformand der skal indgå i forbundets overgangsforretningsudvalg.

Hovedbestyrelsen udarbejder retningslinjer for disse valg/udpegninger i afdelingerne.”

Afstemning om forslaget til § 24 stk. 1a:

HK-Ungdoms forslag var trukket.

Ændringsforslaget fra Per Bergenhagen skulle afstemmes her, dog mente dirigent Finn Rønhøj

ikke, at forslaget havde realitetsindhold, fordi indtrædelse i forretningsudvalget ikke sker successivt.

Det var tidligere besluttet, at de nye afdelinger træder i kraft på en bestemt fælles dato. - De,

der vil støtte dette ændringsforslag, kan gøre det ved at stemme imod hovedbestyrelsens forslag.

Forslaget fra hovedbestyrelsen blev vedtaget med konsekvensrettelsen fra beslutningen ved

foregående punkt om, at HK/Hovedstaden ikke får et ekstra medlem i overgangsforretningsudvalget.

Forslag 4. Daglig ledelse

Hovedbestyrelsen foreslog:

”Ved etableringen af det nye forretningsudvalg den 1. august 2007 omdannes det nuværende forretningsudvalg

bestående af forbundsformand, næstformænd og sektorformændene til Daglig

Politisk Ledelse.

Der udarbejdes en forretningsorden for Daglig Politisk Ledelse, der efterfølgende forelægges forretningsudvalg

og hovedbestyrelse.”

Forslaget blev vedtaget.

Protokol

Side 126


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Som konsekvens heraf ny § 24a, stk. 2, hvor § 24, stk. 2 tilrettes i forhold til Daglig Ledelse.

(”Daglig Ledelse afgør alle løbende sager, der nødvendigvis skal afgøres mellem forretningsudvalgsmøderne.

I spørgsmål, hvor kompetencen er tillagt forretningsudvalget og ikke delegeret til

Daglig Ledelse, medtages sagen på førstkommende forretningsudvalgsmøde til endelig godkendelse.”)

Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 8c Ændret sammensætning af hovedbestyrelsen

Forslag 5. Ny hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen foreslog:

”Forbundets hovedbestyrelse består fra etableringen af de 7 HK-afdelinger den 1. juni 2008 af

forretningsudvalget, de lokale afdelingssektorformænd samt yderligere 4 repræsentanter fra Hovedstaden.

Hovedbestyrelsen er mellem kongresserne forbundets øverste myndighed og tager under ansvar

over for kongressen beslutninger i alle spørgsmål.

Hovedbestyrelsen afholder 4 årlige møder. Hovedbestyrelsen kan afholde ekstraordinære møder.”

Lovforslag til dagsordenens pkt. 8c – Ændret sammensætning af hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 20, ny stk. 14:

”Fra 1. juni 2008 består hovedbestyrelsen foruden de i § 24, stk. 1 nævnte (FU) af de til enhver tid

valgte afdelingssektorformænd (pt. 4 pr. afdeling) jf. afdelingslovenes § 17a, stk. 2. Herudover

har HK/Hovedstaden yderligere 4 hovedbestyrelsesmedlemmer ”

Som konsekvens ændres nuværende § 20, stk. 14 til § 20, stk. 14a, der bortfalder 31. maj 2008.

HK-Ungdoms styregruppe foreslog:

Forbundslovenes § 20, ny stk. 14 – tilføjelse til hovedbestyrelsens forslag:

”Desuden er talspersonen for HK-Ungdoms styregruppe medlem af hovedbestyrelsen”.

Forslag 9

Hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 20, ny stk. 15:

”Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem valgt efter stk.14 er forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde,

kan denne suppleres af sin suppleant med stemmeret. Suppleanten er udpeget

og valgt i den bestyrelse, hvorfra hovedbestyrelsesmedlemmet kommer. Forretningsudvalget kan

lade sig supplere til hovedbestyrelsen efter reglerne i § 24, stk. 1”.

Som konsekvens ændres nuværende § 20, stk. 15 til § 20, stk. 15a, der bortfalder 31. maj 2008.

Konsekvensrettelse: Stk. 16, 17 og 18 ændres til 16a, 17a og 18a og bortfalder 31. maj 2008.

Mette Kindberg sagde:

- Hovedbestyrelsen indstiller, at med henblik på at sikre ejerskab til udmøntning af målprogram og

handleplaner, er det yderst vigtigt at inddrage alle led i HK i de besluttende fora, ikke mindst i

relation til vores øverste besluttende organ mellem kongresserne, nemlig hovedbestyrelsen.

Protokol

Side 127


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det foreslås derfor, at hovedbestyrelsen fra det tidspunkt, hvor de nye afdelinger etableres, består

af det nye forretningsudvalg, de til enhver tid valgte afdelingssektorformænd (pt. 4 fra hver afdeling)

samt yderligere 4 repræsentanter fra HK/Hovedstaden.

I suppleantbestemmelsen slås det fast, at suppleanten er udpeget og valgt i den bestyrelse, hvorfra

hovedbestyrelsesmedlemmet kommer.

Hovedbestyrelsen afholder 4 møder årligt med fokus på beslutning om årlige handlingsplaner,

budgetter og opfølgning på fastlagte nøgletal for organisationen.

Hovedbestyrelsen vil også gerne skabe nyt HK med plads til de unge og give dem mulighed for

ansvar og medindflydelse. Så i forhold til Camillas og HK-Ungdoms ændringsforslag, så har hovedbestyrelsen

indstillet HK-Ungdoms forslag om en plads i hovedbestyrelsen til vedtagelse.

Delegeretnr. 189 Stine Dahl Petersen, HK/Midt Privat og HK-Ungdom

- Jeg taler på vegne af HK-Ungdom. Vi har endnu en gang stillet forslag om, at HK-Ungdoms styregruppe

skal have en plads i hovedbestyrelsen på lige vilkår med de andre medlemmer. Det har vi

gjort på de seneste ti kongresser, og nu er det tid til at få det stemt igennem.

Vi mener, at der i det nye HK skal være plads til os unge i hovedbestyrelsen. Vi ved alle, at HK står

overfor en stor opgave i fremtiden. Vi ønsker at være med til at præge vores egen – og ikke mindst

vores medlemmers fremtid.

Vi i HK-Ungdom repræsenterer i dag 28,9 procent af HK’s medlemmer. Derfor mener vi, at det

burde være en helt naturlig ting, at vi sidder med i hovedbestyrelsen med stemmeret. Denne kongres

er vigtig for hele HK, og med de store ændringer, der skal ske, mener vi, at det er et rigtigt

tidspunkt at få HK-Ungdom med i hovedbestyrelsen.

Vi finder det helt naturligt at få indflydelse og tage ansvar, hvilket vi også gerne vil med vores forhåbentlig

kommende plads i hovedbestyrelsen. Vi ønsker at medvirke i debatterne, tage beslutninger

og få det bedste ud til vores medlemmer.

Tidligere har argumentet for, at vi ikke skulle have vores plads været, at så ville andre klubber,

brancheforeninger og seniorer også have en plads. Selvfølgelig er alle vigtige for vores organisation,

men vi mener – uden at ville fornærme nogen – at vi er kompetente til en plads i hovedbestyrelsen.

Vi er de unge, det er vores fremtid, vi snakker om. Det er trods alt os, der repræsenterer målgruppen

og som skal være HK’s fødekæde.

Ligeledes har man været bange for, at HK-Ungdom skulle være den udslagsgivende stemme i hovedbestyrelsen.

Det mener vi dog ikke burde være en hindring for vores plads. Vi mener, at vi på

det sidste har vist os opgaven værdig. Vi arbejder alle for samme sag, og vi unge ser også gerne,

at der er et super HK om ti år.

Så derfor: Spring ud i det, stem ja til HK-Ungdoms forslag, så vi kan få en plads i hovedbestyrelsen

med stemmeret.

Delegeretnr. 207 Elsebeth Benzon Holm, HK/Midtvest Kommunal

- De unge er fremtiden i HK. De skal være med til at skabe det HK, der fortsat skal kunne tiltrække

nye medlemmer. Det er de unge medlemmer, der skaber grobund for en fortsat udvikling af HK.

De bør derfor være med til at sætte deres præg på beslutningerne.

Protokol

Side 128


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

De unge tager ansvar, hvis vi giver dem det, og hvis vi giver dem indflydelse. På den måde får vi en

masse værdifuld viden til at tiltrække og fastholde unge, der jo er første led i vores fødekæde.

Tiden er inde til at vise de unge, at der er plads til dem i HK. Der skal være plads til indflydelse og

til udfoldelse. Hvis vi i denne proces ikke er klar til at lade de unge få indflydelse nu, hvornår vil vi

så være det?

HK-Ungdom har siden sidste kongres i 2005 vist sig modne til at varetage en plads i hovedbestyrelsen.

Stemmeret til HK/Ungdom behøver ikke betyde, at der nødvendigvis skal åbnes op for andre

grupper og foreninger i HK-systemet. At HK-Ungdom får stemmeret er en anerkendelse af, at vi

har fokus på fremtidens medlemmer og anerkender vigtigheden af denne gruppe medlemmer.

I HK/MidtVest arbejder vi fokuseret med ungdomsarbejdet, og vi ser meget positivt på den udvikling,

der er i gang med oprettelsen af et nyt fællessekretariat for HK-Ungdom. Det er også en del af

den nye strategi.

Vi ser mange fordele ved at samle ungdomsarbejdet. Vi kan skabe en mere synlig profil, så vi får

en mere målrettet indsats, fordi vi samler erfaringerne et sted. Og vi laver en koordineret indsats,

så vi undgår dobbeltarbejde og signalforvirring. Det betyder bedre samarbejde mellem afdelingerne

på ungdomsområdet.

Vi har gode oplevelser med at give de unge ansvar og indflydelse, for de vil gerne inddrages, og

de giver os masser af god sparring. De er også gode ambassadører for afdelingen.

Så lad os få nyt HK på dette område ved at bakke op om de unge og skabe et HK, der fortsat er

attraktivt og kan tiltrække nye, unge medlemmer. Tak for ordet.

Delegeretnr. 176 Bernt Andersen, HK/Midt Kommunal

- Der var en kollega, der var heroppe og sige, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem

HK/København og HK/Midt. Det vil jeg gerne gøre til skamme her. Fordi, kære kongresdelegerede,

vi i dag kan skrive historie ved at give de unge en platform i det nye HK.

Jeg mener, at de unge på denne kongres har vist, at de kan og de vil. De har været utrolig aktive.

De har også med deres indsats omkring salg af armbånd vist, at de gennem et socialt engagement

kan få andre unge, som måske ikke er medlemmer af fagbevægelsen endnu, i tale. Det kaldes opsøgende

arbejde, og det er jo det, vi vil.

Jeg vil også gerne rose dem for at vise politisk tæft. De har kunnet stikke fingeren i jorden og finde

ud af, at den med en plads i forretningsudvalget måske er lige tidligt nok endnu.

Men vigtigst af alt mener jeg, at de unge er vores afløsere. Og så er der straks nogle, der vil sige:

Hvad nu med seniorerne? Ja, men det er jo os!

Kære kongres. Vis dem nu den tillid og giv dem den plads, de har gjort sig fortjent til og kæmpet

så hårdt for. Tak.

Delegeretnr. 3 Karin Bancsi, næstformand i HK/Danmark

- Nogle gange er det godt med gentagelser. Der er alt for mange pixels i opløsningen på disse

storskærme til, at jeg kan narre jer til at tro, at jeg er berettiget, ordinært medlem af HK-Ungdom.

Men jeg har fået lov til at bære HK Ungdoms ”uniform”, for at vise, at jeg bakker op om at give HK-

Ungdom en ordinær plads i vores midte.

Protokol

Side 129


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

I kan sige, hvad I vil. Det kan godt være, at I ikke er enige i alt, hvad ungdommen har sagt i dag og

i går, men de har dæleme gjort det godt.

Hvis Per Bergenhagen kan få jer til at synge – som kan være angstprovokerende for nogen – kan

jeg så ikke på forhånd få jer til at give ungdommen en kæmpe hånd.

(Kongressen klappede.)

Det var nemt nok, men jeg vil også gerne have jer til at give dem en hånd i overført betydning. Lad

ikke jeres klapsalver bare være en almindelig gestus.

Jeg kender også godt argumenterne, som Stine – og den tidligere taler – fremførte for at stemme

imod dette forslag: Seniorer, landsforeninger og andre, som også gerne vil have en plads i hovedbestyrelsen.

Og at ungdommen må lade sig vælge lige som alle andre. Argumenter nogenlunde i

den stil. Men jeg synes, at der er en forskel.

Vi har altid ungdommen med i vores festtaler, de skal tage over om ikke så længe, de er fremtiden

i HK.

Nu har vi en mulighed for at vise dem, at vi mener dem. Giv ungdommen et rigtigt godt argument

i deres diskussioner med de andre unge mennesker, altså dem, der endnu ikke har valgt at være

medlem af HK. Nemlig at få lov til at sige: ”I HK sidder vi med ved bordet, når beslutningerne skal

træffes. De lytter til os, og vi bidrager på lige fod med alle de andre”.

Giv HK-Ungdom et lille bitte forspring og lad dem stå på skuldrene af os andre. Lad os byde dem

velkommen i vores midte og tro på dem, vise dem tillid og give dem ansvar. Jeg er sikker på, at de

vil vise jer, at det er en rigtig god investering.

Ændringsforslaget fra HK-Ungdom blev vedtaget og fik klapsalver.

Hovedbestyrelsens forslag med HK-Ungdoms ændring blev vedtaget.

Forslag 9 blev vedtaget.

Protokol

Side 130

Kl. 11.40

Dirigent Lizette Risgaard overtog ledelsen af mødet, og oplyste, at kongressen nu skulle vælge

repræsentanter fra de nye afdelinger til overgangsforretningsudvalget. Stemmesedler 13, 14 og 15

skulle benyttes af alle delegerede. Valghandlingen skulle foregå op til frokost.

Dirigenten sagde videre, at formanden for stemmeudvalget Peter Waldorff kunne kontaktes på

scenen under hele valghandlingen ved tvivlsspørgsmål.

Der skulle vælges i hvert af de 7 kommende afdelingsområder for de kommende 7 nye afdelinger.

De delegerede blev fordelt og henvist til respektive valglokaler.

Kl. 11.45

Mødet blev genoptaget kl. 12.45

Dirigent Finn Rønhøj gav ordet til Peter Waldorff, formand for stemmeudvalget, som bekendtgjorde

resultatet af valgene til overgangsforretningsudvalget:


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

HK/Nordjylland Ole Carlsen valgt med Ivan Ziegler som suppleant

HK/MidtVest Bill Pharsen valgt med Elsebeth Holm som suppleant

HK/Østjylland Viggo Thinggård valgt med Lars Top som suppleant

HK/Sydjylland Karin Østergaard-Jensen valgt med Svend Aa. Hansen som suppleant

HK/Midt Martin Rasmussen valgt med Marianne Ellehauge som suppleant

HK/Sjælland Flemming Bøtter valgt med Birgit Rasmussen som suppleant

HK/Hovedstaden Eva Arnhild valgt med Niels-Jørgen Holm som suppleant

Dirigent Finn Rønhøj ledte de fortsatte forhandlinger.

Pkt. 8e – Demokratistrukturen i forhold til hyppighed, deltagerantal m.v.

Forslag 11. Forbundets kongres

Hovedbestyrelsen foreslog:

”Antallet af delegerede falder umiddelbart naturligt som følge af færre afdelinger (hver med ret til

5 delegerede). Det er et fald fra 85 til 35 delegerede, der berører alle, når afdelingstallet falder fra

17 til 7.

Der skal derudover reduceres med gennemsnitligt 20 % i de øvrige repræsentationer på kongressen.

Dette vil betyde en reduktion i delegeretantallet på de i forbundslovenes § 16 stk. 1.b., 1.d. og 1.f.

delegerede, dvs. forbundssektorbestyrelsernes forlods tildelte maks. 80 mandater, HK-Ungdoms 5

mandater og de geografiske afdelingers 255 mandater. Disse mandater reduceres til hhv. 64, 4 og

204 mandater.

Det indstilles, at hovedbestyrelsens medlemmer og formændene eller stedfortræderne for de af

hovedbestyrelsen/forbundssektorbestyrelserne anerkendte landsdækkende klubber og foreninger/branchesektioner

eller andre foreningsdannelser med tilsvarende retningslinjer, med mere

end 2.000 medlemmer, stadig er fødte medlemmer af kongressen.

Derudover indstilles det, at antallet af observatører på kongressen reduceres væsentligt (forbundslovenes

§ 16 stk. 3). Arbejdsgruppen foreslår, at ordet ”sekretærer” (medlemmer af Tillidsmandsklubben

i forbundet) udgår af § 16 stk. 3.

Hovedbestyrelsen vedtager regler for denne gruppes deltagelse. Personaleklubbernes formænd

deltager stadig som observatører på kongressen. Der er ikke taget stilling til spørgsmålet om tilhørere.”

Lovforslag til dagsordenens pkt. 8e om demokratistrukturen i forhold til deltagerantal m.v.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 16 stk. 1 ændres til:

”a. Hovedbestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer af kongressen.

b. Forbundssektorbestyrelserne tildeles forlods 64 mandater tilsammen. Mandaterne fordeles

forholdsmæssigt efter medlemstallet pr. senest forudgående 31. december, dog undtaget GHmedlemmer

(skoleelever og studerende). Alle sektorer skal dog tildeles mindst 12 mandater.

c. Formændene eller stedfortrædere for de af hovedbestyrelsen/forbundssektorerne anerkendte

landsdækkende klubber og foreninger/branchesektioner eller andre foreningsdannelser med

tilsvarende retningslinjer, med mere end 2.000 medlemmer, er ligeledes fødte medlemmer af

kongressen.

Protokol

Side 131


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

d. HK-Ungdoms Landsudvalg udpeger 4 mandater.

e. Udgår (de 7x5 mandater tillægges litra f.)

f. Herefter fordeles minimum 239 mandater til valg i afdelingerne. Mandattallet fastsættes således,

at det altid er større end det samlede antal mandater under litra a-d.

g. Udgår

h. Det herefter fremkomne mandattal fordeles mellem de geografiske HK-afdelinger på grundlag

af et fordelingstal, som fremkommer ved at dividere den enkelte geografiske HK-afdelings medlemstal

med forbundets medlemstal, således som disse er opgjort ved den umiddelbart forudgående

afslutning af forbundets regnskabsår, dog undtaget gruppe GH-medlemmer (skoleelever

og studerende).

Ændringer: Gruppe O-medlemmer ændres til gruppe GH og sidste punktum fjernes.

Hvis der inden for en kongresperiode sker sammenlægning/fusion af HK-sektorer, kan hovedbestyrelsen

godkende en afvigelse af de 12 kongresdelegerede fra den enkelte sektor, jf. § 16,

stk. 1, litra b.”

HK/Midt foreslog:

Forbundslovenes § 16 stk. 1e ændres til:

”De af kongressen valgte kritiske revisorer er fødte medlemmer af kongressen.”

Dirigent Finn Rønhøj oplyste, at der var varslet et ændringsforslag fra delegeretnr 149, Kirsten

Sloth, HK/Stat København til § 16 stk. 1. Samt et ændringsforslag fra delegeretnr. 123 Jakob Nerup.

Dirigenten bad disse to forslagsstillere selv at læse og motivere deres ændringsforslag.

Mette Kindberg sagde:

- Hovedbestyrelsens indstiller på baggrund af en indstilling fra strukturarbejdsgruppen, at antallet

af delegerede på forbundets kongres reduceres med gennemsnitligt 20 procent, udover den reduktion,

som det færre antal afdelinger naturligt medfølger.

Dette betyder en reduktion i antal delegerede fra både afdelinger, sektorer og HK-Ungdom, hvorimod

antallet af delegerede fra de landsdækkende sammenslutninger fastholdes.

Derudover indstilles det, at antallet af observatører på kongressen også reduceres væsentligt, herunder

at medlemmerne af Tillidsmandsklubben i forbundet fremover deltager efter regler udarbejdet

af hovedbestyrelsen, i stedet for den direkte observatørrepræsentation, der er tilfældet i dag.

Efter kongressen tages der kontakt til klubben for at drøfte, hvad en fornuftig og relevant repræsentation

kunne være.

Forslaget er et udtryk for den ønskede trimning af organisationens kompetente organer, der bl.a.

bunder i politik-gruppens aftale fra januar måned i år.

I kongresmappen under faneblad 11 er der i bilagene vedlagt eksempler på, hvordan den foreslåede

fordeling af deltagere på kongressen fremover bliver.

Delegeretnr. 149 Kirsten Sloth, HK/Stat København

- Det her papir, som I måske så, da I kom i går morges, er udarbejdet af en lille gruppe. Den lille

gruppe er også mig. Jeg vil invitere de menige medlemmer ind i denne sal. Der er nye kongresdelegerede

til stede i dag. Der er Herdis, der er Diana Sejr, der er Lene Roed. Prøv at vinke alle nye

kongresdelegere.

Protokol

Side 132


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Der var nogen, nej hvor skønt. Så vil jeg noget mere. Jeg vil have fællesskabsvinklen ind i denne

her sal. Prøv at tage papiret. Vi vil vitalisere demokratiet – det virker.

Jeg vil forklare idéen, og jeg vil fortælle dig, hvad du får ud af at sige ja til dette supplement til

demokrati. Det nye i hele forslaget er en fællesskabsvinkel. Vi har et begreb, som vi introducerer

her, som vi kalder fælles fora.

Medlemmet ude i afdelingen, og medlemmet det er også dig, det er også mig, får to muligheder

for at diskutere al materialet forud for kongressen. Idéen er, at der bliver lavet et møde ud over

afdelingsgeneralforsamlingsmøderne. Os, der er valgt på afdelingsgeneralforsamlingerne er supper

gode til det, vi gør.

Og så kunne der være nogen, som med en fællesskabsvinkel kunne gå ind og lægge det hele

sammen, trække lidt fra, måske komme med nogle nye idéer og nogle nye indspark.

Vi vil, at sådan et møde ud over generalforsamlingen i afdelingen, vil være et møde, der bliver annonceret

i dagspressen, sådan at et medlem, der ikke lige kom til en afdelingsgeneralforsamling,

kan komme til en forening, et årsmøde, som vi kalder fælles fora.

De skal have en ekstra måned til at indsende forslag til kongressen. Den ekstra måned skal og

gå med at få valgt mandater. Jeg vil invitere medlemmerne ind. Jeg vil ikke invitere dem alle sammen

ind, men blot være så venlig at invitere 21 ind. Det er ikke mange, det er tre i hver afdeling,

7, 14, 21, som kan komme med en fælles tilgang til det, vi går og laver.

Vores forslag bygger på, at vi siger ja til hovedbestyrelsespakken. Vi formulerer eksperimentet

fælles fora, som vil være i tilvækst, og vi siger nej til, at afdelingerne kan undgå direkte demokrati.

Og så vil vi gerne sikre det enkelte medlems basale demokratiske rettigheder på sektorniveau.

Vi beder om velvillig behandling. Og lige nu: Prøv at kigge op, prøv at kigge ned. Hvor ser I godt

ud, når I siger ja!

Forslaget blev ikke læst op. Det lød:

§ 16, stk. 1, litra f tilføjelse efter første punktum, der indsættes følgende:

”(Minimum) 21 kongres delegerede mandater skal fordeles ligeligt på antallet af afdelinger. (3 til

hver afdeling, hvis der bliver 7 afdelinger, og minimum 2 til hver afdeling, hvis der forbliver 17

afdelinger, dvs. 34 mandater). De delegerede skal vælges på årsmøde for fællesfora i hver afdeling.

Alle medlemmer, uanset branche, sektor eller sektorafdeling, tilhørende den geografiske afdeling

har møde- og valgret til disse fora. Alle fremmødte kan stille deres kandidatur på mødet.

Mødet indkaldes af afdelingen, fællesformanden har ansvaret. Møderne skal annonceres i dagspressen

i afdelingsområdet. Finder deltagerne ikke kandidater på dette møde bortfalder muligheden

for at fordele disse pladser.

Konsekvensrettes i § 16, stk. 2, litra c”.

Delegeretnr. 123 Jakob Nerup, HK/Service København

- Nu har vi vedtaget at lave nyt HK. Vi har vedtaget at lave færre afdelinger. Vi har vedtaget at lave

et større forretningsudvalg. Men hvad så med vores kongres?

Er der en logik i, at når vi har indskrænket antallet af afdelinger, at vi så også kører grønthøsteren

hen over vores kongres? Altså, det kan godt være, at vi er blevet lidt færre medlemmer, fordi nogen

har meldt sig ud. Men det er jo ikke sådan, at vi er gået fra 360.000 medlemmer til pludseligt

at blive 240.000.

Protokol

Side 133


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Så der er ingen logik, der siger, at vi bare skal skære delegeret antallet ned, bare fordi vi får færre

afdelinger. Jeg synes, at vi lige skal tænke os om en gang, og sige, at vi faktisk får brug for flere

delegerede.

Nu hvor der bliver færre lokale led, får vi måske endnu mere brug for, at de lokale tillidsfolk og de

lokale aktive, får muligheder for at mødes på kongressen og stikke kursen ud for forbundet for de

næste fire år.

Derfor mit enkle forslag, at 239 afdelingsdelegerede i § 16 stk. 1f ændres til 344. Det lyder måske

af meget, men det betyder bare, at vi tager de bageste rækker med dernede. At de bliver til delegerede,

men valgt ude i afdelingerne.

Det ville give efter min hovedregning – det kan eksperterne selvfølgelig regne efter – betyde, at

man i MidtVest ville få ti flere delegerede eller på Sjælland 13 mere.

I min tankegang betyder det, at vi vil være i stand til at få flere tillidsfolk og aktive HK’ere til at

tage del i beslutningerne. Det tror jeg, vil tjene os, for derved vil alle de professionelle beslutningstagere

i organisationen få mere med- og modspil på en kongres med flere tillidsvalgte.

Derfor denne enkle ændring. Jeg vil godt sige, at når jeg har foreslået det på afdelingsdelen, er det

ikke for at skabe et eller andet med, at det er afdelingerne mod sektorerne. Det tror jeg, at vi har

haft nok af på denne her kongres. Det handler det her forslag ikke om.

Det her handler om medlemmerne, om at få flere medlemmer til at tage aktivt del i diskussionerne

og i beslutningerne på kongressen. Jeg vil godt sige, at mit forslag sådan set ikke skal se ud som

om, at vi skal fortsætte med at bruge lige så mange penge, som vi gør i dag.

Min tankegang er, at det skal være udgiftsneutralt, forstået på den måde, at det ikke skal koste

mere at blive 105 ekstra. Det må bare betyde, at de andre må spise en flødeskumskage mindre og

på den måde holde kongressens udgifter på det niveau, det ellers var tænkt som. Ikke flere udgifter,

men flere aktive medlemmer på kongressen.

Derfor foreslår jeg, at vi lader tallet stige fra 239 til 344. Og så skal vi selvfølgelig ikke snyde de

unge. Så vi skal i samme ombæring lige hæve HK-Ungdoms tal fra fire til ti, sådan så de i fremtiden

får lidt flere muligheder for at være til stede.

Ændringsforslaget blev ikke læst op.

Dirigent Finn Rønhøj summerede ændringsforslaget fra Jacob Nerup op:

§ 16, stk. 1, litra d:

”Antallet ændres til 10”

§ 16 stk. 1 litra f:

”Antallet ændres til 344”

Dirigent Finn Rønhøj havde endvidere redigeret i forslaget fra Kirsten Sloth og fjernet det, som

vedrører situationen, hvis det oprindelige antal afdelinger var bevaret.

§ 16, stk. 1, litra f tilføjelse efter første punktum indsættes følgende:

”21 kongres delegerede skal fordeles ligeligt på antallet af afdelinger (3 til hver afdeling). De delegerede

skal vælges på årsmøde for fællesfora i hver afdeling. Alle medlemmer, uanset branche,

sektor eller sektorafdeling, tilhørende den geografiske afdeling har møde- og valgret til disse fora.

Alle fremmødte kan stille deres kandidatur på mødet.

Protokol

Side 134


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Mødet indkaldes af afdelingen, fællesformanden har ansvaret. Møderne, skal annonceres i dagspressen

i afdelingsområdet. Finder deltagerne ikke kandidater på dette møde bortfalder muligheden

for at fordele disse pladser.

Konsekvensrettes i § 16, stk. 2, litra c”.

Delegeretnr. 192 Carsten Carstensen, HK/Midt Privat

- Fra HK/Midt har vi sendt et ændringsforslag ind vedrørende de kritiske revisorer. Når vi går lovene

igennem, ser det ud til, at de kritiske revisorer er de eneste kongresvalgte, som ikke automatisk

er med på efterfølgende kongresser som delegerede.

Så ved jeg godt, at man siger: Nå, ja, men de er under alle omstændigheder sikret en observatørplads.

Og hvis ikke de kan blive valgt ude i deres område, er de ikke værd at have med på kongressen.

Det synes jeg, er et dårligt argument. Kongressen er trods alt den øverste myndighed, og det er

den øverste myndighed, der har valgt dem. Så er det også øverste myndighed, der har mulighed

for at afsætte dem igen. Det skal ikke være tilfældige strømninger hjemme i afdelingerne.

Hvis vi fører det ud i livet, som vi er i gang med, at man kan lave delegeret generalforsamlinger,

hvor vi ikke har direkte valg, bliver det meget svært. Ude i områderne har man det problem, om

man skal vælges der, hvor man bor eller der, hvor man arbejder.

Hvis det er der, hvor man bor, kan det være meget svært, hvis ikke det er der, man har sin base

rent fagpolitisk. Derfor synes jeg, at kongressen skal stemme det her forslag igennem.

Det betyder så, at vi udvider kongressen med to personer, som man alligevel skal betale udgifter

til, fordi de har ret til at være her under alle omstændigheder.

Delegeretnr. 149 Kirsten Sloth, HK/Stat København

- I min øre chokoladebolle har jeg hørt, at vi og I ikke er klar til at eksperimentere lige nu. Og det

har jeg jo forståelse for. Den gruppe, som har været i gang med denne idé, har en udtalelse, der

hedder:

”Vi overdrager idéen til hovedbestyrelsen og håber, I tager godt imod den. Vi forventer også at

blive inddraget i det videre arbejde. Vores delegeret numre står i forslaget.

Hvis I ikke ringer til os, så ringer vi til jer.”

Mette Kindberg sagde:

- I forhold til ændringsforslaget, der er kommet fra delegeretnummer. 123 Jakob Nerup, finder

hovedbestyrelsen ikke, at vi undertrykker demokratiet ved at reducere antallet med 20 procent.

Derfor indstiller hovedbestyrelsen Jakobs forslag til forkastelse.

Til ændringsforslaget fra HK/Midt om, at de kritiske revisorer er fødte medlemmer af kongressen,

finder hovedbestyrelsen, at de kritiske revisorer ligesom de fleste andre skal have prøvet deres

mandat lokalt. Også ud fra den diskussion vi har her om, at antallet af de fødte medlemmer bør

holdes nede, indstiller hovedbestyrelsen en forkastelse af forslaget.

Herefter skulle afstemmes.

Protokol

Side 135


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Dirigent Finn Rønhøj konkluderede, at Kirsten Sloths forslag var trukket – også vedrørende de

øvrige paragraffer.

Forslag fra HK/Midt om, at de kritiske revisorer skulle være fødte medlemmer af kongressen.

Forslaget blev forkastet.

Afstemning om hovedbestyrelsens forslag vedrørende § 16 stk. 1 litra b.

Forslaget blev vedtaget.

Afstemning om forslag fra Jakob Nerup vedrørende § 16 stk. 1 litra d om 10 mandater til HK-

Ungdom.

Forslaget blev forkastet.

Hovedbestyrelsens forslag til litra d om 4 mandater til HK-Ungdom.

Forslaget blev vedtaget.

Litra e udgår.

Forslaget blev vedtaget.

Litra f om antallet af mandater fra afdelingerne, jf. forslaget fra Jakob Nerup om 344 delegerede.

Forslaget blev forkastet.

Hovedbestyrelsens forslag til litra f om 239 delegerede.

Forslaget blev vedtaget.

Litra g udgår.

Forslaget blev vedtaget.

Litra h var en konsekvensrettelse.

Forslaget blev samlet vedtaget.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 16, stk. 2 ændres til:

”a. Udgår

b. HK-afdelingens samlede antal mandater fordeles på sektorer i forhold til den enkelte sektors

andel af afdelingens fordelingstal.

c. Valg af delegerede foregår på de indkaldte afdelings-/repræsentantskabssektorgeneral-forsamlinger.

d. På samme måde vælges et passende antal suppleanter, dog mindst to fra hver afdelingssektor.

e. Uændret.

f. Uændret.”

HK/Midt foreslog:

Forbundslovenes § 16, stk. 2f ændres til:

Ordet ”overgangsydelse” udgår.

Dirigent Finn Rønhøj fremhævede om behandlingen af § 16 stk. 2 litra c skulle behandles senere

sammen med et selvstændigt forslag repræsentantskabsgeneralforsamlinger, og at det ikke ville

indgå i debatten her.

Der var ingen debat.

Der blev efterfølgende stemt om litra a, b, d, e. Det blev vedtaget.

Ændringsforslaget fra HK/Midt blev vedtaget.

Protokol

Side 136


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundslovenes § 16, stk. 3 ændres til:

Ordet ”sekretærer” udgår.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 12. Sektorernes kongresser

Hovedbestyrelsen foreslog:

”Antallet af delegerede falder umiddelbart naturligt som følge af færre afdelinger (hver afdelingssektor

har ret til 1 forlods delegeret). Det er et fald fra 17 til 7 delegerede, der berører alle,

når afdelingstallet falder fra 17 til 7.

Derudover reduceres der med 20 % i sektorlovenes § 3 litra i - repræsentation på 255 delegerede.

Der vil derfor fremover være 204 delegerede til fordeling i denne kategori til de geografiske afdelinger.

Forbundssektorbestyrelsens medlemmer, formanden/talspersonen for HK-Ungdom, forbundets

formand og næstformænd og samt bestyrelserne for de af hovedbestyrelsen/forbundssektorbestyrelserne

anerkendte landsdækkende klubber og foreninger/branchesektioner eller andre foreningsdannelser

med tilsvarende retningslinjer med mere end 2.000 medlemmer er delegerede i

henhold til regler vedtaget af sektorkongressen og godkendt af hovedbestyrelsen. De delegerede

kan alene vælges blandt egentlige bestyrelsesmedlemmer.

Der skal dog reduceres lineært med 20 % i alle led.

Forslaget indebærer også, at hovedbestyrelsen ikke råder over 5 mandater, men kun er repræsenteret

ved forbundsformanden og forbundsnæstformændene.

Antallet af observatører på kongressen reduceres væsentligt (sektorlovenes § 5). Hovedbestyrelsen

vedtager regler for disse gruppers deltagelse, efter indstilling fra sektorerne, herunder aftaler

retningslinjer for deltagelse på kongresser med personaleklubber m.v. Der er ikke taget stilling til

spørgsmålet om tilhørere.”

Hovedbestyrelsen foreslog – under tilsagn om samlet lineær reduktion af antal kongresdelegerede

på 20 procent i forhold til forlods og afdelingsvalgte delegerede:

Forbundssektorlovenes § 3 ændres til:

”a. Uændret

b. Udgår

c. Udgår (de 7 mandater tillægges under litra i)

d. Bestyrelserne for anerkendte landsdækkende klubber og foreninger/branchesektioner eller andre

foreningsdannelser med tilsvarende retningslinjer, med mere end 2.000 medlemmer inden

for forbundssektoren er delegerede i henhold til regler vedtaget af sektor-kongressen og godkendt

af hovedbestyrelsen.

De delegerede kan alene vælges blandt egentlige bestyrelsesmedlemmer.

e) Bestyrelserne for anerkendte tværgående landsdækkende klubber og foreninger/branchesektioner

eller andre foreningsdannelser med tilsvarende retningslinjer, med over 2.000 medlemmer

får tildelt mandater i henhold til regler vedtaget af sektorkongressen og godkendt af hovedbestyrelsen.

f. Uændret

g. Forbundsformand samt forbundsnæstformænd er forlods delegerede.

h. Uændret

i. Herefter fordeles mindst 211 mandater…

resten uændret

j. Uændret”

Protokol

Side 137


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Hovedbestyrelsen foreslog:

Forbundssektorlovenes § 5 ændres til:

”a) Uændret

b) Udgår

c) Udgår

d) Udgår

e) Udgår

f) Uændret

g) Udgår

h) Uændret”

Mette Kindberg sagde:

- Hovedbestyrelsen indstiller en samlet lineær reduktion af antal kongresdelegerede på sektorkongresserne

på 20 procent i forhold til de forlods og afdelingsvalgte delegerede.

Forbundssektorbestyrelsens medlemmer, talspersonen for HK-Ungdom, forbundets formand og

næstformænd samt bestyrelserne for de af hovedbestyrelsen/forbundssektorbestyrelserne anerkendte

landsdækkende klubber og foreninger/branchesektioner eller andre foreningsdannelser

med tilsvarende retningslinier med mere end 2.000 medlemmer er delegerede i henhold til regler

vedtaget på sektorkongressen og godkendt af hovedbestyrelsen. De delegerede kan alene vælges

blandt egentlige bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget indebærer også, at hovedbestyrelsen ikke råder over 5 mandater, men kun er repræsenteret

ved forbundsformanden og forbundsnæstformændene.

Antallet af observatører på sektorkongresserne reduceres ligeledes væsentligt. Hovedbestyrelsen

vedtager regler for disse gruppers deltagelse efter indstilling fra sektorerne, herunder aftaler retningslinier

for deltagelse på kongresser med personaleklubber m.v. Der er ikke taget stilling til

spørgsmålet om tilhørere.

I kongresmappen under faneblad 11 er der i bilagene vedlagt eksempler på den foreslåede fordeling

af deltagere på sektorkongresserne.

Forslagene til § 3 og 5 blev afstemt hvert litra for sig, og blev vedtaget.

Mette Kindberg sagde:

- Det er sådan, at der allerede er indvarslet nogle sektorkongresser – to styk. De er jo indvarslet

efter de regler, som har stået i lovene hidtil, men de efterfølgende sektorkongresser bliver indvarslet

efter de regler, der nu er vedtaget.

Forslag 13. Afdelingsgeneralforsamlinger

Hovedbestyrelsen foreslog:

”I de nuværende afdelingsloves § 12, stk. 4 gives afdelingerne mulighed for – efter hovedbestyrelsens

forudgående godkendelse – at iværksætte forsøg med generalforsamlingens gennemførelse,

både hvad angår form, indhold og hyppigheden af afholdelse.

Denne forsøgsordning gøres permanent, således at afdelingerne kan eksperimentere med rammerne

for generalforsamlinger uden hovedbestyrelsens forudgående godkendelse. Dog skal afdelingerne

holde generalforsamling mindst hvert andet år.”

Protokol

Side 138


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Dirigent Finn Rønhøj meddelte, at forslag 13 refererer til afdelingslovenes § 12 stk. 4 og kunne

ikke behandles, da det ikke var omfattet af den motiverede dagsorden.

Forslaget kunne ikke behandles.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 12, stk. 2 ændres til:

”Herudover skal HK-afdelingen afvikle enten afdelings- eller repræsentantskabssektorgeneralforsamlinger

i hver afdelingssektor.”

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 12, stk. 5 ændres til:

HK-afdelingens fællesformand, eller i dennes fravær en anden repræsentant fra HK-afdelingens

ledelse, kan deltage i afdelings-/repræsentantskabssektorgeneralforsamlinger og bestyrelsesmøder,

dog uden stemmeret uden for egen afdelings-/repræsentantskabssektorgeneralforsamling.”

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 14, stk. 2 ændres til:

”a) Den af repræsentantskabsgeneralforsamlingen valgte bestyrelse.

b) Et ens antal repræsentantskabsmedlemmer fra hver afdelingssektorbestyrelse.

c) Et antal repræsentantskabsmedlemmer valgt på afdelings-/repræsentantskabssektorgeneralforsamlingerne.

Antallet fastlægges og fordeles efter afdelingssektorernes størrelse.

d) Desuden et antal repræsentantskabsmedlemmer valgt på lokale valgmøder efter retningslinjer

udarbejdet af afdelingsbestyrelsen, jf. § 17, stk. 1.

e) Endvidere vælges et antal suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.”

Mette Kindberg sagde:

- Hovedbestyrelsen indstiller, at der sker ændringer i § 12 og i § 14, sådan at der lokalt bliver åbnet

op for, at man lokalt kan lave sektorgeneralforsamlinger om til repræsentantskabsmøder.

Vi har allerede overladt det til lokal beslutning, om afdelingernes generalforsamling kan holdes

som repræsentantskabsmøder. På samme måde foreslås det, at afdelingssektorerne skal have mulighed

for at træffe sådanne valg.

Med den store geografiske spredning i de nye afdelinger er det nødvendigt at give mulighed for at

vælge nye måder at afvikle generalforsamlingerne på, for at sikre at det ikke er kørselsafstande,

der er afgørende for, om man vil deltage i det lokale demokrati.

Ændringen i § 12 stk. 5 er blot en konsekvensretning af ændringerne i § 12 stk. 2.

Ændringerne i § 14 stk. 2. åbner op for at vælge repræsentantskabsmedlemmer på lokale valgmøder

efter nogle retningslinier, der er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen.

Den sidste del af ændringerne i § 14 stk. 3 er ligeledes en konsekvens af ændringerne i § 14 stk.

2.

Den anden del af ændringerne skal behandles bagefter.

Hovedbestyrelsen indstiller, at der vedtages en ny § 16 vedrørende afdelingernes muligheder for

at vælge at afvikle afdelingssektorgeneralforsamlinger som en repræsentantskabssektorgeneralforsamling,

sådan som rammerne er i lovene.

Protokol

Side 139


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

En gang imellem er der lidt kommunikationsbrist. Det kan vi også lide lidt af her. Det har været

sådan, at dette har været en indstilling fra hovedbestyrelsen. Man syntes, at det kunne være en

god måde at åbne op for afviklingen.

Men i forhold til det vi har foreslået under almindelige forslag, siger vi, at afdelingsbestyrelsen

fremover kan indkalde til medlemsmøder rundt lokalt, og her kan de vælge sektorbestyrelsesmedlemmer

alt efter de retningslinier, der er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen.

Derfor synes vi at ordet afdelingsrepræsentantskabgeneralforsamlinger er overflødigt. Vi synes, at

det, der ligger i lovene, at der er mulighed for at lave forsøgsordninger, og i forhold til den måde,

vi tidligere har vedtaget at kunne afholde det lokale demokrati på, så er denne paragraf ikke nødvendig

at have, nemlig at åbne muligheden for afdelingsrepræsentantskabsgeneralforsamlinger.

Så hovedbestyrelsen indstiller, at der kommer til at stå det, der altid har stået, at man kan afholde

afdelingsgeneralforsamlinger.

Dirigent Finn Rønhøj konkluderede, at det var ensbetydende med, at Mette Kindberg havde trukket

det princip, der lå i § 12 stk. 2, og som havde afledende virkning i en lang række efterfølgende

paragraffer.

Forslaget var trukket ligesom de afledte forslag vedrørende afdelingsrepræsentantskabssektorgeneralforsamling.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 14, stk. 3 ændres til:

HK-afdelingen afholder som minimum hvert andet år repræsentantskabsgeneralforsamling inden

udgangen af april måned – efter afdelings-/repræsentantskabs-sektorgeneralforsamlingerne.”

Mette Kindberg sagde:

- Det her åbner alene op for muligheden for, at man kan afholde en generalforsamling hvert andet

år. Det hindrer ikke, at man holder generalforsamling hvert år. Men det åbner alene op for muligheden

for, at man kan gøre det hvert andet år. Det indstilles til vedtagelse.

Delegeretnr. 116, Ulla Jeppesen, HK/It, Medie & Kommunikation København

- I går var en af de store diskussioner manglen på demokrati i det nye HK. For mig at se giver dette

– hvis vi bare så meget som åbner op for at indskrænke de få muligheder, der er for at udøve sine

demokratiske rettigheder – endnu større problemer.

Det kan godt være, at der er langt og der er store afstande, men mulighederne skal være der for,

at medlemmerne i hvert fald mindst én gang om året kan møde op og give deres meninger til kende.

Det her er helt i strid med de problemer, der er påpeget omkring demokratiet.

Så jeg anbefaler, at vi stemmer imod forslaget.

Delegeretnr. 156 Peter Raben, HK/Stat København

- Nu kan det være meget godt at eksperimentere med tingene, men jeg synes, at det nogle gange

er lidt farligt, hvis man eksperimenterer med demokratiet på denne måde, at man rent faktisk lukker

op for at indskrænke demokratiet.

Nu hører vi lige før, at idéen med at lave repræsentantskabsgeneralforsamlinger i stedet for at give

muligheden for alle medlemmer til at møde op direkte, heldigvis nogenlunde blev trukket tilbage –

selvom der var en åbning for det.

Protokol

Side 140


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Jeg synes, det er for farligt, at man giver muligheder for, at medlemmernes indflydelse måske lidt

efter lidt bliver indskrænket. Måske kunne begrundelsen være fra nogens side, at man ikke har råd

til at holde generalforsamling hvert år. Men vi er nødt til at have råd til, at alle får mulighed for at

være med til at træffe beslutninger og være med til at sikre, hvem der bliver valgt til bestyrelser og

formandsposter.

Så jeg vil også anbefale, at man stemmer imod, at der gives mulighed for, at man holder generalforsamling

hvert andet år.

Delegeretnr. 150 Kate Kengen, HK/Stat København

- Når vi kigger på vores papirer, står der en begrundelse ved nogle af forslagene. Ved dette forslag

står der ikke nogen begrundelse. Den vil jeg godt efterlyse.

Vi har talt om, at der teknologisk er mange muligheder for at mødes. Det må der jo også være til

en generalforsamling. Og jeg er da helt sikker på, at hvis man fandt ud af at lave noget videokonference,

ville vores statslige medlemmer på Færøerne og i Grønland kunne deltage på lige fod

med os andre.

Delegeretnr. 122 Poul Vinholt, HK/Industri København

- Vi kan godt dyrke det med patriarkerne lidt endnu. Der var en, der sagde til mig: ”Poul, burde du

ikke have sagt Ronkedor i forhold til dig selv?”

Jeg vil sige, jeg spænder sgu vidt politisk. Nu er jeg kommet i båd med Peter Raben og Ulla Jeppesen,

og det sker sgu ikke hver dag.

Jeg vil godt sige, at jeg mener helt afgjort, at der hvert år skal afholdes en afdelingsgeneralforsamling.

Det må medlemmerne kunne kræve. Så jeg går ind for, at de toårige perioder droppes. Stem

nej til forslaget.

Delegeretnr. 151 Ulla Moth-Lund, HK/Stat København

- At holde generalforsamling en gang om året betyder for mine kolleger i Udenrigsministeriet, at

de har en mulighed for at komme hjem til noget.

Jeg har ca. 50 kolleger, der er fordelt i hele verden. For dem er det at komme hjem til HK, til den

generalforsamling, et holdested. Noget, hvor de kan komme hjem og gøre deres politiske indflydelse

gældende.

Hvis man gør det hvert andet år, mister de endnu mere kontakt til HK. Og jeg er ikke sikker på, at

jeg så kan fastholde dem i et medlemskab. Så jeg vil klart anbefale, at man stemmer nej.

Mette Kindberg sagde:

- Udgangspunktet for at holde generalforsamling er hvert år. Men man kan – med denne paragraf –

hvis en generalforsamling vedtager det, holde generalforsamling hvert andet år. Det er ikke et

SKAL, det er et KAN.

Når jeg så bliver spurgt, må jeg sige, at vi har paragraffen om forsøgsordningen, og der har nogle

steder været holdt generalforsamling hvert andet år. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse.

Forslaget om § 14 stk. 3 blev forkastet, og fik den konsekvens, at forslag om ”hvert andet år”

i andet regi blev trukket.

Protokol

Side 141


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 17, stk. 1:

Sidste sætning ændres til: ”31. maj 2008.”

Herefter tilføjes:

”En afdelingsbestyrelse kan vælge at oprette lokaludvalg efter nærmere regler udarbejdet af afdelingsbestyrelsen.”

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 14. Urafstemning ved valg af fællesformand

Et flertal i hovedbestyrelsen foreslog:

”Et flertal på generalforsamlingen kan beslutte at lade valget af formand foregå ved urafstemning

blandt afdelingens medlemmer.”

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 17, stk. 5 ændres til:

”Afdelingsgeneralforsamlingen vælger fællesformanden og fastlønnet næstformand for en periode

på to år. Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt.

Dog kan et flertal på generalforsamlingen beslutte at lade valget af formand foregå ved urafstemning

blandt afdelingens medlemmer, når der er flere kandidater. For at opnå valg kræves

kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.”

HK/It, Medie & Kommunikation i HK København foreslog:

Afdelingslovenes § 17, stk. 5 ændres til:

”Såfremt 25 % af deltagerne på afdelingsgeneralforsamlingen skriftligt begærer det, kan valget af

fællesformand og næstformand ske ved urafstemning blandt alle afdelingens medlemmer. Hovedbestyrelsen

fastsætter de nærmere regler herfor. Bestemmelsen træder i kraft i forbindelse med

etableringen af de syv regionale HK-afdelinger”.

HK/It, Medie & Kommunikation i HK København foreslog:

Afdelingslovenes § 17a, stk. 3 ændres til:

”Såfremt 25 % af deltagerne på afdelingssektorgeneralforsamlingen skriftligt begærer det, kan

valget af afdelingssektorformand og eventuel næstformand ske ved urafstemning blandt alle afdelingens

medlemmer. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere regler herfor. Bestemmelsen træder

i kraft i forbindelse med etableringen af de syv regionale HK-afdelinger.”

Forslaget kunne ikke behandles, da det ikke var omfattet af den motiverede dagsorden, hvorfor

det blev afvist af dirigenterne.

Mette Kindberg sagde:

- Hovedbestyrelsens struktur-arbejdsgruppe og hovedbestyrelsen har haft store diskussioner om,

hvor vidt der skulle åbnes op for muligheden for at lade valget af afdelingens fællesformand foregå

ved urafstemning blandt afdelingens medlemmer, når der er flere kandidater.

Et flertal i hovedbestyrelsen indstiller, at dette bliver en mulighed for afdelingerne fremover, hvis

det besluttes af et flertal på generalforsamlingen, da det også derved sikres, at den store procedure,

som det er, ikke iværksættes af et mindretal af de fremmødte på generalforsamlingen.

Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse.

Delegeretnr. 118 Simon Tøgern, HK/It, Medie & Kommunikation København

- Der er vist ikke nogen, der har fulgt debatten her i går og i dag, der i tvivl om, at vi i de næste år

skal arbejde med, hvordan vi udvikler vores demokrati.

Protokol

Side 142


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Vi er i HK/Medie & Kommunikation glade for, at hovedbestyrelsen langt om længe tør vove det ene

øje og forslå, at vi i HK får mulighed for at vælge en afdelingsformand ved urafstemning.

For os er det sådan, at vi gerne ser dette princip udbredt til alle lønnede hverv i hele organisationen.

Selvom vi er glade for hovedbestyrelsens forslag, mener vi, at det har en mindre skønhedsfejl, idet

forslaget forudsætter, at iværksættelse af urafstemning først kan ske, hvis der er et flertal for det

på generalforsamlingen. Dermed går lidt af idéen af fløjten.

Ligesom det er med indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, som et kvalificeret mindretal

jo kan indkalde, så må det også være et kvalificeret mindretal, som kan forlange, at valgt af

afdelingsformand kan foregå ved urafstemning.

Så derfor: Støt vores forslag.

Ændringsforslaget fra HK/It, Medie & Kommunikation blev forkastet.

Hovedbestyrelsens forslag blev vedtaget.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 15, stk. 2 ændres til:

HK-afdelingen afholder minimum hvert andet år fællesgeneralforsamling inden udgangen af april

måned – efter afdelings-/repræsentantskabssektorgeneralforsamlingerne.”

(Sidste sætning udgår, da alle fremover er sektoropdelte).

Forslaget var trukket.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 16, stk. 1 ændres til:

”Ordinær afdelingssektorgeneralforsamling afholdes som minimum hvert andet år inden udgangen

af marts måned.”

Forslaget var trukket.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovene ny § 16 a:

”Stk. 1. HK-afdelingen kan vælge at afvikle afdelingssektorgeneralforsamlingen som en repræsentantskabssektorgeneralforsamling.

I så fald gælder følgende særlige bestemmelser:

Stk. 2. Repræsentantskabet sammensættes således:

a) Den af repræsentantskabssektorgeneralforsamlingen valgte bestyrelse.

b) Et antal sektorrepræsentantskabsmedlemmer valgt på lokale valgmøder.

c) Endvidere vælges et antal suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.

Forudsætningen for valg og forbliven som sektorrepræsentantskabsmedlem eller suppleant er, at

de pågældende skal være aktive inden for faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal

udtræde af repræsentantskabet, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv,

dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke-erhvervsaktive efterlønsmodtagere.

Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at erhvervsaktive medlemmer, der

fritages for at betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed.

Stk. 3. Ordinær repræsentantskabssektorgeneralforsamling afholdes som minimum hvert andet

år inden udgangen af marts måned.

Stk. 4. Ekstraordinær repræsentantskabssektorgeneralforsamling indkaldes, når afdelingssektorbestyrelsen

eller en repræsentantskabssektorgeneralforsamling tager beslutning herom.

Protokol

Side 143


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Endvidere skal ekstraordinær repræsentantskabssektorgeneralforsamling indkaldes, når 20 pct.

af repræsentantskabets medlemmer tager beslutning herom med motiveret dagsorden.

Stk. 5. Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær repræsentantskabssektorgeneralforsamling sker

med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentantskabets medlemmer med angivelse

af dagsorden.

Stk. 6. Forslag, som repræsentantskabsmedlemmer ønsker behandlet, skal være HK-afdelingen i

hænde senest syv dage før repræsentantskabssektorgeneralforsamlingen.

Stk. 7. Forslag til behandling på en ordinær kongres skal være godkendt til fremsendelse på en

repræsentantskabssektorgeneralforsamling, som er indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår,

at forslag til kongressen skal behandles. Sådanne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen

senest fem måneder før kongressens afholdelse.”

Forslaget var bortfaldet i konsekvens af bortfaldet af ændringsforslag til § 12, stk. 2.

HK/Midt foreslog:

Afdelingslovene nyt § 16 a, stk. 2 ændres til:

Ordet ”overgangsydelse” udgår.

Forslaget var bortfaldet.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 17, stk. 6 tilføjelse efter sidste punktum:

”Ved afholdelse af generalforsamling hvert andet år er alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og

revisorer på valg.”

Forslaget var trukket.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Afdelingslovenes § 17a, stk. 5 ændres til:

Stk. 1 rettes til: ”stk. 2”, og der tilføjes nyt punktum:

”Ved afholdelse af generalforsamling hvert andet år, er alle bestyrelsesmedlemmer på valg.”

Forslaget var trukket.

Herefter stemtes om det samlede lovkompleks med de vedtagne ændringer for forbundslove, sektorlove

og afdelingslove.

Det blev vedtaget.

Herefter behandledes forslag F15, der ikke direkte vedrørte lovændringer.

Forslag 15. Seniorernes generalforsamlings-/årsmødeperioder

Hovedbestyrelsen foreslog:

HK’s seniorer går over til 2-årige generalforsamlings-/årsmødeperioder.”

Observatørnr. 802 Birthe Janum, HK/Bornholm

- Som landsformand for HK Seniorerne vil jeg allerførst gerne ønske HK-Ungdom rigtig hjerteligt

tillykke med, at I er kommet ind i varmen.

Jeg vil godt sige, at det ikke bliver så længe, jeg er landsformand, at der kommer forslag om, at

seniorerne skal sidde i hovedbestyrelsen. Men jeg vil ikke udelukke, at vi måske gerne vil komme

med et forslag om at få stemmeret. Vi har taleret, men vi har ikke stemmeret.

Protokol

Side 144


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Det finder vi urimeligt, når der efterhånden bliver flere og flere betalende pensionister. Der er og

rigtig mange betalende efterlønsmodtagere.

Med hensyn til forslaget om, at seniorerne fremover kun skal holde generalforsamling/årsmøde

hvert andet år, er det noget, vi kan leve med.

Det, vi har sværere ved at leve med, er, hvis man vil øve attentat på de kurser, der er for seniorerne.

Så jeg håber, at vi hermed har givet et signal om, at vi kan veksle mellem generalforsamling og

vores seniorkurser. Det var det, jeg ville sige.

Forslaget blev vedtaget.

PKT. 9 AFSLUTNING

John Dahl sagde afslutningsvis:

- Det har været et par hektiske dage. Det har været varmt. Og det har måske også taget lidt ekstra

tid at blive færdige med alle dagsordenens punkter. Måske også længere tid end vi alle havde regnet

med.

Men det skyldes jo det store engagement, I har lagt i denne ekstraordinære kongres. Lysten til at

blande sig i debatten har mildest talt været imponerende. I har med al ønskelig tydelighed vist, at

HK er en levende organisation.

Jeg tillod mig i min velkomsttale til kongressen at citere den tidligere engelske premierminister

Winston Churchill. Jeg tror, jeg vil vove kunststykket og bruge endnu et af hans mest kendte citater.

Det passende her i disse dage, hvor de allierede for 67 år siden gennemførte invasionen i

Normandiet. I en tale til det britiske parlament udtalte Churchill de berømte ord:

”Dette er ikke begyndelsen på enden. Men enden på begyndelsen”

Vi har i går og i dag taget bestik af situationen. Vi har set udfordringerne an – og vi har truffet en

lang række beslutninger, som i de kommende år vil skabe et nyt HK. Et slagkraftigt HK, hvor vi alle

vil gøre vores yderste for at indfri vores vision.

Fra vi så problemerne udvikle sig, har vi målrettet og konsekvent ledt efter løsninger. Løsninger,

der kan sikre, at medlemmerne også i fremtiden kan regne med at have et visionært fagforbund i

ryggen.

Vi har skabt rammerne for et nyt fagforbund, der helt anderledes end tidligere vil kunne møde de

udfordringer, vi står overfor. Rammer, der betyder, at vi nu har støbt fundamentet og kan begynde

det egentlige byggearbejde.

Det er et resultat, som vi med rette kan betragte som enden på begyndelsen.

Det ny HK fik måske ikke en helt så let fødsel, som man kunne have håbet på. Vi brugte lang tid

på at diskutere for og imod forslaget om enhedskontingent.

Det er jo næppe den store hemmelighed, at jeg personligt gerne havde set det gennemført. Men vi

fandt en løsning. Og vel at mærke en løsning, der stadig peger fremad.

Selvfølgelig kunne vi have kørt diskussionen helt til ende. Til den bitre ende kunne man fristes til

at sige.

Protokol

Side 145


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Men heldigvis fandt vi en vej fremad, som betyder, at der fortsat vil være fokus på forbundets

økonomi.

Det er vigtigt. For det var som om, den debat var ved at overskygge hele projektet om nyt HK. Men

vi fandt en vej frem, så der også blev plads til de øvrige, meget vigtige elementer omkring nyt HK.

Og resultatet er, at vi nu i den nye hovedbestyrelse og det nye forretningsudvalg skal arbejde videre

med spørgsmålet om forbundets økonomi. Det kommer I til at høre mere om på kongressen i

2009.

Men ikke i form af et nyt forslag om at indføre et enhedskontingent. I hvert fald ikke et forslag,

der er båret frem af hovedbestyrelsen.

Selv om vi i HK ikke ynder at tale om tabere og vindere, er det klart, at især spørgsmålet om enhedskontingentet

efterlader nogle af os med en oplevelse af skuffelse – mens andre er glade og

tilfredse.

Men vi må ikke glemme, at enhedskontingentet kun var et enkelt af de spørgsmål, vi i denne

weekend har haft til debat. Helt grundlæggende er det jo de helt store linjer, vi har haft oppe på

bordet.

Det, vi har skabt i går og i dag, er rammerne for et nyt HK. Et nyt fagforbund, som på afgørende

vis vil bevæge sig tættere på det enkelte medlems hverdag.

Vi vil helt ud på den enkelte arbejdsplads, for hvert enkelt medlem skal opleve deres medlemskab

som værdifuldt. Noget, der giver styrke og åbner nye muligheder.

Vi har også besluttet, at medlemmerne skal opleve et HK med øget tilgængelighed. Og et mere

effektivt HK, der er i stand til at flytte ressourcer fra administration til medlemsservice.

Med syv regionale afdelinger vil det blive muligt at levere en stærkere indsats for at sikre medlemmerne

en solid faglig service i lokalområdet.

Det har været lange og vigtige diskussioner. Men vi er nået i mål. Vi har skabt resultater, som vil

skrive historie.

Når I kommer hjem og skal til at udlægge resultaterne for kolleger og venner, kan I med sindsro

slå fast, at I har været til at skabe et nyt og stærkt HK, der bakker op om hvert enkelt medlem.

Vi har vist, at vi er i stand til at træffe vidtgående beslutninger, som vil forandre den organisation,

vi kender.

Og dét til det bedre. Et HK, der skal rykke tættere sammen. Et HK med stærke fælles værdier. Et

nyt fagforbund, der som grundholdning nægter at acceptere, at fællesskab om fag og arbejdsliv

skulle blive umoderne.

Det er dét, I har været med til at skabe i denne varme weekend. Jeg ved godt, at der er ganske

mange af jer delegerede, som ikke i alle spørgsmål helt har kunnet slippe tvivlen over for det nye.

Og der er en del af os, som har måttet opleve, at vores synspunkter ikke har nydt fremme.

Men selv om vi har skabt et nyt HK i denne weekend, så har vi ikke kastet alle værdier eller traditioner

på møddingen. Vi har nemlig en god tradition, som jeg er overbevist om, har overlevet denne

ekstraordinære kongres.

Protokol

Side 146


HK’s ekstraordinære kongres den 9.-10. juni 2007

Falkoner Center, København

Og det er den tradition, der fortæller, at vi altid har sørget for, at en sejr i en afstemning bliver

efterfulgt af en vis ydmyghed.

Vi har altid optrådt med respekt og omtanke over for hinanden. Og det vil vi også gøre nu, hvor

denne ekstraordinære kongres lakker mod enden.

Nu skal vi hjem til vores bagland. Vi skal fortælle historien om et nyt stærkt HK. Og vi skal til at

fylde de rammer ud, som vi i går og i dag har skabt.

Jeg er sikker på, at det bliver et spændende arbejde, som alle vil deltage i med entusiasme og engagement.

Tak til jer alle for indsatsen i denne historiske weekend. Og ikke mindst tak til dirigenterne.

Tak også til sekretærerne – også tak til de medarbejdere, der har knoklet for at få stablet vores

ekstraordinære kongres på benene.

Vi har sat retningen. Vi er parate. Nu er begyndelsen ved at være overstået. Nu begynder arbejdet

for alvor.

Så tak for indsatsen indtil nu. Og velkommen til byggearbejdet i nyt HK.

Go’ tur hjem. Go’ sommer. Og på gensyn. Pas godt på jer selv og på gensyn

Dirigenterne sluttede kongressen med fællessang, hvor Nis P. spillede for til ”Skuld gammel venskab

rejn forgo”.

Protokol

Side 147

Kongressen sluttede kl. 14.15


Protokol

HK’s a-kasse

Ekstraordinært

delegeretmøde

Den 10. juni 2007

Falkoner Center, København


VELKOMST

Dørene åbnedes kl. 14.50.

Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Kl. 15.00 bød formanden for HK’s A-kasse John Dahl velkommen:

- Kære delegerede. Så har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til delegeretmøde i HK’s a-kasse.

Velkommen både til de mange, der også var delegerede på forbundets ekstraordinære kongres.

Og det gælder jo de fleste af jer. Og velkommen til de nye, der er stødt til.

Herunder en særlig velkomst til de delegerede fra Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund og Dansk

Artistforbund.

Delegeretmødet gælder ny HK a-kasse, kunne jeg fristes til at sige. Men det er egentlig lidt for

tidligt. Det er faktisk først den 1. oktober i år, den er en realitet.

På den anden side, så er det netop grundlaget for den nye a-kasse, vi behandler på dette delegeretmøde.

Så i realiteten kan vi godt skrue op for visionen og skue lidt ud i fremtiden.

Og de fleste af jer er jo i form fra forbundskongressen. Der blev truffet nogle historiske beslutninger.

Det står vi også over for at skulle gøre på dette delegeretmøde.

Den fremtidige HK a-kasse skal både leve op til HK’s visioner og være en af landets førende akasser.

Ja, den skal faktisk inden for tre år være i top 5 i Arbejdsdirektoratets årlige benchmarking

målt på kvalitet i lovpligtige ydelser.

Det er ambitionen – samtidig med, at vi i løbet af samme tre års periode reducerer administrationsbidraget

fra 131 til blot 100 kroner pr. måned. Vi vil nemlig både være en af de bedste,

men også en af de billigste. Samtidig med at de lovpligtige ydelser leveres med høj kvalitet.

Og bemærk, at jeg siger: de lovpligtige ydelser. For det er jo en væsentlig del af grundlaget for ny

HK a-kasse, at den koncentrerer sig om de elementære former for service. De basisydelser, som

loven siger, skal være på hylderne.

De rent arbejdsmarkedspolitiske opgaver, som også hidtil har været løst af a-kassen, flyttes over i

det faglige regi. De må indgå i fagforeningens samlede prioritering af opgaverne.

På den måde indgår a-kassen i allerhøjeste grad i den reformproces for HK, som er i gang. Ja, akassen

har naturligvis sin helt egen platform i processen. På denne platform har vi set en projektarbejdsgruppe

udføre et rigtig flot stykke arbejde.

Gruppen blev sammensat af medarbejdere fra afdelinger og forbund, som sammen med eksterne

konsulenter fik til opgave at udarbejde et implementeringsprojekt for fremtidens nye a-kasse i HK.

Det er der faktisk kommet et fremragende arbejde ud af. Og jeg vil gerne sige en stor tak til projektgruppens

medlemmer. Det er jeres indsats, der udmøntes i de beslutninger, vi skal tage på

dette delegeretmøde.

Projektgruppen har både arbejdet med konkrete scenarier for den fremtidige a-kasse og fremlagt

forslag til opgavesnittet mellem det lokale og det centrale led. Og kommet med forslag til en konkret

organisering af a-kassen.

Protokol

Side 151


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Desuden har gruppen arbejdet med ny politisk struktur og sammensætning af delegeretmødet,

som det fremgår af de konkrete forslag, vi skal behandle om lidt.

Alt i alt munder det ud i en ny HK a-kasse. Den er baseret på en central a-kasse, som er medlemskontaktcenter

på a-kasseområdet, som står for udbetaling af alle ydelser, og som varetager

behandlingen af sager i systemet.

Derudover køber a-kassen i afdelingerne de ydelser, som vedrører direkte personlig vejledning,

rådighedssamtaler og jobformidling.

Ud af det kommer en prisbillig og effektiv a-kasse. Med den umiddelbare medlemsservice i afdelingerne

og med to centrale kontorer i henholdsvis Århus og København.

Det er et led i en større omstilling. Rekrutteringen af ledere og medarbejdere til ny HK a-kasse er

begyndt. Der venter dem – skulle jeg hilse og sige – en stor udfordring.

Her i 100-året for etableringen af a-kasserne er vi vidner til en konkurrence om medlemmerne som

ingensinde før. Ligesom på det faglige område.

Med ny HK a-kasse føler jeg, at vi er rigtig godt rustet til at betjene medlemmerne på en både effektiv

og brugerorienteret måde, som gør a-kassen attraktiv for nuværende såvel som for kommende

medlemmer.

Og attraktiv som fusionspartner for andre a-kasser. Hvilket vi selvfølgelig vil se frem til.

I 2003 traf a-kassen en række beslutninger under sloganet ”Stå stærkere”. Nu skal der igen træffes

vidtgående beslutninger. Så vi kunne faktisk have videreudviklet sloganet fra dengang og kaldt det

”Stå endnu stærkere”.

Lad mig gå over til formalia, og lad mig indledningsvis – under indtryk af det fremskredne tidspunkt

– sige, at jeg under punkt 6 ikke vil gå herop igen for at give en redegørelse. Det vil jeg allerede

nu advisere overfor delegeretmødet. Ud over at jeg her kort har beskrevet intentionerne med

udviklingen af de nye a-kasse, så har alle delegerede fået udsendt bilaget ”Kort fortalt” om etablering

af ny a-kasse 1. oktober 2007 – vision, grundlag og status.

Når vi kommer til punkt har jeg altså ingen intention om at gå herop igen. I har kunnet høre om

det, og jeg har løftet lidt af sløret for det i min velkomsttale.

Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen.

PKT. 1 VALG AF DIRIGENTER

John Dahl indstillede på hovedbestyrelsens vegne følgende til valg som delegeretmødets dirigenter:

Delegeret nr. 210 Karin Østerby, HK/MidtVest Kommunal

Delegeret nr. 120 Lizette Risgaard, HK/Service København

Delegeret nr. 345 Finn Rønhøj, HK/Sydvestjylland Kommunal

Disse blev valgt.

Dirigent Karin Østerby takkede på dirigenternes vegne for valget.

Protokol

Side 152


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Forsamlingen startede traditionen tro med en sang ”Danmark for folket”, hvor Nis P. spillede for.

Dirigent Karin Østerby konstaterede herefter, at delegeretmødet var lovligt indvarslet i henhold til

rundskrivelse af den 16. januar 2007. Det vil sige med mere end 1 måned i henhold

til a-kassevedtægternes § 24, stk. 2. Ekstraordinært delegeretmøde er forvarslet 16. januar 2007.

Dagordenen er vedtaget den 7. marts 2007 og senere udsendt den 7. maj 2007.

PKT. 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dirigenten læste dagsordenen op:

1. Valg af dirigenter

2. Godkendelse af dagsorden

3. Godkendelse af mandater

4. Forslag til forretningsorden

5. Valg af delegeretmødets tillidsrepræsentanter

6. Forelæggelse af forslag til ny struktur for HK’s Arbejdsløshedskasse,

herunder orientering om valget til bestyrelse

7. Behandling af indkomne forslag

8. Afslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Dirigent Karin Østerby mindede om, at der var rygeforbud i salen – ligesom mobiltelefoner skulle

være slukkede i salen.

Dirigenten oplyste videre, at delegeretmødet ville blive web-casted. Det vil sige, at billeder fra talerstolen

ville blive udsendt til HK’s hjemmeside. Der ville også blive udarbejdet en elektronisk og

en skriftlig protokol.

Dirigenten ridsede regler op for afstemning og oplyste, at indkomne forslag var omdelt og lå på

bordene.

Dirigent Karin Østerby oplyste videre, at der ville blive udarbejdet en beslutningsprotokol fra delegeretmødet.

Protokollen ville blive lagt ud på nettet søndag eftermiddag, hvorefter de delegerede

kunne komme med bemærkninger senest den 26. juni 2007 til Gert Skov i Forbundssekretariatet.

Der ville derudover snarest blive udarbejdet en kongresprotokol, som kan rekvireres i den lokale

HK-afdeling. Den vil også kunne findes på HK’s intranet og internet.

PKT. 3 GODKENDELSE AF MANDATER

Dirigent Karin Østerby henviste til listen med udskiftning af delegerede i forhold til det udsendte

materiale og materialet i mappen:

Protokol

Side 153


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Udgår I stedet deltager

København, Service:

119 John Mejdahl Jeppesen

København, Service:

111 Holger Erik Fosskjær

Sydøstjylland, Privat:

371 Per Nedergaard Nielsen

Midt, Privat:

192 Lissi Henriksen

Sektorbestyrelsesmedlem, Privat:

116 Ulla Jeppesen

København, Privat:

124 Torben Fog

København, Service:

119 Per Buchwaldt Mikkelsen

København, Service:

111 Jette Jørgensen

Sydøstjylland, Privat:

374 Birgit Lynggaard Dons

Midt, Privat:

187 Birthe Stjernegaard

Sektorbestyrelsesmedlem, Privat:

461 Ulla Strøm Nordenhof

København, Privat:

124 Lisbeth Lundbergh

Næstformand Mette Kindberg oplyste, at alle afdelinger havde tilmeldt delegerede til delegeretmødet.

Afdelingerne Djursland-Kronjylland og København havde tilmeldt en delegeret færre.

Af fællesformænd er der tilmeldt 17.

Derudover deltog Frisørernes afdelinger jf. hovedbestyrelsens vedtagelse af 15. januar 2003, med

3 delegerede og Artisternes afdeling med 2 delegerede. Begge afdelinger havde tilmeldt det antal,

de havde ret til.

I alt var der 203 delegerede med stemmeret. Alle de tilmeldte delegerede var valgbare.

Med taleret, men uden stemmeret, er der tilmeldt 51 sekretærer og konsulenter fra forbundet, 6

personaleklubrepræsentanter og 2 revisorer. Uden stemmeret og uden taleret er der 15 gæster.

Mandaterne blev godkendt.

PKT. 4 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Dirigent Karin Østerby henviste til forslaget til forretningsorden, og læste den herefter op:

Delegeretmødets forhandlinger ledes af tre dirigenter. Disse ordner indbyrdes mødernes ledelse.

Desuden vælges tre sekretærer.

Den ledende dirigent kontrollerer ved delegeretmødets begyndelse navnene på de delegerede, og

ved begyndelsen af hvert møde afkrydses de delegerede ved indgangen. Udeblivelse tilføres protokollen

og referatet.

De delegerede begærer ordet skriftligt hos dirigenten med opgivelse af navn og den afdeling/forbundssektor,

vedkommende repræsenterer.

Intet medlem kan få ordet om samme sag mere end tre gange, heraf undtages dog forslagsstillerne.

Ingen kan have ordet mere end fem minutter ad gangen.

Protokol

Side 154


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Stillere af hovedforslag kan dog til forelæggelse af den pågældende sag tale indtil 15 minutter.

Undtaget fra disse bestemmelser er forbundsformanden, næstformændene og forbundssektorformændene.

Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten forsynet med navn på forslagsstilleren samt

dennes afdeling.

Forslag om afslutning eller taletidens yderligere begrænsning kan stilles af enhver deltager på delegeretmødet.

Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed (se dog § 3 i a-kassens vedtægt om

statsanerkendelsens bortfald).

Afstemning foregår ved håndsoptrækning, med mindre mindst 50 delegerede forlanger skriftlig

afstemning eller afstemning ved navneopråb.

Forslaget blev godkendt.

PKT. 5 VALG AF DELEGERETMØDETS TILLIDSREPRÆSENTANTER

Dirigenten foreslog på hovedbestyrelsens vegne, at

delegeretnr. 256 Lene Thomsen, HK/Nordjylland Privat

delegeretnr. 193 Lone Thomhav, HK/Midt Privat

samt forbundssekretær Erik Kristiansen.

valgtes som kongressens sekretærer. De blev valgt.

Dirigent Karin Østerby foreslog herefter på hovedbestyrelsens vegne, at delegeretmødet godkendte

det uddelte forslag til stemmeudvalg og bordoptællere:

Stemmeudvalget og bordoptællere blev godkendt, og bestod af følgende:

Formanden for udvalget er delegeretnr. 007 Peter Waldorff.

Scene 007 Peter Waldorff

Bord 1-2 020 Rosa Skov Larsen

Bord 3-4 044 Hans Molte Lyng

Bord 5-6 069 Else-Marie Dupont

Bord 7-8 092 Erling Jensen

Bord 9-10 118 Simon Tøgern

Bord 11-12 140 Dorte Sejr

Bord 13-14 164 Michael Mai

Bord 15-16 198 Leila D. Pedersen

Bord 17-18 221 Emma Mose Juul

Bord 19-20 240 Susanne Thorsø

Protokol

Side 155

Bord 21-22 270 Winnie Axelsen

Bord 23-24 293 Berit B. Jensen

Bord 25-26 318 Connie B. Jensen

Bord 27-28 340 Ingrid Weyhe

Bord 29-30 367 Lene Roed

Bord 31-32 391 Birgit Juul Sloth

Bord 33-34 414 Inger Randi Jensen

Bord 35-36 437 Marianne Jensen

Bord 37-38 460 Jens Chr. Johansen

Bord 39-40 464 Olivera Jovanovic

Til hjælp for stemmeudvalget blev stillet et antal sekretærer fra forbundet til rådighed.

Det blev godkendt.


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Fraværslisten forelå (den blev ikke læst op):

Delegeretnr. 6 Karin Retvig Afbud

Delegeretnr. 56 Helle E. Kristiansen Afbud

Delegeretnr. 57 Henrik Jan Hansen Afbud

Delegeretnr. 86 Kathe Christiansen Afbud

Delegeretnr. 124 Lisbeth Lundbergh Afbud

Delegeretnr. 244 Jette E. Borup Afbud

Delegeretnr. 246 Elisabeth Pedersen Afbud

Delegeretnr. 475 Aase Marie Pedersen Afbud

PKT. 6 FORELÆGGELSE AF FORSLAG TIL NY STRUKTUR FOR HK’S AR-

BEJDSLØSHEDSKASSE, HERUNDER ORIENTERING OM VALG AF BESTY-

RELSE

Under punkt 6 skulle orienteres om den nye ledelse i a-kassen, hvoraf en del udgjorde HK’s på

kongressen nyvalgte overgangsforretningsudvalg.

Ingen ønskede ordet til den udsendte redegørelse om etablering af ny a-kasse.

PKT. 7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

Dirigent Lizette Risgaard overtog ledelsen af mødet og gav ordet til næstformand Mette Kindberg.

Mette Kindberg sagde:

- Vi har i går og i dag truffet beslutning om at give HK og HK’s a-kasse en ny struktur. Det er derfor

nødvendigt at tilpasse a-kassens vedtægter til de nye forhold.

Hovedbestyrelsen har således fremsat en del forslag til afsnit 7 i vedtægten. Afsnit 7 er det afsnit,

der handler om a-kassens administration.

Ved samme lejlighed har vi valgt at omskrive hele afsnit 7, så opbygningen af afsnittet bliver mere

klart og forståeligt.

Når man umiddelbart kigger på det uddelte materiale, kan man godt få det indtryk, at vi ikke har

opfyldt målet om, at det skulle være klart og forståeligt. Men det er nu engang den måde, sådan

noget skal stilles op på.

Vi har valgt at bytte om på rækkefølgen af paragrafferne, således at opbygningen i overskrifter nu

bliver:

Afsnit I. Kassen er centralt ledet og sektor opbygget, § 17

Afsnit II. Delegeretmøde. Sammensætning af og dagsorden for delegeretmødet, § 18 – § 20

Afsnit III. Lokale generalforsamlinger. Valg af delegerede på lokalt plan, § 21 – § 22

Afsnit IV. Hovedbestyrelsen. Alt om hovedbestyrelsen er samlet i § 23 – 25a

Afsnit V. Formandskab, det tidligere forretningsudvalg, § 26

Afsnit VI. Daglig ledelse. Et nyt afsnit, § 27

Afsnit VII. Tegningsregler, § 28

Afsnit VIII. Urafstemning, § 29

Protokol

Side 156


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Denne ombytning af afsnit gør, at der er en masse redaktionelle ændringsforslag. Mens der indholdsmæssigt

ikke er tale om stort mere end 10 ændringer.

Jeg skal derfor indledningsvis bede om delegeretmødets tilslutning til, at vi udelukkende gennemgår

de forslag, der berører det indholdsmæssige, og at den kommende a-kasse bestyrelse får bemyndigelse

til at godkende samtlige redaktionelle og sproglige ændringer. Også de ændringer, der

måtte komme som følge af kongressens beslutninger.

Delegeretmødet gav denne bemyndigelse.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Overskrift ændres til ”Administrativ struktur”.

§ 17, stk. 1 ændres til:

”A-kassen er en centralt ledet a-kasse med en ledelse, der benævnes bestyrelsen”.

I hele afsnit 7 konsekvensrettes ”hovedbestyrelse” til ”bestyrelse”.

Som konsekvensrettelse ændres nuværende stk. 1 til ”stk. 2”.

Mette Kindberg sagde:

- Inden vi går i gang med at behandle de enkelte forslag, er det vigtigt at påpege, at forslagene til

vedtægtsændringerne hele vejen igennem er båret at den idé, at a-kassens struktur skal afspejle

HK’s nye struktur.

Det første forslag er forslaget til en ny § 17, stk. 1 på første side, øverst i 2. kolonne i de udsendte

vedtægter. Forslaget om, at a-kassen er en centralt ledet a-kasse med en ledelse, der benævnes

bestyrelsen, er den største ændring i vedtægten, og det er dette forslag, der giver a-kassen den

nye struktur.

Jeg skal gøre opmærksom på, at ordlyden i forslaget også dækker, at der er flere a-kassecentre,

hvorfra arbejdet udføres. Det vigtigste er stadig, at der kun er en a-kasse myndighed.

Resten af § 17 er ikke ændret. A-kassen er således fortsat sektoropbygget.

Endelig skal jeg gøre opmærksom på, at reglerne i den tidligere § 18 om lokalafdelinger som konsekvens

helt udgår, hvis forslaget vedtages. Hovedbestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse.

Forslaget blev vedtaget.

Hovedbestyrelsen foreslog

§ 18, stk. 1:

Udgår.

Forslaget var vedtaget som konsekvens af det netop vedtagne.

Som nyt afsnit II indsættes ”Delegeretmøde”.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Nuværende § 24 ændres herefter til ny § 18.

Stk. 1 ændres til:

”Delegeretmødet er den øverste myndighed i alle afdelinger (se dog § 29). Der afholdes ordinært

delegeretmøde hvert 4. år. Indkaldelse skal ske med mindst ni måneders varsel.”

Protokol

Side 157


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Stk. 2 ændres til:

”I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel indkalde

til et ekstraordinært delegeretmøde”.

Stk. 3:

Udgår.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Reglerne i § 19 flyttes til § 21.

Ny § 19 stk. 1:

”Delegeretmødet sammensættes af følgende valggrupper:

a. Bestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer af delegeretmødet, men har ikke stemme-

ret ved godkendelse af beretning og regnskab.

b. Mandattallet sættes til 82.

c. Det herefter fremkomne mandattal fordeles mellem de geografiske afdelinger på grund-

lag af et fordelingstal, som fremkommer ved at dividere den enkelte geografiske afdelings

medlemstal, således som disse er opgjort ved den umiddelbart forudgående afslutning af

a-kassens regnskabsår.

d. Frisørernes afdeling og Artisternes afdeling tildeles forlods 1 mandat hver.”

Hovedbestyrelsen foreslog:

§ 19, stk. 2 flyttes til § 21, stk. 2.

Ny § 19, stk. 2:

”A-kassens direktør, revisorer og formændene for HK-personale klubberne på forbundskontoret, i

København og for provinsen har ret til at deltage i delegeretmødets forhandlinger, men uden

stemmeret.”

Mette Kindberg sagde:

- Som I kan se i den 3. kolonne på første side, har vi flyttet reglerne i § 24 op til § 18. Den nye §

18 handler om delegeretmødets kompetencer. Der er ikke ændret i disse regler.

Der er derimod en del ændringsforslag til den nye § 19, stk. 1 om delegeretmødets sammensætning.

Det er her, vi skal huske på det med, at a-kassens regler gerne må afspejle forbundets

regler.

Jeg skal for overskuelighedens skyld gøre opmærksom på, det er den oprindelige tekst i vedtægtens

§ 25, der står under redaktionelle ændringer, 3. kolonne på side 2. Det er denne paragraf,

der ændres til § 19 med de ændringer, der følger af hovedbestyrelsens forslag, 2. kolonne på side

2.

Forslagene indebærer, at antallet af delegerede nedsættes, så delegeretmødets størrelse passer

med den nye centrale struktur. Den samme øvelse, som vi foretog med de delegerede til forbundets

kongres.

Her er målet at nå ned på 99 delegerede.

Ændringsforslagene ses på næste side (side 2 i det uddelte materiale) i de 2 midterste kolonner.

A-kassens bestyrelse er fortsat fødte medlemmer af delegeretmøde § 19, stk. 1a. Vi vender senere

tilbage til sammensætningen af a-kassens bestyrelse.

Protokol

Side 158


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Det foreslås, at stk. 1b i § 19 udgår. Dette skyldes, at forbundssektorformændene foreslås som

medlemmer af a-kassens bestyrelse. Der er således ingen grund til, at sektorerne forlods får tildelt

mandater.

Det foreslås videre, at stk. 1c helt fjernes ligesom i forbundets love § 16, stk. 1, da både afdelingsfællesformænd

og forbundssektorformændene bliver en del af a-kassens bestyrelse, og dermed

deltager under punkt a. For ikke at begrænse den lokale indflydelse foreslås det, at de 7x4

mandater – altså at de 7 nye afdelinger får hver 4 mandater – tillægges valggruppe 4 i punkt d.

Mandattallet i stk. 1d (der bliver nyt stk. 1b) sættes herefter til 83 (99 minus a-kassens bestyrelse

på 14 personer og minus 2 mandater til Artister og Frisører = 83).

Sidste punktum i stk. 1 d er overflødigt, da de 83 mandater altid vil være højere end de forlods

tildelte mandater. Det foreslås derfor, at dette punktum udgår.

Stk. 1e. Vi forslår også, at dette stykke udgår, da afdelingsfællesformændene er medlemmer af akassens

bestyrelse.

Stk. 1f. Det foreslås, at sidste punktum i første afsnit udgår i lighed med forbundets regler, da der

ikke længere er behov for at reducere medlemstallet før en fordeling.

Det sidste afsnit i stk. 1f udgår også som konsekvens af, at sektorerne ikke længere tildeles mandater

forlods.

Endelig foreslår vi som nyt stk. 1d, at Artisternes og Frisørernes forlods mandater nedsættes til 1

mandat hver mod nu henholdsvis 2 og 3.

Det lyder rigtig kompliceret, men sammenfattende kommer teksten til at lyde sådan:

Ӥ 19, stk. 1

Delegeretmødet sammensættes på følgende måde:

a. A-kasse bestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer af delegeretmødet, men har ikke stemmeret

ved godkendelse af beretning og regnskab.

b. Mandattallet sættes til 83.

c. Mandattallet fordeles mellem de geografiske afdelinger på grundlag af et fordelingstal, som

fremkommer ved at dividere den enkelte geografiske afdelings medlemstal med a-kassens medlemstal,

således som disse er opgjort ved den umiddelbart forudgående afslutning af a-kassens

regnskabsår.

d. Frisørernes afdeling og Artisternes afdeling tildeles forlods 1 mandat hver.

§ 19, stk. 2 (Se nederst på denne side 3) Det foreslås, at den ansatte direktør deltager i delegeretmødet,

dog uden stemmeret. Det foreslås videre, at sekretærer i lighed med forbundets love

ikke længere har ret til at deltage i delegeretmødet.”

Det var mange punkter, men da de afspejler de regler, vi vedtogkongressen, tror jeg, vi kan

stemme om hele paragraf 19 på en gang.

Forslagene til nyt § 18 og § 19 blev vedtaget.

Protokol

Side 159


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

III. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget

Hovedbestyrelsen foreslog:

Overskriften ”III. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget” udgår.

Hovedbestyrelsen foreslog:

§ 20, stk. 1:

Udgår.

Hovedbestyrelsen foreslog:

§ 20, stk. 2:

Udgår.

Hovedbestyrelsen foreslog:

§ 20, stk. 3 flyttes til § 23, stk. 1.

Ny § 20, stk. 1:

”Delegeretmødets dagsorden skal være lokal afdelingerne i hænde senest 1 måned før, delegeretmødet

finder sted. Dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigenter

2. Godkendelse af mandater

3. Forslag til forretningsorden

4. Valg af delegeretmødets referenter

5. Fastsættelse af lønnen for de valgte tillidsrepræsentanter

6. Valg af formand og næstformand

7. Valg af sektorformænd

8. Beretning om virksomheden

9. Forelæggelse af regnskab

10. Behandling af indkomne forslag

11. Valg af statsautoriseret revisor

Mette Kindberg sagde:

- Der er også et ændringsforslag til delegeretmødets dagsorden. Det er den ny § 20. (Se de 2 midterste

kolonner på næste side, side 4).

Det foreslås, at der som nyt punkt 4 på dagsordenen indsættes ”Valg af delegeretmødets referenter”.

Punktet har ikke før fremgået af a-kassens vedtægter, men skal medtages ligesom i forbundets

love.

Det andet forslag er egentlig en redaktionel ændring, men vi tager den lige med. Valg af sektorformænd,

foreslås som nyt punkt 7. Punktet er flyttet fra den tidligere § 20, stk. 2 og ind i dagsordenen,

hvor det mere rettelig hører hjemme.

Forslagene blev vedtaget

Hovedbestyrelsen foreslog:

Reglerne i § 21 flyttes til § 24.

Der indsættes nyt afsnit og overskrift: ”III. Lokal generalforsamlinger”.

Alle steder, hvor ”Sektorgeneralforsamling” optræder, tilføjes ”repræsentantskabsgeneralforsamling”.

Protokol

Side 160


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Mette Kindberg sagde:

- Så er det tid til en lille hurtig en nederst på siden, § 21.

I forbundets love blev vedtaget vedrørende afholdelse af lokale generalforsamlinger, at dette og

kunne ske på en repræsentantskabsgeneralforsamling.

Vi foreslår derfor, at dette også bør gælde for a-kassen. Repræsentantskabsgeneralforsamling tilføjes

derfor til sektorgeneralforsamling.

Det skal dog her huskes, at uanset om en lokal generalforsamling holdes som en sektorgeneralforsamling

eller en repræsentantskabsgeneralforsamling, så skal alle a-kassens medlemmer have

mulighed for at møde op og vælge delegerede. Med alle medlemmer menes både de medlemmer,

der også er medlemmer af forbundet og de medlemmer, der ikke er forbundsmedlemmer eller er

medlemmer af Artisternes eller Frisørernes afdelinger.

Forslaget blev vedtaget.

Hovedbestyrelsen foreslog:

Reglerne i § 22 flyttes til § 25.

Ny § 22, stk. 1:

”Mandatfordelingen inden for de geografiske afdelinger sker efter følgende retningslinier:

a. HK-afdelingens samlede antal mandater fordeles på sektorer i forhold til den enkelte sektors

andel af afdelingens fordelingstal.

b. Valg af delegerede foregår på de indkaldte afdelingssektorgeneralforsamlinger/repræsentantskabsgeneralforsamlinger”.

c. På samme måde vælges et passende antal suppleanter, dog mindst to fra hver valggruppe.

d. Afstemningerne foretages skriftligt, såfremt der er opstillet flere, end der skal vælges.”

Mette Kindberg sagde:

- Det næste forslag vedrører mandatfordelingen på lokale generalforsamlinger. Forslaget til ny §

22 står på næste side (side 5) i de 2 midterste kolonner.

Vi foreslår, at paragraffen får samme ordlyd som i forbundets love. Dette er en konsekvens af den

ny afdelingsstruktur, og antallet af mandater har vi jo tidligere besluttet, nemlig de 82.

Dirigent Lizette Risgaard læste den nye § 22, som ville komme til at lyde:

”Stk. 1a

HK-afdelingens samlede antal mandater fordeles på sektorer i forhold til den enkelte sektors andel

af afdelingens fordelingstal.

Stk. 1b

Valg af delegerede foregår på de indkaldte afdelingssektorgeneralforsamlinger/repræsentantskabsgeneralforsamlinger”

Stk. 1c

På samme måde vælges et passende antal suppleanter, dog mindst to fra hver valggruppe.

Stk. 1d

Afstemningerne foretages skriftligt, såfremt der er opstillet flere, end der skal vælges.”

Forslaget blev vedtaget.

Protokol

Side 161


Ekstraordinært delegeretmøde i HK’s a-kasse

Den 10. juni 2007, Falkoner Center, København

Hovedbestyrelsen foreslog:

Der indsættes nyt afsnit og overskrift: ”IV Bestyrelsen”.

Reglerne i § 23 flyttes til § 26.

§ 23, stk. 1 flyttes til § 26, stk. 1.

Ny § 23, stk. 1:

”Bestyrelsen sammensættes af formand, næstformænd, formændene for a-kassens sektorer og

fællesformændene valgt i de enkelte afdelingsområder fastsat af bestyrelsen. Endvidere deltager

en medarbejderrepræsentant uden stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte at tilforordne en person

uden for organisationen HK og HK’s a-