01.09.2013 Views

Kolding Omegn 1904 - Kolding Kommune

Kolding Omegn 1904 - Kolding Kommune

Kolding Omegn 1904 - Kolding Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Kolding</strong> <strong>Omegn</strong>.<br />

Ordnet Alfabetisk<br />

Alminde. gaard, Petersborggaard, Gaard-<br />

776 Indbyggere. ejerne N Brandenburg, Gejsing,<br />

Sogneraadsformand H Jørgensen N Kristoffersen, Gamst<br />

Sogneraadsmedlemmer: J Kr Kristen- Formand for den fri Fattigkasse<br />

sen, Anders Christensen, Konrad Gaardejer N Kristoffersen, Gamst<br />

Mathiesen, Andreas Petersen, Niels Formand for Hegnsynsmændene<br />

Laugesen, Niels Buhl Gaardejer H N Jensen, Glibstrup<br />

Formand for den fri Fattigkasse Formand for Vandsynsmændene<br />

Provst Hey Gaardejer M J Bonde, Gamst<br />

Formand for Hegnsynsmændene J Skatledistrikter: Hele Sognet<br />

Nielsen Sognepræst N B Gotfredsen, St Andst<br />

Formand for Vandsynsmændene P Sognefoged H N Petersen, Glibstrup<br />

Laugesen Kirkeværger, Jørg Jensen og Jørgen<br />

Sognepræst Provst Hey Jørgensen<br />

Sognefoged Anders Christensen Lærere: J R Petersen, St Andst, S C<br />

Kirkeværge I H Iversen Dissing, Gejsing, L N Jensen, Gamst,<br />

Skolelærere og Skolelærerinder: Bar- Joh Iversen L Andst<br />

søe, Nørgaard, Kathrine Petersen, Lærerinder: Frk Johanne Vinge, St<br />

Frk Boesen Andst, Nikoline Thomsen, Gejsing,<br />

Skoler: Alminde og Dons Karen Hansen, Gamst<br />

Stationsforstander Andersen Skoler: St Andst, Gejsing, Gamst, L<br />

Lægdsmand A Christensen Andst<br />

Vurderingsind for Kreditforeningen Læge Aug Petersen, St Andst<br />

A Christensen Jordemoder Buchholdt, Gamst<br />

Vurderingsmænd for Ejendomsskyld- Lægdsmand H A Petersen, Glibstrup<br />

sætning. A Christensen, N Buhl Forligsmæglere, H Esbensen og H A<br />

Brandfoged H H Havn Petersen, begge Glibstrup<br />

Snefoged H Ravn Vurderingsmd for Kreditforeningen<br />

Telefonstation: Alminde Gaardmand Niels Jessen, Gamst<br />

Brugsforening: Alminde Vurderingsmænd for Ejendomsskyld-<br />

Detaillist Wentzel sætning, Grdm H Esbensen, Glib-<br />

Gartner J Kr Kristensen strup, Jakob Jensen, L Andst<br />

Hjulmand Chr Nielsen Brandfoged : En i hver By<br />

Murer N Langesen Sneloged: Ligeledes i hver kreds<br />

Møller H Jørgensen Sparekasser Andst og <strong>Omegn</strong>s<br />

Skomager A Mortensen Stævningsmænd, Købmd J Nielsen,<br />

Skræder H Vissing Gejsing, og Gaardmændene I H<br />

Slagter S Schmidt Holm, Gamst, J Jakobsen, Roved<br />

Smede Nielsen, J Jensen Bagere, A Møller, H Jensen, St Andst<br />

Snedker P Madsen Blikkenslager V Nielsen, St Andst<br />

Tømrer J P Sørensen Bødker S P Dam<br />

Gaarde over 12 Tdr Hartkorn: Brugsforening i Gamst<br />

Donsgaard J Nielsen Detaillister, Th Andersen, Roved, J<br />

Dons Mølle, H Jørgensen Højrup, L Andst<br />

Fæstemand P H Nielsen, St Andst<br />

Andst. Farver P B Sylholter do<br />

1536 Indbyggere. Gæstgivere og Hoteller, St Andst Kro<br />

Sogneraadslbrmand H Esbensen, og Gæstgiveri<br />

Glibstrup Hjulmænd, J Ovesen, R Torp St Andst<br />

Sognerådsmedlemmer: Gaardejerne Købmandshandel, Enkefru Toft, Gej-<br />

Carl Jakobsen, L Andst, Rasmus sing, Enkefru Toft, St Andst, H<br />

Pedersen, Gamst, Propr S Kjær- Jensen, St Andst


Manufakturhandl V Troest, St Andst Brandfogeder, Chr Bramsen, Bjært,<br />

Murer, P Holm, St Andst, E Jensen, N O Juhl, Skartved, P Damkjær,<br />

Gejsing Agtrupskov<br />

Møller V Petersen, St Andst Skatteraadsmedlem Sognefoged R M<br />

Mejerier, Andst Andelsmejeri Føns<br />

Sadelmager P H Nielsen, St Andst Sparekasser: Sdr Bjært og Vejstrup<br />

Skomagere, J A Jepsen, St Andst, H Sognes, Kontor i Bjært Kro, For-<br />

J Hansen, L Andst mand Lærer Blom, Agtrup<br />

Skrædere, N Pedersen, St Andst, J Bestyrelsesmedlemmer for Spare-<br />

Jensen, Gejsing, J Feldskov, St Andst kassen, foruden Formanden: MU<br />

Johansen, Gamst Juhl, Agtrupgaard, R M Føns,<br />

Smede, M Jørgensen, St Andst, A Roest Fredsgaard, O Nyegaard, Bjerg-<br />

Gejsing, H J Hansen, Gamst agergaard og I A Østergaard, Grøn-<br />

Større Gaarde: ninghoved<br />

Karlsminde, St Andst, S Thorsen Stævningsmænd, O Juhl, Krogager,<br />

Petersborggaard, do S Kjærgaard I Kjær, Agtrup, Magister Chr<br />

Bramsen, Bjært<br />

Bjært (Sønder). Snefogeder, Erik Nissen, Bjært, Be-<br />

1808 Indb. styrer Steffensen, Binderup, For-<br />

Sogneraadsformd M U Juhl, Agtrup- pagter P L Lind, Skartved, O Viulf,<br />

gaard Agtrup, M Viuff og S Straarup,<br />

Sogneraadsmedlemmer: Poul Nielsen, Agtrupskov, E Schmidt, Bjært<br />

L Hauge, Bjært, A Bavn, N P Jen- Strand<br />

sen, Skartved, N Thomsen, Joh Telefonst hos Skomager Bogh, Bjært<br />

Bogh, Binderup, P Eeg, M Føns, Kontrolforening O Nyegaard, Formd<br />

Agtrup, L Friis, M Kehlet, Agtrup- Bagere, Bojsen, Bjært Kro, Hübschskov<br />

mann, Agtrup Kro, Timmermann,<br />

Formand for den fri Fattigkasse Agtrupskov, Grunnet, Agtrup<br />

Erik Kehlet, Agtrup Bødker Mathisen, Bjært<br />

Formand for Hegnsynsmændene Brygger Grunnet, Agtrup<br />

Ole Viuff, Aalrygaard Brugsforeninger, Agtrup Bys, Agtrup<br />

Formand for Vandsynsmændene N Skovs og Bjært Strands<br />

Thomsen, Egelund Drejer Ølholm, Agtrup<br />

Sognepræst Otto Moe, Bjært Gartnere, A Rugsted, P Aarøe, Agtrup<br />

Sognefoged R M Føns, Fredsgaard Gæstgivere og Hoteller: Agtrup og<br />

Kirkeværger, L Lind, Bjærtgaard, H Bjært Gæstgiveri, Traktørstedet<br />

J Bogh, Binderup Christiansminde<br />

Forskudsforening: Bjært Sogns Høkere, Bojsen, Bjært, Hübschmann,<br />

Formand for denne L Lind Agtrup, N Skytt, J Linds Enke,<br />

Skolelærere og Lærerinder: Binderup, Fr Ulldall, Agtrupmark<br />

Bjært-Binderup Skole: 1. Lærer Karethmager E Mygind, Bjært<br />

K K Silvertsen, 2. Lærer Chri- Kreaturhandlere, Claus og Niels<br />

stensen. Lærerinde K Iversen Schmidt, Agtrup<br />

Agtrup Skole: 1. Lærer C H Blom, Kroer, Agtrup og Bjært Kro<br />

2. Lærer N N Hougaard. Lærer- Malere, Jørgensen, Wiggers, og Grejbe<br />

inde Margr Jørgensen Bjært, Løding, Agtrup<br />

Agtrupskov Skole: 1. Lærer Uldall Damptærskeværket S Bjært (selv-<br />

Jensen, 2, Lærer M Banke transportabelt) O Nyegaard, Formd<br />

Læge V Henningsen, Bjært do. Skartved, F Lautrup, Formand<br />

Dyrlæge P Hansen do Ægeksportforeningen »Vesterlykke«,<br />

Jordemoder Hansine Salling, Agtrup P Henningsen, Formand<br />

Brevsamlingssted i Bjært Kro Murere, Hundevad og Tingleif, Bjært,<br />

Lægdsmand L Lind, Bjærtgaard Sim Kyed, Agtrup, P Skovbo og N<br />

Forligsmæglere, F Uldall, Binderup- Gr Iversen, Agtrupskov<br />

gaard, M Bolvig, Bjært Møllebygger P Petersen, Agtrup<br />

Vurderingsind for Kreditforeningen Møllere, Bojsen, Agtrup, Barkentin,<br />

N Thomsen, Egelund, for den vest- Binderup<br />

og sønderjyske Kreditforening, N Mejerier, Andelsmejeriet Vesterlykkc<br />

Brams for Husmands-Kreditf.gen Formand L Lind, Bestyrer M P<br />

Vurderingsm for Ejendomsskyldsæt- Bach<br />

ning: I Petersen, Skartved, H C Maltgører I Grunnet, Agtrup<br />

Schultz, Agtrupskov Plantør og Forstmand Th Petersen,<br />

Vurderingsmand for offentlige Laan: Bjært<br />

M U Juhl, Agtrupgaard Pumpemager Thinglelf, Bjært<br />

Sadelmager Andersen. Bjært N Bogh 4 Tdr Hartkorn<br />

Desinfektør Sim Kyed Agtrup Mads Føns 4<br />

Savmøller og Træhandlere: C Frost, Agtrupskov:<br />

R Vrang, Ølholm, alle Agtrup, P N Bengaard 3<br />

Mathiesen, Bjært P Henningsen, Oliemøllen 3<br />

Skomagere, Bøgh, R Dall, A Hansen, L Friis, Strømholdtgaard 3<br />

Bjært, Nielsen, Skartved, Lorenzen, Mads Viuff, Skarregaard 5<br />

Vind, Jessen^ Agtrup," Jensen, Ag- H Thusen 4<br />

trupskov<br />

Skrædere, Ellegaard, Mathisen, Bjært Bække.<br />

H Hansen, I Thimm, Agtrup, Lar- 830 Indbyggere.<br />

sen, Agtrupskov Landinspektør K P Laugesen<br />

Slagtere, Buhl, Agtrup, E Møller, Sogneraadsformand P Vaaben<br />

Skartved, Skovrup, Agtrupskov, N Sogneraadsniedlemmer: Joh Nielsen,<br />

Hansen, Bjært Andreas Bruun, Nikolaj Høyrup,<br />

Smede, H Nielsen, J Nielsen, Bjært, Niels Kristensen<br />

P Møller, Binderup, Siraagaards Formand for den fri Fattigkasse<br />

Enke, Skartved, Th & J Rossen, Hans Poulsen<br />

Agtrup, P Bengaard, Agtrupskov Sognepræst Carl Iversen<br />

Snedkere, Birk, Bjært, Adolf, Skartv, Sognefoged P Vaaben<br />

Jessen, Bendixen, Agtrup Kirkeværger, J Legardt, I R Simonsen,<br />

Tømrere, de samme som Murere P Vaaben<br />

Uhrmager R Magito, Bjært Forskudsforening Bække og <strong>Omegn</strong><br />

Vævere, P Juhl, Bjært, 1 Schmidt, Formand for denne N Nielsen<br />

Agtrup, Gustave Kloster, Agtrup, Skolelærere og Lærerinder: L N<br />

Trine Fuglsang, Skartved, Chr Lundgaard, Ane Kirstine Frede-<br />

Schmidt, Binderup riksen, Bække, J P Harbo, Asbo,<br />

Træskomænd, Iver Therkelsen, Knud H K Petersen, Kragelund<br />

Hansen, Agtrup Skoler: Bække, Kragelund, Asbo<br />

Tøffelmager P N Bang, Agtrup Jordemoder Oline Borgvardt<br />

Større Gaarde i Bjært: Lægdsmand P Vaaben<br />

Præstegaarden 4 Tdr Hartkorn Forligsmæglere, J Nielsen, P Vaaben<br />

N I) Bramsen 12 Vurderingsmd for Kreditforeningen<br />

L Lind, Bjærtgaard 12 Andreas Bruun, Asbo<br />

Chr Bramsen 11 Vurderingsm for Ejendomsskyldsæt-<br />

Erik Nissen 13 ning, Povl Mortensen, Torsbøl,Povl<br />

L Hauge, Langholdtgaard 8 Vaaben, Kragelund<br />

I Skartved: Vurderingsmænd for offentlige Laan<br />

Forpagter P L Lind, Skartvedgaard 13 J R Simonsen, Asbo<br />

O Juhls Enke, Nygaard 9 Brandfoged H P Hansen<br />

N O Juhl 16 Snefoged Niels Schjelde<br />

Andr Ravn 10 Sparekasse i Bække<br />

I Petersen 12 Stævningsmænd, H Steenfat, N Neden<br />

Erik Lind 5 skov<br />

I Binderup: Bager F Liebum<br />

F Uldall, Binderupgaard 23 Bødker Johan Hauschildt<br />

C From 9 Brugsforening i Bække<br />

H I Bogh 10 Drejer A Attermann<br />

Joh Bogh, Krællerup 21 Gartner H Lundgaard<br />

Th Hohlings Enke, Dalagergaard 17 Hjulmand Marius Madsen<br />

Chr N Lind 15 Købmandshandel E S Henriksen<br />

N Thomsen, Egelund 8 Kroer, Bække Kro<br />

A Petersen, Overmarkgaard I Maler J Hoffskov<br />

I Agtrup: Murer Laurids Holm<br />

M U Juhl, Agtrupgaard 13 Møller Anton Rasmussen<br />

Frøknerne Juhl, Toftegaard 2 Mejerier Bække Andelsmejeri<br />

P Eeg, Gammelgaard 8 Skomagere, H Stenfat, J P Larsen<br />

I A Bengaard, Bengaard 6 Skræder Kristian Steffensen<br />

I Kjær 12 Smede, Martin Nebel, H K Bentsen,<br />

Hans Nissen 5 Martinus Andersen, Peter Jensen<br />

R M Føns, Fredsgaard 7 Snedkere, H Jensen, J Kastensen<br />

O Viuf, Aalrygaard 7 Tømrer Hans Søgaard<br />

G Schousboe, Langholdtgaard 6 Uhrmager Mads Madsen<br />

O Juhl, Krogager 12 Væver Hans Kristoffersen


Dalby. Sogneraadsformand M Ditlevsen,<br />

471 Indbyggere. Egtved<br />

Sogneraadsformd J J Schultz, Dalby Sogneraadsmedlemmer: Jørgen Han-<br />

Sogneraadsmedlemr: J C Thygesen, Egtved Skov, H N Jensen, Bølling,<br />

P Hansen, J H Lind, Chr Bjerre Christen Nielsen, Nordbæk, Jens<br />

Formand for Hegnsynsmændene J C Fr Jensen, Spjarup, Peder Madsen<br />

Thygesen, Dalbygaard og Jens Sørensen, Vork, Seier Ander-<br />

Formand for Vandsynsmændene P sen, Hjelmdrup, J P Sørensen,<br />

N Petersen, Dalby Mølle Oustrup<br />

Sognepræsst Johs Clausen, Vonsild Formand for den fri Fattigkasse<br />

Sognefoged J J Schultz, Dalby Rasmus Hartvigsen<br />

Kirkeværger, J J Schultz, S Schultz Formand tor Hegnsynsmændene<br />

Forskudsforening J C Thygesen, Chr Knud Jensen, Bølling<br />

Schou Formand for Vandsynsmændene J<br />

Formand for denne boer i Vonsild Hansen, Bølling<br />

Skolelærere og Lærerinder: Gabel Sognepræst Th Kampmann<br />

Raben, Frk M Clausen Sognefogeder, P Paulsen og L Ny-<br />

Skole i Dalby gaard, Refsgaard, Egtved<br />

Jordemoderen boer i Vonsild Kirkeværger, J Hansen, Bølling, P<br />

Lægdsmand J J Schultz, Dalby Poulsen, Egtved, M S Poulsen, Vork<br />

Forligsmæglere, Chr Bjerre, Tved, Skolelærere og Skolelærerinder:<br />

S Schultz, Bjergegaard Lærer P J Poulsen, Egtved, Lærer<br />

Vurderingsind for Kreditforeningen Chr Barsøe, Egtved Skov, Lærer<br />

Chr Schou, Tved L Pedersen, Bølling, Thomsen,<br />

Vurderingsmænd for Ejendomsskyld- Vork, Andersen, Taagelund, Lærersætning:<br />

J J Schultz, Dalby, P H inder: Kathrine Lauritsen, Egtved<br />

Scmidt, Tved og Jensine Nielsen, Bølling<br />

Brandfogeder, J H Lind, Lindgaard, P Skoler, Egtved, Egtved Skov, Bølling,<br />

N Toft, Straarup Taagelund og Vork<br />

Snefogeder, 1ste J A de Neergaard, Læge Chr Nielsen, Egtved<br />

2den Chr Schou, 3die M Nørgaard, Dyrlæge Brejnegaard, Egtved<br />

4de P N Toft Jordemoder Margrete Lind, Egtved<br />

Stævningsmænd, P N Outzen og A Stationsforstander Nissen<br />

Tøndering Rebæk Lægdsmænd, P Poulsen, Egtved og<br />

Telefonstation M Hollesen, Dalby L Nygaard, Refsgaard<br />

Bager P N Petersen, Dalby Mølle Forligsmæglere, V Johansen og R<br />

Brøndgraver P Hansen, Østergaard, Hartvigsen, Egtved<br />

Tved Vurderingsmand for Kreditforeningen<br />

Gartner R Jensen, Dalbymark M Ditlevsen, Egtved<br />

Hjulmand A Lund Vurderingsmænd for Ejendomsskyld-<br />

Karetmager Th A Schmidt, Tved sætning, M Ditlevsen, Egtved og<br />

Kreaturhandler J Simonsen, Dalbym M S Poulsen, Vork<br />

Møller P N Petersen, Dalby Mølle Vurderingsmænd for offentlige Laan<br />

Mejerier, Andelsmejeriet .-Bøgelund. Christen Eriksen, Egtved, M S<br />

Slagter H Meiland, Tved Poulsen, Vork<br />

Smede M Hollesen, Dalby, N A Schmidt Brandfoged Tømmerhlr Ravn, Egtved<br />

ved Dalby Mølle " Snefoged Christen Eriksen, Egtved<br />

Vævere, Chr Bjerre, Tved, V Ravn- Sparekassen S Madsen bind, og M<br />

holdt Dalby Ditlevsen Kasserer, Egtved<br />

Større Gaarde Stævningsmænd, N P Sørensen og<br />

Straarup, P N Toft Fotograf Jakobsen Egtved<br />

Dalbygaard, J C Thvgesen Telefonstationer, Anders Simonsen,<br />

Bøgelund, A P Andreasen Egtved og H M Damgaard, Bølling<br />

Højgaard, J A de Neergaard Apoteker Buch<br />

Lindgaard, J H Lind Agent Chr Gundesen, ligtved<br />

Dalby, J J Schultz Bagere, Lyng og Sørensen<br />

Bjergegaard. S Schultz Barberere, Jakobsen og Isak Jensen<br />

Tved, Chr Schou Blikkenslager N P Mortensen<br />

Mariasminde, A J Schultz Brøndgraver Hans Sørensen<br />

Bog- og Papirhandler Chr Gundesen<br />

Bødkere, H N Schmidt og Chrisl-<br />

Egtved. jansen<br />

2275 Indb. Brugsforeninger, Birk, Egtved, Jen-<br />

Tiendekommissær, M Ditlevsen sen, Vork, Uddelere<br />

Cigarhandler Chr Gundesen Kirkeværger, Pastor Rosenstand, For-<br />

Detaillst H M Damgaard, Bølling mand, Jakob Hansen, M Petersen<br />

Fabrikanter Skostrup Maskinfabrik. og B Nielsen, N Bjært<br />

Fotograf Jakobsen Skolelærere og Skolelærerinder: P<br />

Farver H R Andersen Lynggaard, Eltang Kirkeskole, D<br />

Gartner B Olesen Thejlade Bärsø, Eltang Byskole, L Lund,<br />

Hjulmand Sørensen N Bjært Byskole, P Pindbek,Strand-<br />

Købmandshandel, M Mathiasen, G huse og B N Knudsen, S Vilstrup<br />

Madsen, Terkel S Jensen, Egtved Lærerinder: Frøknerne Steffensen,<br />

Klodsemagere, Isak Jensen og J Han- Thomsen og Uth<br />

sen Egtved Skoler, Sdr Vilstrup, Eltang Kirke-<br />

Kroer, M Mathiasen, Egtved skole, Eltang Byskole, N Bjært do,<br />

Malere, H Clausen og Bertelsen, Egt- Strandhuse do<br />

ved Stationsforstandere, Møller, Eltang,<br />

Maskinhandler Astrup Hansen, Lilballe<br />

Manufakturhandlere, A C Lorentsen, Lægdsmand M Sandager, N Bjært<br />

L P Lund Forligsmægler M Sandager, do<br />

Murer M Chr Holm Vurderingsmand for Kreditforeningen<br />

Møllere, Jeppe Platz, Egtved, J Ras- Konrad Konradsen<br />

mussen, Bølling Vurderingsmænd for Ejendomsskyld-<br />

Mejeri i Egtved Sørensen, Bestyrer og sætning, N Bjerresgaard, Eltang,<br />

Terkel Poulsen, Fmd, Egtved A Buck, S Vilstrup<br />

Pumpemagere, Niels Lauritsen og Brandfoged Lorentsen, N Bjært<br />

C Johnsen, Egtved Snefoged V Hansen, do<br />

Sadelmagere, Christensen og Larsen, Stævningsmænd, J Mygind, N Bjært<br />

Egtved og J Hansen, do<br />

Skomagere, Hans Holm, Jakob Niel- Telefonstationer, N Bjært og Eltang<br />

sen, Augustenborg, Pedersen, Sø- Bagere, Uhre, S Vilstrup og de Plase,<br />

rensen, Egtved N Bjært<br />

Skrædere, J Andersen, Jensen, Ander- Bødker I P Nissen, N Bjært<br />

sen Brugsforeninger, N Bjært, S Vilstrup<br />

Slagtere, Burgvardt og Bruhn Hestehandler L Justesen, S Vilstrup<br />

Smede, N P Sørensen og Jørgensen, Karethmager J Mygind, N Bjært<br />

ligtved, Søndergaard, Bølling, Jen- Kreaturhandler M Sandager, N Bjært<br />

sen, Vork Maler Jens Jensen, Lilballe<br />

Snedkere, M Thomsen, N Ravn, Egtved Murer I Oxholm, S Vilstrup<br />

Tømrere, N Lauritsen, Egtved, Høje- Møllere, B Nielsen, N Bjært, M Nielrup,<br />

Bølling sen, Skibdræt<br />

Teglværker, Hans Nissen, Bølling Mejeri, N Bjært, kaldet Kildedyb<br />

Uhrmager Mikkelsen Pumpemager N P Hansen, N Bjært<br />

Træskomd Jens Nielsen og Daugaard Sadelmager M Mønster, Strandhuse<br />

Guldsmed Mikkelsen, ligtved Skomager Jørgensen, N Bjært<br />

Trælasthandel S Bavn Skrædere, Kruse, N Bjært, Holt,<br />

Eltang<br />

Eltang--S Vilstrup. Slagter Hansen, Eltang<br />

1388 Indb. Smede, Therkilsen og Sørensen, N<br />

Sogneraadsformand Chr Hansen, Bjært, A Nielsen, Eltang, J Nielsen,<br />

Strandhuse S Vilstrup<br />

Sogneraadsmedlenmer: P Johansen, Tømrer J Felthaus, N Bjært<br />

Lilballe, N Kyed, Eltang, P Jakob- Væver J Oxholm, S Vilstrup<br />

sen, Eltang, A Kusk, S Vilstrup, Træskomand J Hansen, N Bjært<br />

I Oxholm, S Vilstrup, Th Johan- Større Gaarde:<br />

sen, N Bjert, A Sørensen, Strandh Nedergaard, N Bjært, Løjtnant Lo-<br />

Formand for Hegnsynsmændene A rentsen,<br />

Daugaard, S Vilstrup Eltanggaard, Johansen<br />

Formand for Vandsynsmændene Hesselly Lilballe, G Andersen,<br />

Jakob Hansen, S Vilstrup Landerupgaard Opdragelsesanstalt,<br />

Skatledistrikter: S Vilslrup-Lilballe, Møller, Forstander<br />

Ellang-Strandhuse, N Bjært Buhlsminde, S Vilstrup, A Buck<br />

Sognepræst Rosenstand, Hansen,<br />

Kapellan Gjesten.<br />

Sognefoged, J Nielsen, Eltang, M Sand- 1119 Indb.<br />

ager, N Bjært, M M Skov, Strand- Sogneraadsformand, Lærer H P<br />

huse, N Konradsen, S Vilstrup Sørensen, 0 Gjesten


Sogneraadsmedlemmer: Gaardejer Hjulmand Kl Refsing, V Gjesten<br />

P L Fallesen, Ø Gjesten, Gaard- Købmandshandel P Lavridsen, Ø<br />

ejer J Vejrup, Lillerøj, Grd Kr Gjesten<br />

Hellesø, Ø Gjesten og N A Bunds- Karetmager Kl Refsing, V Gjesten<br />

gaard, V Gjesten, Boelsmand Cl Kroer Røjskovhus<br />

Andersen, do, Bygmester N Hunds- Maler H Poulsen, Ø Gjesten<br />

holt, V Gjesten Maskinfabrik S Sørensen, V Gjesten<br />

Formand for den fri Fattigkasse Manufakturhandler P Lauridsen, Ø<br />

Pastor Fonager Jensen, V Gjesten Gjesten<br />

Formand for Hegnsynsmændene Murere, J Kvist og O Kvist, Ø Gjesten,<br />

Mølleejer L Andersen, Gjesten Mølle A Lund, Ravnholt, N Hundsholt<br />

Formand for Vandsynsmændene og S Smidt, V Gjesten<br />

Gaardejer Nis Nissen, V Gjesten Møller P Hansen, Gjesten Mølle<br />

Skattedistrikter: Ø Gjesten, Røj og Mejerier, V Gjesten og Kronborg<br />

Bavnholt, V Gjesten og Refsing Maltgører L P Poulsen, Ø Gjesten<br />

Sognepræst Fonager Jensen Plantør L Sørensen, do<br />

Sognefoged M Moesgaard, Blokager Rebslager Nis S Frandsen, V Gjesten<br />

Kirkeværger Gaardejerne H Moes- Skomagere, J Lautrup, V Gjesten og<br />

gaard og H Simonsen N Andersen, Ø Gjesten<br />

Skolelærere og Lærerinder: A Berg- Skræder Lindo Kristensen, Ø Gjesten<br />

holt, Lærer, V Gjesten, J Knud- Slagter J Damgaard do<br />

sen, Lærerinde, do, H P Sørensen, Smede, N Albrektsen, Ø Gjesten, S<br />

Lærer, Ø Gjesten, F Kristensen, Sørensen, V Gjesten og J Paaske-<br />

Lærerinde, do sen, Ravnholt<br />

Skoler Ø Gjesten og V Gjesten Snedkere og Tømrere, N Kvist og<br />

Læger H Kristensen, Ø Gjesten, N Regel, Ø Gjesten, A Lund, Ravn-<br />

Dyrlæge A Michaelsen, do holt, N Hundsholt, V Gjesten<br />

Lægdsmand Partik M Moesgaard, Teglværket RØjvang<br />

Blokager Træskomand J Mejrup, Ø Gjesten<br />

Forligsmægler i Tyendesager Gaard- Større Gaarde<br />

ejer N A Bundsgaard, V Gjesten Ravnholtgaard, C Brødsgaard<br />

Vurderingsmand for Kreditforeningen Højgaard, Kl Skøde<br />

Gaardejer J H Skov, V Gjesten Højlund, Brødrene Fuglsang<br />

Vurderingsmænd for Ejendomsskyld- Lillerøj, J Vejrup<br />

sætning Gaardejerne J Vejrup, Smederøj, A vielsen<br />

Lillerøj og A Lundgaard, Refsing Fuglsanggaard, Kr Kaitoft<br />

Vurderingsmand for offentlige Laan Bækholm, Kr Søholt<br />

(umyndiges Midler) Gaardejer H Mariegaard, Kr Hellesø<br />

Simonsen, Ø Gjesten Søndergaard, H Simonsen<br />

Brandfogeder: A Lund, Ravnholt, Kærhohn, Enkefru Bundsgaard<br />

P R Petersen, Ø Gjesten, M Niel- Engholm, P Buhl<br />

sen, do, N Villumsen, V Gjesten, Toftegaard, N A Bundsgaard<br />

Chr Holm, Staushede, Chr Ras- Refsinggaard, Kr Petersen<br />

mussen, Refsing Højrupgaard, A Højrup<br />

Snefogeder: Chr Petersen, Refsing, Blokager, H Moesgaard<br />

P Buhl og N Madsen, V Gjesten, Større Gaarde uden særlige Navne:<br />

Chr Pallesen og Nis P Lavridsen, V Thomsens, Ø Gjesten<br />

V Gjesten og Kl Skjøde, Højgaard J H Skovs, V Gjesten<br />

Sparekassen i Gjesten Forpagt M Nielsens, Ø Gjesten<br />

Stævningsmænd: H Skytt, P Mathiasen<br />

og Kr Nielsen, V Gjesten, P Harte-Bramdrup.<br />

Lauridsen, J Damgaard og N Al- 1495 lndb.<br />

brektsen, Ø Gjesten Sogneraadsform H Jensen, Bramdrup<br />

Telefonstation Ø Gjesten SogneraadsMedlemmer: J Andersen,<br />

Apoteker Jons Wulff, Ø Gjesten H Schelde, Chr Hansen, H Geerth-<br />

Bagere, Chr Pedersen, V Gjesten sen, Harte, H Thorning og J Sø-<br />

Barberer J Chr Damgaard, Ø Gjesten rensen, Bramdrup<br />

Bødker J Rasmussen Formand for den fri Fattigkasse<br />

Brugsforeningen i V Gjesten Hans Pedersen, Raadvad<br />

Cigarmager M Terp, Ø Gjesten Formand for Hegnsynsmændene H<br />

Fabrikanter S Sørensen, V Gjesten Thorning, Bramdrup<br />

Gartner Lauge Sørensen, Ø Gjesten Formand for Vandsynsmændene<br />

Glarmestre Kr Nissen, Ø Gjesten og Smidt Nissen, Harte<br />

N Hundsholt, V Gjesten Sognepræst C Schjørring<br />

Sognefogeder, H Geertsen, Harte og Tøffelmager H T Pedersen, Bram-<br />

Chr Jørgensen, Bramdrup drup<br />

Kirkeværger, M Pedersen, Harte og Større Gaarde i Bramdrup:<br />

H Damkjær, Bramdrup Petersbjerggaard, L Thorning<br />

Lærere: M. Tarp, Harte, E Jensen, Hvidsminde, P Effsen<br />

Sandbjerg, A Eriksen, Bramdrup Bogelund, H Rønning<br />

Lærerinder: E Lund, Harte, K M Sønderskovgaard, Brdr Spidsberg<br />

Kristensen, Ejstrup Højgaard, H Damkjær<br />

Skoler, Harte, Sandbjerg, Ejstrup og Nørreskovgaard, N Nielsen<br />

3 i Bramdrup Petersminde, N Holt<br />

Lægdsmænd, H Geerthsen, Harte og Drejnsbjerggaard, H Bønning<br />

Chr Jørgensen, Bramdrup Haugengaard, J A Skov<br />

Forligsmægler, H Geerthsen, Jørgen i Harte:<br />

Sørensen Brogaard, P Pors<br />

Vurderingsmænd for Ejendomsskyld- Toftegaard, J Poulsen<br />

sætning, H Jensen, H Geerthsen Stallerupgaard, H Geerthsen<br />

Vurderingsmand for offentlige Laan, Ny Stallerupgaard, J C Nielsen<br />

H Rønning, J Poulsen Højgaard, C Jørgensen<br />

Brandfogeder, P Pedersen, Bramdrup Birkedamgaard, Chr Hansen<br />

og J H Kristensen, Harte Nebelsminde, II Schelde<br />

Snefogeder, A Kristensen, Bramdrup Sødahlgaard, M Ebbesen<br />

og J Poulsen, Harte Brødsgaard, J Brødsgaard<br />

Stævningsmænd, Jørgen Pedersen, Lyngaard, J Koch<br />

Rasmus Nielsen, Bramdrup, J H Haugaard, C Johansen<br />

Kristensen, Jørgen Iversen, Harte Hvilstedgaard, C Nissen<br />

Telefonstation i Bramdrup<br />

Bager A Geelerth Hejls.<br />

Brøndgravere, Knud Nielsen, Harte 1087 lndb.<br />

og Peder Kvist, Bramdrup Landvæsenskommissær N Dall, Bæk-<br />

Brugsforeninger i Bramdrup, Jystrup lund<br />

Fabrikant J H Kristensen Amtsraadsmedlem N Dall, Bæklund<br />

Gæstgivere og Hoteller, Landbo- Sogneraadsfor Petersen, Ballegaard<br />

hjemmet i Ejstrup, Marielund, Sognerådsmedlemmer: Momsen-<br />

Elbodal og Bramdrup Skov Petersen, Frands Thomsen, Niels<br />

Hjulmand Madsen, Harte Larsen, Lauge Holdt, Joh Schultz<br />

Karetmagere, H M Hansen, Bramdrup jun, Chr Hansen<br />

M Madsen, Harte Formand for den fri Fattigkasse<br />

Kroer i Ejstrup og Bramdrupdam Sognefoged, Dbm, I A Hansen<br />

Malere, Koed, Ejstrup, Skovs Enke, Sognepræst Christensen<br />

Bramdrup Sognefoged I A Hansen<br />

Maskinfabrikant J II Kristensen, Politibetjent C Skov, Vonsild<br />

Harte Skovfoged Ledvogter Lange<br />

Murere, S Rarup, Ejstrup, II J Han- Kirkeværger, Jens Ravn, N Dall,<br />

sen, Bramdrup Bæklund<br />

Møllere, Sorgenfri Mølle, Stenvad Forskudsforeninger Hejls-Vejstrup<br />

Mølle, Bramdrup Mølle Formand for do Ravn, Sjølundgaard<br />

Mejeri i Bramdrupdam Skolelærere: Førstelærer Thaysen,<br />

Pumpemager Knud Nielsen, Harte Andenlærer Geilager<br />

Skomager A Sørensen, Ejstrup Skolelærerinder: Fru Lind, Frøken<br />

Skrædere, Jepsen og Pihl, Ejstrup R Staal<br />

Nielsen, Bramdrup Privatlærerinder: Frk Madsen og<br />

Slagter Simon Grunnet Frk Olesen<br />

Smede, Jens Bojsen, Ejstrup, Lau- Efterskolen: Forstander Bossen og<br />

trup, Harte, C Sørensen og A Ander- cand teol Petersen<br />

sen, Bramdrup Skoler: Hejls <strong>Kommune</strong>skole, Efter-<br />

Snedker Lars Larsen, Bramdrup skolen<br />

Tømrere, Peder Jensen, Masanti Jordemoder Mad. Christensen<br />

Pedersen, Harte Toldsted Hejlsniinde<br />

Teglværker, C Hansens og P Vester- Post- og Telegrafstation Hejls Brevgaard<br />

samlingssted<br />

Væver, Peder Pedersen, Hans Kri- Lægdsmand I A Hansen, Dbm<br />

stensen Forligsmægler Lærer Thaysen<br />

Træskomænd, Andreas Andersen og Vurderingsm. for Kreditforeningen<br />

Niels Rasmussen, Bramdrup Jesper Schultz


Vurderingsm. for Ejendomsskylds. Sognerådsmedlemmer, Sognefoged<br />

Joh Hansen og Momsen Petersen P Nielsen, Hejnsvig, Husmand<br />

Brandfogeder. Gaardejer Flensburg Mads Larsen, Vesterhede, Husm.<br />

og A Frost Søren K Thomsen, Gilberg<br />

Snefoged Jesper Schultz Formand for den fri Fattigkasse<br />

Sparekasser Filial af S Bjært, Pastor Lauridsen, Vorbasse<br />

Stævningsmænd, Peter Mørk Nørre- Formand for Hegnsynsmændene<br />

gaard og Snedker Jansen Niels Jensen, Vorbasse<br />

Telefonstation i Vejstrup Formand for Vandsynsmændene<br />

Bager Nielsen Jes Chr Pedersen, Nebel<br />

Blikkenslager A Petersen Sognepræst Lauridsen, Vorbasse<br />

Brøndgraver J Dinesen Sognefoged P Nielsen, Hejnsvig<br />

Detaillister, Chr Hansen, Jeppe Lau- Kirkeværge H Chr Larsen, Hejnsvig<br />

ritsen, N C Dahl og Poul Dahl Skolelærere og Skolelærerinder, Læ-<br />

Fabrikanter, Momsen-Petersen, Jeppe rer Thomsen, Hejnsvig, Mails Lar-<br />

Lauridsen og Falle Kriksen sen, Vesterhede og Lærer Peter-<br />

Garver P Nørregaard sen, Gilberg<br />

Gæstgivere og Hoteller, Hejls Kro, Skoler, Hejnsvig, Gilberg, Vesterhede<br />

Hejlsminde Kro Dyrlæge P Hovidsgaard, Klink<br />

Hjulmand D Buch Jordemoder Kirstine Lauridsen, Gil-<br />

Høker C Christensen berg<br />

Købmandshandel i Hejls Kro, Kjær Lægdsmand Jens Jensen, Askjær<br />

Mølle og Hejlsminde Forligsmæglere, Peder Grove, Ving-<br />

Karetmager D Buch borg og Jens Pedersen, Hejnsvig<br />

Klodsemager P Lind Vurderingsmænd for Kreditforenin-<br />

Kreaturhandler Joh Hansen gen, Jens Kristensen, Refshøj, An-<br />

Kroer Hejls og llejlsminde dreas Andersen, Klodhøj, Peder<br />

Maler N Hansen Nielsen, Hejnsvig<br />

Manufakturhandler Chr Hansen, Vurderingsmand for Ejendomsskyld-<br />

Hejls Kro sætning Jens Kristensen, Refshoj<br />

Murere, L Thingleff, P Jørgensen, Vurderingsmand for offentlige Laan<br />

L Uldahl, I Dau, C Fallesen og Kristen Pedersen, Donslund<br />

F Freese Brandfogeder, Møller Hans ,J Kri-<br />

Møllere, P Dall og Hansen stensen, Hejnsvig, Niels Hansen,<br />

Mejerier, Hejls-Vejstrup do, Kristen Larsen, do, Jens S<br />

Pumpemager P Jørgensen Jensen,Trøllund, Kristoffer Greger-<br />

Rebslager P Hansen sen, Gilberg, Kristen Hansen, Fug-<br />

Sadelmager Frederiksen dal, Karl M Andersen, Klink, Anl<br />

Skomagere, J Dahm, H Faaborg, N Damgaard, Donslund, og Morten<br />

Madsen, C Christensen Kristensen, Donslund<br />

Skrædere, H Tingleff, H Jensen Snefogeder, Jens Nielsen, Trøllund,<br />

Slagter H I Schmidt Anders J Kristensen, Vingborg,<br />

Smede, P Andersen, C Thomsen og Søren B Mikkelsen, Gilberg, Kri-<br />

O Christiansen stian Sparevath, Katrineberg, Has-<br />

Snedkere, I Hugger, C Aagaard, J mus Hansen, Hejnsvig Mark, Iver<br />

Jensen, A Andersen, LP Herning Andersen, Søgaard, Hans J Kristen-<br />

Teglværker, Momsen Petersen, Jeppe sen, Klink og Niels Østergaard,<br />

Lauridsen, F Eriksen Hejnsvig<br />

Uhrmager A Petersen Stævningsmænd, Lars Larsen, As-<br />

Vævere, Marie Berg, Marie Jensen kjær og Hans Madsen Højrup<br />

Træskomand P Lind Bøgdal<br />

Tøffelmager P Lind Detaillist Kr Jørgensen, Donslund<br />

Toldsted i Hejlsminde, Toldassistent Mølle<br />

Ankersen og Roersbetjent Gertz Gæstgiver Kr Jørgensen, Donslund<br />

Større Gaarde: Mølle<br />

Bæklund, Amtsrådsmedlem N Dall Høkere, C G Jensen og Hans M<br />

Hejlsgaard, Lange Nielsen, Hejnsvig<br />

Yargaarde, S Larsen Kroer, Donslund Møllekro, Kr Jør-<br />

Stavnsbjerg Hansen gensen<br />

Bogebjerg, Flensborg Murere, Niels Bertel Gregersen,<br />

Hejnsvig, Anders Christensen og<br />

Hejnsvig. Søren Madsen, Gilberg<br />

896 lndb. Møllere. Kr Jørgensen, Donslund,<br />

Sogneraadsf K Pedersen, Donslund H J Christensen, Hejnsvig<br />

Mejeriet Hejnsvig Andelsmejeri Vurderingsmænd for Kreditforenin-<br />

Plantør, Kristensen, Trøllund og gen, S Jensen, Højrup, M A Niel-<br />

Christian Heich, Lundgaard sen, Lejrskov, S P Jensen, Egholt<br />

Skomagere, Heick Lundgaard og Vurderingsmænd for Ejendomsskyld-<br />

Hans Larsen, Klink sætning, S Simonsen, Skovgaard<br />

Skrædere, Ludvig Jensen, Hejnsvig og J Boesen, Knudsbøl<br />

og Hans Pedersen, Fugdal Brandfogeder, J P Hansen, Lejrskov,<br />

Slagter Hasmus Hansen, Vesterhede Fr Petersen, Uhre, Th Høst, Vraa,<br />

Smede, Knud C Knudsen, Hejnsvig. J Schelde, Lejrskov, Ingv Petersen,<br />

Jørgen Chr Jørgensen do, Hans Højrup, Fr Hansen, Egholt, Joh<br />

Gregersen, Gilberg, Hans Chr Han- Kruse, Ferup, Møller Kring, Jorsen,<br />

Vesterhede og Jakob Nielsen, drup og J Nørgaard, Knudsbøl<br />

Trøllund Snefogeder, S Simonsen, H Th<br />

Snedker Kr Jensen, Trøllund Nielsen, Lejrskov, P Madsen, Egholt,<br />

K Sørensen, Uhre, P Mikkel-<br />

Lejrskov-Jordrup. sen, Vraa, J Bavn, Højrup, J Pam-<br />

Lejrskov Sogn 1505 og Jordrup 571 berg, Ferup, Aage Buch, Nissen<br />

lndb. ialt 2136. Juhl, Jordrup og K Søndergaard,<br />

Landvæsenskommissær S Simonsen, Knudsbøl<br />

Skovgaard Sparekassen i Vraa<br />

Sogneraadsformand H Pedersen, Stævningsmænd, Th L Thuesen, II<br />

Ferup Schmidt, Lejrskov, J Schelde, Chr<br />

Sogneraadsniedlemmer, H Schultz, Daugaard, Vraa, J Olsen og P<br />

Ferup, J Schelde, Vraa, Joh K Pedersen, Jordrup<br />

Jørgensen, Fr Knudsen, Lejrskov, Telefonstation, Højrup Centralstation<br />

J Hansen, Egholdt, N Hundsholt, Brugsforeninger i Lejrskov, Egholt,<br />

Uhre, P Christoffersen, Jordrup og Jordrup<br />

E Nissen, Knudsbøl Fabrikanter, Mathiesen, Kildeværk<br />

Furmand for den fri Fattigkasse H og Hansen, Askjærdal<br />

E A Pedersen, Lejrskov Gartner Nielsen, Lejrskov<br />

Formand for Hegnsynsmændene Hjulmænd, N A Petersen, Lejrskov,<br />

Brødsgaard, Jordrupgaard Th Lyngsø, Egholt, A Jensen,<br />

Formand for Vandsynsmændene S Knudsbøl, J N Husted, Vraa<br />

Jensen, Højrup Høkere, H Henriksen og H Mathie-<br />

Skattedistrikt, <strong>Kommune</strong>n hører til sen, Vraa og P Andersen, Ferup<br />

Andst m fl Herreders Skattedistr Købmandshandel, Sørensen, Jordrup<br />

Sognepræst Pastor Borgen, Lejrskov og Sommer, Knudsbøl<br />

Sognefogeder, M A Nielsen, Lejrskov, Kreaturhandler H E A Pedersen,<br />

H Roed, Ferup og P Struer, Jor- Lejrskov<br />

drup Maler H C Bojsen, Højrui)<br />

Kirkeværger, for Lejrskov Kirke: Murere, J Jakobsen, Ferup, J P Thom-<br />

Schultz, Ferup, Fr Knudsen og M sen Højrui), Chr Thuesen, Lejr-<br />

A Nielsen, Lejrskov, for Jordrup skov, Fr Hansen, Egholt, N Chri-<br />

Kirke: J Olesen, Jordrup, A Jensen, stiansen, Jordrup<br />

Knudsbøl Møllere, P Hansen, Egholt, Chr Dau-<br />

Forskudsforeninger, Højrup og Jor- gaard, Vraa, Kring, Jordrup<br />

drup Mejeriers landøkonomiske Mejerier, Højrup og Jordrup<br />

Forskudsforening Pumpemager P S Skov, Lejrskov<br />

Formand for samme, Rasmussen, Skomagere, H P Sørensen, Jeppesen,<br />

Højrupgaard A Nielsen, Lejrskov<br />

Skolelærere, Svennesen, Lejrskov, Skrædere, C M Rasmussen, Egholt,<br />

Brandt, Egholt, Jessen, Vraa, Ol- J S Skau, Lejrskov. H Pedersen,<br />

sen, Ferup, Kring, Jordrup og Maj- Uhre, Fr Jensen, Højrup, Meng,<br />

land, Knudsbøl Jordrup<br />

Skolelærerinder, M Graversgaard, Smede, Thistrup, Ferup, P Hansen,<br />

Lejrskov, M Pedersen, Egholt, M Højrup, J P Jensen, H N Hansen,<br />

Buhl, Vraa, K Frederiksen, Ferup. Vraa, P Christiansen, Joh Laurid-<br />

P Mikkelsen, Jordrup sen, Lejrskov, Chr J Mathiesen,<br />

Skoler, Lejrskov, Egholt, Vraa, Fe- M Eskildsen, Egholt, J P Jensen,<br />

rup, Jordrup og Knudsbøl Jordrup, P Pedersen, Knudsbøl<br />

JordemoderMad.m Christensen,Vraa Snedkere, Iversen, M Andersen, Lejr-<br />

Lægdsmænd, M A Nielsen, Lejrskov, skov<br />

H Roed, Ferup, P Struer, Jordrup Teglværker i Højrup og Egholt<br />

Forligsmægler S P Jensen, Egholt Vævere, Vichmand, II Hansen, Lejr-


skov, Anna Nørgaard, Egholt, J<br />

Juhl, Ferup, R Andersen, Jordrup,<br />

C Jørgensen, Jordrup<br />

Træskomænd, 0 Nissen, P Linnet,<br />

Lejrskov, P Nielsen, Vraa, A Thomsen,<br />

Egholt, N Chr Jensen, Jordrup,<br />

Joh P Jensen, Knudsbøl<br />

Seest<br />

1063 Indb.<br />

Amtsraadsmedlem V Hansen, Bellevue<br />

Sogneraadsformand H Wissing, Seest<br />

Vandmølle<br />

Sogneraadsmedlemmer, Gaardejer J<br />

Gejl, Seest, do Chr Kylling, do,<br />

H Viuff, do, do I Møller, Seest<br />

Skov, do A Damgaard, do, Musiker<br />

L Th Skov, Vrannerup<br />

Formand for den fri Fattigkasse<br />

Husmand Niels Christensen, Seest<br />

Formand for Hegnsynsmændene H<br />

Wissing, Seest Vandmølle<br />

Formand for Vandsynsmændene H<br />

Jepsen, Seest<br />

Skattedistrikter, Seest<br />

Sognepræst Bartholdy, Seest<br />

Sognefoged H Jepsen, Seest<br />

Kirkeværger, H Jepsen og Jens Hansen,<br />

Seest<br />

Skolelærere og Skolelærerinder, 1.<br />

Lærer, Th Schmidt, Seest, 2. Lærer,<br />

V Damsbo, do, Lærerinde Frk<br />

Petersen, do, Enelærer Lynge,<br />

vestre Skole<br />

Skoler, østre og vestre Skole<br />

Lægdsmand H Jepsen, Seest<br />

Forligsmægler P Juhl, Seest<br />

Vurderingsmand for Kreditforeningen<br />

Gaardejer J Gejl, Seest<br />

Vurderingsmænd for Ejendomsskyldsætning,<br />

Gaardejer J Gejl og K<br />

Knudsen, Seest<br />

Vurderingsmand for offentlige Laan<br />

Gaardejer J Skovgaard, Seest<br />

Brandfogeder og Snefogeder, J Juhl,<br />

H Jørgensen, H Nielsen og S Huss<br />

Stævningsmænd, Gaardejerne M Buch<br />

og Niels Hjorth, Seest<br />

Skatteraadsmedlem, Amtsraadsmedlem<br />

V Hansen, Bellevue<br />

Gartner H Minch, Seest<br />

Hjulmand Damkjær, Seest<br />

Murere, Sørensen, Vonsild Vej, Menk,<br />

og Møller, Seest<br />

Møllere, U Hansen, Seest, H Wissing,<br />

Seest Vandmølle<br />

Skomagere, Andersen, Seest, Madsen,<br />

Vrannerup<br />

Skrædere, H Viuff og S Hansen, Seest<br />

Smede, N Jensen, Seest, J Nielsen,<br />

do, N Lund, Seest Skov, Nielsen,<br />

do, Nielsen, Vrannerup<br />

Snedkere, H Nielsen og Sandholt, Seest<br />

Tømrer Niels Hansen, Ilylke<br />

Teglværker, J A Hansens og <strong>Kolding</strong><br />

Aktieteglværk<br />

Større Gaarde:<br />

Seestgaard, P Juhl<br />

Lykkegaard, O Straarup<br />

Baltzergaard, P Møller<br />

Seestskovgaard, O Iskov<br />

Anderstrup, A Damgaard<br />

Langholtgaard, M Thomsen<br />

Virkelyst R Juhl<br />

Tandholtgaard, P Ravn<br />

Hylkegaard, K Knudsen<br />

Skovdruplund, A Hagsted<br />

Seest Vandmølle, H Wissing<br />

Vrannerupgaard, J Søndergaard<br />

Skanderup.<br />

1815 Indbyggere.<br />

Landinspektør C Balslev, Horsens,<br />

modtager Bestillinger paa Lunderskov<br />

Landbohjem<br />

Sogneraadsformand Th Hansen,<br />

Skanderup<br />

Sogneraadsmedlemmer, Boy Jepsen,<br />

Dolleruplund, N Madsen, Nagbøl,<br />

H Dons, Gjelballe, H Beck, Skanderup,<br />

Postmester J Bodholdt og<br />

Snedker Hansen, Lunderskov<br />

Formand for den fri Fattigkasse<br />

B Jepsen, Dolleruplund<br />

Formand for Hegnsynsmændene A<br />

Engholm, Skanderup<br />

Formand for Vandsynsmændene J<br />

Jensen, Lunderskov<br />

Sognepræst C Moe, Nagbøl<br />

Sognefoged H Roldsgaard, Gjelballe<br />

Politibetjent P H Lausen (Dbmd),<br />

Lunderskov<br />

Kirkeværge, N Madsen, Nagbøl og<br />

S Samuelsen, Lunderskov<br />

Forskudsforening: Skanderup Mejeri<br />

Formand for denne II Beck, Skanderup<br />

Skolelærere og Lærerinder, P Nissen<br />

og Frøken Poulsen, Gjelballe, Chr<br />

Pedersen og Frøken Søndergaard,<br />

Skanderup, N Nissen, Kock og Frk<br />

Kjær, Dollerup, Andersen, Lunderskov<br />

Skoler i Gjelballe, Skanderup, Dollerup,<br />

Lunderskov<br />

Jordemoder Nielsen, Skanderup<br />

Post- og Telegrafstation i Lunderskov<br />

Stationsforst Lund, Lunderskov<br />

Lægdsmand er Sognefogden<br />

Forligsmæglere, Bager Møller og J<br />

Nielsen, Lunderskov<br />

Brandfogder, S Møller, Gjelballe, H K<br />

Nielsen og H Christophersen, Skanderup,<br />

I L Kristensen, Dollerup,<br />

N Nielsen, Nagbøl, P Lunderup,<br />

Lunderskov<br />

Stævningsmænd, Bager Møller, Gaard-<br />

DANSK KAFFERISTERI KOLDING.<br />

Brændt Kaffe. — Raa Kaffe. — Kakao. — Kun en gros. — Direkte Import*<br />

- 173 —<br />

ejer H K Nielsen, Skanderup, Høker<br />

J Petersen, R Boye, Gjelballe,<br />

Gaardejerne J Jensen, Th Thomsen,<br />

Lunderskov<br />

Skatteraadsmedlemmer, Th Hansen,<br />

H Beck, Skanderup<br />

Telefonstation, Lunderskov Central<br />

hos S J Lund, Lunderskov<br />

Bagere, Møller, Skanderup, S Nielsen,<br />

P Ingversen og S Chr Nielsen,<br />

Lunderskov<br />

Barberer C Terp, Lunderskov<br />

Blikkenslager J P Lind, Lunderskov<br />

Brøndgraver Joh Mortensen, Lunderskov<br />

Brugsforeninger i Gjelballe, Skanderup<br />

og Lunderskov<br />

Cigarhandler Skræder Hansen, Lunderskov<br />

Detaillist Madsen, Dollerup<br />

Drejere, Andersen, Lauersen og Teglgaard,<br />

Lunderskov<br />

Gartnere, A Skov, Lunderskov, Hinkel<br />

Dollerup<br />

Gæstgivere og Hoteller, Lunderskov<br />

Gæstgivergaard<br />

Glarmester M Jørgensen, Lunderskov<br />

Hjulmand Hansen, Skanderup<br />

Høker J Petersen, Gjelballe<br />

Købmandshandel N Reinholdt, Lun<br />

derskov<br />

Karetmager R Chrisensen, Lunderskov<br />

Klodsemagere, S J Lund og Lyngsøe,<br />

Lunderskov<br />

Kreaturhandler P Jepsen, Gjelballe<br />

Kroer, Lunderskov Kro<br />

Malere, N Chr Nielsen og Alfred Berg,<br />

Lunderskov<br />

Manufakturhandler N Reinholdt,<br />

Lunderskov<br />

Murer B Petersen, Lunderskov<br />

Møllere, H P Jørgensen, Rolles Mølle,<br />

Christensen, Skanderup, C Nielsen,<br />

Drabæks Mølle<br />

Mejerier i Lunderskov og Skanderup<br />

Maltgører I N Lauritsen, Lunderskov<br />

Pumpemager Joh Mortensen do<br />

Sadelmagere, C Jensen, Lunderskov,<br />

I N Fedde, Skanderup<br />

Skomagere, Poulsen, Skanderup, NH<br />

Thomsen og Schmidt, Lunderskov<br />

Skrædere, H Hansen, Lunderskov,<br />

P Beck, Skanderup<br />

Slagtere, H M Andersen, F Nielsen,<br />

Lunderskov, og C P Clausen, Skanderup<br />

Smede, J P Nielsen, Gjelballe, S Hansen,<br />

Dollerup, Erlandsen, Uldall,<br />

Lunderskov<br />

Snedkere, Larsen og Hansen, Lunderskov,<br />

Th Petersen, Gjelballe,<br />

Joh Petersen, Skanderup<br />

Tømrer Hansen, Lunderskov<br />

Teglværker, Lunderskov Teglværk<br />

Uhrmager J Terp, Lunderskov<br />

Træskomand S Samuelsen, do<br />

Større Gaarde:<br />

St Dollerupgaard, N Bengtson<br />

Dolleruplund, B Jepsen<br />

Wissingsminde, Høyer<br />

Crønvanggaard, J Nielsen<br />

Gjelballegaard, R Boye<br />

Starup-Nebel.<br />

2132 Indb.<br />

Landvæsenskommissær N A Sager,<br />

Fredsted<br />

Sogneraadsmedlemmer, H Munk, Aagaard,<br />

A Thygesen, Hesselballe,<br />

P Madsen, Starup<br />

Sognepræst Carlsen, Valgmenighedspræst<br />

Briicker, Aagaard<br />

Sognefoged J Kyd, Starup, M Fischer,<br />

Aagaard, N Ebbesen, V Nebel<br />

Skolelærere og Lærerinder, Joh Skov,<br />

Starup, Abitz, Aagaard, Buch,<br />

Brakker, P Petersen, V Nebel,<br />

Lindholm, Aagaard Friskole<br />

Skoler i Starup, Aagaard, Brakker,<br />

V Nebel<br />

Læge Winther, Aagaard<br />

Dyrlæger, Hørlyk, Starup, Nielsen,<br />

V Nebel<br />

Jordemoder Nielsen, Aagaard<br />

Posthus i V Nebel og Gravens<br />

Stationsforstander Ravn, Gravens<br />

Lægdsmænd, J Kyd, Starup, M Fischer<br />

Aagaard, N Ebbesen, V Nebel<br />

Forligsmægler Th Nielsen, Borlev<br />

Vurderingsmd for Kreditforeningen<br />

N A Sager, Fredsted<br />

Vurderingsmd for Ejendomsskyldsætning<br />

Hans Jensen, V Nebel<br />

Sparekasse i Aagaard<br />

Stævningsmand A Sørensen, V Nebel<br />

Telefonstation i Aagaard<br />

Arkitekt P Knudsen, Aagaard<br />

Bagere, Aagaard Mølle og Bageri<br />

Blikkenslager Andersen, Aagaard<br />

Bødker H Munk, Aagaard<br />

Brugsforeninger i Starup, Aagaard,<br />

Brakker og V Nebel<br />

Detaillist Andreasen Nielsen, Gravens<br />

Fotograf Paaskesen, Aagaard<br />

Høkere, Chr Eg og P Olsen, Fredsted<br />

N Mark, og V Nebel Kro hos Henriksen<br />

Karetmagere, Joh Jensen, Starup,<br />

Hansen, Aagaard<br />

Kroer i Aagaard og V Nebel<br />

Murer P Knudsen, Aagaard<br />

Møllere, Petersen, Aagaard, Petersen,<br />

Elkjærholm<br />

Mejerier, Aagaard Andelsmejeri<br />

Sadelmager Spanier, Aagaard<br />

Skomagere, Nicolajsen, Aagaard og<br />

Schytt, V Nebel<br />

DANSK KAFFERISTERI KOLDING.<br />

Brændt Kaffe. — Raa Kaffe. — Kakao. — Kun en gros. —. Direkte Import.


Skrædere, Sørensen, Gravens og Vurderingsm for Ejendomsskyldsæt-<br />

Schmidt, V Nebel ning, A Petersen, Varmark, J Jør-<br />

Slagter A Rasmussen, Gravens gensen, Steensgaard<br />

Smede, Nielsen, Fredsted, Mortensen, Brandfogeder, J G Thygesen, C<br />

Starup, Mortensen, Aagaard, Mad- Schmidt, Th Breining<br />

sen, V Nebel, Christensen, Brakker Snefogeder, Chr Straarup, V Rott-<br />

Snedker Bruun, Starup böll, Emil Straarup, M Utzon<br />

Tømrer P Knudsen, Aagaard Stævningsmænd, Snedkermest Holm r<br />

Teglværk, Skovgaard Skomagermester Schultz<br />

Uhrmager Nielsen, Aagaard Telefonstation hos Dagvognsejer Chr<br />

Træskomænd, J P Knudsen, Aagaard, Bramsen<br />

N Roed, Aagaard, Mortensen, Gra- Forind for Telefonselsk J C Thygesen<br />

vens Bager Mathiessen<br />

Forsamlingshuse i Starup, Aagaard, Brøndgraver Chr Koch<br />

V Nebel Bødker A Nørby<br />

Højskole i Aagaard Brugsforeninger i Stenderup og<br />

Større Gaarde: Stenderupskov<br />

Toftvang, J Daugaard Fotograf P Schou<br />

Skovlykke, N A Sager Hjulmænd,Th Lindegaard, Chr Holm<br />

Agnetesminde, Petersen Høker I P Jensen<br />

Skovgaard, Olsen Klodsemag og Træskom L Sørensen<br />

Bøgeskov. Kragh Kroer, Gammelaalbo Kro<br />

Nordballegaard, Mikkelsen Maler P Schou<br />

Hesselballegaard, A Thygesen Murer og Tømrer II Bramsen<br />

Gammeleje, Joh Boesen Møllere, M Utzon, Stenderup Mølle,<br />

Føniksborg, Jakobsen Hvid, Stenderup Ny Mølle<br />

Nygaard, Løjtnant Thymann Mejerier, Stenderup Andelsmejeri<br />

Terpsminde, P Terp Pumpemager A S Christensen<br />

Højgaard, Andreasen Sadelmager B Jørgensen<br />

Elkjærholm, Petersen Skomager P Schultz, P Holst<br />

Skræder I K Knudsen<br />

Stenderup (Sønder). Slagtere, H C Thomsen, J P Jensen<br />

1191 Indb. Smede, N H Schmidt, N Petersen,<br />

Sogneraadsformand L H Bramsen Stenderup, Markus Jensen. Var-<br />

Sogneraadsmedlemmer, A Brasch, J mark, Ole Schmidt, Stenderupskov<br />

N Bruhn, Chr Lauesen Frost, J Snedkere, L Holm, N Holst, Sten-<br />

Bengaard, H Juhl, Th Lindegaard, derup H J Hansen, Stenderupskov<br />

H Mathiesen, N Bruhn Større Gaarde:<br />

Formand for den fri Fattigkasse Stenderupgaard, I C Thygesen<br />

Murer Joh Andersen, Stenderup Thygesminde. Baron Bille-Brahe-<br />

Formand for Hegnsynsmændene H Selby<br />

Lauesen Frost, Gammelaalbogaard Østergaard, E Christiansen<br />

Formand for Vandsynsmændene E Lykkesgaard, Cand jur I Thygesen<br />

Christiansen, Østergaard Kathrineberg, P Chr Bogh<br />

Sognepræst Diemer Fensbjerggaard, Chr Lausen Frost<br />

Sognefoged J Jørgensen. Stensgaard Østerkjær, N N Bruhn<br />

Kirkeværge, F Petersen. Warmark, Solkjær, V Bolboll<br />

J C Thygesen, Stenderupgaard Lauritzminde, L H Bramsen<br />

Skovrider Hinlz, Stenderupstrand Dorthealund, S Lauesen Frost<br />

Skovfogeder, Petersen, Nørreskov, Varmark, Anker Petersen<br />

Hansen, Sønderskov Vang, A Brasch<br />

Skolelærere og Lærerinder ved Sten- Aakjær, I Raffnsøe<br />

derup Skole, P H Berg, N Morten- Juhlsminde, Enkefru Juhl<br />

ten. Frøknerne Ella Jørgensen og Midtgaard, M F Jørgensen<br />

Martha Algreen-Prüss Hørgaard, J Chr Bengaard<br />

ved Slenderupskov Skole E Bruun Gammelaalbogaard, H Lausen Frost<br />

og Frk E M Kristiansen Gammelaalgaard, R Langhoff<br />

Skoler i Stenderup By og Stenderup- Ejnsgaard, Chr Thulstrup<br />

skov Strandholm, Aagaard<br />

Jordemoder Fru Knudsen Brødregaard, Chr Straarup<br />

Brevsamlingssted i Stenderup Skole Stensgaard, J Jørgensen<br />

Lægdsmand A Tønnesen (Dbm) Mooshus, C Schmidt<br />

Forligsmægler i Tvende og Aftægts- Skovgaard, N Moos<br />

sager P Chr Bogh Skibelund, II Gamborg<br />

Højsagergaard, Th B reining Købmandshandel i Frederikshøj (H<br />

Gammelhjem, J N Bruhn Hansen, Bestyrer), i Brænøre B<br />

Kildevæld, M Dahl Petersen<br />

Enemark, II Juhl Kroer i Frederikshøj<br />

Villa »Augusta«, Enkefru Olsen Maler Lorensen, Aastorp<br />

Møller Kr Jørgensen, Brænøre<br />

Taps. Mejerier, Andelsmejeriet »Enigheden«<br />

800 Indbyggere. (Bestyrer A Bidstrup)<br />

Sogneraadsformd R Rafnsøe, Aastorp Pumpemager Johan Hjelm. Aastorp<br />

Sognerådsmedlemmer, Partikulier Skomagere, H Eskelund, Aastorp, C<br />

M Liin, Gaardejerne A Viuff, C N Hansen og Skov, Tapsøre<br />

Petersen, Aastorp, J Petersen, Taps- Skræder P Bentzen, Tapsøre<br />

gaard, P Flindt, Tingskovhede, Slagter S Baun, Tingskovhede<br />

A Nyegaard, Tapsøre Smede, Th Nielsen, P Bruhn, M<br />

Formand for den fri Fattigkasse Jensen, Aastorp, H Damm, Taps-<br />

Lærer Dall, Taps øre, E N Dall, Brænøre<br />

Formand for Hegnsynsmændene Snedkere og Glarmestre, A Dahl,<br />

Gaardejer J Møller, Aastorp C Christensen, Aastorp<br />

Formd for Vandsynsmændene Parti- Større Gaarde:<br />

kulier F Højer Brænøre Dalhavegaard, Joh P Johansen<br />

Sognepræst M Ring, Taps Hørregaard, .1 Damgaard<br />

Sognefoged Gaardejer J Damgaard, Nefgaard, B Krogh<br />

Aastorp Tapsgaard, J Petersen<br />

Kirkeværger, Gdr Joh P Johansen, Bønhøjgaard, A Dal!<br />

Aastorp, lians Johansen, Tapsøre<br />

Skolelærere og Lærerinder, Førstelærer<br />

J Bergholt, Taps, Andenlærer Taulov.<br />

N J P Dall, Taps, Frøknerne C 1489 Indb.<br />

Thomsen, Tapsøre, M Lorensen, Sogneraadsformand H S Rasmussen,<br />

Aastorp, Jørgensen, Tingskovhede Taulov Mark<br />

Skoler, Taps Hovedskole, Tapsøre Sognerådsmedlemmer, H Nielsen,<br />

Forskole,Aastorp-ogTingskovhede Taarup, H J Jørgensen, Skærbæk<br />

Pogeskoler Mark, Bertel Hansen, Oddersted,<br />

Læge C Gabe, Taps, Konsulationstid M Juul, Skærbæk, Chr Basse, Gudsø<br />

11-12 og L Elkjær, Børup Skov<br />

Dyrlæge V Andersen, Taps Formand for den fri Fattigkasse S<br />

Toldsted i Frederikshøj og Brænøre Høj, Skærbæk<br />

Lægdsmand Gaardejer J Damgaard, Formand for Hegnsynsmændene P<br />

Aastorp Haar, Taarupgaard<br />

Forligsmæglere, Lærer Bergholt. Formand for Vandsynsmændene B<br />

Løjtnant Gaardejr J Petersen, Taps- Munk, Taulovgaard<br />

gaard Skattedistrikt, Fredericia Skallekreds<br />

Vurderingsmd for Kreditforeningen Sognepræst M Brandt<br />

Husmand li Hjort, Brænøre Sognefogeder, J Thuesen, Taulov og<br />

Vurderingsmd for Ejendomsskyld- H R Hansen, Børup<br />

sætning, Gdr Fr Jessen, Brænøre, Kirkeværger, H P B Hansen, Odder-<br />

N Viuff, Aastorp sted, H P Rasmussen, Taulov Mark,<br />

Brandfogeder, Grd B Krogh, Aastorp M Juul, Skærbæk<br />

A Dall, Rønhøjgaard Skolelærere og Lærerinder, A M<br />

Snefogeder, Grd C Eriksen, Aastorp Petersen, Taulov Skole, J Andersen,<br />

P Friis, Tingskovhede, S N Jør- Skærbæk, Hovedskole, P N Rosengensen,<br />

Tapsøre, J Jørgensen, kjær, Studsdal Skole, Frk A Peder-<br />

Branøre sen, Skærbæk Forskole, Fru Lund-<br />

Sparekasser, Sdr Bjært og Vejstrup blad, Taarup Pogeskole<br />

Sognes Filial i Taps Skoler,Taulov-Skærbæk og Forskole,<br />

Stævningsmænd, Gaardejer B Krogh, Studsdal Skole og Taarup Poge-<br />

Partikulier M Liin, Aastorp skole<br />

Telefonstation i Taps hos P Bojsen Dyrlæge K K Frederiksen, Taulov<br />

Bager V Fammé, Tingskovhede Jordemoder Madam Christensen<br />

Brøndgraver Johan Hjelm, Aastorp Post- og Telegrafstation i Taulov<br />

Bødker Jes Juhl, Aastorp Stationsforstander i Taulov, Tejsen<br />

Hjulmænd, Jens Jensen, Aastorp, P Lægdsmænd, Sognefogederne<br />

Nielsen, Brænøre Forligsmægler, Tyendeforligsmæg-<br />

Høkcr H Nyegaard, Aastorp ler R Munk, Taulov


Vurderingsmand for Kreditforenin- Uhrmager P A Pedersen. Taulov<br />

gen Husmand Smed P Chr Han- Væver P Pedersen, Skærbæk Mark<br />

sen, Studsdal Træskomænd, J Pedersen, Holme<br />

Vurderingsmænd for Ejendomsskyld- Mark, P Jørgensen, Skærbæk og<br />

sætning H P B Hansen, Oddersted P Thomsen, Taulov Enge<br />

og L Elkjær, Hørup Skov Større Gaarde:<br />

Vurderingsmand for offentlige Laan Taulovgaard, R Munk<br />

J Chr Larsen Taarupgaard, P H Haar<br />

Brandfogeder, R Munk, J Basse, N Taarup Mølgaard, H Nielsen<br />

P Thønning Bjerregaard, J H Holt<br />

Snefogeder, H Damkjær for Taarup Sandagergaard, H Brems Enke<br />

og J Nielsen for Børup Bredhøjgaard, N S Kyed<br />

Sparekassen i Taulov Lindegaard, H J Jørgensen<br />

Stævningsmænd, H B Hansen og Rugballegaard, J N Iversen<br />

G A Jensen, Børup, J H Gade, N Lusineborg, H J Hansen<br />

P Madsen, Taulov Krybily, N P Høj<br />

Telefonstationer i Taulov og Skærbæk Sanderuplund, Ole Pedersen<br />

Arkitekt B Rasmussen, Taulov<br />

Bager N H Møller, Taulov Vamdrup-Hjarup.<br />

Barber P Pedersen, Taulov 3779 Indb.<br />

Bødker H Jansen, Taulov Mark Landvæsenskommissær J Paulin,<br />

Brugsforeninger i Taulov Studsdal, Vamdrup<br />

Børup og Skærbæk Amtsraadsmedl J Paulin, Vamdrup<br />

Gæstgivere og Hoteller, Krybily Kro Sogneraadsformand, Gaardejer Chr<br />

og Taulov Gæstgivergaard Moes, Bastrup<br />

* Glarmester A Jensen, Taulov Mark Sogneraadsmedlemmer, Gaardejer M<br />

Hjulmand A Ussing, Skærbæk Mark Friis og P Hansen, Bastrup, do<br />

Høker N Jespersen, Skærbæk H Straarup, Hjarup, do H Skøtt,<br />

Karetmager A Ussing, Skærbæk M Søgaard, do N E Hugger, Ø Vam-<br />

Klodsemager Julius Jørgensen, Børup drup, do Nis P Juhl, Bastrup, do<br />

Kreaturhandlere, N H Iversen, Tau- H J Ferdinand, Holte, Købmand<br />

lov og P Brun, Taulov Mark P Nielsen, Vamdrup, Tømrer H<br />

Kroer, Krybily Kro Nielsen, Læge Brun, Uldhandler<br />

Malere, A Jensen, Børup, A Søren- N Sørensen, og Lærer Bygbjerg,<br />

sen, Taarup Østerskov og C P K Vamdrup<br />

Knippel, Gudsø Formand for den fri Fattigkasse<br />

Maskinfabrikanter, Smed Jens Søren- Ølhandl. H Nielsen, Vamdrup'<br />

sen, Taulov, do P Chr Hansen, Formand for Hegnsynsmændene<br />

Studsdal Gaardejer F Vind, Hjarup<br />

Murere, L N Jeppesen, Taulov Mark, Formand for Vandsynsmændene<br />

i H Nielsen, Børup, F Conradi, Tau- N E Hugger, 0 Vamdrup<br />

vestre: N H Kristensen. Bastrup lesen, Vamdrup, Th Nielsen, Ba-<br />

lov Mark Skattedistrikt, Slaugs Herreds Skyld-<br />

Møllere, Skærbæk Vindmølle, H kreds<br />

Dupont, Børup do, A Enevoldsen, Sognepræst i Hjarup, Pastor Tiem-<br />

Gudsø Vandmølle, J Dahl roth, i Vamdrup, Pastor Neergaard<br />

Mejeriet Lillebælt Sognefogeder, Gaardejer M Friis,<br />

Maltgører H P Lauritsen, Gudsø Hjarup, Partik. J Paulin, Vamdrup<br />

Pumpemager P J Pedersen, Gudsø Politibetjent Basmussen, Vamdrup<br />

Sadelmager .1 Buhl, Taulov Skovfoged H M Lund, Østerbygaard<br />

Skomagere, Chr Hansen, Skærbæk, Skolelærer og Lærerinder, Første-<br />

P Andersen og Pallesen, Børup, lærer Jensen, Hjarup, Møller og<br />

Mortensen, Taulov Bygbjerg, Vamdrup, Byriel,Ø Vam-<br />

Skrædere, N Thuesen Nielsen, Skær- drup, Nielsen, Bastrup, Christenbæk,<br />

P Andersen og 11 J Hansen, sen, Horskjær, Andenlærer Skøtt,<br />

Børup, Koch, Taulov Hjarup, Jensen, Bastrup, Tredie-<br />

Slagtere, Mads Nielsen, Taulov, P J lærer Jørgensen, Vamdrup, Lærer-<br />

Lange, Skærbæk Mark inder Lauenborg, Hjarup, Kjærs-<br />

Smede, Jens Sørensen, Taulov, B gaard, Ø Vamdrup, Andersen, Ba-<br />

Jacobsen, Børup, V Ceehausen, strap, Møller, Vamdrup, Hansen,<br />

Skærbæk og P C Hansen, Studsdal Horskjær<br />

Snedker S Thomsen, Taulov Mark Forskolelærerinde Andersen, Vam-<br />

Tømrer B Rasmussen, Taulov drup<br />

Teglværker, Hagenor, Børupsand og Skoler i Hjarup, Vamdrup, Ø Vain-<br />

Skærbæk drup, Bastrup, Horskær, Vamdrup<br />

Realskole (Skolebetyrer S Chri- Stigsen, Guldmand, Nielsens linke,<br />

stensen), Frk Petersens Privatskole Vamdrup, Westergaard, Bastrup<br />

Læger, Brun og Basmussen samt Barberere, Rejmer, Knudsen, Vam-<br />

Benbrudslæge Paulsen, Vamdrup drup<br />

Dyrlæge Boss, Vamdrup Blikkenslagere, Bavn, Melsen, Vam-<br />

Jordemødre, Nielsen, Distriktsjorde- drup, L Madsen, Hjarup<br />

moder, Thomsen, privat Jordem Brøndgraver H P Jensen, Vamdrup<br />

Toldsted i Vamdrup og Bastrup Bog & Papirhandlere i Vamdrup:<br />

Post- og Telegrafstation i Vamdrup Sand, N P Hansens Enke, N N<br />

Postmester Hauerbach Skousen<br />

Stationsforstander Petersen (dansk), Bødker J Jensen, Vamdrup<br />

Lorentzen (tysk) Brygger Cl Hansen, do<br />

Lægdsmænd, Grd M Friis, Hjarup, Brugsforening i Hjarup<br />

Partikulier J Paulin, Vamdrup, Cigarmagere i Vamdrup: A P Ravn,<br />

Grd Chr Moos, Bastrup J Christensen<br />

Forligsmægler Partik J Jensen, Ha- Cigarhandler W Jensen, Vamdrup<br />

strup, Suppleant Vognmd I Buhl, Detaillister, A N Schmidt, S Nielsen,<br />

Vamdrup C Skau, C Pultz, S Frank, Marie<br />

Vurderingsmd for Kreditforeningen Hansen alle Vamdrup, Chr Aagaard<br />

Boelsmd S Chr Nissen, Hastrup Bastrup, II Hansen, Hjarup<br />

Vurderingsm for Ejendomsskyldsætn Drejere i Vamdrup: J Hansen, A<br />

Uldhandler N Sørensen, Vamdrup Andsager<br />

Gaardejer Chr Moos, Bastrup Fotograf Frk Tarp, Vamdrup<br />

Vurderingsmand for offentlige Laan Fæstemand J Møller, do<br />

Partikulier J Paulin, Vamdrup Farver 11 Brorsen, do<br />

Brandfogeder i Hjarup østre Brand- Toldofficianter, Christensen og C M<br />

kreds: Snedker Th Rasmussen. Gjellerod, Vamdrup, Kn Thomsen,<br />

Vestre: Gaardejer J Bejerholm. V Bastrup<br />

Vamdrup vestre: Grd L Thuesen. Gæstgivere og Hoteller, Nielsen,<br />

Østre: Købmd Th Hansen. Bastrup (Boysens Hotel), Jørgensen (Vamøstre:<br />

St Soll. Vestre: Chr Boysen, drup Gæstgivergaard)<br />

Ø Vamdrup østre: N H Stendevad Glarmester Paulsen, Vamdrup<br />

Vestre: Bager P J Nørgaard. Hors- Hjulmænd K Møller, Hjarup, H Liskjær<br />

og Hafdrup: Chr Sørensen. sau, Vamdrup, H L Hansen og K<br />

Holt: H L Bogø. Søgaard og Bøn- Frost, Bastrup<br />

strup: F Hansen Hestehandlere, Andersen, Vamdrup,<br />

Snefogeder i Hjarup østre Distrikt: B Schmidt, Hjarup<br />

Kn Knudsen, i vestre O Olesen. Høkere, N Andersen, J Backmanns<br />

V Vamdrup østre: Murer P N Lund, Enke, Ø Vamdrup, P Madsen, Cal-<br />

østre: H P Hørlyck, i vestre: For- strup, Bygvraa, Holt<br />

pagter F V Buemann. Ø Vamdrup Købmandshandel, P Nielsen, V Vamøstre:<br />

Boelsmand P Holm, i vestre: drup, H J Jørgensen, L Larsen, F<br />

K Kaltoft. Horskjær og Hafdrup: V Johansen,P Albreehtsen, Holkjær-<br />

A S Adriansen. Holt nordre: Joh Nielsen, Vamdrup, Schjellerup,<br />

Tingleff, i søndre: H P Seedorf. M J Hansen, Bastrup<br />

Søgaard og Bønstrup: Fr Hansen Grosserere, J Nielsen, P J Aagaard,<br />

.Bygningskommissionen, Postmester Vamdrup<br />

Hauerbach (Formand), Skræder J Klodsemagere, P Jepsen, H Jørgen-<br />

Feifer, Møllebygger V Petersen sen, J Kristensen, alle Vamdrup<br />

Sparekasser, Vamdrup Sparekasse Kreaturhandlere, N Kristensen, Boye-<br />

Stævningsmænd, Gaardejer H Midt- sen, Joh Petersen, Vamdrup, Chr<br />

gaard, og J Christiansen, Hafdrup, Møller, Hjarup<br />

Smed A Nielsen og Grd St Juhl, Kroer, Bastrup Kro (Chr Schmidt)<br />

Bastrup, Politibetjent Rasmussen Malere, 1 v Qualen, Chr Ottzen, G<br />

og Partik J Jørgensen, Vamdrup, Thams, Petersen, Vamdrup, Larsen,<br />

Gaardejer P Hansen og Hjuler K Hjarup<br />

Møller, Hjarup Maskinfabrikant O Oksbøll, Vamdrup<br />

Telefonstation i Vamdrup hos Paul- Manufakturhandlere, Th Hansan,<br />

sens Enke A Nissen, Møller, Vamdrup<br />

Apotheker Edinger, Vamdrup Murere, P Vang, Hjarup, P N Lund,<br />

Agent K E Jensen, Vamdrup L Schmidt, H Jensen, M P Madsen,<br />

Bagere,Ferdinand, Hjarup, Nørgaard, Vamdrup, C C Juhl, Bastrup


Møllebygger V Petersen, Vamdrup Sognefoged S Jensen<br />

Møllere, Vriborg, Vamdrup, PH Kirkeværger, N Skjøde og P O Poder<br />

Nissen, Bastrup, Joh Filges, V Skolelærere, P F Jensen, Veerst og<br />

Vamdrup, H Tonnesen, Hjarup J F Buhl, Thorsted<br />

Mejeriejer, Andelsmejerier i Hjarup, Skoler, Veerst og Thorsted<br />

Vamdrup, Bastrup Lægdsmand J Jensen<br />

Pumpemager J Hansen, Vamdrup Vurderingsmand for Kreditforenin-<br />

Sadelmagere, Chr Ravn, Chr Basmus- gen N Skjøde<br />

sen, Vamdrup, Nielsen, Hjarup Vurderingsmand far Ejendomskyld-<br />

Skomagere, N Brun, P Jensen, Hja- sætning Povl Mortensen<br />

rup, H Juhl, K Petersen, Chr Sø- Vurderingsmand for offentlige Laan<br />

rensen, Olsen, Vamdrup, K P Juhl, N Skjøde<br />

J Kryger, Bastrup Snefoged Just Justesen<br />

Skrædere, H Gertsen, Hjarup, J Feifer, Brugsforeningen i Veerst<br />

N Jepsen, J Jessen, R Jensen, Vam- Møller Jens Knudsen<br />

drup, E Arp, V Vamdrup, H N Skomager Thyge Jørgensen<br />

Lund, Juhl, Bastrup Skræder Peter Bjerring<br />

Slagtere, Schønnemann, Hjarup, L P Smed Peter Larsen<br />

Lorentzen, Thuesen-Grunnet, Byg- Snedker Lorentz Dam.<br />

vraa, Schnitker, O Krogh, Vam- Tømrer H Schlebaum<br />

drup Vævere, P L Hansen, R Thomsen<br />

Smede, P Schmidt, A Olsen, Hjarup,<br />

A Vilhelmsen, Ø Vamdrup, A Niel- Vejstrup,<br />

sen, Chr Olling, Vamdrup, J L Jes- 1170 Indbyggere,<br />

sen, V Vamdrup, A Nielsen, P Lind, Sogneraadsformand N Madsen, Grøn-<br />

Bastrup ninghoved Strand<br />

Snedkere, Th Rasmussen, Hjarup, J Sogneraadsniedlemmer, Chr Dam-<br />

Tingleff, F Kiil, Buchvald, Vam- gaard, Grønninghoved, R Ravn,,<br />

drup, R Andersen, L Lauersen, P Fisker og Chr Ran, Vejstrup,<br />

Aagaard, Bastrup Chr Ravn og P Clausen Sjøiund<br />

Tømrere, Nielsen, Malmose, Vamdrup Formand for den fri Fattigkasse Chr<br />

Teglværker, H Hørlyck, 0 Vamdrup, Ravn, Sjølund<br />

Chr Skousen, H P Hørlyck, Bastrup, Formand for Hegnsynsmændene Chr<br />

M Thuesen, V Vamdrup, Grosserer Ravn, Sjølund<br />

Nielsen, Vamdrupgaard Formand for Vandsynsmændene Chr<br />

Uhrmagere. Skov, Koed, Jensen, Vam- Ravn, Sjøiund<br />

drup, L P Petersen, Bastrup Sognepræst Glahn<br />

Vævere, N Hansen, O J Schmidt, Sognefoged J A Østergaard, Dbmd,<br />

Vamdrup G rø n n i n gh o v e d<br />

Træskonid, J Lind, P Olesen, Hjarup, Kirkeværger, J A Østergaard, Grøn-<br />

Chr Knudsen, P List, Bastrup ninghoved og Chr Ravn, Sjøiund<br />

Større Gaarde: Forskudsforeninger„ Vejstrup-Hejls.<br />

Eliselund, H Boysen, Hjarup Formand for samme, N Madsen,.<br />

Hjarupgaard, Kn Knudsen, do Grønninghoved Strand<br />

Østergaard, Folketingsm A Jessen, do Skolelærere, N Bundsgaard, Jensen,<br />

Østerbygaard, Forpagter L Madelung, og J Juhl<br />

Ø Vamdrup Lærerinde Frk Østergaard<br />

Vamdrupgaard, Grosserer J Nielsen, Skolen i Vejstrup<br />

V Vamdrup Jordemoder Madam Bechmann<br />

Dyrgaard, Chr Sørensen, do Toldsted i Vejstrup, Toldassistent<br />

Gammelgaard, J P Møller, do Lønholdt<br />

Horskjærgaard, F Jensen, Horskjær Lægdsmand H J Damkjær, Sjøiund<br />

Bønstrupgaard, P Thuesen, Bønstrup Forligsmæglere, A Bruhn og P Fisker,<br />

Vejstrup<br />

Vurderingsmand for Kreditforenin-<br />

Veerst gen Math Jensen, Grønninghoved<br />

551 Indbyggere. Vurderingsmænd for Ejendomsskyld-<br />

Amtsraadsmedlem H Skjøde sætn., A Nygaard, Grønninghoved,<br />

Sognerådsmedlemmer, Jakob Lund- H J Boysen, Sjøiund<br />

gaard, Jens Jensen, S Søndergaard, Vurderingsmand for offentlige Laan<br />

Hans Søgaard Jensen M Dahl, Vejstrup<br />

Formand for Vandsynsmændene Brandfoged J Ravn, Grønninghoved<br />

Jens Jensen Snefoged P Østergaard, Grønning-<br />

Sognepræst Carl Iversen hoved<br />

Stævningsmænd, S Ravn og Chr Kirkeværger, H Ladegaard og N<br />

Schultz, Vejstrup Thomsen<br />

Telefonstation i Vejstrup hos Kaben Skolelærere, P Madsen og E Eriksen<br />

Bagere, Bunkenborg, Grønninghoved Skoler, to<br />

og Bageriet i Vejstrup Kro Jordemoder Madam Mortensen<br />

Bødker N Dau, Vejstrup Stationsforstander P Schmidt,<br />

Brugsforeninger, Vejstrup og Grøn- Lægdsmand R Petersen<br />

ninghoved Forligsmæglere, H L Ravn, O Chri-<br />

Detaillist Christiansen, Vejstrup stonersen<br />

Gartner Knudsen, Vejstrup Vurderingsmænd for Kreditforenin-<br />

Gæstgivere, Vestergaard, Vejstrup gen, C Geertsen og N L Ravn<br />

Kro og E Sørensen, Skamling Vurderingsmænd for Ejendomsskyld-<br />

Hjulmænd, Jepsen, Vejstrup, Hansen, sætning, N Terp, C Buch<br />

Sjølund Brandfogeder, H Damgaard og Th<br />

Klodsemager P Poulsen, Vejstrup Johannesen<br />

Kreaturhandler J Bavn, Grønning- Snefogeder, R Christensen, P Peterhoved<br />

sen og Hans P Juhl<br />

Kroen i Vejstrup Stævningsm., N Terp, T Johannesen<br />

Malere, Thygesen og Ottesen, Sjøiund Bødker O Christoffersen<br />

Maskinfabrikant J Christensen, Vej- Brugsforening, M G Madsen<br />

strup Cigarmager C ,1 0 Madsen<br />

Murere, J Jørgensen, A Damgaard, Fabrikant H L Ravn<br />

N Paaske Gartner Iversen<br />

Møller Joh Hvid, Sjøiund Mølle Hjulmænd, Hegt og Jens Nielsen<br />

Mejerier, Vejstrup og Hejls Kroer, P Hansen<br />

Sadelmager Iversen, Sjøiund Malere, Brødrene Rask<br />

Skomagere, Adolph, Grønninghoved, Murere, Niels Thomsen, M Madsen<br />

Fuglsang og Albertsen, Sjøiund Møller J Nielsen,<br />

Skrædere, Chr Bramsen, Grønning- Møllebygger S Madsen<br />

hoved, Frølund, Sjøiund, Fisker Mejeri J Petersen<br />

og Vagner, Vejstrup Sadelmager H Hermansen<br />

Slagter J Damgaard Skomagere, S Nielsen og J Nielsen<br />

Smede, Christiansen, Vejstrup, Bjørns- Skræder M Nielsen<br />

hauge, Sjølund, J Schmidt, Grøn- Slagtere, P Mikkelsen og F Bech<br />

ninghoved Smed N D Nielsen<br />

Suedkere, Friis, A Christensen, P Snedker P Ravn<br />

Jørgensen og J Christensen Tømrer P Petersen<br />

Tømrer C Egsgaard Teglværk A Andreasen<br />

Uhrmager Christiansen Væver C Jakobsen<br />

Væver H Albertsen Træskomand N L Ravn<br />

Træskomand Lange Større Gaarde:<br />

Større Gaarde: Elisabetsminde, V Ingversen<br />

Sjølundgaard, Chr Ravn Viufgaard, G Knudsen<br />

Vejstrupgaard, Forpagter Dahl Haurballegaard, R Petersen<br />

Ravnsminde, Vejstrup, R Ravn Luttergaul, Grauer<br />

A Nielsens Enke<br />

N Terp<br />

Viuf.<br />

711 Indbyggere. Vonsild.<br />

Amtsrådsmedlem, Proprietær V 1080 Indbyggere.<br />

Ingversen Amtsraadsmedlem N Tingleff<br />

Sognerådsformand II P Ravn Sognerådsformand S Raben<br />

Sogneraadsniedlemmer, II Madsen, Sogneraadsniedlemmer, J Vyff, H<br />

A Dons, V Hansen, Th Ravn Vyff, Chr Schultz, L Dinesen, Chr<br />

Formand for den fri Fattigkasse H Roest, J Olander<br />

L Ravn Formand for den fri Fattigkasse<br />

Formand for Hegnsynsmændene Jens Lærer J Pedersen<br />

Jeppesen Formand for Hegnsynsmændene J<br />

Formand for Vandsynsmændene V Danielsen<br />

Hansen Formand for Vandsynsmændene L<br />

Sognepræst Provst Hey Dinesen<br />

Sognefoged N Terp Sognepræst Johannes Clausen<br />

Politibetjent Jørgensen Sognefoged N T Juhl


1730<br />

Politibetjent C Skov<br />

Kirkeværger, S Raben og H Vyff<br />

Forskudsforening i Vonsild Indbyggere.<br />

Formand for denne, N Tingleff<br />

Skolelærere og Lærerinder, J Pedersen,<br />

C Garde, Fru Garde og Frk<br />

Christensen<br />

Skoler, Vonsild Skoler og S Skole<br />

Dyrlæge Kofoed Jensen<br />

Jordemoder Madam Sørensen<br />

Lægdsmand C Skov<br />

Forligsmægler A Lindskov<br />

Skovrider ,T C Sørensen, Høilund<br />

Søgaard<br />

Kirkeværge Niels Jensen, Vorbasse<br />

Lærere, Andersen, Vorbasse, Jensen,<br />

Fitting, O Løve, Skjoldborg, J P<br />

Jessen, Nebel, Chr Christensen,<br />

Donslund<br />

Skoler, i Vorbasse, Fitting, Skjoldborg,<br />

Nebel og Donslund<br />

Læge Stanier, Vorbasse<br />

Lægdsmand Niels Jensen, Vorbasse<br />

Forligsmæglere i Tyende og Aftægts-<br />

ØdiS Sparekassen i Ødis Sogn<br />

Stævningsmænd, P P Schmidt, A<br />

Sognerådsformand M Schytt, Tag- Sørensen, Hans Dall, Jens Thomsen<br />

kjærgaard Telefonstation i Ødis<br />

Sogneraadsniedlemmer, F Schmidt, Bager Hansen i Ødis<br />

H Müller, J Nørgaard, N Krog, O Brøndgraver A Kay, Bramdrup<br />

Brandorff, A Krigslund, H Nissen, Bødker N P Schiødt, Ødis<br />

A Dahl, H Juhl, P Rossen Brugsforeninger, Ødis og Bramdrup<br />

Formand for den fri Fattigkasse F Hjulmænd, Frost, Ødis, Terp, Fovslet<br />

Clausen Høker M Berg, Fovslet<br />

Formand for Hegnsynsmændene O Købmandshandel, A Jensens Filial<br />

Vurderingsmænd for Ejendomsskyld- sager, Peder Th Grube og Gregers<br />

Brandoff Bramdrup<br />

sætning, M Hugger og Chr Schultz<br />

Brandfoged L Bavn<br />

Snefogeder, P Wissing, N Tingleff,<br />

S Svendsen<br />

Bager Frederiksen<br />

Brugsforeninger, Vonsild og Vonsild<br />

Mark<br />

Gartnere, Dreyer, Rasmussen, Bech<br />

Hestehandler Chr Petersen<br />

Nielsen, Vorbasse<br />

Vurderingsind for Kreditforeningen,<br />

Kristen Petersen, Donslund, Jørgen<br />

Strygeberg, Vorbasse, N Nielsen;<br />

Nebel, G Nielsen, Vorbasse<br />

Vurderingsmd for Ejendomsskyldsætning<br />

Niels Nielsen, Nebel<br />

Vurderingsmand for offentlige Laan<br />

Kristen Pedersen, Donslund<br />

Formand for Vandsynsmændene O Klodsemager E Laursen, Bramdrup<br />

Brandorff Kroer, Ødis og Bramdrup<br />

Skattedistrikter, Ødis, Fovslet og Maler H Laucnborg, Ødis<br />

Bramdrup Murere, C Hansen, Ødis, Escherich,<br />

Sognepræst A Jessen, Ødis Fovslet<br />

Sognefoged F L Schmidt, Ødis Møllere, A Hansen, Krandsbjerg og<br />

Skovfoged J Hindhede, Fovslet H Jørgensen, Bramdrup<br />

Kirkeværger, J Schmidt Hansen, Mejerier, Drenderup pr Vamdrup<br />

Ødis, L Dall, Bramdrup Sadelmager Jepsen, Ødis<br />

Karetmager 11 Frederiksen Brandfogeder, Thomas Ebbesen, Vor-<br />

Forskudsforeningcn i Ødis Skomagere, Schmidt, Bramdrup, J<br />

Kroer, Vonsild basse, Niels Olesen, do, Niels Ni-<br />

Formand for denne, J Jakobsen, Laursen, Ødis, J Nielsen, Fovslet<br />

Malere, L Enemark, Chr Enemark elsen, Knorborg, Hans liansen,<br />

Murere, J Fischlein og H Lauenborg Fitting, J I Straarup, Skjødeberg,<br />

Møller Andersen Thomas Kristensen, Nebel, Hans<br />

Mejerier Andelsmejeriet Godthaab« Pedersen, Skjoldborg, Hans M<br />

Sadelmager Iversen Christensen, Risbøl<br />

Skomagere, E Berger, C Berger, Snefogder, V Møller Hansen, Vor-<br />

Frydenborg basse, Jens Mikkelsen, Knorborg,<br />

Skræder Freund, Sørensen Kristen Jensen og M Vinther, Fit-<br />

Slagter N Juhl ting, Kristen S Kristensen, Banken-<br />

Smede, Chr Roest, Iver Poulsen, Th berg, Kr Marius Jensen, Nebel,<br />

Boest, Skov Søren Madsen, O Molktenberg og<br />

Snedker Hansen Kristen Nielsen, Risbøl, Karl Ulff<br />

Teglværk, Langkjærgaards Hansen, Vorbasse<br />

Uhrmager H Aagaard Sparekasser, Vorbasse-Hejnsvig<br />

Vævere, J Beirholm, J A Jensen, Stævningsmænd, P Th Grube, Marius<br />

Claus Schmidt, Johs Schmidt Birkelund, Vorbasse, Jes Kr Peter-<br />

Træskomand C Hansen sen, Niels Th Jørgensen, Nebel<br />

Større Gaarde : Bager B Holst, Vorbasse<br />

Sønderskovgaard, P Wissing Brugsforening i do<br />

Sønderholm, N Tingleff Detaillist, N Madsen do<br />

Paulinesminde, J Vyff Klodsemager Martin Jensen, do<br />

Ingersholm, M Hugger Kroer i Vorbasse<br />

Drenderup Skrædere, Dall, Ødis og Jensen,<br />

Skolelærere og Lærerinder, Møller Bramdrup<br />

og Jensen, Ødis, Lauridsen og Smede, H Petersen, P Vork og A Mose-<br />

Lindeloff, Fovslet, Lærer Rollen- gaard, Ødis, Mørk og Hollesen,<br />

sen og Frk Knudsen, Bramdrup Bramdrup,Svart, Fovslet, Th Roest,<br />

Skoler, Ødis, Fovslet og Bramdrup Drenderup<br />

Jordemoder Marie Bæk, Ødis Snedker Chr Gemmer, Ødis<br />

Lægdsmand Gaardejer K Andersen Tømrer, J Kjeldgaard, Fovslet<br />

Forligsmægler, J Schmidt Hansen, Væver H Knudsen, Ødis<br />

Ødis Større Gaarde:<br />

Vurderingsmand for Kreditforenin- Fovsletgaard, H Bech<br />

gen Gaardejer Jakobsen, Drende- Krandsbjerggaard, O Brandorlf<br />

rupgaard Christiansholm, C Sørensen<br />

Vurderingsmænd for Ejendomsskyld- Kaibjerggaard, S P Haue<br />

sætning, M Schytt, Tagkjærgaard Bramdrupgaard, Kommissionær<br />

og Jakobsen, Drendcrupgaard Behrendsen<br />

Vurderingsmand for offentlige Laan Drenderupgaard, J C Jakobsen<br />

Gaardejer A Jørgensen, 0 Bram- Hardtsminde, L Juhl<br />

drup Pilegaard, M Lygums linke<br />

Brandfogeder, J Nørgaard, A Dahl Pilegaard (Bramdrup), A Jørgensen<br />

og C Overbek<br />

Fredensborg, N Dinesen Manufakturhdl C Thomsen, Vorbasse<br />

Langkjærgaard, J Danielsen Murer Carl Nielsen, Vorbasse<br />

Stangmoseled, Hjort Møller J P Nielsen, Vorbasse<br />

Hoppeshave, Jørgensen Plantører P P Fromsejr og Chr<br />

Vorbasse.<br />

Christensen, Slauggaard, N Simonsen,<br />

boldersbek<br />

1097 Indbyggere. Skomagere, H Glibstrup og Anders<br />

Sogneraadsformd Kr Petersen, Dons- Ludvigsen, Vorbasse<br />

lund Skrædere, P Ditlefsen, Nebel, N<br />

Sogneraadsmedlmr, Gregers Nielsen, Kristensen, Vorbasse<br />

Vorbasse, Andr. Knudsen, Fitting, Slagtere, Volf Møller Hansen, Jens<br />

Hans Pedersen, Skjoldborg Nielsen, Vorbasse<br />

Formand for den fri Fattigkasse Smede, Jens Eriksen, Jakob Nielsen,<br />

Pastor Lauridsen, Vorbasse Vorbasse, Johannes Jæger, Risbøl<br />

Formand for Hegnsynsmændede Snedkere, Jens A Holt, H M Petersen,<br />

Niels Jensen, Vorbasse Vorbasse<br />

Formand for Vandsynsmændene Jes Tømrer Jens Jensen, Filting<br />

Kristian Petersen, Nebel | Træskomd Albert Ditlefsen, Nebel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!