Lær at tackle kroniske smerter - Patientuddannelse

patientuddannelse.info

Lær at tackle kroniske smerter - Patientuddannelse

Lær at tackle kroniske smerter

National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011

De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662

kursister har deltaget på et kursus i løbet af 2011. Heraf gennemførte 560 kursister

kurset, mens 102 faldt fra.

I 2011 er der foretaget 2 forskellige undersøgelser af Lær at tackle kroniske smerter.

Den ene undersøgelse er en effektevaluering, hvor kurset evalueres i et randomiseret

kontrolleret studie. Denne undersøgelse foretages af Aarhus Universitetshospital,

Forskningsklinikken for funktionelle lidelser. Data bliver indsamlet i perioden 2011-

2012, og resultaterne for undersøgelsen offentliggøres i 2013.

Den anden undersøgelse er en spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget blandt de

kursister, der har deltaget på kurser, som ikke indgår i Aarhus Universitetshospitals

randomiserede kontrollerede studie. Nærværende rapport er baseret på evalueringer

fra denne spørgeskemaundersøgelse, hvor 293 1 gennemførte og 26 frafaldne kursister

har besvaret et spørgeskema.

Rapporten viser både data for kursister, der har gennemført et kursus, og kursister,

der er frafaldet et kursus 2 .

Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer. Rapporten kan bl.a.

bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal.

1 Summen på respondenterne varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte

missings, hvilket vil sige, at de kun er delvist udfyldte. Der er fx kun indtastet 288 hele skemaer for de gennemførte og

25 hele skemaer for de frafaldne kursister.

2 Kursister har gennemført et kursus, hvis de har deltaget på mindst 4 af de 6 moduler.

Side 1 af 34


Indhold

Indhold .......................................................................................................................... 2

1. Baggrundsdata ......................................................................................................... 3

Køn ................................................................................................................................................................ 3

Alder .............................................................................................................................................................. 4

Civilstatus ...................................................................................................................................................... 5

Etnisk baggrund ............................................................................................................................................. 6

Uddannelse .................................................................................................................................................... 7

Beskæftigelse ................................................................................................................................................. 8

Årsag til deltagelse på kursus ...................................................................................................................... 10

Alvorlige eller langvarige sygdomme ......................................................................................................... 12

Årsag til smerter .......................................................................................................................................... 14

Tidsperiode med smerter ............................................................................................................................. 15

2. Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset .......................................... 16

Udbytte af kurset ......................................................................................................................................... 16

Tilfredshedsudsagn ...................................................................................................................................... 23

3. Organisering og kvalitetssikring af kurset ......................................................... 29

4. Opsummering ........................................................................................................ 34

Side 2 af 34


1. Baggrundsdata

Køn

Figur 1.1. Procentvis fordeling af køn for kursister, der har gennemført et kursus

27%

21%

1%

4%

78%

Figur 1.2. Procentvis fordeling af køn for kursister, der er frafaldet et kursus

69%

Figur 1.1 og 1.2 viser, at størstedelen af kursisterne blandt både gennemførte (78 %) og frafaldne

(69 %) er kvinder. Procentdelen af mandlige deltagere er 6 % mindre blandt de gennemførte

kursister end blandt de frafaldne. De to grupper adskiller sig således lidt fra hinanden.

Side 3 af 34

Kvinde

Mand

Ubesvaret

Kvinde

Mand

Ubesvaret


Alder

16,0%

14,0%

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

0,0% 0,4%

1,4%

5,7%

5,0%

4,3%

12,5%

14,2% 14,6%

12,5%

14,9%

Figur 1.3. Procentvis fordeling af alder for kursister, der har gennemført et kursus

Gennemsnitsalderen for kursister, der har gennemført et kursus, er 57,6 år.

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

0,0% 0,0%

12,5%

4,2%

8,3%

4,2% 4,2%

25,0%

16,7%

4,2%

Figur 1.4. Procentvis fordeling af alder for kursister, der er frafaldet et kursus

Gennemsnitsalderen for kursister, der er frafaldet et kursus, er 52,0 år.

Side 4 af 34

6,8%

8,3% 8,3%

5,0%

4,2%

1,4% 1,4%

0,0% 0,0%


Figur 1.3 og 1.4 viser, at aldersfordelingen blandt de gennemførte og frafaldne fordeler sig

forskelligt. De største aldersgrupper for de gennemførte kursister er 66-70 år (14,9 %), 56-60 år

(14,6 %) år og 51-55 år (14,2 %). Herefter følger 46-50 år og 61-65 år som de største aldersgrupper.

For de frafaldne er flest kursister i alderen 51-55 år, nemlig 25,0 %. Herefter følger

alderskategorierne 56-60 år (16,7 %) og 26-30 år (12,5 %) som de største grupper.

Gennemsnitsalderen for frafaldne er 5,6 år lavere, end for de gennemførte.

Civilstatus

6%

Figur 1.5. Procentvis fordeling af civilstatus for kursister, der har gennemført et kursus

8%

13%

13%

15%

27%

7%

0%

2%

4%

59%

46%

Figur 1.6. Procentvis fordeling af civilstatus for kursister, der er frafaldet et kursus

Gift

Side 5 af 34

Samlevende, men ikke gift

Fraskilt eller separeret

Enlig/single

Enke/enkemand

Ubesvaret

Gift

Samlevende, men ikke gift

Fraskilt eller separeret

Enlig/single

Enke/Enkemand

Ubesvaret


Figur 1.5 og 1.6 viser, at den procentvise fordeling af civilstatus er forskellig for de gennemførte og

frafaldne kursister. Størstedelen af kursisterne for begge grupper er dog gift, og denne gruppe udgør

56 % for de gennemførte og 37 % for de frafaldne. Figurerne viser desuden, at der procentvis er

flere, der er samlevende, men ikke gift, fraskilt/separeret eller enke/enkemand blandt de frafaldne

end blandt de kursister, der har gennemført et kursus. Andelen af enlige/singler fordeler sig dog

stort set ens blandt de gennemførte (13 %) og frafaldne (15 %) kursister.

Etnisk baggrund

Figur 1.7. Procentvis fordeling af etnisk baggrund for kursister, der har gennemført et kursus

11%

2% 1%

8%

97%

81%

Dansk

Figur 1.8. Procentvis fordeling af etnisk baggrund for kursister, der er frafaldet et kursus

Side 6 af 34

Anden etnisk baggrund

end dansk

Ubesvaret

Dansk

Anden etnisk baggrund

end dansk

Ubesvaret


Figur 1.7 og 1.8 viser, at størstedelen af kursisterne har en etnisk dansk baggrund hhv. 97 % af de

gennemførte og 81 % af de frafaldne. Procentdelen, af deltagere med anden etnisk baggrund end

dansk, udgør 2 % for de gennemførte og 11 % for de frafaldne. Kursisternes etniske baggrund

fordeler sig således forskelligt blandt gennemførte og frafaldne. Der var i alt 10 kursister med anden

etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Sverige, Norge,

Tyskland, England, Polen, Island, Holland, Kurdistan og Bosnien.

Uddannelse

Respondenter Procent

Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen 47 16,1 %

EFG/HG/Teknisk skole (1-årige

ungdomsuddannelser)

4 1,4 %

HH/Studentereksamen/HF 12 4,1 %

Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK

m.m.)

80 27,4 %

Kort videregående uddannelse (1-2 år) 32 11,0 %

Mellemlang

videregående uddannelse (3-4 år)

87 29,8 %

Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 22 7,5 %

Ubesvaret 8 2,7 %

I alt 292 100,0 %

Figur 1.9. Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der har gennemført et kursus

Respondenter Procent

Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen 8 32,0 %

EFG/HG/Teknisk skole (1-årige

ungdomsuddannelser)

1 4,0 %

HH/Studentereksamen/HF 1 4,0 %

Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK

m.m.)

3 12,0 %

Kort videregående uddannelse (1-2 år) 3 12,0 %

Mellemlang

videregående uddannelse (3-4 år)

3 12,0 %

Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 5 20,0 %

Ubesvaret 1 4,0 %

I alt 25 100,0 %

Figur 1.10. Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der er faldet fra et kursus

Side 7 af 34


Figur 1.9 og 1.10 viser, at størstedelen af kursisterne, der har gennemført et kursus, har en

mellemlang videregående uddannelse (29,8 %) bag sig. Dernæst har 27,4 % en erhvervsuddannelse

og 16,1 % folkeskole/mellemskole/realskole som uddannelsesbaggrund. Fordelingen ser anderledes

ud for de frafaldne kursister, hvor flest kursister har folkeskole/mellemskole/realskole (32,0 %) eller

en lang videregående uddannelse (20,0 %) bag sig. Efterfølgende fordeler de frafaldne kursister sig

på erhvervsuddannelse (12,0 %), en kort videregående (12,0 %) eller mellemlang videregående

uddannelse (12,0 %).

Beskæftigelse

Respondenter Procent

Under uddannelse 4 1,4 %

I arbejde 27 9,2 %

Sygemeldt 35 12,0 %

Fleksjob 28 9,6 %

Førtidspensionist 61 20,9 %

Jobsøgende 7 2,4 %

Folkepensionist 80 27,4 %

I jobtræning 4 1,4 %

Efterløn 11 3,8 %

Revalidering 3 1,0 %

Kontanthjælpsmodtager 12 4,1 %

Anden beskæftigelse 16 5,5 %

Ubesvaret 4 1,4 %

I alt 292 100,0 %

Figur 1.11. Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der har gennemført et kursus

Side 8 af 34


Respondenter Procent

Under uddannelse 0 0,0 %

I arbejde 3 12,0 %

Sygemeldt 7 28,0 %

Fleksjob 1 4,0 %

Førtidspensionist 3 12,0 %

Jobsøgende 2 8,0 %

Folkepensionist 5 20,0 %

I jobtræning 0 0,0 %

Efterløn 0 0,0 %

Revalidering 0 0,0 %

Kontanthjælpsmodtager 1 4,0 %

Anden beskæftigelse 2 8,0 %

Ubesvaret 1 4,0 %

I alt 25 100,0 %

Figur 1.12. Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der er faldet fra et kursus

Figur 1.11 og 1.12 viser, at den største beskæftigelsesgruppe blandt kursister, der har gennemført et

kursus er folkepensionist, som svarer til 27,4 %. Herefter følger førtidspensionist (20,9 %) og

sygemeldt (12,0 %) som de største beskæftigelsesgrupper. De frafaldne kursisters

beskæftigelsesbaggrund fordeler sig således, at 28,0 % er sygemeldt, efterfulgt af folkepensionist

svarende til 20 %. Dernæst følger, at 12 % af de frafaldne kursister er i arbejde, og 12 % er

førtidspensionist. Figurerne viser herved, at de to kursistgrupper ikke minder om hinanden i forhold

til beskæftigelsesbaggrund. 16 gennemførte og 2 frafaldne kursister har angivet ’anden

beskæftigelse’, og anførte erhverv som: deltids sygemeldt, søger folkepension eller er på

sygedagpenge.

Side 9 af 34


Årsag til deltagelse på kursus

Figur 1.13. Procentvis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der har gennemført

et kursus

16%

2% 3% 2%

4%

8%

93%

72%

Figur 1.14. Procentvis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der er faldet fra et

kursus

Figur 1.13 og 1.14 viser, at langt størstedelen af kursisterne blandt både gennemførte (94 %) og

frafaldne (74 %) kursister har deltaget på kurset, fordi de selv har kroniske smerter. Derudover ses

det, at der er 15 % flere, der deltog på kurset, fordi de har kroniske smerter og er pårørende, blandt

de frafaldne end blandt de kursister, der gennemførte et kursus. De gennemførte og frafaldne

Side 10 af 34

Har kroniske smerter

Har kroniske smerter og er

pårørende

Er pårørende til en med

kroniske smerter

Ubesvaret

Har kroniske smerter

Har kroniske smerter og er

pårørende

Er pårørende til en med

kroniske smerter

Ubesvaret


kursisters årsag til deltagelse på kurset fordeler sig således forskelligt. Et fåtal af kursisterne fra

begge grupper angav, at de udelukkende er pårørende til en med kroniske smerter hhv. 3 % af de

gennemførte og 4 % af de frafaldne kursister.

Side 11 af 34


Alvorlige eller langvarige sygdomme

Side 12 af 34

Respondenter Procent

Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv

Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme) 135 48,0 %

Ryg-nakkelidelser 144 51,2 %

Gigt 100 35,6 %

Fibromyalgi 12 4,3 %

Piskesmæld 6 2,1 %

Bindevævssygdom 2 0,7 %

Knogleskørhed 3 1,1 %

Nervesystemet

Neurologisk lidelse (fx sclerose, epilepsi) 21 7,5 %

Kronisk hovedpine og migræne 7 2,5 %

Tunnelsyndrom 1 0,4 %

Parkinson 1 0,4 %

Sygdomme i kredsløbsorganer

Hjerte- karsygdom 23 7,8 %

Sygdom i fordøjelsessystem

Stofskiftesygdom 21 7,5 %

Kronisk tarmbetændelse 1 0,4 %

Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser

Psykisk lidelse 23 8,2 %

Infektionssygdomme

Blødende tyktarmsbetændelse 1 0,4 %

Cancer

Cancer 7 2,5 %

Sygdom i åndedrætsorganer

Lungesygdom 18 6,4 %

Astma 2 0,7 %

Anden sygdom

Anden sygdom 20 7,1 %

Ubesvaret 15 5,3 %

Det totale antal respondenter 3 281 100,0 %

Figur 1.15. Fordeling af sygdomme for kursister, der har gennemført et kursus

3 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %.

Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 281, og det totale antal besvarelser er 563. De angivne

procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet.


Side 13 af 34

Respondenter Procent

Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv

Ryg-nakkelidelser 15 62,5 %

Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme) 9 37,5 %

Gigt 7 29,2 %

Knogleskørhed 1 4,2 %

Diskusprolaps 1 4,2 %

Fibromyalgi 1 4,2 %

Nervesystemet

Neurologisk lidelse (fx sclerose, epilepsi) 1 4,2 %

Nervebetændelse 1 4,2 %

Sygdomme i kredsløbsorganer

Hjerte- karsygdom 3 12,5 %

Sygdom i fordøjelsessystem

Stofskiftesygdom 3 12,5 %

Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser

Psykisk lidelse 1 4,2 %

Cancer

Cancer 1 4,2 %

Sygdom i åndedrætsorganer

Lungesygdom 2 8,3 %

Ubesvaret 3 12,5 %

Det totale antal respondenter 4 24 100,0 %

Figur 1.16. Fordeling af sygdomme for kursister, der har frafaldet et kursus

Figur 1.15 og 1.16 viser, at de største sygdomskategorier blandt kursisterne i begge grupper er rygnakkelidelser,

bevægeapparatet og gigt. Af figuren ovenfor fremgår det, at de gennemførte

kursisters sygdomme fordeler sig således: 51,2 % har ryg-nakkelidelser, 47,7 % sygdom i

bevægeapparatet og 35,6 % har gigt. Ligeledes har 62,3 % af de frafaldne ryg-nakkelidelser, 37,5 %

sygdom i bevægeapparatet og 29,2 % gigt. Den procentvise fordeling af sygdomme blandt de

største sygdomskategorier ser nogenlunde ens ud for de to grupper. Der er dog angivet en del flere

forskellige sygdomme blandt de gennemførte i forhold til de frafaldne kursister. Dette skyldes, at

antallet af respondenter er langt større blandt de gennemførte end frafaldne. ’Anden sygdom’ i de

gennemførte kursisters besvarelser dækker over akutte lidelser fx. mavesår, brækket ryggen,

urinvejsinfektion eller blodprop.

4 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %.

Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 24, og det totale antal besvarelser er 51. De angivne

procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet.


Årsag til smerter

Side 14 af 34

Respondenter Procent

Sygdom 87 30,6 %

Operation 64 22,7 %

Ulykke 63 22,3 %

Medfødt lidelse 18 6,4 %

Bivirkning af behandling 22 7,8 %

Slid, arbejdsskade 109 38,7 %

Kendes ikke 30 10,6 %

Anden årsag 16 5,7 %

Ubesvaret 8 2,8 %

Det totale antal respondenter 5 282 100,0 %

Figur 1.17. Fordeling af årsag til smerter for kursister, der har gennemført et kursus

Respondenter Procent

Sygdom 7 29,2 %

Operation 1 4,2 %

Ulykke 4 16,7 %

Medfødt lidelse 3 12,5 %

Bivirkning af behandling 2 8,3 %

Slid, arbejdsskade 11 45,8 %

Kendes ikke 1 4,2 %

Anden årsag 2 8,3 %

Ubesvaret 1 4,2 %

Det totale antal respondenter 6 24 100,0 %

Figur 1.18. Fordeling af årsag til smerter for kursister, der frafaldt et kursus

Figur 1.17. og 1.18. viser, at kursisternes årsag til smerter fordeler sig forskelligt blandt de

gennemførte og frafaldne. Det ses dog, at de største årsagskategorier til smerte er fælles for de

gennemførte og frafaldne, nemlig slid/arbejdsskade (38,7 % for de gennemførte og 45,8 % for de

frafaldne) og sygdom (30,6 % for de gennemførte og 29,2 % for de frafaldne). En del af de

gennemførte kursister har desuden angivet årsager som operation (22,7 %) og medfødt lidelse

5 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %.

Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 282, og det totale antal besvarelser er 417. De angivne

procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet.

6 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %.

Det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 24, og det totale antal besvarelser er 32. De angivne

procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet.


(22,3%) som årsag til smerter. Kategorien sygdom, blandt de gennemførte kursister, dækker over

sygdomme som slidgigt, leddegigt, diskusprolaps, fibromyalgi, piskesmæld, sclerose og

osteoporose. Ligeledes ser det ud for de frafaldne, som har angivet sygdomme som diskusprolaps,

fibromyalgi, piskesmæld og spinalstenose som årsag til deres smerter.

Tidsperiode med smerter

Respondenter Procent

Under 1 år 14 5,0 %

1-5 år 96 34,0 %

6-10 år 69 24,5 %

Over 10 år 92 32,6 %

Ubesvaret 11 3,9 %

I alt 282 100,0 %

Figur 1.19. Fordeling af smertevarighed for kursister, der har gennemført et kursus

Respondenter Procent

Under 1 år 1 4,2 %

1-5 år 11 45,8 %

6-10 år 4 16,7 %

Over 10 år 5 20,8 %

Ubesvaret 3 12,5 %

I alt 24 100,0 %

Figur 1.20. Fordeling af smertevarighed for kursister, der er faldet fra et kursus

Figur 1.19. og 1.20. viser, at de gennemførte og frafaldne kursister procentvis fordeler sig

forskelligt i forhold til de angivne smertevarighedskategorier. Flest kursister i begge grupper har

angivet, at de har haft kroniske smerter i 1-5 år. Denne gruppe udgør 34,0 % af de gennemførte

kursister og 45,8 % af de frafaldne. Der er således procentvis flere kursister med smerter i 6-10 år

og over 10 år blandt de gennemførte kursister end de frafaldne. Ens for begge grupper er, at færrest

kursister har angivet, at de har haft smerter i under 1 år hhv. 5,0 % for de gennemførte og 4,2 % af

de frafaldne.

Side 15 af 34


2. Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset

Dette afsnit er udelukkende baseret på evalueringer fra kursister, der har gennemført et kursus, da

kursister, der er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Afsnittet nedenfor

omhandler de gennemførte kursisters udbytte og tilfredshed med kurset, mens de frafaldende i

stedet er blevet spurgt om årsag til frafald og om hvornår i kursusforløbet, de valgte at melde fra.

Udbytte af kurset

De gennemførte kursister blev adspurgt om 12 forskellige udsagn vedrørende ubytte af kurset.

Følgende tabeller viser, at kursisterne generelt var enige i udsagnene.

Jeg er blevet bedre til at nå de mål jeg sætter mig

Respondenter Procent

I høj grad enig 39 14,0 %

Enig 158 56,6 %

Hverken enig eller uenig 64 22,9 %

Uenig 3 1,1 %

I høj grad uenig 2 0,7 %

Ej relevant 4 1,4 %

Ubesvaret 9 3,2 %

I alt 279 100,0 %

Figur 2.1.

Figur 2.1. viser, at 70,6 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet. 22,9 % er

hverken enige eller uenige, mens 1,8 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.

1,4% angiver, at udsagnet ikke er relevant.

Side 16 af 34


Jeg er blevet bedre til at håndtere træthed

Respondenter Procent

I høj grad enig 26 9,4 %

Enig 124 44,8 %

Hverken enig eller uenig 93 33,6 %

Uenig 15 5,4 %

I høj grad uenig 3 1,1 %

Ej relevant 6 2,2 %

Ubesvaret 10 3,6 %

I alt 277 100,0 %

Figur 2.2.

Figur 2.2. viser, at 54,2 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet. 33,6 % er

hverken enige eller uenige, 6,5 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,2

% angiver, at udsagnet ikke er relevant.

Jeg har lært at arbejde med problemløsning

Respondenter Procent

I høj grad enig 56 20,1 %

Enig 166 59,5 %

Hverken enig eller uenig 37 13,3 %

Uenig 4 1,4 %

I høj grad uenig 0 0,0 %

Ej relevant 3 1,1 %

Ubesvaret 13 4,7 %

I alt 279 100,0 %

Figur 2.3.

Figur 2.3. viser, at 79,6 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 13,3,0 % angiver, at de

hverken er enige eller uenige i udsagnet. Få kursister, i alt 1,4 %, er uenige eller i høj grad uenige i

udsagnet, og 1,1 % finder ikke udsagnet relevant.

Side 17 af 34


Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med mine kroniske smerter

Respondenter Procent

I høj grad enig 53 19,1 %

Enig 145 52,3 %

Hverken enig eller uenig 51 18,4 %

Uenig 10 3,6 %

I høj grad uenig 1 0,4 %

Ej relevant 7 2,5 %

Ubesvaret 10 3,6 %

I alt 277 100,0 %

Figur 2.4.

Figur 2.4. viser, at 71,4 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet,

mens 18,4 % hverken er enige eller uenige. 4,0 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj

grad uenige i udsagnet, og 2,5 % af kursisterne angiver, det ikke er relevant.

Jeg har lært at anvende forskellige afspændingsteknikker

Respondenter Procent

I høj grad enig 56 20,1 %

Enig 168 60,2 %

Hverken enig eller uenig 39 14,0 %

Uenig 5 1,8 %

I høj grad uenig 1 0,4 %

Ej relevant 0 0,0 %

Ubesvaret 10 3,6 %

I alt 279 100,0 %

Figur 2.5.

Figur 2.5. viser, at 80,3 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens antallet af kursister, der

angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, udgør 14,0 %. Andelen af kursister, der er

uenige eller i høj grad uenige i udsagnet ligger på 2,2 %. Ingen kursister angiver, at udsagnet ikke er

relevant.

Side 18 af 34


Jeg har fået sundere kostvaner

Respondenter Procent

I høj grad enig 10 3,6 %

Enig 74 26,5 %

Hverken enig eller uenig 142 50,9 %

Uenig 23 8,2 %

I høj grad uenig 4 1,4 %

Ej relevant 10 3,6 %

Ubesvaret 16 5,7 %

I alt 279 100,0 %

Figur 2.6.

Figur 2.6. viser, at 30,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 50,9 %

hverken er enige eller uenige. 9,6 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i

udsagnet. Andel af kursister, der ikke finder udsagnet relevant, er 3,6 %.

Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en

med kroniske smerter

Respondenter Procent

I høj grad enig 14 5,0 %

Enig 56 20,1 %

Hverken enig eller uenig 49 17,6 %

Uenig 6 2,2 %

I høj grad uenig 2 0,7 %

Ej relevant 65 23,3 %

Ubesvaret 87 31,2 %

I alt 279 100,0 %

Figur 2.7.

Figur 2.7. viser, at 25,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at

håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med sygdom. 17,6 % er hverken

enige eller uenige i udsagnet, mens kun 2,9 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige. 23,3

% finder udsagnet irrelevant for dem.

Side 19 af 34


Jeg har lært at aflede mine tanker

Respondenter Procent

I høj grad enig 23 8,3 %

Enig 150 54,2 %

Hverken enig eller uenig 76 27,4 %

Uenig 11 4,0 %

I høj grad uenig 1 0,4 %

Ej relevant 4 1,4 %

Ubesvaret 12 4,3 %

I alt 277 100,0 %

Figur 2.8.

Figur 2.8. viser, at 62,5 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de har lært at aflede

deres tanker. 27,4 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 4,4 % angiver, at de er uenige eller

i høj grad uenige i udsagnet. Andelen af kursister, der angiver, at udsagnet ikke er relevant for dem,

ligger på 1,4 %.

Jeg er blevet bedre til at håndtere vanskelige følelser (fx tristhed, nedtrykthed og bekymring)

Respondenter Procent

I høj grad enig 29 10,4 %

Enig 117 42,1 %

Hverken enig eller uenig 93 33,5 %

Uenig 17 6,1 %

I høj grad uenig 2 0,7 %

Ej relevant 5 1,8 %

Ubesvaret 15 5,4 %

I alt 278 100,0 %

Figur 2.9.

Figur 2.9. viser, at 52,5 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de er

blevet bedre til at håndtere vanskelige følelser, mens 33,5 % hverken er enige eller uenige. Under

7% af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 1,8 % angiver, at

udsagnet ikke er relevant.

Side 20 af 34


Jeg er blevet mere fysisk aktiv

Respondenter Procent

I høj grad enig 30 10,8 %

Enig 104 37,4 %

Hverken enig eller uenig 98 35,3 %

Uenig 22 7,9 %

I høj grad uenig 4 1,4 %

Ej relevant 6 2,2 %

Ubesvaret 14 5,0 %

I alt 278 100,0 %

Figur 2.10.

Figur 2.10. viser, at 48,2 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de er

blevet mere fysisk aktive, og 35,3 % er hverken enige eller uenige i dette. De kursister, der er

uenige eller i høj grad uenige i udsagnet udgør 9,3 %, mens 2,2 % ikke finder udsagnet relevant.

Jeg er blevet bedre til at håndtere smerter

Respondenter Procent

I høj grad enig 26 9,4 %

Enig 136 49,3 %

Hverken enig eller uenig 81 29,3 %

Uenig 14 5,1 %

I høj grad uenig 3 1,1 %

Ej relevant 4 1,4 %

Ubesvaret 12 4,3 %

I alt 276 100,0 %

Figur 2.11.

Figur 2.11. viser, at 58,7 % af kursisterne angiver, at de er blevet bedre til at håndtere smerter, og

29,3 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i dette. Andelen af de kursister, der er uenige

eller i høj grad uenige i dette udsagn udgør 6,2 %, og 1,4 % finder ikke udsagnet relevant.

Side 21 af 34


Jeg er blevet bedre til at kommunikere

Respondenter Procent

I høj grad enig 27 9,7 %

Enig 129 46,4 %

Hverken enig eller uenig 93 33,5 %

Uenig 10 3,6 %

I høj grad uenig 2 0,7 %

Ej relevant 4 1,4 %

Ubesvaret 13 4,7 %

I alt 278 100,0 %

Figur 2.12.

Figur 2.1. viser, at 56,1 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at

kommunikere. 33,5 % er hverken enig eller uenig, mens 4,3 % angiver, at de er uenige eller i høj

grad uenige i udsagnet. 2,1 % angiver, at udsagnet ikke er relevant.

Side 22 af 34


Tilfredshedsudsagn

Følgende tabeller viser, at kursisterne generelt var positive og meget tilfredse med udbyttet af

kurset.

Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset

Respondenter Procent

I høj grad enig 117 40,6 %

Enig 150 52,1 %

Hverken enig eller uenig 13 4,5 %

Uenig 1 0,3 %

I høj grad uenig 0 0,0 %

Ubesvaret 7 2,4 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.13.

Figur 2.13. viser, at 92,7 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de har tillid til de

informationer og anvisninger de har fået på kurset. 4,5 % er hverken enige eller uenige i udsagnet,

mens kun 0,3 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige. 2,4 % har ikke besvaret

spørgsmålet.

Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde

Respondenter Procent

I høj grad enig 131 45,5 %

Enig 122 42,4 %

Hverken enig eller uenig 17 5,9 %

Uenig 11 3,8 %

I høj grad uenig 2 0,7 %

Ubesvaret 5 1,7 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.14.

Figur 2.14. viser, at 87,9 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 5,9 % er

hverken enige eller uenige, og 4,5 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.

Side 23 af 34


Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset

Respondenter Procent

I høj grad enig 134 46,5 %

Enig 120 41,7 %

Hverken enig eller uenig 19 6,6 %

Uenig 7 2,4 %

I høj grad uenig 3 1,0 %

Ubesvaret 5 1,7 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.15.

Figur 2.15. viser, at 88,2 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, og 6,6 % angiver, at de

hverken er enige eller uenige i udsagnet, mens andelen, der er uenige eller i høj grad uenige i

udsagnet, udgør 3,4 %.

Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med kronisk sygdom

Respondenter Procent

I høj grad enig 161 55,9 %

Enig 100 34,7 %

Hverken enig eller uenig 16 5,6 %

Uenig 4 1,4 %

I høj grad uenig 1 0,3 %

Ubesvaret 6 2,1 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.16.

Figur 2.16. viser, at 90,6 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet,

mens 5,6 % hverken er enige eller uenige. Mindre end 2 % af kursisterne angiver, at de er uenige

eller i høj grad uenige i udsagnet.

Side 24 af 34


Indholdet i kurset var meget relevant for min situation

Respondenter Procent

I høj grad enig 96 33,3 %

Enig 151 52,4 %

Hverken enig eller uenig 27 9,4 %

Uenig 5 1,7 %

I høj grad uenig 2 0,7 %

Ubesvaret 7 2,4 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.17.

Figur 2.17. viser, at 85,7 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens antallet af kursister, der

angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, udgør 9,4 %. Andelen af kursister, der er

uenige eller i høj grad uenige i udsagnet ligger på 2,4 %.

Instruktørerne var dygtige og velforberedte

Respondenter Procent

I høj grad enig 157 54,5 %

Enig 104 36,1 %

Hverken enig eller uenig 13 4,5 %

Uenig 8 2,8 %

I høj grad uenig 1 0,3 %

Ubesvaret 5 1,7 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.18.

Figur 2.18. viser, at 90,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 4,5 %

hverken er enige eller uenige. 3,1 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i

udsagnet.

Side 25 af 34


Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset

Respondenter Procent

I høj grad enig 118 41,0 %

Enig 131 45,5 %

Hverken enig eller uenig 32 11,1 %

Uenig 1 0,3 %

I høj grad uenig 1 0,3 %

Ubesvaret 5 1,7 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.19.

Figur 2.19. viser, at 85,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de havde en god dialog

med deres medkursister. 11,9 % angiver, at de hverken er enige eller uenige, mens 0,9 % er uenige

eller i høj grad uenige i udsagnet.

Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne

Respondenter Procent

I høj grad enig 126 43,8 %

Enig 118 41,0 %

Hverken enig eller uenig 26 9,0 %

Uenig 11 3,8 %

I høj grad uenig 3 1,0 %

Ubesvaret 4 1,4 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.20.

Figur 2.20. viser, at 84,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at instruktørerne

håndterede svære emner og diskussioner godt. 9,0 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og

4,5 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.

Side 26 af 34


Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset

Respondenter Procent

I høj grad enig 120 41,7 %

Enig 139 48,3 %

Hverken enig eller uenig 19 6,6 %

Uenig 2 0,7 %

I høj grad uenig 3 1,0 %

Ubesvaret 5 1,7 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.21.

Figur 2.21. viser, at 90,0 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de havde

en god dialog med instruktørerne på kurset, mens 6,6 % hverken er enige eller uenige. 1,7 % af

kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet

Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt

Respondenter Procent

I høj grad enig 138 47,9 %

Enig 106 36,8 %

Hverken enig eller uenig 31 10,8 %

Uenig 6 2,1 %

I høj grad uenig 3 1,0 %

Ubesvaret 4 1,4 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.22.

Figur 2.22. viser, at 84,7 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de vil

fortælle andre, at kurset er godt, mens 10,8 % hverken er enige eller uenige i dette. Ca. 3 % er

uenige eller i høj grad uenige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt.

Side 27 af 34


Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at tackle kroniske smerter?

Respondenter Procent

Meget tilfreds 142 49,3 %

Tilfreds 111 38,5 %

Hverken tilfreds eller utilfreds 27 9,4 %

Utilfreds 3 1,0 %

Meget utilfreds 1 0,3 %

Ubesvaret 4 1,4 %

I alt 288 100,0 %

Figur 2.23.

Figur 2.11. viser, at 87,8 % af kursisterne har samlet set været tilfredse eller meget tilfredse med

kurset Lær at tackle kroniske smerter. 9,4 % af kursisterne angiver, at de hverken er tilfredse eller

utilfredse med kurset i sin helhed, og 1,3 % angiver, at de samlet set har været utilfredse eller meget

utilfredse med kurset.

Side 28 af 34


3. Organisering og kvalitetssikring af kurset

Dette afsnit omhandler kursisternes vurdering af kursets organisering.

Afsnittet er struktureret således, at der først præsenteres frekvenser ud fra gennemførte kursisters

evalueringer efterfulgt af frekvenser for de frafaldne. Opdelingen skyldes, at de kursister, der har

gennemført og er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Det sidste spørgsmål

vedrørende forventningsafstemning, er alle kursister blevet bedt om at besvare.

Besvarelser fra kursister, der har gennemført kurset Lær at tackle kroniske smerter

Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet?

Respondenter Procent

Ja - 1 gang 93 32,3 %

Ja - 2 gange 55 19,1 %

Ja - 3 gange 8 2,8 %

Nej 122 42,4 %

Ubesvaret 10 3,5 %

I alt 288 100,0 %

Figur 3.1. Fordeling af fraværsmønster for kursister, der har gennemført et kursus

Figur 3.1. viser, at størstedelen af de kursister, der har haft fravær i forbindelse med kursusforløbet,

har haft fravær én gang (32,3 %) og kun et fåtal har været væk 3 gange (2,8 %). Derudover fremgår

det af figuren, at 42,4 % af kursisterne angiver, at de ikke har haft fravær i løbet af kurset.

Hvad var årsagen til fraværet?

Respondenter Procent

Sygdom 66 39,8 %

Ferie 20 12,0 %

Jeg havde ikke tid 7 4,2 %

Jeg havde ingen transportmulighed 4 2,4 %

Jeg var for træt/uoplagt 18 10,8 %

Kurset levede ikke op til mine forventninger

Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller

2 1,2 %

lignende 17 10,2 %

Anden årsag 52 31,3 %

Ubesvaret 10 6,0 %

I alt 166 100,0 %

Figur 3.2. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der har gennemført et kursus

Side 29 af 34


Figur 3.2. viser, at 39,8 % af kursisterne angiver sygdom som årsag til fravær. De andre hyppigste

fraværsårsager udover ’anden årsag’, som svarer til 31,3 %, er ferie, træthed eller pga. besøg hos

lægen eller anden kontakt med sundhedsvæsnet. Størstedelen af de kursister, der har svaret ’anden

årsag’, har ikke deltaget på grund af for mange smerter eller på grund af arbejdsrelaterede årsager.

Andre kursister angav, at de ikke deltog på grund af sociale begivenheder i familien (fødselsdage),

dødsfald i familien eller pasningsproblemer i forbindelse med syge børn/børnebørn.

Hvordan kommer du til kursusstedet?

Respondenter Procent

Jeg kører selv i bil 178 62,0 %

Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende 33 11,5 %

Jeg kører i tog eller bus 30 10,5 %

Jeg cykler 42 14,6 %

Jeg går 33 11,5 %

Jeg kører med handicapkørsel eller lignende 0 0,0 %

Jeg kører på knallert/scooter/crosser 2 0,7 %

På anden måde 2 0,7 %

Ubesvaret 11 3,8 %

Totale antal respondenter 7 287 100,0 %

Figur 3.3. Fordeling af transportmuligheder til kurset for kursister, der har gennemført et

kursus

Figur 3.3 viser, at stort set alle kursisterne selv transporterer sig til kursusstedet, og størstedelen

kommer i bil (62,0 %). Kursister, der har svaret ’på anden måde’, er kommet til kurset sammen med

anden kursist.

7 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %.

Totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 287, og totale antal besvarelser er 331. De angivne

procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet.

Side 30 af 34


Hvor har du fået kendskab til kurset?

Respondenter Procent

Via en annonce i den lokale avis 174 60,6 %

Hos lægen 10 3,5 %

Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 6 2,1 %

Gennem en ven/bekendt 37 12,9 %

På kommunens hjemmeside 15 5,2 %

På patientforeningens hjemmeside 0 0,0 %

På hjemmesiden www.patientuddannelse.info 0 0,0 %

På apoteket 1 0,3 %

På biblioteket 8 2,8 %

Andet sted 60 20,9 %

Ubesvaret 4 1,4 %

Totale antal respondenter 8 287 100,0 %

Figur 3.4. Overblik over kilde til kendskab til kurset for kursister, der har gennemført et

kursus

Figur 3.4. viser, at den hyppigste kilde til kendskab til kurset er via annonce i den lokale avis,

svarende til 60,6 %. Størsteparten af de kursister, der har svaret ’andet sted’, har fået kendskab til

kurset gennem kommunen, sagsbehandler eller på et lokalt sundheds- eller forebyggelsescenter.

Andre har fået kendskab til kurset via jobcenteret, avis/magasin, Ph.d. projekt eller ved deltagelse

Lær at leve med kronisk sygdom. Enkelte har opnået kendskab til kurset via psykolog eller

fysioterapeut.

8 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %.

Totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 287, og totale antal besvarelser er 315. De angivne

procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet.

Side 31 af 34


Besvarelser fra kursister, der er faldet fra kurset Lær at tackle kroniske smerter

Hvornår i kursusforløbet valgte du at melde fra?

Respondenter Procent

Efter 1. gang 6 24,0 %

Efter 2. gang 11 44,0 %

Efter 3. gang 7 28,0 %

Ubesvaret 1 4,0 %

I alt 25 100,0 %

Figur 3.5. Fordeling af frafaldstidspunkt for kursister, der er faldet fra et kursus

Figur 3.5. viser, at de fleste frafaldne kursister faldt fra efter 2. kursusgang (44,0 %). Herefter

meldte 28,0 % af kursisterne fra efter 3. gang og 24,0 % efter 1. gang.

Hvad var årsagen til, at du ikke gennemførte hele kurset?

Respondenter Procent

Jeg var for syg til at kunne deltage 5 20,0 %

Jeg havde ikke tid 3 12,0 %

Kurset levede ikke op til mine forventninger 7 28,0 %

Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger

eller sygeplejersker 4 16,0 %

Kurset gav mig ingen ny viden 8 32,0 %

Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 9 36,0 %

Kurset passede ikke til min situation 5 20,0 %

Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 1 4,0 %

Der var for lidt tid til at tale sammen 1 4,0 %

Jeg havde ingen transportmulighed 0 0,0 %

Anden årsag 9 36,0 %

Ubesvaret 1 4,0 %

Totale antal respondenter 9 25 100,0 %

Figur 3.6. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der er faldet fra et kursus

Der er procentvis flest, der fremhæver årsager til framelding med, at kurset ikke gav nye redskaber

(36,0 %), ny viden (32,0 %) eller ikke levede op til deres forventninger (28,0 %). Derudover angav

kursisterne årsager som, at de var for syge til at deltage eller kurset ikke passede til deres situation.

Kursister, der angiver ’anden årsag’ dækker over smerter, sygdom eller jobtræning.

9 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal af besvarelser overstige 100 %.

Totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet, er 25, og totale antal besvarelser er 53. De angivne

procentværdier er udregnet ud fra det totale antal respondenter, der besvarede spørgsmålet.

Side 32 af 34


Besvarelser fra kursister, der har gennemført eller frafaldet kurset Lær at tackle kronisk smerter

Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information du havde fået forud for

kursets start?

Respondenter Procent

Nej 32 11,1 %

Ja 196 68,1 %

Ved ikke 43 14,9 %

Ubesvaret 17 5,9 %

I alt 288 100,0 %

Figur 3.7. Forventningsafstemning ud fra evalueringer fra kursister, der har gennemført et

kursus

Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information, du havde fået forud for

kursets start?

Respondenter Procent

Nej 8 32,0 %

Ja 4 16,0 %

Ved ikke 9 36,0 %

Ubesvaret 4 16,0 %

I alt 25 100,0 %

Figur 3.8. Forventningsafstemning ud fra evalueringer fra kursister, der er faldet fra et

kursus

Figur 3.7. og 3.8. viser, at størstedelen af kursisterne, der gennemførte et kursus, angiver, at kurset

levede op til deres forventninger på baggrund af den information, de havde modtaget forud for

kursusstart (68,1 %). Størstedelen af de frafaldne kursister angiver derimod, at de ikke ved om

kurset levede op til deres forventninger (36,0 %), eller at kurset ikke levede op til deres

forventninger på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset (32,0 %).

De gennemførte og frafaldne kursister, der ikke mente, at kurset levede op til deres forventninger,

fremhæver, at de var overraskede over kursets faste tidsplan, hvilket bevirkede, at der ikke var nok

tid til samtale, problemløsning og erfaringsudveksling mellem kursisterne. Andre kursister nævner,

at der var for meget oplæsning fra manualen og for lidt tid til besvarelse af spørgsmål. Derudover

giver kursister blandt både de gennemførte og frafaldne udtryk for, at der burde være et specifikt

kursus for pårørende. Endvidere mener andre kursister, der havde deltaget på kurset Lær at leve

med kronisk sygdom, at de to kurser mindede for meget om hinanden. Derudover angiver nogle

kursister også, at kurset var meget bedre end forventet.

Side 33 af 34


4. Opsummering

Denne rapport viser, at de fleste kursister både blandt de gennemførte og de frafaldne var danske

gifte kvinder. Aldersfordelingen var forskellig for de gennemførte og frafaldne kursister. De fleste

gennemførte kursister var i alderen 56-60 eller 66-70 år, mens de fleste frafaldne kursister var 51-55

år. Uddannelsesbaggrund for de to grupper fordelte sig ligeledes forskelligt, idet den største gruppe

af gennemførte kursister havde en mellemlang videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse

bag sig, mens flest af de frafaldne kursister havde en folkeskole/mellemskole/realeksamen bag sig.

Derudover var størstedelen af de gennemførte kursister folkepensionister, og størstedelen af de

frafaldne var sygemeldte. Den hyppigste årsag til kursisternes deltagelse på kurset var på grund af,

at de selv havde kroniske smerter. Dette gælder både blandt gennemførte og frafaldne kursister.

Kursisterne angav mange forskellige sygdomme, hvoraf størstedelen var ryg-nakkelidelser,

sygdomme i bevægeapparatet eller gigtsygdomme. De største årsagskategorier til smerte var

slid/arbejdsskader og sygdom blandt både gennemførte og frafaldne kursister. Endvidere havde

flertallet af kursisterne levet med kroniske smerter i 1-5 år.

Spørgeskemaet var opbygget således, at sidst i spørgeskemaet blev gennemførte og frafaldne

kursister adspurgt til forskellige områder. De gennemførte kursister blev spurgt om deres udbytte og

tilfredshed med kurset, hvor størstedelen af kursisterne angav positive og tilfredse tilbagemeldinger.

Derudover blev de kursister, der havde gennemført et kursus, spurgt om, hvorledes de har fået

kendskab til kurset, hvor størstedelen angav via annonce i den lokale avis.

De frafaldne kursister blev i stedet spurgt om, hvornår i kursusforløbet de faldt fra samt om årsagen

til, at de ikke gennemførte kurset. De fleste frafaldne kursister faldt fra efter 2. og 3. kursusgang.

Begge grupper blev adspurgt til årsag til fravær ved kursusgange, hvor den hyppigste fraværsårsag,

blandt de gennemførte kursister, var sygdom, mens de frafaldne kursister primært angav

fraværsårsager som, at kurset ikke gav nye redskaber eller viden. Endvidere blev begge grupper

spurgt om, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, som kursisterne

havde fået forud for kurset. Begge grupper angav, at de var overraskede over kursets faste tidsplan,

og at instruktørerne læste op fra instruktørmanualen. Derudover efterspurgte kursisterne mere tid til

erfaringsudveksling 10 . En stor del af de kursister, der gennemførte kurset, angav dog, at kurset var

bedre end forventet.

10 Komiteen for Sundhedsoplysning har i 2010 testet om det at give kursisterne mulighed for at mødes ½ time før modul

2-6 kan bidrage til, at kursisterne ikke oplever dette tidspres. Resultaterne pegede på, at dette kan mindske oplevelsen af

tidspres på kurset. Læs mere i rapporten ”Projekt mere tid” der kan hentes på www.patientuddannelse.info under

Evaluering, Nationale data.

Side 34 af 34

More magazines by this user
Similar magazines