Opslag - Handicapforskning - Social

sm.dk

Opslag - Handicapforskning - Social

OPSLAG: 3 PH.D.’ER I HAN-

DICAPFORSKNING

Ansøgningsfrist: 15. april 2012 kl. 12.00.

Social- og Integrationsministeriet

Februar 2012


KOLOFON

Af Social- og Integrationsministeriet

Februar 2012

Social- og Integrationsministeriet

Holmens Kanal 22

1060 København K

T: 33 92 93 00


INDHOLD

Tre Ph.d.-ansøgninger om handicap .................................................................................... 4

Ansøgningsfrist................................................................................................4

Starttidspunkt for bevilgede projekter...........................................................4

Ansøgerfelt.......................................................................................................4

Hvad kan der søges støtte til?................................................................................................. 5

De tre temaer ...................................................................................................5

Tema 1: Effekter og økonomi i rehabilitering .......................................5

Tema 2: Metoder og praksis i botilbud..................................................6

Tema 3: Udvikling af et redskab, der måler livskvalitet for

mennesker med handicap.......................................................................6

Hvordan søger man? ..................................................................................................................... 8

Generelle krav til ansøgningen ...............................................................8

Hvordan behandles og vurderes ansøgningerne? ................................................... 12

Forløb......................................................................................................12

Kriterier for ansøgninger.......................................................................12

Åbenhed og rapportering......................................................................13

Kontaktoplysninger .................................................................................................................... 14

OPSLAG: 3 PH.D.’ER I HANDICAPFORSKNING 3


4

TRE PH.D.-ANSØGNINGER OM HANDICAP

Med dette opslag udbydes 5,4 mio. kr. til tre ph.d.’er i handicapforskning. Midlerne

er afsat med Satspuljen 2011, og formålet er at styrke den generelle handicapforskning

i Danmark.

Forskningsinitiativet er led i en længerevarende strategi, som skal fremme, at

forskningsverdenen i højere grad sætter fokus på handicapproblematikker, og at

handicapaspektet i større omfang inddrages i relevant forskning på forskellige

fag/sektorområder. Strategien skal endvidere understøtte det videnskabelige

fundament i ViHS – Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. Ligeledes kan

en højere grad af handicapforskning understøtte overvågningen af FN’s handicapkonvention.

Initiativet har et anvendelsesorienteret perspektiv, og Ph.d.-projekterne skal omhandle

generelle og tværgående problemstillinger for mennesker med handicap.

Der opslås tre emneområder, der skal være med til at styrke den grundlæggende

viden om indsatser på handicapområdet, og medvirke til at udvikle praksis og

politik på området.

Forskere udpeget af Det Strategiske Forskningsråd vil foretage en forskningsfaglig

vurdering af alle ansøgninger, hvorefter Social- og Integrationsministeriet udpeger

bevillingsmodtagere.

ANSØGNINGSFRIST

Ansøgningsfristen for dette opslag er 15. april 2012 kl. 12.00.

STARTTIDSPUNKT FOR BEVILGEDE PROJEKTER

Der gives ikke støtte med tilbagevirkende kraft, og der kan dermed ikke søges

om støtte til aktiviteter, der allerede har fundet sted. Bevillinger gives kun med

opstart i perioden 1. oktober 2012 – 31. december 2012 og tre år frem. Tilskudsperioden

er således maksimum tre år inden for datoerne 1. oktober 2012

til 31. december 2015.

ANSØGERFELT

Ansøgere skal have erhvervet kandidatgraden for at søge dette opslag.

Social- og Integrationsministeriet


HVAD KAN DER SØGES STØTTE TIL?

Der kan søges om op til 1,8 mio. kr. inkl. overhead til hver ph.d.

Ph.d.-projekterne skal alle som udgangspunkt:

• Omhandle generelle og tværgående problemstillinger for mennesker med

handicap, dvs. udgangspunktet er fx ikke diagnoser.

• Forankres i universitetsverdenens miljøer for forskeruddannelse.

• Have relation til et eller flere eksisterende forskningsmiljøer med forskerkompetencer

inden for handicap-spørgsmål.

• I videst muligt omfang have et internationalt aspekt, herunder kan der

som led i projekterne deltages i internationale netværk og samarbejde.

DE TRE TEMAER

Der udbydes projekter inden for følgende tre temaer:

1. Effekter og økonomi i rehabiliteringsindsatser

2. Metoder og praksis på botilbudsområdet

3. Udvikling af livskvalitetsredskab på handicapområdet

Det tilstræbes, at der skal være én ph.d. inden for hvert tema, og det skal af ansøgningen

fremgå, hvilket tema der søges støtte indenfor. Hvis der ikke er kvalificerede

ansøgere inden for alle temaer, kan der i stedet gives støtte til flere

ph.d.’er inden for samme tema.

Tema 1: Effekter og økonomi i rehabilitering

Formålet med en ph.d. inden for dette tema er at få sat fokus på rehabiliteringsindsatsers

virkning. Rehabiliteringsindsatsers virkning i forhold til fx borgerens

funktionsniveau (fysisk, kognitivt, socialt mv.), grad af selvhjulpenhed og selvforsørgelse

samt livskvalitet ønskes undersøgt.

Studier inden for rehabiliteringsområdet tyder på positive effekter både for samfundsøkonomien

og for den enkelte borger ved at tilrettelægge tidlige, målrettede

og sammenhængende forløb. Med dette tema efterspørges en mere konkret

og forskningsbaseret belysning af dette potentiale.

Der lægges vægt på:

• Et socialt perspektiv på rehabilitering

• Afdækning af betydningen af tidlig og målrettet indsats

• Afdækning af betydningen af en koordineret, sammenhængende og tværsektoriel

indsats

• At mennesker med hjerneskade, herunder borgere der har erhvervet kognitive

vanskeligheder, indgår empirisk

• De kort- og langsigtede økonomiske potentialer ved indsatser

Ph.d.-en kan fx belyse, om det er omkostningsbesparende at anvende rehabiliterende

tilgange til personer med funktionsnedsættelser inden for socialområdet,

om man kan dokumentere en effekt af et rehabiliteringsforløb i forhold til andre

OPSLAG: 3 PH.D.’ER I HANDICAPFORSKNING 5


6

indsatser, og hvilken betydning en tidlig indsats har. Ph.d.’en kan desuden belyse,

hvilke barrierer der er i forhold til organisering, sammenhæng, koordinering,

og hvad skal der til for at bryde dem.

Det er en forudsætning, at bevillingsmodtager løbende gør brug af og bidrager

til den viden og erfaring, der findes i ViHS – Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

af i projektet,.

Derudover vurderer Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med bevillingsmodtager,

hvorvidt der er behov for en følgegruppe for projektet, bl.a. med

deltagelse af relevante fagfolk fra Social- og Integrationsministeriet.

Tema 2: Metoder og praksis i botilbud

Indsatserne i botilbud har særdeles stor betydning for de mange handicappede

beboere, og samfundet bruger mange ressourcer på området. Formålet med temaet

er at få belyst forskellige pædagogiske metoder og praksis samt disses betydning

for handicappedes funktionsevne, trivsel og muligheder for selvstændig

livsførelse.

Det ønskes belyst, hvordan man sikrer etik, respektfuld og udviklende pædagogik

og en målrettet overordnet udvikling af botilbud og de indsatser, der knytter

sig hertil. Det skal inddrages, hvilke faktorer der har betydning herfor, for så vidt

angår organisering og tilrettelæggelsen af indsats og botilbud. Der kan fx indgå

en beskrivelse af, hvornår en indsats (metoder og praksis) kan betegnes som

specialiseret.

Der lægges vægt på:

• Pædagogiske praksisformer og deres effekt i forhold til borgerens funktionsevne,

trivsel og selvstændig livsførelse

• Afdækning af faktorer med betydning for trivsel, livsforløb, kvalitet, økonomi

mv. Det kan fx være ledelse, personalets adfærd, kultur, uddannelse og beboersammensætning

• Fremadrettede anbefalinger frem for en deskriptiv beskrivelse

Ph.d.’en kan, hvis det er hensigtsmæssigt, afgrænses til særlige målgrupper.

Det er en forudsætning, at bevillingsmodtager løbende gør brug af og bidrager

til den viden og erfaring, der findes i ViHS – Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

af i projektet,.

Derudover vurderer Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med bevillingsmodtager,

hvorvidt der er behov for en følgegruppe for projektet, bl.a. med

deltagelse af relevante fagfolk fra Social- og Integrationsministeriet.

Tema 3: Udvikling af et redskab, der måler livskvalitet for

mennesker med handicap

Formålet med ph.d.’en er, at der på baggrund af allerede udviklede redskaber

identificeres og evt. udvikles validerede redskaber, der er særligt egnede til måling

af trivsel og livskvalitet for børn og voksne med handicap. Der ønskes et eller

flere livskvalitetsredskaber, der kan benyttes over for alle handicapgrupper.

Social- og Integrationsministeriet


Redskaberne skal kunne bruges af såvel kommuner som af praktikere i fx botilbud,

ligesom de vil kunne indgå som grundlæggende redskaber til brug for

forskning på handicapområdet.

Der lægges vægt på:

• At der identificeres og evt. udvikles konkrete brugbare redskaber, der er

kvantificerbare.

• At redskaberne valideres.

• Overvejelser om nødvendigheden af at redskaber målrettes forskellige handicapgrupper

Det er en forudsætning, at bevillingsmodtager løbende gør brug af og bidrager

til den viden og erfaring, der findes i ViHS – Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri

af i projektet,.

Derudover vurderer Social- og Integrationsministeriet i samarbejde med bevillingsmodtager,

hvorvidt der er behov for en følgegruppe for projektet, bl.a. med

deltagelse af relevante fagfolk fra Social- og Integrationsministeriet.

OPSLAG: 3 PH.D.’ER I HANDICAPFORSKNING 7


8

HVORDAN SØGER MAN?

Ansøgninger skal sendes elektronisk via mail til Puljestyring. E-mail:

pulje@sm.dk. I mailen skal der stå ’Ph.d. Handicapforskning’, vedhæftet hele

ansøgningen med bilag som én samlet pdf-fil. Filen bedes i videst muligt omfang

dannet som pdf.-fil og ikke indscannet.

Generelle krav til ansøgningen

Om ansøger

Modtageren af stipendiet skal være ansøger. Det er et krav, at ansøger har erhvervet

kandidatgraden.

Om ansøgningen

Projektbeskrivelsen må højst være 16.000 anslag (inkl. mellemrum, ekskl. referencer

og noter), hvilket svarer til ca. 6 sider. Antal anslag skal opgøres sidst i

beskrivelsen.

Projektbeskrivelsen skal indeholde en formidlingsplan, der sikrer, at resultaterne

kan anvendes af relevante vidensbrugere. Derudover skal der være en plan for,

hvilke videnskabelige publikationer, projektet skal lede til.

Skema og bilag

Til ansøgningen skal benyttes det ’ansøgningsskema’, der ligger som bilag til

dette opslag på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside. Alle punkter i

ansøgningsskemaet skal være udfyldt. Selve projektbeskrivelsen skal udarbejdes

uden skabelon.

Ansøgningen skal indeholde følgende dokumenter i viste rækkefølge:

• Ansøgningsskema

• Projektbeskrivelse

• CV og evt. publikationsliste for ansøger

• Eksamensbeviser

• Tilkendegivelse fra ph.d.-uddannelse eller forskeruddannelsesprogram

om, at ansøger kan tilknyttes med det ansøgte projekt.

• Tilsagn fra forventet ph.d.-vejleder.

• Detaljeret budget på særligt skema

Praksis for realitetsbehandling

Ansøgningen skal være:

• Modtaget inden ansøgningsfristens udløb.

• Målrettet ét af opslagets tre temaer.

• Indsendt på det korrekte ansøgningsskema og vedlagt relevante bilag, jf.

ovenfor.

• Vedlagt detaljeret budget på særligt skema

• Inden for de angivne øvre beløbsgrænser.

Social- og Integrationsministeriet


Ansøgninger, som opfylder ovenstående formkrav, vil blive realitetsbehandlet på

det foreliggende grundlag. Det betyder, at det ikke kan forventes, at der efter

ansøgningsfristen indhentes yderligere oplysninger hos ansøger – heller ikke i

tilfælde af, at ansøgningen ikke er komplet i henhold til de krav, som er listet i

opslaget.

Ansøger skal desuden respektere de angivne krav til projektbeskrivelsens omfang.

I vurderingen af projektet ses bort fra den del af en projektbeskrivelse, der

eventuelt måtte strække sig ud over de angivne omfangskrav.

Tidsplan og afrapportering

Alle ansøgninger skal i ansøgningsskemaet indeholde en tidsplan med relevante

milepæle for projektet, herunder afrapporteringer til Social- og Integrationsministeriet.

Sprog

Ansøgningen skal skrives på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Budget

Til udarbejdelse af budgettet for projektet anvendes et særligt regneark ”Budget”.

Regnearket er låst, og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret

med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger

laves automatisk. Udover de budgetposter, der fremgår under det enkelte

virkemiddel, er der mulighed for at indtaste navne på 4 udgiftsposter, som er

relevante for projektet. Navnefelter til de poster er markeret med gul farve.

Kun de felter, som er relevante for budgettet for projektet, skal udfyldes. Der

skal også kun udfyldes i år/årene, som er i overensstemmelse med projektperioden.

Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet:

• Projektets titel

• Ansøgers navn og adresse og CPR-nummer (ph.d.-stipendiaten)

• Økonomiansvarlig forskningsinstitutions CVR-nummer

Der kan ikke søges tilskud til

1. Materialeanskaffelser over 50.000 kr.

2. Anskaffelse af fast ejendom.

3. Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering).

4. Dækning af underskud.

5. Støtte til enkeltpersoners underhold.

6. Anskaffelse af bil.

7. Gaver.

Budget

Budgettet skal vedlægges på et særligt regneark ”Budget”, der ligger på hjemmesiden

ved dette opslag.

OPSLAG: 3 PH.D.’ER I HANDICAPFORSKNING 9


10

Til hver ph.d. kan der søges op til 1,8 mio. kr. inkl. overhead. Omkostninger ud

over dette må medfinansieres fra anden side.

Der kan søges om støtte til dækning af de udgifter, som direkte kan henføres til

det foreslåede projekt, og som er relevante og nødvendige for projektets gennemførelse.

Budgettet skal opdeles i følgende overordnede budgetposter:

• VIP-løn (dvs. løn til ph.d.-stipendiaten)

• TAP-løn

• Udgifter til offentlig transport

• Forskningsophold i udlandet og andre rejser.

• Afholdelse af videnskabelige konferencer, seminarer o.l.

• Uddannelsestakster i forbindelse med ph.d.-stipendier.

• Dataindsamling.

• Bidrag til fællesudgifter (overhead) (udspecificeres særskilt i budgettet).

• Andet (udspecificeres i noter).

Budgettet skal være ledsaget af konkrete begrundelser for, hvorfor de enkelte

budgetposter og deres omfang er relevante og nødvendige for projektets gennemførelse.

Retningslinjer for udarbejdelse af budget

Budgettet skal indeholde en klar opdeling mellem lønudgifter og øvrige driftsudgifter.

Lønudgifter til aflønning af både TAP (teknisk/administrativt personale) og VIP

(videnskabeligt personale) må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige

overenskomster for tilsvarende arbejde. Der kan findes relevant information

på Personalestyrelsens hjemmeside www.perst.dk og/eller ved henvendelse til de

relevante fagforeninger. For ikke fuldtidsansatte medarbejdere skal lønudgifter

budgetteres med antal timer og sats pr. time.

Der bør udarbejdes forklarende noter til poster/udgifter i budgettet. F.eks. til en

udgiftspost ”Seminar” kan noten indeholde oplysninger om antallet af deltagere,

seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager,

honorar til oplagsholder m.v., dvs. at udgifterne skal opdels på de enkelte udgiftsposter.

Hver udgiftspost skal kun fremgå én gang i budgettet. F.eks. skal alle udgifter til

transport i egen bil fremgå af posten ”Transport i egen bil”.

Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter:

a. Offentlig transport og

b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr.

km. Der gøres opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan

udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Personalestyrelsens

cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. Cirkulæret og anden relevant

information kan findes på Personalestyrelsens hjemmeside

www.perst.dk. Taksten reguleres én gang om året og kan findes på

www.sm.dk i afsnittet om Puljer.

Social- og Integrationsministeriet


I budgettet må forskellige udgiftsposter ikke slås sammen.

Følgende poster kan ikke medtages i budgettet:

1. Uforudsigelige udgifter

2. Diverse

I budgetskemaet skal indtastes bidraget til fællesudgifter (op til 44 pct.). Herefter

beregnes summen af bidrag til fællesudgifter. Den forventede fordeling af bidrag

til fællesudgifter (overhead) skal efterfølgende udspecificeres. Bemærk, at summen

af udgifter til projektet samt bidrag til fællesudgifter udgør det ansøgte beløb,

som skal indtastes i ansøgningsskemaet.

Bidrag til fællesudgifter (overhead)

I bevillinger, som danske statslige institutioner, herunder danske universiteter,

administrerer, hvor reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets

budgetvejledning skal følges, skal der indgå et bidrag til fællesudgifter

(overhead) på op til 44 % af de direkte udgifter, der søges under forskningsprogrammet.

For andre danske, offentligt ejede institutioner, herunder regionale

og kommunale, kan der som hidtil alene beregnes 3,1 % i administrationsbidrag

af de direkte udgifter. I budgettet for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

(GTS) og visse andre institutioner og organisationer er det praksis at

tillægge et dækningsbidrag på 20 % af de direkte udgifter. Der ydes ikke dækningsbidrag

til øvrige institutioner og virksomheder.

Det skal derfor fremgå af det detaljerede budget, hvor stor en del af bevillingens

aktiviteter der skal udføres af projektmedarbejdere fra hvilke institutionstyper, så

ministeriet kan tildele overhead/bidrag til fællesudgifter på baggrund af hver institutionstypes

andel af aktiviteterne. Det gælder både løn- og driftsmidler.

Regnskabsaflæggelse

Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.

Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i projektets

budget, svare til poster i regnskabet.

Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regneark.

Det vil der stå mere om i bevillingsbrevet.

OPSLAG: 3 PH.D.’ER I HANDICAPFORSKNING 11


12

HVORDAN BEHANDLES OG VURDERES

ANSØGNINGERNE?

Forløb

Ansøgningsfristen er 15. april 2012 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter denne

dato bliver ikke behandlet. Der sendes kvitteringsbreve til ansøgerne. Hvis

dette brev ikke er modtaget senest 4 uger efter ansøgningsfristens udløb, skal

ansøgeren kontakte Puljestyring.

Efter ansøgningsfristens udløb vil forskere udpeget af Det Strategiske Forskningsråd

behandle de indkomne ansøgninger for at sikre forskningskvalitet. Ansøgningerne

vurderes her i henholdsvis støtteværdige og ikke-støtteværdige og

suppleres med kommentarer. Social- og Integrationsministeriet vil partshøre vurderingerne

hos ansøgere med frist på 7 dage for indsendelse af eventuelle kommentarer.

Ministeriet vil herpå udarbejde en indstilling om de projekter, som vurderes at

leve op til formålet, hensigten og kriterierne i forskningsprogrammet. På baggrund

af denne indstilling udvælger social- og integrationsministeren de forskningsprojekter,

der skal igangsættes.

Det tilstræbes at støtte én ph.d. inden for hvert af de tre temaer. Hvis der ikke er

kvalificerede ansøgere inden for et tema, kan der i stedet gives støtte til flere

ph.d.’er inden for et af de andre temaer.

Bevillings- og afslagsbreve sendes ultimo september 2012 til ansøgere, og projekter

kan begynde efter 1. oktober.

Kriterier for ansøgninger

Det Strategiske Forskningsråd udpeger fagligt relevante forskere, der vurderer

ansøgningernes forskningskvalitet med afsæt i rådets kriterier. Se mere om Det

Strategiske Forskningsråds vurderingskriterier på www.fi.dk.

I den videre udvælgelse lægger Social- og Integrationsministeriet først og fremmest

vægt på, hvordan et af de tre temaer foreslås belyst på en selvstændig og

kvalificeret måde. Her tages den forskningsfaglige vurdering også i betragtning,

og der vil tages hensyn til, hvordan det samlede forskningsinitiativ opfylder sit

formål.

Graden af opfyldelsen af kriterierne vil indgå i vurderingen af de indkomne ansøgninger.

I bedømmelsesprocessen vil der altid være tale om en konkret helhedsvurdering,

hvor forskellige kriterier kan være opfyldt i større eller mindre

grad afhængigt af, hvordan de passer det enkelte projektdesign.

Social- og Integrationsministeriet


Åbenhed og rapportering

Offentliggørelse

Hvis der bevilges støtte til en ansøgning, vil følgende oplysninger blive lagt på

nettet: Ansøgers navn, titel og arbejdssted, projektets titel og det bevilgede beløb.

Desuden skal der forventes en offentlig beskrivelse af projektet.

Rapportering

Det skal være muligt at følge med i projektets resultater. Derfor skal der rapportere

til Social- og Integrationsministeriet om de mål, projektet opstillede for sin

succes, er/bliver opfyldt.

Der skal indsendes en standardrapport én gang om året (projektår) og ved projektafslutning.

Skabelonen til rapporter ligger på Social- og Integrationsministeriets

hjemmeside under ’Puljer’ og ’Rapportering’ eller kan findes ved at kontakte

afdelingen for puljestyring.

Rapporten skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet fil i en e-mail til

Puljestyring. Mailadressen er: rapport@sm.dk

Der vil stå mere om dette i bevillingsbrevene.

OPSLAG: 3 PH.D.’ER I HANDICAPFORSKNING 13


14

KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål om ansøgning og behandling bedes rettet til:

Jette Jacobsen (handicapfagligt):

jet@sm.dk, +45 41 85 11 30

Kirsten Brøndum (handicapfagligt):

kbr@sm.dk, +45 41 85 11 37

Jakob Janum Gadmar (forskningsfagligt og udvælgelsesproces):

jjg@sm.dk, +45 41 85 10 45

Spørgsmål om administration af eventuelt tilskud bedes rettet til Puljestyring: tlf.

33 92 92 50 på hverdage mellem kl. 10.00 til 14.00 eller e-mail: pulje@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet


Socialministeriet

Holmens Kanal 22

1060 København K

Tlf. 33 92 93 00

sm@sm.dk

www.sm.dk

More magazines by this user
Similar magazines