Opslag - Handicapforskning - Social

sm.dk

Opslag - Handicapforskning - Social

10

Til hver ph.d. kan der søges op til 1,8 mio. kr. inkl. overhead. Omkostninger ud

over dette må medfinansieres fra anden side.

Der kan søges om støtte til dækning af de udgifter, som direkte kan henføres til

det foreslåede projekt, og som er relevante og nødvendige for projektets gennemførelse.

Budgettet skal opdeles i følgende overordnede budgetposter:

• VIP-løn (dvs. løn til ph.d.-stipendiaten)

• TAP-løn

• Udgifter til offentlig transport

• Forskningsophold i udlandet og andre rejser.

• Afholdelse af videnskabelige konferencer, seminarer o.l.

• Uddannelsestakster i forbindelse med ph.d.-stipendier.

• Dataindsamling.

• Bidrag til fællesudgifter (overhead) (udspecificeres særskilt i budgettet).

• Andet (udspecificeres i noter).

Budgettet skal være ledsaget af konkrete begrundelser for, hvorfor de enkelte

budgetposter og deres omfang er relevante og nødvendige for projektets gennemførelse.

Retningslinjer for udarbejdelse af budget

Budgettet skal indeholde en klar opdeling mellem lønudgifter og øvrige driftsudgifter.

Lønudgifter til aflønning af både TAP (teknisk/administrativt personale) og VIP

(videnskabeligt personale) må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige

overenskomster for tilsvarende arbejde. Der kan findes relevant information

på Personalestyrelsens hjemmeside www.perst.dk og/eller ved henvendelse til de

relevante fagforeninger. For ikke fuldtidsansatte medarbejdere skal lønudgifter

budgetteres med antal timer og sats pr. time.

Der bør udarbejdes forklarende noter til poster/udgifter i budgettet. F.eks. til en

udgiftspost ”Seminar” kan noten indeholde oplysninger om antallet af deltagere,

seminarets varighed (antal dage, med eller uden overnatning), pris pr. deltager,

honorar til oplagsholder m.v., dvs. at udgifterne skal opdels på de enkelte udgiftsposter.

Hver udgiftspost skal kun fremgå én gang i budgettet. F.eks. skal alle udgifter til

transport i egen bil fremgå af posten ”Transport i egen bil”.

Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter:

a. Offentlig transport og

b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr.

km. Der gøres opmærksom på, at udgifter til transport i egen bil højst kan

udgøre statens almindelige takst pr. km (den lave sats), jf. Personalestyrelsens

cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser. Cirkulæret og anden relevant

information kan findes på Personalestyrelsens hjemmeside

www.perst.dk. Taksten reguleres én gang om året og kan findes på

www.sm.dk i afsnittet om Puljer.

Social- og Integrationsministeriet

More magazines by this user
Similar magazines