Referat af HB-mødet den 29. november 2003 hos Kristen Klausen

gl.bridge.dk

Referat af HB-mødet den 29. november 2003 hos Kristen Klausen

Referat af HB-mødet den 29. november 2003 hos Kristen Klausen

Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (K-Aa B), Jørgen Priess (JP), Karsten Munch (KM)

Torben Erlandsson (TE), Else Tams (ET), Søren Fischer (SF), Lars Grinsted (LG) og Peter

Westrup (PW).

Sekretariatet: Inge Keith (IK), Birgitte Stoltze (BS) og Kristen Klausen (KK).

Dansk Bridge: Ib Lundby (IL) delvist.

Referent: Kristen Klausen.

Godkendelse af seneste referater.

0.1, 0.2 og 0.3.

Alle tre referater blev godkendt uden bemærkninger. Knud Just, Distrikt Fyn, har

bemærket, at han ikke har fået tilsendt referaterne. Vi har dog tidligere gjort opmærksom

på, at referaterne lægges på www.bridge.dk under organisation.

Forbundet

1.1 Tips- og lottoloven er for længst vedtaget.

Vi har fået tilskud fra Kulturministeriet endnu et år (1.4.2003 til 31.3.2004)

Vi har nu – 2 fra skakunionen, K-Aa B og KK – haft møde med Karl Chr. Koch og

DIF’s økonomichef. Et meget positiv møde. Se årsberetning for DTF – pkt. 1.3.

1.2 KK taler med revisoren om evt. udkast til en anden regnskabsaflæggelse med færre

specifikationer, for at lette læsbarheden. HB vil fremover få nogle få nøgletal med

tilhørende budgettal som information på HB-mødet.

1.3 Vi har haft årsmøde i Danmarks Tankesports-Forbund. Dagsorden og årsberetning forklarer

det meste, herunder mødet med DIF.

1.5 Repræsentantskabsmødet vil i 2004 blive afholdt på LO Skolen.

1.7 Under turneringslederkurset på Færøerne overrakte Karsten DBF’s æresnål i guld til Helge

Tind. Helge har deltaget i dette lærerteam i snart hele kursets levetid og i de sidste mange

år uden selv at spille bridge.

1.8 Vi har bestilt alle ledige værelser på kroen og i Fredensborghusene (forpagtet af Tom

Hansen) i weekenden den 14.–15.februar 2004 til distriktsmødet. Vi har 1.10.2003 udsendt

brev til alle distrikterne herom.

Der skal inden jul udsendes dagsorden til alle distriktsbestyrelsers medlemmer.

Der skal undersøges, om vi skal lave bus, tog eller privat kørselsordning.

1.9 Vi bør drøfte hvilke produkter vi lægger ud på vores hjemmeside til gratis afbenyttelse –

DB, plancher, regnskaber mv.

IL mener, vi skal bruge dette som propaganda og service. Det modsiges af nogle, som

mener vi skal anvende visse dele som bidrag til medlemmer og derfor lukke disse for ikkemedlemmer.

Vi søger stadig efter en WEB-master. Ham som skriver teksterne.

1.10 Dobbeltmedlemskab er en tilbagevendende kritikpunkt. Repræsentantskabet har flere

gangeafvist at give rabat til de, som spiller i flere DBF-klubber.

Det vil det koste os alle 10 kr. mere pr. år at gennemføre ½ kontingent pr.ekstra spilleaften.

1.11 Anton Pedersen fra Distrikts Nordjylland har trukket sig fra distriktsbestyrelsen. Lars

Grinsted overtager formandskabet.

1.xx Det blev foreslået at arbejde med en aktivitetsliste med status og milestones. Dette

indføres.


Asminderød

2.1 Vi har fået asfalteret i gården og bag forlagets bygning. Vi har fået facaden mod gaden

sandblæst og pudset op inkl. maling. Vi har ofret lidt på tagryggen. Nu kan vi være kroen

bekendt.

2.2 Birgitte Stoltze har udstået sin prøvetid, og begge parter er meget tilfredse. Birgitte

overtager alle Inge Keiths opgaver pr. 1.4.2004, hvor Inge stopper.

Vi skal stile efter en ny GS-er til ca. 1.8.2005. Den gamle ønsker at gennemføre Vingstedprojektet,

lave status og evaluering og så slut. Herefter vil han deltage frivilligt ved bl.a.

Vingsted i 2006 med alt forekommende efter ønske.

Karsten Munch trækker sig fra HB og som formand for forlaget ved rep.-mødet i juni 2004.

2.3 Klubsystemmanualerne skal lægges ud på nettet og udsendes til de, som ønsker det, men

der savnes en indholdsfortegnelse.

2.4 Der skal snarest etableres et nyt superbrugerkursus.

2.5 JP har forsynet os med et par udklip, som i den grad støtter Peter Lilholt i sin begrundelse

for de netop vedtagne vedtægter. Tak for dokumentationen.

2.6 Prins Henrik har sagt ja til at overrække Prins Henriks Trofæ søndag den 29. februar på

Copenhagen Marriott Hotel (såfremt der ikke kommer noget i vejen).

Appelkomiteen

Intet nyt.

Turneringskomiteen

4.1 Pokalprogrammet er delvis færdig – det tilrettes som behovene opstår. JUF er tilfreds, så

bør vi også være det. Der har dog været problemer med at få pokaldeltagerne til helt at

anvende internettet, ligesom en del ikke har adgang hertil. For Netbridge Cup deltagere

uden netadgang har servicen ikke helt levet op til det ønskede.

4.2 Pokalslutspillet blev afviklet på Ålborg Universitet med Universitetets Bridgeklub som

arrangør. K-Aa B var i Ålborg for at overrække medaljer. Arrangementet blev ganske

vellykket med såvel live som internetrama fra kampene. Succesen skyldes i høj grad

Universitetets Bridgeklub med Niels Wendel, Mogens Knudsen og Tonny Hessel som de

store drivkræfter.

4.3 Prins Henriks Cup synes nu at have fået fast spillested. Vi har fået tilsagn fra såvel

Copenhagen Marriott Hotel som fra Prins Henrik. Spilletidspunktet er 28–29.februar 2004.

4.4 DM for klubber blev afviklet i Vanggårdscentret med såvel live som internetrama.

Her stod Århus BK for det vellykkede arrangement med Niels Aagaard som arrangør og

Elisabeth og Jens Ole Jensen som drivkræfter for SWAN s bridgecast på nettet.

4.5 Referat fra TUK-FU mødet i Middelfart 13.6.2003.

4.6 Vi har fået klager for DBF’s medvirken og oplæg ved såvel pkt. 4.2 som 4.4.

Begge arrangementer blev af arrangørerne afviklet på fuld tilfredsstillende måde.

Vi har kontaktet begge arrangører for at få deres bud på forbedringer i oplægget til finalearrangementerne.

Desuden skal DBF vurdere, hvilke tiltag der kan løfte arrangementerne fra at være meget

forudsigelige til at være langt mere festlige.

4.7 TUK har indgået aftale om leje af spillelokale til divisionsturneringerne i Blaksets

Bridgecenter i centrets 4 første år. De 4 år er nu gået, og TUK skal overveje nye aftaler,

som kan sikre gode og prisrimelige faciliteter, der også er fremtidssikrede.

4.8 Hvor ofte skal vi anvende SWAN på nettet og live? Hvad med stab og betaling?

Der skal ikke i øjeblikket anvendes internettransmission fra divisionsturneringen og

parturneringer – kun i vore finaler i DM for klubber, Netbridge Cup og i slutspillet.

Der skal etableres en ramastab – eller to – som turneringsarrangøren kan indkalde.

Sekretariatet tager initiativ hertil.


4.9 Udgifterne til skærme i divisionsturneringen blev drøftet. Der undersøges i øjeblikket en

mulig leverandør. Opbevaring af skærmene skal også indregnes. Hvis der skal betales for

dette også, bliver det en temmelig kraftig fordyrelse.

Medlemskomiteen

5.1 Sagen om dobbeltmedlemskab er flyttet op under punkt 1.10.

5.2 Distriktsbridgelærere (på sigt måske en slags distriktskonsulenter) kan være måden at puste

liv i de klubber, der på vej til at lukke. Forskellige oplevelser fra Nordsjælland, Østsjælland

og Nordjylland viser, at tanken er ualmindeligt tillokkende. Villy Dam er præsenteret for

ideen, og han har lavet et par linjer i den forbindelse (løftet ud af Visionskomiteen).

Der arbejdes videre med ideen og fokuseres på, at eleverne skal indsluses i

medlemsklubber.

Distriktsrepræsentanterne får ideen til drøftelse på distriktsmødet i Asminderød i februar.

5.3 En undervisnings-CD-rom, evt. med et lille hæfte, kunne være et godt værktøj for

potentielle kursister. CD-rommen skulle basere sig på Bridgevejen. Den kunne bruges på

såvel juniorkurser, som skoler, arbejdspladser, biblioteker for blot at nævne nogle af

stederne (også løftet ud af Visionskomiteen).

HB gav også sit tilsagn til at fremme denne sag

5.4 JP fremførte det ønskelige i, at kørselsudgifter blev konteret på de enkelte kostcentre,

hvilket vil blive tilsikret.

Udtagelseskomiteen

6.1 UK er kommet godt fra start. Landsholdsbulletin nr. 8 er taget til efterretning.

6.2 Referat fra UK-mødet den 6. september er taget til efterretning.

6.3 Seniorerne, der repræsenterede Danmark ved VM i Monaco fik ekstra tilskud pga.

hotelpriserne ved spillestedet.

6.4 Kaptajnsrapporter fra Junior-NM i Åbo, Finland, skal findes under pkt. 8.5

6.5 Nyt EM for junior-damer – hvor ender vi?

DBF kan ikke tilslutte sig en yderligere landsholdsklasse.

6.6 Budget.

Under budgetgennemgangen blev de forskellige landshold prioriteret således:

Åben række

Junior hold

Dame hold

Senior hold

Universitetshold

Denne prioritering betyder, at seniorholdet muligvis må vinke farvel til tilskud til OL i

Istanbul, men er med på UK’s budget i Malmø. Fremover vil UK udtage seniorholdet.

Juniorkomiteen

8.1 Juniorkomiteens mødereferat fra 16.08.03. Juniorsølv ved VM – gratulerer!

Else gennemgik mødereferat fra 16. august 2003. Taget til efterretning.

8.2 Martin Schaltz har allerede lavet meget på juniorernes egen hjemmeside,

www.juniorbridge.dk Han har lavet et stort opsøgende arbejde for at få så mange

juniorhold med som muligt.

8.3 Otterup BK har spillet kr. 5.500 sammen til juniorfonden. Rødovre BK laver en jubilæumsturnering,

hvor der også tilflyder juniorfonden nogle midler (7. februar 2004).

8.4 Juniorkamp og tilskud til disse. Vi har i en ubrudt årrække bevilget et beløb på ca. 20.000

pr. camp (afhænger af deltagerantallet). Disse camps er meget populære, og EBL/WBF

giver også et stort tilskud. Det er en glimrende gulerod for nye juniorer.

Beløbet indgår fremover i juniorkomiteens budget.


8.5 Kaptajnsrapporter fra junior NM i Åbo i Finland. Taget til efterretning.

Bridgeforlag

9.1 Jannersten har vedblivende fundet nye papirer og påstande frem, selv om vores advokat

efter sine svar (i samarbejde med os) har fremført, at vi nu mener, at sagen er klar til at

kunne blive berammet. Sagen er nu endelig klar til berammelse.

9.3 Ældresagsklubber forsøger at opnå rabatter på køb hos DBF (ud over de 10 % vi har aftalt).

Dansk Bridge

10.1 IL har takket nej til et tilbud på produktion af DB hos Morsø Folkeblad (for dyrt). IL er

stadig i gang med at overtage nogle af det nuværende trykkeris funktioner for at billiggøre

bladetsproduktion.

10.2 Ifølge beregninger fra Dansk Fagpresse, som vi er medlem af, vil vores portoudgifter stige

med ca. ½ mil. pr. år fra 1.4.2004 at regne. Det svarer til en kontingentforhøjelse på 20 kr.,

hvis der ikke findes andre løsninger. Et mindre antal numre synes ikke at være populært.

Visionskomiteen

12.1 Udviklingsplanen af 4. juli 2003 blev gennemgået på et møde i Asminderød den 11.9.03.

Deltagere i mødet var Visionskomiteen + K-Aa B + KM + IL + KK.

Efter mødet enedes K-Aa B og KK om at skrive forslag til omgående iværksættelse.

Det blev taget til efterretning.

Punkter som CD-rom til nye bridgespillere og distrikts undervisere er nogle af disse tanker,

ligesom projektpuljen bliver udvidet til 100.000.

Der skal etableres et ny superbrugerkursus inden 1.9.2004.

Det blev vedtaget, at hele HB samles for at drøfte DBF’s fremtid og struktur.

Det blev under dette punkt drøftet, om det er rigtigt at tilbyde hele DB samt en lang række

hjælpemidler på vores hjemmeside. Måske skal vi kun „servere“ smagsprøver, eller også

skal vi indlægge password, så kun DBF-medlemmer kan læse det. Det kunne også gælde

udskrivning af regnskaber og lign.

12.2 Ibs indlæg i DB – Plan-her-og-nu – har fået en god modtagelse, og flere har afleveret

succeshistorier, som kan bruges som inspiration.

12.3 Distrikt Nordsjællands klubundersøgelse og klubledermøde.

Ole Vinberg Larsen og Finn Caspersen orienterede om den nordsjællandske undersøgelse.

Målet var: Udbygge kontakten til klubberne.

Flere deltagere i distriktsturneringerne

Øge klubbernes kendskab til såvel distrikt som forbund og oplyse om

tilbud fra distrikter og forbund.

Bestyrelsen havde kontakt med alle klubber og fik den erfaring at 1/3 var klubber, distriktet

allerede havde kontakt med, 1/3 kunne måske godt tænke sig at være mere aktive indenfor

distriktet, mens den sidste 1/3 ikke ønskede at involvere sig i andet end deres eget klubliv.

Nordsjælland indkaldte efterfølgende til et klubmøde med ca. 1/3 af klubberne som

deltagere – nogle havde dog meldt fra pga. andet arrangement. En lang række statistikker

blev vist, og det fremgik tydeligt heraf, at gennemsnitsalderen ligger tæt på de 60 år. Ikke

nogen katastrofe, men trist, pga. manglende juniorer.

Distriktet vil prøve at etablere en mail-service, som kræver, at alle klubber etablerer og

vedligeholder deres mailadresser via DBF’s klubsystem.

K-Aa B gav udtryk for, at det er vigtigt, at HB og sekretariatet går foran med service og

kommunikation til klubberne.

12.4 29/8 2003 var PR-Marketingudvalget samlet i Asminderød – dvs Erik Mortensen fik

forfald i sidste øjeblik. Dette møde resulterede i en rapport fra udvalgets formand, Inger

Billund.


12.5 8. oktober havde KK et møde i Asminderød med Inger Billund med baggrund i KK’s

oplæg og naturligvis med kraftig skelen til PR-Marketingudvalgets rapport.

Det kom der et tilbud fra Inger Billund ud af. Et tilbud, som senere er tilsendt Vejle

Egnens Turistråd i forbindelse med ansøgning om tilskud herfra. (Har fået afslag fra Egtved

Kommune, som henviste til VET, som de støtter).

DM-ugen og Knud-Erik Lindegaard og KK’s planer samt Inger Billunds tilkobling på PRområdet

skrider fremad. Turistbureauerne i området opfatter DM-ugen som en stor

begivenhed i området med stor turistmæssig værdi.

Knud-Erik, Inger Billund og KK holdt møde torsdag den 27. nov., hvor K-E og KK vedtog

en arbejdsdeling/ansvarsopdeling med KEL som projektansvarlig.

12.6 Distrikt Nordjyllands klubundersøgelse var netop færdig, men endnu ikke analyseret, men

LG oplyste, at tendensen var den samme som i Nordsjælland.

Nordjylland havde anvendt lokalt tilpassede spørgeskemaer fra Nordsjælland.

NJ har 28 klubber og 1 center – 10 juniorer fordelt på 5 klubber. Aldersgennemsnit givetvis

60+. Der undervises i en del klubber i NJ, hvilket må karakteriseres som et aktiv –

klubberne tager selv ansvar for deres medlemstilgang. NJ har som NS for få deltagere i

distriktsturneringerne.

Måske vi skal hente inspiration i Sydjylland, som altid rapporterer om flot tilgang til

distriktsturneringerne. Måske vi den 14–15.februar kan få en opskrift.

Internet og SWAN

14.1 SWAN-folket er utroligt ihærdige. De havde et weekendmøde i Asminderød, hvor der blev

drøftet nytænkning og betaling. SWAN’erne udtale, at de ikke ønsker betaling som

tu-ledere, før SWAN tjener væsentligt mere end nu – flot! Peter skænkede deltagerne et sæt

bridgepartnere hver.

14.4 Tilbagemeldinger fra Pokalfinalen og finalen i DM for klubhold vidner om stor entusiasme

og indsats.

Diverse

99.1 Næste HB-møde: Odense den 20.3.2004 – dagen før midtvejsmødet. På mødet med

distriktsbestyrelserne, den 14–15/2, fortsætter HB dog med en evaluering med afslutning

ca. kl. 17.

99.2 Der blev udleveret et eksemplar af distriktsbladene fra Sydjylland og Vestsjælland samt

diverse avisomtaler.

10. december 2003

Kristen Klausen

More magazines by this user
Similar magazines