Effekt på akvatiske miljøer af randzoner langs målsatte vandløb

www2.dmu.dk

Effekt på akvatiske miljøer af randzoner langs målsatte vandløb

Datablad

Titel: Effekt akvatiske miljøer af randzoner langs målsatte vandløb

Undertitel: Pesticidhandlingsplan II

Forfattere: Helle Weber Ravn 1 & Nikolai Friberg 2

Afdelinger:

1)

Afdeling for Terrestrisk Økologi

2)

Afdeling for Ferskvandsøkologi

Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr. 487

Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser©

Miljøministeriet

URL: http://www.dmu.dk

Udgivelsestidspunkt: Marts 2004

Redaktionen afsluttet: Februar 2004

Faglig kommentering: Cand. Scient. Jens Mossin, MST; biolog Ivan Ben Karottski, SNS; Miljøchef Hans Roust

Thysen, DLR

Finansiel støtte: Finansloven, Pesticidhandlingsplan II, aktstykke 156

Bedes citeret: Ravn, H. W. & Friberg, N. 2004: Effekt akvatiske miljøer af randzoner langs målsatte

vandløb. Pesticidhandlingsplan II. Danmarks Miljøundersøgelser. 44 s. Faglig rapport fra

DMU nr. 487. http://faglige-rapporter.dmu.dk

Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse.

Sammenfatning: Sprøjtefri randzoners effekt til beskyttelse af vandløb er dokumenteret ved feltundersøgelser.

En vegetationsanalyse viste at plantesamfundene i randzonerne var artsfattige. Vegetationen

var mest artsrig ved de vandløb hvor randzonerne var bredest. Der blev anvendt en ny metode

til målinger af effekter i planter der viste biokemiske effekter i planter i op til 14 m fra marken.

Den kraftigste virkning blev set inden for de første 2 m fra marken. Fem ud af otte undersøgelser

viste en virkning af planter i randzonerne. En effektanalyse af invertebratesamfundet

og ferskvandstangloppen viste at tilstanden af invertebratesamfundet var dårligere i vandløb

med landbrugsaktivitet i nærheden af vandløbet end i referencevandløbene. Der blev ikke benyttet

insekticider i undersøgelsesperioden, og der blev ikke fundet insekticideffekter invertebratesamfundet

og ferskvandstangloppen. Kontrollerede forsøg viste effekter af insekticidet

lambda-cyhalothrin invertebraterne ved koncentrationer ned til 0,05 µg l -1 . Antal og koncentration

af pesticider i vandløbsvandet blev undersøgt i 12 vandløb og 36 pesticider blev

fundet. Kun få var insekticider. Koncentrationerne var lave og der var ikke stor forskel i forekomsten

mellem vandløbstyperne. Denne og tilsvarende undersøgelser viser at randzoner bør

være 10-20 m for at opnå en effektiv beskyttelse af vandløb.

Emneord: Randzoner, vandløb, biomarkører, vegetation, planter, akvatiske organismer, sprøjtemidler

Layout/korrektur: Birgit M. Nielsen

Tegninger/fotos: Grafisk værksted, Silkeborg

ISBN: 87-7772-798-3

ISSN (elektronisk): 1600-0048

Sideantal: 44

Internet-version: Rapporten findes kun som PDF-fil DMU’s hjemmeside

http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR487.pdf

Købes hos: Miljøministeriet, Frontlinien

Rentemestervej 8

2400 København NV

Tlf.: 70 12 02 11

Frontlinien@Frontlinien.dk

http://www.frontlinien.dk/

More magazines by this user
Similar magazines