Marine områder 2011 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

www2.dmu.dk

Marine områder 2011 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Datablad

Serietitel og nummer: Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 34

Titel: Marine områder 2011

Undertitel: NOVANA

Forfatter: Jens Würgler Hansen (red.)

Institution: Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Udgiver: Aarhus Universitet, DCENationalt Center for Miljø og Energi ©

URL: http://dce.au.dk

Udgivelsesår: November 2012

Redaktion afsluttet: Oktober 2012

Faglig kommentering: Medarbejdere i Naturstyrelsen; DCENationalt Center for Miljø og Energi; Peter Henriksen

Finansiel støtte: Miljøministeriet

Bedes citeret: Hansen, J.W. (red.) 2012: Marine områder 2011. NOVANA. Aarhus Universitet, DCENationalt

Center for Miljø og Energi, 154 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Energi nr. 34

http://www.dmu.dk/Pub/SR34.pdf

Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse

Sammenfatning: De betragtelige reduktioner i tilførslen af næringssalte fra land og luft og afledte fald i koncentrationen

af næringssalte, der er sket siden vandmiljøplanernes start, har bortset fra et fald i klorofylkoncentrationen

i fjorde og kystnære områder endnu ikke ført til de tilsigtede forbedringer af

miljøtilstanden i de indre danske farvande. Der er således ikke sket nogen entydig forbedring af

parametre som fx sigtdybde og ålegræssets udbredelse, der ellers kunne forventes at reagere positivt

på de lavere næringssaltkoncentrationer i vandet. Ålegræssets dybdeudbredelse har således

ikke vist nogen signifikant udviklingstendens langs de åbne kyster og i yderfjordene siden

1989, mens ålegræsset i inderfjordene generelt er rykket ind på lavere vand siden 1989. Årsagerne

til den manglende forbedring af miljøtilstanden er endnu ukendt. De senere års studier af

økosystemer peger i retning af, at responsmønstret på reduceret næringssaltbelastning efter

længere tids eutrofiering ofte er meget komplekst og sjældent sker som en lineær tilbagevenden

til tidligere tiders tilstand. Dette hænger blandt andet sammen med, at eutrofiering ofte er del af

en cocktail af påvirkninger, som kan ændre et økosystem fundamentalt og gøre det vanskeligt

at vende udviklingen. Klimaændringer modvirker således generelt udviklingen mod en mindre

belastning af havmiljøet. Overvågningen i 2011 har dog også vist positive ændringer. Der er således

en tendens til øget dybdeudbredelsen af ålegræs i Limfjorden. Iltsvindet i de indre danske

farvande var mindre omfattende end gennemsnitligt for perioden 2003-2009, hovedsageligt pga.

periodevis blæsende vejr i den typiske iltsvindsperiode. Antallet af spættet sæl, gråsæl og marsvin

er stabilt eller i fremgang og gråsæl yngler nu i Danmark efter ca. hundrede års pause.

Indholdet af tungmetaller i muslinger og fisk var i henholdsvis 20 % og 86 % over miljøkvalitetskriteriet

for biota fortrinsvis pga. kviksølv, men ingen metaller var over EU’s fødevarekriterier.

Indholdet af PAH’er i muslinger og chlorerede forbindelser i fisk var i de fleste tilfælde på et niveau

svarende til god tilstand. Niveauet af miljøfarlige stoffer er generelt for nedadgående, især

for de organiske forbindelser hvor der er grebet ind med lovgivning (PAH, PCB og TBT). Der er

dog stadig en del tilfælde, hvor koncentrationen er over de økologiske grænseværdier, og der

kan ikke udelukkes biologiske effekter. Biologiske effekter blev i overensstemmelse hermed påvist

hos snegle, muslinger og ålekvabber i en lang række områder.

Emneord: Overvågning, marine områder, miljøtilstand, klima, næringssalte, iltsvind, ålegræs, makroalger,

bundfauna, miljøfarlige stoffer, plankton, monitoring, marine areas, environmental quality,

climate, nutrients, hypoxia, eelgrass, macroalgae, bottom fauna, hazardous substances

Layout: Anne van Acker

Illustrationer: Forfatterne/Anne van Acker

Foto forside: Ålegræs i Limfjorden. Foto: Peter Bondo Christensen

ISBN: 978-87-92825-62-9

ISSN (elektronisk): 2244-9981

Sideantal: 154

Internetversion: Rapporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf) som

http://www.dmu.dk/Pub/SR34.pdf

Supplerende oplysninger: NOVANA er et program for en samlet og systematisk overvågning af både vandig og terrestrisk

natur og miljø. NOVANA erstattede 1. januar 2004 det tidligere overvågningsprogram NOVA-2003,

som alene omfattede vandmiljøet.

More magazines by this user
Similar magazines