Marine områder 2011 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

www2.dmu.dk

Marine områder 2011 - DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

6

Sammenfatning

Jens Würgler Hansen

Den landsdækkende status for havmiljøet i 2011 kan sammenfattes i nedenstående

hovedpunkter.

Klimatiske forhold

Temperaturen var i 2011 1,3 ºC højere end i standardperioden 1961-1990,

men gennemsnitlig sammenlignet med de sidste 15 år.

Vinden var forholdsvis svag og kom hovedsageligt fra sydvest.

Afstrømningen til de indre danske farvande var 19 % over normalen

(1961-1990) og usædvanlig stor i sensommeren som følge af megen sommernedbør.

Havtemperaturerne i overfladen var højere i 2011 end i det kolde 2010,

men ikke usædvanlig sammenlignet med perioden efter 1989. Bundvandet

var dog relativt koldt sammenholdt med de senere år.

Havtemperaturen er steget med ca. 1,5 ºC i løbet af de sidste 40 år.

Indstrålingen i 2011 var gennemsnitlig, men overordnet set har der i de

seneste 10 år været en stigende tendens for sommerperioden.

Fra 1960’erne til midten af 1980’erne steg pH (ca. 0,3), men er siden faldet

tilsvarende, om end pH er steget de sidste par år.

Tilførsler og koncentrationer af næringssalte

Den samlede atmosfæriske deposition af kvælstof til de danske farvande

var i 2011 på 79.000 tons.

I gennemsnit kom 12 % af den samlede deposition af kvælstof til de danske

farvande fra danske kilder.

Siden 1989 er der sket et fald i depositionen af kvælstof til de danske farvande

på ca. 32 %.

Ferskvandsafstrømningen fra land til de danske farvande varierer betydeligt

fra år til år. I 2011 var afstrømningen 9 % større end gennemsnittet

for perioden 1990-2010.

Der er for 2011 beregnet en samlet fosfor- og kvælstoftilførsel fra land til

havet omkring Danmark på henholdsvis 2.600 tons fosfor og 59.000 tons

kvælstof.

Tilførslen af kvælstof og fosfor er faldet med henholdsvis ca. 50 % og ca.

59 % siden 1990, når der er korrigeret for variationen i ferskvandsafstrømningen.

Reduktionen i tilførslen af fosfor skyldes hovedsageligt forbedret spildevandsrensning,

mens reduktionen i tilførslen af kvælstof primært skyldes

reduceret udledning fra de dyrkede arealer, om end rensning af spildevand

også har bidraget betydeligt til faldet.

Koncentrationerne af næringssalte i 2011 var generelt relativt lave, specielt

for kvælstof, til trods for en forholdsvis stor afstrømning fra land.

Der var et stort optag af DIN og DIP under den tidlige forårsopblomstring

af Chattonella sp. i de indre danske farvande. Til gengæld var optaget

af DSi moderat, hvilket resulterede i generelt høje DSi-niveauer.

Næringsrigt vand med meget lav salinitet, formentlig indeholdende et

væsentligt ferskvandsbidrag, strømmede ud fra Østersøen i maj 2011 og

resulterede i usædvanlig høje næringssaltkoncentrationer i de indre danske

farvande. Derimod var der ikke tegn på nogen større påvirkning fra

Den jyske Kyststrøm.

More magazines by this user
Similar magazines