Referat af møde afholdt den 28. februar 2001 i Miljøstyrelsen

www2.dmu.dk

Referat af møde afholdt den 28. februar 2001 i Miljøstyrelsen

Referat

Referat af møde i styringsgruppen for marine områder og

atmosfæren, afholdt den 28. februar 2001 i Miljøstyrelsen

Deltagere: Bo Riemann, Danmarks Miljøundersøgelser (formand)

Stiig Markager, Danmarks Miljøundersøgelser

Dorte Krause-Jensen, Danmarks Miljøundersøgelser

Niels Z. Heidam, Danmarks Miljøundersøgelser

Jesper Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser (sekretær)

Jan Rasmussen, Københavns Kommune

Niels Schou, Nordjyllands Amt

Steen Schwærter, Vejle Amt

Ole Norden Andersen, Skov- og Naturstyrelsen

Alf Aagaard, Miljøstyrelsen

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Det udsendte forslag til dagsorden blev godkendt.

DMU

Danmarks

Miljøundersøgelser

Afdeling for Havmiljø

M-FDC

J.nr. 112/101-0005

Ref. JA

1.2 Der var enighed om, at udformningen af den kommenterede dagsorden var hensigtsmæssig

og at denne model skal anvendes fremover.

2. Godkendelse af referat

Den 14. marts 2001

2.1 Referaterne af det ordinære møde den 30. oktober og det ekstraordinære møde den 24.

november blev godkendt.

2.2 Med hensyn til den fremtidige udarbejdelse af referater blev det aftalt, at udkast til referat

skal udsendes senest 7 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Medlemmerne af styringsgrupper

får herefter yderligere 7 arbejdsdage til at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

Et endelig og godkendt referat vil således kunne foreligge efter ca. 2 uger.

2.3 Det blev tilkendegivet, at det er sekretærens opgave, at få enderne til at mødes i de tilfælde

hvor bemærkningerne til udkastet til referat trækker i modsatte retninger.

2.4 Det blev aftalt, at der fortsat skal være et dagsordenpunkt, hvor referaterne kan drøftes

og godkendes formelt.


3. Meddelelser

Side 2 af 9

3.1 Jesper Andersen, der pr. 1. februar 2001 er ansat i afdeling for havmiljø, har afløst Birgitte

Stæhr Nielsen som sekretær for styringsgruppen for marine områder og atmosfæren.

3.2 Der blev afholdt fagmøde den 8.-9. februar på Kursuscentret Haraldskær ved Vejle.

Mødet, der havde ca. 50 deltagere, omhandlede marin modellering plus en række administrative

indlæg. M-FDC oplyste, at amterne ved mødets afslutning havde givet udtryk for en rimelig

grad af tilfredsstillelse.

3.3 Siden seneste møde i styringsgruppen har M-FDC modtaget følgende meddelelser og instrukser

fra Overvågningssektionen:

• mail af 26. januar med endeligt referat af det 44. møde i Aftaleudvalget, afholdt den 1.

december 2000, og

• mail af 1. februar om opfølgning på Aftaleudvalgsmødet.

3.4 Af væsentlig post er der indgået følgende i M-FDC siden 1. januar:

• 3. januar: Referat af møde i styringsgruppen for punktkilder, afholdt den 24. oktober

2000

• 4. januar: Brev fra Sønderjyllands Amt om flytning af station fra Flensborg Fjord

(LBMTM3) til Lillebælt (FFMTM1)

• 4. januar: Brev fra Sønderjyllands Amt om ændringer af stationer for analyse af bl.a.

TBT i sediment

• 29. januar: Vandkvalitetsplan 2001 fra Århus Amt

• 5. februar: Spørgsmål om program for marin bundvegetation fra Roskilde Amt

• 8. februar 2000: Rapport om statistiske analyser af bundfaunadata fra Ribe Amts del af

Vadehavet og Vesterhavet 1980-1997

• 14. februar: Kommentarer fra Bornholms Amt til forslaget til justering af overvågningen

af marin bundvegetation

• 15. februar: Kommentarer fra Århus Amt til forslaget til justering af overvågningen af

marin bundvegetation

• 27. februar: Mail fra Fyns Amt om overvågning af bundvegetation

3.5 Af væsentlig udgående post har M-FDC afsendt følgende siden 1. januar:

• 8. januar: Brev til amterne med anmodning om løbende overførsel af data til M-FDC

• 23. januar: Brev til medlemmerne af styringsgruppen med anmodning om bidrag til

evalueringen af rapporteringen i 2000

• 26. januar: Fax til Frederiksborg Amt med accept af flytning af bundfaunastationer fra

Isefjorden til Øresund

• 29. januar: Indkaldelse til møde i styringsgruppen den 28. februar

• 6. februar: Brev til medlemmerne af styringsgruppen med materiale mv. til brug for

gruppens drøftelse af forslag til justering af overvågningen af marin bundvegetation

3.6 Nordjyllands Amt har meddelt, at Susy Lauesen udtræder af styringsgruppen og at amtet

fremover vil være repræsenteret ved afdelingsleder Niels Schou.

3.7 Vejle Amt har oplyst, at Anna-Maria Rasmussen udtræder af styringsgruppen og at amtet

fremover vil være repræsenteret ved biolog Steen Schwærter.


Side 3 af 9

3.8 Miljøstyrelsen orienterede kort om:

• at der på det seneste mode i OSPAR’s Offshore Industry Committee (OIC) er vedtaget

en såkaldt PAH-decision, som vil nedsætte grænseværdien for olie i produktionsvand,

• at implementeringen af vandrammedirektivet forløber som planlagt, men er dog lidt forsinket

i forhold til tidsplanen, og

• at direktivets liste over prioriterede stoffer nu forhandles i henholdsvis rådet og parlamentet.

3.9 M-FDC oplyste, at det med hensyn til at få nye stoffer ind i NOVA-programmet ved den

kommende revision er afgørende at forpligtelserne er dokumenterede samt at der er udviklet

analysemetoder og gennemført de forudsatte præstationsprøvninger.

4. Status for driften af det marine overvågningsprogram

a) Tekniske anvisninger

4.1 M-FDC sendte ved brev af 6. februar 2001 følgende materiale til medlemmerne af styringsgruppen:

• Notat vedrørende revision af NOVA-programmet for bundvegetation

• Notat om økonomisk konsekvens af forslaget til ændring af overvågningsprogrammet

for bundvegetation

• Notits om priserne i hhv. det eksisterende program og i forslaget til nyt program

• Udkast til nyt kapitel 12 ’Bundvegetation’ i teknisk anvisning for marin overvågning

4.2 Materialet blev desuden sendt til amterne til orientering. Formålet med udarbejdelsen af

ovennævnte materiale og den efterfølgende udsendelse var at sikre et optimalt beslutningsgrundlag

for styringsgruppen, herunder at amternes repræsentanter i gruppen kunne møde op

med et forhandlingsmandat.

4.2 Fra amternes siden blev det fremført:

• at det forudsættes, at det justerede program ikke bliver dyrere end det eksisterende program

og at der bør opereres med en eller anden for form sikkerhedsmargin,

• at modelberegningerne ikke nødvendigvis holder for alle farvands- og kystområder, som

eksempel blev bl.a. nævnt Limfjorden, og

• at det justerede program evt. kan gennemføres på forsøgsbasis i ét år.

4.3 Styringsgruppen var enige om, at det faglige grundlag for at justere overvågningen af

bundvegetation er tilstede og at ændringsforslagene i bl.a. den tekniske anvisning er beskrevet

fyldestgørende. Det var derfor styringsgruppens holdning, at den videre proces alene skulle

fokusere på hvilke tilpasninger der måtte være nødvendige for at imødekomme forudsætningen

om udgiftsneutralitet for det enkelte amt. Styringsgruppen kunne ved en tour-de-table

bl.a. konstateres følgende med hensyn til de enkelte amters holdning til ændringsforslagene.

• Fyns Amt: Enkelt bemærkninger. I praksis en accept.

• Bornholms Amt: Dybe transekter, beregninger holder ikke, foreslår reduktion i antal eller

i den dybe ende af transekterne.

• Roskilde Amt: Accept.

• Frederiksborg Amt: Enkelte bemærkninger. I praksis en accept.

• Vestsjællands Amt: Enkelte bemærkninger, bl.a. databaseudgifter. I praksis en accept.


Side 4 af 9

• Københavns Amt og Kommune: Væsentlig fordyrelse, men accepterer dette.

• Storstrøms Amt: For dyrt, foreslår at transekter udgår.

• Vejle Amt: Foreslår mindre justering. I praksis en accept.

• Ribe Amt: Positivt stemt, men ikke endelig afklaret mht. Vadehavet. Accept realistisk

men mindre justeringer.

• Sønderjyllands Amt: Accept for Lillebælt og fjordene, afklarer Vadehavet i samarbejde

med Ribe Amt.

• Nordjyllands Amt: Accept mht. Mariager Fjord. Limfjorden ønskes behandlet under ét,

forslag til løsning foreligger.

• Viborg Amt: Mht. Limfjorden, se under Nordjyllands Amt

• Århus Amt: Mht. Mariager Fjord, se under Nordjyllands Amt. Forhandling om øvrige

områder. Accept realistisk.

• Ringkøbing Amt: Der skal reduceres. Accept realistisk.

4.4 Styringsgruppen besluttede:

• at M-FDC ved Dorte Krause-Jensen, DMU-SOF skal drøfte diverse forslag til lokale justeringer

med de enkelte amter,

• at udkastet til referat af møde i styringsgruppen bilægges en status for drøftelserne med

amterne samt oplysning om hvorvidt det enkelte amt kan acceptere justeringerne i overvågningen

af bundvegetation, og

• at resultatet at de amtsvise drøftelser, som forudsættes at være udgiftsneutralt, forelægges

Aftaleudvalget til orientering den 30. marts.

4.5 M-FDC understregede vigtigheden af, at amtsrepræsentanterne bistår fagdatacentret i

den videre proces. Det blev i den forbindelse aftalt, at amtsrepræsentanterne snarest muligt

skal orientere de enkelte amter om gruppens drøftelser og den videre proces.

b) Farvandsmodel

4.6 M-FDC oplyste, at der har været afholdt et møde med DHI – Institut for Vand & Miljø

den 2. februar om driften af Farvandsmodellen, herunder om mulighederne for anvendelse,

synliggørelse og udbygning af modellen. Den finansielle ramme er fast, hvorfor ændringer og

evt. udbygninger alene kan ske ved omprioriteringer i den aftalte opgave.

4.7 M-FDC oplyste desuden, at Farvandsmodellens styrker og svagheder vil blive vurderet

at en ekstern rådgiver.

c) Evaluering af rapporteringen i 2000

4.8 M-FDC har med brev af 23. januar 2001 anmodet medlemmerne af styringsgruppen om

at bidrage til evalueringen af: i) amternes rapportering, ii) ’Tungmetalnedfald i Danmark

1999’, iii) ’Atmosfærisk deposition 1999’, ’Marine områder. Status over miljøtilstanden i

1999’, iv) ’Vandmiljø 2000. Tilstand og udvikling. Faglig sammenfatning’, v) ’Vandmiljø-

2000. Status og perspektiver for et renere vandmiljø’ samt vi) iltsvindsrapporteringen i 2000.

4.9 Ved mødet forelå følgende bidrag til evalueringen: i) evaluering af iltsvindsrapporteringen

i 2000 (fra Miljøstyrelsen), ii) evaluering af den marine fagdatacenterrapport (fra amterne,

SNS og MST), iii) evaluering af den faglige sammenfatning (fra MST og SNS), iv) evalueringer

af luft-rapporterne (fra amterne og MST), v) M-FDC’s evaluering af amternes rapporter,


Side 5 af 9

og vi) amternes evaluering af rapporterne fra flg. amter (Bornholm, Storstrøms Amt, Vestsjælland,

Ringkøbing, Vejle) og områder (Isefjorden, Roskilde Fjord, Århus Bugt, Det Sydlige

Kattegat).

4.10 Det blev konstateret at der manglede følgende bidrag fra amterne for at kunne udarbejde

et samlet evalueringsnotat: i) evaluering af den faglige sammenfatning, ii) evaluering af den

politisk-administrative redegørelse, iii) evalueringer af rapporterne fra Fyns Amt, Sønderjyllands

Amt, Nordjyllands Amt samt rapporterne om Øresund, åbne farvande langs Vestkysten,

Lillebælt, Vadehavet, Limfjorden og Vestlige Kattegat og tilstødende fjorde samt endelig iv)

evaluering af iltsvindsrapporteringen.

4.11 Det blev aftalt, at amterne snarest fremsender de nævnte bidrag til M-FDC, som efterfølgende

udarbejder det aftalte evalueringsnotat, jf. Aftaleudvalgets retningslinier herfor.

4.12 Retningslinierne for de årlige evalueringer af bl.a. rapporteringen blev kort drøftet. Det

blev aftalt, at styringsgruppen på næste møde drøfter retningslinierne samt vurderer hvordan

arbejdet med evalueringerne kan gøres mere målrettet.

d) Paradigma 2001

4.13 Det er M-FDC’s opfattelse, at det hidtil gældende paradigma for fagdatacentrets rapportering

ikke er optimalt. Der bruges mange ressourcer på udarbejdelse af en rapport, som

henvender sig til en relativt snæver målgruppe.

4.14 M-FDC tilstræber en mere optimal anvendelse af de ressourcer som er sat af til rapportering,

og det på en måde der tilgodeser den i NOVA-programbeskrivelsen fastlagte målgruppe.

Samtidigt ønsker M-FDC dels at øge den faglige fokusering, dels at gøre målgruppen større.

Det er M-FDC opfattelse at dette kan ske ved:

• at den del af normalrapporteringen (del 1), som vedrører året der gik, gøres væsentligt

kortere samtidigt med at denne del af rapporteringen med hensyn til sprogbrug og grafisk

fremstilling skal rette sig mod en bredere læserkreds, end den der p.t. er defineret i

NOVA-programbeskrivelsen og Aftaleudvalgets retningslinier for rapportering,

• at den del at normalrapporteringen (del 2), som vedrører udviklingen i miljøtilstanden,

skal gøre væsentlig kortere og specifikt fokusere på udviklingen over tid, både konkret

og normaliseret for naturlige variationer, først og fremmest klimatiske variationer,

• at den tematiske rapportering (del 3) kommer til at indeholde ca. 3 temaer, som vil give

mulighed for fokuserede faglige vurderinger af de indsamlede overvågningsdata.

4.15 Til styringsgruppens orientering havde M-FDC fremsendt et udkast til disposition (i

form af en indholdsfortegnelse med foreløbige sideangivelser) plus udvalgte eksempler på

hvordan de enkelte afsnit kan skrives.

4.16 M-FDC oplyste, at der p.t. arbejdes på at dette års rapport, hvis forslaget bliver godkendt,

kommer til at indeholde temaer om: i) iltsvind, ii) variation, dækning og udvikling i

stenrevsvegetationen i relation til år til år variationer i næringsstofforhold, samt iii) et tema

om tungmetaller eller miljøfremmede stoffer.


Side 6 af 9

4.17 Efter en kort drøftelse af de foreslåede principper og forslaget til disposition for fagdatacenterapporten

om miljøtilstanden i de marine områder i 2000 blev det aftalt, at M-FDC arbejder

videre med disse tanker og overvejelser og forelægger dem for Aftaleudvalget.

4.18 Miljøstyrelsen gav i den forbindelse udtryk for:

• at den kortfattede og mere fokuserede rapporteringsform, set i relation til styrelsens arbejde,

er mere anvendelsesorienteret, både nationalt og internationalt, og

• at en engelsk oversættelse vil være et tiltag, som styrelsen ville kunne finde anvendelse

for i forbindelse med arbejdet i OSPAR og HELCOM.

4.19 Fra amternes side blev der givet udtryk for, at der på et senere tidspunkt ønskes en

drøftelse af fagdatacentrets erfaringer med den foreslåede rapporteringsform. Er erfaringerne

positive bør det overvejes om principperne kan finde anvendelse i forbindelse med amternes

normalrapportering.

e) Øvrige forhold

4.20 M-FDC orienterede om den løbende overførsel af data fra amterne til fagdatacentret.

Generelt set fungerer ordningen med løbende overførsel af data godt. Det er tydeligt at den

bedre tid til dataoverførslen har medført en konstruktiv dialog mellem partnerne i dataoverførslen,

som har afklaret mange problemer og misforståelser. Databasemedarbejderne melder

at der allerede i år er færre problemer omkring dataoverførslen, pga. af sidste års arbejde med

at rutinerne. Efter M-FDC’s opfattelse er dette fremskridt et resultat at sidste forårs drøftelser,

hvorfor fagdatacentret løbende vil føre en dialog med amterne om overførslerne af data.

4.21 M-FDC oplyste i forlængelse af ovenstående, at hele MADS (med visse forbehold) vil

blive gjort tilgængelig via DMU’s hjemmeside. Næringsstofferne er allerede lagt ud og der

arbejdet p.t. på at lægge de øvrige parametre ud, herunder at få dette arbejde finansieret.

5. Status for driften af overvågningen af atmosfæren

5.1 Der har i NOVA længe været behov for at fremskaffe forbedrede estimater for depositionen

af fosfor fra atmosfæren, bl.a. fordi reduktionen i andre kilder har gjort den atmosfæriske

tilførsel relativt mere betydende. Desuden er der stigende krav, især fra de internationale konventioner,

om at inddrage depositionen af kviksølv i den løbende overvågning. DMU/ATMI

har derfor igangsat undersøgelser af, hvorledes de nødvendige omlægninger af prøvetagning

og analyse for fosfat i nedbør kan indpasses i overvågningsprogrammet. Tilsvarende undersøges

det, om overvågningen af tungmetaller i nedbør kan udbygges med opsamling og analyse

for kviksølv i nedbør indenfor de eksisterende rammer.

5.2 Styringsgruppen bifaldt ovennævnte overvejelser. Det blev aftalt, at DMU/ATMI til næste

møde i styringsgruppen udarbejder et notat som gør rede for faglige og økonomiske forhold

i relation til den foreslåede justering af atmosfæreovervågningen.

5.3 Endelig blev det oplyst, at modelberegningerne af nedfaldet af kvælstof fra atmosfæren

snart vil kunne være tilgængelige på nettet. Inden en frigivelse skal modelresultaterne dog

kontrolleres for konsistens overfor tidligere års beregninger. Det vil dog blive nødvendigt

indtil videre at tage forbehold for, at resultaterne ikke er valideret mod målinger, som først


Side 7 af 9

foreligger senere. Der blev udtrykt tilfredshed hermed og aftalt at data gøres tilgængelige på

DMU's hjemmeside snarest muligt.

6. Status for styringsgruppens arbejde

6.1 Der skal kvartalsvis udarbejdes et notat om status for styringsgruppens arbejde, herunder

oplysninger om: i) opfølgning på tidligere beslutninger i styringsgruppen, ii) faglige og administrative

spørgsmål behandlet siden sidste status, og iii) afholdelse af fag- og temamøder.

Hovedparten af statusnotatets indhold vil ganske naturligt være et ekstrakt af referatet af det

senest afholdte møde i styringsgruppen.

6.2 Det vil efter M-FDC’s opfattelse derfor være naturligt, at aftale en procedure hvor statusnotat

udarbejdes parallelt med referatet af møderne i styringsgruppen og hvor statusnotatet

bliver godkendt samtidigt med godkendelsen af referatet.

6.3 Styringsgruppen var enig i ovennævnte og det blev derfor aftalt:

• at et udkast til statusnotat udsendes samtidigt med udkastet til referat,

• at medlemmerne af styringsgruppen godkender udkastet til statusrapport i forbindelse

med høringen af udkastet til referat.

7. Fag- og temamøder mv.

7.1 Der er p.t. planlagt følgende fag- og temamøder:

• 15. – 16. marts: Statistikworkshop, Kryb-i-Ly-Kro, Taulov om ’Tilstandsrapportering af

2000-data’

• 4. april: Temadag om sedimentovervågning (ilt- og næringsstoffer)

• 15. maj: DMU Seminar om ’Air quality in Danish background regions – trends and

projections since 1978’

• 24. – 25. oktober: Marint fagmøde

7.2 Forum Skagerrak holder afslutningskonference den 22. – 23. marts i Stenungsund, Sverige.

Yderligere oplysninger findes på hjemmesiden www.forumskagerrak.com.

7.3 Styringsgruppen tog ovennævnte til efterretning.

8. Næste møde

8.1 Det blev bekræftet, at næste møde som planlagt vil finde sted den 9. maj.

8.2 Der er udtrykt ønske om at følgende indgår i dagsordenen for næste møde:

• drøftelse af procedure for evaluering af rapportering, herunder hvordan evalueringen kan

fokusere på væsentlige mangler og evt. gøres mere målrettet jf. punkt 4.12, og

• notat om justering af atmosfæreovervågningen, jf. punkt 5.2,

• orientering om afslutningskonferencen for Forum Skagerrak, jf. punkt 7.2.

9. Eventuelt

9.1 Intet at bemærke.


Bilag 1: Medlemmer af styringsgruppen for marine områder og atmosfæren

Bo Riemann (formand)

e-mail: bri@dmu.dk

Tlf.: 4630 1360

Fax: 4630 1114

Alf Aagaard

e-mail: aaa@mst.dk

Tlf.: 3266 0100

Fax: 3266 0479

Ole Norden Andersen

e-mail: onaj@sns.dk

Tlf.: 3947 2000

Fax: 3927 9899

Niels Z. Heidam

e-mail: nzh@dmu.dk

Tlf.: 4630 1108

Fax: 4630 1214

Stiig Markager

e-mail: ssm@dmu.dk

Tlf.: 4630 1305

Fax: 4630 1114

Steen Schwærter

e-mail: ssc@vejleamt.dk

Tlf.: 7583 5333

Fax: 7583 1675

Jan Rasmussen

e-mail: jan.rasmussen@miljoe.kk.dk

Tlf.: 3366 5800

Fax: 3366 7133

Niels Schou

e-mail: ns@nja.dk

Tlf.: 9635 1000

Fax: 9815 2009

Jesper Andersen (sekretær)

e-mail: jha@dmu.dk

Tlf.: 4630 1280

Fax: 4630 1114

Side 8 af 9

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Havmiljø

Frederiksborgvej 399

Postboks 358

4000 Roskilde

Miljøstyrelsen

Havkontoret

Strandgade 29

1401 København K.

Skov- og Naturstyrelsen

Hav- og Råstofkontoret

Haraldsgade 53

2100 København Ø.

Danmarks Miljøundersøgelser, ATMI

Frederiksborgvej 399

Postboks 358

4000 Roskilde

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Havmiljø

Frederiksborgvej 399

Postboks 358

4000 Roskilde

Vejle Amt

Forvaltningen for Miljø og Teknik

Damhaven 12

7100 Vejle

Københavns Kommune

Miljøkontrollen

Flæsketorvet 68

1711 København V

Nordjyllands Amt

Niels Bohrs Vej 30

Postboks 8300

9220 Ålborg Ø.

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Havmiljø

Frederiksborgvej 399

Postboks 358

4000 Roskilde


Bilag 2: Kontaktpersoner i Det Marine Fagdatacenter (M-FDC)

Organisation, planlægning og fagmøder mv.

Stiig Markager, HAV, ssm@dmu.dk

Statistiske metoder

Jacob Carstensen, HAV, jac@dmu.dk

Database

Ole Manscher, HAV, ohm@dmu.dk

Bundfauna

Jørgen Hansen, HAV, joh@dmu.dk

Bundvegetation

Dorte Krause-Jensen, SOF, dkj@dmu.dk

Zooplankton

Torkel Gissel Nielsen, HAV, tgn@dmu.dk

Fytoplankton

Peter Henriksen, HAV, pet@dmu.dk

Lys, fluorescens, klorofyl og primærproduktion

Stiig Markager, HAV, ssm@dmu.dk

Vandkemi, ilt og DMU-togter

Gunni Ærtebjerg, HAV, gae@dmu.dk

Sediment

Henrik Fossing, SOF, hfo@dmu.dk

Kemiske analyser og sundhedsfarlige stoffer

Britta Pedersen, HAV, bpe@dmu.dk

Hydrografi

Bjarke Rasmussen, HAV, br@dmu.dk

Bilag 3: Kontaktpersoner i FDC-LUFT

Organisation og planlægning

Niels Z. Heidam, ATMI, nzh@dmu.dk

Måleprogram og model

Thomas Ellerman, ATMI, tel@dmu.dk

Side 9 af 9

More magazines by this user
Similar magazines