7 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

7 - Grønt Miljø

Naturkvalitetsplanlægning

Metoden er udviklet til at omfatte alle

naturtyper under naturbeskyttelseslovens §3

N aturkvalitetsplanlægning

er et redskab til at indsamle

viden om de beskyttede

naturområder og vurdere deres

tilstand på en ensartet

måde. På dette grundlag kan

der opstilles mål for den ønskede

udvikling og dermed for

at prioritere forvaltningen i de

enkelte naturområder.

Metoden er nu udviklet til at

omfatte alle naturtyper omfattet

af naturbeskyttelseslovens

§3, dvs. søer, heder, moser,

strandenge, ferske enge og

biologiske overdrev. I forvejen

har der i flere år været sat mål

for vandløb som led i regionplanlægningen.

Nu skal alle

naturtyper med. Metoden er

udviklet for Skov- og Naturstyrelsen

af Danmarks Miljøundersøgelser

i samarbejde med

Kommunernes Landsforening,

den tidligere Amtsrådsforening

og Miljøministeriets regionale

miljøcentre.

Metoden kommer i praksis

til udtryk i standardiserede registreringsskemaer

for hver af

hovednaturtyperne: heder,

overdrev, moser, ferske enge,

strandenge, vandhuller og klitter.

Det sikrer en ensartet registrering.

På baggrund af de

indsamlede oplysninger kan

man vurdere naturområdernes

tilstand og opstille mål for naturtilstanden

på en 5-trins skala.

Skalaen svarer til den der

anvendes i miljømålsloven til

Natura 2000-områder og i

Vandrammedirektivet.

Alla data samles i Danmarks

Naturdata som er en del af

Danmarks Miljøportal (www.

miljoeportal.dk/natur). Her

lægges alle de indsamlede oplysninger

direkte ind, og derfra

kan de direkte anvendes i

sagsbehandling og planlægning.

Førhen var alle naturdata

lagret i forskellige databaser

i de 14 amter og hos Danmarks

Miljøundersøgelser. Staten

er selv den vigtigste leve-

På den fredede strandeng ud for Tofte Skov i Lille Vildmose afprøves

naturpleje ved hjælp af naturlig græsning. De store planteædende dyr

klarer sig selv hele året rundt. Jesper Nørgaard Sørensen, Polfoto.

randør af systematisk indsamlede

data gennem de nationalenaturovervågningsprogrammer.

På Danmarks Naturdata kan

man også finde registreringer

fra tidligere besigtigelser eller

overvågninger. Naturdatabasen

er koblet sammen med

Danmarks Arealinformation

der samler tidligere amtslige

og nationale kortbaserede

data så søgningen lettes.

Den nye metode og praksis

bliver det de nye kommuner

der får glæden af. Det bliver

nemlig dem der kommer til at

stå for den daglige administration

af naturen. Læs mere på

www.skovognatur.dk. sh

GRØNT MILJØ 7/2007 57

More magazines by this user
Similar magazines