4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

Vestre Kirkegård og Bispebjerg

Kirkegård har med henholdsvis

50 og 40 ha i overskud

bedst plads til særafdelinger.

De falder i tre grupper: trossamfund,

nationaliteter og andre.

Et af de ældste eksempler

er russisk-ortodokse grave på

Assistens Kirkegård. På Vestre

findes tre muslimske områder

af nyere dato og en afdeling

for grønlændere hvor hjemmestyret

betaler driften. Bispebjerg

har en afdeling for svenskere

med hjem i Danmark.

Der er nu samlet i døden i en

birkelund.

Barbara Joos forudser at

flere fællesskaber gerne vil

ligge sammen i fremtiden. Det

afspejler udviklingen i samfundets

fællesskaber - med en vis

forsinkelse. Overordnet er målet

at tilgodese mennesker og

give trøst til alle. Men de få

skal ikke tilgodeses på bekostning

af de mange.

Muslimsk uden problemer

Horsens er en af de bykirkegårde

som har erfaringer med

andre trossamfund. Allerede i

2003 etablerede man en muslimsk

afdeling i tæt samarbejde

med det lokale muslimske

samfund, fortalte kirkegårdsleder

Kurt Anhøj.

I forvejen havde man flere

andre særafdelinger, f.eks. til

anonym begravelse, og kirkegårdsbestyrelsen

gik positivt

ind i projektet. Det var så heldigt

at kirkegården havde et

ekstra areal der var købt af

kommunen, men endnu ikke

12

taget i brug. Det gav mulighed

for at opfylde to særlige behov,

nemlig at jorden ikke var

indviet og at man kunne vende

gravstederne så de afdøde

har ansigtet mod Mekka.

Provstiudvalget var bekymret

for om den nye afdeling

ville skabe konflikter, og om

der blev brugt penge fra kirkeskatten.

Det kunne kirkegården

afkræfte idet muslimerne

skal betale kostpris lige som

alle andre der ikke er medlem

af folkekirken.

Projekt blev godkendt, og

seks gravrum a 50 pladser blev

anlagt som en selvstændig afdeling

der er omkranset af bøgehække

og beplantet med

egetræer. Gravstederne kan

udlægges i græs med obligatorisk

pleje eller med et egentligt

anlæg. I begyndelsen var

perlesten ikke tilladt, men det

var et stort ønske som kirkegården

nu accepterer.

Afdelingen har fungeret

uden problemer. Anhøj fremhæver

at det er en fordel med

en selvstændig afdeling, både

for muslimerne og for de andre

brugere der ikke mærker

meget til hinanden. Desuden

ejer kirkegården stadig arealet

og har styr på hvordan afdelingen

udvikler sig.

Metaforer styrer

Kommunikation er et afgørende

element i forandringsprocesser,

også på kirkegårdene.

Metaforforsker og teolog

Linda Greve fra Aarhus Universitet

forsynede deltagerne

med viden om ordenes afgørende

betydning når man skal

komme hinanden i møde. Jo

mere man ved om hinanden,

jo lettere er det at kommunikere,

og det bliver især vigtigt

i samarbejdet med grupper

man ikke kender meget til i

Det er ikke noget nyt med særlige afdelinger. F.eks. har katolikkerne mange steder særlige områder som her

på Østre Kirkegård i Roskilde hvor bl.a. katolske nonner er begravet med ens hvide kors. Foto: Tilde Tvedt

Flere af de gamle psykiatriske hospitaler har egne kirkegårde, måske

fordi det var svært at få patienterne begravet på almindelige kirkegårde.

På kirkegården ved Sct. Hans Hospital i Roskilde ligger også overlæger

og andre ansatte. Foto: Tilde Tvedt.

forvejen. F.eks. er det vigtigt

at gøre sig klart om man mener

det samme. Måske er man

enige uden at vide det. Eller

uenige uden af vide det. Begge

dele er et problem.

Metaforer bruges til at forklare

noget abstrakt med noget

konkret. ’Ældrebyrden’

skaber f.eks. et negativt billede

der udspringer af erfaringen

med at bære noget tungt.

Kirkegården er en metafor for

døden og bruges ofte som billeder

på uhygge. Men kirkegården

kan også beskrives som

en have hvor der pr. definition

er rart at være. Linda Greves

budskab var at tænke over

hvad man kalder ting, også i

samarbejdet med nye grupper

på kirkegården. ❏

LÆS MERE

Se vejledningen ’Kirkegården - Begravelsesplads

for alle’ fra 1996 på

www.miliki.dk > Kirke > Publikationer

> Vejledninger.

SKRIBENT

Tilde Tvedt er landskabsarkitekt og

freelancejournalist. Hun er desuden

deltidsansat som seniorkonsulent på

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,

KU.

GRØNT MILJØ 4/2013

More magazines by this user
Similar magazines