4 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

4 - Grønt Miljø

Odenses Elmelund Skov klar til rejsning

En ny bynær skov på 360 ha

skal rejses ved Odense. Skoven

kommer til at ligge vest for

Odense omkring Elmelund

landsby og kaldes derfor Elmelund

Skov. Den bliver rejst på

landbrugsjord i et samarbejde

mellem Odense Kommune,

Naturstyrelsen og VandCenter

Syd i et område med særligt

vigtige grundvandsressourcer.

Formålet er dog ikke kun at

beskytte grundvandet, men

også at skabe et bynært, rekreativt

skov- og naturområde.

„Med tiden tror jeg at skoven

vil udvikle sig til at blive

mange borgeres foretrukne

friluftsområde som f.eks. Dyrehaven

ved København og Marselisborgskovene

ved Århus,“

siger skovrider i Naturstyrelsen,

Søren Strandgaard om

skoven der bliver kommunens

største. Naturstyrelsen går til

efteråret i gang med at plante.

Jordbrugskommissionerne er nedlagt

De regionale jordbrugskommissioner

er blevet nedlagt, og

deres funktioner er fra 1. april

overtaget af NaturErhvervstyrelsen

i Fødevareministeriet.

Sigtet er at få en mere ressourceeffektiv

administration.

Jordbrugskommissionerne

var bemyndiget til at administrere

dele af lov om landbrugsejendomme

og jordfordelingsloven.

Hertil hørte erhvervelse

af landbrugsejendomme,

sammenlægninger,

udstykninger, jordfordeling,

bopælspligt og anvendelse af

landbrugsjord til andre formål,

f.eks. natur.

Som det var til sidst, var der

en jordbrugskommisson i hver

region, dog to i Midtjylland og

Syddanmark. Hver kommission

var på fem medlemmer hvor

to blev indstillet af landbruget

og to af naturorganisationer.

Formanden, der var jurist, blev

udpeget af staten og statsforvaltningerne

var sekretariat.

Førhen var der en kommission

i hvert amt, og før 2004 bestod

en kommission kun af landmænd

plus formand. sh

NaturErhvervstyrelsen, Center for

Jordbrug, Økologi, Nyropsgade 30,

1780 København V. Tlf. 3395 8000

www.naturerhverv.fvm.dk.

GRØNT MILJØ 4/2013 47

More magazines by this user
Similar magazines