11700 Reprmøde referat offentlig 19-03-2013 - Domea

domea.dk

11700 Reprmøde referat offentlig 19-03-2013 - Domea

Tønder Ældreboligselskab Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 19. marts 2013 kl. 15.00 Mødet blev holdt på Hjørnegården i Bredebro og starter med org. bestyrelsesmøde og foresætter med repræsentantskabsmøde. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent ............................................................................. 2 2 Godkendelse af årsberetning ......................................................... 2 3 Godkendelse af årsregnskab ......................................................... 2 4 Godkendelse af revisionsberetning ............................................... 2 5 Styringsrapport og styringsdialog ................................................. 3 6 Forelæggelse af boligorganisationens budget ............................... 3 7 Behandling af indkomne forslag .................................................... 3 7.1 Sammenlægning af Tønder Ældreboligselskab og Boligselskabet BSB Løgumkloster pr. 01.10.2012 ........................................................... 3 8 Vedtægtsændring .......................................................................... 4 9 Valg af næstformand ..................................................................... 4 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer ..................................................... 4 11 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen ........................... 5 12 Valg af revisor ............................................................................... 5 13 Valg af medlem til Domeas repræsentantskab .............................. 6 14 Kompetencedelegation m.v. .......................................................... 6 15 Eventuelt ....................................................................................... 7 Domea, Boligcenter Haderslev, den 5. april 2013 Side 1 af 7


1 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges ofte et stemmeudvalg, der hjælper dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Det indstilles til repræsentantskabet at vælge dirigent og eventuelt stemmeudvalg. Referat: Martin Andreasen blev valgt som dirigent. På det forudgående bestyrelsesmøde var sammenlægning af Tønder Ældreboligselskab og Boligselskabet BSB Løgumkloster blevet drøftet. Repræsentantskabet godkendte at tage stilling til forslaget under punkt 7. 2 Godkendelse af årsberetning Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning – herunder om forretningsførelsen – for det senest forløbne år. Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabets side 10 til 18. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende bestyrelsens årsberetning. Referat: Indstillingen blev godkendt. 3 Godkendelse af årsregnskab Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab. Årsregnskab for seneste regnskabsår vedlægges som bilag. Det indstilles til repræsentantskabet at godkende boligorganisationens årsregnskab. Referat: Indstillingen blev godkendt. 4 Godkendelse af revisionsberetning Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen, der vedlægges som bilag. Det indstilles, at repræsentantskabet godkender revisionsberetningen. Referat: Indstillingen blev godkendt. Side 2 af 7


5 Styringsrapport og styringsdialog Martin Andresen giver orientering på mødet. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Referat: Indstillingen blev godkendt. 6 Forelæggelse af boligorganisationens budget Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er til godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet den 19. marts 2013 og forelægges til orientering. Det indstilles, at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning. Referat: Indstillingen blev godkendt. 7 Behandling af indkomne forslag 7.1 Sammenlægning af Tønder Ældreboligselskab og Boligselskabet BSB Løgumkloster pr. 01.10.2012 Efter ønske fra BSB Løgumkloster drøftes mulighederne for sammenlægning af de 2 boligselskaber. Der er i forvejen samarbejde mellem Tønder Ældreboligselskabs afdeling Lindevang, 11702 på maskin- og funktionærområdet – hvorfor det foreslås at de 2 boligselskaber BSB Løgumkloster, 9200 og Tønder Ældreboligselskab, 11700 sammenlægges med tilbagevirkende kraft pr. 01.10.2012, med selskab 11700 som det fortsættende. Boligselskabet BSB Løgumkloster råder over 30 boliger i 2 seniorbolig afdelinger i Sølstedgårdparken i Løgumkloster – økonomien i selskabet er god. En sammenlægning vil blandt andet betyde, at der spares revision af et regnskab, indbetaling til dispositionsfondsbidrag og arbejdskapital i 2012/13, da begge henlæggelser er på maksimum i Tønder Ældreboligselskab. Beslutningen om sammenlægningen træffes af repræsentantskabet. Repræsentantskabet i Boligselskabet BSB Løgumkloster har møde den 04.04.2013, hvor beslutning om sammenlægning kan træffes. Alle afdelinger i begge selskaber beholder deres selvstændighed som afdelinger under 11700. Indtil beboerne beslutter andet, laves der fremover regnskaber og budgetter for alle 4 afdelinger. Referat: Repræsentantskabet godkendelse godkendte sammenlægningen af de 2 boligselskaber. Side 3 af 7


8 Vedtægtsændring Da det kan være svært at opfylde vedtægternes bestemmelse om at 4 af bestyrelsens medlemmer skal være beboere, foreslås det eventuelt at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5, således der kun vil være behov for at vælge 3 beboere som medlemmer til bestyrelsen. Referat: På det forudgående bestyrelsesmøde var vedtægtsændringerne blevet drøftet og bestyrelsen indstillede at det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer på 7 blev fastholdt, dog med den ændring af 3 af medlemmerne er videnspersoner (pårørende, lokale med interesse for beboere i boligselskabet og tilsvarende). Det foreslås at Domeas repræsentant træder ud af bestyrelsen. Repræsentantskabet godkendte bestyrelsen indstilling og bemyndigede formanden til at godkende og underskrive de ændrede vedtægter. 9 Valg af næstformand Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. På repræsentantskabsmøde den 24.03.2011 blev Paul A. Martinussen valgt som næstformand. Næstformanden vælges for 2 år. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger formand for 2 år. Referat: Viggo Gunner Hansen, Ballum blev valgt som næstformand. 10 Valg af bestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af repræsentantskabet, herudover udpeges 2 interessepersoner. Såfremt repræsentantskabet ikke udpeger interessepersoner udpeger Domeas bestyrelse 2 medlemmer af og blandt bestyrelsen. Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet. Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning: Navn Post Valgt af Valgt indtil Gunnar Jensen Formand Repr. 2014 Paul A. Martinussen Næstformand Repr. 2013 Eline Hansen Medlem Repr. 2013 Kaj Ringsted Medlem Domea 2013 Kjeld Thorsen Medlem Pårørende 2014 Vakant efter Peter Chr. Nielsen Medlem Repr. 2013 Viggo Gunner Hansen Medlem Repr. 2014 Vakant Suppleant Repr. 2013 Side 4 af 7


Afgangsorden indebærer, at Paul A. Martinussen, Eline Hansen og vakant post på valg. Næstformanden vælges direkte af repræsentantskabet under et selvstændigt punkt på dagsordenen. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 2 medlemmer til organisationsbestyrelsen for 2 år. Referat: Som følge af vedtægtsændringerne skulle der vælges i alt 4 medlemmer til bestyrelsen: Paul A. Martinussen, Løgumkloster blev genvalgt for 2 år – Lillian Pørksen, Højer blev nyvalgt for 2 år – Else Rosenberg, Højer blev nyvalgt for 2 år i stedet for Kaj Ringsted, Domea – Kai Kjær Andersen, Højer blev nyvalgt for 1 år. Efterskrift: Bestyrelsen for Tønder Ældreboligselskab med tilhørende afdelinger har herefter følgende sammensætning: Navn Post Valgt af Valgt indtil Gunnar Jensen Formand Repr. (vidensperson) 2014 Viggo Gunner Hansen Næstformand Repr. 2015 Else Rosenberg Medlem Repr. 2015 Kai Kjær Andersen Medlem Repr. 2014 Kjeld Thorsen Medlem Repr. (vidensperson) 2014 Lillian Pørksen Medlem Repr. 2015 Paul A. Martinussen Medlem Repr. (vidensperson) 2015 Else Rosenberg Medlem Repr. 2015 Eline Hansen Suppleant Repr. 2013 Med Domea s.m.b.a. som administrator. 11 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. På repræsentantskabsmøde i 2012 blev Jørn Hertz-Nielsen valgt som suppleant. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen for 1 år. Referat: Eline Hansen, Bredebro blev valgt som suppleant. 12 Valg af revisor Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2012 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO. Det indstilles, at repræsentantskabet at genvælger revisor for indeværende regnskabsår. Side 5 af 7


Referat: Indstillingen blev godkendt. 13 Valg af medlem til Domeas repræsentantskab De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift – dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab. Tønder Ældreboligselskab kan vælge 1 repræsentant. Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte. Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Referat: Gunner Jensen er blevet valgt, bliver han forhindret giver han besked til et andet bestyrelsesmedlem. 14 Kompetencedelegation m.v. Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det: a) At DOMEA s.m.b.a. er boligselskabets administrator b) At repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold: Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri Nedlæggelse af en afdeling Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne. Det indstilles, at repræsentantskabet bekræfter valget af administrator samt den nævnte kompetencedelegation. Referat: Indstillingen blev godkendt. Side 6 af 7


15 Eventuelt Intet til referat. Efterskrift: Repræsentantskabet for BSB Løgumkloster, 9200 godkendte sammenlægningen på mødet den 4. april 2013. Tønder Ældreboligselskab, 11700 er nu blevet et boligselskab med 4 afdelinger med 155 boliger. For referatets godkendelse: ___________ den _______ - 2013 ____________________________ Gunnar Jensen, formand ___________ den _______ - 2013 ____________________________ Martin Andreasen, dirigent Side 7 af 7

More magazines by this user
Similar magazines