Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

Figur 3 Aluminiums speciering fra MINEQL+ simulering med 5 specieringer plus gibbsit (fast

Al(OH) 3) og varierende pH (4-10) i vandet. Simuleringen blev kørt med 4 µM Al (=100%)

ved 15 °C. I simuleringen blev der antaget 1 mM koncentrationer af Ca, Cl, Na, og NO 3 - ,

samt at systemet var åbent til atmosfæren (efter Gensemer & Playle 1999).

Potentiel giftighed af aluminium

Ved den normalt forekommende pH i søvand (6-8,5) er Al(OH)3 den fremherskende

form og denne vurderes som ugiftig. I mere basisk vand, hvor Al(OH)4 - er dominerende,

har man observeret påvirkning af fisk ved langvarig eksponering til koncentrationer

over 500 µg L -1 og Burrows (1977) foreslog derfor en grænseværdi for opløst

Al i neutralt og basisk søvand på 100 µg L -1 . I naturligt søvand nedsættes giftvirkningen

imidlertid af calcium (Ca 2+ ), opløst silikat og opløste humusstoffer (Gensemer

& Playle 1999). Ved normal pH (7-8,5) har vi målt opløst Al op til 60 µg L -1 i

danske søer (CLEAR, upubliceret). Til sammenligning er grænseværdien for opløst

Al i drikkevand (ved forbrugerens hane) sat til 200 µg L -1 .

I sure søer og vandløb (pH < 5) er Al 3+ dominerende og giftigheden af denne ion er

veldokumenteret (f.eks. Gensemer & Playle 1999). Giftigheden er akut og skyldes,

at Al 3+ påvirker Na + -transporten over gællerne. Giftvirkning af Al 3+ har været iagttaget

på yngel af laksefisk ved koncentrationer ned til 20 µg L -1 . Problemer med Al i

surt vand kendes fra mineområder og fra blødvandede søer, som har modtaget

meget sur nedbør (f.eks. norske søer). For planter og alger i søer er der ikke observeret

giftvirkninger af opløst Al eller Al i sedimentet.

Erfaringer med giftighed af opløst aluminium ved Al-behandling

af Vedsted Sø 2009

I Danmark er nogle af vores mest bevaringsværdige søer blødvandede, men også

påvirkede af P-tilførsler. I USA er en del blødvandede søer blevet behandlet ved at

tilføre både surt og basisk Al-salt samtidigt (bufret Al-tilsætning - NALMS 2005) for

at undgå faldende pH-værdier.

Vedsted Sø i Sønderjylland er et eksempel på denne problemstilling og de ansvarlige

myndigheder har længe ønsket at restaurere søen. CLEAR besluttede derfor at

gå ind i projektet og afprøve mulighederne for at lave en bufret Al-behandling med

10

More magazines by this user
Similar magazines