Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

meren og ved nærmere analyse af resultaterne kan man se, at forbedring i sigtdybde

er især slået igennem i forsommeren (data ikke vist). Den forbedrede sigtdybde

aftager dog i løbet af få år i Sønderby Sø, Glumsø og Nordborg Sø, mens

Kollelev Mose og Frederiksborg Slotssø opnår yderligere forbedring i årene efter. I

Kollelev Mose skyldes forbedringen den biomanipulation, som gennemførtes i 2005

og i Frederiksborg Slotssø er den sandsynlige forklaring en øget udbredelse af vandremusling

(Warming et al. upubliceret).

Sommerværdierne for klorofyl a er generelt et spejlbillede af sigtdybderne med faldende

værdier i året efter behandling; men derefter gradvis tilbagevenden til niveauet

før behandlingen til trods for at søvandets TP stadigvæk er markant lavere end

før Al-behandling. Værdier for fosfat i søvandet er ikke vist; men generelt er opløst

fosfat fraværende eller meget lav om sommeren efter Al-behandling. En undtagelse

er Frederiksborg Slotssø, hvilket er en yderligere indikation på at den forbedrede

sigtdybde i denne sø skyldes en ændring i den biologiske struktur snarere end Pbegrænsning

af planktonvækst.

Tabel 3. Mobilt P i de øverste 2 cm af søbunden målt i 2010 på dybeste station i 5(6) aluminiumbehandlede

søer (1. kolonne). Efflux af P fra uforstyrrede sedimentkerner målt under

iltfrie forhold ved 21 °C i 2010 (2. kolonne), efflux målt under veliltede forhold ved 15 °C i

2010 (3. kolonne) samt P efflux målt under iltede forhold (*Vedsted Sø dog iltfrie) ved 15 °C

hhv. før (4. kolonne) og efter (5. kolonne) aluminiumbehandlingen. Der er ikke data fra alle

søer.

Mobilt P i 2

cm

mg P m -2

2010

P efflux anoxisk

mg P m -2 d -1

2010

P efflux

oxisk

mg P m -2 d -1

2010

15

P efflux

oxisk

mg P m -2 d -1

før alubeh.

P efflux

oxisk

mg P m -2 d -1

efter alubeh.

Sønderby Sø 1484 73 14 32 1) 5 2)

Kollelev Mose 699 2,2 0,2

Frederiksborg

Slotssø

20,1 4) 0,9 5)

Glumsø 477

Nordborg Sø 1169 3,4 1,0

7,4 6)

13,0 7)

-0,2 8)

1,5 9)

Vedsted Sø 758 1,1

11,6 10)*

5,0 11)*

Noter: 1) februar 2001, 2) februar 2002, 3) april 2005, 4) september 2005, 5) februar

2006, 6) marts 2003, 7) Juni 2006, 8) August 2007, 9) August 2009, 10)

2001, 11) 2008

De lavere niveauer af TP i søvandet efter Al-behandling skyldes både, at der er sket

en fældning af søvandets P ved udbringningen og at den interne P-belastning (sedimentets

frigivelse af opløst P om sommeren) er dæmpet (Tabel 3). I de fire søer,

hvor P-udveksling mellem sediment og vand er målt direkte før og efter Al-behandlingen

ses markante fald i frigivelsesraterne som følge af behandlingen. Faldende

frigivelsesrater er stadig gældende i 2010, 9 år efter den første Al-behandling i

Sønderby Sø. Forsøg, hvor sedimentet inkuberes iltfrit ved stuetemperatur viser

yderligere, at i 3 af søerne er der kun en ringe efflux af P fra det iltfrie sediment;

mens Sønderby Sø ikke kan tilbageholde P under disse forhold (Tabel 3). Forsøgene

viser således, at i 3 af de 4 søer er der stadigvæk overskud af bindingskapacitet tilbage

på Al(OH)3, hvilket gør det sandsynligt, at stigende koncentrationer af TP i søvandet

primært skyldes for høj tilførsel af P fra oplandet i de 3 søer.

5,6 3)

More magazines by this user
Similar magazines