Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

Vi har derfor undersøgt fordelingen af Al i sedimentet i de 6 danske Al-behandlede

søer for 1) at kvantificere mængden af Al i søerne i forhold til den udbragte mængde,

2) at undersøge hvordan den udbragte Al nu fordeler sig i søerne, 3) at undersøge

om bindingsratioen mellem Al og fosfor er ensartet i hele sedimentet og endelig

4) at undersøge hvor dybt Al-laget ligger i sedimentet for at vurdere risikoen for

resuspension af Al-flokken.

Undersøgelsen

Afhængig af søens størrelse er der udtaget 3 sedimentkerner på 6-8 stationer med

varierende vanddybde. Kernerne blev opsplittet i 2 cm intervaller ned til 16 cm

dybde og derefter puljet lagvis til en samlet prøve fra hver dybde per station. Derefter

blev sedimentet analyseret for P og Al vha. sekventiel ekstraktion (Paludan

and Jensen, 1995). Metoden gør det muligt at kvantificere mængden af aluminiumhydroxid

(den Al-form som aktivt binder P) og Al-bundet fosfor (Reitzel et al.,

2005) vha. ekstraktion med NaOH.

Genfinding og fordeling af aluminium i de enkelte søer

Mængden af Al på de enkelte stationer blev kvantificeret ud fra stigningen i sedimentets

Al-indhold i forhold til baggrundskoncentrationen opgjort i g Al m -2 . På figur

5 ses et eksempel på fordelingen af ekstraherbart Al i en sedimentprofil fra

Glumsø.

Baggrundskoncentrationen af Al er ca. 2 g Al m -2 i et 2 cm tykt sedimentlag (se

dybderne 12-14 og 14-16 cm), mens de højereliggende lag har et Al-indhold op til

7,3 g Al m -2 . I dette tilfælde fra Glumsø ligger Al-flokken i 2-12 cm’s dybde med

hovedparten i dybdeintervallet 6-10 cm. Samlet ligger der på denne station i Glumsø

34 g Al m -2 i de øverste 16 cm sediment, hvoraf de 16 g Al m -2 udgør baggrundsindholdet.

Herunder beskrives resultaterne for fordeling og genfinding af Al i de 6 danske Albehandlede

søer set i forhold til den udbragte mængde, baggrundsindholdet og søernes

dybdeforhold.

17

More magazines by this user
Similar magazines