Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

Figur 11 Genfundet Al-mængde (g Al m -2 ) i sediment fra Nordborg Sø som funktion af dybden

i søen.

Nordborg Sø er med sin langstrakte form og øst/vest-vendte placering meget vindpåvirkelig.

Ved vindhastigheder på 5-8 m s -1 er der målt bundstrøm i Nordborg Sø

på op til 8 cm s -1 (Flindt et al., 2010). Sammenholdes dette med at frisk Al-flok resuspenderes

ved en bundstrøm på 2-5 cm s -1 (Egemose et al., 2010), så forklarer

det, hvorfor den tilsatte Al er koncentreret på de dybe arealer i Nordborg Sø. At Alflokken

primært flyttes i de første uger/måneder efter udbringning (Egemose et al.,

2009) underbygges af resultaterne fra Nordborg Sø (Figur 10), hvor den største

transport af Al-flokken er sket fra behandlingen til 1 måned senere (indsatte grafer

for 3 stationer på figur 10), mens der ikke er nær den samme forskel i Al-indholdet

efter hhv. 1 år og 4 år. Det dybeste sted i søen steg Al-indholdet overvejende op til

1 måned efter behandlingen fra 8 g Al m -2 i de øverste 16 cm før behandling til 140

g Al m -2 1 måned efter behandling. Dette skal sammenholdes med, at der blev udbragt

52 g Al m -2 . Den efterfølgende stigning i Al-indholdet var langt mere behersket,

idet indholdet var 180 g Al m -2 4 år efter behandlingen. Dette viser tydeligt, at

Al-flokken er flyttet mod de dybere arealer af søen, mens flokken var frisk.

Til sammenligning er de 2 øvrige stationer med tidsmæssig opløselighed af Al-indholdet

hhv. en dyb og en lavvandet station men begge med resuspensionspotentiale,

hvilket tydeligt afspejles i, at på disse stationer er Al-indholdet faldet i forhold til

den udbragte mængde (Figur 10). Når baggrundsindholdet fratrækkes blev der allerede

1 måned efter behandling kun genfundet 60-64%, hvorimod at 4 år efter er

genfindingen stadig 60-62%. Dette er endnu en indikation på, at den overvejende

redistribution af Al-flokken sker de første uger/måneder efter behandlingen, dels

fordi at flokken på dette tidspunkt er let at resuspendere og dels fordi at flokken

endnu ikke er nedblandet i sedimentet eller dækket af nyt sedimenteret materiale.

25

More magazines by this user
Similar magazines