Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

Figur 17. Restkoncentration af opløst Al ved simuleret udfældning (mixing zone) og efterfølgende

udsynkning igennem en vandsøjle (water column) med hårdt vand ved forskellig pH.

Der anvendes to forskellige doseringer.

Forsøgene rejser det spørgsmål om resuspension af Al-flok op i en vandsøjle med

højt pH også vil føre til genopløsning af Al på et senere tidspunkt. Omfanget af genopløsning

kan forventes at aftage med tiden dels fordi aluminiumflokken stabiliseres

ved krystallisering (de Vicente et al. 2008a) og dels fordi flokken begraves dybere

og dybere i sedimentet, hvor pH altid er 6,5-7,5. For at belyse problemstillingen

bedre blev der dog lavet målinger af genopløsning på sediment fra nogle af de

aluminiumbehandlede søer. Dette er beskrevet i næste afsnit.

Risiko for mobilisering af opløst aluminium fra sedimentet

Aluminiumflokken er stabil i pH-intervallet 6-8, mens højere eller lavere pH-værdier

kan føre til genopløsning af flokken (Cooke et al., 2005). Der er derfor en risiko for

at høje pH-værdier i søvandet i sommerperioden, som følge af høj produktion, kan

medføre genopløsning af Al-flokken i form af aluminat. Specielt i lavvandede søer

kan høj algeproduktion medføre pH i vandet omkring 9 (Bostrom et al., 1988) og i

nogle søer endda endnu højere (Pentecost et al., 2006). Da en Al-behandling netop

skulle medføre en lavere algeproduktion, burde høje pH-værdier ikke være et problem

efter en Al-behandling, men målinger fra bl.a. Frederiksborg Slotssø og Glumsø

har vist, at høje pH-værdier stadig forekommer. Forsøg med resuspension af Alflok

ved pH 9-11 har vist, at genopløsning af flokken kan finde sted (Egemose et

al., 2009). Dette forsøg blev dog udført med frisk flok, så det er ukendt om det også

er tilfældet med ældet flok. Da Al-flokken bliver mere og mere stabil efterhånden

som den ældes (Berkowitz et al., 2005, Vicente et al. 2008a, denne undersøgelse),

33

More magazines by this user
Similar magazines