Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

Figur 18: Frigivelsesraten af Al fra søsediment ved hhv. pH 7,5; 8,5 og 9,5 for 3 forskellige

søer. Frigivelsesraterne er målt over 2 uger for hver pH-værdi. Hver søjle angiver gennemsnittet

af 5 sedimentkerner inkl. standard error of mean.

I tabel 6 sammenlignes den doserede mængde Al i søerne med den mængde Al der

kunne frigives i perioden maj til september ved pH 7,5-9,5 på baggrund af frigivelsesraterne

i figur 18. Det er for alle 3 søer en forsvindende lille mængde af den tilsatte

Al som potentielt kan frigives over en sommer, selv hvis man forudsætter at

pH i bundvandet er 9,5 igennem alle fem måneder, hvilket aldrig vil være tilfældet.

Den procentvise frigivelse vil maksimalt være 0,06% ved pH 7,5; 0,39% ved pH

8,5 og 1,42% ved pH 9,5.

Den maksimale Al-frigivelse over 5 måneder ved de enkelte pH-værdier kan vha.

søernes middeldybde omregnes til den stigning i Al-koncentrationen, som det maksimalt

vil kunne give anledning til i søvandet (tabel 6). Ved pH 7,5 vil koncentrationsstigningen

i de 3 undersøgte søer være 2-7 µg l -1 , stigende til 6-112 µg l -1 ved

pH 8,5 og 14-156 µg l -1 ved pH 9,5 med klart de største stigninger i Kollelev Mose

og Sønderby Sø sammenlignet med Nordborg Sø, som følge af de lavere frigivelsesrater

i Nordborg Sø og et større vandvolumen per areal sedimentoverflade i Nordborg

Sø. Beregningen er et ”worst case” scenarie, hvor pH er konstant f.eks. 8,5 eller

9,5 igennem alle 5 måneder, hvilket aldrig vil være tilfældet. Koncentrationen vil

således ikke nå de beregnede niveauer, da Al vil udfælde igen, når pH er lavere. Vi

vurderer derfor, at udskylning af Al fra søerne som følge af genløsning ved høj pH

vil være minimal i hvert fald når genopløsning sker udelukkende som en passiv diffusion

over sedimentoverfladen, som det er simuleret i dette forsøg. Dertil kommer

at vandudskiftningen i søerne normalt er mindst netop i sommerperioden.

35

More magazines by this user
Similar magazines