Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

som blev behandlet for 7 år siden, og Vedsted Sø som blev behandlet for 1 år siden.

Til gengæld er der en signifikant sammenhæng imellem mængden af genopløst Al

og søvandets alkalinitet og dette gælder for alle tre pH-værdier (p = 0,005-0,009),

således at der genopløses mere Al jo lavere søvandets alkalinitet er. Denne signifikante

sammenhæng skyldes dog udelukkende Vedsted Sø, som den eneste lavalkaline

Al-behandlede danske sø, så det er ukendt om det er en generel sammenhæng.

Aluminiumflokken kan udover fosfor bl.a. også binde organiske forbindelser (de

Vicente et al., 2008b) som f.eks. humusforbindelser. Dette bekræftes i denne undersøgelse

af, at der særligt ved pH 8,5 og 9,5 er en sammenhæng mellem mængden

af genopløst Al og sedimentet organiske indhold, således at der genopløses

mere Al jo højere indholdet af organisk stof er i sedimentet. Sammenhængen er

kun signifikant ved pH 9,5 (p=0,004), mens der er en klar tendens ved pH 8,5

(p=0,078).

Der er således en hel række faktorer som indvirker på hvor meget af sedimentets

Al-indhold som genopløses når søvandet resuspenderes i søvand med varierende

pH, men overordnet set så genopløses mere og mere Al jo højere pH er i søvandet.

Fosforfrigivelse ved resuspension

Når Al-flokken genopløses ved resuspension af overfladesediment frigives den P

som var bundet til Al-flokken og det er derfor forventeligt, at P-frigivelsen til søvandet

stiger i takt med at flokken genopløses. Det er netop også hvad der ses i

denne undersøgelse (Figur 20 og 21). Med undtagelse af Glumsø, så stiger Pfrigivelsen

med stigende pH, i takt med at mere og mere Al genopløses. Ser man

på alle 6 undersøgte søer under ét er der ingen signifikant sammenhæng imellem

genløsningen af Al og P-frigivelsen, selvom der er en klar sammenhæng (p=0,122).

Dette skyldes sedimentet fra Vedsted Sø, hvor der frigives meget lidt P til trods for

en stor Al-frigivelse. Dog er der også for Vedsted Sø en klar sammenhæng. Hvis

man derfor ser på Vedsted Sø for sig selv og de 5 øvrige søer for sig selv, så er der

for begge en signifikant sammenhæng mellem Al - og P-frigivelsen (p=

More magazines by this user
Similar magazines