Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

(bundvandets) pH skulle stige til over 8,5 eller bliver udsat for resuspension. Der er

dermed, i teorien, kun en ringe risiko for, at Al genopløses og frigives fra sedimentet

pga. høj pH i bundvandet med mindre det sker i de første 1-2 år efter behandling,

som det blev iagttaget både i laboratorieeksperimenter og in situ i Vedsted Sø

i 2010.

Forsøgene med mobilisering af Al fra sedimenterne, hvor pH blev øget i vandet over

sedimentet viste, at Al-frigivelsesraten steg med stigende pH; men at pH skal være

over 8,5 i lang tid (måneder), førend det kan medføre målelige stigninger i Al-koncentrationen

i søvandet. Forsøgene viste endvidere, at Al også frigives fra naturlige

(ubehandlede) sedimenter ved høj pH og sandsynligvis er dette en af forklaringerne

på, at der i september 2006, forud for Al-behandlingen, kunne måles over 60 µg Al

L -1 i søvandet i Nordborg Sø. Det kan konkluderes, at risikoen for, at pH-induceret

Al-frigivelse fra uforstyrret sediment kan medføre kritiske koncentrationer af opløst

Al i søvandet (> 50 µg L -1 ), kræver sammenfald af flere faktorer: 1) Der skal være

en stor pulje af Al(OH)3 i overfladesedimentet. Dette er kun tilfældet i 1-2 år efter

behandling. 2) Bundvandets pH skal være 8,5 eller højere i mindst 2 måneder. 3)

Vandsøjlen skal være lav for at Al kan opkoncentreres til en kritisk koncentration.

Disse betingelser vil kun være til stede i en lavvandet sø (eller på lav vanddybde),

hvor det ikke er muligt at kontrollere algeproduktionen i de første år efter en Albehandling.

Ofte vil Al-behandlingen alene medføre et tilstrækkeligt fald i algeproduktion;

men det kan også være nødvendigt at kombinere Al-behandling og biomanipulation,

således som det blev gjort i Kollelev Mose og Frederiksborgs Slotssø (se

anbefalinger i bilag 1).

Hvis søen er lavvandet og vindeksponeret således, at den er karakteriseret ved

hyppig resuspension af overfladesediment, er risikoen for opløsning af Al(OH)3 ved

høj pH betydeligt større. Forsøgene med suspenderet overfladesediment viste, at

ved en pH på 9,5 kan der opløses op til 20-24% af Al-puljen i det suspenderede sediment

i løbet af 2 timer. Kombinationen af resuspenderet overfladesediment og høj

pH i søvandet må derfor vurderes, at kunne føre til kritisk forhøjede Al-koncentrationer,

som det også blev iagttaget ved enkelte målinger i Glumsø. Selvom

Glumsø sandsynligvis fik tilsat nok Al til at binde den mobile P-pulje i sedimentet,

så vil algeproduktionen i søen, som har en opholdstid på kun 0,15 år, være meget

styret af den eksterne P-tilførsel. Yderligere er søen øst-vest orienteret og meget

lavvandet (gennemsnitsdybde 1,3 m), så risikoen for vindinduceret resuspension er

stor. Analyser af indløbsvand til Glumsø i 2006-07 viste TP koncentrationer omkring

100 µg P L -1 og med en hurtig vandgennemstrømning vil dette uværgeligt føre til

høj algeproduktion og dermed høj pH. Glumsø er et eksempel på en hårdvandet,

eutrof sø, hvor forudsætningerne for en vellykket Al-behandling ikke er til stede (se

bilag 1) og den burde ikke have været behandlet. Det skal dog bemærkes, at overfladesedimentet

i Glumsø ikke har et højere Al-indhold end baggrundsniveauet og

det er derfor et spørgsmål, om koncentrationer over 50 µg L -1 i forbindelse med høj

pH ikke også forekom før Al-behandlingen.

Når risikoen for pH-induceret genopløsning af Al(OH)3 skal vurderes for en given sø

er det vigtigt at bemærke, at den opløste Al genudfælder, så snart søvandets pH

falder igen. Dette er påvist både i laboratorieforsøgene og i målingerne i Vedsted

Sø. Det betyder, at genopløsning normalt ikke vil føre til tab af Al og P til nedstrøms

systemer med mindre søen er hurtigt gennemstrømmet i sommerperioden og at

betingelserne for genopløsning af Al i øvrigt er til stede. Med den nuværende viden

om Al’s toksicitet ved høj pH må vi yderligere konkludere, at risikoen for toksiske

eksponeringer (høj koncentration i lang tid) ved genopløsning af Al fra sedimentet

kun er til stede i lavalkaline søer. Den gennemsnitskoncentration på 55 µg L -1 for

sommeren 2010, som blev målt i Vedsted Sø året efter tilsætning, medførte dog ikke

målelige skader på krebs (Astacus astacus og Gammarus pulex) gennem langtidsforsøg

i blødt vand i laboratoriet (Rosenqvist et al., upubliceret). Målelige effek-

49

More magazines by this user
Similar magazines