Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

ecoinnovation.dk

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer - Ecoinnovation

Erfaringer med aluminiumbehandling af danske søer

Baggrund

Aluminium (Al)-salte anvendes til fældning af fosfor (P) i spildevand i renseanlæg

og i overfladevand, som skal bruges til drikkevand. Al-salte har også været anvendt

til immobilisering af P i søer og i indløbsvand til søer i over 200 tilfælde i USA. Alsaltet

virker ved at det reagerer med vand og danner Al(OH)3 (aluminiumhydroxid),

som har en stor affinitet for fosfat og de fleste opløste organiske P-forbindelser.

Al(OH)3 flokkulerer hurtigt i vandet og bundfælder P i søen eller i renseanlæggets

bassin; men mens flokken hurtigt fjernes med slammet fra renseanlægget forventes

den at blive liggende i søsedimentet og bibeholde sin bindingsevne overfor P.

Alle hidtidige undersøgelser tyder på, at Al kan dette selvom 50-75% af bindingsevnen

går tabt ved ældning (krystallisering) af Al-flokken. Aluminiums potentiale i

sørestaurering er, at Al-P komplekset er stabilt under de redox- og pH-forhold, som

forekommer i de fleste danske søers sediment.

I Danmark er 6 søer blevet behandlet med Al siden 2001 og forfatterne til dette notat

har deltaget forskningsmæssigt i 3 af behandlingerne. Projektet ”Erfaringer med

aluminiumbehandling af danske søer” blev igangsat dels for at opsamle erfaringer

fra de 6 søer og dels for at undersøge tvivlsspørgsmål om stabiliteten af Al ved stigende

pH i søvandet vha. eksperimenter. Se i øvrigt nærværende rapport.

Notatet er bygget op, så hvert afsnit starter med et forslag til, hvad der skal stå i

den endelige vejledning og dette efterfølges så af en kort begrundelse baseret på

erfaringsopsamlingen.

Hvornår kan aluminium med fordel anvendes?

Al-behandling af søer bør kun tillades når følgende kriterier er opfyldt:

a. Søens P-dynamik er præget af intern P-belastning og søens P-pulje udvaskes ikke

eller kun meget langsomt. Typisk sker der kun en ringe transport af P ud af

søen om sommeren pga. ringe vandføring. Søtypen skal desuden være velegnet

(se afsnit 3)

b. Det skal være sandsynligt at P-niveauet efter Al-behandlingen kan opfylde VRDs

krav til maksimal P-koncentration i søvandet. Dette krav indebærer at den eksterne

belastning er nedbragt til et niveau, som kan forventes at give en acceptabel

P-koncentration i søen.

c. En sø kan også Al-behandles, hvis behandlingen kan føre til VRD målopfyldelse i

nedstrøms beliggende søer.

Begrundelse:

Ad a.

Aluminiumbehandling af søer bør kun bruges til at immobilisere overskud af P i søvandet

samt den pulje af P i sedimentet, som kan frigives til søvandet og som ikke

udvaskes så hurtigt, at søen ville nå målopfyldelse af sig selv i vandplan perioden

(eller en vedtaget længere periode). Aluminium bør altså ikke bruges i søer for at

skabe et fældningsbassin for P tilført fra oplandet. Se afsnit 3 ang. ”velegnet søtype”.

Ad b.

Dette kriterium er baseret på den holdning, at det er meningsløst at udføre en kemisk

behandling af en sø, hvis den eksterne P-tilførsel stadigvæk er for høj til, at

man kan forvente permanente effekter.

I Sønderby Sø, Frederiksborg Slotssø og Nordborg Sø viser målinger af P-fluksen

over sedimentoverfladen tydeligt, at Al-tilsætningen har reduceret den interne Pbelastning.

I Sønderby Sø og Nordborg Sø er søvandets TP-indhold også faldet

markant efter behandlingen. Alligevel er der ikke set en forbedring af vandkvalite-

54

More magazines by this user
Similar magazines